[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/nederdraad/
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 312
Thread images: 55
File: hNhjwYZ.jpg (208 KB, 854x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hNhjwYZ.jpg
208 KB, 854x1280
godin editie

welkom:
jij en vluchtelingen
niet welkom:
raciesten
>>
vast niet meer eerste voor patat
>>
>>54068621
maar waarom? ik doe toch helemaal niks fout
>>
ZWOLLE

0 3 8
3
8

https://www.youtube.com/watch?v=9MQU2bxFAvA
>>
1. Germany
2. Canada
3. UK
4. US
5. Sweden
6. Australia
7. Japan
8. France
9. Netherlands
10. Denmark

http://www.usnews.com/news/best-countries/overall-full-list
>>
hebben jullie wel eens iemand ontmoet die chips ook echt 'tsjips' noemt?

ik zeg altijd gewoon sjips, maar laatst hoorde ik zo'n gozer tsjips zeggen
>>
File: pe.jpg (7 KB, 225x225) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pe.jpg
7 KB, 225x225
>dvw je nooit wordt ontvoerd
>dvw je nooit wordt opgesloten en vastgebonden in een donkere kamer
>dvw je nooit wordt verkracht door sterke, grote mannen

Ik wil gewoon dood.
>>
File: 1450224671191.jpg (306 KB, 683x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450224671191.jpg
306 KB, 683x1024
>>54068608
>>
ɳ-de voor nieuwe nedermiet

http://strawpoll.me/6627392/
>>
>>54068681
anglo canada shouldn't exist
>>
File: 1453374934211.jpg (71 KB, 600x656) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453374934211.jpg
71 KB, 600x656
zoveelste voor ik zie het niet meer zitten
>>
>>54068703
ga weg
>>
>>54068681
die criteria slaat echt nergens op
>>
>>54068723
Hou vol tot 2020 Anon. Ik beloof je, het gaat geweldig worden.
>>
>>54068681
Ik snap niet waarom amerika ooit in zo'n lijst zou zitten.
Het is groot, maar verder is een kanker land.
>>
>>54068664
Hoe dan ook, ik heb begrepen dat je binnenkort zou willen beginnen met een opleiding.
Komt daar nog iets van terecht?
>>
>>54068693
Tsjips, het hoort gewoon niet.
>>
>mensen die willen zeggen dat ik er beter uitzie maar zonder te zeggen dat ik eruit zag als een stervende alcoholicus
>>
>>54068781
Ja Februari, alles is geregeld. 27ste introductiedag
>>
Wie /doen alsof je een autist bent en toch stiekem een normaaltje zijn/ hier?
>>
File: 1452558645217.jpg (57 KB, 614x405) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452558645217.jpg
57 KB, 614x405
>>54068699
>dvw je nooit wordt ontvoerd, opgesloten en vastgebonden in een donkere kamer en wordt verkracht door sterke, onafhankelijke vrouwen
>>
>>54068838
Ik doe het andersom in het echt leven oetz
>>
>>54068681
Duitsland
>geef het 3 jaar en de moslims nemen het over
Canada
>terecht
VK
>botermes is een illegaal wapen
>goed leven
>sharia zones
>haatbaarden
>overal curry
VS
>goedgemiemd.jpg
Zweden
>ZWEDEN JA
>zweden, nee
Australië
>leven: ja
>kosten: nee
>godverdomme 30 euro voor een pakje peuken
Japan
>als je een weeb/NOOT bent
Frankrijk
>goede grap
>overal moslims
Nederland
>overal moslims
>duur
>studenten (m) in minirokjes protesteren tegen aanrandingen
Denemarken
>nederland 2.0

>dat gevoel wanneer norwegen en zwiterland niet aan dit onderzoek meedoen
>>
File: 1421585713300.jpg (40 KB, 454x192) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1421585713300.jpg
40 KB, 454x192
Wat is er gebeurd met Pokemonflikker?

Ik heb hem al heel lang niet meer gezien.
>>
>>54068838
Ik heb een vod maar ben verder niet zo normaal.
>>
>>54068818
Aan de HvA, nietwaar?
>>
>>54068877
Welke bedoel je?
77 IQ is nog makkelijk te herkennen aan zijn /pol/ ideologie en slechte grammatica
>>
>>54068703
ARNHEM
>>
>>54068895
is je vod wel een normaaltje?
>>
>>54068928
n-nee :(
>>
>>54069037
O, dan moet ik mijn informant daar maar eens op aanspreken.

Hoe dan ook, succes met het proberen je leven weer op de rails te krijgen.
>>
>>54068876
>studenten (m) in minirokjes protesteren tegen aanrandingen
s-saus graag
>>
>>54068932
Hij denkt ook dat negerinnen van nature kort haar hebben

koek
>>
>>54068608
>welkom:
>jij en vluchtelingen
>niet welkom:
>raciesten

Dutch sissy boys
>>
>>54069078
dankje, mag ik nu weten wie je bent oetz
>>
>>54069089
https://www.youtube.com/watch?v=d4nQyHBbKBA

BIJSLUITER: dit materiaal is fysiek pijnlijk om naar te kijken, delen van uw innerste zullen afsterven. niet aan te raden voor mensen die zich niet ongemakkelijk willen voelen
>>
File: 1453559187744.jpg (302 KB, 2017x1003) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453559187744.jpg
302 KB, 2017x1003
>>54069147
oetz
>>
>>54069173
Maarja, het zijn dan ook studenten.
>>
>>54069173
Krijgen we hier nou ook van die feministische onzin?
>>
>>54069173
>Hi-ha-handen thuis, hi-ha-handen thuis
KOEK, mijn zijden exploderen
>>
Even wat Engels gekanker

>I'm not so fond of that

Waar doet dit je aan denken?
>>
>>54069160
Anoniem.
>>
>>54069390
aan je zuster die ik onlangs heb gepijpt
>>
File: 1452620795555.gif (1 MB, 245x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452620795555.gif
1 MB, 245x200
>>54068700
>>
File: 1452620795555.webm (148 KB, 245x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452620795555.webm
148 KB, 245x200
>>54068608
>>
>>54069176
Paal blozende wojak aub.
>>
>>54069492
homo
>>
>>54069147
racist

>>54069565
er is volgens mij wat mis gegaan oetz
>>
>>54069492
homo
>>
>>54069565
>>54069521
velsen aub
>>
>>54069474
kkflikker jij komt sowieso van de IRC, wat was je naam op de IRC riiieeee
>>
JL
>>
>>54069521
wow had niet gezien dat jij die ook net paalde

>>54069604
hoezo?
>>
>>54069625
DUDE WIET LMAO
>>
>>54069668
RANDSTAD
>>
>>54069580
>>54069605
hoe durf je mij zo te noemen
het was godverdomme een vrouwelijke piemel
>>
>>54069620
Kom palen op IRC bertjuh
>>
>>54068608
Imagine waking up to that every morning
>>
>>54069620
Gaart
>>
cyka
>>
File: 1452464747254.jpg (102 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452464747254.jpg
102 KB, 640x640
>>54069784
oetz
>>
File: 3454353.jpg (114 KB, 736x1104) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
3454353.jpg
114 KB, 736x1104
>>54069648
laat maar oetz het was wat misgegaan op mijn scherm denk ik

h-heb je nog meer webms van haar?

>>54069784
idktf
>>
>>54069784

Imagine fucking off, kankertheeslurper
>>
>>54069319
ja
korte samenvatting van 'niewe en nieuwswaardige' fragmenten op tv de afgelopen 3 maanden
>pauw: discussie over "white-privilege"
een antiliaan die voordat hij ging studeren vaak ruzie kreeg met de politie, maar toen hij ineens met zijn jasje en dasje in rotterdam tegen een monument aan piste kreeg hij slechts een waarschuwing. zijn conclusie: "de politie is racistisch en discriminerend tegen buitenlanders, (blanke)studenten worden gematst het is niet eerlijk.
>Volkskrant: begin november
De Volkskrant verraste met vier zwarte en migrantenvrouwen met een uitgesproken, soms fel uithalend verhaal over racisme en white privilege. Al ben ik het lang niet op alle punten met deze vrouwen eens, ik vind ze vooral moedig. Confronterend over racisme praten, dan moet je lef hebben want je jaagt iedereen op de kast. Moed die mij op het laatste moment in de schoenen zakte.
>NRC handelsblad:
Arzu Aslan: „Bij mij op school hebben we een doos schmink waar een van de kleuren ‘huidskleur’ heet. Dat is niet de kleur van de meeste kinderen in mijn klas.” En ook niet die van de andere vrouwen op deze pagina.
>NOS eind november:
Brief COC aan minister Plasterk

LHBT-belangenvereniging COC wil dat er een wettelijk verbod komt op discriminatie van transgenders. Die oproep doet het COC vandaag in een brief aan minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken.

Het COC zegt dat Plasterk in 2013 politieke steun beloofde voor een verbod op transgenderdiscriminatie in de Algemene wet gelijke behandeling (Awgb)

en ga zo maar door
>>
File: overkill.gif (622 KB, 269x201) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
overkill.gif
622 KB, 269x201
>>54069784
I'd rather not tßh
>>
>>54069810
oh hé gaart alles kidserino
>>
>>54069620
w817, er is een IRC?
>>
>>54069954
ga terug naar de randstad kkjood
>>
>>54069176
>no sissy dutch boy bf
absolutely saddening
>>
File: 1453224238457.webm (162 KB, 600x338) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453224238457.webm
162 KB, 600x338
>>54069861
>>
>>54069895
>white privilege
Zeg dan op zijn minst blanke bevoorrechting.
>>
>>54069903
Why are you gay or summat?
>>
>>54069990
ja, maar er is niet veel activiteit meestal
https://qchat.rizon.net
#nederdraad
>>
>>54070007
>>54070028

opkankeren stelletje kankerlijers
>>
>>54068608
https://www.youtube.com/watch?v=oGBHNLIxCoA kankervetzak probeert nieuwvrienden te lokken en beweert dat we alle 13 jarigen zijn
>>
>>54069990
ja alleen niemand paalt daar
>>54069998
ik haat de randstad oetz
>>
>>54070011
Wie is dit eigenlijk?
>>
File: 112497-620-403.jpg (26 KB, 620x403) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
112497-620-403.jpg
26 KB, 620x403
>>54069990
>w817
>>
File: Vl1t6g607.webm (114 KB, 400x225) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Vl1t6g607.webm
114 KB, 400x225
>>54070060
>>
File: gif.gif (824 KB, 500x281) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
gif.gif
824 KB, 500x281
>>54070060
>>54070133
>>
>>54070064
>w817
>w acht een zeven
>wacht eens even
>wait a sec

hilariteit en spitsvondigheid ten top
>>
>>54070158
>>54070133
Tis al goe jong. Via goegel omgekeerde plaatzoeker blijkt het Emily Rudd te zijn, een of ander instagramhoer.
Hou nu op met uwe zever
>>
File: S1xOwH1.jpg (49 KB, 1278x721) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
S1xOwH1.jpg
49 KB, 1278x721
>>54070251
gemeen
>>
File: emily_rudd_020.jpg (74 KB, 750x750) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
emily_rudd_020.jpg
74 KB, 750x750
>>54070251
>hoer
>>
>>54070311
plasticje
>>
File: B1t6g607.webm (84 KB, 400x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
B1t6g607.webm
84 KB, 400x250
>>54070251
actrice oetz
https://www.youtube.com/watch?v=7Fi4T-yR8tM
>>
>>54070311
>>54070310

ze ziet er wel goed uit, maar het lijkt me een doorsnee aandachthoer te zijn
>>
>>54070311
ik vind haar niet eens knap
>>
>>54070417
Dat is gewoon omdat ge nen homo zijt
>>
>>54070251
k zal jou es omgekeerd een plaatje laten zoeken
>>
File: hertogjan.jpg (37 KB, 552x308) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hertogjan.jpg
37 KB, 552x308
Ja, ik ga maar weer eens beginnen aan een biertje
>>
File: image.jpg (263 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
263 KB, 640x640
>>54070417
homo
>>
File: 1417550287631.jpg (21 KB, 500x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1417550287631.jpg
21 KB, 500x375
>>54070617
het beste bier
>>
>>54070617
is her niet een beetje te vroeg
>>
>>54070417
ze is wel knap maar ze heeft letterlijk niks met nederland te maken
>>
>>54070889
3 uur is biertijd
>>
>>54070889
neuh
>>
http://www.nu.nl/gezondheid/4201038/griepepidemie-heerst-in-nederland.html

wie /ziek/ hier
>>
>>54071356
>hij heeft interacties met andere mensen
het voordeel van een gesloten kelderwoning is dat ziektekiemen niet binnen kunnen komen
>>
File: frog and tfw.png (231 KB, 643x537) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
frog and tfw.png
231 KB, 643x537
>in hierdie draad is daar mense wat daarvan hou meisies
Wanneer sal julle homos word?
>>
>>54071441
ik probeer er een touw aan vast te knopen, maar ik verhang mezelf er liever mee
>>
File: nogeen.gif (795 KB, 245x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nogeen.gif
795 KB, 245x200
>>54071441
kkflikker ik bos je kkhard tjappie
>>
>>54069147
Kankermontegrijn
>>
>>54071441
Homo
>>
>>54071570
waarom lacht die hoer nooit?
>>
>>54071947
Omdat het leven een en al ellende is.
>>
File: ggggg.gif (902 KB, 250x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ggggg.gif
902 KB, 250x250
>>54071947
>>
wat is jullie mening over transseksualiteit?
>>
>dvw ik een droom had dat de hele Nederdraad samen op vakantie ging
>ik ging niet mee
>vliegtuig stortte neer zonder overlevenden
>ik was de enige persoon in de Nederdraad

horror
>>
>>54072170
Het is een mentale afwijking waar gewoon goed mee te leven is.
>>
>>54072229
hoe zag ik eruit?
>>
>>54072170
>0.005% tot 0.014% mannen
>0.002% tot 0.003% vrouwen

letterlijk 1 op de 50.000 mensen heeft er last van
op tumblr heeft 1 op de 10 er last van
ik wil niet zeggen dat de mensen die claimen "trans" te zijn liegen, maar er zijn buitenproportioneel veel 'nieuwe' transsexuelen sinds die poep op tumblr aandacht kreeg
>>
>>54072170
Onacceptabel, net als homos.
>>
>>54072229
Was niet meegaan deel van uw plan?
>>
>>54072229
Hopelijk zat ik naast dildoanon :3
>>
File: blink.jpg (76 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
blink.jpg
76 KB, 1920x1080
https://www.youtube.com/watch?v=Vg2DcasF2Y4

Dit nummer gaf we toch wat voels. Wie luisterde hier nog meer Blink 182 in de hoekige vroegere tienerjaren.
>>
>>54072361
dood
>>
>>54072525

niet echt, maar paal waar je naar luistert-editie

https://www.youtube.com/watch?v=hF9Gr5waAJg
>>
>>54072381
Des te langer je lijst van afwijkingen en ziektes, des te interessanter en leuker je bent.
>>
>>54072787
https://www.youtube.com/watch?v=tQmEd_UeeIk
>>
>>54073019
HE WAS A SKATERBOI
>>
>>54068608
onnozelaar
realistisch zijn wordt meteen bestempeld als 'racist' zijn de dag van vandaag.
>>
>>54072787
https://www.youtube.com/watch?v=dV7k8dYIsqg
>>
>>54073050
*schaatsjongen
>>
>>54072787
https://youtu.be/CD-E-LDc384
Op vinyl natuurlijk.
>>
>>54073050
ZE ZEI ZIE JE LATER JONGEN
>>
>>54073132
HIJ WAS NIET GOED GENOEG VOOR HAAR
>>
>>54072787
https://www.youtube.com/watch?v=QUmxh7H8vok
>>
wie ook /hard/ aan het gaan?
>>
>>54073191
ZIJ HAD EEN MOOI GEZICHT
>>
wat is jouw grootste kwaliteit?
>>
>>54073230
ik drink biertjes
>>
>>54073230
https://www.youtube.com/watch?v=gR4MI_pqrig
>>
File: palmke.jpg (81 KB, 500x650) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
palmke.jpg
81 KB, 500x650
>>54073269
zie
>>54073288
>>
>>54073249
MAAR HAAR HOOFD WAS IN DE RUIMTE
>>
>>54073230
>ging gisteren hard
>werd vandaag wakker
>terwijl ik voor pampus lag brak iemand mijn huis binnen, kotste mijn wasbak onder en ging weg zonder iets te stelen
>>
>>54073230
Ik ga oehoe oehoerend hard
>>
File: 20160124_164353.jpg (1 MB, 2448x3264) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
20160124_164353.jpg
1 MB, 2448x3264
>wil smacks eten
>niet te krijgen in engeland

heb ik godverdomme een namaak merk moeten kopen, het smaakt naar stront met honing
>>
>>54073406
ZE MOEST TERUG NAAR BENEDEN KOMEN NAAR DE AARDE
>>
hoe weet je of een meisje je leuk vind 101
hier een perfect voorbeeld
>>
>>54073460
geen familie/vrienden die je het even op willen sturen dan
>>
>>54073528
Hij zit in Engeland voor een rede. Niet omdat ze hem zo leuk en aardig vonden.
>>
>>54073516
Als je 'mooi' wordt genoemd betekent dat dat je een flikker bent
>>
>>54073129
>Op vinyl natuurlijk
Lol homo
>>
>>54073516
"vind jij me leuk"

>ja
succes

>nee
"hoer"
>>
>>54073230
gister in mijn eentje aangeschoten geweest
voelde goed oetz
>>
>>54073528

hebben ze al eens gedaan, maar toen kreeg ik een zak pulp aan

>>54073554
o-ok ;_;
>>
>>54073516
Ze is geïnteresseerd maar ge kunt ze makkelijk terug kwijtgeraken. Ge moet de directe aanpak nemen en foto's van uw lul sturen.
>>
File: hvh.jpg (91 KB, 768x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hvh.jpg
91 KB, 768x1024
>dvw geen seksslaafje om vast te binden
>>
>>54073812
dit
>>
>>54073862
>dvw geen seksslaaf die mij vastbind
>>
>>54073920
homo
>>
>>54073920
>engeland
>limburg
>submissief
twas te verwachten
>>
welke immigranten zijn het beste (of minst slechtste): arabieren of turken?
>>
zijn er hier mensen die onironisch in brussel wonen?
>>
>>54074078
Turken
>>
>>54074125
Nee, ik woon ironisch in Brussel.
>>
>>54074078
Arabieren.

Turken zijn letterlijke kanker.
>>
gebruiken belgen "ge" ironisch of praten ze echt zo
>>
>>54074267

als ge 'je' zegt in Vlaanderen, dan denkt iedereen dat je een buitenlander of een mongool zijt
>>
>>54074078
Arabieren zijn redelijk oké.

Mijn mening werd vooral beïnvloed door Arabier oetz
>>
>>54074267
'je/jij' zonder een sterk Nederlands accent is ronduit onnatuurlijk. Ik zeg altijd 'ge' of 'u'.
>>
>>54073920
>vastbind
ah, kom op nou, je bent beter dan dit
>>
>>54073566
De ervaring is beter dan een cd'tje draaien of van je pc wat afspelen.

>plaat uitkiezen
>uit verpakking halen
>op speler leggen
>speler laten draaien, maar niet de naald op de plaat
>plaat afstoffen
>naald op de plaat zetten
>luisteren naar de muziek met licht gekraak
>15 minuten later opstaan om plaat om te draaien/verwisselen
>>
>>54074317
maar ik ben een buitenlander als ik in vlaanderen ben
>>
File: 1452998095369.jpg (36 KB, 780x512) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452998095369.jpg
36 KB, 780x512
>>54074027
>twas
M'juffrouw
>>
>>54074267
Hun 'g' is zo zacht dat 'ge' al bijna als 'je' klinkt.
>>
>>54074078
Iraniërs > Koerden > Turken > Arabieren > Brabos
>>
>>54075045
Iraniërs > Turken > Arabieren > Koerden > Brabos
>>
>>54075136
t.Koerd
>>
mgw ik een jaar geleden besloot om mn leven om te gooien en eindelijk eens contact te leggen met vrouwen.

dvw nu een vd.

Jullie kunnen het ook, anoniemen 't kost alleen veel werk.
>>
>>54075045
>>54075136
Iraniërs > Koerden > Arabieren > Brabos >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Turken
>>
>>54075242
en wat heeft het je opgeleverd
>>
>>54075300

Ik ben nu veel gelukkig ten opzichte van een jaar geleden, omdat ik ook aan mijn karakter heb moeten werken. Ik heb nu een veel drukker sociaal leven, zit beter in mijn vel, bereik meer en heb zowaar seks.

Nadelen:

Minder tijd om te sgijtpalen en domme jijbuis filmpjes te kijken.

T is maar net wat je leuker vindt.
>>
File: Dinner 26.png (631 KB, 612x816) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Dinner 26.png
631 KB, 612x816
Wie /pannenkoeken/ hier?
>>
>>54075242
vertel meer, ik ben geïnteresseerd

welke gebeurtenis zorgde hiervoor? wat was, achteraf gezien, het moeilijkst en makkelijkst eraan?
>>
>>54075506
>spek in je pannenkoek
gadverdamme
>>
>>54075506
goed idee
>>54075567
mohammed aub wat doe jij er dan op
>>
>>54075242
Dan was je vast al een half normaaltje, het gaat echt niet zomaar dat je dat voor elkaar krijgt. Je moet wel geld en status hebben.
>>
>>54075506
>Dinner 26
Met wie ben je dit nog meer aan het delen?
>>
>>54075567
Ik hoef die extra troep er ook niet op, maar kan niet klagen als iemand ander het voor mij maakt.
>>
File: onder een vlag.jpg (15 KB, 219x163) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
onder een vlag.jpg
15 KB, 219x163
ik moet de nederlandstaligen onder 1 vlag verenigen
>>
Wat is de Nederlandse versie van 'wij waren koningen n schijt'
>>
File: isis-flag.jpg (51 KB, 1368x1026) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
isis-flag.jpg
51 KB, 1368x1026
>>54075784
als het maar niet deze vlag is
>>
>>54075610
>mohammed aub wat doe jij er dan op
poedersuiker
>>
>>54075612

Ik heb nooit status gehad, en ben nu nog steeds 'statusloos'. Ik heb toen ik 18 werd 50k van mijn vader gekregen, alleen ik heb dat nooit iemand gezegd, want geld maakt alles kapot. Gezien het vermogen dat ik heb, leef ik vrij sober.

En ik had geen vrienden, alleen maar een paar kennissen met wie ik af en toe afsprak.

>>54075549

Ik was vorige winter redelijk depri en voelde me nogal hol omdat ik niets had en ook niets bereikte. Dus op een gegeven moment ging de knop in me om en snapte ik dat ik iets moest veranderen, omdat ik anders niet vooruit kon gaan.

Het moeilijkste voor mij was om over bepaalde mentale hordes te komen. Zoals foto's nemen van mezelf (Ik had daar altijd een ontiegelijke hekel aan en zorgde ervoor dat ik nooit op foto's kwam omdat ik een ruk zelfbeeld had), zelf initiatief leren te nemen door voor te stellen om met mensen af te spreken.

Het moeilijkste was het zure en verbitterde deel van mezelf opzij leren zetten en dat in te perken. Dat was het moeilijkste, je eigen karakter langzaam veranderen en je gedachtenpatronen verleggen.

Was natuurlijk benauwd als de neuk voor mn eerste date ooit, maar met een redelijke schop onder mn kont ben ik er uiteindelijk toch heen gegaan en het bleek allemaal niet zo erg te zijn.
>>
File: vlaanderenpasop.jpg (15 KB, 219x163) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
vlaanderenpasop.jpg
15 KB, 219x163
>>54075863

prinsenvlag misschien?
>>
>>54076138
kan ik mee leven
>>
>>54076008
Maar wat heb je met die 50k gedaan? Je straalt waarschijnlijk toch iets uit waardoor je hints geeft dat je vermogen heb.

Beetje inzicht in de vrouwelijk aard. 3:30+
https://www.youtube.com/watch?v=LdmY8lznwAE
>>
>>54076138
>eenmaking van muh verenigde nederlanden door een arabier
Amai ik heb schrik ze
>>
>>54075635
Met niemand, maar alles moet Engels zijn omdat ik niet te veel met Nederlandse termen te maken wil hebben.
>>
>>54076376

dat zou nog eens wat zijn

ik droom ervan oetz
>>
>>54076475
Waarom zou je zo veel moeite doen om een groep waar je niks mee te maken heb samen te brengen? Het is toch makkelijker voor jouw om gewoon naar de moskee te gaan en dan samen te zijn met jouw soort in plaats van bij vreemden proberen er bij te horen?
>>
>>54076396
onbeschoft oetz
>>
>>54076547

IQ 77 aub, dit is iets wat jou te boven gaat
>>
>>54075612
>Je moet wel geld en status hebben
>geld
nah
>status
Wat bedoelt ge daar zelfs mee? Ge hoeft echt niet populair te zijn ofzo
>>
>>54076547
Zijn soort moet niks hebben van gedegenereerden zoals hij.
>>
>>54075499
ik ben wel jaloers hoor
ik kan nooit een relatie krijgen met iemand waarvan ik echt houd omdat ik op kinderen val
>>
File: 1453656537447.png (107 KB, 900x1448) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453656537447.png
107 KB, 900x1448
Zitten jullie een beetje op het IQ van jullie main board?
>>
>>54075881
Maar dat kan ook met spek.

Beste pannenkoek is spek, appel, kaas met stroop
>>
File: randstad.jpg (74 KB, 620x378) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
randstad.jpg
74 KB, 620x378
>>54075193
>t.
>>
>>54076841
Maar dit is mijn hoofdbord.

/g/ zit ik ver onder, /o/ zit ik wel in de buurt.
>>
>>54076721
Hij is wel een behoorlijke ketter door zo met de kuffar om te gaan terwijl hij een echte IS moslim had kunnen zijn. Ben zelf niet ras zuiver maar lijkt mij helemaal raar om zo Nederlands proberen te zijn als volbloed Arabier.
>>
>>54075635
met zijn animé generaal
>>
>>54076344

Het staat lekker te chillen op de bank tot ik ooit eens een huis ga kopen.

Het gaat niet alleen maar om vermogen hé? En er is niets aan me waaruit blijkt dat ik dat heb. (Ik heb het ook niet aan mn vd verteld). En het gaat niet alle vrouwen om geld.

Dit weet ik van vriendinnen: Je moet er aantrekkelijk uitzien (aka in dezelfde schaal qua uiterlijk zitten als zij). Je moet een beetje karakter hebben, en geen enge creep zijn. (Schijnbaar hebben nogal veel mannen daar last van) en een beetje met haar kunnen binden.
>>
>>54076841
>/pol/
>122

Hahahaha nee
>>
>>54076841
>/co/ en /tv/
>geen /int/ of /his/
>>
>>54076841
>main
Randstad, aub.
>>
Zouden jullie het idee van interraciale kweekgronden steunen als het een gegarandeerde kopvodvd inhield?
Het zou ook het racisme miem beeindigen omdat iedereen dan een mulat is, en dan kunnen we weer gewoon Sinterklaas vieren.
>>
File: 1453612331349.jpg (156 KB, 500x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453612331349.jpg
156 KB, 500x375
>>54076982
>generaal
>>
>>54077034
Zou kunnen, zou niet te snel de fabeltjes van dat rechtse mensen dom zijn geloven. Zit veel roodpil wijsheid op /pol/ maar dat word altijd gediscredit omdat het tegen de linkse mainstream gaat.
>>
>>54077145
wat is er mis met generaal?
>>
>>54077134
Blijf liever single dan dat ik ras verraad zou plegen.
>>
>>54070064
Was akke autistisch
>>
>>54077176
RANDSTAD
>>
>>54077134
Liever e geeltje fieu
>>
>>54076963

Ik ben op aarde gezet om de Nederlandstaligen onder 1 vlag te verenigen.

Waarom? Dat weet ik ook niet.
>>
File: 1452649799353.jpg (262 KB, 2234x1586) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452649799353.jpg
262 KB, 2234x1586
>>54077225
>single
>>54077176
>discredit
>mainstream
>>
>>54075045
>>54075136

Zak in de stront kuthollanders
>>
>>54077355
Omdat dat ons lot is. Alle Germaanse volkeren onder een vlag verenigen.
>>
>>54077176
Niemand heeft het hier over rechts of links, knulletje.
Dat jij je als /pol/-homo direct zo aangevallen voelt bewijst mijn gelijk.
>>
>>54077176
Jij hebt geen recht van spreken, 77IQ.
>>
File: 1a_draw.png (502 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1a_draw.png
502 KB, 600x600
negers likken mijn anus
>>
>>54077176
Betaal jizya.
>>
wat kunnen jullie mij vertellen over de bankiersfamilie de rothschilds?
>>
>>54077688
Ze hebben veel geld, geloof ik
>>
>>54076841
>mijn thuisbord is /g/
>145IQ
ben bang van niet, laatste online test kwam uit op ~130
>>
>>54077688

Hun hoofden zullen de straten van Brussel sieren na de Goddelijke Annexatie.
>>
>>54077688
Ze handelen in kunst.
>>
>>54076841
>/a/
126

Hoe
>>
>>54076841
128 was de score die ik had toen ik 14 was en mijn thuisbord is /a/.
Dus volgens het lijstje klopt het wel.
>>
>>54077830
>niet de maximale score halen op online IQ tests
Hollanders, iedereen.
>>
>>54076841
/g/ heeft de test natuurlijk gekraakt
>>
>>54077976
we hebben het over echte iq testen kneus
>>
>>>/pol/61915806

Domme Nederlander.
>>
Ik heb mijn bed totaal vies gemaakt omdat ik seks had terwijl ik best wel ongesteld ben. Vind ik verder niet zo'n probleem, het helpt tegen de krampen en zin heb ik toch wel. :h Vriendje kon niet klaarkomen omdat hij het bloed niet uit zijn hoofd kon zetten, die arme jongen.

Begrijp het wel, vind het wel jammer voor hem. Toen na het ontbijt wilde hij vrij snel naar zijn studiegenoten om te leren, vraag me af of het daarmee te maken heeft.

Maar ik ga me er niet voor schamen of me druk maken, als hij het teveel bloed vindt moet hij dat zelf aangeven wat daar zijn grens is en dat zal ik dan ook wel respecteren, dat hij op de zwaarste dag niet wil.

Die enorme vlekken op mijn beddengoed zijn ook niet alles, maar goed er zaten al vlekken op vanwege zijn permanente verwondingen die af en toe open gaan als hij slaapt. Dus zoveel maakt het ook niet uit, het ergste even afnemen met een nat doekje.

En dan als ik niet meer ongesteld ben het bed lekker verschonen, vlekverwijderaar erbij pleuren in de was en opgelost. Woensdag is hij waarschijnlijk weer hier en dan komt er vast wel weer een vlek op het laken, maar dan niet zo'n grote.
>>
>>54078220
het is juist slim om meer tijd te besteden aan je toekomst.
>>
>>54078482
Vroeger werd je scherm helemaal geblokkeerd en zag je helemaal niets, nu kan je gewoon blijven browsen.
>>
>>54078468
Heeft dat mens nog nooit van een handdoek gehoord, ofzo?
>>
>>54078468
Waarom paal jij deze
>>
>>54078220
>op /pol/ gaan
>niet op 8/pol/
>>
>>54078468
>seks hebben terwijl vrouw ongesteld is
>terwijl man permanente verwondingen heeft die af en toe open gaan
>wat is HIV
>>
File: 1426929206528.jpg (9 KB, 200x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1426929206528.jpg
9 KB, 200x200
>>54078468
>>
>>54078637
/nederpol/ op 8pol wanneer
>>
>>54078637
>op pedochan/pol/ gaan
Jij bent zeker geroodpild
>>
Wat zal ik straks na mijn noedels gaan eten?
>>
>>54078828
8kanaal /b/ is best wel pedo.
Amai amai amai mijn ogen.
>>
>>54078896
mijn jongenskutje
>>
>>54078648
permanente verwondering wat
>>
>>54079075
ben jij >>54069176
>>
Jongens, ga alsjeblieft terug naar de jaren '50. Er is niks mis met het zijn van een seksueel wezen en je aangetrokken voelen tot meisjes die de kwaliteiten bezitten die die meisjes aantrekkelijk maken is totaal niet abnormaal. Jullie moeten echt eens een keer stoppen met het demoniseren van seksualiteit, stelletje schijtheren. Jullie jossen je op anime maar je hoort mij toch ook niet klagen?
>>
>>54079202
>dvw de dege'eratieve waarden van de seksuele revolutie van '68 binnenkort allemaal verba'nen in de komende burgeroorlog
>>
>>54079202
RANDSTAD
A
N
D
S
T
A
D
>>
>>54079427
Noem één Engelse term in die paal, kankerflikker. Zo je dat niet kan: leer miemen.
>>
>>54078896
Mona toetje
>>
File: 1448959134846.jpg (228 KB, 1200x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448959134846.jpg
228 KB, 1200x800
>>54079202
Wie demoniseert hier seksualiteit?
>>
>>54079485
>anime
>>
>>54079485
Je gedachtestroom is typerend voor de soort mensen die in Amsterdam rondlopen.
Je vind vast ook dat er niets mis is met de vlichtelingen?
>>
>>54079656
>vlichtelingen
JONGENS HIJ HEEFT EEN LETTER VERKEERD

(V)MBO
M
B
O
>>
GEWOON
>>
>>54079750
NEUK
>>
File: 1452432278256.jpg (10 KB, 236x232) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452432278256.jpg
10 KB, 236x232
>>54078896
>>54079549
Ja, en vergeet de verpakking niet op uw hoofd te zetten en er hier een foto van te palen.
>>
>>54079643
>shaduw van de armen versterkt haar zandloperfiguur
erg goede foto
>>
>>54079772
MIJN POEP
>>
>>54079644
Anime is een JAPANS woord.

>>54079656
Luister, ik mag best ironisch pedofilie verdedigen, en al was het onironisch dan nog staan argumenten op basis van hun merites. En bovendien zijn veel van onze beste palers (namelijk een overgroot deel van de Vlamingen hier) vrij links.

>>54079845
OMHOOG
>>
>>54079845
OMHOOG
>>
>>54079903
FAMILIE
>>
File: 1448375895278.jpg (36 KB, 624x574) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448375895278.jpg
36 KB, 624x574
Volgens mij

Volgens mij he

Volgens mij [verklapper]zit er alleen maar onzin in deze draad
>>
>>54079896
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/anime
Mijn excuses, randstedeling.
>>
File: 544646444.png (43 KB, 1350x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
544646444.png
43 KB, 1350x900
AANGEWEZEN
>>
File: ERICA.jpg (416 KB, 1200x1600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ERICA.jpg
416 KB, 1200x1600
Hallo Kameraden, gebt mir eure Fahrräder
>>
hey rodepomf we waren allebei eventjes wat doen dus daarom reageerden we even niet
>>
>>54080035
https://nl.wikipedia.org/wiki/Anime
>woord ging van Engelse woord voor animatie naar Japans leenwoord naar Nederlands gebruikelijke afkorting
>m-m-m-maar d-de oorsprong
ga naar de logopedist, je spraak is niet het enige aan je wat gebrekkig is.
>>
>>54080058
NEE GA WEG
MIJN FIETS IS MIJN VRIEND
>>
>>54080166
>niet in de Van Dale
>wel in de Oxford Woordenboek
Huil zachtjes
>>
File: willy.png (384 KB, 381x490) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
willy.png
384 KB, 381x490
>>54080058
>>
>>54080058
PAY JIZYA
>>
Uit welk land buiten Nederland willen jullie het liefst een vriendin?
>>
>>54080290
Het staat zelfs in het Van Dale rijmwoordenboek.
http://www.vandale.nl/rijmwoordenboek/rijm/anime
Daarnaast proberen woordenboeken descriptief te zijn maar zijn ze in de moderne samenleving met haar gecompliceerde, steeds wisselende en veelzijdige vocabulaire niet altijd in staat om woorden te pakken die erg modern maar wel degelijk geaccepteerd Nederlands zijn.
Huil hardop. En bedenk je even waar je eigenlijk bent.
>>
>>54080786
Zuid-Europa
>>
>>54080786
Zo lang het maar geen goudgraver is.
>>
>>54080786
Ierland.
Roodharige meisjes maken me zo godvergeten jippig.
>>
>>54080786
Glorieus Nippon natuurlijk
>>
>>
>>54080786
Nederland uezs
>>
File: 1435510613495.jpg (41 KB, 468x405) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1435510613495.jpg
41 KB, 468x405
>tree
>träd
>tre
>træ
>tré
...

>boom
>>
>>54080954
>rasmixen
>>
>>54081049
germaans meesterras
>>
>>54081006
DAAR MOET EEN PIE-MEL IN
>>
>>54080786
Marokko
>>
Soms denk ik aan andere mensen en dan krijg ik gelijk medelijden
>>
>>54081049
>baum
>>
File: IQ test 2.png (127 KB, 638x910) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IQ test 2.png
127 KB, 638x910
>>54076943
>>54077034
>>54077087
>>54077830
>>54077924
Ga die test nou maar doen van die site.
>>
>>54080786
België
>>
>>54081258
Ik neem het standpunt van /x/ aan.
>>
>>54080786
Zou niet eens een Nederlandse vriendin willen, zou mij echt vies voelen bij een Nederlander en kan daar echt geen emotie voor tonen. Doe mij maar een uit Noorwegen ofzo.
>>
>>54081049
met takken
>>
>>54080873
>Het staat zelfs in het Van Dale rijmwoordenboek.
Je bedoelt het staat alleen maar in het rijmwoordenboek, wat niet geldig is.
Er is geen definitie voor opgenomen in het woordenboek zelf, waar je waarschijnlijk naar zocht.

Natuurlijk verandert de taal die wordt gesproken constant maar dat is geen reden om Engelse woorden te gebruiken.
Je kan het ook gewoon noemen wat het is: sjinese tekenfilms.
>>
>>54081258
>76, laat me raden jij houd van serena, eten palen en pepsi max?
>>
rectum
>>
ik wil jullie graag bedanken voor het feit dat niemand heeft mee gedaan aan die /int/ olympics die nu gaande is
>>
>>54081049
Wat een takkeboom
>>
nieuw :^)

>>54081623
>>54081623
>>54081623
>>
nieuw
>>54081623
>>54081623
>>54081623
>>
>>54080786
Liefst geen Hollandse eigenlijk
>>
>>54081401
Als je 't zo wil spelen is het CHINESE tekenfilms.
Verder: zie hiervoor.
>>
>>54080786
Schotland
Zweden
Noorwegen
Canada
Denemarken
IJsland
Ierland

Echt kiezen kan ik niet. Zolang ze maar redelijk noordelijk zijn.
>>
>>54081258
>76 iq
>>
File: iq.jpg (17 KB, 507x94) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
iq.jpg
17 KB, 507x94
>>54081258
makkelijk oetz
>>
File: 0e488ac2.jpg (59 KB, 600x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
0e488ac2.jpg
59 KB, 600x800
>>54080786
Japan
Of iets anders Aziatisch~
>>
>>54070617
>>54070816
>>
File: here we go.jpg (27 KB, 362x373) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
here we go.jpg
27 KB, 362x373
>>54082412

godverdomme man, en ik maar denken dat het me vandaag zou lukken om niet af te trekken
Thread replies: 312
Thread images: 55
Thread DB ID: 471476[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.