[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Sverigetråden
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 395
Thread images: 151
File: image.jpg (45 KB, 396x385) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
45 KB, 396x385
>>
>falla av
>>
File: 1452905686795.png (68 KB, 271x288) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452905686795.png
68 KB, 271x288
>>54065703
Jvdk
>>
>>54065988
Dumb frog poster
>>
>>54065988
dumma grodbrevare
>>
File: 1449781609650.jpg (135 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449781609650.jpg
135 KB, 1280x720
2d favä
>>
>>54066029
Jag gillar dig, min man :3
>>
File: 0005_0.jpg (475 KB, 1200x1754) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
0005_0.jpg
475 KB, 1200x1754
>>54066051
TVÅ DEH
>>
>>
File: Umaru blinkar.gif (1011 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Umaru blinkar.gif
1011 KB, 500x500
>>54066051
Umaru favä :3
>>
>>54066098
SÅS
>>
File: 0005.png (224 KB, 969x304) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
0005.png
224 KB, 969x304
>>54066128
>dkn hon aldrig kommer kalla en oniichan medans man knullar hennes rumpa
>>
File: knatteumaru.png (207 KB, 885x1187) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
knatteumaru.png
207 KB, 885x1187
>>54066132
Umaru-serien är en enorm skit men jagjagen är lite roliga.
>>
>>54065812
>>54066024

>dkn kommer aldrig vara modig eller störd nog att beställa hem söta kläder
>>
>>54066156
Tog mig mindre än en sekund att hitta sås, jag sitter på mobilen. Rannsaka dig själv
>>
File: 1450352544128.jpg (64 KB, 554x439) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450352544128.jpg
64 KB, 554x439
>>54066156
Jag venne, sparade den från en /a/-tråd
>>
>>54066221
leden är inte så smart
>>54066226
tack ändå
>>
Har SMR kommit ut med sin kamprapport?
>>
File: trap_4.png (472 KB, 595x841) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
trap_4.png
472 KB, 595x841
>>54066218
Jag skulle ge dig qk och mysa med dig medans vi kollar 2d om du var söt fälla
>>
File: 1443024642394.jpg (60 KB, 594x807) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443024642394.jpg
60 KB, 594x807
>>54066205
Nu tar vi det lugnt här
>>
File: 1451811182386.jpg (103 KB, 442x737) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451811182386.jpg
103 KB, 442x737
>>54031315
>>54034596
>fick inget svar
J-jag ville inte uppta någon kontakt iallafall
>>
>>54066249
>högerklicka bilden
>sök med google
>första resultatet
Hur hittade du ens hit?
>>
>>54066319
Han kanske har bytt nr.
>>
>>54066218
S-synd anon, jag skulle göra det åt dig.
>>
>>54066258
>NMR
fdåd
>>
>>54066291
Om du är också en fälla och gillar qk i rumpa, visst :3c
>>
File: image.png (24 KB, 781x708) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.png
24 KB, 781x708
Polisen har gång på gång avslöjats med grova lögner, bland annat då man mörklade sexuella massövergrepp i Stockholm förra sommaren för att man såg som sin främsta uppgift av bekämpa politiska motståndare och invandringskritiker. Att media väljer att tro på denna maffia av kriminella mytomaner, när sanningen dessutom är så uppenbar, är skrämmande.

Ett oberoende vittne berättar att han ”hörde polisen ropa ‘provokation’ och sedan själva rusa och slå. Demonstranterna var då tysta, och lugna.”

Alla media, inklusive Fria Tider, påstår att det var Motståndsrörelsen som attackerade polisen. Men påståendet är så absurt att inte ens Anna-Lena Lodenius tror på det.

http://nationell.nu
/2016/01/24/organiserad-valdtaktsmaffia-angrep-motstandsrorelsen/

https://twitter.com/Martinreintz/status/690916492611817472
>>
Stoppa en gaffel i mig
>>
>>54066424
DINDU

NOTHING
>>
>>54066337
Nä, fick numret av en annan tidigare i veckan.
>>
>>54066319
>sket i dubletterna
Jag hittade felet, siffror är lag här på kanalen käre nyvän.
>>
>>54066424
>”Kamerorna stals trots att journalisterna som fotade och filmade inte greps eller begick något brott.”
Detta är ett brott mot grundlagen. Polisen har begått grovt tjänstefel om det stämmer då HD slog fast så sent som förra året att det står i strid med den grundlagsskyddade anskaffarfriheten att beslagta kameror/minneskort som innehöll material avsett för publicering. I det fallet var det tryckfrihetsförordningen eftersom det gällde en DN-fotograf som fotograferat skyddsobjekt.
>>
File: 1453321276855.jpg (14 KB, 251x242) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453321276855.jpg
14 KB, 251x242
>>54066424
När invandrare käbblar och gör upplopp var och varannan dag är det typ knäpptyst i media. Nu var det visst några stormbögar som har demonstrerat och då får alla i hela landet panik
>>
File: 1447176785931.png (333 KB, 518x704) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447176785931.png
333 KB, 518x704
>>54066485
>tro att lagen gällar alla
Topp skratt mann1
>>
>>54066541
Med tanke på vad polisen låter bli att säga för att inte "mörka krafter" ska vinna på det, så kan man ju undra vad de är beredda att säga för att skada "mörka krafter". Polisen har fan lägre trovärdighet än nazisterna.
>>
Uttrycket "olaglig demonstration" är ganska konstigt egentligen. Blir det stökigt kanske man kan kalla det olagligt men en demonstration utan tillstånd är helt laglig att hålla enligt grundlagen. Så att säga att demonstrationer från början är "olagliga" innan ordningsstörningar uppstått för att legitimera polistrakasserier är väldigt fult gjort
>>
>>54066575
Det har varit såhär i minst 40 år, orka bry sig, kolla 2D istället
>>
File: Peter-Schiff.jpg (26 KB, 628x418) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Peter-Schiff.jpg
26 KB, 628x418
>stormsnorrar
>>
>>54066526
>svara på sina wgna brev
Du brevade exakt samma brevkombination förra tråden

>>54057739
>>
>>54066730
Det är inte olagligt att ha en demonstration utan demonstrationstillstånd. Däremot är det mot grundlagen att stoppa en demonstration, använda övervåld och beslagta kamerautrustning från journalister som arbetar för en tidning med utgivningsbevis. Polisen har alltså begått allvarliga brott och inte respekterat grundlagen.

Jag vill ha en så liten stat som möjligt men med en stark grundlag som följs. Vill inte du det?
>>
File: 1370881432047.gif (452 KB, 500x340) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1370881432047.gif
452 KB, 500x340
>>54066730
>stormsnorrar
>>
>>54066735
>svara på autis-
oj då
>>
Är anime den enda underhållning som är helt fri från judisk hjärntvätt?
>>
File: image.png (66 KB, 767x288) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.png
66 KB, 767x288
Polisen har blivit en kriminell organisation som inte längre bryr sig om att upprätthålla lagen.

>Wikipedia definierar en maffia som ”en organisation eller globalt nätverk av kriminella organisationer … ofta blandad med lagliga affärsområden”, där ”infiltration av samhällsapparaten och särskilt rättsväsendet” är åtgärder som syftar till att skydda brottslighet.

>Polisen: Vi döljer signalement – när gärningsmannen är invandrare
http://www.svd.se/internt-polisbrev-stoppar-signalement

>Kriminell polismaffia mörklade sexuella massövergrepp i Stockholm
http://www.friatider.se/myndigheterna-k-nde-till-sexbrotten-valde-samtidigt-att-locka-ovetande-svenska-tjejer-till-we-are
http://nyheteridag.se/sa-morkade-dagens-nyheter-omfattande-sexovergrepp-i-centrala-stockholm/

>Polisen fick order låta extremvänstern attackera nationalister
[YouTube] Vittnesmål från det demokratiskta helvetet - Sverige

>Polisen hemligstämplar asylsökarnas brott
http://www.vf.se/nyheter/allman/brott-som-beror-flyktingar-hemligstamplas

>Kod 291
http://www.dn.se/nyheter/sverige/polisen-hemlighaller-fakta-om-sitt-flyktingarbete/
>>
File: 1443555341.png (52 KB, 994x1044) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443555341.png
52 KB, 994x1044
Hade varit bättre att bara låta stormbögarna gå runt och skrika om Hitler och Judar.

De hade skrämt bort varenda jävel från att vilja gå med deras organisation.

Eller kanske inte, är nog bara de mest hjärndöda idioterna som går med i SMR.
>>
File: 1400908008063.jpg (164 KB, 680x851) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1400908008063.jpg
164 KB, 680x851
>>54066774
>västerländsk 3D
Rannsaka dig själv
>>
>>54066635
>>54066757
Hur många gånger ska du breva det här? Vi fattar. Polisen är maffia och smr är helgon som vill stoppa en minoritet som styr allt. Fastän de själva är en extremminoritet som vill styra allt.
>>
>>54066860
HELL SEGER
>>
File: 1428594659589.jpg (43 KB, 426x482) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1428594659589.jpg
43 KB, 426x482
>>54066424
Men sluta gnäll någon jävla gång.
>>
File: 1452635779911.png (188 KB, 327x316) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452635779911.png
188 KB, 327x316
>folk som svarar på botten
>>
File: 1362163788742.jpg (73 KB, 512x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1362163788742.jpg
73 KB, 512x600
>>54066839
>animebögar
>>
File: wow_hot.jpg (59 KB, 400x571) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
wow_hot.jpg
59 KB, 400x571
>>54066938
>>
>>54066825
Ingen tar dem på allvar, de allra flesta människor vet inte ens att de finns
>>
File: 1454367666522.jpg (66 KB, 612x574) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1454367666522.jpg
66 KB, 612x574
Stormsnorrar, är ni lika arga på maffian som är Stockholmspolisen när de är ute och härjar i förorterna eller när de slår fotbollssupportrar?

Ni är typ 3-4 år sena på bollen, igen.
>>
>>54066526
Värst är väl ändå att man kan läsa:

>Ett tretti-tal stormbögar gjorde våldsamt upplopp
>Ett tretti-tal gripna

>Ett 80-tal unga, arga Tenstabor gjorde upplopp p.g.a. el-problem i två timmar
>Inga gripna
>>
>>54067023
Om de bryter mot grundlagen när de attackerar invandrare och fotbollssupportrar ja. Grundlagen är helig.
>>
>>54067063
Vill inte SMR ändra om grundlagen helt och hållet?
>>
>>54066977
Detta, 99% av befolkningen hade aldrig hört talas om smr innan jonas cuckstedt gav dom rikstäckande publicitet på tv4

Hur fan tänkte han där?
>"Haha jag är inte rasist, bäst jag sjunger en sång om klas lund för att bevisa det"
>>
Godmorgon grabbar :3
>>
File: 1453556733478.webm (812 KB, 490x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453556733478.webm
812 KB, 490x720
Skulle ni?
>>
>>54067087
Inte fan vet jag. Vad spelar det ens för roll? Nu lever vi i Sverige och inte i någon Nordisk republik och då ska svensk lag gälla. Speciellt för de vars yrke går ut på att upprätthålla lagen.
>>
>dkn man har tillgång till oändliga mängder information genom internet
>det enda jag gör är att runka och breva i en autistisk tråd
Vafan gör jag?
>>
File: 1438007815001.png (282 KB, 426x441) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438007815001.png
282 KB, 426x441
>>54067127
Morrn!
>>
File: 234324.jpg (82 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
234324.jpg
82 KB, 640x480
>>54067023
>härjar i förorterna
När händer detta? Som mest brukar dom stå uppe i centrum och se till så att inget händer.

>slår fotbollssupportrar
Väl förtjänt
>>
>>54067129
SLUTA AVATARBÖGA
>>
>någonsin lita på polisen igen efter mörkläggningen
>>
>>54067129
Gillar hon stora svarta?
>>
jag har aldrig knullat
>>
Sverige är ett obehagligt land att leva i. Sovjet-media ljuger och sopar under mattan Polisen tystar det lilla motstånd som finns.
>>
>>54067059
Är man dum nog att ge sig på polisen med färre kriminella än det är poliser på plats så kan man räkna med att bli gripen.
>>
>>54067177
Hur har din morgon varit? :3
>>
>>54067229
Å ena sidan är det exakt detta brottslingar vill

Å andra sidan så har polisen verkligen gjort sig förtjänt av att deras rykte ska få sig en törn den här gången
>>
>>54067229
Varför skulle polisen mörka invandrarbrott? Röstar de inte SD allihop?
>>
File: 1441975327920.jpg (96 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441975327920.jpg
96 KB, 1920x1080
>>54067228
Inget fel på avatarbögande, blir ju tom lättare för dig att filtrera

t. Avatarbög
>>
>>54067129
SAYA EN SÖT
>>54067228
Var inte jag~
>>
>>54067023
>slår fotbollssupportrar
Hahahaha, det är bara folk som dyker upp för att slåss. Vilka "supportrar"
>>
>>54067345
inte de styraned nej
>>
>>54067321
Vilka har gjort det menar du? Läs >>54066424

Vad fan skulle stormbögarna vinna på det? Det är sånt uppenbart skitsnack att jag aldrig sett något liknande. Inte ens "nazistexperterna" tror ju på Polisens berättelse.

"På senare år har Svenska motståndsrörelsen varit lydiga och gjort som polisen sagt åt dem. Det låter udda att de ska ha attackerat polisen utan att vänsterextremisterna har varit närvarande" säger Anna-Lena Lodenius - expert på högerextremism till SvD.
>>
File: jan stenmark.jpg (303 KB, 650x513) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jan stenmark.jpg
303 KB, 650x513
>>54067321
Kan jag hålla med om. Problemet är bara att poliser vid ett flertal tillfällen tagit fast vänsterfjollor och invandrare bara för att sedan släppa dem med typ en varning, en 'Aja baja, gör inte om så'.

Likhet inför lagen? Inte i Sverige.
>>
>>54067437
Det har kommit ut massa saker som pekar på att det var Polisen som angrep och inte tvärt om
>>
>>54067390
Lämna din källare.
>>
File: 1451414995497.jpg (56 KB, 307x217) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451414995497.jpg
56 KB, 307x217
KLAS LUND ÄR EN SNÄLL POJKE
HAN GJORDE INGET FEL

FARBROR POLIS LJUGER
>>
>>54067486
Precis. Det finns oberoende vittnen som bekräftar NMRs berättelse.

Polisen är en hög lögnare som skyddar importerade brottslingar och hjälper media täcka upp övergrepp på svenska kvinnor.
>>
>>54067495
Ska gråta nästa gång black army blir slagna utav polisen, synd om dom.
>>
File: yukino.jpg (143 KB, 889x899) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
yukino.jpg
143 KB, 889x899
>>54067500
ayo
fuck da police
word
>>
>>54067437
Stormbögarna, liksom fotbollshuliganer, kom dit för att slåss mot "andra sidan". När vänsterpacket inte dök upp så blev de besvikna och var tvungna att avreagera sig på annat sätt.
>>
File: 1452901013795.jpg (78 KB, 884x574) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452901013795.jpg
78 KB, 884x574
>all jävla stormsnorreautism
>>
File: k.png (415 KB, 654x702) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
k.png
415 KB, 654x702
>>54067500
Hehe mm
>>
>>54067539
Vet du ens vad black army är för något?
>>
https://twitter.com/Nordfront/status/691225773773033473
@Expressen ljuger! Ingen är anhållen. Personen anhölls igår men släpptes idag:

unvis.it/http://www.expressen.se/nyheter/nazist-anhallen-for-anstiftan-till-upplopp/


>lita på media
>lita på polis
>>
File: 1449564792814.gif (2 MB, 500x281) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449564792814.gif
2 MB, 500x281
>>54067325
Slö, ligger i sängen och skitbrevar :3 funderar på att värma lite mat

>dkn måndag imorn
>>
>>54067554
Om de ville slå kommunister så hade de utannonserat om demonstrationen i förväg.

Nej enligt dem själva kom de dit för att hålla ett torgmöte och demonstrera mot invandringen. Det låter mycket trovärdigare med tanke på att de inte gick ut med demonstrationen i förväg.
>>
0-4 runka till päls
5-9 runka till 2d
>>
Istället för att se till så att svenskar kan gå säkra i sin egen huvudstad så lägger polisen resurser på att stoppa lagliga motdemonstranter så fort de inte är kommunister.
https://asylkaos.wordpress.com
/2016/01/24/anonym-polis-varnar-for-att-vistas-i-centrala-stockholm/
>>
File: 14.jpg (76 KB, 600x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14.jpg
76 KB, 600x400
>>54067580
Civiliserade gentlemän som inte gjorde någonting
>>
>dkn ska åka in till Stockholm kl åtta imogon och komma hem klockan 20:00
NEET-livet är lockande
>>
File: really.png (340 KB, 398x582) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
really.png
340 KB, 398x582
>>54067613
>Nej enligt dem själva
>>
>>54067581
>nordfront säger att ingen är gripen utan någon som helst källa

Varför ska vi tro på nåt slumpmässigt twitterbrev? Kan länka till twitterbrev som säger motsatsen
>>
>>54066424
Ja, jag tycker nog det vore mer än väl underligt ifall SMR skulle gå till anfall mot polisen bara så där.

Dessutom i journalisters närvaro?
Oberoende journalister var närvarande om jag förstått saken rätt?
>>
>>54067668
Black Army har typ 7-8k medlemmar. Hade de varit "Civiliserade gentlemän som inte gjorde någonting" så hade det fan fotboll varit förbjuden i Sverige.
>>
>>54067691
KTH? Fika?
>>
>>54067694
Har du ingen slutledningsförmåga? Läs resten av brevet. Om deras mål var att slåss så hade de väl gått ut med demonstrationen offentligt så att kommunisterna hade haft tid på sig att åka dit.

Vad tjänar de mest på? Att hålla ett spontant fredligt torgmöte eller att slåss med kommunister/poliser?
>>
File: image.jpg (50 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
50 KB, 640x480
>>54067723
Vad fan försöker du säga?
>>
>>54067738
Är vuxen favä
>>
File: Decantering.jpg (488 KB, 802x1168) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Decantering.jpg
488 KB, 802x1168
>>54067738
Visst, har inget att göra mellan 12-15
>>
>dkn ingen fava rumpa, etc.
>>
>>54067757
Om stormsnorrarna agerade rationellt så skulle de inte ligga på backen omringade av poliser och media och ropa "heil Hitler" till varandra.
>>
>>54067794
Mjo haha.
>>54067807
>12-15
Bra, jag kommer vara där runt 1300, trevligt.
>>
>>54067851
Hur är det deras fel att polisen helt ignorerar grundlagen?
>>
File: image_1.jpg (62 KB, 1062x752) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image_1.jpg
62 KB, 1062x752
>>54067866
Breva brev i tråden runt den tiden så kan vi ses favä, blir väl intressant
Vad pluggar du?
>>
>>54067807
>>54067866
det är nu anon blir våldtagen.
>>
SMR vill givetvis skapa en kalabalik för att på så sätt så ut i media. Dom är öppna med att deras medlemsantal växer ju större uppståndelse det blir kring organisationen.
>>
File: 1453556905381.jpg (57 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453556905381.jpg
57 KB, 1280x720
>dkn ingen galen fv
>>
>>54067876
Du hävdar det, men jag finner det mer sannolikt att pappskallarna betedde sig som pappskallar.
>>
File: 1453041111236.png (194 KB, 478x380) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453041111236.png
194 KB, 478x380
>>54067969
Jag kommer breva men du kommer se mig. Jag är rätt stor och har en röd mössa på nästan hela tiden.
>>54067971
Näh skall inte våldta någon, än.
>>
File: NATO.jpg (141 KB, 807x626) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
NATO.jpg
141 KB, 807x626
Ryssland är den främsta fienden. Till att börja med är ryssar av underlägsen ras. Detta bevisas av deras stora befolkning och enorma land, med enormt mycket naturtillgångar, och trots det är deras BNP att jämföras med någon amerikansk delstat. Hade de inte haft så mycket olja och gas hade deras ekonomi varit på samma nivå som deras ukrainska bröder.

Våra allierade är alla som tillhör vårt folk, dvs. västeuropeer, amerikaner(majoriteten av de vita), och alla andra germanska folk. NATO är försvarsalliansen för de germanska folken så vi ska kunna skydda oss mot Ryssland och Kina och för att vi skall ha stor makt i världen.

Judar finns det lika mycket av i öst som väst, skillnaden är att judarna i öst använder rysk propaganda, som går ut på att splittra väst så att Ryssland kan bli det nya USA. Ryssland har inte samma massinvandring, men ryssar är lika lågt avskum som MENA-folken (alkoholiserat fattigt smuts, springer runt hundar på gatorna där), vilket gör att det inte spelar någon roll att det inte kommer in fler undermänniskor likt dom själva.

Av denna anledning vill jag inte ha något som helst att göra med det lilla som finns kvar av den nationella rörelsen i Sverige eftersom den är prorysk. Som sagt är den praktiskt taget utdöd ändå, så ville bara skriva det till de som fortfarande brinner för svenskar.

Hur kan vi motverka Ryssland på bästa sätt?
>>
File: 1452793278416.jpg (178 KB, 1916x1074) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452793278416.jpg
178 KB, 1916x1074
>>54067990
>faktiskt ha skitsmak
>>54067971
;__;
>>54068033
>stor
Snälla var snäll
>>
>sätter sig ned med lite kaffe och fika
>precis när man slår på sina tecknade serier så bestämmer sig grannen för att börja borra i väggen
>>
>>54068099
Nej, jag har sagt förr att jag ser väldigt arg ut och ingen tycks komma nära en. Dock är jag "snäll", tror folk skulle bli förvånad att se en som jag gilla 2d och sånt. Jag pluggar datateknik.
>>
>>54068163
>2d-tittande
inte ens en gång
>>
File: 01.png (408 KB, 763x684) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
01.png
408 KB, 763x684
>>54068165
>datateknik
Trevligt
t. Pluggar datalogi
>>
>>54068165
Nej, jag tror inte att någon skulle bli förvånad över att en person som pluggar datateknik är animebög.
>>
>>54068313
ok?
>>
Jävla svenskar
>>
>>54067595
Vad ska du avnjuta för något idag? :3 själv var man och bryggde sig en stor svart
>>
>>54068361
V-vad har vi gjort?
>>
>>54068423
kolla på tråden så kanske du märker
>>
>>54068452
Du har rätt, den här anti-stormbögscancern är värre de faktiska stormbögarna
>>
>>54067789
Hade det varit 7-8k "folk som dyker för att slåss" varje match så hade fotboll förbjudits i Sverige.
>>
>>54068423
Kjöttbullar, for mye kjöttbullar
>>
File: o.jpg (70 KB, 848x941) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
o.jpg
70 KB, 848x941
Vi är tre avnsitt in i 2D säsongen, vad ser ni på?
Min lista:
1. Boku dake ga Inai Machi (Erased)
2. Dagashi kashi
3. Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo!
4. Musaigen no Phantom World

Erased är helt klart min favorit hittills.
>>
File: Therese Johaug.jpg (971 KB, 3140x1984) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Therese Johaug.jpg
971 KB, 3140x1984
Lader de svenske jentene opp til neste langrennslop?
>>
Pepe has been dead for 7 months..
>>
>>54068549
Ladder de jag hatar svenska tjejer hemma hos narcissus för fet för ett fuck?
>>
>>54068498
tänkte mer på det fängelsehomosexuella 2dbögarna
>>
File: knattedrake.png (363 KB, 822x1206) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
knattedrake.png
363 KB, 822x1206
https://www.youtube.com/watch?v=rE8Qe40PLPM

Ge mig lite musik att lyssna på.
>>
File: urn.jpg (49 KB, 380x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
urn.jpg
49 KB, 380x300
>>54068535
1. Pandora.
2. Teekyu 7.
3. Osomatsu-san.
>>
grabbar jag är trött men det går väl inte att lägga sig än?
>>
>>54068624
Ja, anti-stormbögscancern
>>
>>54068709
Vänta fem timmar.
>>
>>54068535
TQ och dagashi, ska nog ge erased ett försök
>>
>>54068713
2Dare är de vidrigaste äcklen i tråden. De borde rannsaka sig själva och skaffa sig ett liv.
>>
File: 31240394_p1.jpg (305 KB, 1433x1012) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
31240394_p1.jpg
305 KB, 1433x1012
>>54068753
D-du först.
>>
>>54068416
Har tinat en krabba som jag fångade i höstas :3
>>
>>54068796
Snälla ta ditt liv.
>>
>>54067704
Låter mer troligt att SMR skulle gå till anfall än att polisen skulle det favä
>>
File: image.jpg (41 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
41 KB, 640x480
>>54068753
Du låter
upprörd
>>
>>54068831
Nej, det låter inte troligt alls. De hade verkligen ingenting att vinna på det.
>>
God eftermiddag, tråden.

Hur hade ni det i kyrkan idag?
>>
File: 1452690721907.png (206 KB, 310x293) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452690721907.png
206 KB, 310x293
>>54068627
https://www.youtube.com/watch?v=sgJB7DrX6qQ
ta ett negerdunk sci-fi temaalbum
>>
File: 1442314085559.png (17 KB, 500x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442314085559.png
17 KB, 500x400
>dkn huvudet fryser lite efter att jag klippte håret
>>
File: 1437838830450.jpg (37 KB, 400x386) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437838830450.jpg
37 KB, 400x386
>19.0 till 18.2
Vad hände?
>>
>>54068831
Varför?

För att de inte håller med din naiva världsbild?
>>
>>54068880
>Not the first post from this IP.
Hej stormbögsanon
>>
>>54068863
>stormbögar
>logik
Dom är typ som rödingar och fotbollsfirmor, ville bara slåss
>>
File: readImage.jpg (26 KB, 620x572) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
readImage.jpg
26 KB, 620x572
>dkn kaffe och choklad (marabou)
>>
dkjut k9g
>>
>>54068925
Se >>54067613
Det verkar som du har en större avsaknad av logik än stormbögarna.
>>
File: 1446467415228.jpg (46 KB, 350x464) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446467415228.jpg
46 KB, 350x464
>>54068753
Du med
>>
>>54068549
NORGEANON VAD HÄNDER BRORRRRRRRRR?
>>
Tja
>>
>>54068926
>marabou
>inte Fazer
>>
>>54068911
Fast jag sitter bakom VPN.
>>
>>54069036
haha aa
>>
File: 1542135.jpg (182 KB, 1352x1352) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1542135.jpg
182 KB, 1352x1352
>man varenda fotbollsmatch man gått på står alla och drar ramsor om hur dom vill döda varandra
>>
>>54069063
Hantera det jävla fjolliga feministjävel. Personer som dig förstör sporten
>>
File: NTR.jpg (512 KB, 1200x1807) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
NTR.jpg
512 KB, 1200x1807
Under tiden, hemma hos Narcissus...
>>
>>54069028
gillar inte fazer favä. cloetta har ju bra grejer dock
>>
>>54069017
Tja Dala-kun
>>
>>54068863
>stormbögar går till attack mot polisen
>feminister välkomnar islamister
>miljömuppar motarbetar kärnkraft

>"Nej, det låter inte troligt alls. De hade verkligen ingenting att vinna på det."
>>
>>54069063
och? Att stå i klacken när ens lag spelar då kickar adrenalinet in
>>
>>54069087
Så jävla fjantigt att se vuxna män stå och bete sig som förortsbarn för att sedan grina när polisen sätter stopp för deras efterblivna jävla fjantigheter
>>
>>54068498
Det är 1 eller 2 som spammar tråden med anti-stormbögs skit hela tiden. Man tröttnar snabbt.
>>54068503
>För mycket
>Köttbullar
Välj en
>>
>>54069087
Hur blir "sporten" bättre av att Betong-Bengan står och vrålar hur mycket han hatar Djuuuurgåården?
>>
>dkn ska göra kladdkaka sen ikväll
>>
>>54069125
Synd bara att bevisen pekar på att polisens ljög igen då.
>>
File: jomensåere.jpg (106 KB, 640x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jomensåere.jpg
106 KB, 640x360
>>54069063
När gick du på match senast?

För det är inte många ramsor som går så.
>>
>>54069131
Hahaha, så jävla fattigt att stå och hojta om hur man ska döda någon för att dom hejar på ett annat lag.

Jävla tönt
>>
>>54069143
Fotboll är värdelöst som publiksport, så man måste hitta på något annat att göra som åskådare.
>>
>>54068926
>>54069093
>bildgoogla "choklad"
>dkn
>>
>>54069207
du har nog ALDRIG varit på en fotbollsmatch i hela ditt liv, eller aldrig älskat ett lag. Sedan sjunger man sällan ramsor om att döda, brukar vara "hata" osv med.
>>
File: Umaru är sugen.jpg (182 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Umaru är sugen.jpg
182 KB, 1920x1080
>>54069148
Bjussa
>>
>>54069249
Är inte ens särskilt många "hata"-ramsor.
>>
File: 213123412.jpg (32 KB, 437x220) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
213123412.jpg
32 KB, 437x220
>>54069249
>eller aldrig älskat ett lag
Så jävla fjantigt så hälften vore nog
>>
>>54069143
Häng dig Axel
>>
>>54069087
>detta är vad gemene matchbesökare, med medelvikt som överskrider IQ, tror
>>54069133
>>54069207
>>54069211
Detta. Pinsamt som få, favä.
>>
>>54069299
Pinsammare att vara en gnällig idiot på 4chan, favä.
>>
>>54068290
>>54068165
får en tredje delta eller är det en deito
>>
>>54069290
>>54069299
>t. feminiserade anti-rasistiska fängelsebögar som gråter så fort någon höjer rösten
Bara avsluta er själva.
>>
>>54069249
Varför är fotboll den enda sporten där fansen vill mörda fans av motståndarlag? Det arrangerars bokstavlugen träffar i grannkommuner för att slåss innan matcher, var det inte nån snubbe som blev ihjälslagen typ förra sommaren?
>>
>>54069269
fast är rätt så mycket hat i många ramsor, fast är väl oftast kärlek till ens egna lag. Man blir en annan person när man ställer sig i klacken, är en underbar känsla.

Man att sedan kasta in föremål, slåss, hoppa in på planen är bara idiotiskt. Men ramsor gör sporten mer levande.
>>
File: 126.png (10 KB, 236x176) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
126.png
10 KB, 236x176
"Stefan Löfven & Åsa Romson presenterar på DN Debatt sina tankar om hur flyktingkrisen och integrationen ska hanteras. Bland annat ska rasismen och "lögner" på nätet bekämpas."


NEGER NEGER NEGER NEGER
>>
File: 144543544267.webm (471 KB, 806x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
144543544267.webm
471 KB, 806x450
>>54069262
Bara komma och hämta en bit.
>>
>>54069337
>Bland annat ska rasismen och "lögner" på nätet bekämpas
Genom att DDOSa Nordfront?
>>
0-4: Falafel
5-9: Kebab
Fina siffror: Båda

Vad har ni käkat/ska ni käka idag?
>>
>>54069330
Nja, inte så många. Majoriteten av ramsor är för det mesta simpla ramsor där man bara skriker ut namnet på laget och liknande.

>>54069329
Men du, fotboll är inte den enda sporten folk har slagit runtomkring.
>>
>>54069329
Dessa personer som träffas för att slåss är inte samma som fansen som står på arenan och sjunger sånger.
>>
File: CUWZcxg.jpg (940 KB, 4320x3240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
CUWZcxg.jpg
940 KB, 4320x3240
>>54069315
>>54069328
>oironiskt tycka om fotboll och neandertalbeteende
Homosexuella killar på söder är manligare än er.
>>
File: 1410703361813.png (67 KB, 449x1197) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1410703361813.png
67 KB, 449x1197
>>54069337

ISLAM ÄR EN RELIGION STYRD AV PEDOFILEN MOHAMMAD. ISLAM FÖDER TERRORISTER. ISLAM MÅSTE BANNLYSAS FRÅN SVERIGE.
>>
>>54068904
Ta det med en nypa salt.
>>
>>54069337
Ska de stänga ner sverigetråden?
>>
>>54069442
Jag hoppas det.
>>
File: 13894333544.gif (498 KB, 327x266) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
13894333544.gif
498 KB, 327x266
>>54069337
Jadu, för vi alla vet att det är näthatet som får flyktingbarn att tafsa på småflickor.
>>
>>54069414
Du har fan rätt. Hockey finns ju också, har jag hört.
>>
>>54069370

nää, genom att censorera internet likt Kinas "Great Firewall of China"

https://www.bahnhof.se/press/press-releases/2016/01/22/flash-svenska-staten-forbereder-filtrering-av-internet
>>
>>54069412
godis och gröt. ska käka: vet ej. Kanske nåt färdigt fryst.
>>
File: socialism.jpg (204 KB, 813x1097) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
socialism.jpg
204 KB, 813x1097
>>54069337
>bekämpa frihet

Detta är exakt varför socialismen är det största hotet i Sverige.
>>
>>54069468
Folk har dött efter slagsmål vid de flesta av de största sporterna.
>>
EYYY JONTE VAD HEJAR DU PÅ?!?!

VASARU SKA FAN MÖRDA REJ JONTE
>>
>>54069502
>säger han samtidigt som han hyllar poliser som bryter mot grundlagen
Hur kommer det sig att du bara vill ha en stark stat ibland?
>>
>>54069437
Att en sänkning har skett stämmer nog. Även om värdet i sig är underskattet/överskattet.
>>
ISLAM ÄR FULLSTÄNDIGT INKOMPATIBELT MED ETT FRITT SAMHÄLLE OCH MUSLIMER UPPMUNTRAS AV SINA IMAMER ATT INVADERA SVERIGE OCH UTROTA SVENSKAR
>>
Fotbollshuliganer som slåss före och efter match är inte samma personer som står i klacken och sjunger för glatta livet.

Jag brukar ta en öl, snacka med personerna man har bredvid sig i klacken, tifot sätter igång, börjar sjunga. Sedan står man där hela matchen jublar, sjunger och adrenalinet pumpar.

Är underbart att vara på match, jag har aldrig slagit någon eller hotat någon annan supporter efter matchen.

Jag tar gärna med er på match så ni kan få känna på detta.
>>
File: 13432554544.jpg (43 KB, 540x297) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
13432554544.jpg
43 KB, 540x297
>>54069574
Vilket bajsnödigt brev.

Vet du ens vilka du skriver till här inne?
Det är ju inte ens riktiga människor. Låt dem hålla på med brev som >>54069535.
>>
>>54069574
Låter lite väl mycket BL för mig, hahaha!
>>
>>54069476
>Vi är för ett öppet samhälle
>Vill blockerar sidor
Tydligen är det bara öppet för humanism.
>>
File: 1411434439710.jpg (17 KB, 300x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1411434439710.jpg
17 KB, 300x400
>>54069556

Därför att ni stormsnorrar är exakt likadana, ni förespråkar samma skit men börjar böla när ni självar utsätts för det.

>de stormsnorrar
>>
>>54069574
Anti-fotbollscuckarna är samma trasiga feminiserade fjantar som gråter om hur hemska stormbögarna är dag ut och dag in.
>>
File: 8ff0b43c.jpg (59 KB, 658x331) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
8ff0b43c.jpg
59 KB, 658x331
>>54069502
>>
>>54069679
Med denna logiken så ju fotbollsfjantarna lika störande som stormsnorrarna.
>>
>>54069662
>ni stormsnorrar
Jag är libertarian. Jag vill ha en minimal stat men med en stark konstitution som följs till varje pris. När polisen börjar bryta mot grundlagen är det jävligt allvarligt oavsett vad man tycker om de som blir drabbade.
>>
File: 2343243242.jpg (457 KB, 2336x1836) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2343243242.jpg
457 KB, 2336x1836
>>54069679
Jo, fotbollssupportrar älskar ju stormbögar trots allt.
>>
någon hämta mig en alvedon och ett glas v
>>
>>54069476
Allt blir bara sämre och sämre ;_;
>>
>>54069574
Mycket medveten om känslan att stå i publiken till en sport man tycker om

t. Tifosi för livet
>>
File: nynazister.jpg (64 KB, 1292x180) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nynazister.jpg
64 KB, 1292x180
>>54069679
>man är en feminiserad fjant om man tycker att stormbögarna är pinsamma skämt till människor

Hur fel kan man ha...

t. säsongskortsinnehavare
>>
>>54069623
När folk påstår att alla som sjunger ramsor om motståndarlaget är huliganer och vill mörda alla andra så måste man berätta sanningen.

>>54069638
Följ med på en match istället
>>
>>54069466
är inte sånt där f1 farligt egentligen, hamnar man i kläm är man ju owari
>>
File: Kung Asgore.jpg (164 KB, 1080x1157) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Kung Asgore.jpg
164 KB, 1080x1157
>>54069742
>Jag är libertarian.
Är du allvarlig?
>>
File: 1367517364796.jpg (12 KB, 222x209) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1367517364796.jpg
12 KB, 222x209
>>54069679
Jo dykgräss är ju en jävla machosport
>>
>>54069801
Ja. Ett libertarianskt samhälle är den bästa garanten för att slippa korruption och överförmynderi.
>>
>>54069793
Du... vet inte vad BL betyder, va?
>jag delar tråd med dessa "människor"
>>
>>54069679
>fotbollsupportrar är stormbögar

Vart fan får du allt ifrån?
>>
>>54069557
Att gå från 19 till 18.2 skulle vara en minskning med 4%. Det är inte i närheten av vad som skulle krävas för att man skulle kunna klassa förändringen som statistiskt säkerställd. Av de fem mätningar som kommit in i januari så pekar två på en ökning gentemot december, två på en minskning och en på ett oförändrat stöd för SD.
>>
>>54069839
Herregud. Jag har varit i den här tråden i flera år nu, och jag har aldrig, inte ens när Fbanon stövlade runt på Martinas ask, känt en så stark avsmak för en annan person.
>>
File: 1370620399073.gif (2 MB, 300x257) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1370620399073.gif
2 MB, 300x257
>>54069679
>"moderat"anon
>>
>>54069910
Har du lust att berätta varför du ogillar libertarianismen så starkt?
>>
File: 1407719013391.jpg (114 KB, 653x1049) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1407719013391.jpg
114 KB, 653x1049
>>54069848
>kallar andra för "människor"
>brevar själv en förkortning av "boys love"

Skjut dig själv.
>>
>>54069848
BL har betytt Bloodlust för mig sedan 2007 favä
>>
File: vitz.jpg (42 KB, 800x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
vitz.jpg
42 KB, 800x600
>>54069742
>Jag är libertarian
>>
>>54069848
Jo jag vet vad det betyder. Men bokstavligen inget fel att njuta av en fotbollsmatch i klacken.
>>
>>54069557
Jag tror det hamnar inom nånslags felmarginal.

Fast några kan ju ha lockats tillbaka av pratet om att S&M för hårdare politik än SD. Å andra sidan borde det och skattefiffelskandalen vägas upp av Köln/kod291-farsen och fucket kommenals handhavanden.
>>
File: 1446443223.webm (555 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446443223.webm
555 KB, 1280x720
>>54069967
I vilken mätning fick du 18,2?
Senast jag hörde så var SD ju största partiet i några mätningar.
>>
File: t. Bilal.png (19 KB, 553x460) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
t. Bilal.png
19 KB, 553x460
>dkn vintern redan är knas wallah ja svär man1
>>
>>54070021
http://www.svd.se/svd-sifo-m-storsta-parti--bottenrekord-for-s/om/sverige
>>
File: 1445625317039.gif (2 MB, 619x350) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445625317039.gif
2 MB, 619x350
>>54069742
>Jag är libertarian.

Det här var ett roligt brev
>>
File: 1409836559459.gif (1 MB, 290x189) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1409836559459.gif
1 MB, 290x189
>>54069742
>Jag är libertarian.
>>
>>54069905
>Det är inte i närheten av vad som skulle krävas för att man skulle kunna klassa förändringen som statistiskt säkerställd.
Det beror väl på hur många deltagare undersökningen hade.
>>
File: 1451946287002.jpg (20 KB, 333x333) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451946287002.jpg
20 KB, 333x333
>>54068904
>>54069437
>>54069557
>>54069967
>>54070021
>jag sitter och runkar till mätningar istället för att göra något åt invandringen ivl
och nej då menar jag inte klistermärken och demonstrationer
>>
FUCKING IPREN VERKA DÅ

>dkn ingen alvedon
>>
>>54069932
>>54069963
Hur visste du det? ;^)
>>
File: 1453243334.jpg (65 KB, 1121x683) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453243334.jpg
65 KB, 1121x683
>>54070108
Vad menar du då?
>>
>>54069927
Du kan ju börja med att sluta använda jänkarnas terrmer. Sedan får du också tänka på att tråden är full av folk som inte vill ha frihet. Socialister, blattar och storrmbögar.

t. Klassisk liberal
>>
>>54070108
"moderat"anon
>>
File: 1442277026472.jpg (16 KB, 221x246) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442277026472.jpg
16 KB, 221x246
>politisk identitet
>>
>>54068880
bre
po
fi
>>
File: 1442498919947.jpg (110 KB, 882x777) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442498919947.jpg
110 KB, 882x777
>>54069801
breva mer rövgår
>>
>>54070113
http://www.urbandictionary.com/define.php?term=BL

Bokstavligen bara googla på "BL" ditt offer.
>>
>>54069950
>>54070059
>>54070086
Kan ni inte förklara varför ni inte gillar libertarianism då? Tycker ni det är bra med överförmynderi och stora korrupta stater?

>>54070144
Libertarianismen är applicerar även på det svenska samhället. Att vara liberal är något helt annat och betyder i dagsläget att du faktiskt är för en stark stat.
>>
VEH DEH VEH
https://www.youtube.com/watch?v=1G6tQ4B8AQQ
>>
>>54070145
Ni missar mig hela tiden. Andra jagjagar som mig nu för tiden. Plebej.
>>
File: MikePinsamt.gif (1 MB, 212x212) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
MikePinsamt.gif
1 MB, 212x212
>>54070184
>han var tvungen att googla det
>>
>>54070032
>Malmö
Jag beklagar
>>
>>54070105
Ja, men de har aldrig så många deltagare att det är tillräckligt. Det brukar krävas åtminstone dubbla den förändringen för att man ska kunna klassa det som säkerställt.
>>
>>54070139
varför har han en glödhet pipa i munnen?
>>
File: 1452747182196.jpg (11 KB, 250x247) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452747182196.jpg
11 KB, 250x247
>>54070108
>möh intellektuella framtoning
>möh nya högern
>möh bulius ebola
>möh identitära kamp
>möh tigerrytt
>möh järnpiller
Alla dessa bekväma ursäkter för att slippa engagera sig och faktiskt ta tag i problemen på riktigt. Dessa "andliga aristokrater" är nog de mest patetiska stackarna jag någonsin har bevittnat.
>>
>>54070113
inte så svårt att veta. Kom med på en fotbollsmatch nu.
>>
>>54070307
Vad gör du då?
>>
>>54070194
Akta dig, dessa män kommer knulla sönder in pf!
>>
>>54070188
Du behöver utbilda dig själv. klassisk liberal är den svenska termen för minarkist. Dvs minimal stat, maximal frihet där det är möjligt.

Ett libertarianskt runkande till USA precis efter revolutionen är inte applicerbart på Sverige. Jag är t.ex. inte speciellt pigg på att göra det möjligt för babbarna att äga 9 mm lagligt. Jag tycker också vi ska ha en värnplikt.
>>
>>54070188
>vara libertarian
Det är lugnt anon, alla har sina skämmiga perioder i livet
>>
>>54070328
Ingenting men jag klagar inte heller. Jag är nöjd med att den här civilisationen går mot sitt slut.
>>
>>54070325
Haha nej, jag föredrar att behålla min anala oskuld.
>sportnördar
>>
File: 1401589120582.jpg (11 KB, 258x195) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1401589120582.jpg
11 KB, 258x195
>det är ett "vi försöker prata politik men det slutar med att vi kastar skit på varanda istället"avsnitt
>>
>>54070347
>Jag är t.ex. inte speciellt pigg på att göra det möjligt för babbarna att äga 9 mm lagligt.
Kasta ut babbarna då och gör det möjligt för alla att äga 9 mm? Varför gör ni det så onödigt komplicerat när stormen är den smidigaste vägen?
>>
File: 1453551049743.png (733 KB, 885x1075) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453551049743.png
733 KB, 885x1075
>>54070410
>avsnitthanrejen
>>
File: 1430571973134.png (363 KB, 399x494) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1430571973134.png
363 KB, 399x494
Min kuk är för lång för /int/, är 5 cm lång
>>
>>54070365
Detta
>dkn jag var punkare i gymnasiet
>>
>>54070194
helvete >de vinator sluta
>>
File: Chub.jpg (465 KB, 920x692) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Chub.jpg
465 KB, 920x692
>>54070410
Enda gången vi någonsin snackar politik i den här tråden är när Badboll snackar om sin nattväktarstat och alla andra skrattar åt honom. Utöver det så är det bara bajsnödiga stormbögar och SNSD som spammar länkar
>>
>>54070347
Fast den amerikanska konstitutionen är extremt välskriven och om den faktiskt följdes skulle det vara ett praktexempel på ett välmående och fungerande samhälle.

>>54070365
Det är inte skämmigt. Det är skämmigare att vilja att pappa staten tar hand om en hela livet.
>>
>>54070384
Mm ska våldta dig på toaletten i halvlek
>>
File: HejSÄPO.jpg (42 KB, 700x700) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
HejSÄPO.jpg
42 KB, 700x700
>>54070478
Tack intebenis!
>>
>>54070410
Det jagjaget funkar inte så bra här, tycker det är bra att du försöker bidra men det är liksom inte kul när du felanvänder det så pass hårt som du gör
>>
File: 1453649988266.png (474 KB, 780x975) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453649988266.png
474 KB, 780x975
>>
>>54070478
>>54070529
Håll er på irc kompisar
>>
>>54070577
>Miley Cyrus
>porrstjärna
Sen när då?
>>
>>54070577
hur verklighetsfrånvänd är man om man tror folk i allmänhet har mer respekt för miley cyrus än den där autisten?
>>
>>54070485
Nej alla andra skrattar inte åt badboll. SNSD däremot kan jag förstå att folk skrattar åt. Det finns kanske 5-6 anons som är klassiska liberaler.
>>
File: 1440427286567.png (623 KB, 1024x634) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440427286567.png
623 KB, 1024x634
>>54070630
nej
>>
>>54070492
Schweiz kopierade den amerikanska konstitutionen och lade till sin egna kultur. Det blev ett helt ok land.
>>
File: 1451966334340.jpg (180 KB, 805x688) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451966334340.jpg
180 KB, 805x688
>>54070577
>stormsnorrars förvrängda världsbild
varje gång
>>
>>54070685
Och 35 som är med i smr lel
>>
>>54070577
>bilden
Varje gång
>>
>dkn tränat utomhus och hemma sedan nyår
Har alla nya med nyårslöften lämnat gymmen nu?
>>
File: 1411027402812.jpg (126 KB, 477x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1411027402812.jpg
126 KB, 477x768
>>54070737
>dkn man är 7 av dom 35
>>
>>54070716
>dkn man kommer uppleva att Sverige blir en brun sörja
Jag föddes i den bästa av tider
>>
>>54070685
Jo, varenda gång badboll försökt snacka om sin nattväktarstat har hela tråden börjat memea på han
>>
File: 1382108625929.jpg (75 KB, 645x773) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1382108625929.jpg
75 KB, 645x773
>du kommer aldrig att resa tillbaks till antikens grekland och dela med dig av dina kunskaper
>>
File: 1413154241521.jpg (261 KB, 700x474) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1413154241521.jpg
261 KB, 700x474
>>54070685
> Det finns kanske 5-6 anons som är klassiska liberaler.
Rappoterar in
>>
File: 1430690794413.jpg (461 KB, 885x1075) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1430690794413.jpg
461 KB, 885x1075
>politik
>>
>>54070833
Tro inte att Finland kommer undkomma sitt öde. Hela västvärlden kommer att brinna tills dess då vita människor inte längre existerar på jorden.
>>
>>54070843
Jag visste att jag inte var den enda som fantiserar om sånt här. Jag tror att det är en form av maktfantasi.
>>
File: 58043.jpg (173 KB, 1680x1050) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
58043.jpg
173 KB, 1680x1050
>>54070716
O-okej
>>
File: 1442417059803.png (30 KB, 634x566) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442417059803.png
30 KB, 634x566
>>54070833
spännande!
>>
>>54070904
Vill bara se hur de reagerar när de får en vetenskaplig utbildning

plato och de andra skulle fortfarande moppa golvet med en intellektuellt
>>
>>54071007
Dom hade nog bara huggit dig med ett spjut när dom såg något fikus komma springandes
>>
>>54070825
vänta en vecka
>>
File: 1453102749489.png (83 KB, 189x266) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453102749489.png
83 KB, 189x266
>dkn honung på flingorna
>>
>>54070825
vänta 3 veckor
>>
File: image.jpg (43 KB, 443x562) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
43 KB, 443x562
>2016
>vara ateist
Sitter fedoran så hårt att blodtillförseln har stannat av eller?
>>
>>54071041
Detta, eller så skulle någon lokal makthavare se dig som ett hot och se till att du blev dödad
>>
File: 1444197447278.jpg (15 KB, 266x137) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444197447278.jpg
15 KB, 266x137
>2016
>vara kommunist
Sitter fedoran så hårt att blodtillförseln har stannat av eller?
>>
>>54071115
>2016
>identifiera sig som något religiöst öht

Är en sån jävla ickefråga i Sverige
>kalla sig ateist
>>
>>54071115
>bilden
"ok"
>>
>>54071115
>kristen logik
>jag vet exakt vem som gjorde den här pizzan!
>>
File: image.png (138 KB, 364x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.png
138 KB, 364x360
>>54071115
>jag tillber en död judisk krigsherre vid namnet yahweh
>>
File: 1.jpg (88 KB, 403x604) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1.jpg
88 KB, 403x604
>>54070888
>88
HELL SEGER

Roligt att du sparade min knatte förresten :3
>>
File: image.jpg (54 KB, 381x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
54 KB, 381x480
>>54071163
>>54071167
>>54071203
Ni spottar på ert arv. Hur känns det?
>>
File: unnamed_0.png (158 KB, 510x287) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
unnamed_0.png
158 KB, 510x287
>>54071153
>2016
>inte tycka att staten ska äga alla människor
>>
>>54071203
Jesus!!
>>
>>54071041
>>54071136
man designar ju scenariot så att man inte blir dödsdömd vad man än gör
>>
>>54066291
Så oanständigt.

>>54066367
T-tack. Vi kan anordna ett dead drop.
>>
File: 1434010221438.png (215 KB, 885x1075) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1434010221438.png
215 KB, 885x1075
>>54071241
>glömma den extra fina åttan
jag försöker spara alla fina knattar 2bh
>>
File: image.jpg (154 KB, 1584x1584) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
154 KB, 1584x1584
Korstågen var rättfärdigade.
>>
File: Page_39.jpg (907 KB, 837x1181) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Page_39.jpg
907 KB, 837x1181
>>54071303
>dkn ingen brun fälla att qka
>>
>>54071153
Finland, allt är förlåtet. Gör talvisota med alla kommunister snälla.
>>
>>54071153
Är det inte hon som är självisk då hon kräver att hon ska få ta del av de pengarna som jag själv har slitit för?
>>
File: image.png (40 KB, 880x583) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.png
40 KB, 880x583
>>54071374
>>
>>54071374
>kristendomen
tippar min blixtpil senpai
>>
>>54071388
>brun

Men jag är ju inte brun. Kanske kan sola i en månad eller två innan.
>>
>>54071153
>man är kommunist om man inte vill se sina grannar svälta ihjäl på gatorna medans eliten lever i lyx och överflöd
Skatt är bra om den används till rätt saker
>>
>>54071242
Haha aa hell seger blattejävel jag tror på vad fan jag vill
>>
>mkn SD'are
>mkn dejtar brud från nånstans i MENA
>mkn jag kommer kaskader i henne
>>
File: image.jpg (113 KB, 862x582) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
113 KB, 862x582
>>54071460
Kristendomen är enda anledningen till att Europa fortfarande existerar.
>>
>>54071515
Ingen bryr sig mann1
>>
>>54071562
>dkn om inte kristendomen funnits så skulle muslimerna grävt bordt hela europa
>>
File: R U M PA.jpg (189 KB, 680x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
R U M PA.jpg
189 KB, 680x1200
är denna värd att kolla på?
>>
File: image.jpg (18 KB, 295x350) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
18 KB, 295x350
>>54071605
Europa är inte Europa om det är fullt med muslimer.
>>
>>54071486
Frågan är hur mycket skatt och vad den används till. I nuläget har vi strax återigen världens högsta marginalskatter men får inte ett skit för det: äldre svälter till döds, sjuka tvingas jobba och får inte den vård de behöver, unga kan inte flytta ut och till jobben osv.

Och vänstern vill att läget ska fortsätta i samma riktning, till och med bli sämre. Det känns ju lite sådär, va?
>>
>2dbögar
>>
>>54071562
>möh utomeuropeiska religioner

Kristendomen förstörde europa på sitt eget sätt
>>
File: 1449465187702.png (913 KB, 626x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449465187702.png
913 KB, 626x1000
>dkn ingen pv
>>
File: image.jpg (957 KB, 1500x2500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
957 KB, 1500x2500
>folk som tror man kan integrera muslimer
>>
>>54071648
Där håller jag med dig. Men då ligger ju problemet hos det nuvarande systemet, inte skatt i sig
>>
>>54071615
JFF
>>
>>54071486
>Skatt är bra om den används till rätt saker
Så varför inte bara ge pengar till din granne för istället låta det passera genom en massa välbetalda byråkrater, vars enda incitament är att tjäna pengar på processen och inte slutresultatet? För att inte nämna korruption.
>>
File: 87438735.jpg (71 KB, 625x685) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
87438735.jpg
71 KB, 625x685
>>54071666
Utifrån den övriga informationen i hans beskrivning kan jag säkert säga att han inte ens är i närheten utav att vara lika hårdkärna som de andra 2dbögarna i tråden.
>>
File: image.jpg (34 KB, 303x320) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
34 KB, 303x320
>>54071679
>muh tor och oden och tuffa runor
Vad har asatron gjort för att stoppa muslimska invasioner av Europa?
>>
File: 1451524954599.png (874 KB, 664x687) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451524954599.png
874 KB, 664x687
>>54071666
>>
>>54071629
kristendomen är bara den bögiga versionen av islam
europa ska ha inhemska religioner om något
>>
>>54071666
>29
>komvux
vad gör han
>>
>>54071779
För vissa projekt är helt enkelt för stora för privatpersoner och företag att ta hand om
>>
File: 1444378318700.png (153 KB, 351x351) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444378318700.png
153 KB, 351x351
>>54071666
>Lok'tar ogar! For the horde! :D
>>
>>54071726
Det är inget fel i det politiska systemet, om det är det du menar. Det är snarare ett gäng politiker på toppnivå som vägrar lyssna på väljare, både sina egna och andra partiers.
>>
>>54071800
ge mig en anledning varför kristendomen är bra men islam är dåligt
>>
>>54071800
I ett helt objektivt troligt scenario hade nog Nordmännen i viss mån samlat sig under en fana för att möta en muslimsk invasion.
Mest troligt hade också muslimerna till slut vunnit.
>>
File: image.jpg (189 KB, 1613x1219) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
189 KB, 1613x1219
>>54071848
Kristendomen är den enda skölden mot degeneration och islam. Det finns inga inhemska religioner.
>>
File: 2d.jpg (36 KB, 450x445) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2d.jpg
36 KB, 450x445
>>54071666
Detta >>54071784
Verkar vara en riktig jävla nybög till 2D borde rannsaka sig själv favä.
>>
>>54071666
>bokstavligt talat jag om 5 år

Är det ens värt att fortsätta eller ska jag bara lägga ner skiten innan det är försent?
>>
>>54071915
haha okej tant gertrud
>>
>>54071903
När dessa politiker ens kan nå toppnivån så finns det ju stora problem. När man sen inte kan avsätta dem på ett rimligt sätt finner man ännu större problem
>>
>>54071935
börja plugga
skaffa lägenhet
sluta se 2d
träna
skaffa hund

enkel räddning
>>
File: image.png (1 MB, 1020x718) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.png
1 MB, 1020x718
>>54071909
Kristendomen hör hemma här det gör inte islam.
>>
>>54072021
>sluta se 2d
>>
>>54071861
Nej, anon, det finns det inte. Människor kommer alltid finna ett sätt.
>>
>>54072026
>kristendomen hör hemma här
>en judisk sekt från öknen hör hemma i europa
>>
>>54072074
aa det kallas styre
>>
File: image.jpg (116 KB, 563x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
116 KB, 563x900
>>54072111
Kristendomen var kanske från början utomeuropeisk men den har blivit vår religion nu. Alla våra traditioner och all vår moral kommer från kristendomen. Utan den så hade västerländsk civilisation aldrig funnits.
>>
>>54072111
>t. Ronny Ali Muhammed Svensson

Ni hedner är fan de mest pinsamma stormbögar
>>
>>54072058
lol bli som honom då ;p
>>
File: image.jpg (2 MB, 2000x1355) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
2 MB, 2000x1355
>>54072191
Detta. Ni spottar på allt som era förfäder stod för.
>>
File: 1448030754947.jpg (50 KB, 273x272) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448030754947.jpg
50 KB, 273x272
le doktor peppärn är intelligenta mans läskdryck meme

t. mongolinator
>>
>>54071153
>>54071682
>>54071896
Jag hörde att du behöver pv, jag tar båten så kan vi kolla Upotte och äta nipponmat
>>
>>54072166
>Kristendomen var kanske från början utomeuropeisk men den har blivit vår religion nu.
Om islam hade trängt in i europa skulle det också vara vår religion nu
>Alla våra traditioner och all vår moral kommer från kristendomen.
hela västerlandet är byggt på grekerna, romarna och judarna
>Utan den så hade västerländsk civilisation aldrig funnits.
västerländsk civilization existerade långt innan jesus
>>
>>54072309
Du behöver inte åka så långt för att äta nudlar och på pojkfittan bultad vännen :)
>>
>>54071960
Det kommer alltid finnas svagheter i ett demokratiskt folksystem. Det är därför, även när den vunnits över en gång, måste vinnas om och om igen. Jag tror att folket i slutändan alltid har makten, men just nu finns det svårigheter att komma över, bland annat att få bukt med desinformationen som sprids till folket. Då kan man aldrig fatta demokratiska beslut.
>>
>>54072303
M-mobbas inte, Dr P är världens bästa dryck
>>
File: image.jpg (436 KB, 1095x1095) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
436 KB, 1095x1095
>>54072333
>denna historierevisionism
>>
Varför bryr SMR sig bara om den vita rasen och inte om svenskarnas kultur?
>>
File: 1453402593771.png (737 KB, 885x1075) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453402593771.png
737 KB, 885x1075
>>54072333
>västerländsk civilization existerade långt innan jesus
>civilization
>z

>bajshyddor
>civilisation
>>
>>54072416
svenskar har ingen kultur
>>
File: 45345.jpg (36 KB, 482x357) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
45345.jpg
36 KB, 482x357
Sämsta brevarna i tråden

Bögar
Animebögar
Stormbögar
>>
>>54072416
Sionistiska missionsrådet vill så.
>>
File: 1453304580291.png (275 KB, 500x706) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453304580291.png
275 KB, 500x706
>>54072448
Sämsta brevarna är de som klagar hela tiden favä
>>
File: 1445421410679.png (21 KB, 238x227) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445421410679.png
21 KB, 238x227
>>54072346
ES och teho bättre favä
>>
File: 1453654657998.jpg (103 KB, 500x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453654657998.jpg
103 KB, 500x375
>>54072428
>bajshyddor
>>
File: hej.jpg (260 KB, 771x1291) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hej.jpg
260 KB, 771x1291
>>54072428
>grekland
>rom
>inga civilisationer
>>
>>54072448
anime_bögar_ är väl värst ändå?
>>
>>54072524

>>54072524
>>
>>54071648
Jag fattar inte bilden
>>
lmao på all rövsmärtade finnar i Finland hate thread
>>
>>54072603
En vänsterpartistisk "anti-fascist" som slår en polis i nacken, bakifrån, med ett tillhygge. Är du blind eller korkad? Det är ju en helt tillsynes vanlig bild.
>>
>>54072166
>Alla våra traditioner och all vår moral kommer från kristendomen
haha aa

Och jag brukar skratta åt "hedningar".
>>
>>54072157
Och det måste inte göras genom en stat med skattepengar.
Thread replies: 395
Thread images: 151
Thread DB ID: 471471[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.