[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/NEDERDRAAD/
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 316
Thread images: 67
File: image.jpg (112 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
112 KB, 640x640
Honger editie
Hoe is jullie kankermorgen?

Welkom: Jij en ik
Niet welkom: hun (en krulbroodjes)
>>
1st
>>
Hier is een lied voor een aangename ontwaken.
https://www.youtube.com/watch?v=Rll2DXWgR4g
>>
Ik heb morgen laatste tentamen wiskunde. Ik vind de motivatie niet om te studeren.
>>
>>54055557
Universiteit eksamen of wat? Watter soort wiskunde studeer jy?
>>
>>54055846
Yep, handelsingenieur. Alhoewel ik niet denk dat dit in Australië bestaat.
>>
Ben je nou nog steeds wakker, Isaak?
>>
verjaardagsfeest van mn papa vandaag. KANKER
>>
>>54057324
Wat is daar erg aan, Klaas?
>>
>>54057459
allemaal mensen in mijn huis oetz. Moet ik sociaal doen
>>
File: 1451193288604.jpg (36 KB, 518x564) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451193288604.jpg
36 KB, 518x564
pls gib dutch gf ?
>>
File: blushing blonde.jpg (9 KB, 260x194) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
blushing blonde.jpg
9 KB, 260x194
>>54057480
pls gib dutch bf
>>
>>54057324
Zeur niet, ik ben gek op verjaardagen van anderen, sociale contacten met familie (de enige sociale contacten die ik kan verdragen) met taart en bier terwijl je totaal geen verantwoordelijkheid hebt en de hele avond op je kont kan zitten
>>
>>54057524
Pleur op, natte washand
>>
>>54057547
Impliceer je nou dat je soms wel verantwoordelijkheden hebt?
>>
>>54057547
Wat ben jij een smerig normaaltje
>>
>>54057587
Nou als ik zelf jarig ben en de complete familie komt naar mji toe dan ben ik de hele avond koffie aan het klaarmaken, biertjes aan het uitdelen en taart aan het snijden. En dan heb ik het niet eens over het schoonmaken waar ik een dag van te voren al mee moet beginnen
>>
>>54057324
Verjaardagen zijn goed, neger. Een goede manier om je sociale vaardigheden te oefenen.
De maatschappij is een sociale aangelegenheid, zonder die vaardigheden kom je nergens en kan je net zo goed voor een trein springen.
>>
>>54057642
ja man, leuk met mensen omgaan met de gemiddelde leeftijd van 45 kanker leuk
>>
zweden ja

https://youtu.be/gMRJVSqew_A
>>
>>54057665
Dat is de enige leeftijdsgroep die mij niet ongemakkelijk aankijkt oetz
>>
>>54057576
Onbeskof. Ek gaan jou op fok, poes.
>>
>>54057732
Jou ma se poes, fokking abo
>>
>>54057772
Ek's lief vir jou, my kankerlandse liefling.
>>
>>54057665
Waarom zo gemeen tegen oudere mensen?
>>
wie /ochtendhout/ hier?
>>
>>54058520
Is al bijna middag

Ik heb al ontbeten, vriend thuis gebracht, was gedraaid en ben nu onderweg naar huis
>>
File: DSC_0013.jpg (3 MB, 3840x2160) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DSC_0013.jpg
3 MB, 3840x2160
Als iemand herkent waar ik werk en waarvandaan deze foto dus is genomen mag je langskomen voor een bakje koffie
>>
File: DSC_0014.jpg (3 MB, 3840x2160) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DSC_0014.jpg
3 MB, 3840x2160
>>54058917
Achterkant, wie herkent het station
>>
>>54058917
>>54058958
Waarom werk je zondag?
>>
>>54059037
doekoe komt niet vanzelf binnen hé. Klant van mijn werk heeft me nodig dus kom ik als een brave loonslaaf
>>
>>54058917
Is dit iewers in Nederland? Dis my beste raiskoot.
>>
File: fae.jpg (21 KB, 600x630) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fae.jpg
21 KB, 600x630
>Dvw je door een slaap stoornis je tentamens niet gaat halen.
>>
>>54056296
toch niet in gent mag ik hopen jongeheer?
>>
File: 1453060457442.jpg (94 KB, 601x508) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453060457442.jpg
94 KB, 601x508
>>54059310
ik ken dat gevoel oetz
>>
School
School school
School school school
School school
>>
>>54059310
Heeft niets te maken met een slaapstoornis, maar jouw gebrek aan goed leren.
>>
>>54059451
Is dat waarom ik drie nachten achter elkaar heb doorgehaald. Ik zal wel mijzelf zijn.
>>
>>54059448
Waarom zit jij te klagen over school in het weekend
>>
>>54059497
Dat is omdat je dom bezig bent. Gewoon normaal ritme aanhouden, al slaap je niet, je rust wel uit als je een paar uur niets doet.
>>
>>54057524
ik denk dat jij beter naar /deutsch/ kunt gaan, daar palen ze meer anime
>>
Dames en heren, het volgende station is: Naarden-Bussum
>>
>>54059581
Het is echt een hel. Ik kan het niet van me afzetten.
>>
>>54059683
Meer drinken
>>
>>54058958
>>54058917
AMERSFOORT
>>
>>54059717
Zal ik doen.
>>
>>54059754
Ik zit in de trein naar Amersfoort
>>
File: 1453559187744.jpg (302 KB, 2017x1003) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453559187744.jpg
302 KB, 2017x1003
>>54057524
:333333
>>
>>54054893
>08:38:32
Waarom zijn mensen al zo kankervroeg wakker op zondag?
>>
File: IMG_985.jpg (122 KB, 612x816) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_985.jpg
122 KB, 612x816
>dikke spin in badkamer

wat doen?
>>
>>54054893
THAT DONUT LOOKS ABSOLUTELY DELECTABLE
>>
>>54059925
verhuizen
>>
>>54059925
Beste monstermeisje
>>
>>54059621
Nee sukkel, ik gebruik een vast ritme waar ik om 11 uur slaap. Ik ben er al voor doorverwezen naar een psycholoog. Alle "huistips" heb ik allang geprobeerd.
>>
>>54058917
>>54058958
Je zit toch niet bij Twynstra Gudde?
>>
>>54058958
AMERSFOORT

Is dat niet het kantoor van Telfort ofzo?
>>
>>54059925
Melden dat hij nog een paar maanden achterstallige huur te betalen heeft.
>>
File: negerdraad.jpg (559 KB, 2048x1367) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
negerdraad.jpg
559 KB, 2048x1367
Hoe krijg ik een vriendin? Ik ben die gozer in het midden...
>>
File: farage-laughing-1.jpg (34 KB, 620x349) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
farage-laughing-1.jpg
34 KB, 620x349
>>54060802
overweeg zelfmoord
>>
>>54060802
JUST
>>
>>54060879
BE
>>
LA
>>
>>54060802
je ziet er nogal homofiel uit broeder
>>
>>54060802
Minder pecan-caramelijs eten, je kale kop scheren en foto van jezelf palen
>>
>>54060802
ik wil die linker zijn vriendin wel zijn
>>
>>54060802
ik aan de rechterkant
>>
>>54060933
Heb je al genoeg geld voor de operatie?
>>
Can one of you guys vocaroo something in English? As much criticism as you get about your accent, I actually love it. I used to speak to a Dutch guy on Skype a few years back and he was awesome.
>>
Nog iemand /alleenopdewereld/ hier?
>>
>>54061022
I would but I've worked years on completely obliterating my Dutch accent so it'd be like your average American.
>>
>platenspeler loopt onregelmatig
>vervang V-snaar
>niets veranderd
>gebruik een jaar niet
>haal hem over naar nieuw huis
>zet Oorlog van de Werelden aan
>op een keer na loopt plaat helemaal constant

Wat de neuk
>>
>>54060879
FUCK
>>
>>54061022
are you a girl?
>>
>>54061090
No, sorry
>>
>>54061023
Hoe kan je alleen zijn, als je ons hebt?
>>
goeiemorgen jongens
>>
>>54061145
'avond
>>
File: 1a_draw.png (502 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1a_draw.png
502 KB, 600x600
>>54054893
godverdomme

Donuts? we zijn toch geen Amerikanen?
wij zijn nederlanders, wij eten krentenbollen

http://www.tubechop.com/watch/7622770
>>
>>54061023
Ik ben de enigste persoon op de werel die telt. Is dat wat je bedoelt?
>>
>>54061068
Dit
>>
>>54060802
Waarom plaats je hier een foto van ons, Gerard?

Groetjes Albert
>>
File: meirl.webm (3 MB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
meirl.webm
3 MB, 1280x720
>>
>>54061068
That's really sad, why would you want to sound like a yank?
>>
>>54059953
homo
>>
>>54061022
http://vocaroo.com/i/s0F6NLKWLJvV
>>
>>54061104
>Australian
>Not a shitpost

What is this
>>
>>54061264
Because he's a homo, homo
>>
>>54061264
Because a Dutch accent is shameful.
>>
>>54061022
http://vocaroo.com/i/s14ZJtmc9Ruv

hope you're happy
>>
>>54061357
homo
>>
>>54061357
>not using your stonecoal accent to piss of ameritards
>>
>>54061022
http://vocaroo.com/i/s0Gu8VvzR4yV
>>
>>54061291
Thanks m8, well done

>>54061298
We aren't all the same. There's a majority that give us a bad name.

>>54061320
Yeah I figured

>>54061357
Be proud of your heritage dude

>>54061359
Bravo, very happy
I work with a few south Africans and I can hear the similarities between your accents, I believe Afrikaans is based on Dutch so it makes a bit of sense
>>
>>54061205
Donuts en oliebollen zijn gerelateerd. Als in donuts stammen af van oliebollen
>>
>>54061023
ik heb dat boek wel ergens liggen ja
maar ben jij ook /problemskihotel/?
>>
>dvw geen Pesky om me in mijn kontje te neuken
>>
File: normiesout.webm (1 MB, 640x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
normiesout.webm
1 MB, 640x360
>>
>>54061359
>http://vocaroo.com/i/s14ZJtmc9Ruv
ik ben zo hard als een diamant. Lees meer voor
>>
>>54061448
note: the accent I did was purposly overdone, so you can clearly hear an accent, most young people speak much less accent
>>
>>54061624
in het engels?
>>
>>54061624
>Paal stembanden!!
>>
>>54061634
Is English taught in all schools there? Is it common in day to day life or only uses at home or with friends?
>>
>>54061634
>most young people speak much less accent
Goed gedaan
>>
>>54061687
fug, daar moest nog 'with' tussen staan
>>
https://www.youtube.com/watch?v=_Tgf_Y_sjCQ
KOEK
>>
Wie wil er een spelletje gaan spelen

Ik verveel me oetz
>>
>>54061680
I had English at school from when I was 10 to 17. After that I was expected to be able to speak and write English.

Depending on your job you either use it a lot daily or only at home for multimedia uses.
>>
>>54061748
G/L/W?
>>
>>54061624
>>54061675

>zoveel spaghetti

ik kan dit echt niet

http://vocaroo.com/i/s0b28mHQvhsV
>>
Allemaal even oefenen, jongens.

https://www.welklidwoord.nl/1/oefenen
>>
>>54061795
16/v/Eindhoven
>>
File: file.png (21 KB, 698x274) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
file.png
21 KB, 698x274
>>54061829
Ik vind dit een goede miem.
>>
>>54061829
>oefenen
kanker dit kan iedereen foutloos
>>
>>54061836
Dus ≥20/M en nog een zuiderling ook.
Nee, ik heb geen behoefde.
>>
Jongens speel met me aub
>>
>>54061943
21/m/Leiden?
>>
File: honkers.png (406 KB, 640x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
honkers.png
406 KB, 640x360
anime jongens
>>
>>54061971
Ik laat jou lekker lijden in Leiden, tis hier al kak genoeg
>>
>>54062024
;_; niemand wil me
>>
>>54061829
>>
>>54061836
BEMIDDELAARS
>>
>>54062158
arabier, scheer je weg
>>
>>54062155
Had je maar niet in Leiden moeten wonen, hè.
Of zo opdringerig zijn.
Of een ongeloofwaardige, foutieve, beschrijving te geven.
>>
http://greatlanguagegame.com/

Hoogste score was 600
En jij??
>>
>>54062158
Open de boek Nederlands, Mo. Jij fout doen alles!
>>
>>54062211
19/f/nieuwe wetering :3
>>
>>54062197
Nederlands is mijn 12ste taal :(
>>
Soms denk ik aan andere mensen en dan krijg ik gelijk medelijden
>>
>>54062241
en hoe moet ik dit weten?
>>
>>54062290
>f

Je kan ook niets goed
>>
>>54062399
word goed
>>
Wat gaan jullie stemmen komende 6 april?
>>
>>54062734
Nee oetz
>>
>>54062734
Je moeder
>>
>>54062734
ik ga niet stemmen, ik vind dit referendum overbodig en heb niet genoeg geopolitieke kennis om een weloverwogen mening te geven waar naar geluisterd moet worden
>>
>>54062807
Tokkies gaan wel stemmen
>>
>>54062734
Ik ga nee stemmen omdat geenstijl dat zegt
>>
>>54062241
850
wat win ik?
>>
>>54062772
>>54062786
>>54062835
mvg. racisten
>>
>>54062807
Het is nieteens een bindend referendum dus de politiek zal de uitslag zoals gewoonlijk negeren.
>>
>>54062927
des te meer reden om gewoon lekker in bed te blijven liggen
>>
File: INTP.png (207 KB, 2106x630) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
INTP.png
207 KB, 2106x630
Welk personaliteitstype zijn julie? Ik ben een INTP.
http://www.16personalities.com/free-personality-test
>>
>>54062927
Ze hebben al aangegeven de uitslag te volgen.
Het zou politieke zelfmoord zijn een jaar voor de verkiezingen en dus een paar maanden voordat de campagnes beginnen de uitslag te negeren
>>
>>54062927
>STEMMEN HEEFDTD TOG GEEN ZIN

Deze miem moet dood.
>>
>>54062241
>alsof iemand al deze talen kent en kan onderscheiden
>>
>>54063099
Een echte /int/er kan dat blind
>>
File: score.png (187 KB, 817x773) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
score.png
187 KB, 817x773
>>54062241
>>
>>54063007
Want politici komen al hun beloften na...
>>
>>54063200
Ik zeg nergens dat ze dat doen, ik zeg alleen wat er gezegd is door de media en waarom ik denk dat het politieke zelfmoord om zo'n groot referendum dat zo groot in de media aandacht krijgt te negeren
>>
oeps
>>
>>54063200
Zou best dom zijn om een referendum met veel aandacht net voor de verkiezingen te negeren.
>>
VROEGER BELDE JE ME OP SCHOOL
'S MIDDAGS ALS JE MN LIEFDE NODIG HAD
BELDE ME OP SCHOOL
'S MIDDAGS ALS JE MN LIEFDE NODIG HAD

EN IK WIST ALS DIE HETE LIJN GING
BETEKENDE DAT MIJN BEVRIJDING
EN ALS IK DAN DE HEL UITGING
BETEKENDE DAT MAAR ÉÉN DING

(raat, laat een vind ik leuk achter en neem een abonnement)
>>
>>54058917
>>54058958
ik was er gister nog, waarom zzei je niets?
>>
>>54063139
Waarom tweet je je score niet anon?
>>
>>54062996
Normaal kom ik uit op ISFP, bij deze test op INFP.
>>
>>54061071
in oorlog van de werelden zit geen V.
>>
http://greatlanguagegame.com/static/sounds/16d80eee6659268a90460422dd2a2896.mp3

kan iemand helpen?
>>
>>54063604
Dat is duidelijk een Indiase taal. Ik zeg Gujarati.
>>
File: pe.jpg (7 KB, 225x225) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pe.jpg
7 KB, 225x225
en ik weet, ik beeld me alles in,
't zijn gesprekken met mezelf, niet met hem.
hij is blind, voor alles, 't heeft geen zin.
toch zeg ik, ik zie een weg voor ons.

;_;
>>
>>54063641
>you got it
danku vriendelijk
>>
>>54063564
Er zit wel een gat in waar een staafje in gaat
>>
Jongens. Ik heb meningen nodig. Mijn tindermatch vroeg meteen of ik naar haar huis wou gaan. Dit lijkt me een beetje verdacht. Bovendien ziet ze er vrij mannelijk uit.
>>
>>54061754
Cool, thanks for the info.
>>
>>54063853
bedankt voor uw kaartje ;_;

En trouwens ook veel plezier met uw tindertravestiet
>>
>>54063669
>>54063641
>>54063604

Zo, ik heb weer genoeg van al dat gekanker in poep-in-de-straattaal

http://greatlanguagegame.com/static/sounds/ff8fcb796b7fdc540dd567c144024f82.mp3
>>
>>54063853
Maar dat is toch juist goed, in plaats van een varkenswalgelijke grill krijg je een lekker jongenspoesje. Wat heb je daarop tegen, ben je heumeu ofzo?
>>
File: frog.png (246 KB, 550x535) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
frog.png
246 KB, 550x535
>>54062241
Deze site geeft mij intense voelens.
>Je zal nooit een antropoloog, etnograaf en ontdekkingsreiziger zijn in de vele koloniën van het koninkrijk.
>Antropologie is verkreupeld tot post-modern relativisme waarbij men zich bezig houdt een verklaring te vinden waarom Mbutus boshut gelijk is aan de Nôtre Dame.
>>
>>54063976
>jongenspoesje

Deze miem moet ook dood.
>>
>>54063853
Ze wil gewoon jouw jongenspoes neuken
>>
>>54063853
Paal foto.
>>
>>54063976
Misschien wil ze een nier.
>>
>>54060269
>spin
>niet slang
Kanker
>>
>>54063906
heb jij hem al binnen?
>>
I've got kanker

t. Shit post
Test only, do not reply
>>
>>54063906
Zo snel? Wie ben je? Foto?
>>
>>54064129
*Mvg.
>>
>>54063853
>>54064066
Zou de kans gewoon wagen oetz. Je hebt toch maar één nier nodig. Kan natuurlijk ook zo zijn dat ze gewoon je spullen willen jatten.
>>
File: fuck iit.jpg (104 KB, 803x688) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fuck iit.jpg
104 KB, 803x688
>>54064006
>ontdekkingsreiziger zijn in de vele koloniën van het koninkrijk.

>mgw ik nooit conquistador zal zijn die duizenden Incas en Azteken verkracht, vermoord en plundert met een groepje van 50 man

waarom nog leven
>>
>>54064104

opperkoek
>>
>dgw de AIVD mijn sollicitatie heeft afgwezen
>>
>>54064225
Ze weten van je poeppalen.
>>
>>54064121
>>54064134
Jazeker, ik ben nu niet thuis maar heb vrijdag deze foto gepaald.
>>54064134
04-01 heb je 'm verstuurd
>>
>>54064223
>peru=/=argentinië
>>
>>54064261
ik denk het, maar ik gebruik nog wel 21 proxy's en een tor end-node
>>
>>54064323
Joh
Argentinië is blank
>>
>>54064278
oei, dan zou ik hem morgen ofzo moeten krijgen
>>
>>54064400
Maar zeker geen Norton
>>
>>54064278
Oke leuk. Wie ben je? Wat stond er op jouw kaartje?

>>54064411
Dit.
>>
>>54064463
r-rick

BEDANKT MORENO nogwat
>>
Ik ben je droom, gedachten dwalen
Ik ben je ogen terwijl je weg bent
Ik ben je pijn terwijl je terugbetaald
Je weet het verdrietig maar waar is
Verdrietig maar waar
>>
>>54064525
NEE, HET IS BEDANKT EVO MORALES!
>>
>>54064583
Ja die ja, heb ik heel netjes gepaald afgelopen vrijdag hoor ;_;
>>
hoekom ik bij jou mas huis?
>>54064614
>>
>bestel gisterenavond boodschappen online
>zondag levering om 9u 's morgens zonder extra verzendingskosten

oetz, ik zie dit nooit gebeuren in België
>>
>>54065035
OMDAT BELGIE KANKER IS XD
>>
>>54063853
Nog meningen over mijn vraagstuk?
>>
>>54065123
Je hebt haar/zijn foto nog niet gepaald
>>
>>54065123
Paal foto voor goed overwogen meningen ipv gokjes.
>>
>>54065141
Gisteren.
Zo mooi is ze niet.
>>
>>54065267
negeer haar
>>
File: frodo_puke_gif.gif (2 MB, 400x160) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
frodo_puke_gif.gif
2 MB, 400x160
>>54065267
>>
>>54065267
Oh schijt, neger wat doe je.
Dat is letterlijk hoe in mijn hoofd alle stoephoertjes in zuid amerika eruit zien
>>
>>54065267
>zo mooi is ze niet
>ze
ik heb slecht nieuws voor je
>>
File: Naamloos-1.jpg (224 KB, 480x854) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Naamloos-1.jpg
224 KB, 480x854
>>54065267
Ik zou er nog eens goed over nadenken.
>>
>>54065267
Dat heeft bijna zeker een penis.
>>
>>54065383
Godverdomme, dat had ik nog niet gezien.
>>
>>54065496
Is dat je enige tinder match. Als je nog andere hebt zou ik me geen druk maken over hem/haar/het.
>>
File: image.jpg (43 KB, 398x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
43 KB, 398x600
voeten
>>
File: image.png (473 KB, 858x367) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.png
473 KB, 858x367
>>54066391
emily
>>
>>54066422

Nek veels te lang
>>
>>54055534
>>54054902
>>54054893
NEDERDRAAD WERELD EDITIE
>>
weet je nog

toen niemand kwam opdagen?
>>
File: 1439687003612.jpg (667 KB, 999x1168) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439687003612.jpg
667 KB, 999x1168
>>54066391
>>54066422

anime
>>
File: 1400789555163.jpg (33 KB, 480x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1400789555163.jpg
33 KB, 480x640
>>54066391
Tetten
>>
>>54066567
ik weet nog dat jij op een andere plek was, het was in de patatkraam!
>>
File: 1330327499711.jpg (44 KB, 204x237) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1330327499711.jpg
44 KB, 204x237
SNEL POST UW EERSTE AFBEELDING UIT UW NEDERDRAAD MAP
>>
>>54066567
Die keer dat je niemand uitnodigde?
>>
>>54066655
leugens, we hadden bij de Dönner company afgesproken
>>
>>54066659
>POST
>>
>dvw geen gardevoir vd om mee te schijtpalen
>>
>>54066707
posten (ww)
bewaken, opsturen, patrouilleren, stationeren, toezenden, verzenden, wegzenden, afzenden, terpostbezorging, posteren, plaatsen, wegsturen, sturen, versturen

Voltooid deelwoord
gepost

Onvoltooid tegenwoordige tijd (ott)
ik post
jij post
hij post
wij posten
jullie posten
zij posten

Voltooid tegenwoordige tijd (vtt)
ik heb gepost
jij hebt gepost
hij heeft gepost
wij hebben gepost
jullie hebben gepost
zij hebben gepost
>>
File: Serena TV 4.png (1 MB, 1200x675) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Serena TV 4.png
1 MB, 1200x675
>>54066659
Maar zo een map heb ik niet eens.
>>54066472
Lang genoeg om goed te kunnen kussen.
>>
>>54066776
Hoe nieuw?
>>
File: pep.jpg (67 KB, 540x534) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pep.jpg
67 KB, 540x534
>normaal Nederlands gezin
KOEK

https://youtu.be/9ISzOGRgIWI?t=3m
Begint op 3:00
>>
>>54066776
nieuwflikker aub
>>
>>54066633
>3d
>>
>>54066703
kijk, daar was het dus misgegaan,
waarschijnlijk hadden jullie later om toch maar naar de patatkraam te gaan,
en dat heb jij gemist
>>
>>54066805
2006, maar zit voornamelijk op /o/ en /ck/
ik wist niet dat jullie zo'n taalpuristen waren
>>
>>54066858
Loer meer.
>>
>>54066858
>zo een taalpuristen
vmbo, aub
>>
>>54066858
we hebben het over hoe nieuw jij bent op de nederdraad
>>
File: 1401799623234.jpg (94 KB, 717x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1401799623234.jpg
94 KB, 717x960
>>54066824
>niet met echte tetten willen spelen
>>
File: 1389307271943.jpg (82 KB, 500x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1389307271943.jpg
82 KB, 500x375
>>54066830
>>54066567
>nedermiet

klinkt gezellig, wanneer?
>>
>>54066858
>zo'n taalpuristen
>zo'n
>taalpuristen
>>
File: image.jpg (322 KB, 2234x1586) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
322 KB, 2234x1586
>>54066858

Hier trachten wij het gebruik van onnodige leenwoorden te minimaliseren.

Zeg dus niet "ridicuul" maar "belachelijk".

Zeg dus niet "stupide" maar "stom".

Zeg dus niet "posten" maar "palen".
>>
>>54066958
Aanstaande vrijdag om 12 uur op Utrecht Centraal naast de pastazaak.
>>
>>54066958
Morgen 18 septemberplein
>>
>>54066952
af en toe lees ik de draad door.
ik vraag me altijd af of dat gedoe over otterjes en pesky nou werkelijk waar is
>>
>>54066858
Weet je al wat oetz betekent?
>>
>>54066810
MIJN GOD
>>
>>54067028
om eerlijk te zijn niet, nee
>>
>>54066958
ik wou er een maand geleden een doen op hilversum, maar ineens zei niemand meer iets
>>
>>54067067
>>54066904
>>
File: eenhorn.jpg (43 KB, 536x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
eenhorn.jpg
43 KB, 536x360
>>54066810
wat?
>>
>>54067014
>midden op een werkdag
Zo gaat er dus niemand komen
>>
File: 1453304204783.png (111 KB, 350x345) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453304204783.png
111 KB, 350x345
>>54066659
>>
>>54067067
mooi gedaan
bravo
>>
>>54066858
Post gewoon wat je wil, fuck deze Nederlandse taal.
>>
File: blij.jpg (10 KB, 300x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
blij.jpg
10 KB, 300x250
>>54066810
>amerikanen
>>
>>54067090
Ik wilde, maar ik had opeens een drukke dag. Heb dat hele weekend niet eens achter een computer gezeten
>>
>>54067195
77IQ aub
>>
File: 1366820010461.jpg (12 KB, 96x96) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1366820010461.jpg
12 KB, 96x96
>>54066659
>>
File: 1391893299823.jpg (74 KB, 1280x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1391893299823.jpg
74 KB, 1280x960
>>54066659
>>
>>54067294
>>
>>54067273
>duimnagel
>>54067202
jammer, kan gebeuren
laten we een skypegroep aanmaken voor in de buurt van hilversum
>>
>>54063853
Spreek gewoon bij een supermarkt/cafe bij haar in de buurt af mong

jij bent de man je gaat het nooit maken
>>
File: 1452427717073.jpg (49 KB, 700x525) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452427717073.jpg
49 KB, 700x525
>>54066659
>>
>>54067028
Ik ben nieuw en volgens mij betekent oetz "oen" of zo.
>>
>>54067460
oetz
>>
File: 1348588975741.jpg (352 KB, 960x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1348588975741.jpg
352 KB, 960x720
HET IS WEER ZO VER

http://strawpoll.me/6627392

TIJD VOOR DE VOLGENDE NEDERMIET

voorstellen voor een datum in de draad, graag
>>
>>54067594
EINDHOVEN
>>
>>54067576
バカ
>>
>>54067594
kanker op
ik heb inmiddels al door dat jullie allemaal onironisch normaaltjes zijn, van arab tot al die andere kanker normaaltjes
>>
>>54067594
s-schiermonnikoog
>>
>>54067676
>implicerend dat NOOTen naar een miet zullen komen
>implicerend dat niet enkel normaaltjes de ballen hebben om te komen
>>
wie /net wakker/ hier?
>>
>>54067778
Nu 2 uurtjes wakker, blijf wat langer liggen dan normaal maar uiteindelijk begon de zon in mijn ogen te schijnen, werd ik vanzelf wakker.
>>
File: 1391893841437.jpg (61 KB, 600x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1391893841437.jpg
61 KB, 600x800
>>54067332
wil je meer miems?
>>
>>54067676
dit

neuk jullie allemaal
>>
File: falconhand.png (1 MB, 1200x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
falconhand.png
1 MB, 1200x1000
>>54067822
graag
>>
>>54067822
#vochtig
>>
>>54067690
maar je studeerde toch in groningen anoniempje
>>
>>54067690
Hoe kunnen mensen generaties op dat eiland leven zonder ten onder te gaan aan genetische degeneratie door een veel te kleine genenpoel?
>>
>>54067594
Rotterdam
Zodat ik jullie ALLEMAAL kan djoeken gvd
>>
File: 142345534634.jpg (34 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
142345534634.jpg
34 KB, 1280x720
NEEEEEEEEEUUUUUUUUUKKKKKKKKK


https://www.youtube.com/watch?v=AdBoybKnzZw
>>
File: 1407972213320.jpg (56 KB, 425x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1407972213320.jpg
56 KB, 425x960
>>54068039
ik moet echter overschakelen tot andere Nederlandse miems
>>
>>54068230
>komt uit rotterdam
>spreekt geen nederlands
het is net alsof je stereotypen in stand wil houden
>>
>>54067594
A M S T E R D A M
M
S
T
E
R
D
A
M
>>
>>54067594
hillywood
>>
>>54067594
P E K E L A
E
K
E
L
A
>>
>>54068325
Bert aub
>>
>>54068263
aaah, probleemwijken
schitterende serie was dat
>>
File: 1442694277417.jpg (36 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442694277417.jpg
36 KB, 500x500
Wie /heffen/ hier?
>>
>>54068365
WIE BEN JIJ
>>
>>54067676
dit
ik haat normaaltjes
>>
>>54068309
verkeerde plaatje
>>
>>54067676
Maar Arab telt niet eens mee, hij representeerd niet wat een Nederlander/normaaltje is.
>>
>>54068418
Ik ken je nog van defensie
>>
>>54068309
>Spreekt geen Nederlands?
Wablief? Hoe had ik het dan moeten zeggen? "Zodat ik jullie allemaal dood kan steken?
>>
>>54068446
w-wat?
hoe weet jij dat
>>
>>54067676
Ja hallo ik ben le normaaltje vraag me vanalles
>>
>>54068411
>goede voornemens van 2015
>ben eind november over mijn angst voor sportschool-interactie heengekomen
>til nu 3 dagen in de week
>eindelijk een beetje zichtbare vooruitgang
>110 kilogram bankdrukken

het leven is beter
>>
File: 146562662341.jpg (49 KB, 350x219) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
146562662341.jpg
49 KB, 350x219
>>54068456
>onironisch niet snappen dat je een kankermongool bent
>>
>>54068441

>respresenteerd

maar oke

>niet wat een Nederlander

hoezo?
>>
>>54067745
Heb het twee keer georganiseerd maar niemand kwam, en na een aantal dreigementen ga ik daar niet meer zonder voorbereiding naar toe. Sowieso heb ik geen zin om daar dingen te laten escaleren, laat ik het zo zeggen: Ik ga niet voor jullie zitten.
>>
>>54068500
Ik paal tenminste niet als een complete mongool met le zo willekeurige uilenplaatjes.
>>
>>54068479
hoe raak je aan de praat met meisjes?
>>
>>54068474
Je werd toch weggestuurd ofzo
>>
File: 1453578514269.jpg (38 KB, 362x346) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453578514269.jpg
38 KB, 362x346
>>54068492
Je bent pas twee maandjes bezig en je kan al 110kg bankdrukken?
>>
>>54068527
Omdat jij genetisch geen Nederlander bent dus alles wat jij doet niet representeerd wat een Nederlander is.
>>
>>54066810
Gvd zien ze ons echt zo
>>
>>54068552
ja omdat ik kleurenblind ben.
wie ben jij?
>>
File: 1441891082912.png (585 KB, 420x719) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441891082912.png
585 KB, 420x719
>>54068492
We gaan het allemaal halen
>>
>>54068528
>escaleren
heb je een /kankermiet/ via /b/ georganiseerd ofzo?
>>
>>54068547
Doe het gewoon. Praat tegen haar alsof je niet uiteindelijk gaat neuken met haar, daar kunnen ze absoluut niet tegen.
>>
Wat gebeurt er eigenlijk bij die miets?
>>
>>54068593
als er echt mensen komen is het zeer pijnlijk voor iedereen totdat het voorbij is

meestal maximaal 1 uur
>>
NIEUW
>>54068608
>>54068608
>>54068608
>>
>>54068577
Dat is voor jou een vraag en voor mij een weet.
Het enige wat je hoeft te weten is dat ik je in de gaten houd.
>>
>>54068566
twee sets van 5 (persoonlijk record)

reguleer bankdrukken doe ik 4 sets van 10 70kg
>>
>>54068568
77 IQ neem meer lessen Nederlands aub

t. Allochtoon
>>
>>54068492
Heb je fysiek zwaar werk gedaan ofzo waardoor je zo makkelijk op 110kg zit?
>>
File: 1656232316195.jpg (18 KB, 300x225) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1656232316195.jpg
18 KB, 300x225
>>54068540
>ik paal tenminste niet als een mongool
maar dat doe je wel

>le zo willekeurige uilenplaatjes
>zegt hij terwijl hij zit op een Malinees Stripboekenforum
>>
>>54068593
Samen ongemakkelijk zijn.

De enigste miets die ik heb gehad is met 1 iemand anders en dat was gewoon een stukje lopen, ergens zitten en veel lullen.
Het was altijd wel gezellig.
>>
>>54068650
ik ben serverbeheerder, dus ja ik til vaak computers en servers van 40-50 kg
>>
>>54068255

u mirrin brah?
Thread replies: 316
Thread images: 67
Thread DB ID: 471306[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.