[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Sverigetråden
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 479
Thread images: 126
File: zlatan-playoff.jpg (38 KB, 486x284) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
zlatan-playoff.jpg
38 KB, 486x284
>>
>Reddit OP
>>
>>
File: jævla.jpg (276 KB, 616x596) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jævla.jpg
276 KB, 616x596
>>54046058
>>
File: 1427184843674.jpg (85 KB, 330x357) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1427184843674.jpg
85 KB, 330x357
>>54046045
>dkn kommer aldrig ha en kristen ÖF att kunna rollspela det med

Jag har det bättre favä. Har hittat en judinna med nazifetish som bland annat vill att jag k-nullar henne ikväll SS-uniform. Hon vill också att jag ritar en davidstjärna i pannan på henne för att sedan pissa på den
>>
>>54046195
>t. Glas Hund
>>
>>54046131
är knektor som är i tråden
>>
>>54046195
>>
>Du kommer aldrig bli ett e-sports proffs

Jag vågar inte ens spela faceit längre, blir bara mobbad av alla när de ser min anime profil. Jag har börjat spela offline mot bottar medans jag har kommentatorer (främst anders o semmler, för de e bäst) som "låtsas" kommenterar mitt spelande
>>
File: 1452986452189.png (1 MB, 914x924) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452986452189.png
1 MB, 914x924
>>54046195
>Detta hände
>>
>>54046148
>den hållningen
>de glasögonen
>den minen
>de kläderna
>det brevet
Detta, barn, är varför svarta män har mest svaj av alla.
>>
>>54046209
>>54046236

Vill ni ha bevis eller?
>>
>>54046266
>anime profil
>>
>>54046266
Om det bara fanns ett sätt att inte ha en animeprofil
>>
>>54046298
Nej.
>>
>Tråden just nu

Tror jag går och lägger mig istället
>>
File: 01.jpg (53 KB, 399x650) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
01.jpg
53 KB, 399x650
>>54046298
>han har inte en mogen, sträng fv som gillar skinnkkläder
>han har inte en fv som är mästare på handjobb
>han lägger ner massa pengar på skumma, brittiska postorderföretag
Nej tack, det behövs inte. Ditt brev är det enda bevis vi behöver.
>>
>>54046358
Jag med. Natta.
>>
>>54046312
men då kan inte andra animes se mig och jagjaga /a/ jagjag med mig
>>
File: censurerad.png (448 KB, 843x456) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
censurerad.png
448 KB, 843x456
Jag lovar er, den här judehoran är helt jävla spritt språngande galen. Hon föreslog att vi ska bryta oss in på Auschwitz mitt i natten och så skulle hon suga av mig i gaskammaren

Bild relaterad, HON
>>
>>54046462
ta livet av dig själv favä
>>
>>54046462
ok?
>>
>>54046489
>>54046481
Varför är tråden så o3vlig? Är ni avundsjuka, sexuellt frustrerade neets eller vad är det frågan om?
>>
>>54046462
bög favä
>>
Japaner alltså. Jävla mästarras. Se bara på dom. Ser ut som dom där skitsmarta aliensen i Stargate SG-1. Ryssfittor BTFO
>>
File: 1452024907144.jpg (56 KB, 1075x946) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452024907144.jpg
56 KB, 1075x946
>>54046462
Vänligt tips: Nu är det visst sovdags för stormsnorrarna. Men nästa gång de brevar sin vanliga pasta kan du väl berätta för oss om din fv?
>>
>>54046563
>Är ni avundsjuka, sexuellt frustrerade neets
nej nej nej absolut inte
>>
>>54046563
?
jag tror bara ingen bryr sig särskilt mycket och det är smärtsamt uppenbart att du bara vill skryta
>>
>dkn datorn blir seg ibland
>dkn det fixas om jag öppnar aktivitetshanteraren
???
>>
File: 1440164957278.jpg (87 KB, 582x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440164957278.jpg
87 KB, 582x600
>socialism
>>
>>54046563
>sexuellt frustrerade neets
Ja du
>>
File: 1431074856582.jpg (102 KB, 800x1203) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431074856582.jpg
102 KB, 800x1203
>>54046644
Hur kan man skryta om något som inte finns?

Detta är en bättre fv.
>>
H-Hur är det att ha fv?

t. 20-något kysslös oskuld
>>
>>54046853
ganska ovärt
>>
>>54046853
Som sur mælk og monter.
>>
File: WamiQa Gabbi.jpg (56 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
WamiQa Gabbi.jpg
56 KB, 640x640
>ny tråd
Helvete, men jag måste svara.

>>54043604
>>54044105
>>54044267
"Nazi" är en glåpförkortning som myntades av den glade köpmannens press på 20-talet. Att kalla en nationalisocialist för nazist är som att kalla en moderat för borgarjävel eller en socialdemokrat för sossesvin.
>>
>>54046995
>antyder att ursprungsbetydelsen alltid är relevant för alla ord någonsin
Snarare borgare eller sosse fö favä.
>>
File: 144841865362.png (346 KB, 484x390) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
144841865362.png
346 KB, 484x390
VÅR NATION SKA BEFRIAS
>>
File: 144841865361.png (343 KB, 502x411) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
144841865361.png
343 KB, 502x411
VÅRT FOLK SKA RÄDDAS
>>
>>54047461
>>54047493
HELL SEGER KAMRAT!

>hellseger.webm
>>
File: 144841865364.png (353 KB, 508x387) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
144841865364.png
353 KB, 508x387
OCH SYSTEMET SKA KROSSAS
>>
>>54046995
>antyder att bara judar kan ha något mot nazister/nationalsocialister/stormvänner/stormsnorrar

>It derived from Ignaz, being a shortened version of Ignatius,[3][4] a common name in Bavaria, the area from which the Nazis emerged.
Du vet väl att Tyskland är ett väldigt regionalt land. Så mondäna Hamburgare och Berlinare är inte så lättimponerade av vad några bayrare hittar på.
>>
File: 1447532894014.jpg (94 KB, 762x1047) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447532894014.jpg
94 KB, 762x1047
>>54046563
>Är ni avundsjuka, sexuellt frustrerade neets eller vad är det frågan om?

rader d1a brev min man annars kan det gå illa
>>
File: bigOriginal.jpg (187 KB, 904x569) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bigOriginal.jpg
187 KB, 904x569
>>54047526
OCH DEN VITA ARISKA SNÖN SKALL RÄDDAS FRÅN ATT NEGRER TRAMPAR PÅ DEN!
>>
File: 1450897869327.jpg (115 KB, 531x471) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450897869327.jpg
115 KB, 531x471
1 del rose's lemon & 1 del vodka
>>
File: qt.png (62 KB, 229x231) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
qt.png
62 KB, 229x231
>Det är ännu en cuck tråd på /gif/

Har fan börjat gå in i dem och snacka skit med hanrejerna, så jävla skoj hah!
>>
https://www.youtube.com/watch?v=7ki0uNJQClI

Vad fan ska man ta sig till?
>>
jämna: se titanic
udda: sova
>>
Vem /Runescape/ här?
>>
File: 4head.png (481 KB, 900x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
4head.png
481 KB, 900x900
>>54048366
>Spela fattiga mannens WoW
>>
Eran tråd suger dasse

https://www.youtube.com/watch?v=XLH47I9b0a0
>>
>>54048415
Det gör din musiksmak också
>>
File: shit.jpg (1 MB, 2048x1536) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
shit.jpg
1 MB, 2048x1536
http://i.4cdn.org/gif/1453595700395.webm
>>
>>54048522
>bach
>suga dasse
Förvirra inte din hobby med Barocken.
>>
>>54049013
>by a sax quartet
>>
DETTA ÄR
EN DÖD TRÅD
>>
>>54049146
oh ja
>>54049126
Din fagra mor borde ha svalt
>>
File: 1452774837328.png (440 KB, 645x1260) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452774837328.png
440 KB, 645x1260
>dkn det enda man vill göra just nu är att ta livet av sig

Ge mig ett roligt sätt att ta livet mig på som får folk att fundera över hur det gick till.
>>
File: pepe inside.jpg (33 KB, 396x385) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pepe inside.jpg
33 KB, 396x385
Som ett varningsljus, skimrande i rött
Som röd blodspillan, glimrande rött
Se hur de dansar och glittrar, som diamanter om natten
Leder mig ut ur mörkret och in i ljuset
>>
Swedes are such cucks for Zlatan
>>
grod natt
>>
Poooooooooooooooooooojkar på språåååååång
>>
>dkn åt för två timmar sen
>dkn har ont i magen nu och känner mig helt tom i magen
:/
>>
vill ha en fv favä
>>
Brevaren över mig är snopp
>>
lmaoooo
>>
B
>>
E
>>
N
>>
>>54051363
låt oss ladda upp bilen
>>
L
>>
Nä, nu är det nog
Grod natt "tråden"
>>
File: 233.jpg (27 KB, 507x568) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
233.jpg
27 KB, 507x568
"Landets högskolor och universitet går i år miste om 303 miljoner kronor som utlovats av regeringen. Pengarna dras in för att möta ökade kostnader för mottagandet av asylsökande.
– Förra året fick vi 45 miljoner, och i år får vi inget. Det är klart att det får effekter, säger Daniel Gillberg, planeringsdirektör vid Uppsala universitet."

Kan inte breva länk eftersom 4kanalen tror att det är spam, men det är från ergo.nu och på /r/sweden
>>
File: en svensk tiger.png (312 KB, 673x919) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
en svensk tiger.png
312 KB, 673x919
>>
sitter på söndagsbussen och skrattar åt utvecklingstörda
>>
>>54054053
Men det gör ju inget, tänk så många högutbildade invandrare vi får, det lär ju kompensera direkt!
>dkn ens utbildning läggs ned och man blir fast i denna helveteshåla för evigt
>>
File: 1421337302467.png (210 KB, 495x495) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1421337302467.png
210 KB, 495x495
http://unvis.it/http://www.dn.se/ledare/signerat/peter-wolodarski-vad-i-h-vete-ar-det-som-pagar/

etablissemanget är så jävla rädda, fan vad härligt
>>
>>54056047
>unvisit
Bra anon :3
>>
File: zlatan.png (298 KB, 500x496) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
zlatan.png
298 KB, 500x496
thank you Sweden
>>
File: 1451342340915s.jpg (3 KB, 117x125) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451342340915s.jpg
3 KB, 117x125
>>54046131
>Knatte orkar inte med Sverige.jpg
Men vad i hela helvete, du får ta min lmatte men inte stjäla mitt filnamn
>>
>>54056297
>lmatte
knatte* favä
>>
>>54056185
hehe och en rolig groda
^^ +1
>>
>>54056358
haha aa
>>
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/varmland/datorspel-ger-battre-engelska
>>
File: Therese Johaug.jpg (971 KB, 3140x1984) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Therese Johaug.jpg
971 KB, 3140x1984
Lader de svenske jentene opp til neste langrennslop?
>>
File: 1447702831746.jpg (65 KB, 635x476) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447702831746.jpg
65 KB, 635x476
Läste precis artikeln om SMR på fria tider, vad har jag missat i tråden?
>>
>>54056761
Hur fan är det ''nyheter'' att folk som spelar en massa spel som nästan bara är på engelska blir bra på det? Snart kommer de väl fram till att prata engelska gör dig god på det också.

Minns när jag var 14 och det vara några spanska barn hemma hos mig och de tyckte att det var jättekonstigt att jag kunde förstå vad det stod i WC3.
>>
File: image.png (24 KB, 781x708) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.png
24 KB, 781x708
>>54057222
Polisen har gång på gång avslöjats med grova lögner, bland annat då man mörklade sexuella massövergrepp i Stockholm förra sommaren för att man såg som sin främsta uppgift av bekämpa politiska motståndare och invandringskritiker. Att media väljer att tro på denna maffia av kriminella mytomaner, när sanningen dessutom är så uppenbar, är skrämmande.

Ett oberoende vittne berättar att han ”hörde polisen ropa ‘provokation’ och sedan själva rusa och slå. Demonstranterna var då tysta, och lugna.”

Alla media, inklusive Fria Tider, påstår att det var Motståndsrörelsen som attackerade polisen. Men påståendet är så absurt att inte ens Anna-Lena Lodenius tror på det.

http://nationell.nu
/2016/01/24/organiserad-valdtaktsmaffia-angrep-motstandsrorelsen/

https://twitter.com/Martinreintz/status/690916492611817472
>>
File: 1437426710956.jpg (62 KB, 634x508) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437426710956.jpg
62 KB, 634x508
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3412134/I-wasn-t-ticklish-felt-good-boy-five-described-tummy-kiss-sparked-Putin-paedophile-claims-Russian-president-said-wanted-stroke-like-kitten.html
>>
>>54057372
Favä så tycker jag att det låter konstigt att de skulle springa och attackera polisen (samt att ett vittne talar emot det), men samtidigt kan jag inte ta vad SMR säger på allvar då de knappast är opartiska.

Vore intressant och se någon typ av kameraövervakning av händelsen så man kunde fatta sin egen åsikt, själv tror jag att snarare att en av parterna plötsligt attackerade den andre så var det nog någonting imellan.
>>
>>54057298
Du er jævlig god i svensk også, Anonsen.
>>
>>54057578
Synd då att all kamerautrustning beslagtogs trots att det är ett brott mot grundlagen. HD slog fast så sent som förra året att det står i strid med den grundlagsskyddade anskaffarfriheten att beslagta kameror/minneskort som innehöll material avsett för publicering, tryckfrihetsförordningen i det fallet eftersom det gällde en DN-fotograf som fotograferat skyddsobjekt.
>>
File: 1443897170488.png (440 KB, 716x499) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443897170488.png
440 KB, 716x499
>>54057580
Det är för att jag är svensk som arbetar här i Norge, trivs ganska bra här favä.
>>
>>54057670
Hva gjor du? Er det store forskjeller fra Sverige som innbygger?
>>
File: 1453321276855.jpg (11 KB, 251x242) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453321276855.jpg
11 KB, 251x242
>>54057372
När invandrare käbblar och gör upplopp var och varannan dag är det typ knäpptyst i media. Nu var det visst några stormbögar som har demonstrerat och då får alla i hela landet panik
>>
File: NTR.jpg (512 KB, 1200x1807) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
NTR.jpg
512 KB, 1200x1807
Under tiden, hemma hos Narcissus...
>>
Är tydligen 1,81 istället för 1,78 som jag trodde
>manskultingar, när ska de lära sig
>>
>>54057739
Med tanke på vad polisen låter bli att säga för att inte "mörka krafter" ska vinna på det, så kan man ju undra vad de är beredda att säga för att skada "mörka krafter". Polisen har alltså lägre trovärdighet än nazister.
>>
>>54048113
>j-jag går bara dit för att jiddra, i-i-i-inte som att jag g-gillar porren i tråden h-hehe
>>
File: 1450083269814.webm (1 MB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450083269814.webm
1 MB, 640x640
>>
Uttrycket "olaglig demonstration" är ganska konstigt. Blir det stökigt kanske man kan kalla det olagligt men en demonstration utan tillstånd är helt laglig att hålla enligt grundlagen. Så att säga att demonstrationer från början är "olagliga" innan ordningsstörningar uppstått för att legitimera polistrakasserier är väldigt fult gjort
>>
>>54046086
Zlatan er faen ikke svensk. Han er slavisk og dere er muslimer.
>>
>>54057896
aa att leka hitler ska va laglit! ;p

t. snopp-ronny
>>
>>54057761
De där pattarna är orealistiskt stora.
>>
>>54057896
t. AFA

det skall vara ordning och reda ok inte skrik på gatorna
>>
>>54057926
>jeg sammenligner demonstranter med en person som hadde til hensikt å utslette en folkerase
>>
>>54057926
>>54057935
>de vill inte att grundlagen följs
>>
>>54057716
Jag arbetar som truckförare. Har haft många arbeten tidigare och jag tror att det jag har nu är så bra man kan få utan vidare utbildning, både lönemässigt och med arbetsklimatet.

> Er det store forskjeller fra Sverige som innbygger?

Faktiskt så är det ganska lika. Folk är väl lite mer frispråkliga och nationalistiska här än i Sverige vilket jag gillar fast jag känner att Sverige är mer av ett konsumtionsorienterat land.
>>
>>54057935
Läste du ens brevet? Jag säger ju det att så länge inget händer så finns det inget olagligt med att ha en demonstration utan tillstånd
>>
>>54058011
hitler wannabes har inget här att göra
släpp det bara och gå vidare med ditt liv
>>
File: Narcucksus.jpg (43 KB, 421x635) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Narcucksus.jpg
43 KB, 421x635
>>54057930
Säker på det?
>>
>>54058030
Alla har rätt att uttrycka sin åsikt och demonstrera även om man inte håller med dem. Jag tror på en stark grundlag och en så liten stat som möjligt
>>
>>54058030
Haha ok Nyheter24
>>
File: 1453389801363.jpg (39 KB, 479x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453389801363.jpg
39 KB, 479x720
>>54058030
>hitler wannabes har inget här att göra
>släpp det bara och gå vidare med ditt liv
>>
>>54058074
>t. snopp-ronny
>>
>>54058097
>jeg sier hitler 1000 ganger og det gir meg rett
mongo fåvæ
>>
File: 1452845080820.jpg (27 KB, 390x310) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452845080820.jpg
27 KB, 390x310
>>54058097
>när anti-rasister argumenterar
>>
>>54058123
>någonsin ta hitler wannabes seriöst
lolmfao deras vision kommer aldrig hända, bara att skita i det och leva sitt liv istället

>>54058129
tror du att jag vill argumentera med dig eller lol
>>
File: 1453218788875.jpg (18 KB, 258x245) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453218788875.jpg
18 KB, 258x245
>>54058162
>hela det här brevet
>>
File: 1334085952979.jpg (43 KB, 237x299) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1334085952979.jpg
43 KB, 237x299
>>54058129
>när anti-rasister argumenterar

Vad menar du?

Jag har inte sett några argument överhuvudtaget.
>>
>>54058129
>>54058179
Man1 han gycklar
>>
>>54058179
hehe ok snopp-ronny

>>54058190
gycklar lika mycket som hitler wannabes
>>
>>54058185
Det är det som är skämtet min autistiske vän
>>
>>54058162
Det spelar ingen roll om deras vision är en dröm. De har rätt att tala fritt ändå för det säger vår grundlag
>>
File: 1447347646085.jpg (582 KB, 1600x1131) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447347646085.jpg
582 KB, 1600x1131
>>54058185
Stormsnorrar gillar att använda ord som "argumentera" och "projicerar" för att låta upplysta medan deras IQ är lägre än en tonfisk

Bild relaterad, deras bakgrundsbild.

>>54058208
epic fail
>>
File: 1453629757957.jpg (62 KB, 436x402) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453629757957.jpg
62 KB, 436x402
>>54058261
>>
Hej söker fv
>>
>>54058290
Tack för att du bevisar min poäng :)
>>
>>54058305
:)
>>
>>54058291
Känner du en 20-årig motocrosskörande sötpaj från Lidingö?
>>
>>54058352
2 st faktiskt
>>
>>54058062
>en så liten stat som möjligt
Anarki mao?
>>
>>54058404
Libertarianism
>>
File: bald[1].jpg (178 KB, 425x282) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bald[1].jpg
178 KB, 425x282
>>54058377
wew lad, ge en bra ursäkt till varför du inte spelar en serenad utanför en av deras fönster JUST NU
>>
>>54058423
Och vad är det som är så bra med en minimal stat?
>>
>>54058476
Man slipper korruption och förtryck
>>
>>54058455
Båda är upptagna och en var min tjejkompis i gymnasiet
>>
Jag är epistemologiskt despondent
>>
File: 1453524391869.png (662 KB, 862x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453524391869.png
662 KB, 862x1000
>>54058514
Jag ser inte problemet.
>>
File: 1452742553158.jpg (385 KB, 1270x1131) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452742553158.jpg
385 KB, 1270x1131
>>54058291
Jag med
>>
File: 1443563480516.jpg (42 KB, 700x700) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443563480516.jpg
42 KB, 700x700
Varför är tråden så död
t. Vakna nyss
>>
File: 1438562135541.png (208 KB, 327x316) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438562135541.png
208 KB, 327x316
haha jag är patetiskt och har ingen framtid samhällets avskum föräldarna hatar mig
>>
>>54058718
Hej SÄPO :3
>>
File: 1447176785931.png (333 KB, 518x704) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447176785931.png
333 KB, 518x704
>>54058777
Hej
>>
>>54058724
omg hej nördfront ; u ; /
>>
File: image.png (536 KB, 517x2560) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.png
536 KB, 517x2560
>>54058718
>>54058777
>tråden kommer aldrig vara så fuktig igen
>>
>>54058828
detta hände ju när tråden var som canceriösast dock
>>
>>54058843
Och den var ändå bättre än vad den är i dagsläget
>>
Så sjukt att era förfäder byggde upp detta land till det det en gång var och ni öppnade gränserna för mina djuriska landsmän för ni är så jävla självhatande. Jag vet mycket väl vad min familj flydde ifrån på 80-talet och nu tog ni jävla idioter hit dem. Fy fan.
>>
>>54059050
>dkn kommer aldrig vara svensk
Känns bra. Riktigt bra.
>>
>>54059050
haha aa
>>
File: 1448938962720.jpg (22 KB, 283x447) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448938962720.jpg
22 KB, 283x447
Varför skulle polisen mörka invandrarbrott? Röstar de inte SD allihop?
>>
>0 grader utomhus
NEEEEEEEEEEEJ
>>
>>54059190
>vilja rösta på det parti som gör dig arbetslös
Nä du, det tror jag inte.
>>
File: 1452243924730.jpg (25 KB, 680x383) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452243924730.jpg
25 KB, 680x383
>>54059050
>dkn är 100% finne
>dkn saknar hanrejsgenen som alla svenskar har
Du och din familj borde deporteras desu
>>
>>54059190
Det er jo åpenbart da.

De er redde for at det skaper enda mer höyre-ekstremisme.

Ironien er jo at det faktumet at de mörker tallene som gjör at folk blir sinte, fordi det beviser jo at politiet ikke er en nöytral aktör, men like stor del av det politiske som politikere selv.
>>
>>54059190
KOD 291!!!! KOD 291!!!
>>
>>54059190
Polisen är lojala till den hand som föder dem.
>>
>>54059190
Inte cheferna som läser socialdemokratins lilla röda varje dag
>>
File: 1453391829643.jpg (19 KB, 306x306) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453391829643.jpg
19 KB, 306x306
>dkn polisen är lika trovärdig som stormbögarna nu
Kul att leva i en bananrepublik
>>
>>54059190
Polischefen är någon gammal vänsterpunkare.
>>
File: 1453388386330.png (246 KB, 550x535) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453388386330.png
246 KB, 550x535
>>54059306
>han vill inte skydda en utsatta gruppen
>>
>>54048113
>vara en hanrej
Håll på med din cuckskit där den hör hemma favä >>>/pol/
>>
>>54059306
Kolla 2D och ta det lugnt
>>
>den känslan när polisen och de som omfamnar national-socialistiska ideal är lika trovärdiga som varandra nu för tiden
Kul att leva i en kängrurättegång
>>
>>54059353
Breva mindre, Mohammed.
>>
>>54059394
m-men jag heter järmo... ;__;
>>
>>54059445
Vad originellt. Säker på att det inte är Pekka?
>>
>dkn kvarg
>>
>>54059483
nu är du bara elak, sluta.
>>
>donken när snut1 snackar skit å man venne om nazzarna me görre
kul å leva i en trappuppgång
>>
Depressive Suicidal Black Metal-cucken här
>>
File: 1333756049505.png (280 KB, 638x638) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1333756049505.png
280 KB, 638x638
>>54059190
Det är för att vänstern har under en lång tid försökt att tysta meningsmotståndare på sociala medier med att hoppa på dem i grupp med rasiststämpeln i högsta hugg vilket har gjort motvilliga att gå emot dem. Att kalla dem en 'extremt vokal minioritet' är en underdrift.

Det är anledningen varför sidor som Flashback, 4chan och Sweddit är väldigt invandringskritiska. Rasiststämpeln är värdelös utan ens verkliga identitet och du argumenterar så argumenterar du inte mot en person utan ett dussintal personer, varav flera mer insatta i ämnet än dig och kan med ett knapptryck lägga upp motbevis till vänsterns påståenden.

De skadekontrollerar genom att kalla dessa invandringskritiska sidor för 'hatsajter' men så länge den svenska invandringspolitiken är så idiotisk som den är så kommer vänstern aldrig ha den minsta möjlighet att få majoritetsstöd på de här sidorna.
>>
File: 1451445140457.jpg (201 KB, 1600x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451445140457.jpg
201 KB, 1600x1200
>>54059190
I denna 'paradox' så kan vi urskilja en klassisk kamp mellan två läger gamla som synden. Den borgerliga polisledningen tycks sig att ha rätten att bestämma vad resten ska veta, rätten att bestämma vad resten ska tycka. På andra sidan har vi de vanliga människorna, de som försöker att uppehålla lagen vi alla ska vara lika inför.
När ledningen mörkar brott så mörkar de inte bara kriminalitet, de utövar den och mörkar den gemene arbetarens framtid.

Allt hopp är förlorat i det borgliga parlamentet
>>
>dkn en kompis ska få 200000 i bonus
>dkn han är 25

:<
>>
Sverige är ett obehagligt land att leva i. Sovjet-media ljuger och sopar under mattan Polisen tystar det lilla motstånd som finns.
>>
>>54059681
Vad har han gjort för att få det? Vad jobbar han med?
>>
>>54059681
Vad fan har han gjort? Uppfunnit nånting?
>>
File: 1453401617291.png (176 KB, 499x452) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453401617291.png
176 KB, 499x452
>>54059692
>man folk tror att detta är något nytt
>>
File: 1357017452493.jpg (83 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1357017452493.jpg
83 KB, 1280x720
>>54059681
Fan, och jag tyckte att jag som skulle få en månadslön i bonus på nästa utbetalning hade det bra.
>>
>>54058843
Det var som en frisk vårvind, bästa helgen i tråden på flera år
>>
>>54059252
>Ironien er jo at det faktumet at de mörker tallene som gjör at folk blir sinte
Kan vara så
>>
File: 1432833847011.jpg (612 KB, 800x770) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432833847011.jpg
612 KB, 800x770
https://www.youtube.com/watch?v=MWc7aTnr2Ps

Husk at ingen er som du /SvT/ :^)
>>
>>54059681
Påminner mig om att det är lön ikväll grabbar.
>>
>>54059842
>t. terje cucksen
>>
>>54059681
>dkn 25
>dkn kompis som är 27 bokstavligen blivit miljonär på att sälja skitfula smycken på nätet

>dkn jag lyxade till det igår och köpte pizza för 85 spänn
>>
File: 40kjeks.jpg (26 KB, 480x270) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
40kjeks.jpg
26 KB, 480x270
>>54059914
>>
>>54059842
T-tack. Gillar dig med.
>>
>>54059895
Det är söndag, lön imorn anon

>dkn inte får betalt förens på torsdag
>>
File: 1452033783291.png (681 KB, 840x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452033783291.png
681 KB, 840x720
>>54059842
>>54059842
>13 cm
>>
>>54059996
>lön imorn anon
Ja ja men jag kommer inte ha lagt mig när stålarna kommer in.
>>
Shit vad jag är trött på svenskar som ständigt talar om kapital och konsumtion. Äckligt ytliga människor.
>>
>>54060054
Lägg dig tidigare :3 viktigt med bra dygnsrytm favhu, kropp och själ mår bra av det
>>
>>54060054
Gött med A-kassa imorgon boys.
>>
>>54060093
Håller med
>>
File: 1402873230578.jpg (81 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1402873230578.jpg
81 KB, 400x400
>>54060093
t. frustrerad NEET.
>>
>>54060218
Han har ju rätt. Det enda folk tänker på är sina jävla karriärer och att kunna köpa massa meningslösa prylar
>>
File: 1452228689234.jpg (301 KB, 1024x819) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452228689234.jpg
301 KB, 1024x819
>>54060246

>donken ingen tänker på RASEN längre
>>
>>54060128
Hur mycket får du bror?
>>
File: giphy.gif (1 MB, 245x170) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
giphy.gif
1 MB, 245x170
woho avstängning för bögbrevande upphävd
>>
>>54060054
para knas, livet kommr gå bra nu xDD
>>
File: 1453391247038.jpg (10 KB, 222x227) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453391247038.jpg
10 KB, 222x227
>>54060320
>dkn det var jag som skvallrade
>>
>>54060299
Måste du blanda in dina efterblivna halmgubbar i allt herr "anti-rasistanon"? Jag är så långt ifrån stormbög man kan komma
>>
File: 1449775782598.png (2 MB, 1240x1748) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449775782598.png
2 MB, 1240x1748
http://webmshare.com/play/Gye9e
Varf är kattflickor så söta
>>
>>54060363
Alla som på något sätt kritiserar det nuvarande samhället är nazister som vill döda judar och äta lik

t. Axel
>>
>>54060246
>meningslösa prylar
Men man blir ju glad av prylar

t. Hämtar "min" fabriksnya volvo xc40 imorn
>>
>>54060363
>>54060393

>>>/pol/
>>
>>54060404
Ja men det blir sjukligt när den enda glädjen folk känner kommer ifrån sånt

>>54060410
Nej du kan dra dit. Vad fan har det här med politik att göra?
>>
>>54060246
Att tänka på vad man ska göra i livet är ju positivt dock.

>meningslösa prylar
Nu är jag väl inte den största konsumenten här då jag sparar det mesta jag tjänar men så länge man har roligt av det man köper så skulle jag väl inte klassa det som meningslöst.

Sen känner jag flera som köper ny mobil varje år för 6000 vilket jag tycker är onödigt men det är ju extremfall.
>>
File: stormbögar.jpg (330 KB, 588x1292) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
stormbögar.jpg
330 KB, 588x1292
>vad har du gjort i helgen då bosse?
>skakat galler
>>
>>54060455
Att vara fast i ett ekorrhjul hela livet är inte att tänka på vad man ska göra
>>
File: 1453414822675.jpg (227 KB, 720x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453414822675.jpg
227 KB, 720x1280
>>54060246
http://buyfag.moe/
Meningslösa prylar gör en glad
>>
>>54060455
Beror väll också på hur väl ekonomoskt man ligger till, 6k är inte så mycket i det stora hela.
>>
>>54060464
lol kul bild abdi kan ja spara den elle? :PPppPpP
>>
>>54060521
Jo, 6k är rätt mycket att slösa i ren fåfänga. Ingen av dina polare bryr sig om din nya Samsung Ipad femåtta och gör de det så måste de vara olidligt trista individer
>>
>>54059707
Han är bra på det han gör. Han fick 48'000 i ingångslön också
>>
är det sant att folk i norrland säger ja genom att andas in?
>>
Jag är kunskapsteoretiskt nedstämd
>>
>>54060564
Och det är?
>>
>>54060498
Du vet om att den där bilden är olaglig va?
>>
>>54060578
NORRLAND
JA
>>
>>54060558
Bränt bra mycket mer en kväll på krogen, inte direkt som folk bryr sig mycket där heller.
>>
>>54060578
Ja
>>
>>54060489
Dock spenderar de flesta som är utanför hjulet större delen av tiden att till varje pris fundera ut ett sätt att komma in i hjulet igen. Det är det riktigt sorgliga.
>>
>>54060429
Fan ska man annars få glädje av? Gillar att laga mat, resa och att jaga men det kostar pengar

>dkn ingen fv
>>
>>54060629
Herregud. Jag satsar femti spänn på att du är en cuckholmare.
>>
>>54060389
Hallå stopp där! Hon visar ju hela rumpan!
>>
>>54060670
Vågar man klicka på länken?
>>
>>54060600
Gissar på att han jobbar med att få folk som tjänar mindre att känna frustration.
>>
>>54060320
Och du firar detta med bögbrevande utanför bögtimmen? Har du inte lärt dig nånting?
>>
>>54060702
Aha okej, hänger inte helt med.
>>
File: 6324577432.jpg (134 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
6324577432.jpg
134 KB, 500x500
Daily reminder to hail Latsbrah.
>>
File: 1453634132172.jpg (1013 KB, 3543x1770) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453634132172.jpg
1013 KB, 3543x1770
Hur vet vi med säkerhet att inte västvärlden ljuger om Nordkorea? Tänk om det faktiskt är ett skaplig välfungerande land som klarat sig utmärkt efter att ha isolerat sig från omvärlden.
>>
>>54060558
6k är inte så mycket för en engångsavgift för en ny mobil, och vem fan bryr sig om vad andra tycker? Om jag köper en mpbil är det för att jag vill ha en ny leksak. Jag går inte lågstadiet
>>
>>54060489
Men det är så verkligheten fungerar, du får välja en karriärbana och sen göra det mesta av det och få extra pengar till hjälpmedel att ha roligt på fritiden med.

Eller så kan man välja att inte arbeta alls och gå på bidrag, men det är ju också ett typ av ekorrhjul då din minimala inkomst begränsar dig för vart du vill bo, vad för hobbies du kan ha, om du kan åka på utlandsresor etc.

Om du tycker att det senare är ett bättre ekorrhjul än det tidigare och tror att du kommer tycka likadant i framtiden så får jag väl bara önska lycka till.

>>54060521
Sant, allting är ju relativt.

Men att en med standardlön vill byta mobil till den nyaste, inte för att den gamla saknar funktioner som du behöver men bara för att den nya är fin och glansig är dumt.
>>
>>54060702
Då är man ju faktiskt bättre på sitt jobb ju mindre man får gjort :P Svider ju troligtvis mer för folk om det framstår för dem som att folk får mycket pengar utan att göra nåt för det.
>>
Folköl, tjack, skitiga kläder, socialbidrag, arbetsmarknadsåtgärder. Jag skiter i allt, jag är inte intresserad; hård på spriten och gravt deprimerad. Jag lever på skrap, fimpar och rester - enkel resa till rännstenen, ingen jävla semester. Skitliv!!!!
>>
>>54060747
Jo. Sextusen spänn är jävligt mycket för en mobil. Du är en sån typ som så småningom kommer hamna på TV i Lyxfällan
>>
>>54060745
Ta en titt på en dokumentar av folk som faktisk har vært der.

https://www.youtube.com/watch?v=24R8JObNNQ4
>>
>>54060679
Ja. Tillbaks till reddit för fan.
>>
>>54060818
Men vad har vi egentligen för bevis? De kan lika gärna vara hyrda skådespelare. Allt kanske bara är lögner och propaganda?
>>
>>54060795
>folköl
Blir nog en sväng förbi konsum senare, blev topp sugen på folle
>>
File: 1328627618886.jpg (54 KB, 600x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1328627618886.jpg
54 KB, 600x450
>>54060679
Tryck på knappjäveln.

t. SÄPO
>>
>>54060739
>this amount of historical inaccuracy
>>
>>54060745
https://www.youtube.com/watch?v=BJxnbJ3dPj0
>>
>>54060849
>dricka öl för smakens skull
>>
>>54060885
Satan vad jag är trött på dina dryga kommentarer. Lämna datorn din cyniske fjant.
>>
>>54060795
Du slipper att vara så trött när du kommer hem att du inte orkar göra något meningsfullt på fritiden. Det kanske är värt något?
>>
>>54060848
Se på dokuen og bli enig med deg selv.

Det kan godt hende at alt er propaganda, men jeg tviler.
>>
>>54060808
Varför skulle jag hamna i lyxfällan? Jag är helt skuldfri och har helt ok betalt, kan spara drygt 10k i månaden efter att staten ätit upp över halva jävla lönen
>>
>>54060848
Ja. Det kan det vara. Men man ser tyvärr bara mer och mer ut som en pajas eller galning ju mer man påpekar det.
>>
File: 1388603302213.gif (2 MB, 312x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1388603302213.gif
2 MB, 312x250
>>54060918
>inte uppskatta en iskall blaskig lager till maten
>>
>>54046086

DUBS FOR DANSK SKÅNE
>>
File: 1453634875429.jpg (143 KB, 1640x976) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453634875429.jpg
143 KB, 1640x976
Konstantinopel är Europeisk lera och ett nytt ortodoxt Bysantinskt rike borde bildas J/N?
>>
Det värsta med folk här i tråden som snackar om pengar är ofta inte ens rika. De läser något cuckigt ämne på något cuckiversitet och tror att deras utbildning kommer ta dem någonvart. Verkligheten kommer inte vara nådig när de klampar ut i den.

Seriöst. Folk... Vuxna människor som fortfarande köper den där plattityden om att om man jobbar hårt så kommer man bli rik! "Du kan bli vad du vill, bara du tror på dig själv :)" Jag tror fan att jag spyr.
>>
>>54060808
Haha är du på riktigt? Det är rätt många som har mobiler för 6k+ och väldigt få som är kvalificerade till lyxfällan.
>>
>>54061000
Fy fan så lätt du rullar över och accepterar att "staten" äter upp "över halva jävla lönen" din vämjelige cuckslyna. Om du hade ryggrad hade du markerat att du inte samtycker i deras lönedumpning genom att skatteplanera.
>>
>>54060927
>cyniske
Cyniska*

Kom igen Achmed kom ihåg din sfi
>>
File: du.jpg (7 KB, 320x180) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
du.jpg
7 KB, 320x180
>>54061085
>Det är rätt många som har mobiler för 6k+
De flesta ser ut så här, din homofil
>>
>>54061049
Ni kan få Malmö, Skåne behåller vi.
>>
>>54060927

Tror att du borde lämna fyrkanalen om du inte klarar av cyniska kommentarer. Och det var dagens andra brev.
>>
>>54061000
Den äter upp långt mer än halva. Om du skulle vilja ha öl för 1000 spänn som din arbetsgivare vill ge dig så får inte ölproducenten mer än typ 150 av de kronorna som lämnar arbetsgivarens hand. Resten försvinner på vägen.
>>
>>54061110
"Cyniske" är faktiskt korrekt det med.
Idiot!
>>
>>54061067
>De läser något cuckigt ämne på något cuckiversitet och tror att deras utbildning kommer ta dem någonvart
Talar du av egen erfarenhet?
>>
>>54061063
N, Balkan och Mellanöstern är rättmätig turkisk lera
>>
>>54061100
Men jag lever i verkligheten, där man hamnar i fängelse om man fuskar med skatt och arbetsgivaravgift och skit

Rannsaka dig själv
>>
>>54061134
Varför? Resten av Skåne är knappast mycket bättre. Fullt av skåningar ju
>>
>>54061175
>Talar du av egen erfarenhet?
>av egen erfarenhet
>av
fin använding av prepositionen man1
>>
>>54061183
Du är för partisk i den här frågan
>>
File: 1446336042194.jpg (25 KB, 662x486) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446336042194.jpg
25 KB, 662x486
>>54061175
Tyvärr...
>>
>>54061158
Är du en nybög, anon? Du verkar lite vilsen.
>>
>>
>>54061223
Tack
>>54061238
Okej, alla väljer inte genusvetenskap som inriktning.
>>
>dkn ingen brun alv 2d-fv med saftiga lår och död blick
Jag vill inte leva längre
>>
>>54061323
Läste till ingenjör, vilket kanske framgick om du läser det jag brevat.

Genusvetenskap kanske t.o.m. är bättre att läsa. Då kan man bli barista åtminstone.
>>
>>54061361
Varför vill du ha en fv med död blick? Deprimerade tjejer är inte roliga
>>
>>54061383
Ser r1 h1 ut favä
>>
>>54061431
>det är hett om personen man älskar mår dåligt
haha aa
>>
>>54057372
>Nordfront.se ligger tillfälligt nere på grund av en samordnad DDOS-attacken mot sajten. Om det är våldtäktspoliserna i Stockholm som ligger bakom även denna, är okänt.
Hahahahha, för bra för att hitta på!
>>
Jag läste genushistoria och utvecklingsstudier vid universitetet och ärligt talat är arbetsutsikterna inte så hemska som många verkar tro. Många arbetstillfällen i både offentlig och privat sektor.
>>
>>54061374
Ja vad som helst som inte trampar politiska ordningen på fötterna går väl bra. Det fiskas ganska mycket efter folk att göra varnande exempel av.
>>
>>54061319
Ser ut som Stockholm, men känner inte igen kvarteret.
>>
File: 1445896476838.png (176 KB, 428x510) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445896476838.png
176 KB, 428x510
>>54061494
>våldtäktspoliserna
>>
>>54061518
Hur känns det att vara en del av det som dödar Sverige?
>>
>>54061483
sluta upp med detta "haha aa"-stolpandet. Jag förstår inte ett dugg av vad DU försöker förmedla när du utnyttjar det urlakade uttrycket. Är du mentalt labil eller vad fan är det frågan om?
>>
File: 1447354428092.jpg (7 KB, 153x179) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447354428092.jpg
7 KB, 153x179
>>54061533
Ser Stockholm verkligen ut så där
Sveriges huvudstad gott folk...
>>
>>54061494
>>54061551
Det är ju en helt korrekt beskrivning av maffian som kallas "Polisen".
>>
>>54061483
Hon mår dåligt för att man inte är i hennes liv än ;_;
Och hon är rädd för att släppa in en för att hon har blivit lämnad förut
>>
>>54061556
Har man varit tillräckligt nedtryckt i leran så känns det ganska så bra vilket litet uns av inflytande man kan få i samhället.
>>
File: 1448056465568.jpg (96 KB, 792x558) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448056465568.jpg
96 KB, 792x558
>>54061607
>våldtäktspoliserna
>maffian
Varför sluta där? Varför inte "kannibalsknarkarbögkommunistpolisen"?
>>
>>54061556
Jag vill egentligen svara att jag inte är medverkande i denna process, men dessvärre jobbar jag för RFSL och jag kan inte, utan att ljuga, säga att vi inte har varit starkt delaktiga i de senare årens bisarra politiska spel.
>>
>>54061630
Att sprida genusdravlet är inte att ha inflytande. Det är att vara en pjäs i globalisternas spel.
>>
>>54061581
De har antagligen bara kopierat någons uttryck från MSN eller nåt för att psyka nån på kanalen. Typ för att skrämma bort dem eller bara få dem att må dåligt.
>>
Dkn kompis slutade snussa för flickvän tyckte det var äkligt
Dkn ser hans flickvän ute och röker
Dkn frågar han om han viste, det gjorde han
>>
>>54061630
Men det förstår man inte om man själv inte blivit utsatt för det (ännu).
>>
File: image.png (66 KB, 767x288) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.png
66 KB, 767x288
>>54061664
Polisen är en kriminell organisation.

Wikipedia definierar en maffia som ”en organisation eller globalt nätverk av kriminella organisationer … ofta blandad med lagliga affärsområden”, där ”infiltration av samhällsapparaten och särskilt rättsväsendet” är åtgärder som syftar till att skydda brottslighet.

>Polisen: Vi döljer signalement – när gärningsmannen är invandrare
http://www.svd.se/internt-polisbrev-stoppar-signalement

>Kriminell polismaffia mörklade sexuella massövergrepp i Stockholm
http://www.friatider.se/myndigheterna-k-nde-till-sexbrotten-valde-samtidigt-att-locka-ovetande-svenska-tjejer-till-we-are
http://nyheteridag.se/sa-morkade-dagens-nyheter-omfattande-sexovergrepp-i-centrala-stockholm/

>Polisen fick order låta extremvänstern attackera nationalister
https://www.youtube.com/watch?time_continue=303&v=P-uaSkteX48
>>
>>54061671
Alla är en pjäs i någons spel anon. Varför inte vara på den vinnande sidan för en gång skull? "Hell seger" liksom!
>>
>>54061319
>>54061533
>>54061596
Kungliga Tekniska Högskolan, autismkluster numero uno.
>>
>>54061607
Och de ligger såklart bakom DDOS:en? Idiot favä.
>>
>>54061671
Det är uppenbarligen att ha nog med inflytande över att kunna irritera exempelvis dig.
>>
File: 1371159101691.jpg (277 KB, 714x644) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1371159101691.jpg
277 KB, 714x644
>>54061067
Ett problem är att många lärare idag är så kallade bebissmällare och på deras tid var en bra utbildning garanterat ett bra, välbetalt jobb efteråt vilket absolut inte stämmer idag. Många utbildningar är rätt dåliga att få jobb med som media, konst och sånt. Jag har rätt bra betyg så det finns egentligen inget som stoppar mig från att köpa en bostad i en studiestad och läsa till som i bilden ingenjör eller något, fast ekonomiskt sätt har jag ingen större anledning till det.

Om jag skulle utbilda mig så skulle det ju dels bli studieskulder på flera hundratusen och sen gå miste om fyra års inkomst, bara för att få sämre ingångslön än vad jag får nu men bättre lön i framtiden så är det smartare att jag investerar de pengar jag sparar nu och kompensera för den sämre lönen i framtiden med passiva intäkter.

>hårt arbete lönar sig inte

Säg det till mina övertidstimmar förra året.

Sen i intervjuer med folk som kommit riktigt långt i livet och de får frågan hur det kommer sig att de lyckades så ger nästan alla svaret ''för att jag arbetade hårdare än mina kollegor''.
>>
>>54061717
kommer aldrig förstå mig på folk som röker
>>
>>54061801
>Sen i intervjuer med folk som kommit riktigt långt i livet och de får frågan hur det kommer sig att de lyckades så ger nästan alla svaret ''för att jag arbetade hårdare än mina kollegor''.
Men i själva verket så ärvde de pappas miljoner.
>>
>>54061790
Det hade inte förvånat mig om de ville hindra NMR från att berätta sin version av vad som hände. Polisen är inga snälla pojkar som du kan se >>54061759
>>
>>54061717
Är detta någon form av pastich? Varför håller folk på på detta vis? Driver ni med WT-folk och BLattar genom att på någon vis imitera deras uttryck? Vad skall det resultera i? Att någon spelar med i ditt lilla lustspel så att du under några ärade ögonblick kan låtsas vara någon annan än dig själv? Rannsaka dig själv mannen.
>>
File: 1352908625038.jpg (69 KB, 592x415) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1352908625038.jpg
69 KB, 592x415
>>54061361
jvdk
>>
>>54061771
Aldrig sett det uppifrån förr, men det där är väl inte KTH. Har varit där och lånat nån nördig bok en gång. Kan inte alls minnas att det såg ut sådär.
>>
>>54061855
Jag börjar tro att stormbögar tror att verkligeten är någon tecknat åttiotals-serie där de är de goda och poliserna är typ skeletor
>myhahahaha vi har krossat de äckligt goda stormvännerna som vill rädda sverige!! hahahaha! nu ska vi DDOSa dem så att ingen får reda på vilka hjältar de faktiskt är!
>>
>>54061361
Hur lång borde hon vara favä?
>>
>>54061932
Motbevisa det som står här >>54061759 då.
>>
>>54061771
Jag vet att du skrev "kluster" men jag tror faktiskt att "kloster" hade varit mer passande eftersom att det implicerar någon form av metafysiskt ordnande princip som den kongregerande massan underkastar sig, och just detta är (eller vill vi åtminstone!!!!) skall vara fallet då vi satiriserar dessa "autister"... exempelvis föreställningen om att de är pådrivande i någon form av "civilisationsutveckling" eller något dylikt trams.

Sidoanmärkning: Mina första dag här i Sverigetråden men fan vad jag diggar er uppriktighet och framhet!!!!
>>
0-4: Historia
5-9: Kladda
Fina siffror: Matte
>>
>>54061966
Inget av det bevisar att polisen tar tiden att DDOSa någon obskyr stormbögssida.
>>
>>54061855
Du är mer tragisk än polisen favä. Och det säger en del.
>>
>>54062009
Nej men det bevisar att Polisen är kriminella. Kriminella personer begår brott. Att DDOSa är ett brott och det är mycket möjligt att poliserna har ett finger med i spelet.
>>
>>54061801
>Sen i intervjuer med folk som kommit riktigt långt i livet och de får frågan hur det kommer sig att de lyckades så ger nästan alla svaret ''för att jag arbetade hårdare än mina kollegor''.

Jo. Ehm... det kanske inte är någon som berättat detta för dig förut anon, men det är som så att ute i stora världen ljuger folk ibland.
>>
>>54061983
Plus att de inte har sex. KTH måste vara den högskola/universitet med lägst sexuell aktivitet i Sverige
>>
>>54061926
>>54061926
d>>54061926
>>54061926
>>54061926
>>54061926
>>54061926
förutsatt att du inte flög in i en helikopter är det väl ganska uppenbart att du inte såg skolan+dess faciliteter ifrån ett fågelperspektiv? Herrejesus..................
>>
>>54061832
Haha aa Ingvar Kamprads farsa var multimiljardär och han hade tur som ärvde allt
>>
>>54061801
>på deras tid var en bra utbildning garanterat ett bra, välbetalt jobb efteråt vilket absolut inte stämmer idag.

Det er en megmeg at en utdanning har garantert en jobb. En utdanning har aldri garantert en jobb.

Men forskjellen fra i dag og i 1960, er at alle jobbene som var lette å få tak på, fabrikkjobber osv, har blitt flytta til Kina og Polen.

Og resultatet av dette er jo at ökonomien blir mer spesialisert, og det er vanskeligere å finne jobb.
>>
>>54062002
Hvis det er nodvendig for deg å gjore lekser på videregående skole kan du like gjerne bare gi opp.
>>
>>54062053
Säker att det inte är Hagamannen som DDOSar nordfront då? Han är ju en brottsling också.
>>
>>54062057
Ja absolut, utmärkt tillägg!!
>>
>>54061867
snälla prata klarspråk fattar inte ett ord av vad du säger, är det mitt användande av "dkn" du är arg på eller vad försöker du säga?
>>
>>54061983
>>>/reddit/
>>
>>54062070
Ja, för Ingvar Kamprad är typexemplet på en rik svensk...
>>
>>54061832
Ifall det bara är pengamässigt så är det många som kommit det de är tack vare föräldrarna, ja. En av de jag arbetar med fick till exempel hälften av pengarna från en lägenhet morsan sålde (över en miljon) och här är nästan praxis att man får depositionen till lägenhet/hus av föräldrarna.

Fast nu tänkte jag mer karriärmässigt när jag sa det, annat än att ärva pappas firma.
>>
>>54061759
Lite mer information om den kriminella organisationen.

>Polisen hemligstämplar asylsökarnas brott
http://www.vf.se/nyheter/allman/brott-som-beror-flyktingar-hemligstamplas

>Kod 291
http://www.dn.se/nyheter/sverige/polisen-hemlighaller-fakta-om-sitt-flyktingarbete/
>>
>>54062106
Hagamannen har inget intresse av att tysta ner Nordfront. Det har dock Polisen.
>>
>>54062002
Vad menas med "kladda"?
>>
>>54062103
Jag hör inte riktigt, ta kuken ur munnen xD
>>
File: 1446067878882.png (258 KB, 549x560) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446067878882.png
258 KB, 549x560
>>54062141
>Ingvar Kamprad är inte rik
>>
>>54062187
Varför har polisen det? Du verkar tro att polisen känner sig hotade av stormbögeriet. Det gör dem inte.
>>
Sitter med kursboken framför mig men... jag tittar inte i den.... mina ögon är fixerade vid den skimrande idiotlådan.

"Utdanning har aldri garantert en jobb" jävla danskjävel som störtar in i min tråd och pissar på mina drömmar. Ditt jävla luder.
>>
>>54062207
Hen säger att Ingvar Kamprad inte är typisk.
>>
>>54062225
Med tanke på vad polisen låter bli att säga för att inte "mörka krafter" ska vinna på det, så kan man ju undra vad de är beredda att säga för att skada "mörka krafter". Polisen har i dagsläget mindre trovärdighet än Nordfront.
>>
>>54062200
Inte det du tror, ditt nymfo.
>>
>>54062207
Dumma jävla animebrevare. Självklart är det någon som brevar anime som inte fattar vad jag skrev.
>>
>>54062141
Inte han, men ja?
>>
>>54062269
På vilket sätt förlorar polisen på att ha nordfront uppe? Det är ju knappast så att normala svenskar går in där och tänker "herrejistanes! dom här grabbarna har helt rätt! upp till kamp!"
>>
Hörni, varför är svensk filmindustri post-Bergman så dålig?
>>
>>54062207
Snälla människa...
>>
>>54062350
Folk som inte blint sväljer allt som media skriver kanske går in där för att få höra båda sidor innan de drar en slutsats om vad som hände.
>>
>>54062270
V-va? Är det att måla eller något?
>>
>>54062357
För att svenska skådespelare spelar som om de är med i en pjäs och inte i en film.
>>
>>54062392
Ja, jag försöker lära mig rita
>>
>>54062384
Folk som inte blint sväljer allt som media skriver sväljer nog inte nordfronts propaganda heller. Det säger väl sig självt.
Tänk om de går in på islam.se istället och blir muslimer?!
>>
>>54062357
svensk film är väll inte så dålig, vi har ju aldrig varit någon stormakt i filmskapandet så vad är det du kräver?
>>
>>54062442
Nej, just därför kanske de vill läsa båda sidor. Är du trög anon?

Sen finns det ett oberoende vittne som bekräftar NMRs bild av vad som hände.
https://twitter.com/Martinreintz/status/690916492611817472
>>
>>54062357
Varför är stockholmare så dåliga på att göra filmer? I princip alla svenska filmer som blivit någorlunda kända är ju från Västsverige. Ska inte Stockholm vara Sveriges kulturella huvudstad?
>>
>>54062254
På vilket sätt är han otypisk? För att han är jätterik?

Han har blivit en av de rikaste människorna på planeten genom hårt arbete
>>
>>54062442
Saken var den att polisen hade gripit folk i samband med nån demonstration. Tydligen hade de överreagerat. Då hade de kunnat vinna sympatier om folk fått reda på det. Kanske inte övertyga folk ideologiskt sett men vinna sympatier.
>>
>>54062565
Varfäör frågar du mig?
>>
>>54062494
>>54062590
det är ingen idé att ni försöker förklara
han gycklar bara med er
>>
>>54062590
Fast varför skulle någon tro dem? Om Hagamannen hade haft en blogg där han skrev "jag e oskyldig!" skulle folk då tro honom?
>>
File: img000006.png (183 KB, 755x506) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
img000006.png
183 KB, 755x506
>>54062287
>klagar på 2d
>på ett bildbräde dedikerat till 2d
>>
>>54062565
Mm, du trodde säkert på de hjälte-arbetarna som framställdes i sovjets propaganda också, de som vissa dagar kunde ta 20 manslaster kol och järnmalm ur gruvorna eller vad det var.
>>
>>54062635
Jag ser att du undvek mitt brev. Hade du inget att komma med där? >>54062494

>>54062631
Det är uppenbart men det kan finnas andra som läser.
>>
När tror ni att vara invandringskritiska kommer bli normen för svensk media? Man märker ju redan att fler och fler relaterade artiklar dyker upp på sidorna men samtidigt försöker ju många i chefspositioner i olika tidningar, föreningar och statliga ämbeten förhindra detta.

Det känns iallafall som sjuklövern börjar vakna upp nu efter flyktingkrisen och börjar ändra åsikt, kanske följer tidningarna efter dem?
>>
>>54062635
Ganska många skulle tro honom, men de skulle knappast våga säga det.
>>
>>54062628
Därför att du vidareförmedlade anons åsikt som om du trodde att jag missförstod honom
>>
>>54062697
Du har inte förklarat varför våldtäktspolisen skulle vilja DDOSa dem dock. Det finns mängder av organisationer som motsätter sig polisen, t.ex. MC-gäng, och de får inte sina sidor DDOSade av polisen.
Vet du förresten vad ordet "paranoia" innebär?
>>
>>54062713
Mer rasister? Finns redan, kolla här.
>>
>>54062713
>När tror ni att vara invandringskritiska kommer bli normen för svensk media?
När ägs av svenskar med det svenska folkets välbefinnande som högsta intresse och mål.

Sjuklövern och det nuvarande systemet kommer aldrig sälla sig på folkets sida. Omvändelser under galgen och flörtandet med SD har noll betydelse.

Alla meddelanden om att sjuklövern avser begränsa invandringen är falska.
>>
>>54062747
Fast du gjorde ju det.
>>
File: 1444277889417s.jpg (14 KB, 250x241) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444277889417s.jpg
14 KB, 250x241
https://soundcloud.com/radio-nordfront/expressenjournalist-ringer-till-par-oberg-kl-2325
>bonniers mediamonopol kommer helt att försvinna när vi tar makten

hur ska smr få folk att ta dem seriöst med dessa uttalanden? pär öberg rannsaka dig själv.
>>
>>54062674
Vart får du ens den skiten ifrån? Varför soviet av alla ställen? Kamprad är för fan nazist
>>
>>54062765
Jag tror inte att det var Polisen som gjorde det. Min poäng var att det inte skulle vara helt otroligt OM det faktiskt var Polisen med tanke på att de är en bevisat kriminell organisation som bland annat täcker upp brott.

Sen har du inte kommenterat det oberoende vittnet. Men han kanske är en hemlig dödsnazist som ljuger? Var kvinnorna som utsattes för sexuella trakasserier på festivalen också nazister? Är alla som säger emot systemet och media nazister?
>>
>>54062697
Okej, så om jag skaffar twitter och säger (som oberoende källa) att polisen fick ta emot stenkastningar innan de anföll kan du citera mig som en källa också?
>>
>>54062765
Håller med dig att det låter orealistiskt att polisen skulle DDOSa. Men inte för att de inte borde eller skulle utan främst för att de nog inte har den kompetensen.
>>
>>54062907
Om du kan bevisa att du var på plats så ja?
>>
>>54060319
cirka 12500, plus 15000 för att jag har en flykting i en separat insatslägenhet som där själv.
>>
>>54062810
Hur? Kamprad är BOKSTAVLIGEN både svensk och rik
>>
>>54062982
Men han är inte typisk. Kan du nämna några fler svenska miljardärer som börjat från botten?
>>
>>54062943
Jag var på plats, litar du inte på mig? Varför skulle nån ljufa på internet?

t. Lika opartisk som svt och sr
>>
>>54062982
Men du uppfattade ju uppenbarligen inte att anon menade att Kamprad inte är typisk. Istället verkade du tro att anon menade att han inte är svensk eller rik.
>>
>>54063069
Jag litar mer på dig än på Polisen iallafall.
>>
>>54063030
Anna Anka :^)

t. Inte påläst när det gäller kändisar
>>
>>54063030
>>54062982

Vem orkar ens hålla koll på svenska miljardärer. Skaffa en vettig hobby som att brygga öl eller driva svartklubb eller nåt. Då skulle ni göra lite nytta o inte bara va pinsamma fanboys.
>>
>>54063163
Jag skiter fullständingt i Invar Kamprad
Försökte bara förklara att de flesta svenskar som blir rika blir det tack vare sin familj eller andra kontakter. Inte tack vare hårt arbete.
>>
File: 1409148497881.jpg (304 KB, 660x509) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1409148497881.jpg
304 KB, 660x509
>>54062811
>när vi har tagit makten
Asså jag dör det här kan inte vara på riktigt
>>
>>54062811
Bonnier har inte mediamonopol. Stampen finns ju ;^)
>>
>>54063214
Det har du säkert rätt i. Men det hjälper inte någon att du påpekar det, då framstår du bara själv som frustrerad, vilket troligtvis är precis vad de vill.
>>
>dkn inte rik
>>
>>54062811
>>54063231
Att säga "om vi tar makten" hade ju varit riktigt patetiskt.
>>
>>54063030
Notch.
>>
>>54063332
Och "när vi tar makten" är inte patetiskt?
>>
>>54063332
Han kan ju inte vara sinnesfrisk om han någonsin tror att SMR ens kommer komma nära till makten, dom flesta vet inte ens att dom finns
>>
File: 1448410955056.png (761 KB, 885x1075) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448410955056.png
761 KB, 885x1075
>>54063368
>notch
>hårt arbete
>>
>>54063370
Du förstår inte grundläggande psykologi. Det handlar om att påverka folk undermedvetet. Det är enorm skillnad på hur du framstår när du skriver "jag vill ändra på*" jämfört med "jag SKA ändra på *" i ett partiprogram.

>>54063411
Ännu en person som inte vet vad han pratar om.
>>
>>54063454
Problemet är att det finns ingen som tar dem på allvar när de säger så.
Det låter lite som när en 10-åring säger "när jag blir stor, då ska jag bli en rockstjärna!!"
>>
>>54063303
> Kan vakna på morgonen med morgonfjong
> Inte behöva oroa mig för hur frisyren ser ut eller om skjortan är strykt
> Ta en kopp kaffe
> Skitbreva lite
> Programmera nåt coolt att impa på nörd-polare med
> Plugga lite
> Hjälpa några nyfikna ungar på nätet med matte
> Inte en prestigeknarkande mediajournalist eller guldgrävarbrud så långt ögat når.

Lugnt o skönt :)
>>
File: mag-glass-richie.gif (621 KB, 500x342) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mag-glass-richie.gif
621 KB, 500x342
>>54063450
>>
File: cuck.jpg (22 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
cuck.jpg
22 KB, 480x360
>>54063454
>0,07%
>>
>>54063437
Han har börjat från botten oavsett hur saltig din syn på honom är.
>>
>>54063450
Fast om man uppfinner en iron man kostym kunde man kanske värja sig från den värsta fittstormen.
>>
>>54063594
Ja, men han blev rik på en talang, snarare än hårt arbete.
Då kan vi ju också räkna in Avicii.
>>
>>54063632
>Avicii
Är han miljardär?
>>
>>54063437
I alla fall vid uppstarten då han shillade dygnet runt på spelsajter.
>>
>>54063660
Jag tror det.
>>
>>54063437
Java är drygt som fan favhu
>>
>>54063660
>kollade precis upp han på dutub
>'Wake me up' har 842,000,000 views

Herrejävlar.
>>
>>54063740
finns måga kidz med internet i världen
>>
>>54063676
>Den svenska musikbranschens omsättning är 7,6 miljarder kronor
Han omsätter själv ca ½ miljard om året, hittar ingenting om vinst och orkar inte söka längre än första googlesidan.
>>
>>54063740
Kunde lika gärna varit 123,000,000 hade gett bättre effekt :)
>>
>>54063594
> Bokstavligen avslöja hans syfte.

Vad gör du för nåt?
>>
>>54062811
Varför stammar hon så mycket? Skriver dom inte upp frågorna som ska frågas?
>>
>>54063859
Va?
>>
http://www.bonnier.se/companies-brands/

man blir ju rätt rödpilllad ändå
>>
File: 29152.jpg (113 KB, 468x416) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
29152.jpg
113 KB, 468x416
>mamma köpte en ny iPhone 6S för 2 månader sedan
>hon har fortfarande inte packat upp den för hon "väntar på det rätta tillfället"
>>
>>54063921

det var som fan

tänker inte gå på SF bio något mer kan jag säga
>>
>>54063920
Avslöja att syftet med honom är att göra folk saltiga. Ger ju motsatt effekt då.
>>
>>54063929
nästan lika illa som dem som har kvar den där jävla plasten på skärmen i två år
>>
>>54064011
När man trollar, ja. Jag försökte inte trolla.
>>
>>54062057
fel: det är sverigetråden (internet-högskola med inriktning jagjags och hobbynazism)
>>
>>54063921
välta bonnier hur?
>>
>>54063929
>jag har inte orkat ta reda på hur man för över sina kontakter via molnet
>>
>>54064061
En bra start är väl att personligen sluta läsa nyhetskällor som de äger.
>>
Varför idrottar kvinnor i trosor och bh när män i princip är fullt påklädda?
>>
>>54064146
patriarkatet
>>
>>54064002
>tänker aldrig mer se på bio för att familjen som äger biografen inte tror på nya testamentet

Ögonöppnare: jusar äger hollywood och hela spelindustrin också. Så med den logiken kan du lika gärna slänga allt du äger och bygga ett skjul i skogen och leva på barr resten av livet
>>
>>54064146
Aha! Jag kan svaret på denna. Det är... hmm hmm luftmotstånd nånting va?
>>
>>54064216
judar äger inte anime

hell seger!
>>
File: fuck borders.png (43 KB, 634x566) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fuck borders.png
43 KB, 634x566
>>54064216
>bygga ett skjul i skogen och leva på barr resten av livet
>dkn detta är drömmen
>>
>>54064238
Rätt! Pling! Den ärodymaniska sugkraften blir starkare!
>>
File: 1447445144055.png (19 KB, 183x232) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447445144055.png
19 KB, 183x232
>>54063921
>>
File: 1452266928775.png (232 KB, 500x339) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452266928775.png
232 KB, 500x339
>>
File: 1453600635692.jpg (4 MB, 5760x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453600635692.jpg
4 MB, 5760x1080
>>54064263
>dkn ingen pirat 2d fv
>>
någon som vet hur man gör så prefect images alltid är på i appchan x?
>>
File: 1363816702595.png (14 KB, 625x582) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1363816702595.png
14 KB, 625x582
>>54064367
>dkn ingen ful fv
>>
>>54064393
prefetch*
>>
File: 1453640145937.gif (10 KB, 700x839) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453640145937.gif
10 KB, 700x839
>>54064216
>utgör en extremt liten del av befolkningen
>har ett oproportionerligt stort inflytande över nöjesindustrin, ekonomin och massmedia
Är det verkligen rimligt att en liten minoritetsgrupp har sån enorm kontroll?
>>
>>54064444
Stormbögarnaa utgör ju en betydligt mindre minoritetsgrupp och dom tycker ju att dom ska ha makten

Rätt ironiskt ändå
>>
>>54064427
Skaffa en ful 2d fv istället.

https://www.youtube.com/watch?v=7F8xpgcw8oM
>>
File: Namnlös.png (34 KB, 700x839) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Namnlös.png
34 KB, 700x839
>>54064444
fint
>>
>>54064367
Motsätter mig fluffgrodanons påstående. Tycker hon e söt favä.
>>
Det är alltid bekvämt att skylla sin olycka på någon annan
>>
>>54062421
Breva något anon! :3
>>
>>54064511
Skillnaden är ju att den ena minoritetsgruppen verkar för att upplösa länderna so de är bosatta i. Och nej inte alla judar är skyldiga men du vet vilka jag syftar på.
>>
>>54064584
Det är alltid bekvämt att blunda för fakta som går emot ens världsbild.
>>
>>54063929
>Mora hans er autist

Da vet i alle fall hvordan livet ditt blir anon :^)
>>
File: 1427281819200.jpg (55 KB, 597x519) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1427281819200.jpg
55 KB, 597x519
>ont i halsen, igen
>>
>>54064531
Har redan en söt 2d fv :3

https://youtu.be/kEecpGGIuEY
>>
File: kalle_anka.jpg (50 KB, 320x320) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kalle_anka.jpg
50 KB, 320x320
>>54064367
> dkn. ingen fv som väcker mig på morgonen med ett stort leende och sin varma hud mot min.

Men jag förnekar iaf inte att det är en beroendeframkallande drog! KNAAARK.
>>
http://www.aftonbladet.se/debatt/article22133339.ab
>män som är feminister är inte feminister
>>
>>54064736
Intressant hur en beroendeframkallande substans kan vara norm, ja man är rent av konstig om man inte eftersträvar att knarka den,

medans andra är totalt förbjudna och då är man konstig om man öht brukar dem.
>>
File: 1452737921535.gif (993 KB, 924x507) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452737921535.gif
993 KB, 924x507