[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
NEDERDRAAD
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 318
Thread images: 44
File: neder.jpg (285 KB, 2017x1003) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
neder.jpg
285 KB, 2017x1003
dildoflikker editie

Heeft iemand toevallig zijn nummer? :3
>>
het is nu niet echt grappig meer die homo miem
>>
Kankerflikker ik wilde net een draad maken
>>
heb je z'n ogen nou nog niet toegevoegd
>>
>>54015602
Jij bent zelf een homo.

>>54015629
Neger, ik heb 5 minuten gewacht na de stootlimiet.
>>
>>54015666
Niet liegen kankerneger. Ik wilde net gaan submitten en precies toen zag ik jouw paal
>>
>>54015602
Wat heb je tegen homo's dan, kkflikker? Kom vegte, ik djoek je kkhard.
>>
>>54015703
Jammer joh
Het zou vast weer zo'n kankerdraad geweest zijn met dat ene wijf
>>
>>54015703
Das balen.
>>
>>54015751
Nee, dit wijf is stukken beter, joh.
>>
>>54015751
Helemaal niet, ik wilde een groene kikker palen
>>
File: 21791851.jpg (17 KB, 300x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
21791851.jpg
17 KB, 300x300
dildoanon waar heb je dat dekbedovertrek nou gehaald

vind alleen deze maar de jouwe is leuker ;_;
>>
>>54015792
Nog erger.
>>
>>54014935

zulke mensen verdienen de doodstraf oetz
>>
>>54015953
Wat een autist
>>54015586
Wat een manneke
>>54015834
Wat een wiejaboe
>>
>>54016015
>wiejaboe

Het is letterlijk een dekbedovertrek met een kat
Letterlijk hoe staat dat in verband met Sjina
>>
/neder/ ontmoeting wanneer?

de zweden hebben het al eens gedaan
als die sociaal incapable mohammeds dat kunnen, dan kunnen wij het ook jongens
>>
>>54016099
Letterlijk hoe kankernieuw ben jij?
>>
>>54015953
hoe kan ik arabieren het best trekkeren?
>>
>>54016063
Schattige katten zijn inherent aan de wiejaboecultuur
>>
>>54016135
Door te zeggen dat Noord-Afrikanen Arabieren zijn.
>>
>>54016099
we hadden er al minstens twee
>>
>>54016174
Dus hoe lang heb jij al internet? Duidelijk niet lang genoeg om te weten dat lolcats ooit de shit waren.
>>
>>54016135
Door ze te vertellen dat Turken superieur zijn.
>>
>>54016174
Letterlijk wat
>>
>>54016135
Beledig de islam


N.B. Werkt niet per se op christelijke Arabieren maar die zijn toch irrelevant
>>
>>54016063
Dat is duidelijk totoro.
>>
>>54016187
Zijn daar ooit foto's van opgedoken?
>>
>>54016249
Sinds wanneer is Totoro een kat dan
>>
>>54016287
ik heb niet gezegd dat het een kat is
>>
>>54016238
Hechten Islamistische Arabieren zich meer aan het geloof of volk?
>>
>>54016353
vooral aan kleine kinderen oetz
>>
>>54016350
Ik wel
Da's overduidelijk een kat
>>
>>54016257
dat weet ik niet
ik weet ook niet of daadwerklijk iemand verscheen
>>
>>54016135
>beledig islam
>varkensvlees
>honden
>ontken moslim claims op niet-moslim gebieden (oost timor, zuid spanje, balkan, indië, etc)
>verdedig Israel
>wijs hen erop dat het Arabisch schiereiland enkel zijn status heeft omdat het de teef van Amerika is
>Constantinopel hoort aan Griekenland toe

invoordat niet alle arabieren zijn moslim; in praktijk is dat onderscheid weinig merkbaar
>>
>>54016353

Geloof, vroeger had je meer nationalisme (denk aan Irak onder Saddam) en Pan-Arabisme (Egypte onder Nasser), maar nu is Pan-Arabisme dood en nationalisme onder Arabieren ook vrijwel dood (misschien met uitzondering van de Golfstaten maar die tellen niet echt).
>>
>>54016413
ja, en je moeder is een bever en je vader stinkt naar vlierbessen
>>
>>54016213
Bedoel je ikkanhebkaasburger enzo?
Dat waren echte katten, geen getekende rotzooi
>>
>>54016481
Ben je moslim?
>>
>>54016513
dat dekbed van dildoanon heeft niets met aniem te maken
>>
>>54016513
Nog steeds katten oetz. Dat dekbed leek mij gewoon een of ander patroon wat je ergens kan bestellen ofzo maar blijkbaar kon iemand er een Sjinese tekenfilm in vinden.
>>
>>54016539

Ik ben niet gelovig maar ik weet dat religie niet iets is wat je gewoon van je af kan schudden en kan vergeten als je later de Arabische volkeren wilt verenigen onder 1 vlag
>>
>>54016620
Eerlijk, wat voor Arabier ben je? Marokkaan?
>>
>>54016620
Wat vind ge van het feit dat bijna alle Arabierse wijven kopvodden dragen?
>>
:^)

una vela

how much is dog food in the netherlands?

kacha kacha haha.
>>
>>54016668
>Marokkaan
>Arabier

Hiermee trekker je zowel Berbers als 'echte' Arabieren.
>>
>loop voorbij de badkamer in het studentenhuis
>negerin loopt voorbij zonder haar pruik op

godverdomme, zoiets zien rondlopen wens je zelfs je ergste vijanden niet toe
>>
>>54016668

>Marokkaan
>Arabier

Nee, ik ben geboren in een Golfstaat en daar kom ik ook "vandaan", maar ik heb me recentelijk laten vertellen dat een deel van mijn familie oorspronkelijk Jemenieten waren (net als Bin Laden, koek).
>>54016710
Niet erg, ze zijn bijna allemaal toch lelijk
>>
>>54016848
>Golfstaat

heb je oliegeld?
>>
>>54015586

Kuikensweg 52
>>
>>54016907
Mijn vaders familie heeft veel "oliegeld", maar mijn vader heeft contact afgebroken met zijn familie, grotendeels. Lang verhaal.
>>
>>54015586
>>54015834
Is dit racistisch
>>
>>54016970
ik hoef nergens heen vandaag
>>
>>54016970
Laat me raden: je vaders familie gaat niet akkoord met de gedegenereerde weg die hij heeft ingeslagen.

Gebaseerde familie die tegen degeneratie strijdt.
>>
>>54017025

Het is niet interessant en ik weet er zelf ook niet heel veel over, maar om een lang verhaal kort te maken: Mijn opa was heel intellectueel, mijn vader ook, mijn vaders broers waren lui (typische Arabieren), nadat mijn opa doodging kregen mijn vader en zijn broers ruzie. De moeder (dus mijn oma) was een wicht, dus daar heeft mijn vader na mijn opa's dood ook geen contact mee gehad.
>>
>>54016984
leuk vlag
>>
>>54017205
Ben je trots als Arabier?
>>
File: umadcaliphate.png (30 KB, 1481x902) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
umadcaliphate.png
30 KB, 1481x902
>>54017264

We waren ooit koningen en schijt, maar ik heb van huis uit meegekregen dat zulke dingen onzin zijn, focus op jezelf enz.

Maar ik verdoe al mijn vrije tijd op 4kin dus heel veel is er niet van gekomen oetz
>>
>>54017399
Ge hebt toch gestudeerd hoop ik
>>
>>54017457
bijna klaar
>>
>>54017602
Je studeert toch geen kernfysica?
>>
Wat is het lachwekkendste aan Limburgse allochtonen? Het feit dat ze allochtonen zijn, of dat ze uit Limburg komen?
>>
zal ik van die turkse broodjes met kaas als ontbijt halen of niet?
>>
>>54017703

Maak je geen zorgen, Saoedi-Arabië koopt ze wel van Pakistan
>>
>>54017775
't feit dat ze een onderdeel uit Nederland zijn
>>
>>54017788
Haal een Turks broodje met spek oetz
>>
File: lul.jpg (175 KB, 798x531) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
lul.jpg
175 KB, 798x531
>>54017788
Nee, haal dit
>>
>>54017832
Gewaagd
>>
>>54017803
Je bent dus Saudi-Arabiër

betrapt jongeman, heb je ook van die sheikhkleren?
>>
Is het niet veel voordeliger om niet uit te checken bij de NS als je een reis maakt die duurder is dan gewoon niet uitchecken. Niet uitchecken is een tientje toch?
Heb ik zojuist het leven uitgespeeld?
>>
File: Doner-Kebab.jpg (2 MB, 3264x2448) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Doner-Kebab.jpg
2 MB, 3264x2448
>>54017788

haal een kebab
>>
>>54017881
Niet uitchecken is 20 euro als ik het me goed herinner, dus je bent altijd genaaid al doe je het niet.
>>
>>54017881
Ja
Gaat wat moeilijk als er poortjes op het station staan, maar het klopt wat je zegt

En de borg is 20 euro
>>
>>54017788
de ''kaas op willekeurig voedsel'' miem moet eindigen
>>
Zal ik een externe hardeschijf met 500gb, 1tb of 2tb halen?
>>
>>54017881
Ik dacht dat als je niet uitcheckt het bedrag op blijft lopen tot het 50 euro heeft behaald.
>>
>>54018111
1tb oetz
>>
>>54018111
Ligt eraan hoeveel porno je wilt verzamelen
>>
10 euro dus
>>
>>54018154
>porno verzamelen
Ga gewoon naar de pornobuis of de plaats waar geen moeders zijn
>>
>>54018116

doet me er aan denken, Ik heb nog 6 boeken liggen van de Universiteitsbibliotheek van Groningen, en ik heb ze al meer dan 2 jaar

hoe hard ben ik geneukt als ze me ooit vinden?
>>
>>54018154
Het is meer voor mijn /pol/ verzameling oetz
>>
>>54018200
Ik ga een reis maken van 14-15 euro dus ik ga gewoon niet uitchecken.
Joepiee
>>
>>54017881
nieuwe pas + 20 euro is 27 euro

langste reis die je met de ns kan maken is 26euro nogwat

toevallig he
>>
>>54018245
Ga je er dan overheen springen? Of meelopen met iemand
>>
>>54018374
Je kan je er volgens mij ook gewoon doorheen beuken
>>
>>54018236
Ik weet niet of ze je legaal kunnen dwingen te betalen
>>
>>54017775
allemaal vergassen die kankermongolen
https://www.youtube.com/watch?v=Id3gQDcjv1s
>>
>je staat op
>Donald Trump heeft zojuist de verkiezingen gewonnen en is officieel president van de Verenigde Staten
wat doe?
>>
>>54018236
Gewoon een keer opbellen, zeg dat je ze terug wil geven als je niks hoeft te betalen, gaan ze wel geld eisen dan zeg je dat ze kunnen fluiten naar hun kankerboeken en hang je op
>>
>>54018562
Begin hard te klappen en wordt honorair amerikaan
>>
>>54018562
Sjinese tekenfilmpjes kijk
>>
>>54018562
Het nog eens inwrijven bij me Amerikaanse vrienden
>>
>>54018562
Wat kan mij dat nu schelen?
>>
>>54018709
>me

v m b o
m
b
o
>>
>>54018562
Vieren natuurlijk. Wanneer Europa uiteindelijk valt, zal er toch nog een land zijn om naartoe te vluchten dankzij den Donnie.
>>
>>54018562
Zo snel mogelijk een weg zoeken uit uw fantasiewereld
>>
>dvw kopvodfetisj
Jongens help
>>
>>54018903
Bekeer je
>>
>>54018903
koop een kopvod voor uw vod
>>
>>54018844
>hij zit nog in de ontkenningsfase
hij wint gewoon hoor
>>
>>54018562
Een reis naar de Grote Muur maken zonder aangevallen te worden door mongolen
>>
>>54018562
weer gaan zitten
>>
>>54018236
ze raken vast wel vaker boeken kwijt en het is denk ik goedkoper voor hen om nieuwe boeken te kopen dan jou op te gaan sporen
>>
>>54017940
En je moet minstens 10 Euro op je kaart hebben staan voor zo ver ik weet.
>Wil Amsterdam Almere reizen.
>Zet 25 Euro op die kaart.
>Wil terug, maar kaart scanner zegt dat er niet genoeg op staat.
>Zet er weer 25 Euro extra op.
>Kom weer bij station, komt er een nigger aan die haastig door mijn poortje gaat vlak nadat ik 'm scan.
>Weet niet eens of door dat gedoe die kaart wel goed is uitgechecked.
Ik mis die tijd van dat je gewoon 25 Euro betaalde voor een eerste klas rit.
>>
hoe voelen jullie je als je veel reageert in een draad op 4kin en je nauwelijks of geen (Jij)'s krijgt?
>>
@54019175

vrij goed
>>
best slecht oetz
>>
@54019175
Ik ken die voel niet oetz
>>
@54019175
verdrietig, maar het is een goede indicatie dat ik beter moet schijtpalen
>>
>>54017832
bestaat niet
>>54017870
ik wil geen suikerziekte
>>54017915
eet ik al teveel
>>54018006
kaas is kk lekker, pleeg zelfmoord

ik heb ze toch gehaald trouwens. ik ben de naam alweer vergeten maar ze zijn heerljik
>>
>>54019175
>maak een episch grapje
>amper (jij's)

strontsmaak in humor, jongens
>>
>>54019242
paal je broodjes

>>54019114
>25 euro is niet genoeg voor retour A'dam - Almere
hoe
>>
>>54019242
>op meerdere paaltjes tegelijk reageren

ga terug naar je tumblr blog
>>
>>54019114
10 euro voor als je korting hebt, zonder korting is het 20

als het 10 euro was geweest had je trouwens nog terug kunnen reizen in jouw verhaal
>>
>>54019295
Misschien is ie zo autistisch dat ie alleen eerste klas durft
>>
>>54019420
met eerste klas is 25 euro genoeg voor retour amsterdam almere
>>
>>54019314
Ik denk dat ik er meer op moest zetten zodat het niet uitchecken bedrag altijd afgeschreven kan worden.
>>54019420
Nee, verheven NEETs moeten eerste klas reizen om te voorkomen dat ze tussen de mindere volken moeten reizen.
>>
File: shit son.jpg (7 KB, 250x253) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
shit son.jpg
7 KB, 250x253
>>54019420
>mgw ik altijd een 2de klasse ticket koop en in eerste klas ga zitten

als de conducteur komt doe ik alsof ik van niets wist en praat ik slecht nederlands, net alsof ik een buitenlandse toerist ben

werkt altijd
>>
>>54019578

>als de conducteur komt doe ik alsof ik van niets wist en praat ik slecht nederlands

dus ge doet gewoon alsof ge een belg zijt?
>>
Wat gaan jullie dit weekend doen?
>>
File: 1383199680116.jpg (35 KB, 352x431) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1383199680116.jpg
35 KB, 352x431
How do I obtain a handsome dutch bf?
>>
>>54019578
Kankerrooie.
>>
>>54019654
Onder de gasdouche gaan staan oetz
>>
>>54019641
mwa amai da is wel vree nief voor os ze as den tren al ne keer rij
>>
>>54019654
Homo
>>
File: file.png (34 KB, 735x277) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
file.png
34 KB, 735x277
>>54019295
>hoe
reis kost 6 euro 2e klas dus dan heb je hooguit 19 euro over en dat is niet genoeg om in te checken op de terugweg

>>54019551
ja, ze willen altijd een borg van 20 euro zodat ze sowieso hun geld hebben ook al check je niet uit
>>
>>54019647
Een beetje met 3D modellen kutten, wat films kijken.
>>
>>54019654
Message me on /cp/ bb
>>
>>54019687
>>54019744
oh dear I've been sprung

also I didn't realise nederdraad was so edgy

>>54019810
A belgian? Don't make me sick.

jks
>>
>>54019764
Oh, ik dacht dat voor iedereen het instaftarief 10 euro was.
>>
>>54019873
Fuck off
>>
>>54019873
Gewoon opkankeren
>>
>>54019873

optieften
>>
>>54019873
Zou je een schattig jurkje aandoen?
>>
>>54019873
We don't take kindly to freaks with stars on their flags here
>>
>>54019307
nee
>>54019295
nee
>>54019873
homo's zijn ziek in hun hoofd
>>
>>54019983
racist
>>
>>54019873
Zou je kniesokken willen dragen? :3
>>
File: belgian.png (11 KB, 418x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
belgian.png
11 KB, 418x500
>>54019873
We still like you
>>
>>54020028
>>54019991
>>54019873
kanker flikkers
>>
File: 1453551984001.jpg (108 KB, 400x365) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453551984001.jpg
108 KB, 400x365
>>54019983
>>
>>54019904
ik had ook 10 euro in m'n hoofd voor kortingskaarten maar nu zag ik dit op de site

vind het heel irritant want ik maak alleen maar kleine treinritjes dus ik heb altijd veel teveel geld op die kaart staan, dat zou ik in de bus kunnen besteden maar ik fiets verder alles
>>
>>54020063
Met een schattig jurk of kniesokken is het volkomen hetero.
t.hetero
>>
>>54019873
>A belgian
He's probably a jew
>>
>>54019664
jij kwaad broeder?
>>
File: 1383198922300.jpg (21 KB, 375x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1383198922300.jpg
21 KB, 375x500
>>54019924
>>54019953
>>54019983
>>54019991
>>54019995
>>54020025
>>54020028
>>54020060
>>54020063
>all these (you)s

silly boys, you must like me if you're giving me so much attention.

/nederdraad/ more like /prikkelbaarflikker/

>>54020139
>He's probably a jew
that's ok, I can be a gold digger I guess
>>
File: hammyupset.gif (957 KB, 500x420) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hammyupset.gif
957 KB, 500x420
>luie normaaltjes komen geen paketten bezorgen op Zondag
NORMAALTJES
NORMAALTJES RIEEEEEEEEEE
>>
>>54020387
>te lui om naar de winkel te gaan
>noemt de rest lui
>>
>>54020387
wat heb je besteld robin
>>
>>54020460
weerwolvendildo
>>
>>54020428
Ik ben toch geen postbode? Waarom zou ik het moeten ophalen.

>>54020460
Een CPE koeler. Omdat normaaltjes ook al te dom zijn om een PC uit te vinden die op kamertemperatuur draait.
>>
>>54020278
pls be in Antwerp
>>
>>54020620
CPE?
>>
Wie heeft er vandaag ook een spraytje opgehaald bij ome geert?
>>
>>54020649
I live in a place called geelong.

Is antwerp worth going to?
>>
>>54020684
Hij bedoelde uiteraard een CVE (Centrale Verwerkings Eenheid).
>>
>>54020783
Ja ik wou geen RANDSTAD maar ik deed het een beetje verkeerd.
>>
>>54020783
Bedankt voor het vertalen van de randstedeling.
>>
>>54020741
hoomoooooooo
>>
File: hammersgrin.jpg (15 KB, 391x308) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hammersgrin.jpg
15 KB, 391x308
>>54020842
Ben ik, Robin Vos, trouwens.

mvg. Robin Vos
>>
>>54020773
It's breddy good and you can get everywhere worthwhile in the BeNeLux in a couple of hours
>>
>>54020773
>Is antwerp worth going to?

biggest shithole in Flanders, unless you count Brussels as Flemish
>>
>>54020773
Flanders visit power ranking

Brugge >>>>> Antwerp >>>>>> Gent >>>>> Everything else >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Limburg
>>
File: bloesems10.jpg (220 KB, 800x316) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bloesems10.jpg
220 KB, 800x316
>>54021017
>Limburg
>not one of the chillest places to visit

bitch please
>>
>>54020898
>>54021017
Is belgium worth visiting?

If I come, can I stay at your place for free?
>>
File: goudenkoek.png (14 KB, 309x268) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
goudenkoek.png
14 KB, 309x268
>>54021095
>>54021017
>>54020962
>>54020898

>Belgen palen in het Engels
>>
>>54015586
>51 kg

Dat is niet gezond oetz.
>>
>>54021017
Om te wonen, ja, om te bezoeken, nee.
>>
>>54021125
You will be raped.
>>
>>54021095
Limburg is de miem van Vlaanderen

>>54021125
Not really, but you can just go to the Netherlands in a few minutes
If you're nice
>>
>>54021095
>shitty farms and fruit trees
>the """"cities"""" of Hasselt and Genk
definitely worth it
>>
>>54021127
Dit is nog steeds een poep paal door je naam maar ik moest toch lachen.

>>54021017
Dagelijkse herinnering dat het grootste deel van je land beter bekend is als Simpsons karakter dan als deel van België.
>>
>>54021125
You can spend a day in Brugge and/or Ghent. Another day in Antwerp and/or Brussels. There's a few cities that are comfy but don't have much to do so you can go through them in just half a day or even less (e.g. Leuven, Namur, Dinant, Mons, Liège).

If I was a foreigner traveling through Belgium I wouldn't stay for more than 3 days desu total desu.
>>
wanneer komt straat vechter vijf nou uit
>>
GROEPSKNUFFEL JONGENS

IEDEREEN GEEF ELKAAR EEN KNUFFEL
>>
>>54021254
dagelijkse herinnering dat het meeste wat mensen over Nederland denken 3 dingen zijn: Klompenm dijken en tulpen
>>
>>54021254
Dagelijkse herinnering dat er internationaal meestal naar je land wordt verwezen als "Holland"
>>
>>54021164
surely no more than roughly 30% of belgians are perverted rapists?

>>54021177
>>54021300
3 days sounds about right. I am nice I swear, I'd cook you traditional australian cuisine such as snags and would repress my urges to glass you.
>>
>>54021125
Not really worth the trip. There's more than 3 days worth of stuff to do though
>>
waarom zijn platen/cd-winkels de beste winkels?
>koetie achter kassa die mij complimenteert op m'n band-shirt
>chille gozer erbij die mij een cd cadeau geeft
>koele sfeer
>mooie producten
>veel kortingen
>>
File: 1453556216370.gif (13 KB, 625x626) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453556216370.gif
13 KB, 625x626
>>54021333
>>54021335
Makkelijkste (Jij) ooit.
>>
Zal ik het doen familie?
>>
>>54021384
Last statistics were at 27,3%, don't worry.

Sure mate I'll get the barbie ready
>>
>>54021426
RANDSTAD
>>
>>54021426
>betalen voor muziek
>>
>>54021192
Limburg is één van de weinige plekken in Vlaanderen met nog een beetje mooie natuur om eerlijk te zijn.
Ik ben opgegroeid in het Pajottenland, daar is overal lintbebouwing en het groen dat er nog is zijn allemaal boerenvelden of op een andere manier niet begaanbare grond (prikkeldraad overal).
Afbeelding gerelateerd, dat vind je hier niet echt.
>>
>>54021426
je vergeet
>volgende week failliet
>>
>>54015586
Is dildoflikker niet gewoon Rova
>>
>>54021465
Hoe laag kunt ge vallen?
>>
>>54021517
Als ik dat wil rij ik gewoon even naar Duitsland oetz
>>
File: 159.gif (2 MB, 235x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
159.gif
2 MB, 235x240
>>54021517
>>
>>54021616
>>54021517
of de ardennen
>>
>>54021599
Lijkt me gewoon kei gezellig oetz.
>>
>>54021497
>geen CD-collectie willen hebben
>>54021530
hij bestaat al 25 jaar, waarom zou hij ineens volgende week failliet gaan?
ze verkopen nieuwe albums en er waren iets van 10 klanten in de winkel toen ik er was.
>>
>>54021517
>dat plaatje is in Vlaanderen genomen
wat de neuk
>>
>>54021465
Word je ervoor betaald?
>>
>>54021426
Waarom zijn kringloopwinkels de beste winkels?
>goedkope cd's, dvd's, game, boeken en cleding
>soms kan je onderhandelen en spullen cadeau krijgen
>mooie producten die alles tot een schattenjacht maken
>korting niet eens nodig maar sommige winkels doen er wel aan

2e hands boekwinkels zijn natuurlijk #2 en snackbars zijn de #3 winkel, met gewone cd-winkels een heel eind lager op de lijst.
>>
>>54021465
>dvw niet homo
Niet eerlijk, geen groep die meer seks heeft dan homoseksuele mannen.
>>
File: 1387377919812.jpg (103 KB, 810x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1387377919812.jpg
103 KB, 810x800
well thanks for the replies, /prikkelbaarflikker/

it's 4am and I'm super high

dank en welterusten
>>
>>54021770
>koop boeken in kringloop voor een euro of minder
>verkoop ze online voor 15/stuk
>profijt
Voelt jood man
>>
>>54021465
Krijg je geld, als ja, hoeveel?
Als nee, hoe graag wil je het zelf?
>>
>>54021842
trusten
>>
>>54021426
Omdat de mensen die werken bij de platenwinkels die nog bestaan echte muziekliefhebbers moeten zijn? Ik weet niet.
>>
>>54021770
maar kringloopwinkels zijn joodse winkels
>krijg spullen gratis
>verkopen voor een iets te hoge prijs voor 2- of meerdere hans
>oh iemand heeft een ander prijs stikkertje er opgeplakt, de hoogste telt
>ongure types
>ruikt niet fijn
>weinig kans op iets interessants
>grote kans dat er iets vies met de producten is gebeurt
>>
>Neder"""""""""""""""""""""""""""land"""""""""""""""""""""""""""
>ligt onder de zeespiegel
>>
>>54021770
>kringloopwinkels de beste winkels
marokkaan die de buit van zijn laatste inbraak bij kringloopwinkels verkoopt gedetecteerd
>>
>>54021935
niet alleen de mensen die er werken, ook de mensen die ze bezitten
>>
Soms denk ik aan Belgen en krijg ik de slappe lach
>>
>>54021976
>Neder
Ja precies.

En waarom zoveel aanhalingstekens toch? :^)
>>
File: arg hol.webm (3 MB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
arg hol.webm
3 MB, 1280x720
how do you say BAD MILK in dutch?
>>
>>54021976
>dvw kom uit limburg

De dijken mogen van mij ieder moment springen
>>
>>54021976
>belgen die het concept 'dijk' nog niet begrijpt
>>
>>54021946
>krijg spullen gratis
>verkoop voor iets te hoge prijs 2e hands
Das de vrije markt, zij bieden een locatie om gemakkelijk van grote hoeveelheden 2e hands spul af te komen en nemen het risico dat de waar niet doorverkocht kan worden of ongewild is, en worden daar terecht voor betaald. In ruil daarvoor kan je allemaal kekke spullen vinden. Iedereen wint.

>ongure types, ruikt niet fijn
Hangt van de winkel af maar inderdaad, das wel een nadeel. En juist dat maakt kringloopwinkels relatief onaantrekkelijker voor de gemiddelde consument wat de bezoekers van kringloopwinkels relatief meer invloed geeft.

>weinig kans op iets ointeressant
OPEN UW OGEN

>>54021990
De meeste kringloopwinkels doen per definitie niet aan inkoop.
>>
>>54022188
>nederlanders die hun eigen taal niet eens kennen
leer werkwoorden vervoegen gij asielzoeker
>>
File: NLvsBE.png (477 KB, 1010x832) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
NLvsBE.png
477 KB, 1010x832
>>
>>54022197
>De meeste kringloopwinkels doen per definitie niet aan inkoop.
waar heb je het over man, hoe denk je dat ze aan spullen om te verkopen
>>
>>54022348
Krijgen????
>>
>>54021559
Rova heeft geen emohaar oetz
>>
>>54022348
Die krijgen ze, vaak van leegstaande huizen en/of erfenissen
>>
>>54022405
>>54022437
ow ik verwar het met tweedehandswinkels blijkbaar. lama
>>
wie /functionerendindemaatschappij/ hier?
>>
File: 1453412770337.jpg (45 KB, 451x387) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453412770337.jpg
45 KB, 451x387
>>54022619
kutnormaaltje!
>>
File: 1436204610310.png (36 KB, 475x194) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436204610310.png
36 KB, 475x194
>>54021653
>vrijwillig naar Wallonië gaan
>>
File: _20160123_182213.jpg (63 KB, 720x770) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
_20160123_182213.jpg
63 KB, 720x770
Ik wil dat de neeling op mijn gezicht gaat zitten

Ze is zo schattig
>>
File: NEET.png (31 KB, 314x233) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
NEET.png
31 KB, 314x233
>>54022619
Nee, NEET masterrace hier.
>>
>>54022793
Gatverdamme .

Dan heb ik liever >>54015586
>>
>>54022619
normaaltje ga
>>
File: 1441859186100.jpg (329 KB, 500x1145) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441859186100.jpg
329 KB, 500x1145
>kan geen ene fuck doen op mijn computer zonder dat de CVE temperatuur boven de 70 graden komt
DIT IS ALLEMAAL DE SCHULD VAN NORMAALTJES
NORMAALTJES
NORMAAAAAAAAAAAAALTJES
>>
>>54022934
homooooo
>>
>>54023011
Had je maar niet zoveel hamsters moeten palen Robin.
Blaas je fan uit trouwens.
>>
>>54023105
Hij heeft tenminste een lekkere kontje
>>
>>54023134
Heb al een nieuwe besteld. Nieuwe was maar 25 euro met verzendkosten en deze was standaard bij de processor.
>>
File: tfw.png (53 KB, 645x773) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tfw.png
53 KB, 645x773
>Wees mij
>Ga voor een week naar Rusland
>Alle grillen geilen op je omdat je lang bent
>Kom terug in Nederland
>Niemand vindt je interessant
>Dvw
>>
>>54023640
Word dan interessant eh slimme
>>
Komt er nog wat leuks op de televisie vanavond?
>>
>>54023867
>televisie
>leuks


HOU VAN
IEDERE
LACH
>>
>>54023867
Wie is de mol
>>
>>54023867

haal gewoon een film van piratenbaai of een stroom, ik kijk recht uit compton
>>
>>54023955
>uitgemelkt afvalprogramma seizoen 133

Aas.
>>
Officieel geen nederdraader meer, date gehad, meid gezoend, en ze wil weer afspreken. Doei allemaal, ik heb mijn cocon verlaten!
>>
>>54023926
Ik weet. Vroeg me alleen af of er ook maar iets van waarde op te zien valt.

>>54023955
Ik vroeg om wat leuks, godver.

>>54024126
Dit dan maar.
>>
>>54024279
Mwoa nonkel Barbiekoe wat nu gedaan
>>
>>54024279
>hetero zijn

koek
>>
>>54024307
Alleen de publieke omroep weet zo nu en dan iets wat niet schijt is te produceren.

Voor de rest is het allemaal bagger.
>>
>>54024307

kijk de grote kort of revenant,
goeie films
>>
>>54024279
Dat heeft er weinig mee te maken, je bent onderdeel van deze draad als je genetisch een Nederlander bent.
>>
>>54024487

Dus ik blijf verbonden?
>>
Wie /gemaskerde rijder/ hier
>>
>>54024538
Nee, opkankeren.
Vuil kankernormaaltje.
>>
>>54024616

>Niet normaal zijn in 2016
>Kanker
>>
File: 1446292732960.jpg (136 KB, 1152x2048) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446292732960.jpg
136 KB, 1152x2048
>dvw eenzaam omdat je veel beter dan de rest bent
H-had ik maar gelijken.
>>
>>54024667
*kantelt fedora*
M'vrouw.
>>
>>54024616
>2016 van onze heer en redder Jezus christus
>geen normaaltje zijn
>>
>>54024765
RANDSTAD
>>
>>54024279
Ga je al zo snel weg? Je was hier amper een week ;_;
>>
>>54016984
Hoe kom je aan deze vlag? Moet je daarvoor in het Europees Parlement zijn?
>>
>>54024882
Zoek eventjes op wat een fedora in het Nederlands is en kom dan terug met je randstad.
>>
>>54025049
Deukhoed.
>>
File: randstad.jpg (74 KB, 620x378) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
randstad.jpg
74 KB, 620x378
>>54022842
>>
>>54025049
>>54024882
>>54025108

OOOOOOOOH VERNIELD MAAT
>>
Zal ik mezelf van kant maken omdat ik te goed voor deze wereld ben?
>>
ik snap de randstad miem nog steeds niet oetz
>>
File: 1453052635714.png (8 KB, 237x216) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453052635714.png
8 KB, 237x216
>geen vd
>>
>>54019197
>>54019220
>>54019241

nieuwkomers
>>
>>54025383
VLAAMSE RUIT IS HETZELFDE
>>
>>54025490
>snapt de ironie niet
>>
>>54025535
>de aas nemen
>een jij geven aan de aasvoerder

zucht
>>
>>54021318
Belgen zijn geen homo's
>>
@54025581
mijn excuses
>>
>>54021318
Ik zou dildo-anon wel willen knuffelen :3
>>
@54025490
excuses mede nederdraader, ik probeer het goed te doen
>>
Ik ga naar de supermarkt, jongens.
Wat moet ik allemaal halen?
>>
>>54025671
Die koppelteken kan je gewoon weglaten oetz.
>>
>>54025671
Ik zou hem wel duwen #geenhomo
>>
>>54024351
koek
>>
Broccoli
>>
>>54025861
Drank, als je dat nog niet hebt
Appeltaartje, busje slagroom
Maaltijd voor morgen, stoofpeertjes met aardappelen en een tartaartje
Krulbroodjes voor het ontbijt morgen
Pakje boter, want die is altijd bijna op
En als laatst een vriendin
>>
>>54026100
>En als laatst een vriendin

Moest dat nou? ;_;
>>
>>54025917
>Die koppelteken
Verder heeft u gewoon gelijk.
>>
File: 1445384422321.webm (2 MB, 1280x532) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445384422321.webm
2 MB, 1280x532
>>
>>54026234
Dus dildoanon of dildo anon?
Dacht dat je juist dat koppelteken nodig had anders krijg je klinkerbotsing?
>>
>>54026351
>er bestaan autisten die hier op jossen
KOEK
O
E
K
>>
als een meisje je een compliment geeft en met je gaat praten wilt ze neuken toch
>>
>>54026393
het is dildo-anon
>>
>>54025518
Maar in Vlaanderen komt het uitschot niet per se uit de Vlaamse Ruit (desalnietteminwoont er veel uitschot in die Ruit). De Marginale Driehoek en de Kempen staan hier bekend om.
>>
>>54019654
Blondi?
>>
>>54026393
zover ik weet is een geen verwarring mogelijk bij "oa" dus hoeft er geen koppelteken te staan
>>
>>54026351
>>54026415
Minder erg als rukken op 2d
ik zou overigens wel dolgraag de bron willen krijgen
>>
>>54026567
Wat is er mis met De Kempen?
Dat lijkt me echt wel een rustige plek om te leven.
>>
>>54025412
>dvw geen vd
>>
>>54026500
dat is de fout van 'simpele' mannen.
vrouwen voelen zich dan erg beledigd.
pas als ze seksuele of intieme opmerking of grappen maakt, dan wil ze neuken, of soms niet maar dan moet ZIJ haar verontschuldigen en is het niet jouw schuld,
als zij dat niet doet is ze een teef.
>>
File: 1445276682356.webm (613 KB, 340x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445276682356.webm
613 KB, 340x300
>>54026415
Is het om te jossen? Ik geloof het best hoor, er zijn ook mensen die jossen op vachtjes en ballonnen en zo maar is het niet gewoon grappig bedoeld?

>>54026500
Meisjes willen altijd neuken. Alleen niet met jou.
>>
>>54026500
of ze zoekt een beta kostwinner, of ze zoekt een homofiele vriend, of ze zoekt simpelweg aandacht, of ze is onzeker en zoekt bevestiging van haar vermeende aantrekkelijkheid, of ze zoekt iemand die iets voor haar wil doen, of...

en nee ik ben geen bittere /r9k/ vrouwenhater, maar het is nu eenmaal zo dat vrouwen dit wel eens doen
>>
>>54026599
>dildwaanon
>>
>>54026642
ik ga volledig akkoord
maar die twee stellingen ("Kempen is een rustige plek om te wonen" en "in de Kempen woont nogal wat uitschot") sluiten elkaar niet uit
ik kom uit het pajottenland, ook een rustige plek om te wonen maar het zit daar vol met marginalen — hetzij heel boertige mensen, hetzij typische johnnies
>>
>>54026864
Ze hebben ook van die gekke bomen in de Kempen waar alleen maar helemaal bovenaan bladeren aangroeien
>>
>>54026938
paal afbeelding, dit is de eerste keer dat ik zo iets lees of hoor
>>
>>54027008
ik wil kinderen maken met haar :(
>>
>>54026743
ik kende haar helemaal niet, wildvreemde
ik zat gewoon ergens op een bankje de omgeving te schetsen en ze ging naast me zitten

>>54026694
ik was niet echt geïnteresseerd om haar te neuken

maar ja, ze wilde dus waarschijnlijk niet neuken dan
>>
>>54027008
Schattig.
>>
>>54027052
Maar ze is een hoer.
>>
>>54026938
waar kan ik een bevestigd akkount halen?
>>
>>54027083
>zit op een bankje te schetsen
>meisje komt naast hem zitten en begint een gesprek
ze wil gegarandeerd neuken
>>
>>54027008
Ik wil echt ontzettend smerige dingen met haar doen, echt hele ranzige dingen
>>
File: 1452368885689.webm (863 KB, 240x426) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452368885689.webm
863 KB, 240x426
>>54027052
>kinderen
Trap er niet in. Het is een valstrik.
En ik bedoel dus niet dat meisje.
>>
File: joostenohshit.webm (419 KB, 322x592) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
joostenohshit.webm
419 KB, 322x592
>>
File: angrycommie.webm (3 MB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
angrycommie.webm
3 MB, 1280x720
>>
>>54027163
jammer voor haar dat ik pedo ben dan
als ze dat eens wist
>>
>>54027203
Nee dankje meneer Jood en/of marxist. Mijn blanke familielijn zal niet uitsterven omdat ik een mietje was die geen gezin wil stichten.

... maar in alle eerlijkheid, ik kan me niets beter voorstellen dan kinderen krijgen. Alle mensen die al kinderen hebben bevestigen dit ook.
>nu nog een vrouw vinden die ik kan uitstaan
>>
File: 1447571763562.webm (3 MB, 1920x816) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447571763562.webm
3 MB, 1920x816
>>
>>54027010
Ik vind er maar moeilijk foto's van omdat ik de boomsoort niet ken.
>>
>>54027331
Waarom is hij zo boos?
>>
>>54027203
>>54027279
>>54027331
vind je jezelf beter dan andere omdat jij een bevestigd akkount hebt?
>>
>>54027429
Ziet er leuk uit oetz
>>
Nieuw

>>54027513
>>54027513
>>
File: 1447805071122.webm (3 MB, 683x384) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447805071122.webm
3 MB, 683x384
>>54027403
Is dit veilig voor op werk? Ik ben aan het twijfelen.

>>54027434
Omdat hij een communist is en niet van de vrije markt gediend is. Hij heeft ooit zijn brood verdiend als taxichauffeur en nu gelooft hij dat hij recht heeft om op die manier geld te verdienen.

>>54027453
Nee ik vind mezelf beter door mij uitmuntende kwaliteiten.
>>
Ik neuk jullie allemaal de moeder
Thread replies: 318
Thread images: 44
Thread DB ID: 459396[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.