[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Sverigetråden - för alla svenskar samt...
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 467
Thread images: 151
File: guld.png (375 KB, 399x404) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
guld.png
375 KB, 399x404
>>
Först för Martina är objektivt 10/10
>>
File: default.jpg (33 KB, 620x420) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
default.jpg
33 KB, 620x420
>>Det är något mongo som oironiskt manuellt brevar det där. Pröva att rapportera varenda fedorabrev. Städaren brukar banna fedorabrevaren i tre dagar och så försvinner de konstigt nog från tråden under samma tidsrymd.
>>
File: sanningen.png (1 MB, 1282x946) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sanningen.png
1 MB, 1282x946
>>54014372
>borgare
Tror jag spyr.
>>
File: 1447787170631.jpg (151 KB, 1080x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447787170631.jpg
151 KB, 1080x1080
>>
Har tråkigt, vad ska jag rita i paint?
>>
File: Namnlös.png (9 KB, 581x74) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Namnlös.png
9 KB, 581x74
först för zara
>>
File: 1452926168117.jpg (95 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452926168117.jpg
95 KB, 1280x720
>>54014435
rita en bild på umaru som dansar
>>
File: communists.jpg (115 KB, 800x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
communists.jpg
115 KB, 800x600
>>54014422
>>
File: 136654778890.gif (1 MB, 400x286) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
136654778890.gif
1 MB, 400x286
>>54014437
>hej, jag är en dum blondin!
>>
File: 1452127272348.png (233 KB, 397x402) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452127272348.png
233 KB, 397x402
>>54014437
Varför ger Sverige inte tillbaks det som tillhör götarna?
>>
>>54014435
Breva en fedora istället på vilket brev som helst
>>
>>54014466
Borgare och såna kommunister är stockholmsfenomen bägge två.
Ny slogan!
Stockholm: När du inte bryr dig om din image
>>
>>54014435
Joakim fon anka med knatteposen
>>
File: 1445262159028.jpg (91 KB, 940x940) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445262159028.jpg
91 KB, 940x940
>OMG Martina kolla vad stor den är! Jag vill suga den först
>>
>>54014437
Den här tjejen ses som intellektuell i dagens Sverige.

Det är så jävla skevt.
>>
File: 1403810050811.jpg (187 KB, 546x544) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1403810050811.jpg
187 KB, 546x544
>dkn har inte gymmat sen 22 december
>>
>>54014437
Varför är hon så jävla baserad?
>>
>>54014588
Nej det gör hon inte alls det. Det är bara ett trick för att reta dig fattaruuuu väääääl.
>>
>>54014661
För hon får stormisar och conny-sar at hyperventiler av ilska bara genom att säga enkla saker.
>>
>>54014649
Du har åtminstone gjort kroppsövningar eller hur?
>>
>>54014560
Alla gånger jag runkat åt att ha en trekant med de här två. Felle är ju en riktig arier också, stödjer SD och hennes pv är blond och blåögd, synd bara att hon är en jävla slampa. Martina har ju blivit svartad däremot.
>>
>>54014682
mm reta pojkarna, åtminstone reekorna, håva sen in dem o droga ner dem me fetta xD

svenska modellen de.
>>
>>54014700
n-nej
>>
>>54014731
Aja, om du börjar nu med att gå till gymmet så kommer det kännas lite jobbigt. Men det fixar du.
>>
>>54014728
fast du kunde uttryckt dig lite finare med matriarkernas språkbruk ;)
>>
File: 1447025412345.jpg (205 KB, 690x920) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447025412345.jpg
205 KB, 690x920
>>54014722
>Martina har ju blivit svartad däremot.

Har hört det här många gånger men aldrig sett bevis
>>
File: Aldo tip.webm (173 KB, 330x440) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Aldo tip.webm
173 KB, 330x440
>Jag har slagits med negrer förut som "tränat kampsport". Dessutom är han så jävla gnällig att han knappast har den attityden som en riktig fighter har.
>>
>>54014420
>det det ar bli bra det
>>
Säsongar i fjällen och vi har norska studenter hos oss över helgen.
Jävlar i mig, de kan ju inte bete sig för fem öre, bokstavligen snönegrer.
>>
>>54014764
Hon brevade en bild på sin ask.fm där hon var på bio med en neger
>>
>>54014764
Hon blev svartad av Kevin. Du är nybög om du inte vet om det då det hände hösten 2014.
>>
>>54014844
>antyder att svenskar beter sig i norge
>>
File: 1452136357128.png (514 KB, 584x602) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452136357128.png
514 KB, 584x602
>dkn bokstavligen ppd
>>
>>54014844
Har du aldrig varit i Strömstad en helg eller?
>>
>>54014728
jo den funkar väl skapligt för de flesta. men inte folk som är så rövburgeriga som jag.
>>
>>54014771
Du är ju en gnällspik favä
>>
File: 1447787170626.jpg (104 KB, 450x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447787170626.jpg
104 KB, 450x600
>>54014848
>>54014859

Fram med bevisen då, snack är billigt
>>
File: trayvon_martin.jpg (40 KB, 483x353) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
trayvon_martin.jpg
40 KB, 483x353
>>Jag har slagits med negrer förut som "tränat kampsport". Dessutom är han så jävla gnällig att han knappast har den attityden som en riktig fighter har.
>>
>>54014926
Å inte för lasermän o breivikar heller.
>>
File: 1450641179988.png (177 KB, 367x321) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450641179988.png
177 KB, 367x321
>spelar inte cs på 6 månader
>kör en match
>var supreme innan
>blir guld nova 2

Vad i hela helvete Valve
>>
>>54014932
mm han skulle droga ner sig med lite fetta å bli som fölk.
>>
File: 1446030422775.jpg (67 KB, 400x684) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446030422775.jpg
67 KB, 400x684
>>54014932
Har du också slagits mot negrer förut?
>>
>>54015101
haha jonte xDDD
>>
>>54015101
>har inte spelat en cs match på 8 år
Fan asså vad trist det är att växa upp
>>
File: g ser en fälla.jpg (53 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
g ser en fälla.jpg
53 KB, 1280x720
>dkn allt BigInteger skit i Java är så fult
>>
>>54015190
Fast BigInteger är väl bra om du gillar matte. Vad är det du vill bygga för något? Jag är lite mattenördig och uttråkad.
>>
>>54015247
Kek bara en metod som räknar ut factorial av ett tal som jag nämnde i den tidigare tråden
>>
File: NTR.jpg (512 KB, 1200x1807) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
NTR.jpg
512 KB, 1200x1807
Under tiden, hemma hos Narcissus...
>>
Ja hej ritanon(s) jag skulle vilja beställa en Drake-knatte.
Jag återkommer senare.
>>
File: WlHOCzSb.jpg (15 KB, 160x160) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
WlHOCzSb.jpg
15 KB, 160x160
>MP 4%
>SD 30%
hahahahahhahhahahahh, det händer grabbar, nu händer det
>>
>>54015324
låt oss börja detta

>TREDJE STÖRSTA PARTI
>>
>>54015318
mdongo
>>54015324
Inget händer förräns man kan använda ordet feminist som förolämpning
>>
File: Namnlös.png (1 MB, 876x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Namnlös.png
1 MB, 876x960
hur vill du ha din mångkultur familjemedlem
>>
>>54015314
tycker den där bilden är så jävla het favä
>>
>>54015422
Både Stockholm och Malmö tillåter sånt här medan Göteborg är den enda storstaden som inte är helt cuckade och separerar dem istället
>>
JUST NU: DENONSTRATION I STOCKHOLM

STOPPA FÖRINTELSEN AV VÅRT FOLK!

https://www.nordfront.se/stoppa-forintelsen-av-varat-folk-polisen-forsoker-stoppa-demonstration-i-stockholm.smr
>>
>>54015476
Hell Seger!
>>
File: 1446076110753.jpg (77 KB, 653x590) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446076110753.jpg
77 KB, 653x590
>>54015476
>ingen publik
>så jävla irrelevanta att inte ens vänstern brytt sig om att stå bredvid och bua
>>
>>54015422
>dkn polisen skulle komma om jag hade lålifv
Inte rättvist favä
>>
>>54015517
Ingen visste ju om att dom skulle demonstrera idag.
>>
File: 1437228983078.jpg (8 KB, 150x144) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437228983078.jpg
8 KB, 150x144
>>54015476
>Alla aktivister har nu gripits av Polisen som alltså valt att stoppa den grundlagsskyddade demonstrationen. En demonstration får endast upplösas med ”hänsyn till ordning och säkerhet vid sammankomsten eller demonstrationen eller till trafiken. I övrigt får dessa friheter begränsas endast av hänsyn till rikets säkerhet eller för att motverka farsot”. Polisens agerande i det här fallet har varit utan reell grund.
>>
>>54015476
HELL SEGER
>>
>>54015560
och ingen kommer veta det heller lmao
>>
>>54015476
HELL SEGER KAMRATER!

Död åt ZOG!
>>
File: stormzara.jpg (44 KB, 690x771) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
stormzara.jpg
44 KB, 690x771
>>54014437
vad menade hon med detta?
>>
>>54015560
Tror snarare ingen bryr sig. Det är inte längre 90-talet. Skinnskallegängen finns inte längre och de enda nazistiska grupperingarna är typ 30 20-åringar i fula Jehovas vittnen-kostymer och pappsköldar
>>
>>54015476
Live på aftonbladet
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article22137891.ab
>>
>>54015597
>Död åt ZOG!

Nu sitter du i klistret anon.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=161&artikel=6242116
>>
>>54015476

Uppmärksamhet på Twitter:
https://twitter.com/ceciliadjurberg/status/690882010282328064

Polisrapportering om ordningstörning:
https://twitter.com/polisen_sthlm/status/690893178858143744
https://polisen.se/Stockholms_lan/Aktuellt/Handelser/Stockholms-lan/2016-01-23-1321-Ordningslagen-Stockholm/
>>
>>54015618
vafan de kan ju inte starta raskriget för tidgt de absoluta galningarna
>>
File: 1446684575709.jpg (187 KB, 960x539) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446684575709.jpg
187 KB, 960x539
>>54014378
>för alla svenskar samt brödrafolket
>>
>>54015476
Hur tänker dessa stollar? Tror de att folk kommer nu bli mindre "sverige ja"? Nu kommer sverige gå i fullfart med "sverige ja" grejer.
>>
>>54015422
Detdär är fan inte OK!! JAg blir så arrrrg.

De får väl typ... bo hos mig istället :) :)
>>
>>54015590
Sa du något din lilla råtta?

>>54015618
>>54015646
>>
File: 1446926394400.png (106 KB, 204x272) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446926394400.png
106 KB, 204x272
>>54015673
Männen?
>>
File: raskrig.png (16 KB, 606x179) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
raskrig.png
16 KB, 606x179
>>
>>54015609
Hon menade att hon vill suga tag i stormen och svälja den svenska stoltheten.
>>
>>54015672
Vanligt folk kommer inte göra ett skit ändå. Det är inte vanligt folk som offrar sina liv i maktövertaganden.
>>
>>54015713
vad har de gjort som är så våldsamt? brinner bilar? används järnrör?
>>
>>54015672
stormsnorrar har ingen uppfattning om hur man säljer en idé, vilket är hela politikens kärna. de kan bara gå med skyltar och heila förstrött
>>
File: klas.jpg (215 KB, 616x596) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
klas.jpg
215 KB, 616x596
>>54015476
Vent et ojeblik, jeg genkender det symbol
>>
>>54015672
Det är exakt sådär en kontrollerad opposition beter sig.
>>
File: 1445896476838.png (176 KB, 428x510) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445896476838.png
176 KB, 428x510
>>54015685
>hörru åke-conny 'odens springare' bennyson, ingen ser oss! dags att flippa ur!
>stormbögarna måste spela schimpanser för att ens bli sedda av allmänheten
>>
>>54015698
Nej småtjejerna förstås :P
>>
>>54015672
>>54015736

Jag kommer aldrig vänta på att det vanliga folket vaknar upp och gör vad de borde göra. Det kommer aldrig ske. Viktiga samhällsförändringar sker aldrig genom en handlingslam majoritet. Det är den målmedvetna och offervilliga minoriteten som driver fram revolutioner, som för kampen mot tyranner och ockupanter. När de största offren är gjorda kan majoriteten komma in i bilden men då har det också blivit opportunt att vara som oss.
Jag är stolt att härmed bryta mot det eviga ältandet och fjäsket för det vanliga folkets gunst. Jag ber inte om ursäkt om ni känner er kränkta och utpekade. Sanningen måste sägas – synden straffar sig.
>>
Vad ska stormbögarna ägna sig åt när alla blattarna är borta?
>>
>>54015736
Ifall det inte är uppenbart är hela NMR en enda jävla honungsfälla.
>>
>>54015759
>t. S "negrer kan bli svenskar" D
>>
>>54015720
Detta är ganska så svinigt, faktiskt. SKÅL SEGER!
>>
>>54015790
>detta brev
Men ni måste ha den tysta acceptansen av majoriteten anon-kun, något ni inte har
>>
>>54015790
>fjäsket för det vanliga folkets gunst.

Har ni kul med grillad gulasch i din honungsfälla?
>>
File: 1441617109707.png (16 KB, 593x658) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441617109707.png
16 KB, 593x658
>>54015618
>SvT i våldsamt upplopp.jpg
>>
>>54015820
Oj då. Blir du rädd nu Bilal när motståndet växer? Att sitta och ljuga på nätet kommer inte rädda dig från repatrieringen.
>>
>>54015818
Ta babbarnas plats längst ner på samhällsstegen. Inte längre ska vitt slödder konkurrera med Achmed om att supa på busshållplatsen
>>
>>54015821
Både SD och NMR är kontrollerad opposition.
>>
>>54015850
Nej vi behöver bara att de är passiva.
>>
File: 4123512341.jpg (64 KB, 486x309) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
4123512341.jpg
64 KB, 486x309
>>54015871
>stormsnorrar
>>
Fick ut 10k (skattat) efter att ha jobbat 50 tim

avis?
>>
File: 1423144511223.jpg (25 KB, 400x386) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423144511223.jpg
25 KB, 400x386
>>54015871
>han gick på NMR gycklet
>>
>>54015850

Man behöver bara att majoriteten förhåller sig passiv till de förändringar som ska genomföras. Historiskt är det tämligen vanligt. Inte ens NSDAP fick egen majoritet i valet 1933 faktiskt. Men väl vid makten så ökade stödet kraftigt. Det är ju så här att ju mer dysfunkionellt samhället blir desto mer passiv kommer majoriteten att vara till förändringar. Och inte bara det utan desto starkare kommer vår minoritet att vara och desto mer demoraliserade kommer fiendeminoriteten att vara.

>>54015862

Skrattar bäst som skrattar sist, folkförrädare.
>>
>>54015871
Jag är vit och nationalist. NMR beter sig så jävla konstigt att det måste vara en honungsfälla.
>>
http://nyheter24.se/noje/826502-zara-larsson-star-upp-mot-slutshaming-ha-sa-mycket-sex-du-vill

Zara menar att kvinnor ska få knulla hur mycket de vill.

Åsikter kring detta?
>>
Bara faktumet att stormbögar faktiskt sitter och tänker på framtiden där de marscherar iklädda i uniformer under en nordisk fana får mina sidor att försvinna! Åh gud, vilket gap det finns mellan verklighet och fantasi hos vissa individer
>>
File: 1444603695912.gif (2 MB, 300x236) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444603695912.gif
2 MB, 300x236
>>54015952
>Jag är vit och nationalist
>>
>>54015952
På vilket sätt beter de sig konstigt?
>>
>>54014378
Jag hoppas att jag skulle vara ett svenskt eller norskt... Förlåt att min dålig svenska. Jag bor i finland men jag skulle vilja flytta till Norge i framtid. Jag lärde mig svenska i skolan men min svenska är skit och min norska är ännu värre.
>>
>>54015975
Kollapsen kommer.
>>
>>54015942
Nej faktiskt inte. Jag är glad för din skull att du tjänar pengar anon.
>>
>>54015942
Inte känt avund sen jag var riktigt liten. Kan knappt minnas det.
>>
File: 1448056465568.jpg (96 KB, 792x558) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448056465568.jpg
96 KB, 792x558
>>54015974
Utmärkt
>>
När ska Sverige legalisera polygyni?

Det är vår plikt som civiliserade européer att hellenisera så många ökenfröknar som möjligt
>>
>>54015476
Hell seger!
>>
>>54015974
Om kvinnor ska få knulla så mycket de vill kan väl jag få näthata kvinnor så mycket jag vill?
Jag tycker iallafall att det vore rättvist.
>>
Varför är smr emot judarna?
>>
>>54015990
De säger att de är emot kriminella invandrare. Beter sig som kriminella.

De säger att de är för ordning och reda.
Beter sig som 15-åriga AFA-anarkister som hatar pappa och mamma.
>>
File: waiting.jpg (40 KB, 449x338) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
waiting.jpg
40 KB, 449x338
>>54016005
>kollapsen kommer
>>
File: Hotaru_stitch_17.jpg (767 KB, 1280x2144) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Hotaru_stitch_17.jpg
767 KB, 1280x2144
>>54015974
Ja, låt de göra det, jag ser fram emot alla hanrejer och galna kattkvinnor
>>
>>54015974
Folk kommer göra vad de vill, men de kommer ju få lära sig att ta konsekvenserna av andras åsikter kring det också.
>>
Varför får den här Zara-horan så mycket uppmärksamhet? Vad har hon åstadkommit?
>>
>>54016053
Jag bryr mig inte. Judefrågan är stendöd.
>>
File: 1452905686795.png (68 KB, 271x288) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452905686795.png
68 KB, 271x288
>>54016031
Detta favä
t. Vitat en ÖF
>>
File: top kek.png (160 KB, 483x366) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
top kek.png
160 KB, 483x366
>>54016100
DÄR HAR DU FEL!!1
>>
File: hqdefault.jpg (14 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hqdefault.jpg
14 KB, 480x360
>>54016096
>Vad har hon åstadkommit?
https://www.youtube.com/watch?v=tD4HCZe-tew
MIN PEK FAVÄ
>>
>>54016017
Dock är det bra att lära sig fejka avund i lagom dos, anon. Annars tycker folk man är crazy.
>>
>>54016059
Bara för att välfärden kollapsar innebär inte att anarki utbryter och folk kommer börja hacka varandra med machete på gatorna. Men att den är ohållbar så som pengarna rinner ur den nu är uppenbart även för den mest snälldumma sosse.
>>
>>54015974
https://www.youtube.com/watch?v=IlBVjPJb-78
>>
>>54016053
Sök på "judarna gav oss muslimerna" och "judarnas roll" på Nordfront.se
>>
>– Med julvärdskapet så var det första gången i mitt liv då jag gick ute på gatan och när typ en vit man gick förbi mig så kollade jag lite extra, jag typ aktade mig. Bara för att det var så mycket. Det var mycket positivt också, men det blev så konstig nivå av det bara, hur hela klimatet ser ut i Sverige i dag, att det har förändrats. Jag har aldrig, aldrig förut känt när jag gått ut att nån rasist skulle överfalla mig, förrän nu, att jag har börjat kolla lite extra, säger hon till Aftonbladet.

http://nyheter24.se/noje/kandissverige/825820-gina-dirawi-har-livvakt-jag-kollar-lite-extra-nar-en-vit-man-gar-forbi
>>
>>54016126
Jesus herre min kristus. Han är som en tumblrite men nationalist.
>>
>>54016096
Hon får uppmärksamhet för att åstakomma frustration och irritation hos till synes ostyrbara män så att vi kan valla in dem i ett livslångt kontrollerat bruk av den psykoaktiva substansen fittsaft.
>>
>>54016143
Tycker folk oironiskt att folk som inte är avundsjuka på andra är galna?
>>
>>54016177
Är ni glada nu era jävla stormbögsparasiter? Ni skrämde den snällaste och raraste tjejen i TV. Ni måste vara så stolta nu. Bäst ni ringer era föräldrar och talar om vilka stordåd ni uträttat idag!
>>
>>54016054
Är väl inte deras fel att polisen och rödingarna trakasserar dem hela jävla tiden.
>>
>>54016177
Er hun tyrker eller noget?
>>
File: 1366975611520.gif (3 MB, 400x225) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1366975611520.gif
3 MB, 400x225
>stormbögar
vilka jävla tomtar
>>
File: 1437187961117.jpg (3 MB, 3815x1882) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437187961117.jpg
3 MB, 3815x1882
>>54016139
Detta är ju ingen låt från comiket. Hur skall jag kunna känna igen den då?
https://youtu.be/Y_Pkiz3wJvs
>>
>>54016232
>jag har rätt att bete mig som en schimpans för att rödingarna gör det!
Fläckfri logik där
>>
>>54014897
>dkn bokstavligen ppd
Vad menade han med detta?
>>
File: Oa5MO.png (121 KB, 663x430) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Oa5MO.png
121 KB, 663x430
>>54016177
>dkn kommer aldrig VITA henne och hennes opererade näsa
>>
>>54016225
Ja

Hell seger
>>
>>54016222
Nej inte galna, men folk vill ju att kunna göra andra lite avundsjuka. Blir så socialt ojämnt annars om någon är helt stört omöjlig att få avundsjuk.
>>
>>54016266
Fast det gör de ju inte. Däremot försvarar de sig om de blir angripna men media vänder det ju alltid till att det är deras fel.
>>
>>54016261
>den sang
Fik en smule kræft favä
>>
>>54016270
Han ser väl på ppd's ström eller något
>>
File: Hanrej Knatte.png (652 KB, 885x1075) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Hanrej Knatte.png
652 KB, 885x1075
>>54016177
Vad i hela helvete
>>
>>54016310
>dom gjorde inget fel dom vara snälla pokjar
>>
>>54016270
han menade att han är fet
>>
>>54016349
>dom
>>
File: 1443563480516.jpg (42 KB, 700x700) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443563480516.jpg
42 KB, 700x700
>>54016328
Jag gillar dig, Senpai.
>>
File: 1360949786452.jpg (265 KB, 800x678) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1360949786452.jpg
265 KB, 800x678
>>54016419
Shuu katt
>>
>>54016278
Jag måste vara helt efterbliven som glädjs oironiskt åt mina vänner när det går bra för dem.
>>
File: 1453391592814.jpg (74 KB, 563x542) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453391592814.jpg
74 KB, 563x542
Hur känner ni stormbögar om denna "demonstration"? Ni har avtryckt ännu en våg utav självhat till svenskarna, nu kommer det finnas fler som hatar att vara "svensk" för det finns folk som ni. Skall bli kul att se när ni blir terrorstämplade.
>>
File: 1447354428092.jpg (7 KB, 153x179) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447354428092.jpg
7 KB, 153x179
>>54016406
>vara nybög
>>
>>54016225
Du kan inte vara seriös.

>Gina-cucken på självmordsvakt
>>
>>54016419
>Jag gillar dig, Senpai.
>anime poster
Kan ikke sige det samme favä
>>
Varför finns det fortfarande idioter inom den nationella rörselen som använder anglosaxiska termer som "vit". Inte ens Hitler själv talade någonsin om "den vita rasen". Den vita rasen är ett amerikanskt påfund som inte har används i Europa förrän amerikansk media tryckte på oss termen.

Hur känns det att vara anglocuckar, stormisar?
>>
>>54016471
Jag är inte med i någon honungsfälla till skräporganisation. Jag tycker väl som folk gör mest om folk som gör efterblivna saker.

>ETT
>JÄVLA
>RÖTT
>KUGGHJUL
>>
>>54016523
Det där var taskigt. Be honom om förlåtelse nu.
>>
>>54016569
>Hur känns det att vara anglocuckar, stormisar?

Ingen stormvän använder oironiskt termen "vit"
>>
>>54016177
Å andra sidan kanske det är nyttigt för henne att få känna hur svenskar känner när de möter ett gäng araber/negrer som blänger ilsket på en
>>
>>54016569
2/10 cuck/pol/-bete
>>
Klibbade precis en blattetjej rätt i ansiktet när hon skrek på mig när jag var ute på löpklibbrunda.

Hell seger
>>
>>54016599
>>54015952
>vit
>>
File: 1437309275005.jpg (19 KB, 240x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437309275005.jpg
19 KB, 240x200
>>54016523
>dkn obesvarad kärlek
>>
>>54016600
Araber och negrer brukar aldrig blänga ilsket på mig. Jag hatar dem ändå.
>>
File: 1443132167549.png (400 KB, 859x702) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443132167549.png
400 KB, 859x702
>dkn man lyssnar på mer 2dmusik än man kollar på 2d den senaste tiden
>>
>>54016461
Haha ja, nej men det verkar som att vissa reagerar som du beskriver, helt seriöst.

"Åĥ nej det går så bra för alla runt omkring mig så jag måste se ut som en loser"-syndromet.
>>
>>54016270
>>54016379
>>
File: 1452019516138.jpg (105 KB, 800x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452019516138.jpg
105 KB, 800x600
>>54016675
Haha tönt
>>
File: skrattfest.jpg (61 KB, 237x309) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
skrattfest.jpg
61 KB, 237x309
>40 medlemmar av Svenska Motståndsrörelsen är frihetsberövade efter att en demonstration urartat på Medborgarplatsen i Stockholm

Nu ska polisen bara ta de resterande 20 runt om i landet så är väl den organisationen slut sen.
>>
File: zarahh.webm (1 MB, 480x270) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
zarahh.webm
1 MB, 480x270
>>54016096
hon öser på kol till ELDEN
>>
File: 1447181222425.png (2 MB, 1524x1244) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447181222425.png
2 MB, 1524x1244
>>54016708
>>
>>54016587
It is what it is.

>>54016652
Stop med weeb posting så kan vi måske ;^)
>>
>>54016628
Får snuskiga associationer när jag läser detdär och ler lite för mig själv. Sen inser jag att mina tankar får mig säkert att framstå som en potentiell våldtäktsman. Då ler jag ännu lite mer åt ironin.
>>
>>54016708
Jag gillar SMR även fast jag inte är stormbög och medlem i SD favä. Tycker det är bra att de finns och tycker man annorlunda är man nog en hanrej.
>>
>>54016680
>"Åĥ nej det går så bra för alla runt omkring mig så jag måste se ut som en loser"-syndromet.

Man kan ju alltid vara glad för det man har
>>
File: 1442852100335.jpg (47 KB, 433x419) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442852100335.jpg
47 KB, 433x419
>SMR gör bort sig
>stormbögarna i tråden börjar direkt skrika "kontrollerad opposition" "honungsfälla"

ka
i
hi

de
>>
SMR försöker rädda vårt land och ni firar att de tas fast av polisen? Era jävla landsförrädare.
>>
>>54016708
>dkn den hemmasittande ensamätande tysta majoriteten av stormbögar är fortfarande här och skitbrevar
>>
File: 1450642671164.png (343 KB, 502x411) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450642671164.png
343 KB, 502x411
>>54016708
BARBARISKT BREV KAMRAT
>>
>>54016795
De hade kunnat skriva vad som helst och du hade brevat någon kek-bild och KAN INTE HITTA PÅ DETTA. Jag förstår att du inte gillar dem, men ska du förnedra dem får du liksom stega upp det litet senpai.

t. inte stormbög, de är idioter
>>
>>54016795
bra försök klass lund
>>
>>54016800
Beskriv för mig hur de har räddat vårt land genom att bli gripna för våldsamt upplopp?
>>
File: 1432862543764.jpg (22 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432862543764.jpg
22 KB, 480x360
>det finns stormsnorrar idt
>>
>>54016680
Mm, så spännande att se alla knepen de försöker =) En riktig crash course i praktisk pyskologi det.
>>
File: 1440550859079.png (557 KB, 1013x676) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440550859079.png
557 KB, 1013x676
Fy fan vad jag hatar svenska tjejer. Degenererade jävla horor som bara bedrar och ljuger. Det enda de bryr sig om är sig själva och sin jävla "lycka" vilket innebär en lina från en pundares kuk eller varför inte en resa in till ghettot. Jag gillar faktiskt terroristerna för de dödar iallafall bort skräpet, nbögarna, från samhället. Hell fucking Seger.
>>
>>54016884
De har ju iaf bra intentioner även fast de kanske inte är de skarpaste knivarna i lådan. Har tusen gånger mer sympati för dem än alla partier utom SD.
>>
File: 1384365112455.jpg (30 KB, 600x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1384365112455.jpg
30 KB, 600x400
>>54016904
KAN
INTE
HITTA
>>
File: ebba.jpg (128 KB, 1000x750) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ebba.jpg
128 KB, 1000x750
:3c
>>
>>54016904
Kan du inte bara vara tyst din pinsamma autist?

t. Klassisk liberal
>>
>>54016952
dödade hon alla bakom henne
>>
Deltog Klas Lund?
>>
>>54016919
>Hell fucking Seger.
HVAD mente han det DET?
>>
>>54014378
Är java-anon kvar i tråden eller? Jag slängde ihop ett litet javaprogram nyss, så det är bara fråga mig om du undrar.
>>
File: afrika-kritik.png (210 KB, 327x302) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
afrika-kritik.png
210 KB, 327x302
>>54016800
>SMR försöker rädda vårt land

SMR försöker övertyga sig själva om att de inte är totalt misslyckade genom att hitta på någon magisk judenhet som förtrycker dem och är anledningen till varför de varken har jobb fv eller fin bil.
>>
>>54016982
breva kod
>>
>>54016975
Skulle inte förvåna mig om inte ens Klas Lund visste att det skulle hållas en demonstration idag.
>>
>>54016975
KLAS LUND FORTFARANDE PÅ FRI FOT

JAG REPETERAR

KLAS LUND PÅ RYMMEN, KLAS LUND KOM UNDAN
>>
>>54016952
Vart har du fått tag på bilder på ebba som loli?
>>54016939
Ifall de begått brott som "inte är brott" som att gå man ur huse och spöa skiten ur blattar som våldtar minderåriga hade jag hållt med dig. Det som de gör nu är bara kontraproduktivt för alla som vill rensa Sverige.
>>
>>54016999
mm låt oss segra när svenskarna utrotas xD
>>
File: resning.jpg (21 KB, 247x267) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
resning.jpg
21 KB, 247x267
>>54016952
Herre Jesus min kuk.
>>
varför visste inte tråden om denna plan?
>>
File: haskelltan.png (514 KB, 810x698) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
haskelltan.png
514 KB, 810x698
>>54016982
J-ja jag är här, sitter och läser om hur BigInteger-skiten funkar så man kan göra ett någorlunda fint program men måste snart sticka till mormor
>dkn man inte bara kan koda allt i Haskell istället
>>
File: 1453328629049.png (1014 KB, 1039x747) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453328629049.png
1014 KB, 1039x747
>>54016952
>dkn ingen fiolspelande fv
>>
Försökte sig SMR på en ölhalls-pustch?
>>
File: gary.jpg (19 KB, 200x238) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
gary.jpg
19 KB, 200x238
>>54017020
>KlAS LUND KOM UNDAN

>SMR
>Inte en honungsfälla
>>
>>54016999
>SMR försöker övertyga sig själva om att de inte är totalt misslyckade genom att hitta på någon magisk judenhet som förtrycker dem och är anledningen till varför de varken har jobb fv eller fin bil.

Det här är seriöst oironiskt bara efterblivet av NMR. Jag kan inte annat än hålla med.
>>
Det gick lugnt till hela vägen, men när de skulle ställa upp sig på Medborgarplatsen började de rusa, säger Eva Nilsson vid Stockholmspolisen till Aftonbladet.
Varför börjar man "rusa"?
>>
File: 1362872963625.gif (397 KB, 245x138) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1362872963625.gif
397 KB, 245x138
>det finns stormsnorrar
>>
Skulle vilja strypa alla landsförrädare i tråden.
>>
>>54017071
Det skulle seriöst inte förvåna mig ifall Klas Lund är inflytelseagent för MUST och SÄPO.
>>
>dkn jag är den enda som har bil och körkort i min kompiskrets
>ska vi någonstans måste jag köra
>förväntar sig att jag alltid vill/kan
>tänker aldrig på att vi kan ta bussen
>betalar ALDRIG bensinpengar
körkort var ett misstag
>>
File: negersmilie.jpg (18 KB, 499x499) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
negersmilie.jpg
18 KB, 499x499
>stormbögar
>>
>>54017130
Detta favä
>>
File: 1451842635202.jpg (115 KB, 638x793) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451842635202.jpg
115 KB, 638x793
>>54017020
föreställer mig klas lund springandes och flåsandes genom folks bakgårdar för att komma undan
>>
>>54017112
Barbariet.
>>
>>54017112
#när man vill starta raskriget men motdemonstranterna dök aldrig upp
>>
>>54017130
Du och jag kamrat. NMR som shillar för ryssland är de som först kommer få en kula i nacken av mig.
>>
>>54017002
Här har du ett exempel på factorial. Dock ingen big-int stöd, det får du lägga till själv.

public class factorialtest {
public static void main(String[] args) {
System.out.println("3! = " + new Integer(factorial(3)).toString());}
public static int factorial(int n){
return (n>0) ? n*factorial(n-1) : 1; }
}
>>
File: 1451871741132.jpg (93 KB, 620x670) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451871741132.jpg
93 KB, 620x670
Låt oss se om vi kan driva ut dem till sist.

>stormbögar
>>
>>54017144
Säg att du inte har råd med bensin. Så kanske de andra gymnasisterna kammar sig. :3
>>
Jag vill höra om blattar som blir heemade av stormvänner. Kom igen nu.
>>
>>54017192
>Det här brevet
>>
File: 1367615547915.jpg (320 KB, 1729x972) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1367615547915.jpg
320 KB, 1729x972
>>54017225
>stormbögar
>>
>>54017112
De såg en neger och trodde han skulle heema dem
>>
>>54017245
Kommunister, blattar, sossar, ung vänstrare, feminister och cyklister ska alla bli heemade av stormarna när repets dag kommer.
>>
>>54017112
> Hihi, detta borde vara riktigt obehagligt alltså xD
> Borde ge värsta schizo symptomen, lol.
>>
Detta har hänt enligt SR, sitter i bilen så hörde just

>ca 40 nazister ska ha samlats för en olovlig demonstration på Östermalm
>polis ska ha tillkallats och hunnit ikapp dem efter ett tag
>eskorterat dem mot Södermalm över bron bredvid riksdagen, oklart varför
>enlig vittnen ska plötsligt en stor biffig skallig man vrålat HELL SEGER och alla nazisterna började springa från ingenstans
>polisen blir helt överrumplade och hinner inte ifatt nazisterna när de stormar riksdagshuset
>dörren var dock låst och nazisterna trängs upp mot dem och en strid mot poliserna börjar
>FÖR FÜHRERN hörs och folk bildar en ring runt den skalliga, lätt mulliga mannen
>de bryter sig ut från polisen och springer i riktning mot Norrmalm
>majoriteten av nazisterna blockerar vägen men kan brottas ner och frihetsberövas relativt snart
>ännu inget spår av mannen som identiferats som Klas Lund
>>
File: 1450627760441.jpg (123 KB, 808x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450627760441.jpg
123 KB, 808x900
>>54017225
>stormbögar
>>
>>54017235
alla har gått ut gymnasiet
>>
>>54017144
Haha hallå jonte, hämtaru mig o acke hos sebbe sen så vi kan lira cod hos dig?
>>
HELL SEGER HELL SEGER HELL SEGER HELL SEGER HELL SEGER HELL SEGER HELL SEGER HELL SEGER HELL SEGER HELL SEGER HELL SEGER HELL SEGER HELL SEGER HELL SEGER HELL SEGER HELL SEGER HELL SEGER HELL SEGER HELL SEGER HELL SEGER HELL SEGER HELL SEGER HELL SEGER HELL SEGER
>>
>>54017293
>Det är ett stormbögarna låtsas att verkliga livet är som ett kapitel ur trailer park boys-avsnitt
>>
Är nordfront nere?
>>
File: 1452359223223.jpg (9 KB, 262x263) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452359223223.jpg
9 KB, 262x263
>>54017293
>polis ska ha tillkallats och hunnit ikapp dem efter ett tag
>eskorterat dem mot Södermalm över bron bredvid riksdagen, oklart varför
>>
File: knatteumaru.png (225 KB, 885x1187) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
knatteumaru.png
225 KB, 885x1187
>>54014465
Blev en dålig Knatte istället.
>>
File: 1363268289233.png (10 KB, 326x383) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1363268289233.png
10 KB, 326x383
>>54017245
Hahahaa, ni stormbögar blir ju förfan heemade utav 70 åriga tanter
>>
Vad händer dock, liter inte på ljugmedia.

Hell seger.
>>
>>54017289
Mm, någon borde vara så himla stolt över sitt jobb alltså ;)
>>
På onsdag är det den så kallade Förintelsens minnesdag. Aktivister från Motståndsrörelsen höll därför under dagen en demonstration i Stockholm för att informera allmänheten om den riktiga, pågående förintelsen av vårt folk.

Strax efter klockan ett idag begav sig aktivister från flera Nästen nerför Karlavägen för att hålla en demonstration under parollen ”Stoppa förintelsen av vårt folk” och informera allmänheten om den pågående förintelsen av vårt folk i massinvandringens spår.

Vid slutet av Karlavägen hade dock ett stort antal poliser samlats för att stoppa den grundlagsskyddade demonstrationen. Polisen valde att slå en järnring kring aktivisterna som svarade med att försöka bryta sig ur polisens inspärrning. Agerandet resulterade i att en aktivist blev gripen. Polisen tvingades dock att låta aktivisterna fortsätta sin demonstration som hölls mitt i centrala Stockholm.
Enligt uppgifter skulle det hållits ett tal under dagen.

Alla aktivister har nu gripits av Polisen som alltså valt att stoppa den grundlagsskyddade demonstrationen. En demonstration får endast upplösas med ”hänsyn till ordning och säkerhet vid sammankomsten eller demonstrationen eller till trafiken. I övrigt får dessa friheter begränsas endast av hänsyn till rikets säkerhet eller för att motverka farsot”. Polisens agerande i det här fallet har varit utan reell grund.
>>
>>54017293
>Stormsnorrar
K I H P D
>>
>>54017306
Ifall ni är "vuxna" och de snyltar på dig så behöver du seriöst ta ett snack med dem.
>>
>>54017327
mm strax

>>54017406
har sagt flera gånger om vi ska någonstans. "kan vi inte ta bussen?" dagen innan så är alla med på det, när dagen kommer så är alltid folk försenade så jag måste köra ändå.
>>
File: 1448494256846.png (140 KB, 700x700) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448494256846.png
140 KB, 700x700
Breva ditt anlete/sinnesstämning när du inser att repets drag nalkas
>>
File: 1416716706039.jpg (208 KB, 754x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1416716706039.jpg
208 KB, 754x1024
betygsätt min fv
>>
>>54017398
Men seriöst du borde börja träna din kropp för att bli mer stress-tålig.
>>
>>54017144
börja säga nej
börja begära bennsapeng

hade en polare som blev asarg en gång när jag inte ville köra han från en fest in till en krog, han var aspackad och skällde ut mig rejält över telefon, sen när jag inte svarade på nästkommande samtal ringde han min brorsa och gapade lol
vi är inte polare längre
>>
>begåvningsreserven
>>
File: 1453201804527.png (984 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453201804527.png
984 KB, 1920x1080
>>54017194
Jojo att just skriva factorial är ju enkelt men det var mest att jag var mest att jag var överdrivet nojjig om att det skulle bli problem i for-loopen för man kan inte göra det rekursivt för då får du stack-overflow för stora tal
>>
>>54017403
>På onsdag är det den så kallade Förintelsens minnesdag. Aktivister från Motståndsrörelsen höll därför under dagen en demonstration i Stockholm för att informera allmänheten om den riktiga, pågående förintelsen av vårt folk.
hahahahaha

>Strax efter klockan ett idag begav sig aktivister från flera Nästen nerför Karlavägen för att hålla en demonstration under parollen ”Stoppa förintelsen av vårt folk” och informera allmänheten om den pågående förintelsen av vårt folk i massinvandringens spår.
hahahahaha

>Vid slutet av Karlavägen hade dock ett stort antal poliser samlats för att stoppa den grundlagsskyddade demonstrationen. Polisen valde att slå en järnring kring aktivisterna som svarade med att försöka bryta sig ur polisens inspärrning. Agerandet resulterade i att en aktivist blev gripen. Polisen tvingades dock att låta aktivisterna fortsätta sin demonstration som hölls mitt i centrala Stockholm.
Enligt uppgifter skulle det hållits ett tal under dagen.
hahahahaha


>Alla aktivister har nu gripits av Polisen som alltså valt att stoppa den grundlagsskyddade demonstrationen. En demonstration får endast upplösas med ”hänsyn till ordning och säkerhet vid sammankomsten eller demonstrationen eller till trafiken. I övrigt får dessa friheter begränsas endast av hänsyn till rikets säkerhet eller för att motverka farsot”. Polisens agerande i det här fallet har varit utan reell grund.
hahahahaha
>>
Jag är av etiopiskt ursprung men ska ändå kämpa med er etniska svenskar för att ta tillbaka ert land. HELL SEGER!
>>
Någon från /svt/ som varit där? vaknade precis
>>
>>54017058
sök på måsvingar så hittar du koden, jag postade den tydligen åt nån annan istället. java har väl ett stort bibliotek så det är nog bara att söka fram en BigInteger klass från biblioteket väl.
>>
File: 1453136844731.png (52 KB, 994x1044) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453136844731.png
52 KB, 994x1044
>>54016708
Är ju bara att gå på nästa träff så lär polisen ta de resterande 20.

Tråden är ju runt 40-50% SMR.
>>
File: 1422396890795.png (94 KB, 396x385) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1422396890795.png
94 KB, 396x385
>tråden är full med blattar
>>
Påtal om det, varför envisas nazister med att förneka Förintelsen. Jag menar, kan ni inte förhålla er till Hitler som kommunister förhåller sig till Stalin och bara säga att Nazityskland inte representerade "riktig nationalsocialism"? Oavsett om Förintelsen verkligen hände eller inte. Ni borde faktiskt släppa den frågan av rena PR-skäl.
>>
>Alla Sveriges stormare och kommunister samlas i SvT
>Trådens kvalité blev ännu sämre
Kriga någon annanstans tack.
>>
File: 1453388291391.jpg (49 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453388291391.jpg
49 KB, 500x500
>>54017533
>>
File: CVP63lhVAAAm__b.jpg (49 KB, 600x665) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
CVP63lhVAAAm__b.jpg
49 KB, 600x665
Ringledaren för nazisterna i Stockholm har identifierats som 27-årige Samuel Hydberg. Han har ännu inte gripits och tros befinna sig någonstans i centrum. Säkerhetspolisen rekommenderar att stadens invånare stannar inomhus.
>>
>>54017061
jvdk
>>
>>54017545
Vad snackar du om? Tråden är hur bra som helst! Vad vill du att tråden ska diskutera då? E-"""sport"""". Tror tråden är rätt trött på 14-åriga dota2 och cs-spelare
>>
>>54017529
>Tråden är ju runt 40-50% SMR.
hihi mm
>>
>>54017468
>börja begära bennsapeng
har sagt flera gånger att vi kan väl dela på bensinen, någon gång har jag kanske fått 20 kr, en annan gång "jag swishar imorgon" och liknande. Tror inte att folk som inte har körkort förstår att det kostar att köra bil.

>vi är inte polare längre
gri vi beteende att skälla ut en polare sådär
>>
>>54017542
de är inte så intelligenta
>>
>>54017542
arbetsläger =/= förintelse
>>
File: 1442951788177.gif (410 KB, 221x196) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442951788177.gif
410 KB, 221x196
>politik
>>
Era dumma jävlar. Det är åtskilliga tusen nordbor som på ett eller annat sätt är anslutna till motståndsrörelsen. Alla äckliga blattar och folkförrädare kommer få sitt i sinom tid
>>
>>54017620
>Tråden är hur bra som helst
hahaha sluta gyckla
>>
>>54017533
>>
>kaosar runt inne i stan
>stormsnorrarna kommer nu använda detta som bevis att de är förtryckta
>>
>>54017620
Det är 2D-miffona, ignorera dem bara HELL SEGER
>>
>>54017626
med
>"jag swishar imorgon"
menar jag att jag aldrig får några pengar. det glöms bort och jag känner mig dryg att påminna mer än en gång.
>>
>>54017648
Tusen nordbor ska alltså heema flera miljoner nordbor på repets dag?
>>
>>54017478
jaha. sånt ska väl java fixa internt. är väl typ c som man ska oroa sig för sånt.
>>
Varför vill svenskar utrota sig själva?
>>
File: 3.560.jpg (170 KB, 560x560) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
3.560.jpg
170 KB, 560x560
>dkn ska käka chingchongmat ikväll
Vårrullar en gud favä
>>
File: 1a91882.jpg (233 KB, 700x700) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1a91882.jpg
233 KB, 700x700
>>54017647
>Sverigetråd
>>
>Stormbögar
>Bättre än smutsskinn

Välj 1
>>
>>54017636
Eller hur?
>>54017637
Det har ingen betydelse hur det egentligen ligger till. Välj era strider, dummerjönsar.
>>
Tycker det är kul att det alltid finns poliser tillgängliga när stormbögar ska demonstrera men när flickor blir våldtagna så har de inte tid.

Inte ens Jonte men nästa gång du ser en polis så spotta aset i ansiktet.
>>
>>54017648
>Alla äckliga blattar och folkförrädare kommer få sitt i sinom tid
haha aa
>>
>>54017667
Är denna protest stormbögarnas version av Baltimore-upploppen?
>>
>>54017735
>>54017735
>>54017735
>>54017735
DETTA
>>
>>54017551
>dkn inte 195 cm
>>
>>54014378
A question to you Swedes. Do you always understand Norwegian and Danish? Are they so closely related? I've heard that Norwegians have trouble even understanding their own language because of so many different dialects.

So would a Swede be fully able to 'survive' there by speaking Swedish if he moved to Norway?

I've been thinking about moving to Norway but I only know Swedish since it was taught to me in school. My Swedish is very bad though so I wrote this message in English.
>>
>>54017735
det är lättare att gripa ett 20 tal stormbögar än 1000 Mena män
>>
>>54017776
Swedish works fine
>>
File: 1451541267051.jpg (494 KB, 817x1251) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451541267051.jpg
494 KB, 817x1251
>>54017701
Tack iaf :3c
>>
När kommer kamprapporten ut?
>>
>>54017735
Måste man inte anmäla demonstrationer i förväg? Till skillnad från våldtäkter.
>>
>>54017735
Håll käften din dumma goy
>>
>>54017776
I almost fully understand Norwegian, but I can barely make out Swedish.
>>
http://strawpoll.me/6617366
>>
>>54017776
yeah Swedes who work in Norway speak Swedish

do you understand Hungarian, Korean and Mongolian btw?
>>
>>54017776
I can understand spoken Danish if I concentrate hard
Norwegian is easy to listen to
>>
File: 1370620399073.gif (2 MB, 300x257) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1370620399073.gif
2 MB, 300x257
>>54017648
>Alla äckliga blattar och folkförrädare kommer få sitt i sinom tid
>>
>>54017735
Nu är det lite enklare att stoppa ett pågående upplopp som polisen haft pejl på än en pågående våldtäkt som tar någon minut att genomföra. Dålig jämförelse favä
>>
>>54017776
More or less. Norwegian is much easier to understand than Danish.
>>
>>54017850
Tänker inte svara på den där frågeställningen favä
har du inte en demonstration att vara på?
>>
>>54017822
> Ja hej polisen, jag hade tänkt bli våldtagen imorgon klockan då och då där o där, ta med webcam o chips o gärna handklovar då jag har slut på såna.
>>
>>54017895
>staketcucken
>>
>>54017776
I can understand spoken Norwegian

I can read written Danish
>>
File: 1431035364924.jpg (63 KB, 500x496) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431035364924.jpg
63 KB, 500x496
>>54017648
>åtskilliga tusen
>>
>>54017776
Var i Norge ska du? Norska i Oslo är extremt lätt att förstå medan norska mer norrut är svårare.
>>
>>54017880
>>54017880
Ja fast de kanske borde hålla uppsikt på "flyktingar" som ju är tickande bomber vart än de går då? På nyår så brydde de sig ju inte ens utan var mer fokuserade på att mörka det som hänt.

Hatar polisen och jag är fan en vanlig sverigedemokrat och föredetta moderat.
>>
>>54017808
So are the basics pretty much the same in Norwegian? Except jag = jeg, är = er, inte = ikkje and all those minor changes.

Bokmål and nynorsk are two words that scare the helvete out of me, how do I know which I should study and how are they different and how will I manage with the dialects. In Finnish there's a thing called Kirjakieli which is pretty much "book language" and people will think you're a nutter if you speak "book language". It is only a written form of Finnish.

Is it usually bokmål or nynorsk in television? I've been watching movies and series with Norwegian subtitles to learn more.
>>
File: knatteumaru.png (218 KB, 885x1187) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
knatteumaru.png
218 KB, 885x1187
>>54017382
helvete, fixade den.
>>
>>54018012
ser fortfarande konstigt ut vid högra ögat :^)
>>
>>54017648
KUL FASLKFLAGGA JÄVLA AHMED
DU SKA VETA ATT ÄVEN DU SKA HÄNGA HÖGT NÄR REPETS DAG KOMEMR ??
>>
>>54017648
(du)
lol ok
>>
File: 1453513344038.jpg (23 KB, 629x370) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453513344038.jpg
23 KB, 629x370
>man alla dessa bajsnödiga stormsnorrar
dör av skratt
>>
>>54017820
Snart
t. klassisk liberal
>>
>>54017648
Det är inte ens ett tusen om man räknar med hela NMR
>>
>>54018012
Finns det Knatte-mallar i png-format?
>>
File: 1408123658522.jpg (6 KB, 154x122) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1408123658522.jpg
6 KB, 154x122
>nationalsocialistika människor
>>
>>54017851
Ha ha. Hungarian sounds very foreign, I understand nothing.

Estonian is a lot closer though, but there are still some things that make it difficult to communicate with Estonians. And I think their language sounds ridiculous.

One example, "Se on pisut kortsus" means "It's a little wrinkled" in Estonian, but in Finnish it would be understood as "There's piss in a condom". Ha ha.
>>
>>54018051
> Tillochmed knatte får cumshot i ögat.

Nu har internetporren gått för långt. Vaska internet !
>>
File: felicia3_0.png (1 MB, 1548x1555) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
felicia3_0.png
1 MB, 1548x1555
>dkn ingen kattflickv
>>
>>
Det är bokstavligen ingenting

>en SMR-aktivist blir dömd till böter
>SMR får uppmärksamhet i samtlig media
>Arga svenskar som kokar över av alla blattebrott på senaste tiden kommer titta mot dem

Glöm inte att SMR rekryterar från SD-supportrar och där är tillron till polisen och samhället i allmänhet 0. HELL SEGER
>>
File: 1451853400789.jpg (40 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451853400789.jpg
40 KB, 640x640
Finns det någon rolig drink att beställa på krogen som inte är alltför äcklig, dyr eller bögig?
>>
>>54018136
Vaskduellen! https://www.youtube.com/watch?v=uhEpMJ3n_wU
>>
>>54018148
Alla drinkar kostar väl lika mycket? Vanligtvis i varje fall.
>>
>>54018148
sluta vara alkoholist
>>
>>54018143
Satsar ni på 0,008 nästa gång?
>>
File: nazister3.jpg (27 KB, 411x274) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nazister3.jpg
27 KB, 411x274
Hell seger
>>
>>54017986
Fy fan, jag ska inte gå till Oslo, jag har hört att det finns negrer där!

Oslo sounds like a horrible place. I'm more of a countryside person myself.
>>
File: 1446286973626.jpg (33 KB, 274x282) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446286973626.jpg
33 KB, 274x282
Kamprapport när?

>>54018143
Säkert deras plan. De blev omplacerade till medis, där rusade dem mot polisen.

Säkert för att få så mycket medialt utrymma som möjligt.

Grejen är ju att de inte kommer vinna en enda jävel på det.
>>
File: Nej till rasism.png (221 KB, 529x332) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Nej till rasism.png
221 KB, 529x332
>>54017542

För att nynazister är till mans fullkomligt jävla sprängda i huvudet. De är inget mer än jättearga män som samlas och drömmer om en hypotetisk verklighet där deras börd i sig ger dem den framgång och status som de har varit oförmögna att skaffa sig i verkligheten. Deras "aktivism" består i att sätta upp klistermärken och avspärrningar samt att sitta och bygga vidare på bilden av den gemensamma fantasivärlden.
Samtidigt som svensk nynazism har lyckats tillskansa sig ett mandat i en kommunfullmäktiga och upprättat högkvarter i ett fallfärdigt gammalt posthus så kontrollerar deras motståndare (den globalistiska vänstern) Sveriges utbildningsväsen, kulturinstitutioner, TV radio och tidningar, och större delen av de offentligägda bolagen. För varje klibba som Bergsklättrarnas Riksförbund sätter upp så bombarderas snittsvensken alltså från hundra håll med det motsatta budskapet. I vilket Repets Dag-situation som helst skulle det för varje stormbög finnas femtio tusen svenskar som avskyr honom. Den nynazistiska rörelsen i Sverige är helt enkelt inte en trovärdig politisk aktör på något sätt.
>>
File: sage.jpg (195 KB, 1080x1317) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sage.jpg
195 KB, 1080x1317
Känns bra att leva med vetskapen att man när som helst kan heema varenda stormsnorre i tråden.
>>
>>54017776
Yes I understand danish and norwegian.
>>
>>54018202
Kul lördagsnöje att ligga och äta asfalt i cuckholm
>>
>>54018225
>SNSD
>heema någon
lmao
>>
>>54018186
Fast alkoholister dricker troligtvis billigare än på krogen. Typ köper billig smuggelsprit eller bränner hemma.
>>
File: 1419974331627.jpg (57 KB, 486x431) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1419974331627.jpg
57 KB, 486x431
>>54018215
Men allt det där beror ju på juden.

Men du har rätt på varje punkt.
>>
>>54018225
Nej, det kan du inte
>>
>>54018202
Jag har frågat det här förut, men måste fråga det igen. Varför hyllar stormbögar seger när de alltid lider nederlag?
>>
>hederliga svenskar som försöker värna om sitt folk blir attackerade av polisen, målas upp som onda galningar på gammelmedia
>blattar våldtar, stjäl, misshandlar, mördar som vanligt och media tystar ner det som vanligt

vilka tror du gemene svensson kommer sympatisera med?
>>
File: Order 66.png (333 KB, 436x614) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Order 66.png
333 KB, 436x614
>donken man kan heema alla här
>>
File: Janoy.jpg (61 KB, 346x517) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Janoy.jpg
61 KB, 346x517
>>54018184
Någon god och heterosexuell drink då

>>54018186
>
>>
>>54018215
Dvs honungsfälla för alla nationalister som inte har hjärna
>>
File: 1449797736906.jpg (20 KB, 450x410) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449797736906.jpg
20 KB, 450x410
>>54018302
Öh... Ingen?
>>
>>54018225
Fan jag är ju definitivt övervägande procentandel hetero men detdär var snyggt. Rent estetiskt förstås.
>>
>>54018284

Kanske blir lite svårt om ni stormsnorrar kommer med järnrör.
>>
>>54018225
Du skulle inte ens kunna heema en kvinna.
>>
>>54017848
What do Norwegians and Danish people think about Finns? A lot of Finns hate Russians and think Swedish people are all faggots and idiots, but I haven't heard about what Scandinavians think about Finns, is there any general opinions? Do you guys joke about us or anything? There's a lot of Finnish gay/idiot jokes about Swedish people and many here think their language sounds gay.
>>
File: CZGyuN3WwAAyAsI.png (482 KB, 887x350) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
CZGyuN3WwAAyAsI.png
482 KB, 887x350
>>54017551
>>
>>54018344
>ni stormsnorrar

Lugna dig med bajsbrevandet din spergherre
>>
Tydligen ska en polis fått huvudet avslitet

Klas Lund arresterad.
>>
>>54018320
Grasshopper? Den kanske inte är jättehetero, men
>>
File: 1449694458652.webm (16 KB, 320x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449694458652.webm
16 KB, 320x240
>>54018225
>du
>heema någon
>>
>>54018320
Vilken smak är du ute efter sur? söt? Finns ju rätt bra variation på drinkar.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=gCXDq-F6n5Y
>>
File: 1349568984249.jpg (45 KB, 397x371) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1349568984249.jpg
45 KB, 397x371
>>54018302
>hederliga svenskar
>>
>>54018276
>dkn kommer aldrig snacka ihop mig med Uncle Ben över en Bloody Mary och mind-trick-wingmanna oskyldiga twilek flickor att vara maximalt slyniga med oss.
>>
File: Cruzsmh.webm (649 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Cruzsmh.webm
649 KB, 1280x720
>>54018318
Hur ska du kunna heema mig när du inte ens kan träffa mig?
>>
>>54018320
>Någon god och heterosexuell drink då
finns ingen bögdrink. beställ något som är gott, cosmopolitan är första jag kommer att tänka på
>>
>>54018375
I have literally never talked about Finns in real life with others. It's generally about how cucked Sweden has become and how similar Norway is to us, only much colder and they got beautiful mountains and shit. Finns we know fuck all about.
>>
>>54018302
mm att börja attackera polisen med sköldar är något den urvsenska hederliga barbaren gör för att värna om sitt folk
>>
File: KUBOTAN.jpg (31 KB, 294x288) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
KUBOTAN.jpg
31 KB, 294x288
>>54018344
Ska jag gå fist of the north star på någon räcker det att använda bild relaterad jag har i nyckelknippan.
>>
>>54018391
Ser helt ok ut, men 7kt bögig

>>54018421
Surt är alltid gott
>>
knulla?
>>
File: 1453373295488.jpg (59 KB, 711x486) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453373295488.jpg
59 KB, 711x486
>>54018215
>Samtidigt som svensk nynazism har lyckats tillskansa sig ett mandat i en kommunfullmäktiga och upprättat högkvarter i ett fallfärdigt gammalt posthus så kontrollerar deras motståndare (den globalistiska vänstern) Sveriges utbildningsväsen, kulturinstitutioner, TV radio och tidningar, och större delen av de offentligägda bolagen.

>För varje klibba som Bergsklättrarnas Riksförbund sätter upp så bombarderas snittsvensken alltså från hundra håll med det motsatta budskapet.

Detta är vad jag har försökt säga hela jävla tiden. Nynazisterna vill hoppa direkt till fängelseläger för alla blattar utan att ens ena alla svenskar under något överhuvudtaget.
>>
File: Lord Vader.jpg (8 KB, 180x320) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Lord Vader.jpg
8 KB, 180x320
>>54018444
>siffrorna
ja ja du vinner
>>
>>54018544
Whiskey sour då?
>>
>>54018544
Testa Whiskey Sour.
>>
File: bukfetma-attack.jpg (42 KB, 397x324) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bukfetma-attack.jpg
42 KB, 397x324
>>54018320
7&7 favä.
>>
>>54018375
>faggots and idiots
T-thanks.
>>
File: heem urself my man.jpg (108 KB, 640x427) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
heem urself my man.jpg
108 KB, 640x427
>>54018584
Säg inte att det är du som är /pol/bögen i heem
>>
>>54018584
>dkn hun aldrig kommer til at tæve dig
dræb mig
>>
>>54018544
Whiskey sour är faktiskt riktigt gott.
>>
Vad ska jag döpa min sammankallare på Liga av Legender? :3
>>
>>54018662
>dræb mig
Med glädje. Svenskt stål ska smaka danskt blod.
>>
>>54018661
Kära blatte avliva dig själv
>>
>>54018675
Jag är 13 år och spelar lol. Bra namn om jag får säga så själv
>>
File: vigflicka.jpg (169 KB, 1077x1147) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
vigflicka.jpg
169 KB, 1077x1147
>>54018594
>>54018617
>>54018669
Hoppas att ni inte gycklar nu, era mähän
>>
Är Martina Stormbög?

http://webmshare.com/play/MnxmB
>>
>>54018713
>Svenskt stål ska smaka danskt blod.
Stål lavet af Mdongo?
>>
>>54018675
jonte1337#420
>>
>>54018731
Haha, men jag är ju 27 år..
>>
File: 1452860714507.gif (1 MB, 300x167) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452860714507.gif
1 MB, 300x167
>>54018720
>rassar som kollar på kampsport
hur går det ens ihop
>>
>>54018776
Nej bara tonårsflicka i Sverige år 2016
>>
File: 1453528631457.jpg (130 KB, 1024x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453528631457.jpg
130 KB, 1024x1024
>dkn ingen fv som klagar på min säkerhet på datorn och mobbar mig för min fula och dåliga kod
>>
>>54018776
Öh nej hon har ju knullat en neger?
>>
>>54018779
>Stål lavet af Mdongo?
Finns inget bättre stål kompis.
>>
>>54018675
Knektor avliva dig själv
>>
glasa hela mellanöstern j/N
>>
>>54018375
I live in the south so I barely hear anything about finns other than the typical stereotypes like how much you drink. Also people make fun of how your swedish pronounciation.
>>
File: 14533325435452.webm (599 KB, 224x224) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14533325435452.webm
599 KB, 224x224
>>54018661
>jag
>/pol/bög

Jag kritiserar SMR. En skämtorganisation.
>>
>>54018754
>någonsin lita på tråden
>>
>>54018813
>>
>>54018865
haha vem är knektor?? jag är gabriel xd
>>
>>54018874
J
>>
File: 1453390466416.gif (302 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453390466416.gif
302 KB, 400x400
>ingen satte stormbögarna på självmordsvakt
>dkn stormbögarna har slutat breva
>>
File: jawstrong.jpg (94 KB, 960x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jawstrong.jpg
94 KB, 960x960
god eftermiddag
>>
File: 1351776434512.jpg (38 KB, 338x422) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1351776434512.jpg
38 KB, 338x422
>>54018813
>Mdongo

När hade du tänkt att göra världen en tjänst och heema dig själv?
>>
>>54018874
Allt förutom Israel favä
>>
>>54018754
Jag klassar mig själv som ganska så porrskadad men där blev jag fan ganska på alltså. Det är något speciellt sexigt med tjejer som tränar sin kropp med typ gymnastik eller yoga eller även styrka till viss del, är det inte?
>>
File: 1453304832141.jpg (15 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453304832141.jpg
15 KB, 480x360
>>54018885
Hoppas gregor blir knockad, tror han vinner men hoppet finns.
>>
File: 1450334322491.jpg (94 KB, 960x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450334322491.jpg
94 KB, 960x960
>>54019001
>faktiskt vilja att han ska förlora

Du kommer bara bli besviken. Mememagin är för stark med den grabben.
>>
File: Gus.jpg (52 KB, 803x535) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Gus.jpg
52 KB, 803x535
>>54018975
När gus har titeln kan jag fundera på att heema dig, rasse.
>>
>>54019061
>Du kommer bara bli besviken
Jag vet mann1, precis som med aldo matchen. Satt uppe hela jävla natten bara för att se min pojke bli knockad på 13 sekunder.
>>
File: höte.jpg (90 KB, 818x510) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
höte.jpg
90 KB, 818x510
>>54018975
Man kan heema sig själv först när det inte finns någon annan värdig motståndare kvar

>>54018984
Det har du rätt i
>>
>>54018099
ingen som du får, de är sällsynta mann1
(de brevas hela tiden)
>>
>dkn inget nationalsocialistisk nordiskt rike
>>
File: 145019434457.jpg (56 KB, 608x679) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
145019434457.jpg
56 KB, 608x679
>>54019131
jvdk

Ville iallafall ha en fight. Men inte på det där sättet. Därför ska jag gå in till varje McGooberfight med bara en önskan, längre än 13 jävla sekunder.
>>
File: Umaru är sugen.jpg (182 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Umaru är sugen.jpg
182 KB, 1920x1080
>dkn kom ihåg att ta fram en självfångad krabba ur frysen när man kom hem inatt
>>
tänk om man var bög och aldrig var tvungen att känna
>dkn ingen fv
hade inte livet varit magiskt?
>>
>>54019333
Var kollar ni på matcher? Har tänkt börja följa MMA lite ett tag.
>>
File: 1447354912167.jpg (121 KB, 599x880) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447354912167.jpg
121 KB, 599x880
>>54019294
>dkn inget balkaniserat sverige som splittrats upp i 20 små furstendömen
>>
>>54019210
>dkn SIR är lå te och tycker att hö te är valjägare
;_;
>>
https://www.youtube.com/watch?v=4xKZCCJYg7I

hjälp
>>
Jag tycker inte vi ska bli upprörda över ett våldsamt upplopp av invandringskritiska "nazister". Det här är bara "kulturella skillnader" vi ser. Är det dessutom så att upplopp av "nazister" har ökat med åren så är det självklart ett tecken på "ökad benägenhet att anmäla".
>>
>>54019210
lol snyggt tecknat favä.
>>
>>54019370
För det mesta så laddar jag ner på morgonen efter på söndagen. Alla galor är inte värde att knulla upp sömnschemat för.

Ibland streamar jag. På olika ställen.
>>
File: Hamed.jpg (194 KB, 634x1391) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Hamed.jpg
194 KB, 634x1391
>>54019370
reddit.com/r/mmastreams

UFC brukar börja sent på nätterna/morgonen dock
>>
>heembögar

föredrar stormbögar och 2d-bögar
>>
>>54019377
jag är en haaaj, jag är en haaaj
klappa min feeena jag är en haaaj.
>>
varför kallas de nazister och inte nationalsocialister?
>>
>>54019408
Ingen är upprörd dock. Hela Sverige asgarvar
>>