[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
[Norgetråden] - Ut på tur, aldri sur-utgave
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 320
Thread images: 84
File: oehtnieontui.png (271 KB, 393x385) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
oehtnieontui.png
271 KB, 393x385
Forrige tråd dode gutta.

Lordag gutta. Helg gutta. Minusgrader og nydelig skifore gutta. Pell dere ut i skogen og nyt dagen gutta. Kom nettopp hjem fra en god tur i Ostmarka gutta. Var bra og ingen mennesker å se gutta. Skal slappe av med fuktige megmegs og en kopp kaffe nå gutta.
>>
Kom pirattaxianon seg trygt hjem?
>>
Tror forrige tråd ble slettet av vaktmesteren p.g.a. trådstarterbildet. Kom her rundt 04:35, og da var tråden död, selv om noen hadde brevet bare ~ti minutter tidligere.

Med mindre >>53998452 saget på side 10 da, som også kan ha vært tilfellet med tanke på brevets innhold.
>>
>>54004858

Satt og så på at den dode, så kan bekrefte at den ikke ble slettet.
>>
>>54004620
Hva er det den röde ringen skal vise? Ser bare piksler fåvæ.
>>
>>54004922
Dårlig innsats.
>>
>>54004965
Den var ikke sökbar i katalogen uansett, så det var like greit at den forsvant fort forresten.
>>
File: 1386384680530.png (38 KB, 240x233) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1386384680530.png
38 KB, 240x233
>>54004620
>Pell dere ut i skogen og nyt dagen gutta
Nærmeste ordentlige skog er hundrevis av kilometer unna
>>
>>54005157

>sjosamer i Norgetråden
>>
Ut i skogen blir det ikke men kvikklunsj skal man ha.
>>
File: N5000_skog_vann.jpg (1 MB, 2245x2806) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
N5000_skog_vann.jpg
1 MB, 2245x2806
>>54005252
>antyder
Bare fjell og hei her i Rogaland såvidt jeg vet, må til Agder for å finne skikkelige skogområder.
>>
Selger de enda denne på butikken, gutta?
Har ikke fått smakt den enda.
>>
File: skogfåvæ.jpg (325 KB, 1080x821) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
skogfåvæ.jpg
325 KB, 1080x821
>>54005577

Ubasert fåvæ.
>>
File: arendal-4.jpg (78 KB, 591x321) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
arendal-4.jpg
78 KB, 591x321
>>54005577
Agder mesterrase.
>>
>>54004620
Det hores fristende ut. Kanskje jeg skal prove å gjore noe liknende i morgen tidlig
>>
>>54005907
Fjell>>>>>>>>>>Skog
>>
File: markafåvæ.jpg (361 KB, 1024x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
markafåvæ.jpg
361 KB, 1024x768
>>54005961

Hoppe i det anon. Skogen venter på deg.
>>
>>54004620
>Lordag gutta. Helg gutta. Minusgrader og nydelig skifore gutta. Pell dere ut i skogen og nyt dagen gutta. Kom nettopp hjem fra en god tur i Ostmarka gutta. Var bra og ingen mennesker å se gutta. Skal slappe av med fuktige megmegs og en kopp kaffe nå gutta.
Kak sprek? Moya niet forsto.
>>
>>54006047
Er opptatt i dag, og for seint til at jeg ville kunnet gått aleine, så får vente til i morgen.
>>
File: 5208744.jpg (28 KB, 374x438) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
5208744.jpg
28 KB, 374x438
>>54004620
Har ikke langrennsski lenger fåvæ, den ene skien min knakk for to år siden og har ikke prioritert å anskaffe nye enda, men har begynt å tenke på det i det siste.

Hva burde jeg se etter og hvilket merke er gullstandarden?
>>
File: gull.png (227 KB, 455x430) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
gull.png
227 KB, 455x430
>>54005939
>hans regions störste attraksjon er en dyrepark
>>
File: 21250.jpg (161 KB, 1024x680) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
21250.jpg
161 KB, 1024x680
>>54006010

>uironisk foretrekke fjell når en går langrenn.

Gi meg flate strekker å skoyte på fåvæ.
>>
>>54005709
er dette nytt?
>>
>>54005709
Kvikk lunsj er bare ment for å nytes i sin originale form din hedning.
>>
File: 1451327658808.png (50 KB, 996x1194) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451327658808.png
50 KB, 996x1194
>>54006247
>det er uironisk folk i denne tråden akkurat nå som i går på langrenn til fjells med carvingskia på ryggen
>>
>>54006355
>som i går
REREEEEREREEEEEERREEE
>>
Er snart 24 og har ikke stått på langrennsski siden 7. klasse gutta

Ikke stått på slalom på snart fem år

Gutta
>>
>>54006174
Ikke glem vakker skjærgård din tiss.
>>
Noen med peiling på ender her?

http://m.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=68614529&q=ender&search_type=SEARCH_ID_BAP_ALL&ref=fas

http://m.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=66521615&q=ender&search_type=SEARCH_ID_BAP_ALL&ref=fas

Ser her at Bent selger moskus ender til 50 kroner stykket, imens Tore selger lope ender til 250 kroner. Hvilken and egner seg best til matlaging?
>>
>>54006397
Har ikke stått på langrenn på snart ti år jeg heller, og har aldri stått på slalom. Foles innvandrer, mann.
>>
>>54005907
>>54006047
>>54006247
Finnes det en skog i Norge så stor at du kan gå dagevis uten å mote sivilisasjon? Ser på satellitt på google maps og det ser ikke ut som det er særlig mye uberort skog her.
>>
>>54006640

Tvilsomt. Men du skal ikke så langt ut i skogen for du foler deg temmelig alene.
>>
File: 978xxx.jpg (211 KB, 978x550) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
978xxx.jpg
211 KB, 978x550
>>54006147
>>
Hvem /dödpappa/ her?
>>
File: knuff.webm (1 MB, 720x404) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
knuff.webm
1 MB, 720x404
>>54006922
jeg fåvæ. meg til venstre, han til hǿyre
>>
>>54006922

Kondolerer anonsen.

https://www.youtube.com/watch?v=pUQhYnAyC5k
>>
>>54006878
>Bjorgen
>Johaug
>Northug
>Sundby
>alle Fisher

Landssvikere fåvæ
>>
>>54007046
>Fisher
Drit og dra, ordbok.
>>
>>54006950
>pssssshhh, ingenting personalet, far
>>
http://www.vg.no/forbruker/baat/redningsselskapet-stoetter-vestpaabud/a/23593919/

Dra til helvete fåvæ.

"Bergaas er klar på viktigheten av holdningsskapende arbeid, og at folk i Nord-Norge er de flinkeste på vestbruk.

–Vi ser stor forskjell i holdningene blant folk på Ostlandet, Vestlandet og Nord-Norge. Folk i nord er flinkere enn de på Ostlandet og dette er holdninger vi må lære av, både vi i båtbransjen og myndighetene, oppfordrer Bergaas."

Hvorfor er nordlendinger så beta?
>>
>>
File: godkjennende kim.gif (2 MB, 219x186) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
godkjennende kim.gif
2 MB, 219x186
>>54007222
flotte tall, anon.
>>
>>54007147
fordi havtemperaturen i nord-norge ligger rundt det absolutte nullpunkt
>>
>>54007222
Ett år siden allerede? Hm. Tiden går fort.
>>
>>54007355
Ett år siden hva?
>>
File: 1424907693040.jpg (37 KB, 400x386) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1424907693040.jpg
37 KB, 400x386
>>54007419
>>
>>54007343

Ser ikke hva havtemperaturen har med saken å gjore, om du ikke skal bade.
>>
File: n.png (81 KB, 806x806) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
n.png
81 KB, 806x806
Tar de feil?
>>
>>54007523
Ja
>>
>>54007419
https://youtu.be/XYUKJBZuUig?t=7h53m28s
>>
>>54007523
I hele mitt liv har jeg aldri hort om en eneste person som ikke tar feil.
>>
File: ylven2.jpg (27 KB, 323x210) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ylven2.jpg
27 KB, 323x210
>>
File: ylven1.jpg (268 KB, 714x525) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ylven1.jpg
268 KB, 714x525
>>54007692
>>
File: hqdefault (6).jpg (15 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hqdefault (6).jpg
15 KB, 480x360
>>54007692
>>54007714
>>
>>54007523

Nei, det ser rimelig ut.
>>
File: 10000omdagengutta.png (2 MB, 2131x1409) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
10000omdagengutta.png
2 MB, 2131x1409
Tror ikke lenger det er mulig for meg å bli syk gutta. Vært oppi folk med influensa hele uken fåvæ. Er ikke blitt snufsete engang. 10k ug om dagen. Viktig gutta. Tenk på helsa!
>>
Gir min fulle stotte til vitamininntak. Flere vitaminer kan være gunstig for okt flatulens.

Mvh Prumpemannen

*prump*
>>
Noen flere som fikk seg fitte i går?
>>
File: frustrated.jpg (31 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
frustrated.jpg
31 KB, 640x480
>>54009092
Nei.
Og det er ingenting du kan gjore med det.
>>
>>54009092
æsj
>>
File: 62351.jpg (99 KB, 720x1297) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
62351.jpg
99 KB, 720x1297
>>54009092
Fikk mus. Ganske fornöyd.
>>
>>54009092

Er treogtyve og har aldri fått meg fitte, anonsen. Vennligst ikke skryt av dine kulinariske ferdigheter foran en sultende mann.
>>
>tråden er litterært dod i nesten en time
>noen nevner fitte
>fire brev på ett minutt

Imaginiser at dere sitter og f5er hele tiden fåvæ.
>>
>>54009276
>hva er auto-oppdatering
>>
>>54009276

Prumper stott og stadig her.

*prump*
>>
>>54009276
>ikke ha et script som finner hver eneste nevnelse av fitte
>>
File: dette.jpg (38 KB, 369x325) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dette.jpg
38 KB, 369x325
>>54009380
>>
>>54009276
>25 minutter
>nesten en time
Fiks klokka di fåvæ
>>
>>54009160
>steelseries
>not using based logitech
>>
>>54009476
Don't like the G502 colours. Bought a MX Master earlier though.
>>
File: 1385573830835.jpg (89 KB, 750x750) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1385573830835.jpg
89 KB, 750x750
>>54009276
>Imaginiser
>>
>>54009575

Bra ord sdm.
>>
File: 3470915.jpg (25 KB, 800x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
3470915.jpg
25 KB, 800x600
>>54009502
Innså akkurat at Logitech slapp en oppdatert modell med RGB lys og uten den lyseblå tommelstötten for bare noen få dager siden. Medium trigget, men fortsatt ikke verdt over 1000kr.

https://youtu.be/qXaD7M0Pqp0
>>
>>54007616
åååååååh
didn't know it was one year ago today
>>
>>54010168
>engelsk
>>
>>54009189
Jeg er en måned unna 23
hva er din historie?
>>
>>54010181
wow, aner ikke hvorfor jeg gjorde det
antar jeg bare er vant til å snakke om moot utenfor norgetråden, så det skjedde automatisk
>>
>>54009092
Ja, og enda litt mer da vi sto opp for et par timer siden. Nettopp kommet hjem nå, skal bli godt å dusje.
>>
>>54010339
>dusje når du er dekket med lukten av sex
hvorfor? likte du henne ikke?
>>
Fikk headsettet gutta.
Det var knall gutta
900kr i toll da gutta.
>>
File: 8475560.jpg (57 KB, 648x595) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
8475560.jpg
57 KB, 648x595
>>54010535
>900kr i toll
Mer enn hodetelefonene mine er verdt
>>
File: M55KqT5.png (2 MB, 1283x1115) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
M55KqT5.png
2 MB, 1283x1115
>>54010684
fattig, anon?
>dfn Sovietisk Musikk er 11/10 på headsettet.
>>
>>54010384
Jo, jeg likte henne godt, men det er ikke alltid det passer så bra å være dekket av slike lukter.
>>
Siden ingen kandidat har skilt seg klart ut:

http://strawpoll.me/6583853
>>
File: 1452962422540.gif (126 KB, 720x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452962422540.gif
126 KB, 720x480
>>54010890
Handikappede skulle ha vært gassed, på lik grad som jǿdene.
>>
>>54010738
>Sovietisk
avfyrt
>>
>>54010273

>hadde ingen langvarige venner på barne- og ungdomsskolen, alle droppa meg når de ble mer populære
>jentene kalte meg en stygg nerd hver gang jeg provde å snakke med dem
>fattig oppvekst, ingen kule klær etc
>drakk ikke alkohol for russetiden, ergo ingen hjemmefester som jeg uansett ikke hadde blitt invitert til
>på vgs ble jeg ikke lenger plaget av jentene, bare ignorert. Stor forbedring. Fikk tilogmed noen venner

Nå har jeg en bachelor i ikt og sporadisk kontakt med noen få venner fra vgs. De fleste av dem er i ferd med å forsvinne, da de har samboere og unger. De vet at jeg ikke akkurat er Don Juan, men tviler på at de vet hvor ille det er. Kan telle på mindre enn en hånd antall jenter jeg har kysset, og siste gang er snart fire år siden. Jeg blir 24 i august.
>>
>>54010959
>t. utlending med proxy
>>
>>54010987
Er du sur anon? Soviet var jo best.

>>54010998
>t. skrivefeil pga. dialekt.
>>
File: akg-k550.jpg (154 KB, 1140x813) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
akg-k550.jpg
154 KB, 1140x813
>>54010738
Er ikke spesielt fattig, men AKG K550ene mine kommer nok til å vare minst fem år til for jeg oppgraderer. Godt fornoyd til å være 900krs hodetelefoner.
>>
>>54010994
Jeg mistet jomfrudommen 6. februar i fjor, det året jeg fylte 24. Nå har jeg en 8/10 sotpai jv. Det er fortsatt håp for deg.
>>
Okei gutta! La oss avslutte denne samtalen en gang for alle.

PROS OG CONS MED FRP
>>
>>54011072

Tror du bare var en latent normalhomo.
>>
>>54011112
Pros: Sylvi Listhaug

Cons: alt det andre
>>
>>54011112

>hvorfor kan ikke a være b når FRP?
>>
>>54011112
>Positivt
Lett å bruke dem i diskusjoner for å avfyre folk

>Negativt
Enda for få kantete politikere
>>
>>54011112

Pros: Sylvi Listhaug,

Cons: Ikke nok folk som stemmer det. Trenger en sterkere Partileder.
>>
Prump fåvæ

*prump*
>>
>>54010959
https://en.wikipedia.org/wiki/Action_T4
>>
>>54011112
Pros: Innvandringspolitikk, personlig frihet, skattelette for selvstendig næringsdrivende (motvirker brain drain), lettere å starte private institusjoner (helse, skoler), min engel Listhaug, valgfrihet.

Cons: Tror på "le trickle down", skattelette for de rikeste, privatisering av najonal industri (statoil, telenor m.m) , Siv Jensen, Carl. I Hagen, for kapitalistiske (både positivt og negativt, men mest negativt)
>>
>>54011606
Veit da det anon, derfor jeg sa det.
>>
KollegaAnon 3 her, våknet hos en svensk grill på Olaf Ryes plass.
>>
>>54012556

Kollegaanon 1 her: Grattis! Dro dere ut etter bursdagsfesten eller?
>>
>>54013117
Gratulasjon er ikke nodvendig, detta var det storste kvinnemennesket jeg har vært borti.

Hun nektet meg inngang i vajayjay fordi jeg var "for ung, jag trodde du va aldre" Hun var visst 28.

Var på en sånn rockebar, var fett
>>
>>54013374
Bokstavelig talt den storste teasen jeg har vært borti
>>
File: Carlos.jpg (26 KB, 500x367) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Carlos.jpg
26 KB, 500x367
>>54013442
>>
>>54013374
>en sånn rockebar

Kniven?
>>
Det var verre når jeg begynte å se meg rundt, leiligheten var ikke vasket på en god stund. Jeg turte ikke sporre om hun hadde katt siden det var så ekstremt mye hår rundt på dyna jeg brukte, jeg fant ingen kattesand på badet.

Baderomsvasken fikk meg nesten til å brekke meg hoylytt når så hvor skittent det var, og at tannborsten lå oppi alt dette dritet.

Men jeg er ihvertfall en opplevelse rikere og hadde det definitivt goy helt til jeg våknet.
>>
File: Capture16.png (20 KB, 492x246) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Capture16.png
20 KB, 492x246
>>
Får dette deg til å fole deg avtrukket?
http://www.nrk.no/ytring/misbruker-overgrepsdebatten-1.12761946
>>
File: kek.gif (987 KB, 500x255) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kek.gif
987 KB, 500x255
>>54013736
>Men jeg er ihvertfall en opplevelse rikere og hadde det definitivt goy helt til jeg våknet.
>>
File: triggered (2).png (332 KB, 980x935) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
triggered (2).png
332 KB, 980x935
>>54013907
en smule
>>
Gutta trenger en ny VN å spille og jeg er åpen for forslag, så bare fyr los.
>>
>>54015812
Sakura XXX (Spirit, Swim Club osv.)
Grisaia no Kajitsu (50+ timer der)
Steins;Gate
Clannad
Fate serien
>>
>>54013907
"Finnes det mer borktastede mennesker enn sosionomer" tenker jeg bare.
>>
File: Smug_Tomato__218.png (129 KB, 304x351) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Smug_Tomato__218.png
129 KB, 304x351
>>
>>54013907
Nei, hun har jo rett.
>>
Hva studerer dere gutta? Går forste året på tekniske geofag men tenker å bytte da jeg synes fagstoffet er kjedelig og ikke har troen på at oljen blir stor nok i fremtiden til at jeg vil tjene så mye at det blir verdt å gjore noe jeg hater.
Finnes det studier innenfor historie/litteratur som vil gi en jobb utenom BK? Helst i Trondheim da jeg liker byen og ikke er gira på å flytte.
>>
>>54017494
hun har jo ikke det
vi har i flere år kritisert kvinnesynet og oppforselen til innvandrere fra afrika og midtosten, det er ikke noe nytt at vi reagerer på det
spesielt hoyresiden har i lang tid kritisert feminister og liberale kvinner fordi de ikke innser hvor kvinnefiendtlige kulturer de inviterer inn i Norge

så det er direkte uærlig å si at vi """""plutselig"""""" bryr oss om overgrep
dessuten vil de fleste norske menn som jeg kjenner at vi skal ha et fritt og trygt samfunn hvor kvinner ikke blir overfalt
>>
File: 2730.png (316 KB, 425x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2730.png
316 KB, 425x450
>>54015918
Spilt alle (inkludert Raikuen og Meikyuu) utenom Sakura XXX

Har helst lyst å spille noe med litt konsistens og historie da, er nemlig ikke noen stor tilhenger av nukige-spill 2bh.
>>
File: horo-2.jpg (152 KB, 1024x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
horo-2.jpg
152 KB, 1024x768
Im going to marry Horo!
>>
File: 72672402.png (140 KB, 630x775) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
72672402.png
140 KB, 630x775
>>54018355
Nice she is one (1) pretty good waifu.
>>
Er 12 gram protein per 100g bra?
>>
>>54017642
Studerer pedagogikk. Hadde en herlig autist i klassen ifjor (hopp fram til 6:45):
https://www.youtube.com/watch?v=DNp5LhHOzt0
>>
>>54018591
Nei. Må være 50g per 100 minst
>>
>>54018727
Hores ut som okseskit, men jeg tror på det.
>>
>>54018700
hva faen er det jeg ser på
>>
File: Hueheuheueheu.gif (74 KB, 278x340) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Hueheuheueheu.gif
74 KB, 278x340
>>54018700
>>
>>54018700
Dette er megmeg gull.
>>
File: CIMG1456.jpg (588 KB, 1383x1037) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
CIMG1456.jpg
588 KB, 1383x1037
Sommer'n kan ikke komme fort nok!
>>
>>54018881
En gærning som bestemte seg for å lage så mye bråk og styr at han ble hentet av en vekter.
Vi har ikke sett ham siden.
>>
>>54015812
Kansje du skal si hva du har spilt forst da, så folk får en viss forståelse for hva du liker?
>>
>>54013374
>vajayjay
Tydlig at du er ung ja, i sinn om ikke kropp.
>>
>>54019005
>>
>>54011112
Pros: Baserte Listhaugh

Cons: Tilber USA
>>
>visit troms
>go to bardus bar
>some norwegians hear us speaking finnish
>they start pointing at us and whispering

Fuck you, never coming again
>>
>>54019411
*points finger and whispers
>>
>>54019411
There's been a huge wave of finnish rapists and russian spies lately. They were just being wary.
>>
>>54019411
*points finger and whispers
>>
>>54019411
probably thought you were sami tbqh
>>
File: pepeluf.jpg (73 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pepeluf.jpg
73 KB, 480x360
>>54019411
*peker og hvisker* se der, det er en finne i tråden. hva faen gjor han her?
>>
File: 1395667245065.jpg (20 KB, 320x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1395667245065.jpg
20 KB, 320x240
>>54019374
>Tilber USA
>Cons
>>
>>54017642
Fiskehelse og okonomi.
>>
lets settle this

http://strawpoll.me/6617724
>>
>>54019411
... hvad fanden laver en fra finland i den her tråd?...
>>
>>54019620
>Vær Ameriflesk
>Bli skutt
>Dra på sykehus
>"Det blir 1 million dollar pluss tips"
>Signer en kontrakt der du sier fra deg alle dine fremtidige fortjenester
>Dra hjem
>Bli skutt en gang til

ellers takk
>>
File: 31.jpg (116 KB, 644x351) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
31.jpg
116 KB, 644x351
>>54019728
?
>>
File: 14300917732.gif (2 MB, 300x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14300917732.gif
2 MB, 300x300
>>54019783
>>"Det blir 1 million dollar pluss tips"
>1 million
De gav ham discount eller hvad?
>>
>>54019846
Ikke langt ifra fåvæ
>>
>>54018700
Beste noen har brevet her på lenge fåvæ
>>
>>54019846
>discount
Språket ditt er en joke fåvæ.
>>
>>54020092
Norsk is Dansk favæ.
>>
>>54020005
Han har noen videoer til på kanalen sin med et par gullkorn her og der.
Hvis du vil kan jeg grave fram noen akademiske artikler (aka usammenhengende vrovl) han har skrevet.
>>
File: leverpostei.png (193 KB, 457x447) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
leverpostei.png
193 KB, 457x447
>>54019728
>Bondevik ikke et alternativ
>>
>>54020120
Siden bokmål er så påvirket av dansk synes jeg vi burde akseptere det som offentlig språk i både Danmark og Norge. Det er jo også objektivt mer forståelig enn både dansk og nynorsk
>>
Jeg kjeder meg gutta
>>
>>54020253
Gjerne.
Post i vei anonsen!
>>
>>54020463
https://independent.academia.edu/KaiS%C3%B8rfjordSoerfjord
>>
>>54020253
Ja, så nettopp del 2, var flaut bare å se på. Hadde slitt å holde på latteren med en slik fyr i samme klasserom.

>Hvis du vil kan jeg grave fram noen akademiske artikler (aka usammenhengende vrovl) han har skrevet.
Hadde sikkert vært moro
>>
>>54018700
>>54020507
gull, anonsen

>>54019237
lagret
>>
>>54017642
>>54018700
jeg studerte på NITH for noen år sida, der var det en god del weapons grade autism

Jeg kjenner Ocarinagutta fra norske talenter (advarsel: hoy kringlefaktor)
https://www.youtube.com/watch?v=MmfZZD5xVhs
>>
>>54020543
>Hadde slitt å holde på latteren med en slik fyr i samme klasserom.
Lærte meg tidlig å sitte langt unna ham slik at jeg kunne fnise/facepalme i trygghet.
Fniste meg halvt til dode når han informerte vekteren om sin prekære leddgikt.

>Hadde sikkert vært moro
>>54020507
>>
File: haha.gif (1 MB, 400x215) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
haha.gif
1 MB, 400x215
>>54020701
Herregud!
>>
>>54020701
klarte ikke se på, du hadde rett, for hoy kringlefaktor
>>
File: ren autisme.png (308 KB, 1600x1128) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ren autisme.png
308 KB, 1600x1128
>>54020507
>https://www.academia.edu/19747295/Ulovlig_Evalueringsmetode_i_Norsk_Lærerutdanning_av_Dr._Kai_Sorfjord_

Hva faen er det jeg leser
>>
>>54020701
>han kan ikke slutte å bevege hendene
>>
>>54020701
Det er forskjell på hard g og myk g!
Thomas Gjertsen var morro dog.
>>
>>54020823
Er han seriost doktor? Herregud..
>>
File: 1453316398152.png (145 KB, 372x402) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453316398152.png
145 KB, 372x402
Hvem /sortmetall/ her?
https://www.youtube.com/watch?v=IpJoJeLlAhY
>>
>>54019728
Episke mems min venn
>>
>>54021012
Står han er doktor i filosofi på Linkedinprofilen, topp kjeks.

https://hk.linkedin.com/in/kai-sorfjord-a4a0a348
>>
>>54019728
>Nordmannen som onsker at Islam skal knuse norge og utrydde vår kristne kulturhistorie
>Han sammen mannen som har begått negerkriminalitet, flyttet til Frankrike og skaffet seg fransk navn
>Leder
Nordmenn er bra hanreier til siste slutt.
>>
>>54020507
Hvor mye betaler UiO deg for å stilne saklig kritikk?
>>
>>54006355
>han går ikke over isbreer i verdens beste omgivelser

BARE
>>
>>54019728
>drepte en fyr i underbuksa med 23 knivstikk i ryggen
>selvforsvar
>han datt på knust glass
>>
>>54021295
>saklig kritikk
Hva er det du sikter til?
>>
>>54021345
Mobbing, sensur og ansvarsfraskrivelse om ikke direkte fornektelse tross bevisets tilstand.
>>
>>54021012
Etter det jeg vet er han snarere en selvutnevnt doktor etter å ha blitt kastet ut av en rekke studieprogram. Men man kan aldri vite, nok av sosialt tilbakestående folk som sitter på imponerende titler.
>>54020823
>Hva faen er det jeg leser
Det filnavnet tilsier.
>>54021295
Ikke så mye jeg skulle onske.
>>
>>54018700
Er dette en Ribba-type?
>>
>>54020701
Andreas ser jo ikke ille ut, synd autismen tok ham.
>>
Hva og hvem er det dere snakker om, egentlig?
>>
REEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

http://www.nrk.no/sport/svindal-har-roket-korsbandet---sesongen-over-1.12765782
>>
File: What.gif (261 KB, 500x284) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
What.gif
261 KB, 500x284
>>54021513
>Ribba-type?
En hva?
>>
>>54021565
Deg
>>
>>54021647
Han minnet meg om Ribsskog
>>
>>54017642
I'm going to do an exchange program to Trondheim, and I'm trying to learn Norwegian. How is the city?

Anyway, Im doing a teacher training. And I studied Forest and Nature Conservation in The Netherlands.
>>
Lesesalene på UiO lukter prump fåvæ

*prump*
>>
>>54021711
>Forest and Nature
>The Netherlands
kek
I think I understand why you come to Norway.
>>
File: Lovecraftian.gif (2 MB, 400x225) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Lovecraftian.gif
2 MB, 400x225
>>54021683
>Hvem er Ribsskog
>Google search
>Herregud!.jpg
Da har jeg lært noe nytt idag også.
>>
>>54021969
Ny på internett?
>>
>>54021711
Trondheim has a massive student organization/culture, so big that you might not talk to a single norwegian non-student all your year.

Enough so that the locals actually are less prioritized than foreigners who study and then leave afterwards, which cause animosity and dislike of foreign students in the young local population.
>>
>>54021711
Trondheim is pretty nice, and lively too, considering it's a student town. Nature is comfy, and some nice historical tidbits can be found around, so it's worth visiting even just as a tourist. Only thing is that streets there are America-tier wide for some reason.
>>
>>54022015
Trodde ikke det. Tok feil tydeligvis.
>>
>>54021969

https://www.tanum.no/_min-bok-5-erik-ribsskog-9781493665969
>>
>>54022041
>it's worth visiting even just as a tourist
>Nidarosdommen og bispegården (30 minutes and you've seen everything)
>Festningen (10 minutes and you've seen everything)
>Sverresborg (60m)
>Gamle Bybro/Bakklandet (5m)
>Ravnkloa (holy shit you're grasping here)
K E K. Trondheim er en mokkaby for turister.
>>
File: 1449227999473.png (3 MB, 1259x947) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449227999473.png
3 MB, 1259x947
>>54022192
>min bok 5
>bind 2
>>
Hvem /morgan kane/ her?

Dro fram den gamle samlingen til faren min og leste gjennom Der Örnene Dör, ganske artig fåvæ
>>
>>54022192
Til og med DENNE tapern har lagt sine spor i historien. Hvorfor har ikke du det? Er du verre enn han? På tide å starte snart, for du har plutselig blitt 25 og livet har gått forbi
>>
>>54022503
Har lest et par på hyttetur fra tid til annen. Minst en ereksjon per bok.
>>
>>54022583
>tapern
>En direkte etter Odin adelsmann
Velg en
>>
>>54022583
Vi er fortsatt unge, hvem vet hvilke undere norgetrådenanons vil skape i sin livstid?
>>
File: IMG_1023.jpg (1 MB, 1844x2765) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_1023.jpg
1 MB, 1844x2765
Var en tur på nasjonalsosialistisk gravgård i Trondheim for de edle tyskerne som ble myrdet i dag. Svært sterk opplevelse, og litt inspirerende og. Vi må kjempe imot utslettelse slik at deres liv ikke gikk tapt for ingen nytte. Hvil i fred, så sees vi i Vallhall, brodre..
>>
File: 1427488533035.jpg (88 KB, 1333x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1427488533035.jpg
88 KB, 1333x900
>>54022803
Nynazisthomser UT
>>
>>54022192

Min Bok 9 - Kapittel 5
Jeg husker, at jeg kjorte, i noen små busser, (eller noe lignende), fra flyet, til passkontrollen, (husker jeg).

(Og i disse bussene, så var også, disse unge 'fest-damene', fra flyet, husker jeg).

Så sånn var det.

Bare noe jeg tenkte på.

Men men.

Da jeg kom ut, av flyplassen, (etter å ha vært gjennom passkontrollen, (som gikk greit, en middelaldrende passkontrollor, kikket gjennom/i passet mitt, men klagde ikke, på at jeg stod, i feil ko)).

Så var det kveld.

Og jeg hadde nok fortsatt, en god del penger igjen, (av studielånet mitt, fra Sunderland).

For jeg satt meg inn, i en 'London-drosje', (disse typiske britiske drosjene, som oftest er svarte), husker jeg.

Så sånn var det.

Bare noe jeg tenkte på.

Men men.


Hvorfor har ikke han fått pris i literatur ennå?? Dette var en meget vakker skildring av livet i sin helhet, og rorende fortelling fra "hverdagslivet" selv ikke den beste SoL anime kan emosjonelt vekke.
>>
File: ID3786-F800x600.jpg (44 KB, 633x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ID3786-F800x600.jpg
44 KB, 633x600
>åpner esken med kabelsettet jeg bestilte
>bilde relatert faller ut
I dag var en god dag, gutta
>>
>>54022803
>så sees vi i Vallhall
>>
>>54022198
Du har også Tyholttårnet som er det eneste av sitt slag her til lands, og Munkholmen + diverse museer. Kombiner det med alt det du nevnte, og du får ganske mye for en norsk by å være, og nå er det ikke sånn at turister drar innom bare ett sted når de kommer til Norge heller. Er man först her, er det mer enn verdt å stikke innom Trondheim.
>>
>>54022925
For en tl:dr logntekst. Mystisisme var stort blant nazistene. Hitler ga jo gront lys for en ekspedisjon til å finne Thule samt annet.
>>
>>54021738
I'm not going to take any classes at the NTNU. I'm going to teach at a highschool. I hope the kids won't kill me.
>>
>>54022881
Men du har vel ikke noe i mot den jodiske eller sovietske gravgården i trondheim antar jeg?
>>
File: 1430788803201.jpg (51 KB, 383x367) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1430788803201.jpg
51 KB, 383x367
>>54022998
Teach in what? windmill technology?
>>
>>54022803
>utlendinger
inn i sopla går de
>>
>>54022998
For>>54022039
>>
File: Erik Derpskog.jpg (175 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Erik Derpskog.jpg
175 KB, 640x480
Dere som ikke kjenner Ribba så godt kan jo begynne med å lese om da han kjopte horer i Amsterdam.

http://johncons-mirror.blogspot.no/2015/09/min-bok-7-kapittel-10-amsterdam.html

"Jeg husker det, at hu 'techno-hora', hadde masse speil, i 'soverommet' sitt.

Og jeg husker det, at jeg kunne se det, (i et av disse speilene, som var rundt senga).

At p*kken min lå, inne i kjeften til hu hora.

(Innenfor tennene, vel).

Og jeg husker det, at jeg så, (i det nevnte speilet), at hu hora, sleika på p*kkhue mitt, mens p*kken min, lå sånn, (inne i kjeften hennes), da.

Så sånn var det.

Bare noe jeg tenkte på."
>>
>>54022998
Wear a chainmail and baton on your first day, just to send a message.
>>
>>54023074
Ironically I'm teaching Biology. But for some reason the lower years in your upper secondary schools only have "science" as a subject.
>>
>>54022998
>>54023082
That's different. The natives only dislike young students who think they own trondheim (which they may very well do seeing how every policy in Trondheim favours them and steps on the locals)
>>
>>54023117
Skittentoy
>>
>>54023117

Eller da han provde å pule sostra si.

"Og Pia, hu var også jomfru, da hu var sånn 9 år vel.

For da var hu på besok hos 'meg', i Hellinga.

(Fordi at faren min bodde nede hos Haldis).

Og da begynte sostera mi plutselig å prate om at ei venninne av henne, i Larvik, (hvor sostera mi bodde, på den tida, hos mora vår, mens jeg hadde flytta til faren min, et og et halvt år tidligere, eller noe), (Desire), sa at det hullet var fitta, osv.

For Pia begynte bare å vise hvilket hull som var fitta, (og rompa da), og til å tisse med.

(Så det var nesten som Kroppen med Trond Viggo Torgersen).

Og da ville sostera mi, at jeg skulle prove å putte tissen min, inni fitta hennes da.

(For hu hadde lært av ei venninne i Larvik, hvilket hull som tissen skulle inn i da).

Og jeg fikk jo ståtiss, for faren min hadde lagt fram pornoblader der osv., noen dager for, med bilde av ei pen lyshåra dame vel.

(Et Aktuell Rapport, eller noe).

Men jeg klarte ikke å få tissen min inn i fitta til Pia da.

(Som hu ville da).

For fitta til Pia var så trang.

Og jeg hadde egentlig ikke noe særlig lyst, til å pule med sostera mi heller.

Så jeg tok egentlig ikke i så hardt.

Og det var sostera mi som utfordra meg, vil jeg si.

Så da måtte jeg nesten være toff jeg og, syntes jeg.

For ellers så ville sostera mi liksom fått et overtak på meg, vil jeg si.

Men etter den episoden, (som var da jeg var 10 år vel), så gadd jeg aldri å tulle mer sånn med sostera mi.

Selv om hu la opp til det, også i voksen alder, da jeg lot henne bo hos meg, på Ellingsrudåsen, (på Ungbo der), da hu var hjemlos, på begynnelsen av 90-tallet.

Så sostera mi er ikke helt god sånn sett, ihvertfall, (vil jeg si).

Jeg tenkte bare, hva hvis farmora vår Ågot hadde visst det, at jeg hadde provd å pule med sostera mi Pia.

(Fordi sostera mi bare satt rumpa i været, og utfordra meg, til å gjore det)."
>>
>>54023165
Yeah, thats basic science and it is mandotory. For upper years every science related subject is optional
>>
>>54023117
Denne siden er bedre
http://nb.xiandos.info/Erik_Ribsskog
En slags CWCwiki for han, med referat og utdypning på hva ting faktisk betyr
>>
>>54022803
Havstein? Bare 2 km fra meg, får ta turen i morgen
>>
>>54023307

Ja, den er en fin inngang til Ribsskog-universet.
>>
File: 1431306168491.png (34 KB, 219x255) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431306168491.png
34 KB, 219x255
>>54023233
Hva faen
>>
>>54022919

Clas Ohlson gjor dette også. Kjopte en gulvvifte til 450,- over nett for to år sida, fikk med en haug med harde drops med karamell/fruktsmak. Var ganske gode fåvæ, og det er vifta og.
>>
>>54023233
>Han fikk seg napp som barn
>Anon er jomfru og forbi sin beste alder
Men spok til side, hvem har ikke utforsket kroppen med jenter som barn? Hadde mer liksomsex den gang enn jeg har hatt resten av livet.
>>
>>54023268
I was wondering, how are the levels decided in the schools? I found out you have a vocational and general profile in upper secondary. But what decides if you can go to a university or not? Do you have difficulty levels within each subject?
>>
>>54023233
Det der var jo litt hett egentlig.
>>
File: hqdefault.jpg (32 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hqdefault.jpg
32 KB, 480x360
>>54023233

Dessuten er det alltid moro å lese om alle de rare tingene som skjer når han er på butikken. Har ofte noe med negere å gjore.

http://johncons-mirror.blogspot.no/2016/01/mer-fra-norge_16.html

"På bussen tilbake, til Hovik.

Så satt det seg, en neger, på setet, rett bak mitt.

(Selv om det var mange andre seter, som også var ledige).

Og han negeren, lukta så vondt, at jeg bytta sete, (husker jeg)."
>>
>>54023315
Jepp. Veldig stilig plass egentlig, også for alle andre. Utrolig flott inngangsparti
>>
>>54023117
>>54023233
>>54023503
Hva er greia med han fyren her, og hvorfor er det liksom morsomt?
>>
>>54023424
jeg gjorde aldri noe sånn
kan ikke huske at jeg tenkte på sex engang da jeg var så ung
>>
>>54023387
Må si jeg satte pris på gesten. Förste gang det har skjedd meg, og har sikkert vært innom 70-80 forhandlere de siste årene. Flere burde gjöre noe liknende.
>>
>>54023430
Well, its been a while since high school

But first year is science only, although you can choose math type that is more science focused

From second year you can choose science subjects like Chemistry, Biology and Physics along with math that is useful for those subject. There are usual two levels on each subject, Physic I and Physic II for example

For many universities it is required to have some of those subjects depending on your majors and such.
>>
>>54023597
Ribskog-shillen har vært her siden 2013, og jeg kan enda ikke svare på noen av sporsmålene.
>>
>>54023692
Handlet ikke om faktisk sex, men nyskjerrighet. Det var spennende og pirrende og litt godt, men ikke på samme måte som sex etter puberteten slo inn.
>>
>>54023424
>Men spok til side, hvem har ikke utforsket kroppen til sin 9 år gamle lillesoster og hatt masse liksomsex med henne?
Det er nok bare du og Ribba Anonsen.
>>
>>54023796
And what if you want to become a.. farmer or something? Or a carpenter. You only take a the level 1 subjects in a vocational major?
>>
>>54023597
Han var europas tredje storste blogger i en periode, så er vel ikke så rart å se han her. Er nok bare at mange syns det er interessant å se hvordan en faktisk tilbakestående psykopat ser på ting og tang
>>
>>54023424
Jeg og en barndomsvenninne bedrev noe vi kalte tiss mot tiss i 5-6-års-alderen. Vi ble oppdaget av foreldrene våre og skjelt ut. Jeg har fortsatt problemer med intimitet.
>>
>>54023871
Har ingen sostre, ikke det det handlet om. Men mange barn utforsker kroppene til hverandre. Du har vel hort om barn som leker "doktor og pasient"?
>>
>>54024070
They have specialised schools or (linjer as we call them) for carpenters and farmers, basically when you finish middle school you choose a linje. Stem and social subjects go into the studiespesialiseringslinjen, basically study specialisation, while carpenters and farmers go different linjer
>>
What jobs are there in Norway for an unskilled person who can speak very basic Norwegian?
>>
File: bestesteøla.png (214 KB, 320x377) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bestesteøla.png
214 KB, 320x377
Planlegger å bruke 1500 kr på alkohol neste veke, gutta. Er eg ein normis no?
>>
>>54024464

>Bokstavelig talt drikke opp penger

Hvorfor.jpg
>>
>>54024425
service industry (such as working in restaurants, bars, catering etc.) or construction
>>
>>54024331
Ble oppdaget stott og stadig på barnehagen selv med masse forskjellige jenter. Barnevernet ble involvert og trodde jeg ble misbrukt hjemme. Så de truet med å ta meg fra mine foreldre som var helt uskyldige i dette. Hjalp ikke at jeg var en notorisk liten dritt som loy om alt og ingenting.

På grunn av det så nektet min mor meg å ha noen kontakt med jenter til jeg var 12 år eller noe. Noe som naturligvis fucka opp mine sosiale antenner mot jenter i lang tid etterpå. Heldigvis fått noelunde fikset dem nå da.
>>
>>54024464
Normiser er ikke alkiser, anon.
Om du ikke skal kjope bare en stor luksusflaske med noe da. Men normiser har ikke råd til å kjope sånt på måfå heller.
>>
>>54024511
jeg kjenner noen som bruker så mange tusen på vin at det er sprott
vinkjelleren deres må være verdt flere hundre tusen

men de nyter i det minste livet med god mat og drikke, det finnes værre hobbyer
>>
>>54024372
Takk. Jeg ser frem til å besoke ditt land
>>
Jo mer jeg leser om Ribskog, jo mer ser jeg at han skriver på samme måte som enkelte stormere gjor. Ord og meninger som går ofte igjen er jo hjernevasking, selvhatende nordmenn etc etc
>>
>>54024425
Engelsk"menn" ut
>>
>>54024425
None. Lithuanians, Swedes, Poles and other foreign workers are moving back home because of the current state of our economy. Unemployment is steadily increasing, so most will be looking for Norwegians for such jobs.
>>
>>54024425
Fishing boats maybe
>>
Det er vel ikke noe problem å drikke ol som har stått i kjoleskapet i 2-3 mnd? Det har ikke gått ut på dato, men jeg er litt avventende..
>>
>>54025007
Selvfölgelig ikke.
>>
>>54025007
hvorfor tror du det er noe problem?
>>
>>54025007
Jo, det kan være farlig. Du burde tomme ut all olen i vasken.
>>
>>54025007
Definitivt omdannet til saltsyre etter så lang tid.
>>
>>54024938
Nope. Large ships require a bazillion certificates that cost more than any uneducated non-rich guy can afford, and the smaller fishing ships are all nepotism at worse, and friends only clubs.

Funny. The guys who made their wealth in the 70s and 80s from fishing without needing thousands of certificates are the same ones who now refuse the younger generation the same opportunity
>>
Noken her so royka, koffor gjer du det? Likar fest royk sjolv men har tenkt litt på kvifor, og eg veit ikkje heilt koffor eg likar det.
>>
>>54025007
Drakk noen's hjemmelaget fruktvin, tappet 2011 som jeg fant ved en kontainer rett for jul, med sprukken kork. Gikk helt fint det. Smakte ganske godt og.
>>
>>54025241
Jeg liker det sosiale aspektet ved festroyk.
>>
>>54025007
Drakk en gang en halvannet år gammel ol som attpåtil hadde gått ut på dato. Smakte ikke veldig godt akkurat, men ble ikke syk eller noe. 2-3 mnd er ingenting, den smaker sikkert helt som normalt.
>>
>>54025241
Fordi röyking er digg og det ser kult ut.

Jeg gjör det ikke nå lengre men jeg gjorde det ganske lenge.
>>
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/politikk/Russerne-stopper-utsendelser-over-Storskog-8329781.html

Ojda
>>
File: 1334705880001.jpg (127 KB, 451x564) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1334705880001.jpg
127 KB, 451x564
plz release him from prison
>>
File: 1437555716315.jpg (363 KB, 1440x956) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437555716315.jpg
363 KB, 1440x956
>>54025589
>>
File: 1453315030505.jpg (303 KB, 960x723) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453315030505.jpg
303 KB, 960x723
>>54025589
>>
>>54025587
>Stormanon hadde rett om Russland
Verden's ende er nær
>>
>>54025589
>>54025641
Landsviker
>>
File: be6.gif (581 KB, 625x626) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
be6.gif
581 KB, 625x626
>>54025589
>>>/trash/
>>
>>54025589
>>54025641
We are downgrading his game system, he only get a ps1 now
>>
>>54025589
maybe if a civil war kicks off, the true norwegians will break him out
>>
>>54025678
>>54025730
>>54025754
herregud
hvorfor har vi så mange hårsåre jenter IDT?
>>
>>54025777
Yeah, we need to execute him on live tv
>>
>>54025769
PS1 har utrolig mange skjulte perler, så varer han sikkert et par år.
>>
>>54025878
N64 > PS1
>>
>>54025847
Her får du en (You) anonsen.
>>
>>54025905
Burde gi han en N64 med Superman 64 fåvæ
>>
>>54025905
Begge er bra konsoller, men PS1 hadde mange, mange flere spill. Man kan si kvalitet > kvantitet, men nå hadde dessverre PS1 begge deler.
>>
>>54025975
En annen ting er at mange spill til N64 er basert rundt multiplayer, noe jeg ikke tror Breivik får så mye ut av.
>>
File: 1779.jpg (20 KB, 306x306) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1779.jpg
20 KB, 306x306
http://www.dagbladet.no/2016/01/20/kultur/meninger/bloggen/trakassering/skole/42824102/
>>
File: 1449414989021.gif (1 MB, 371x209) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449414989021.gif
1 MB, 371x209
>>54025943
>Superman 64
Onsker ikke det spillet på min værste fiende. [spoiler]Kanskje litt da.[/spoiler]
>>
>>54025943
At Superman 64 er dårlig er bare en meme. N64's desidert verste spill var Bomberman, Glover og Body Harvest
>>
>>54025943
>>54026101
med en gang trodde jeg det sto super mario 64
jeg ble avfyrt
>>
>>54026148
Haha ikke faen. Glover er fett.

Superman var jo ikke en gang ferdig.
>>
>>54026148
Stol på meg, Superman 64 er helt uspillbart. Men det er uspillbart på en morsom måte. Definitivt veldig dårlig, men fortsatt noe underholdende.
>>
>>54025975
jeg takler ikke playstationkontrollere for å være ærlig med dere
>>
File: eKCUNdy.jpg (154 KB, 1440x1052) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
eKCUNdy.jpg
154 KB, 1440x1052
Er bare et spill som N64 har, som er bedre enn noe PS1 hadde. Holder seg overraskende bra den dag i dag og, fra humor til gameplay
>>
>>54026148
Hæ? Flerspiller på Bomberman var jo knallgöy,
>>
File: 1450734265733.gif (2 MB, 252x280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450734265733.gif
2 MB, 252x280
>>54026093
>Seksuell trakassering har sterke rotter i norsk kultur.
>Bruker kun anekdoter som bevis
>>
>>54026352
>antyder at Mystisk Ninja med Goemon i hovedrollen er bedre enn mario/zelda serien som forovrig gruser alt av PS1 spill

Nei, nå får du gi deg, din rakkerfant.
>>
>>54026352
>antyder at noe humor og gameplay-combo kan konkurrere med conker's bad fur day
>>
>>54025722
Sök opp "genitiv norsk"
>>
>>54026352
>Goemon
Min neger. Men 64 hadde noen flere fete spill om man ser bort fra de veldig kjente, som Mischief Makers, Jet Force Gemini eller Sin & Punishment (import). NGE spillet var ikke så verst heller.
>>
>>54026392
Det verste er at ho pröver faktisk å bagatellisere kvinnehatet til muslimske innvandrerere, ved hjelp av de bullshit anekdotene, selv om ho sier at ho ikke gjör det.
>>
>>54026472
Conker er egentlig litt for 90s college humor. Veldig morsomt og orginalt i sin tid, men bæsj og gorr humor varer bare kun så lenge, og kun for en viss aldersgruppe.
>>
>>54026472
Du taler sannheten, bror
>>
>>54026093
Så man skal bruke argumentet "etnisk norske er jævlige" som et tilskudd i innvandringsdebatten, altså, at vi skal ta inn en masse mennesker fra en mer kvinneundertrykkende kultur enn vår egen?

Hun måtte jo selvfolgelig også poengtere at de som gjorde det var "blenda-hvite" noe som impliserer at det er rase det handler om.
Og ikke nok med det, hun bruker personlige anekdoter som referanser.
>>
File: 1450580544973.jpg (80 KB, 853x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450580544973.jpg
80 KB, 853x480
>>54026352
>Goemon
>er bedre enn noe PS1 hadde
>Hva er MGS
>Hva er Resident Evil
>>
>>54026570
>Jet Force Gemini
Aka spillet som aldri blir ferdig.
Husker det var noe helt på trynet etter å ha tatt sistebossen (som egentlig var bare mellomboss). Noe med å sanke inn helt sykt godt gjemte greier på alle mapsa. Var da jeg fikk nok. Enkelte av de tingene var jo så bortgjemt og sykt vanskelig å få tak i at det ikke var morro.
>>
>>54026602
>bæsj og gorr humor varer bare kun så lenge
Bæsj- og tissehumor er tidlöst sdm
>>
>>54026602
Kodder du? Alle referansene som finnes i CBFD hadde flydd langt over hodet til mesteparten av videodataspillere nå for tiden.

Bæsj, tiss og promp er tidlos humor, tho
>>
File: Meme-VG.jpg (27 KB, 273x253) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Meme-VG.jpg
27 KB, 273x253
Takk for den rode ringen, VG. Hadde ikke skjont noe ellers.
>>
>>54026637
Det er ikke akkurat utypisk kvinnfolk å tro at fölelsene deres er argumenter.

Det er meg fascinerende at folk som dette får lov til å skrive sånne artikler i en av de störste avisene i Norge.
>>
>>54026602
jeg ville ikke redusert conker til bæsje og gorrhumor da, jeg synes det byr på mye mer
>>
>>54026585
Å sammenligne den kulturelle kvinneundertrykkelsen i land som Iran med ungers tull og fanteri som om det er like ille blir for droyt. Videre så er majoriteten av overgrepene i Norge begått av folk offeret ikke kjenner. Ofte av innvandrere.
>>
>>54026856
Joda, men alt som ikke var B&G var jo satire og parodier fra div filmer som Matrix, Gudfaren og Saving private Ryan. Men Conker's humor uten å ta noe fra en annen kilde var stort sett B&G
>>
File: randomquestion.jpg (36 KB, 567x319) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
randomquestion.jpg
36 KB, 567x319
>>
>>54026846
Er du overrasket over at VG publiserer klikke-agn og kontroversielle "saker"?

Hold deg til nrk, dn og e24, min bror
>>
>>54027009
>e24
Megmegokonomi fåvæ
>>
>>54026637
hvor skal galskapen ende?
slike argumenter kan brukes om hver type kriminalitet, som f. eks. vinningskriminalitet
>du kan ikke si at ost-europeere stjeler mye fra Norge, fordi Ole Johan stjal gressklipperen min, vi har slik en grusom tradisjon for tyveri i Norge
>>
>>54027009
>Saker
>meninger
Har sett dem slippe ut hoyre-meninger og. Ikke like ofte, men de er der.
>>
>>54026973
>kunenidiotproveråsvareærlig.jpg
>>
NRYD TÅ: >>54027130
NRYD TÅ: >>54027130
NRYD TÅ: >>54027130
>>
Oh gutt, her kommer stormbrigaden for å runke hverandre og være enige med hverandre istedefor å bringe debatten til en plass hvor folk faktisk kan bli overbevist, mens de begraver tråden med krangel og dårlig stemning.
>>
>>54027188
>min debatt
>>
>>54027239
Den som debatten forst tar seg nær
Han er veldig, veldig sær
>>
>>54026953
karakterene var også del av humoren
og det er klart de brukte parodier, er skal det liksom telle som ingenting da?
Thread replies: 320
Thread images: 84
Thread DB ID: 470753[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.