[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/eo/
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 80
Thread images: 17
File: 1.jpg (10 KB, 600x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1.jpg
10 KB, 600x400
Bonan vesperon, kameradoj.

Kio okazas?
>>
>>53992882
no bueno amigo
>>
>>53992882
S-s-saluto...n!
>>
>>53992882
Seriously?
>>
What's the best place/way to learn esperanto?
>>
Kion vi faras por akceptigi la Movado?
>>
>learning Spanish for cucks
>>
Esperanto looks like Spanish/Portuguese, I can read and understand it
>>
File: 32243231424.jpg (24 KB, 704x528) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
32243231424.jpg
24 KB, 704x528
>learning Esperanto instead of a useful language
>>
>>53994322
The oven.
>>
>>53992882
Mi vespermangxas. Kio okazas cxe vi?
>>
>>53994403
It was designed to be readable at sight to many Europeans.
>>
>>53994447
Esperanto estas la pasporto al la tuta mondo.
>>
>>53994116
Saluton. Kiel vi fartas?

>>53994322
lernu.net

>>53994329
Nenio.
>>
>>53994447
No one learns Esperanto because they intend to use it in any meaningful way, you learn it because it's easy to learn and, in my case at least, it's been shown that learning new languages helps with brain health. It's also a good starting point for some European languages given the commonality of a lot of the words, I think some European schools teach Latin for precisely this reason as well.

>what the fuck am I doing giving a serious response to (You) bait
>>
File: 0a.png (528 KB, 1052x866) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
0a.png
528 KB, 1052x866
>>53995662
Leviĝu, proletar’ de l’ tero,
leviĝu, sklavoj de malsat’!
La Vero tondras en kratero,
sekvos finofara bat’.
La paseon plene ni forviŝos,
amasoj, marŝu, kresku ni!
La mond’ en fundament’ sanĝiĝos,
ne nul’, sed ĉio estu ni!

Refreno

Por batal’, por la lasta
unuiĝu nia front’,
internacia estos
la tuta homa mond’!


Ne estas super ni defenso,
nek reĝ’, nek Dio, nek patron’.
Kreantoj, ni nin savu mem do,
luktu por komuna bon’!
La rabaĵon preni de l’ rabisto,
spiriton savi de l’ karcer’,
ni blovu fajron kun persisto,
kaj batu ni, dum ardas fer’!

Refreno

Ni, laboristoj, ni, kampuloj,
partio granda de l’ labor’!
Al ni la ter’ laŭ justreguloj,
parazit’ sin portu for!
Ja grasigos multajn nia karno,
sed malaperos ĉe l’ aŭror’
la korva kaj vultura svarmo,
eterne brilos suna glor’!

Refreno
>>
i dont learn fedora mexican languages, speak a useful language
>>
>>53995910
Esperanto estas la pasporto al la tuta mondo.
>>
>>53995818

learning a new language expands your mind to new ways of thinking, conveying, and processing information. its extremely interesting and rewarding

t. picked up 2 language degrees in college out of pure passion along with my BBA
>>
>>53995662

>fartas
this is why no ones takes memesperanto seriously
>>
>>53996065
It means "fare/do/make".

Kiel vi fartas? How do you fare?
>>
>>53996227
fart ass
>>
>>53995818
Pretty much this. I've only been learning for two weeks and I'm pretty damn we'll fluent and that's awesome. I really don't give a shit about this world language unite humanity stuff. I want to learn Spanish, German, and French later on.
>>
>>53996472
Vidu >>53996227
>>
>>53997326
Well* fucking autocorrect
>>
File: 1453514658681.png (743 KB, 1384x1496) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453514658681.png
743 KB, 1384x1496
Mi volas ion fari.
Estas 04:49 nun, kaj ĉiuj estas dormantoj.
Mi provus iri dormi, sed mi simple ne povas.
>>
>>53995127
normally I only see a slight resemblance to Spanish, but that looks like a drunk person is speaking spanish
>>
>>53997608
Saluton, israelano.
>>
>>53997608
Dormu.
>>
Mi devas konfesi al ĉiu. Nur mi afiŝas ĉi ti sole. Neniu usonano krom mi estas ĉi tie. Mi konfesas ĉar plejparte neniu el vi komprenis min. Fek al kapitalismo kaj la imperiestro Obama.
>>
>>53999089
Google Translate is a thing.
>>
>>53999037
>>
el esperanto estas la plus stupida linguo en el mundo. Si esperanton lernas vi , mortu vin
>>
>>54000079
Mortigu vin. ;)
>>
>>54000150
eo no habas esperanton parli, sed merdlinguo ke creavas eo.
>>
Learn latin you fucking morons
>>
File: chileans.jpg (2 MB, 3648x2736) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
chileans.jpg
2 MB, 3648x2736
>>54000186
I have no interest in speaking with you Latino shitskins.
>>
>>54000219

likewise
>>
>>54000219
Non, Latina, lingua romani et imperii, usa pro millenniis.
>>
>>54000183
>>>/b/
>>
https://www.youtube.com/user/mazigondolando
>>
>>54002818
Ni, anoj de la tutmonda movado por la progresigo de esperanto, direktas ĉi tiun manifeston al ĉiuj registaroj, internaciaj organizoj kaj homoj de bona volo, deklaras nian intencon firmvole plulabori por la celoj ĉi tie esprimitaj, kaj invitas ĉiun unuopan organizaĵon kaj homon aliĝi al nia strebado.

Lanĉita en 1887 kiel projekto de helplingvo por internacia komunikado, kaj rapide evoluinta en vivoplenan, nuancoriĉan lingvon, esperanto jam de pli ol jarcento funkcias por kunligi homojn trans lingvaj kaj kulturaj baroj. Intertempe la celoj de ĝiaj parolantoj ne perdis gravecon kaj aktualecon. Nek la tutmonda uzado de kelkaj lingvoj, nek progresoj en la komunikad-tekniko, nek la malkovro de novaj metodoj de lingvo-instruado verŝajne realigos jenajn principojn, kiujn ni konsideras esencaj por justa kaj efika lingva ordo.

Demokratio Komunika sistemo, kiu tutvive privilegias iujn homojn, sed postulas de aliaj, ke ili investu jarojn da penoj por atingi malpli altan gradon de kapablo, estas fundamente maldemokratia. Kvankam, kiel ĉiu lingvo, esperanto ne estas perfekta, ĝi ege superas ĉiun rivalon en la sfero de egaleca tutmonda komunikado.

Ni asertas, ke lingva malegaleco sekvigas komunikan malegalecon je ĉiuj niveloj, inkluzive de la internacia nivelo. Ni estas movado por demokratia komunikado.

Transnacia edukado Ĉiu etna lingvo estas ligita al difinita kulturo kaj naci(ar)o. Ekzemple, la lernejano, kiu studas la anglan, lernas pri la kulturo, geografio kaj politiko de la anglalingvaj landoj, precipe Usono kaj Britio. La lernejano, kiu studas esperanton, lernas pri la mondo sen limoj, en kiu ĉiu lando prezentiĝas kiel hejmo.

Ni asertas, ke la edukado per iu ajn etna lingvo estas ligita al difinita perspektivo pri la mondo. Ni estas movado de transnacia edukado.
>>
>>54002873
Pedagogia efikeco Nur malgranda procentaĵo el tiuj, kiuj studas fremdan lingvon, ekmastras ĝin. Plena posedo de esperanto eblas eĉ per memstudado. Diversaj studoj raportis propedeŭtikajn efikojn al la lernado de aliaj lingvoj. Oni ankaŭ rekomendas esperanton kiel kernan eron en kursoj por la lingva konsciigo de lernantoj.

Ni asertas, ke la malfacileco de la etnaj lingvoj ĉiam prezentos obstaklon por multaj lernantoj, kiuj tamen profitus el la scio de dua lingvo. Ni estas movado por efika lingvo-instruado.

Plurlingveco La esperanto-komunumo estas unu el malmultaj mondskalaj lingvokomunumoj, kies parolantoj estas senescepte du- aŭ plurlingvaj. Ĉiu komunumano akceptis la taskon lerni almenaŭ unu fremdan lingvon ĝis parola grado. Multokaze tio kondukas al la scio de kaj amo al pluraj lingvoj, kaj ĝenerale al pli vasta persona horizonto.

Ni asertas, ke la anoj de ĉiuj lingvoj, grandaj kaj malgrandaj, devus disponi pri reala ŝanco por alproprigi duan lingvon ĝis alta komunika nivelo. Ni estas movado por la provizo de tiu ŝanco.

Lingvaj rajtoj La malegala disdivido de potenco inter la lingvoj estas recepto por konstanta lingva malsekureco, aŭ rekta lingva subpremado ĉe granda parto de la monda loĝantaro. En la esperanto-komunumo la anoj de lingvoj grandaj kaj malgrandaj, oficialaj kaj neoficialaj, kunvenas sur neŭtrala tereno, dank' al la reciproka volo kompromisi. Tia ekvilibro inter lingvaj rajtoj kaj respondecoj liveras precedencon por evoluigi kaj pritaksi aliajn solvojn al la lingva malegaleco kaj lingvaj konfliktoj.

Ni asertas, ke la vastaj potencodiferencoj inter la lingvoj subfosas la garantiojn esprimitajn en tiom da internaciaj dokumentoj, de egaleca traktado sendistinge pri la lingvo. Ni estas movado por lingvaj rajtoj.
>>
>>54002892
Lingva diverseco La naciaj registaroj emas konsideri la grandan diversecon de lingvoj en la mondo kiel baron al komunikado kaj evoluigo. Por la esperanto-komunumo, tamen, la lingva diverseco estas konstanta kaj nemalhavebla fonto de riĉeco. Sekve, ĉiu lingvo, kiel ĉiu vivaĵospecio, estas valora jam pro si mem kaj inda je protektado kaj subtenado.

Ni asertas, ke la politiko de komunikado kaj evoluigo, se ĝi ne estas bazita sur respekto al kaj subteno de ĉiuj lingvoj, kondamnas al formorto la plimulton de la lingvoj de la mondo. Ni estas movado por lingva diverseco.

Homa emancipiĝo Ĉiu lingvo liberigas kaj malliberigas siajn anojn, donante al ili la povon komuniki inter si, barante la komunikadon kun aliaj. Planita kiel universala komunikilo, esperanto estas unu el la grandaj funkciantaj projektoj de la homa emancipiĝo - projekto por ebligi al ĉiu homo partopreni kiel individuo en la homa komunumo, kun firmaj radikoj ĉe sia loka kultura kaj lingva identeco, sed ne limigite de ili.

Ni asertas, ke la ekskluziva uzado de naciaj lingvoj neeviteble starigas barojn al la liberecoj de sinesprimado, komunikado kaj asociiĝo. Ni estas movado por la homa emancipiĝo.
>>
>>54002873
>>54002892
>>54002904
Te mortifica.
>>
Saluton ĉiuj. Ĉi vi ankoraŭ ĉeestas?

(Hi everyone, are you still around?)

tfw fluent eo speaker but I always miss the threads
>>
>>53994322
Really, the best option right now is a combo of Duolingo and Lernu.net

Duolingo is fun. If nothing else, do that one.

Lernu is old and shitty but there are a whole bunch of people and resources there, including forums.

You can also seek out some skype groups or other IM groups, that will help you improve the fastest because chatting with people is more fun/engaging. Alot of Eo community is gathered together on Facebook, the main group is gonna have like 20,000 people in it soon

If you search for "Evildea" on youtube, he is the most popular youtuber of Esperanto-sphere right now, his vids are prtety fun and he puts english subtitles

t. the grill that has known esperanto for 11 years but doesnt spam it here a bunch

>>53994447

delet this >:(
>>
>>54003872
>>54004023
vos mortificate quoque
>>
>>54004065
Kial?
>>
>>54004023
>implying
>>
>>54004722
Implying what?
>>
File: 1447464097797.jpg (30 KB, 474x395) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447464097797.jpg
30 KB, 474x395
Mi amas grandajn, dikajn mamojn
>>
>>54006181
Dankon pro la sciigo
>>
File: 1448128449453.jpg (165 KB, 477x873) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448128449453.jpg
165 KB, 477x873
>>54006231
nedankinde mia amikon
>>
File: kakto.jpg (73 KB, 460x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kakto.jpg
73 KB, 460x960
>>54006395
Ĉu vi uzas tradukilon aŭ ĉu vi vere parolas esperanton?
>>
>>54006901


cx, nigero
>>
>>53992882
>esperanto
>bonan vesperon
>valencian
>bona vesprada

totally neutral language
>>
>Esperanto-fadeno
>ĉiam la sama usona aŭtismulo, kiu kopias-algluas fekajn tekstojn
>du-tri uloj, kiuj "parolas" Esperanton kun pli da eraroj ol da vortoj en ĉiu frazo
>dekoj da troloj, kiuj kredas sin spritaj
>>
>>54007044
you forgot to mention that you sit in a room with 5 people from different countries
>>
>>54007083
Because it's Saturday, I don't work today.
>>
File: 1442401739815.jpg (7 KB, 259x194) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442401739815.jpg
7 KB, 259x194
>>54007095
so you finally admit that you make a living on Esperanto

kek I knew it
>>
>>54006945
Italian:

buon giorno (vespro)
>>
File: double.png (230 KB, 499x699) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
double.png
230 KB, 499x699
>>54007128
okay
>>
>>54006929
Kion la fek vi ĵus feke diris pri mi, vi eta putinido??

ĉĉĉĉĉĉĉĉĉĉĉĉĉĉĈĈĈĈĈĈĈĈĈĈĈ
>>
File: nyoro~n.png (66 KB, 256x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nyoro~n.png
66 KB, 256x200
>>54007044
Kaj mi ankaŭ! Ne forgesu min fraĉjo!
>>
>>53992882
Guys, I want to learn Esperanto. But I fucking hate jews.
What do I do? I can't bring myself to do the deed.
>>
File: 1449311269713.jpg (113 KB, 919x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449311269713.jpg
113 KB, 919x720
>>54007402
it's just 100-200h of not being a lazy shit, you don't even have to memorise ridiculous rules
>>
>>54007402
Literally more than 99% of Esperanto speakers don't give a fuck about Jews.
>>
>>54007423
I don't doubt the difficulty. I just hate jews.
>>54007424
Sure, but the creator of the language was a kike who tried to destroy European culture. Language and culture work hand in hand. Making a "neutral language" also forms a "neutral culture".
>>
>>54007402

Just do it lad
>>
>>54007599
the creator was an oculist from Białystok who dreamed of stopping all wars through dropping the barrier of communication altogether (arguably English does the same thing now)

he was so anti-Zionist other Jews actively fought against his ideas
>>
>>54007599
>the creator of the language was a kike who tried to destroy European culture
Actually, don't learn it. There are enough weird people who speak Esperanto, we don't need a fucking retard like you.
>>
Do...Anstataŭ varbi/malvarbi strangulon, mi volas demandi ĉu iu el vi provis la retejon kunligo?
>>
>>54007662
>zlovenijew is upset
Fucking mountain jews and your shit dual form
Ubij se
>>54007647
Is that what the rabbi told you? Or Mr. Goldsteinberg?
>>
File: smug.png (73 KB, 500x482) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
smug.png
73 KB, 500x482
>>54007755
>your shit dual form
Fascinating, please tell me more about Slovak grammar.
>>
File: esperanto dance.jpg (24 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
esperanto dance.jpg
24 KB, 400x400
>>54006901
>ĉu vi vere parolas esperanton
Iom, sed mi uzas komputilon
>>
>>54007781
My bad lad, on my phone, I assumed you were Slovenian.
>>
>>54007782
Ah, nu, tio estas sufiĉe bona. Mi ĝojas ke Google enkondukis esperanton en sian tradukilon. Laŭ mi ne gravas ĉu via gramatiko estas perfekto, pli gravas la enhavon de via mesaĝo.

Kial/kiam vi eklernis?
>>
File: 1443460902907.gif (1 MB, 230x172) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443460902907.gif
1 MB, 230x172
>>53992882
Thread replies: 80
Thread images: 17
Thread DB ID: 459271[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.