[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Antisemitisk-utgave
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 74
Thread images: 21
File: IMG_51359.jpg (1 MB, 1933x1982) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_51359.jpg
1 MB, 1933x1982
Antisemitisk-utgave
Forrige tråd: >>53971909
>>
File: tissen_min.jpg (17 KB, 927x594) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tissen_min.jpg
17 KB, 927x594
forst for fimose
>>
>>53992372
jeg hadde knulla hele den kvinnelige besetningen på det skipet der fåvæ
>>
File: 20160123_012357.jpg (1 MB, 3264x1836) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
20160123_012357.jpg
1 MB, 3264x1836
>antisemittisk utgave

Sukk, ny tråd gutta. Ta vitaminene deres-utgave fåvæ.
>>
hva er egentlig vitsen med å poste det bildet, OP?

ikke spess hyggelig
>>
>>53992487
>Han er ikke antisemetist.
UT
>>
>>53992595
Det heter antisemitt, amobe.

UT
>>
>>53992595
smell igjen kjeften din, nazi
>>
>>53992672
>amobe
Det heter amöbe din fjott.
>>
File: images.jpg (2 KB, 95x95) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
images.jpg
2 KB, 95x95
>>53992672
>han har ikke ǿ skriptet
UUUUUUT

>>53992685
NORMER UT REEEEEEEEEEEEE
>>
Faen folkens
LA en vits være en vits, ikke gidd å være så jævla fornermet at dere lager en ny tråd på grunn av noen enkle jodevitser
>>
>har engang ikke tittel
FOR FAEN GUTTA
Lage ny? Greit å beholde trådstarterbildet, men vi kan ikke fortsette sånn her når det gjelder tittel.
>>
>>53992595

>uironisk hate det fokeslaget som har bidratt mest til menneskelig fremgang over de siste århundrene

Nei takk sdm. Joder og ostasiatere er flotte folk i min bok fåvæ.
>>
>>53992786
noen burde lært deg en lekse
>>
File: 1383551722371.jpg (21 KB, 176x285) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1383551722371.jpg
21 KB, 176x285
>>53992816
Ja helvette, glemte titel. beklager anon.

>>53992818
>menneskelig fremgang over de siste århundrene
>>
alltid er det en nazijævel som skal lage kvalm.

dra til helvete eller hold tankene dine på den skraphaugen de kom fra.
>>
File: 1436781467766.png (80 KB, 300x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436781467766.png
80 KB, 300x300
>>53992914
NASJONALISME FOR ALLTID
UT MED JǾDER REEEEEE
>>
File: bannaer.png (67 KB, 980x715) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bannaer.png
67 KB, 980x715
>>
>Sosialister og Nazister klarer ikke å holde kjeft
>>
File: 1453118676427.gif (2 MB, 480x270) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453118676427.gif
2 MB, 480x270
22. for faste kvinnerumper.
>>
File: 1432422493872.jpg (39 KB, 349x445) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432422493872.jpg
39 KB, 349x445
>>53992818
>Han har falt for jodenes propaganda
>>
Finner ikke Clover på google spp store lenger gutta. Gidder noen sjekke om den er der?
>>
>>53993340
hold kjeften din, patetiske drittsett
>>
>>53993340

Ingen utenfor 4chan liker mennesker som deg. God kveld
>>
>ja
hva mente han med dette
>>
>>53992453
bra brev
>>
kan ikke alle bare være venner gutta
>>
>>53992895
>>53993340
fina bilder, men jag är legitimt intresserad ifall ni har några motargument
>>
>>53992595
Jeg er ikke antisemitt, men heller ikke semitt, jeg er kanskje noe i mellom de to.
>>
>>53993924
>Jeg er ikke antisemitt, men heller ikke semitt, jeg er kanskje noe i mellom de to.
Vet du i det hele tatt hva de to ordene betyr?
>>
Klare for helgen gutter?
>>
>>53993626
>>53993688
OK
>>
>sdm
Forstår meg på de fleste andre megmegene, men denne sliter jeg med
>>
>>53994229
Sover du, Magnus?
>>
>>53994229
"samene driter, mamma"
>>
File: yo.png (1 MB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
yo.png
1 MB, 1920x1080
noen andre /spirit/ her gutta
>>
faen for en megmeg-film, gutta. kringlet flere ganger.

baserte aksel hadde en stǿrre rolle enn jeg forventet da, det var litt morsomt.
>>
>>53994349
>furryporno
>>
Noen bygdeanons som har erfaring med oppdrett av ender her? Elsker and, men er blitt helt hinsides dyrt, så ser på mulighetene for å lage en liten andefarm på baksiden av villaen. Er det stort sett samme reglen som med honseoppdrett?

t. Osloanon
>>
>>53994446
Jeg likte filmen, jeg
Noe sånn halvveis kringle ble det jo, men det må det jo bli når hovedrollen er strandet på Mars
>>
>>53994483
er bare en hestefilm da, kjol deg ned fåvæ
>>
>>53994446
Bare gled deg til de vitenskaper driten opp.
>>
File: file.png (559 KB, 1024x576) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
file.png
559 KB, 1024x576
>>53992487
>han er ikke antisemitt
Sieg Heil. Adolf Hitler hat nichts schlimmes getan. Die Juden verdienten, vergast zu werden.
>>
>>53994504
nja, var en del som var kringlete. se f. eks. :>>53994531

men jo da, absolutt verdt å se
>>
>>53994485
Det du for det meste trenger er en hage og et sted de kan bade, som en dam, eller et stort barnebaseng. Ellers er de nok enklere å ta vare på en höns, og mer tamme blir de også. Er ikke farlig å ta dem med inn i huset heller, men de trenger litt tid utendörs hver dag.
>>
>>53994609
Joda, det var noen öyeblikk av den typen, men jeg kan gå med på det siden det gir karakteren litt menneskelighet.
Regner med jeg kunne startet eget bakeri med alle kringlene jeg hadde forårsaket hvis jeg selv ble strandet på en annen planet
>>
Why everybody in this tread hit her face on the keybord ? Stop that you fools !
>>
>>53994820
.o,eppuye.fdyiggch8rlns
>>
File: 1440503187890.jpg (56 KB, 800x517) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440503187890.jpg
56 KB, 800x517
>lendingen tror han er morsom
>>
File: 1427308069226.gif (183 KB, 500x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1427308069226.gif
183 KB, 500x250
>>53994820
>her
korrekt anon, vi er alle små piker her!
>>
>>53994765
>>53994609
Plebs begge to
>>
>>53994717

Hores lovende ut. Hva spiser ender egentlig?
>>
>>53994820
Så det er FROSKENE som skriver på denne idiotmåten!
>>
File: 1378770151256.jpg (50 KB, 599x446) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1378770151256.jpg
50 KB, 599x446
Hvem /sortmetall/ her?
https://www.youtube.com/watch?v=r613hYFC-yk
>>
>>53995050

Metalhomser ut fåvæ.

https://www.youtube.com/watch?v=DI6vO_kAsAY
>>
>>53991322
Var som jeg viste. Nattnorge er fylt med kriminelle avskum, narkomane, tapere, niggerelskere og annet soppel. Gleder meg til dere blir stilt opp langs veggen.
>>
Fy faen så tragisk. Fordi ingen bryr seg så later dere som at dere blir fornærmet/agressiv bare for å fole at OP'n i det minste trollet noen.
>>
>>53994446
>Spilte tysker
Hvorfor i helvete kan han ikke være en norsk kis i filmen da? Nordmenn er da ikke utryddet alt da vel?
>>
>>53994971
Er ikke sikker, men vet at bröd kan gi dem leversykdommer, og ting som er farlig for dyr flest kan drepe dem, som for eksempel sjokolade eller guacamole. Et kosthold av ris, korn, grönnsaker, noe kjött etc. er nok bra. Finnes mye info om dette ute på nettet.
>>
>>53994531
>>53994609
>t. armkrokprofessor og PhD i wikipedia lesing
>>
Det gleder meg godt å se stormen's brodre ta tilbake tråden fra marxistene. Kjemp på!
>>
>>53995244
Innen NASA får nok gryn mellom fingrene til å sende så mye som en hamster til Mars så har nok Svenskene utslettet hele faens Skandinavia.
Ikke at jeg kan si jeg vet hvordan i alle dager Tyskerne overlevde
>>
>>53995320
Gi deg nå a
>>
>>53995244
sikkert mer realistisk med en tysk astronaut enn en norsk

>>53995276
>>t. armkrokprofessor og PhD i wikipedia lesing
vet ikke om du har sett filmen, men det er ikke vitenskapen i filmen som er kringlete, det er hvordan de snakker
>den scenen med han rapperen
>we did the math, it checks out.
litterært reddit
>>
>>53995335
Er du trott? Det er veldig logisk. Jodene har så klart "inkludert" tyskland fordi tyskland er i helvetes politisk korrekt og selvhatende, så de er ypperlige kandidater for marxistisk propaganda.

Klart at Hollywood tar med Tyskere for å gjore folk trygge på at den hvite rase overlever, men det er jo så klart bare pisspreik sånn som våre "ledere" driver på.
>>
>>53995430
Nei den hadde jeg ikke tenkt på.
Hele filmen er Jödepropaganda!
>>
>>53992156
kek
>>
>>53995520
Det er fra Hollywood. Hva annet hadde du forventet? Derfor jeg har sluttet å se på tv med alle denne propagandaen de spyr for å hjernevaske naive folk.
>>
>>53995390
Tror ikke han er rapper, men komiker. En dårlig en, sådan.
Alle scenene med han var egentlig ganske dårlige.

Hva var egentlig greia med 'mytteriet' dems?
Det ble nevnt, gjort, også bare gikk NASA med på det liksom?
Innrömmer at jeg var noe distrahert mens jeg så på, men hva fanken var det, liksom?
>>
>>53995678
>Donald McKinley Glover[1] (/ˈɡlʌvər/; born September 25, 1983) is an American actor, voice actor, rapper
>rapper
aldri hǿrt noe av han
men scenen er kringlete https://www.youtube.com/watch?v=lcyfDRYKDJM

>Hva var egentlig greia med 'mytteriet' dems?
de fikk bruke en rakket fra kina, nasa sjef jeff daniels ville den skulle brukes til å sende rasjoner til matt damon, mens aksel & co brukte den heller til å redde ham selv. ble vel aldri nevnt igjen etter avgjǿrelsen var tatt.

for så vidt greit for meg at de ikke lagde mer styr av det. akkurat dét skal filmen ha, det var ikke mye annet drit som romanser og tvunget drama.
>>
Dod tråd, akkurat som framtiden for Norge.
Thread replies: 74
Thread images: 21
Thread DB ID: 459266[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.