[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/nederdraad/
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 315
Thread images: 64
File: 3532qdl.jpg (18 KB, 600x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
3532qdl.jpg
18 KB, 600x400
NEDERDRAAD

je moeder editie

welkom: je moeder
niet welkom: die ene belg die geen Nederlands kan
>>
0 3 5
3
5
>>
eerste voor
>dvw nog stteds iedereen in me klas een groter lul heb als ik
>>
Taylor Swift is lekker
>>
File: fmsu.jpg (19 KB, 217x320) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fmsu.jpg
19 KB, 217x320
>dvw je nooit wordt ontvoerd
>dvw je nooit dagelijks wordt verkracht en vastgebonden in een donkere koude kamer >dvw je nooit stockholm syndroom krijgt

Ik wil gewoon dood.
>>
File: 1453374934211.jpg (71 KB, 600x656) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453374934211.jpg
71 KB, 600x656
eerste voor ik zie het niet meer zitten
>>
http://instasync.com/r/CringeGalore1

Kom snel shemale worstelen kijken!
>>
File: 1449191873765.jpg (57 KB, 960x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449191873765.jpg
57 KB, 960x640
>>53989847
Waarom paal jij dit net op het moment dat ik een TayTay nummer aanzet?

https://youtu.be/LZ34LlaIk88
>>
>>53989847
>>>/kik/
>>
>>53989857
Uw zelfmoord stromen?
>>
File: 1441918624527.png (128 KB, 1000x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441918624527.png
128 KB, 1000x1000
>>53989895
GMTA, daarom
>>
IK HEB EEN STIJVE IN ME KONT EN HET DOET ZOON ZEER
>>
Creed was een schijtfilm, wijf was een schijtwijf
>>
>>53989854
>>53989857
https://www.youtube.com/watch?v=M2CeKDbW3bI
>>
>>53989965
Laat je zoon dan ook er buiten
>>
>>53989965
Moet je je zoon niet in je kont stoppen maat
>>
>dvw m'n voeten zacht zijn
>>
Opnieuwpaal:
Het voelt goed om te weten dat ik jullie Germanen dermate boos gekregen heb dat jullie zo kontpijnerig en irrationeel beginnen te palen. Ga maar slapen, jongens.
Morgen begin ik opnieuw met het aanvoeren van argumenten die aantonen dat Germaanse en Keltische volkeren absoluut niets zelf bereikt hebben en dat ze zo goed als alles te danken hebben aan etnische Joden.

Shalom, mijn barbaarse vrienden (hiertoe behoren zeker ook Walen).
>>
>>53989965
Bedoelt u dat het emotioneel pijnlijk is voor uw zoon?
>>
File: 151723838260707.jpg (36 KB, 864x486) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
151723838260707.jpg
36 KB, 864x486
>>53989847
>>53989895
>>53989963
kikrondjejossers opsodemieteren
>>
>>53989972
Paal eens foto's van haar
>>
>>53990033
Het is een actuarisopleiding, of nier?
>>
>>53990047

Ik heb een selfie met haar gemaakt oetz maar die durf ik niet te palen
>>
>>53989972
Jij bent een schijt.
>>
File: 1453424975794.jpg (522 KB, 1280x1683) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453424975794.jpg
522 KB, 1280x1683
>>53990072
waarom niet meteen van TayTay?
>>
>>53990041
>kik

Sommige mensen hebben dezelfde smaak zonder elkaar te kennen.
>>
>>53990089
Verberg je gezicht
>>
>>53990108
>>53990114
>zo nieuw zijn dat ze de kikplaag niet mee hebben gemaakt
>>>/b/
>>
>>53990176
Ik heb die wel meegemaakt, betekend niet dat ik er aan meedeed.
Net als de stoomgroep
>>
File: image.jpg (338 KB, 1500x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
338 KB, 1500x1000
>hij behoort niet tot het Aziatische meesterras
>>
>>53989972
nu paal je goed
>>53990089
nu paal je niet goed
>>
>>53990150
tegen wie praat je?
>>
>>53990217
welk spel
>>
>>53990217
Mijn theoretische nakomelingen ten minste wel (voorlopig)
>>
>>53990217
>Aziaten
>meesterras

De enige enigszins acceptabele Aziaten zijn Japanners.
Alle andere Aziaten zijn ondermensen.
>>
>>53990326
Wieb aub
>>
>>53990326
>vergeten wat Dylan over de Aziaten zei
nieuwflikker bevestigd
>>
>>53990241
Paal die foto nou maar.
>>
>>53989965
Je bent een grote jongen
>>
>>53990326
Pinda's zijn geweldig
>>
>>53990108
Watte?
Ik vroeg of die Jood een actuarisopleiding doet.
>>
>internet is zo snel dat ik in 2 uur 300mb heb gedownload
>>
>>53990376
ik doe niet aan struikels
>>
>>53990431
>mvg Pinda
>>
>>53990324
Het zou jammer zijn om ze te besmetten met uw genen.
Oost-Aziatische vrouwen passen beter bij het andere superieure ras.
>>
>>53990476
Mijn muis slipte en citaatte ik het verkeerde jood. Neem me niet kwalijk
>>
>>53990392
MAAR HET DOET ZOON ZEER
>>
>>53990498
Hoe zou jij haar rateren?
>>
>>53990479
Zo zo. En hoe vaak moest je opnieuw beginnen omdat iemand een telefoontje moest plegen?

>>53990498
>vrouwlet
Daar verspil je je genen toch niet aan?
>>
>>53990392
vier u
>>
>>53990498
Ben je player?

>>53990602
Daar verspil je je genen toch niet aan?

Alsof zandnegergenen enig waarde heeft :^)
>>
>>53990602
>Zo zo. En hoe vaak moest je opnieuw beginnen omdat iemand een telefoontje moest plegen?
Nog niet.
Het leuke is dat ik ondertussen wel zonder problemen 1080p60 jijbuisfilmpjes kan kijken.
>>
>>53990150
>>53990588
tegen wie praten jullie?
>>
>>53990588
Uiterlijk was goed genoeg dat ik met haar uit wilde

Innerlijk was slecht genoeg dat ik haar nummer ga blokkeren
>>
>>
>>53990602
Ach hij heeft zandnegergenen
Er valt niet zo veel te verspillen.

En hij zal zelf vast ook maximaal 1,75m zijn
>>
>>53990673
Ga je haar wel neugen?
Of is ze nog wel zo religieus dat ze daar niet mee in zou stemmen?
>>
en nu weer negeren die kankerflikker
>>
>>53990728
Stoute jongen
>>
>>53990728
Als je dat plaatje googled kom je op z'n facebook.
>>
>>53990650
>kijken hoe mensen videospellen spelen
minderjarige scheer je weg
>>
>>53990643
Ik kan naar een bar gaan en met meiden praten en nummers krijgen, maar dat kan iedereen. Ik durf het wel.

Maar ik ben geen "player", ik voel me niet comfortabel genoeg met vreemden.
>>53990716
>of is ze nog wel zo religieus

Turken neuken wel, maar ik heb nu geen eigen appartement meer dus kan ik haar niet naar huis brengen.
>>
>>53990851
>Ik kan naar een bar gaan en met meiden praten en nummers krijgen, maar dat kan iedereen. Ik durf het wel.

Leer mij opperArab
>>
File: max-van-den-berg.jpg (46 KB, 530x530) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
max-van-den-berg.jpg
46 KB, 530x530
OPROEP

>negeer de struikel
>>
>>53990908

ik zou het letterlijk iedereen kunnen aanleren, het is mij ook aangeleerd door mijn pa (ultra-normaaltje)
>>
>>53990851
Neug haar en laat haar familie weten dat ze geen maagd meer is voor ebische eerwraakgiechels.
>>
Vraagje, wat doen jullie nu naast schijtpalen in onze Nederdraad?
>>
>>53990851
Was de Turk van Tinder?

>dgw kebabkoorts
>>
>>53991007
filmpjes kijken van worstelende Japanese zijmannen
>>
>>53990908
Ge kunt letterlijk op een wijf afstappen en na 1 zin vragen om haar nummer en het werkt
>>
>>53990961
Leer mij habibi.

Stel je hebt je sjanskleren aan met eau de parfum op van een goedkoop maar effectief merk One Million. Je loopt het bar binnen, en nu?
>>
File: 1300044776986.jpg (17 KB, 250x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1300044776986.jpg
17 KB, 250x250
>onironisch op struikels reageren
>>
>>53991006
koek, ik wil niet dood.
>>53991010
nee, ik gebruik geen tinder (te lelijk/arabisch, zou denk ik niet werken, plus wil niet herkend worden)

kwam haar een paar weken terug in een bar tegen, ik heb ook kebabkoorts dus heb haar nummer geregeld
>>
>>53991087
"H-hallo, mag ik je nummer" ?
>>
>mgw omsingeld door nieuwflikkers
>>
>>53991140
>barslet

Vuilnis dus.
>>
>>53991087
Ik krijg alleen maar vuile gezichten te zien
Of ik ga naar de verkeerde plekken waar te jonge meiden zijn
>>
>>53991140
>ik wil niet dood.

Zouden ze jou dan ook doodmaken denk je?
Ik denk juist van niet.
>>
>>53991140
>Turkse
>bar

Waar dan? Toch geen shishalounge lel
>>
File: hammysip.png (85 KB, 294x258) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hammysip.png
85 KB, 294x258
Vandaag niet genoeg hamsters gepaald.
>>
>>53991307
Nee opkankeren, jij gaat mijn draad niet kankeren
>>
File: U-M-R!U-M-R!.webm (3 MB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
U-M-R!U-M-R!.webm
3 MB, 1280x720
>>
>>53991115

Mijn routine

>haal meteen een biertje
>praat en lach met je vriend, doe alsof je het naar je zin hebt (dit doe ik zodat mensen weten dat ik geen terrorist ben, ik weet niet of het nodig is)
>kijk in het rond
>maak oogcontact met alle wijven

wees niet bang, het was eerst ook eng voor mij als een niet-normaaltje, maar oogcontact is letterlijk je radar. blijf kijken totdat zij haar blik afwendt
>als ze niet kijkt alsof ze moet kotsen, loop naar haar toe en praat

dat is het wel zo'n beetje.
>>
File: 1437304602026.jpg (270 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437304602026.jpg
270 KB, 1280x720
HAMMY <3
>>
File: 7679867352.jpg (48 KB, 420x466) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
7679867352.jpg
48 KB, 420x466
>>53991347
>vind 2d erg
>reageert zelf op struikels
>>
>>53991230
beetje wel ja
>>53991301
nee, was een beetje een grapje, ze studeert rechten dus haar familie zal vast niet heel erg zijn
>>53991306
ga naar die hipster bars, het is ware kanker maar ik vind alle bars toch kanker (in rotterdam heb je witte de with). je ziet vaak wel kebab hier en daar
>>
>>53991368
Maar wat als je lelijk bent zoals ik?
>>
File: hammyhmmm.gif (868 KB, 540x350) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hammyhmmm.gif
868 KB, 540x350
>>53991440
Doe eens niet alsof je mij bent. Straks moet ik nog een struikelcode gebruiken.
>>
File: 1451645047722.jpg (82 KB, 600x403) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451645047722.jpg
82 KB, 600x403
HAMMY!
>>
>dvw de enige oudflikker op nieuwflikkerhaven /neder/
>>
>dgw ik deze extreem germaans uitziende man zeer aantrekkelijk vind
>>
>>53991368
Ik dacht dat ze het juist eng vonden om ze aan te staren.
Is bier trouwens niet haram? Of drink je alcoholvrij?

God gaat jou straffen
>>
>>53991288
Den Arabier heeft gelijk. Ge moet op het oogcontact letten.
Overigens heb ik dat nummer nooit gebruikt. Ik deed het enkel om te bewijzen dat ik het kon en dat het simpel was.
>>
>>53989836
ik ook morgen miet?
>>
>>53991574
Hij is gedegenereerder dan de gemiddelde nederdrader
>>
>>53991626
>spreekt Vlaams
>spreekt met struikels
bevestiging dat de Belgen de kanker van de Nederdraad zijn
>>
>>53991626
Daar let ik wel op, maar ik weet dat ik niet aantrekkelijk ben voor meiden onder de 24
Vrouwen van een jaar of 30 hebben natte slipjes, maar die zie ik niet zo vaak waar ik kom.
>>
>>53991678
>Ziet geen verschil in spreken met en spreken over
>>
>>53991641
Ik heb een druk schema morgen, heel misschien volgende week
>>
File: 142326432324.png (203 KB, 740x719) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
142326432324.png
203 KB, 740x719
>>53990674
Ga als manlet maar hardlopen ofzo, je zal nooit een indruk achter laten als je gespierd bent als manlet.
>>
>>53991757
wat weet jij er nou van? jij gaat niet om met mensen
>>
>>53991731
>laat struikels het onderwerp van gesprek bepalen
degeneraat
>>
>>53991567
Paal #gewoonoudflikkerdingen
>>
>>53991507
Dat maakt niet uit, ik ben ook niet knap. Gedraag je gewoon als een echte man.
>>53991574
>ze het juist eng vonden
In een bar kan het, en let op haar reactie. Als ze verwalgd kijkt, dan weet je dat het niets gaat worden.
>>53991574
ja het is haram, maar dat maakt me niet veel uit oetz
>>
>>53991847
Maar wat als ik naast lelijk ook een manlet ben?
>>
File: 1452900025724.jpg (566 KB, 2304x1728) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452900025724.jpg
566 KB, 2304x1728
>>53991757
Dit

>1,71m
>hef
>mensen denken dat ik het doe om te compenseren voor mijn kleine lengte
>>
>>53991847
>als een echte man

>dvw meisjes mij altijd een lieve jongen noemen
n e u k
e
u
k
>>
>>53991883
kankerlelijk wijf doe dat ergens anders
>>
File: 1452711129198.png (139 KB, 917x871) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452711129198.png
139 KB, 917x871
>>53991883
Kanker, verkeerde plaatje. Ach maakt niet uit
>>
>>53991883
>ga naar de sportschool
>de enige die echt moeite doen zijn 1) klein of 2) kaal

koek
>>
>>53991882

Hoe kort ben je? Ik ben 180cm, onder het gemiddelde en ik ben eerlijk - ik merk letterlijk nooit dat ik een manlet ben. Het boeit me gewoon echt niets. Desnoods praat je alleen met kortere vrouwen maar dat zou ik persoonlijk niet doen, gewoon praten met wijven - hoe meer ze je afwijzen, hoe beter je wordt.

Mijn ervaring: Van succes op dit gebied leer je niets, van afgewezen worden leer je alles wat je moet weten.
>>
>>53991914
>dvw meisjes juist zeiden dat dat een goede eigenschap is
>>
>>53991933
>2015
>pepe op 4kin palen
nieuwflikker nummer 19 van dit draad
>>
Is er iets aantrekkelijker dan een (seculiere of andersgelovige) Jood die zowel intelligent als knap is?
>>
File: boger.png (26 KB, 514x352) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
boger.png
26 KB, 514x352
>>53991914

Ik ben letterlijk nooit lief genoemd oetz
>>
>>53991983
Je hoord ze nooit zeggen tegen een alfa man dat het een lieve jongen is, dus dat betekend dat het voorbij is met zo een vrouw als je dat hoord.
>>
File: 1425723108990.gif (2 MB, 425x481) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1425723108990.gif
2 MB, 425x481
>>53992035
>doe het alsnog
>>
>>53992047
Feynman is gebaseerd is neuk, ik heb ook wat over vrouwen geleerd van die gast
>>
File: 3943571309.jpg (66 KB, 640x370) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
3943571309.jpg
66 KB, 640x370
>>53992047
Ja
>>
>>53992067
waarom heb je je struikel nog steeds aan? mensen herkennen je heus wel aan de manier van schrijven en zandneger zijn, doe de struikel maar uit :^)
>>
>>53991977
Ik ben kleiner dan jij, een Arabier.

Neuk. GVD NEUK GVD NEUK...
>>
>>53992069
je kan toch ook lief tegen haar zijn maar ook je mannetje staan
>>
>>53992153
>zandneger
waarom gebruik je zulke termen?
>>53992160
neger mijn oudere broer is 1.85m en ik heb een neef van 2m, over 100 jaar is de gemiddelde lengte van alle mannen wereldwijd 180cm
>>
>>53992307
>neger

waarom gebruik je zulke termen?
>>
>>53992370

verwijder deze paal
>>
Godverdomme, Cusco lijkt wel een pretpark. Hier in het centrum lopen meer toeristen rond dan Peruanen, iedere Peruaan spreekt je aan om je iets aan te smeren en elk gebouw is ofwel een reisbureau, restaurant of wisselkantoor.
En wedden dat al die amerikanen zich nu gaan bezatten? RIIIEEE
>>
>>53992279
Dat kan maar een vrouw interpeteert dat als zwakte, als jij nooit je dominante kant laat zien zal je meteen in de friendzone terecht komen met je aardigheid. Alleen bij een Chad zal ze dit tolereren.
>>
>>53992429
dwing me
>>
>>53992448
>hij gaat schijtpalen in zuid-Amerika

waz met jou. Hoeren kosten daar toch €0,50 ofzo?
>>
>>53992525
Ik weet het niet, ik ga er niet naar op zoek.
Een schattigtaart heeft me wel een massage aangeboden.
>>
>>53991751
oké, da's een belofte
>>
>>53992307
Mijn vader is 1/2 Germaans en is meer dan 10 cm groter dan ik; bovendien is hij meer dan 40 jaar ouder dan ik. De rest van mijn familie is klein (langs de andere kant van de familie alsook de moeder van mijn vader), met uitzondering van mijn broer, die heeft misschien wat meer van mijn vader zijn barbaarse genen meegekregen.
Dat is toch niet normaal meer hé?
>>
100 jaar geleden waren wij het kleinste volk van Europa. Nu zijn we de langste.

Wat is er gebeurd jongens?
>>
>>53992665
Amaury?
>>
>>53992724
>100 jaar geleden waren wij het kleinste volk van Europa
Kan ik moeilijk geloven. Die studies waren waarschijnlijk onbetrouwbaar, want jullie werden beschreven als groot. Het kan ook echter dat door chronische ondervoeding jullie tijdelijk wat kleiner zijn geworden, maar jullie potentieel was er altijd al.

>>53992760
Nee? Dat is een vreemde naam trouwens.
>>
>>53992843

Hoe lang ben jij? En je zus?
>>
>>53992878
1.71cm ofzo
Ik heb geen zus.
>>
>>53992919

Mijn buren zijn ook joods, er zitten een wijf van rond de 25 tussen.

Geef me tips. Ze is best wel lekker en ik heb via via gehoord dat ze vaak vriendjes heeft. Haar broertje haat mij kankererg en zij mag mij ook niet.
>>
hoi

wie op
>>
>>53993012
>Ze is best wel lekker
>Haar broertje haat mij kankererg
>en zij mag mij ook niet.

:^) succes. 't feit dat je Arabier bent neemt je kansen met 90% daarbovenop ook nog eens af
>>
File: 1424983189241.jpg (32 KB, 400x292) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1424983189241.jpg
32 KB, 400x292
>>53993175
>>
>>53993195

Ik heb via interpals wel eens een jood geregeld
>>
>>53993263
Wat heb je ze aangedaan dat ze jou haten?
>>
>>53993333
>>
>>53993299

ik ken haar broertje als sinds ik in NL ben, als 12-jarige heb ik hem misschien (weet het niet meer) gepest omdat hij jood was (enkele malen).

sindsdien helemaal niets, die gast kijkt me altijd gekontpijnigd aan en daarop heb ik hem vaak aangesproken waarna hij niets durft te zeggen. zijn moeder doet altijd heel aardig tegen me oetz
>>
>>53992047
Was Feynman Joods?
>>
>>53993543
Gewoon de slachtoffer rol spelen. Noem hem kankerjood en haal de holocaust gedoe erbij.
Wanneer hij in buurt van zijn moeder jou gaat uitschelden moet je doen alsof je niet begrijpt waarom.

Hij krijgt klap, jij wordt getrakteerd. Zo kom je ook in aanraking met de 25 jarige jodin.
>>
>>53993694
Ja, maar hij wou er niets mee te maken hebben. Echter, qua afkomst was hij Joods en daar kon hij niets aan veranderen.

"Feynman was not only an atheist,[55] but declined to be labelled Jewish. He routinely refused to be included in lists or books that classified people by race"
>>
>>53994075
>refused to be included in lists or books that classified people by race
letterlijk geblauwpild
>>
>>53993819
ik zal het proberen oetz, dankjewel

>invoordat in de gevangenis gegooid voor anti-semitisme

>>53994075

HELD
E
L
D

>invoordat voor hypocriet uitgemaakt
>>
>>53994146
Of gewoon te slim om collectivist te zijn.
>>
>iedereen slaapt
TIJD VOOR HAMSTERS
>>
File: 1453384053549.jpg (138 KB, 652x648) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453384053549.jpg
138 KB, 652x648
>nederdraad zit vol met normaaltjes die nu aan het feesten zijn
>>
>>53995231
>Niet de hele nacht Sims spelen.
>>
File: mijnleven..png (8 KB, 237x216) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mijnleven..png
8 KB, 237x216
>dvw
>>
>>53995377
ga weg normaaltje
>>
>>53995468

>ik
>normaaltje

was dat maar zo, dan zou ik niet verslaafd zijn aan 4kin
>>
>>53995231
Bah! Kankernormaaltjes!
>>
Nachtdienst zit er bijna op, jongens!
>>
>>53998332

die van mij begint net
>>
Kanker weer niet gestORVEN IN MUJNN SLAAP
>>
>>54003491
ook goeiemorgen
>>
moggel
>>
>>54005060
krijg kanker, negerchinees
>>
>>54003491
ikdv

KANKER
A
N
K
E
R
>>
File: entranced pepe.jpg (74 KB, 400x387) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
entranced pepe.jpg
74 KB, 400x387
Hoe gaan dit vandag, my kankerlandse vriende?
>>
>>54005789
Het gaat KANKER

>Je zal nooit in Australië wonen

Waarom leven?
>>
>>54005789
met mij gaat het niet zo heel goed ben jarig maar ga niks leuks doen of zo.


kan iemand voor mij een verjaardagslied zingen?
>>
File: gefeli.jpg (24 KB, 499x333) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
gefeli.jpg
24 KB, 499x333
>>54005847
gefeliciflapstaart
>>
>>54005917
dank je >///<

MOEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE


wil jij een stukje taart?
>>
File: 1452512656884.jpg (425 KB, 1024x1050) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452512656884.jpg
425 KB, 1024x1050
>>54005847
Gefeliciteerd, Sinterklaasje!
>>
>>54006115
>//< jij krijgt ook een stukje taart :3
>>
>>54005847
Er is er een jarig, hoer A, hoer A
Dan kan je wel zien dat is DIE KANKERHOER DAAR!
>>
>>54005847
Hoe oud is jy vanjaar?
>>
>krijg reclame binnen van winkel waar ik wel eens wat koop
>zie leuk paar schoenen
>€180
>zoek even op internet
>paar straten verderop zit een winkel die diezelfde schoenen voor €90 verkoopt
>>
>>54006296
aayylmao

>>54006386
daar geef ik liever geen antwoord op
>>
>>54006443
leuke blog
>>
>>54006535
Dankjewel, geef mij nou maar je geld, kankerhoer. Ik doe dit niet voor niets
>>
>>53991678
>groene tekst
>>
>>54006491
Is jy te oud vir 4chan? Of te jonk?
>>
>>54006652
De echte Sint is 800+ jaar oud, dus als hij zijn leeftijd verteld weet iedereen dat hij een neppe Sint is
>>
>>54006652
daar ga ik geen antwoord over geven :>
de meeste mensen in de nederdraad weten het wel haha
>>
File: 12c.jpg (41 KB, 600x511) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
12c.jpg
41 KB, 600x511
>>54005847
proficiat anoniempje
>>
File: depressed pepe.png (20 KB, 638x547) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
depressed pepe.png
20 KB, 638x547
>ek sal nooit 'n Nederlaandse bf hê.
Lewe is waarlik lyding.
>>
>>54006692
gefeliciteerd dildo/168 anon
>>
>>54006807
Als je kniesokken draagt kunnen we wel iets regelen hoor :3
>>
File: 1383131434495.gif (183 KB, 208x296) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1383131434495.gif
183 KB, 208x296
>>54005847
Van harte gefeliciteerd!!

https://www.youtube.com/watch?v=vm1Dd0cXMQU
>>
>>54006899
Ek's nie a femboy nie.
>>
>>54006817
lol wat? ikben186. maar dankjeeee

>>54006936
dankjjeeee
>>
File: 1453489286252.jpg (302 KB, 2017x1003) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453489286252.jpg
302 KB, 2017x1003
>>54007215
Jammer ;_;
Misschien is dit iets voor je?
>>
>er zitten op DIT MOMENT mensen in de draad onder de 180cm
>>
>>54007625
Korter dan dat zij is niet erg, als het meiden waren dan
>>
>>54007682
wat probeer je te zeggen knul
>>
>>54007847
Hij geilt op kaboutervrouwtjes.
>>
>>54007625
Volgens mij ben ik net 180 cm.

Dat terzijde, de persoon die ik ken die het beste met vrouwen is, is 168 cm ofzoietz
>>
>>54007625
>195cm heersersras hier

>>54007574
Nee? Wat is hierdie autism? Ek hou nie van femboys nie.
>>
>>54007847
ik miste de 'n' bij 'zijn'

En ik bedoel dat meiden korter dan 1,8m mogen zijn. Ik heb het liefst meiden van rond de 1,65-1,70
>>
>>54007892
Homo
>>
File: 1453436355983.gif (607 KB, 800x792) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453436355983.gif
607 KB, 800x792
>>54007931
Rond de 120 cm is perfect voor mij oetz
>>
>>54007992
Ben jij 1,40m?
>>
>>54005847
Ben je eindelijk 18 geworden Sint?
>>
>>54008047
daar geef ik geen antwoord op oetz. hihi
>>
>>54008095
Heb je nog met die lelijkerd?
>>
>>54008095
>hihi
Bevestigd voor 16 geworden
>>
wat was de chatroom ook al weer?

>>54008120
gast ik zie toch slechte foto oetzzz
>>54008129
nee gewoon nee xD ik ben ouder
>>
File: pepe mad.png (19 KB, 724x552) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pepe mad.png
19 KB, 724x552
>>54007980
Hetero.
>>
>dvw geen Pesky om me in mijn kontje te neuken
>>
>>54008617
>dvw wel super lief en schattig knuffelottertje om mij in mijn strakke vossenjongenskutje te yiffen terwijl hij aan mijn halsbandje trekt en mij een brave jongen noemt
>>
>>54008215
domme kikkerpaler
>>
>>54009318
Dus waarom praat jij neger Nederlands?
>>
>>54008714
Ge zou moeten rondhangen med de jood
>>
>>54009416
>med
>>
>dvw geen awoe vd
>>
>>54007574
L E U K
E
U
K
>>
File: 1451508173355.gif (2 MB, 438x363) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451508173355.gif
2 MB, 438x363
>mgw ik me realizeer dat ik al een week niet heb gedouchet
>>
>>54009638
Je moet een miem spuien.
>>
>>54008007
Hij houdt van kaal en ongeschoren.
>>
>Probeer gezond te leven
>Koop krentenbollen
>Eet er 2
>Lees het stickertje
>25 gram suiker per bol
>dvw

Kankernaaiers
>>
>>54007892
>Ek hou nie van femboys nie.

Waar hou je dan wel van, kankerboef?
>>
>>54009874
>zo gaat het niet halen zijn
https://www.youtube.com/watch?v=66boOY4xXGU
>>
>>54005862
>>54005866
>>54008822
Wie van jullie is dit
Ga aub weg
>>
>>54009945
homo
>>
>>54009963
Ga weg Turk, hier in Nederland accepteren we homo's.
>>
>>54010045
Alleen homo's accepteren homo's.

homo
>>
>>54010045
homo
>>
>>54010133
>>54010144
>hij leeft nog in de middeleeuwen
>>
>>54010239
>Brusselmans zijn
Niet eens eenmaal
>>
>>54009874
>krentenbollen
>gezond

Mongool
>>
>>54008159
habbohotel
>>
>>54009874
als het past in jouw macros
>>
>>54010444
wdn bedoel je, macros zijn toch die knopjes
>>
>>54009874
er zit letterlijk fruit in, ze zijn gezond
>>
>>54010524
jij bent zeker zo iemand die denkt dat aardbeien en bananen gezond zijn
>>
>>54010886
>aarbeien en bananen zijn ongezond
aub
>>
>>54010886
>aardbeien en bananen zijn ongezond
Zijn ze niet.
Eén krentenbol ook niet, wees gewoon geen varken
>>
>>54010483
nee da's een groothandel
>>
>>54010957
>>54011006
Jullie zijn zeker zo iemand die denken dat groenten gezond zijn.
>>
>>54011608
Ge hebt enkel pure proteinen nodig en dan wat heffen.
Letterlijk de meest gezonde en athletische levenswijze
>>
>>54011887
tis die groente- en fruitlobby die ons anders wil doen laten geloven oetz
>>
best wel dood hier op een zaterdagmiddag
>>
>>54010957
>>54011006
>>54011608
deze miem moet echt stoppen
>>
>>54012754
>zegt de meneer met de miemvlag
>>
>bestel pakket
>krijg bericht dat deze waarschijnlijk tussen 12:15 en 14:15 aankomt vandaag
>nog niets gezien
>moet over een uur weg
>kan echt niet zonder dit pakket
>>
Wat zal ik vanavond en morgen eten jongens? Ik ga zo naar de winkel
>>
>>54013179
Stoofperen met aardappelen
>>
>>54013179
Bami en stampot
>>
>>54013179
2x overslag
>>
>>54013157
Mijn pakketbezorger is een punctuele moslimmeneer die wel altijd wil dat de hond eerst in een andere kamer wordt gezet voordat ik de voordeur open doe.
>>
>>54013179

Gekruide zalm met roerbakgroenten
>>
>>54013246
Maar dit is niet mijn normale pakketbezorger
>>
>>54013230
dat kan wel lekker zijn
>>54013240
ben geen fan van bami en stampot eet ik al zo vaak
>>54013273
dat is iets te halal voor mij
>>
De zoon van mijn vrouw is een normaaltje en ik voel me ongelofelijk incapabel vergeleken met hem.
Wat doe?
>>
>>54013429

Steek hem de ogen uit en overtuig hem vervolgens zijn moeder te neuken
>>
>>54013429
>de zoon van mijn vrouw
>niet "mijn zoon"
Ben jij een hoorndrager dat jij de telg van een ander onderhoudt?
>>
>>54013429
Kruiswoordpuzzel plegen
>>
File: 1406291483426s.jpg (2 KB, 125x125) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1406291483426s.jpg
2 KB, 125x125
>>54013429
>De zoon van mijn vrouw
Slap aas
>>
>>53989774
>posting Croatian flag as your op

zozzling @ your lives cucks
>>
>>54013429
Pilletje in zijn biertje, 's nachts in zijn kontje neuken
>>
>>54013581
EEN
NEUKENDE
ANANAS
>>
>>54013581
There's clearly no pineapple in the op
>>
>>54013380
Kip tandoori
>>
>>54013517
Ik ben geen hoorndrager maar het is niet mijn zoon, mijn vrouw is de moeder en haar vriendje is de vader.
>>
>>54013651
het aas heeft geen einde
>>
File: 1424807980136.gif (13 KB, 625x626) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1424807980136.gif
13 KB, 625x626
>>54013651
Het houd maar niet op
>>
>>54013629
me NEUKEN youre mom lolol
>>
File: hqdefault.jpg (11 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hqdefault.jpg
11 KB, 480x360
Heeft de dokter jullie ook verteld dat je grote ballen hebt en iemand moet neuken?
>>
>>54013803
Ja, alleen kan ik met niemand neuken want mijn vrouw doet dat liever met haar vriendje.
>>
>>54013581
>>54013629
>>54013750
pineapple on, pineapple off, pineapple on...
>>
>dvw gegroenpild
>>
>>54013901
Waarom neuk je haar vriendje niet?
>>
File: 1424798530515.jpg (60 KB, 550x366) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1424798530515.jpg
60 KB, 550x366
>2012 is 4 jaar geleden
>>
>>54014068
In 2012 was ik ook al depressief dus er is niks veranderd.
>>
File: 1453073435984.jpg (198 KB, 1500x1125) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453073435984.jpg
198 KB, 1500x1125
>>54014003
Wat houdt dat in?
>>
>>54014110
>er is niks veranderd.
Dus je hebt 4 jaar niets gedaan?
>>
>>54014186
nieuwvriend
>>
>>54014110
>"muh depressie"
KOEK goed gemiemt, kerel
>>
>>54014068
>1998 was 25 jaar geleden
>>
File: ebische moems.jpg (6 KB, 200x195) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ebische moems.jpg
6 KB, 200x195
>>54014068
2007 is ondertussen al bijna 10 jaar achter ons
>>
File: 1430500464427.png (839 KB, 2310x830) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1430500464427.png
839 KB, 2310x830
>>54014186
Onthoud het deze keer.
>>
File: Beet.png (51 KB, 625x626) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Beet.png
51 KB, 625x626
>>54013718
>houd
>>
>>54014256
>>54014314
sorry dat ik de miem even niet herkende
>>
>>54014314
dit is toch wel de slechtse miem die ik op 4kin heb gezien
>>
https://www.youtube.com/watch?v=FOFtpaKYlMI

Zijn jullie ook zo alfa?
>>
>>54014314

dvw Indigo pil
>>
File: 1445169526431.jpg (170 KB, 433x419) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445169526431.jpg
170 KB, 433x419
>>54014337
>belgië
>>
>>54014449
>dgw geen zieke slet om mij vast te houden
>>
>>54014478
>knows how to summon a succubus
Leer het aan mij aub
>>
>>54014449
>vrouwen helpen
>alfa
>>
>>54014596
Ik kan je garanderen dat zijn lul vaker nat wordt dan die van jou.
In feite, hoogstwaarschijnlijk heeft hij die chick 'getroost' een half uur na het gebeurtenis.
>>
>>54014596
>Vrouwen erkennen als mensen en niet gelijk stellen met honden.
>alfa
>>
>>54014003
New-age hippie, aub, stop met paddestoelen eten
>>
File: umarushinjifather.png (456 KB, 768x660) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
umarushinjifather.png
456 KB, 768x660
>>54014573
https://www.youtube.com/watch?v=UaSsuZC6vEg
>>
>>54014669
>atleet heeft meer sex dan een /int/ nerd

whoa..serieus? en ze is maximaal een 5/10
>>
>>54014449
Maar je ziet helemaal niet wat er gebeurde waardoor ze huilie deed
>>
>>54014767
>blanken
>>
>>54014806
Ze kreeg een bal tegen haar kop.
>>
>>54014860
Ja twee, maar ik bedoel voordat hij haar troostte
>>
>>54014860
Moet ze voortaan gewoon een beetje beter uitkijken.
>>
>>54014918
Zo'n bal komt met 80 km/u aan, ik denk dat je dat moeilijk kan ontwijken
>>
>>54014953
>t. langzame dikzak
>>
File: 1438532045085.jpg (101 KB, 960x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438532045085.jpg
101 KB, 960x960
>>54014906
>>
>>54014953
>geen trefbalmeester zijn
>>
>>54015039
>beukbal ''trefbal'' noemen
>>
File: image.jpg (16 KB, 236x306) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
16 KB, 236x306
>zaterdag
>>
File: xmKrHrP.gif (3 MB, 512x288) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
xmKrHrP.gif
3 MB, 512x288
>>54014974
>Ik heb matrix-reflexen
>>
>>54015077
>trefbal "beukbal" noemen
in welk hol woon jij
>>
>>54014805
Een 5/10 is nog steeds meer dan jouw rechterhand.
>>
File: 1447091111179.gif (42 KB, 100x178) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447091111179.gif
42 KB, 100x178
>>54015097
Ik laat je weten dat ik Dark Souls 1 EN 2 met gemak uitgespeeld hebt.
>>
>>54014805
>whoa..serieus?
Weet jij wel hoeveel condooms er verbruikt worden tijdens de Olympische spelen?
>>
>>54015164
Alleen een wijf zou dit geestog vinden. Waar woon je, schat?
>>
>>54015187
Dark Souls 2 is echt een schijtspel.
>>
>>54015187
Ik maakte met gemak iedereen online in op DS2 met een toetsenbord en muis. Dat spel was echt zo makkelijk.
>>
>>54014767
leuke tv
>>
>>54015187
>niet eens demon's souls
>>
NIEUW

>>54015586
>>54015586
>>54015586
Thread replies: 315
Thread images: 64
Thread DB ID: 470624[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.