[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/nederdraad/
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 322
Thread images: 64
File: image.png (493 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.png
493 KB, 500x500
emily editie

welkom:
emily
niet welkom:
jij en buitenlanders
>>
autist
>>
File: neder.jpg (285 KB, 2017x1003) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
neder.jpg
285 KB, 2017x1003
Herinnering
>>
emily is een kankerbitch
>>
>>53976614
Eerste voor West-Vlaanderen=slechtst-Vlaanderen
>>
Sinds we het over accenten hadden:
https://www.youtube.com/watch?v=zHmcVjMzS-I
>>
>>53976614
https://www.youtube.com/watch?v=etKJY1RQ3I4

>dgw west vlaanderen en oost vlaanderen>antwerpen en "vlaams" brabant

Amber is het West Vlaamse meesterras meiske.
>>
>>53976695
Bed van meest linkse plaatje komt niet overeen oetz.
>>
>>53976695
dit is wat hitler wilde voorkomen
>>
File: 34589132058132.png (473 KB, 832x506) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
34589132058132.png
473 KB, 832x506
Welke tekst hoort bij dit plaatje?
>>
>>53976764
Jezus man, stop eens met masturberen op lelijke wijven in kinderseries
>>
>>53976717
net als je moeder kkrbitch hwhwhwhahahaahahahahahahahahahahahahahahahhhahahaaahahahah
>>
Dagelijkse herinnering dat Hitler niets verkeerd heeft gedaan en dat we alle joden moeten _oden
>>
File: 1409945694010.jpg (10 KB, 420x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1409945694010.jpg
10 KB, 420x300
>>53976695
>hij heeft wel z'n kontje gepaalt
>>
>>53976874
>masturberen
>stop met projecteren

Ik waardeer haar West Vlaamse kant. Ik zie haar niet als een seksueel object, jij Antwerpse/Brabantse pervert.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=S1vHmPVnhZU&t=3m21s
>>
File: 1450543785402.jpg (242 KB, 1400x945) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450543785402.jpg
242 KB, 1400x945
>>53976938
>>
File: hitlerwarnedus.png (35 KB, 864x107) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hitlerwarnedus.png
35 KB, 864x107
>>53976838
>>
http://instasync.com/r/CringeGalore1

Kom ouwehoeren en filmpjes kijken, je weet wel hoe het gaat
>>
West - en Oost-Vlamingen zijn PUUR. Antwerpenaren zijn decadente stront, nog erger dan Hollanders.
>>
>>53976961
Ik weet niet of infantiel zijn beter is dan pervers zijn boertje
>>
>>53976983
>Rutger
Wat een kutnaam
Hij heeft ook zo'n smerig westers accent, hoe kan hij nou niet duzend verstaan?
>Dat superioriteitsgevoel alleen maar om de gesproken taal.
>>
>>53976793
Dildoanon heeft ergens toegegeven dat hij 168 cm lang en ongeveer 51 kg zwaar is.
>>
>>53976114
>>
>>53977130
Niet-West-Vlamingen zullen nooit de West Vlaamse identiteit verstaan.
>>
File: tr vote.png (357 KB, 545x694) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tr vote.png
357 KB, 545x694
>>53977179
Heb al gestemt.
>>
https://greatlanguagegame.com/play/

Paal scores
>>
>>53976695

dildoanon waar heb je dat bedovertrek vandaan
>>
File: 1446102687564.jpg (77 KB, 615x409) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446102687564.jpg
77 KB, 615x409
>>53976938
Dagelijkse herinnering dat Hitler niets verkeerd heeft gedaan en dat we alle inferieure rassen moeten _oden
>>
>>53977149
Hij doet alsof :^)
Bij het piewnieuws gaan ze gewoon mensen lastig vallen
>>
>>53977210
We hebben er vrede mee zenne
>>
File: 03.jpg (12 KB, 289x421) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
03.jpg
12 KB, 289x421
>>53977044
>>
File: Language test.png (17 KB, 732x527) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Language test.png
17 KB, 732x527
>>53977403
Eerste poging.
>>
>>53977299
kkr toeroek
>>
File: lg.jpg (9 KB, 716x196) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
lg.jpg
9 KB, 716x196
>>53977403
>>
>>53977403
slechts 250
>>
Support NEDERDRAAD in /int/ Battle of Generals

Vote here: https://poal.me/x2dp3p
Thread here: >>53976114
>>
>>53976755
>geen enkel Hollands dialect
>>
>>53978042
Ook geen Brabants dialect, best wel lamme video.
>>
File: eerste poging.png (18 KB, 741x536) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
eerste poging.png
18 KB, 741x536
>>53977403
Is dit goed?
>>
>>53976848
School
Vind ik echt een hel
Je ziet mij pas lachen
Na de bel
>>
File: gestrikte036.png (215 KB, 600x513) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
gestrikte036.png
215 KB, 600x513
>ben hier niet sinds zondag geweest
>wil nu alweer weg

Adieu, klootviolen!
>>
>niemand die ook nog examens heeft wilt even rustig een pintje pakken
>iedereen die geen examens heeft wilt UTGAAN
Het leven hè mannen
>>
>>53979015
maar ik ben een vrouw
>>
>>53979015
Zolang er maar bier is, toch?

>>53979162
Lieg niet, kut
>>
>>53979162
paal ruimte tussen neus en bovenlip
>>
>>53979162
Paal vrouwelijke piemel.
>>
File: 332.jpg (21 KB, 306x251) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
332.jpg
21 KB, 306x251
>>
>>53973618

ik heb een jaar in Groningen gestudeerd en 4 jaar in Gent en oetz zie ik niet veel verschil, en zeker niet genoeg om 12.5k £ waard te zijn
>>
https://www.youtube.com/watch?v=_4kl9QzY2cE

Hier hoor je duidelijk Amber haar meesterras West Vlaams tongval.
>>
>>53979015
Ik moet leren, kut.
>>
>>53979441
raar excuus om die filmpjes te kijken bartje
>>
>>53979589
Doe je dan fout, mongool

Gisteren, vandaag en morgen moet je de hele avond naar de kenker gaan!
https://youtu.be/rhZWjvg289c
>>
>>53979441
>neger met vlaams accent

allez verneuk mijnen poep omhoog
>>
>>53979015

toen ik in Gent studeerde waren er altijd veel studenten die gingen zuipen tot 8 uur 's morgens, ookal hadden ze examens de dag erna. echt toen ik 's morgens naar mijn examens fietste waar ze nog bezig

ik snapte nooit hoe deze studenten het volhielden
>>
>>53979592
Ze is ouder dan 16. Wat impliceer je eigenlijk Accenten zijn interessant. En ik vind Brabanders en Antwerpenaren ergerlijke janetten.
>>
>>53979441

als je de klank uitzet dan zijn die wijven dan best wel geil
>>
>>53979810
>Wat impliceer je eigenlijk
dat je de vlaamse versie van spangas zit te kijken
https://www.youtube.com/watch?v=mdr2LEYyaSU
>>
>>53979793
>vlaams accent
Mensen uit regio Brabant (voorsteden van Brussel eigenlijk) en Antwerpenaren zijn GEEN Vlamingen.
Alleen West Vlamingen en Oost Vlamingen zijn Vlamingen.
>>
>>53979807
Door geen complete randdebielen te zijn en de stof te weten.

Heb wel vaker brak/lam een examen gedaan, nooit last van gehad
>>
>>53979927
Wat voor pretstudie doe/deed jij dan?
>>
>>53979865
Alsof ik die "kinderserie" echt volg. Ik kijk gewoon om naar het contrast van Ambers meesterras tongval en de Brabantse janetten te luisteren.
>>
>>53979959
Informatica
>>
>>53979807
Door te buizen; of heauguescholer te zijn
>>53979810
Ge zou gewoon vrede moeten nemen met uw inferioriteit
>>
File: lachendeaap2.gif (2 MB, 200x150) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
lachendeaap2.gif
2 MB, 200x150
>>53979971
>Vlaming die een andermans dialect homo noemt
>>
>>53979988
toegepaste informatica of echte informatica (computerwetenschappen)?
die eerste is een pretstudie.
>>
>>53979988
Oef dat vind ik zo ongelofelijk moeilijk.

Maar ik ben kankerdom dus dat scheelt.
>>
>>53980065
wat is lachendeaap1
>>
>>53979927
>Door geen complete randdebielen te zijn en de stof te weten.

ja en hoe ga je leerstof kennen zonder te leren?
>>
>>53980080
Hbo Informatica, een kul opleiding. Ben er mee gestopt omdat je er niets nuttigs leerde.

Je kon prima steent/dronken op examens zijn, als je minder dan een 7 haalde was je een mongool
>>
>>53979988
>dit soort normaaltjes doen dezelfde studie als ik
>>
>>53976695
Je bent deze vergeten
>>53962151
>>
>>53980119
Je moeder
>>
>>53979279
>plaatje of fotostrip met tekst
Wat een slechte miemdefinitie.
>>
>>53980228
doe informatica op universitair niveau. ge gaat er niet door zijn als je tot 8 uur 's morgens zuipt.
>>
>>53980052
Antwerpen heeft niet eens een goede universiteit.
>>
>>53979865
Nederlanders zijn kankerlelijke Germanen zeg.
>>
>>53980458
Brugge ook niet, maar Leuven en Gent wel
>>
>>53980341
Ik heb geen enkele behoefde zoiets te doen, ben uit de ICT gestapt voor een reden.
>>
>>53980458

dit. als je niet in Leuven of Gent zit, dan kan je evengoed niet studeren
>>
>>53980595
West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen horen bij elkaar.
>>
>>53980597
Wat doe je nu?
>>
Buurmannen, we gebruiken jullie hulp.
https://poal.me/qzvo9i
Het is 48% : 52% voor /rus/ en de fransen hebben ons bedrogen (ze hebben allemaal voor /rus/ gestemd).
Ik weet, sommige zullen nu "mof" zeggen en dat wij je fietsen terug brengen moeten. Hiermit beloof ik dat all je fietsen zullen terug gebracht worden :3. En hoewel we niet altijd goede buurmannen waren, wil ik jullie vragen: Had u liever ons of Rusland als buurman?

Ik vestige all mijn hoop op jullie
-uw Hans
>>
>>53980684
>Hiermit

schattig duitsnederlands :3
>>
>>53980595
Brugge heeft wel https://en.wikipedia.org/wiki/College_of_Europe
Is redelijk elitair.

Antwerpen = kaka en pipi
>>
>>53980684
Ik heb natuurlijk voor jullie gestemd :)
>>
>>53980624
Antwerpen en Vlaams Brabant ook
>>
>>53980770
>>53980624

en Limburg blijft alleen achter ;_;

>>53980745
Ik wou daar eerst gaan studeren, maar het inschrijfgeld is godverdomme 15.000 euro
>>
>>53980659
Relatief dom werk, maar wel een vast contract met veel groeikansen en gezellige collega's.

Wie kan nou zeggen dat hij meerdere malen per jaar dronken wordt met en op kosten van de baas?
>>
>>53980745
>niet STEM
>>
Ik ben lekker Piraten van de Caraïben aan het kijken :3
>>
>>53980265
wow
>>
dvw je HBO doet en naar TU wil

Ik studeer dit jaar af en ben dan 24, ben ik te oud voor uni?
>>
>>53980856
De wereld draait niet om STEM
>>
>>53980864

1 tot 3? Ok
4? Godverdomme oprotten met die kanker
>>
>>53980856
Ik doe een STEM opleiding, randdebiel.
>>
>>53980899
Je bent nooit te oud
>>
>>53980684
>>53980764
Nou, vooruit dan maar, omdat je het zo lief vraagt.
https://www.youtube.com/watch?v=o1bPwwLlfYU
>>
>>53980899
Je was 24 jaar geleden al te oud
>>
>>53980899

als je het nu niet doet, dan zul je hetn ooit meer gaan doen en ga je spijt hebben voor de rest van je leven
>>
>>53980684
astublief
>>
>dvw geen /u/ gardevoir vd
>>
File: 1452176641683.jpg (12 KB, 279x231) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452176641683.jpg
12 KB, 279x231
>>53980684
Voted
>>
Is WO nou echt zo veel 'beter' dan HBO of is dat gewoon een miem?
>>
File: fahrrad.jpg (1 MB, 2816x1725) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fahrrad.jpg
1 MB, 2816x1725
>>
>>53980984
>>53981025
Nee maar ik bedoel zit ik niet dan met allemaal kleuters die net van het VWO komen, en gaan ze me dan wel uitnodigen voor feesten enzo?
>>
>>53980854
Genoeg mensen. Ik zit op dit moment in het casino op kosten van de baas
>>
>>53980912
De wereld is inderdaad niet perfect
>>53980952
Ik wist wel dat de twee irritante typetjes met de Belgische vlag dezelfde persoon waren
>>
>>53981041
Z E L F M O O R D
>>
>>53981041
>dvw geen /d/ gardevoir vd
>>
>hij is nog nooit een saint lucia vlagje tegengekomen op 4kin
wat is de zeldzaamste vlag waar jullie ooit getuige van waren op dit cambodiaans bord voor lepra patiënten?
>>
>>53981063
status
Het is niet veel moeilijker dan mensen het doen lijken, als je HBO aankan zal je voor WO gewoon een beetje harder moeten werken. Zeker wel te doen.

t. Iemand die met zijn HBO P naar de uni ging
>>
>>53981063
niet zozeer beter, wel uitdagender.
Tenzij ge natuurlijk pol en soc ofzo doet
>>
>>53981063
Ligt eraan wat je ermee wilt doen.

>>53981068
Gib mein Großväters fahrrad zurück!
>>
File: here we go.jpg (27 KB, 362x373) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
here we go.jpg
27 KB, 362x373
>>53981083

24 is echt niet oud. ik wordt dit jaar 24 en ik kan gerust nog meegaan met de eerstejaars studenten. de meeste plebs die hier ontgroend worden zijn eerste jaars

>mgw ik hen opdrachten mag geven
>>
>>53981068
zit er nu een holster op die fiets?

echte Duitser
>>
>>53981195
Welke studie?
>>
https://youtu.be/l3LFML_pxlY
>>
>>53981195
Wat betreft wetenschappen bestaat er een enorm verschil tussen 'HBO' en 'WO'.
In een HBO opleiding kun je zonder ooit te studeren makkelijk slagen, tenzij je een compleet idioot bent die nooit iets heeft gelezen of geleerd in zijn leven.
>>
>>53981195
Hoe leer ik hard te werken? Ik ben een luie flikker die zijn examens op de middelbare gehaald heeft alleen omdat ik met minimale inspanning kan leren oetz.
>>
>>53981257
>ik wordt
>eerstejaars studenten
>hen
>>
>>53980684
Heb toch op /rus/ getemt, het moest wel. Jullie zijn behoorlijke cucks deze dagen, wat is er toch met die harde Nazi krijgers gebeurt?
>>
>>53981399

studeer iets wat je echt wil studeren. ik leer met plezier omdat ik het graag doe
>>
File: 1452625684830.jpg (599 KB, 1500x1117) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452625684830.jpg
599 KB, 1500x1117
NICHT VERGESSEN!
>>
File: adorable_nl.png (39 KB, 520x390) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
adorable_nl.png
39 KB, 520x390
>>53980990
>>53981031
>>53981057
Danke je wel :3
>>
>>53981399
Door slim te zijn en je luiheid te gebruiken om te innoveren en zo efficiënter kunnen leren.
>>
>>53981459
>>eerstejaars studenten
>>hen

wat is hier mis mee? Dat is perfect normale hier in Limburg
>>
>>53981325
Civiele techniek

>>53981356
Klopt, het niveau is wel zeker anders maar het is niet onmogelijk hoog. Ik kon het amper bijhouden het is eerste jaar en moest echt wel van de HBO mentaliteit af, maarja nogmaals het is moeilijker maar niet onmogelijk.

>>53981399
Mijn ervaring is om het gewoon te doen. Je moet school op de eerste plek zetten en de rest is randzaak, op het begin is het wel kut maar als je eenmaal het ritme vast hebt, kun je je sociale leven weer beetje bij beetje opbouwen.
>>
>>53981470
Zijn hier nooit welkom geweest.
Vroeger waren het meer de Boeren die onze steun hadden
https://youtu.be/nlHqKJyo3GQ
>>
>>53981476
Augmented Reality vind ik wel interessant maar voor zover ik weet zijn daar geen specifieke opleidingen voor.
>>
>>53981588
Maar dat is geen Nederlands en hier lult men Nederlands.
>>
https://poal.me/qzvo9i
https://poal.me/qzvo9i
https://poal.me/qzvo9i
>>
paal wat je luistert
https://www.youtube.com/watch?v=cc5wkQm6B44
>>
>>53981804
https://youtu.be/1TsVjvEkc4s
>>
>>53981588
Ik dacht dat in uw zin 'hen' meewerkend voorwerp is en dat ge daardoor 'hun' moet gebruiken. Ik kan me ook vergissen.

'Eerstejaars studenten' zou aaneengeschreven moeten worden: 'eerstejaarsstudenten'.
>>
File: balloon_room.jpg (49 KB, 525x394) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
balloon_room.jpg
49 KB, 525x394
Jongens hoeveel ballonnen zou ik nodig hebben om een woonkamer ongeveer zo te vullen?

Ik dacht aan 1000, zou dat genoeg zijn?
>>
>>53981804
https://www.youtube.com/watch?v=PQI5LtRtrb0
>>
>>53981929

1000 is echt veel
>>
>>53981929
Ligt aan de grootte van de woonkamer.
>>
>>53981804
https://www.youtube.com/watch?v=cJMeTmdfNWk
>>
>>53982052
20-25m2 ongeveer

>>53982011
Da's de bedoeling. Gewoon zoveel dat je niet meer kan lopen.
Je kent toch wel die ballon prank gedoe filmpjes? Zoiets zeg maar. Alleen ga ik geen prank uithalen maar is 't voor een verjaardag
>>
kanker net mijn eerste toernooi ronde verloren tegen kanker sissay
>>
>>53981804
https://www.youtube.com/watch?v=9dXdphG-AxA
>>
File: bouw.png (212 KB, 606x1342) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bouw.png
212 KB, 606x1342
Rateer mijn bouw.

>in voordat 3,5 en ssd is een miem miem
>>
>>53982127
Confetti of die verpakkingsschuimpjes zijn beter dan.
>>
>>53982172
kankerduur/10
>>
>>53982172
>Iiyama
>Win8
>die koeler
>dure ram
>dvd speler
>CM voeding

Begin maar opnieuw
>>
>>53981804

https://www.youtube.com/watch?v=7xalcZyArsA

moest iemand het goed vinden dan paal ik wel meer
>>
>>53982263
Valt wel mee, jij bent gewoon skir
>>
>>53982172
>250gb SSD
>Gimmick gaming toetsenbord.
>>
>>53981257
Nog efkes erover nagedacht.

"Ik aan hen opdrachten mag geven".
Ik = onderwerp; aan hen = "meewerkend voorwerp"; opdrachten = lijdend voorwerp
"Ik hun opdrachten mag geven"
Ik = onderwerp; hun = meewerkend voorwerp; opdrachten = lijdend voorwerp

Dus: Ik ben zeker dat je 'hen' MOET vervangen door 'hun'. Hier heb je te maken met een meewerkend voorwerp.

Mvg.
Shalom.
>>
>>53982310
€1300 voor een i5 bouw is te duur
Mijn i7 bouw was rond de €800
>>
>>53982287
MINDER MINDER MINDER
>>
wanneer en waar ondekten jullie dat joden de bron van alle kwaad zijn?
>>
>>53982273
>Iiyama
Heeft goede recensies

>die koeler
Lijkt me niks mis mee.

>>dvd speler
Waarom niet?

>>dure ram
??


>CM voeding
Misschien zijn er wel betere alternatieven ja.
>>
>>53982441

hier >>53982359
>>
>>53982172
>250 gb ssd
>windows 8

wel een goeie case oetz heb 'm zelf ook
>>
>>53982441
>>53982494
ook daar >>53982359
>>
>>53982127
zou uitgaan van zo'n 25cm per ballon en dus 4*4*4=64 per m3

mocht het teveel zijn komt het wat hoger dan je bedoelde maar dat is ook niet erg
>>
>>53982441
"Overall, Jews have won a total of 28% of all the Nobel Prizes in medicine, 26% of physics, 19% of chemistry"

"Jews comprise less than 0.2% of the world's population"

Germanen zijn hoorndragers en zullen altijd hoorndragers zijn. Daarenboven teren Germanen op de verwezenlijkingen van anderen.
>>
>>53982441
hiero >>53982359
>>
>>53982442
>Heeft goede recensies
Blinde mensen mogen inderdaad recensies achterlaten. Die mensen kopen ook 1m+ 1080p schermen

>Lijkt me niks mis mee.
Is geen CM Hyper 212 Evo of een Noctua

>Waarom niet?
Omdat je oude pc er nog een heeft? En waarvoor heb je hem nodig?

>??
Kingston Value Ram, meer heb je niet nodig.

>Misschien zijn er wel betere alternatieven ja.
Vrijwel zeker. Mijn vorige CM voeding heeft mij bijna een pc gekost. Als er iets is waar je niet op moet bezuinigen is het wel je voeding. Neem iets met minimaal Bronze en zo min mogelijk "Gaming".

Koop daarnaast een simpel Logitech toetsenbord als je huidige naar de klote is, of als je wilt uitgeven een simpele mechanisch toetsenbord van bijvoorbeeld Ducky.
>>
>dvw mijn betovergrootvader een Jood was
Voelt goed dat door mijn aderen ook een beetje van het nobele Joodse bloed vloeit.
>>
>>53982961
Joodsheid komt binnen via de vrouwelijke familieleden.
>>
>>53983013
Ik had het over Joods bloed, niet over Joods zijn.
>>
>>53983013
Dat ontneemt je genetische joodheid nog niet.
>>
File: 44646464646.jpg (729 KB, 1712x1338) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
44646464646.jpg
729 KB, 1712x1338
>joden zullen dit verdedigen
>>
>>53982441
Jaloers op ons knap uiterlijk? En uitzonderlijke intellectuele en artistieke capaciteiten?

https://www.youtube.com/watch?v=07zgZpgTRs8

Jaloezie/afgunst is een teef.
>>
>>53983164
Ze zien eruit al westerse hoeren oetz
>>
>>53983122
en hoeveel beheersen wij? wat een slechte tabel is dit zeg
>>
>>53983164
Waar hebben ze die trollen vandaan?
>>
zal trump winnen?
>>
>>53983353
Nee, natuurlijk niet.
>>
>>53983241
De meeste onder hen zijn Ashkenazi Joden (maar ook een paar Mizrahi en Sephardim zie en vermoed ik). Ashkenazi Joden zijn verwant aan Zuid-Europeanen, voornamelijk aan Italianen. Ze zijn gevlucht naar Centraal- en Oost-Europa.

http://news.sciencemag.org/biology/2013/10/did-modern-jews-originate-italy

http://blogs.discovermagazine.com/gnxp/2010/06/genetics-the-jewish-question/
>>
>>53983313
>en hoeveel beheersen wij?
De rest
>>
R
A
N
D
>>
Wie wilt er ook op Bernard Zanders stemmen?

https://www.youtube.com/watch?v=2nwRiuh1Cug
>>
S
T
A
D
>>
File: 1441440191663.jpg (81 KB, 666x666) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441440191663.jpg
81 KB, 666x666
>dvw geen vd
>>
File: 1409601087914.gif (433 KB, 350x343) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1409601087914.gif
433 KB, 350x343
>>53983677
>dvw vrouwfu
>>
>>53983677
Dus
Waarom heb jij de behoefde om een vd te hebben?
>>
>>53983598

ik, maar hij gaat toch niet winnen
>>
>>53983598
Sociaal-linkse Jood met prachtige plannen (lel). De VS mag kapot voor mijn part. Dus ik hoop dat hij wint.
>>
>>53983455
>verwant aan Zuid-Europeanen
Hopelijk associeren ze zich niet aan dat soort beaner volken die ver onder hen staan.
>>
File: 1450993354504.jpg (495 KB, 1176x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450993354504.jpg
495 KB, 1176x1000
>>53983742
Awoe~
>>
File: 1449672730316.png (444 KB, 800x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449672730316.png
444 KB, 800x1000
>>53983857
Awoe~
>>
File: young.jpg (93 KB, 666x870) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
young.jpg
93 KB, 666x870
Arabieren krijgen ook witter/grijzer haar wanneer ze verouderen. :3
>>
nu hebben de joden ook al de draad godverdomme overgenomen
>>
>ga bij studentenvereniging
>ontgroening, verplichte bijeenkomsten etc
>geen enkel dispuut of jaarclub wil me hebben
>maak letterlijk nul vrienden

En ik dacht nog om mezelf om te toveren tot normaaltje in een nieuwe omgeving. Wanneer gaven jullie het op om een normaaltje te zijn?
>>
>>53984016
Het is gewoon een achterlijke West-Vlaming zonder verwarming
>>
File: nev.jpg (28 KB, 324x291) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nev.jpg
28 KB, 324x291
>>53984037
>studentenvereniging

Letterlijk een miem
>>
>>53984037

5 jaar geleden. ik ben zo blij geworden in mijn eenzaamheid, dat er ik zelfs niet uit wil komen
>>
>>53984037
>ging bij de autisten lolsorandom harry potter fan club niet zoals de andere meisjes vereniging
>maak 0 vrienden

soms lukt het gewoon niet
>>
>>53983353
Trump is een volslagen idioot. Ik heb sterk vermoeden dat de 3e WO zomaar kan starten als die man macht heeft.
>>
File: laughing_girls.png (306 KB, 711x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
laughing_girls.png
306 KB, 711x400
>>53981192
>zeldzame vlaggen verzamelen in plaats van ze zelf te palen
>>
File: chaim weizmann.jpg (91 KB, 443x596) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
chaim weizmann.jpg
91 KB, 443x596
>>53984016
Omdat jullie hoorndragende barbaren voor eens en altijd uit jullie waanbeelden moeten geraken. Jullie stellen niets voor.

Oost-Aziaten en etnische Joden domineren (in?) de wetenschappen.
>>
>>53980899
Nee, als je instroomt in een master zul je gasten van 30+ in je jaar hebben.
>>
>>53984153
Het is alleen een geldige verzameling als je de vlag opslaat van degenen die onder die vlag paalt.
>>53981192
Heb hopelijke een legitieme Svalbard, was niet van PK.
>>
>>53984037
Toen ik 20 was.
En toen werd ik er een niet veel erna
>>
>>53983794
Maar hij zal het land juist fixen.
>>
Ik ben 24 met een MBO4 diploma. Zal ik HBO doen jongens? Ben ik daar niet te oud voor?
>>
File: Saint_Lucia.gif (250 B, 16x11) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Saint_Lucia.gif
250 B, 16x11
>>53981192
Maar anon die heb ik wel
>>
>>53984242

man je bent niet beter dan een amerikaan die zich 1/125 Indiaan nooit. stop deze zelfdelusie en haal je hoofd uit je reet. Hoeveel nobels heb jij gehaald? Juist, geen. Leuk dat je jezelf een gevoel van voldaanheid hebt opgedrongen, zonder iets zelf te bereiken
>>
File: laughing_whores2.png (444 KB, 465x455) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
laughing_whores2.png
444 KB, 465x455
>>53984271
>legitieme Svalbard
>>
>>53984271
svalbard is hoe dan ook een VPN / proxy, Pk heeft dat bevestigd
>>
>>53984037
>Wanneer gaven jullie het op om een normaaltje te zijn?
Toen ik een jaar of 6 was. Wordt gewoon bevriend met abnormaaltjes
>>
>>53984400
Hoe zou hij dat moeten weten? Als iemand paalt vanuit Svalbard krijgt ie gewoon die vlag.
>>
is australië echt of is het een parodie van engeland?
>>
>>53984096
Dat is een van de meest absurde en uit de lucht gegrepen ding(en) die ik ooit gelezen heb.
Gent>Brussel>Antwerpen
>>
>>53984320
Kanker, wou HBO doen terwijl ik bijna 30 ben. Zou me niet laten afschrikken door leeftijd.
>>
>>53984561
vertel eens waarom bxl > antwirpeuh volgens u
>>
>>53984565
Ik vind het gewoon naar om tussen 17 jarige havisten te zitten
>>
>>53984623

beide zijn schijt
>>
>>53984509
Iemand is daar geweest en heeft het getest
>>
>>53984561
Het is uw andere typetje althans
>>
>>53984541
Bewijs dat je geen Australier bent.
>>
>>53977164
>168 cm lang
>lang
>>
>>53984360
>1/125 Indiaan

Ik ben in zeer hoge mate Ashkenazi Jood. Uw vergelijking gaat totaal niet op.

grootouders 1:
4/16; germaans (ongeveer, kan miss. ook keltisch zijn ofzo), de man
3/16; sephardi, de vrouw
1/16; ashkenazi

grootouders 2:
4/16; ashk, de man
4/16; ashk, de vrouw

De verhoudingen hebben betrekking op mij.

Dat is 3/4 etnisch Joods.
>>
>>53981083
>hij wilt op kleuterfeestjes komen
maar waarom
>>
>>53981804
https://www.youtube.com/watch?v=93o6_DR0pqM
>dvw hoekige autist
>>
Ik toon ook interesse in andere culturen, o.m. de cultuur van de Tsjetsjenen.

https://www.youtube.com/watch?v=UDgv7y4GC4A
>>
File: 1448310599488.jpg (18 KB, 336x403) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448310599488.jpg
18 KB, 336x403
>>53976695
deze """"""""""""""""man""""""""""""""""""""""""moet opkankeren
>>
>>53985524
tis goed met u meneer wortel
>>
>>53985524
Doe jij net of je een jood bent om /pol/ te trekkeren?
>>
>>53985524
t'was wel oke geweest als die kopvodden er niet tussen zaten
>>
>>53985776
Gemeen.

Ik wil wel met hem kroelen onder de dekens :3
>>
>>53985922
Maar jij bent dan ook een flikker
>>
>>53985878
We zitten hier niet op /pol/ en waarom en hoe zou ik iemand trekkeren? Ik voer alleen feiten aan (of liever, ik voer argumenten aan die gebaseerd zijn op feiten). Ik ben 3/4 Jood maar wel seculier. Ik eet niet kosjer bijvoorbeeld, alhoewel veel seculiere Joden dat wel doen puur uit culturele overwegingen.
>>
>>53986093
jij probeert wel heel hard te azen
>>
>>53986177
Ik lok graag discussies uit, ja. Soms ben ik serieus, soms ben ik aan het schijtpalen.
>>
>>53984635
Oh nee! Wat zullen ze wel niet van je denken! :^)

Toen ik voor het eerst naar de HBO ging was er ook een man van tegen de 40 en een van boven de 50 (schat ik zo). Je bent daar toch gewoon voor je studie? Je hoeft heus niet bier te gaan zuipen met die 19 jarigen.
>>
Limburgers hier?
>>
>>53985986
Nee jij
>>
>>53986327
>Je hoeft heus niet bier te gaan zuipen met die 19 jarigen.

Waarom zou je dat niet doen? Als ik iemand was van die leeftijd, zou ik wel een 19-jarige studente lusten hoor.
>>
piemels hihihihi
>>
>>53986440
Haha benis in boog :DDD
>>
>>53986436
Wie lust er niet een19-jarige studente?
>>
>>53986503
Ik heb liever een jongen.
>>
>>53986397
Als ik aan Limburg denk, denk ik aan armoede en Natalia.
>>
>>53986564
Ik heb liever een jongen die er uitziet als een meisje.
>>
>>53986503
je denkt toch niet dat een 19 jarige studente iets wilt met een 30 jarige mislukkeling
>>
>>53986650
Dat is wat anders
>>
>>53986436
>studente
>beta studies
Ja, en ik wil ook wel gaan zwemmen met het loch ness monster.

>geen beta studie
Koek!
>>
>>53986723
Ik zie soms lekkere meisjes aan de faculteiten van de (harde) wetenschappen hoor. Ze zijn evenwel niet de meest vrouwelijke. Da geef ik toe.
>>
http://www.bbc.com/news/uk-england-york-north-yorkshire-35385227

hmmmmmm
>>
>>53986886
tja, een keer in het jaar bellen moet toch geen last zijn.
>>
>>53986862
Stront ik begin aan mezelf te twijfelen nu.
Is het 'aan de faculteiten van' of 'op de faculteiten van' of 'in de faculteiten van'?
Mijn Franstalige opvoeding heeft mijn Nederlandse taalgevoel op sommige vlakken echt verneukt (grammatica uitgezonderd, das logisch en gemakkelijk).
>>
>>53987264
Ik zou het niet weten vriend.
Ik zou het niet weten.
>>
>>53987264
Volgens mij is iemand 'aan de faculteit verbonden' maar zit hij 'op de faculteit'. Weet het niet zeker hoor.
>>
>>53986862
>>53987264
een faculteit is geen plaats maar een organisatie
>>
>>53987510
dus 'aan' dan? zeker niet 'in'. maar vaak wordt het wel geassocieerd met een bepaalde plaats (of groep gebouwen).

"lekkere meisjes aan de faculteiten (harde) wetenschappen " dan? hmmm

of misschien 'op'?

kweet het echt niet. Het Nederlands is soms verwarrend als het om voorzetsels gaat, nog meer dan het Engels (voor mij toch). Ik zie soms professoren verkeerde voorzetsels gebruiken.
>>
>>53987756
Ik zit __ een club
>>
>>53987877
Neuk. Ik weet het juiste antwoord niet zeker.
Ik zou zeggen 'op'.
>>
>>53987912
oh nee. neuk. 'ik zit in een club'. klinkt beter denk ik (figuurlijk en letterlijk)
>>
File: nooitmeer.jpg (26 KB, 500x366) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nooitmeer.jpg
26 KB, 500x366
>dvw je nooit wordt ontvoerd
>dvw je nooit dagelijks wordt verkracht en vastgebonden in een donkere koude kamer
>dvw je nooit stockholm syndroom krijgt

Ik wil gewoon dood.
>>
Ze zouden het Nederlands moeten vervangen door het Frans, Engels of Hebreeuws.
Geen aas!
>>
>>53988035
Ik zou misschien wel iemand willen vermoorden die dat echt wilt.
Geef eens een paar details
>>
>>53988085
Ik stem voor Duits, maar liever hou ik Nederlands.
>>
File: max-van-den-berg.jpg (46 KB, 530x530) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
max-van-den-berg.jpg
46 KB, 530x530
Paal eens wat goede muziek hier >>53986017
>>
>>53988085
Leg uit.
>>
>>53987877
gast, geef mij tenminste een deftige uitleg. Ik leer graag bij. en ik word niet wijzer met (of via, of middels, of door middel van, of aan de hand van, door 'Google' te gebruiken) Google. Ik wil zo perfect mogelijk zijn in alles. Aub.
>>
File: 124109177_640.jpg (31 KB, 640x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
124109177_640.jpg
31 KB, 640x360
>>53988144
>>53988199
>>53988200
>>
>>53988214
Doe zelf maar onderzoek, dommerik.
>>
>>53987912
Ik zit op een club.

>>53988035
Geen zorgen, je hebt al lang stockholsyndroom. Jij en iedereen die je kent zijn er alleen zo aan gewend dat het je niet opvalt.
>>
>>53988200
Het Nederlands is een teef met betrekking tot voorzetsels en lidwoorden, vooral dan voorzetsels.

>>53988264
Heb ik gedaan. Maar het is blijkbaar niet zo simpel als je denkt. En waarom dat schelden?
>>
>>53988214
Enkel als ge onthuld welke STEM richting ge zogezegd doet
>>
>>53988321
>>53987877
>>53987912
Sorry hoor maar is het niet: 'Ik zit bij een club'?
>>
>>53988428
>STEM
He wat? Wat voor dialect is deze???
Bedoelt ge soms beta vakken?
>>
File: killself.jpg (9 KB, 225x225) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
killself.jpg
9 KB, 225x225
>>53987877
"Ik zit op gymnasium"
>>
>>53988341
>Het Nederlands is een teef met betrekking tot voorzetsels en lidwoorden, vooral dan voorzetsels.
Alleen als je een debiel bent.
>>
>>53988321
>Ik zit op een club
>>
>>53988516
Ik zie geen stoel en touw
>>
File: 1300044776986.jpg (17 KB, 250x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1300044776986.jpg
17 KB, 250x250
>>53988590
>reageert
>>
>>53988479
Kan beiden
>>53988516
ge behoort tot de faculteit maar niet tot de school
>>
>>53988679
wie citeer je?
>>
>>53988708
https://www.youtube.com/watch?v=LNWqWbvsSds
>>
GOTVERDOMME KANKERWORD HOE MOEILIJK IS HET OM EEN FUCKING SIMPEL HIERARCHIE TE BOUWEN
>>
File: genee.jpg (5 KB, 217x232) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
genee.jpg
5 KB, 217x232
>>53988719
>even nieuw als de miempaler
>>
>>53988545
Wat is er aan de hand meneer Sanders?
Googel kent 16,000 pagina's met "ik zit op een club" en 6,600 met "ik zit bij een club". Volgens mij kunnen beiden gewoon :^)
>>
>>53988428
Denk je dat ik dom ben? Natuurlijk zal ik dat niet aan uw neus hangen. België is al niet groot en Vlaanderen nog minder. Zoveel universiteiten zijn er niet in België. En uw obsessie voor mij begint vreemd te worden. Heb ik u ooit iets aangedaan?
Ik zit maar wat te schijtpalen hoor.
>>
>>53988866
maar wie citeer je nou??
>>
>>53988808
paal schermschot

>>53988882
paal levensverhaal
>>
>>53988534
Wat zijn de Germanen weer vriendelijk vandaag.

Ik maak zelden grammaticafouten en heb een redelijk grote woordenschat. Ik hoor gewoon soms niet welke voorzetsels en lidwoorden ik moet gebruiken. Ik heb dit probleem niet met Engels en Frans.
>>
>>53988874
>het mag
mijn studie Nederlands zegt wat anders
>>
>>53988882
>Denk je dat ik dom ben?
Nogal
>>
File: 1x72h19k.jpg (203 KB, 4006x4500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1x72h19k.jpg
203 KB, 4006x4500
>>53989084
>mijn studie Nederlands zegt wat anders
>>
>>53989084
weet je wie ook wat anders zegt?

*ritst lul open*
>>
File: 1430976315330.png (6 KB, 517x70) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1430976315330.png
6 KB, 517x70
Wie van jullie is dit?
>>
>>53989075
Jij kan gewoon geen Nederlands omdat je een randdebiel en Turk bent.
>>
>>53989075
Misschien komt dat omdat je een domme Waal bent.
>>
>>53989239
>Jij kan gewoon geen Nederlands
>Jij kan
>kan

O, de ironie.
>>
>>53989224
*sabbel aan lul*
>>
>>53989282
>weet niet wat ironisch palen is
>>
>>53989239
>>53989242
Nu ben ik niet alleen dom maar ook een Turk en een Waal!
Ik heb jullie Germanen behoorlijk getrekkerd zie ik. Zoveel kontpijn heb ik nog nooit gezien.
>>
>>53989075
Je geeft dus gewoon toe dat je achterlijk bent
>>
>>53989282
wat is daar fout aan?
>>
>>53989282
Ik gebruik nou eenmaal spreektaal hier.
>>
>ziet hoe >>53989316 aan meneer >>53989224s piemeltje zuigt
>>
>>53989349
Eerlijk, ge schijtpaalt als een vacht
>>
>>53989373
>gebruikt spreektaal bij het schrijven van teksten

Letterlijk waarom?
>>
>>53989084
Wat zegt jouw studie dan?

En waarom studeer je Nederlands?
>>
File: Untitled.png (22 KB, 1254x632) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Untitled.png
22 KB, 1254x632
>>53988974
dit oetz.

Die laatste blok is niet nodig, maar zonder dat is het niet georiënteerd. Dat zie je terug op plaatje 2.

Kan ik dat ding niet verbergen?
>>
>>53989349
Ik ben niet boos hoor, ik constateer alleen maar dat je een domme Waal (dat is een pleonasme) bent.
>>
>>53989436
>schrijft perfect Nederlands om te verhullen dat 'ie nog maagd is
>>
>>53989486
Vmbo, a.u.b.
>>
>>53989357
Het is het meest correct als je jij kunt gebruikt.

Gelukkig evolueert het Nederlands en wordt dit soort taalgebruik meestal getolereerd (tenzij je in de NEDERDRAAD zit als de taalnazi's aanwezig zijn).

>>53989436
Omdat dit niet een sollicitatiebrief is, maar een informele Tibetaans muurverf forum paal.
>>
>>53989454
Ik werd afgeleid door je plaatje, kon je daarom dus niet goed verstaan.
>>
>>53989554
muurverfforum*
>>
>dvw iedereen in me klas een groter lul heb als ik
>>
>>53989621
Excuseer mij, ik zal het goedmaken door een biertje te halen.
>>
>>53989638
dan*
>>
>>53989554
>>53989621
muurverfforumpaal*
>>
>>53989663
Hoe is het? En met jou?
>>
>>53989554
>>53989621
>>53989664
Tibetaans-muurverfforumpaal*
>>
>>53989638
>me klas
RIIIIIIIIIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
>>
File: 1440187487913.jpg (85 KB, 683x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440187487913.jpg
85 KB, 683x1024
>>53989570
>Wat zegt jouw studie dan?
>En waarom studeer je Nederlands?
Zo beter?
>>
NIEUWE DRAAD

>>53989774
>>53989774
>>53989774
>>53989774
>>
>>53989638
>groter lul
RIIIIIIIIIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
>>
>>53989621
>>53989664
>>53989727
En dan maar klagen dat jullie geen vd hebben
>>
>>53989807
Allemaal ik
>>
File: albert-einstein0.jpg (1 MB, 2287x1287) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
albert-einstein0.jpg
1 MB, 2287x1287
Het voelt goed om te weten dat ik jullie Germanen dermate boos gekregen heb dat jullie zo kontpijnerig en irrationeel beginnen te palen. Ga maar slapen, jongens.
Morgen begin ik opnieuw met het aanvoeren van argumenten die aantonen dat Germaanse en Keltische volkeren absoluut niets zelf bereikt hebben en dat ze zo goed als alles te danken hebben aan etnische Joden.

Shalom, mijn barbaarse vrienden (hiertoe behoren zeker ook Walen).
>>
>>53982172
>ramen 8.1 kopen
torrent 7
Thread replies: 322
Thread images: 64
Thread DB ID: 470470[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.