[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
NEDERDRAAD
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 312
Thread images: 63
File: vera.jpg (21 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
vera.jpg
21 KB, 480x360
Vera Lynn editie

https://www.youtube.com/watch?v=yGQgdE50QA4
>>
Bekijk ze.
Misschien.
>>
File: shit.jpg (393 KB, 955x679) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
shit.jpg
393 KB, 955x679
Paal foto's van je bed :3
>>
Tweede voor oemmah
>>
>>53966045
Als het Nazi rijk lang genoeg had bestaan had het misschien de kans gehad om de wereld te ontdoen van de inferieure rassen, als het rijk daarna uit elkaar valt is de schade nog klein omdat de superieure rassen weer een nieuwe samenleving kunnen opbouwen. Hitler had inderdaad wat slechte keuzes gemaakt en had beter naar de experts kunnen luisteren, ook had hij de atoombom nodig gehad voor de overwinning. Hij had amper de middelen om de VS aan te vallen dus zou hij dat soort wapens moeten hebben.
>>
>>53966382
hoe kom ik ook aan zo'n dekbed
>>
Zesde voor poeppalen.
>>
>>53966415
>>53966322
Jij bent geen haar beter dan diegene die zeggen dat blank en zwart met elkaar moeten mixen zodat er geen racisme zou zijn. Mensen zijn competitief en zouden wel op een andere manier vinden om met elkaar op de stok te gaan.
>>
bekijk deze dubbels maar eens
>>
File: jfj.png (91 KB, 299x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jfj.png
91 KB, 299x200
post dutch qts
>>
Twee dezelfde cijfers die elkaar opvolgen, bekijk ze.
>>
File: Memmen.jpg (99 KB, 495x580) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Memmen.jpg
99 KB, 495x580
>>53966488
>>
Hitler was een racist
>>
File: AMSTERDAM.jpg (39 KB, 600x513) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
AMSTERDAM.jpg
39 KB, 600x513
>>53966382
>>
File: t1.jpg (884 KB, 950x799) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
t1.jpg
884 KB, 950x799
>dvw geen lief vriendje
>>
>>53966565
SIEG
>>
>>53966503
Opzij plebejer.
>>
>>53966503
Ik zal je even helpen.
>>
>>53966558
h-hallo daar
>>
>>53966616
Kansloos
>>
>>53966558
Anything a little more introverted?
>>
Dubbels voor een draad zonder haat.
>>
>>53966453
Maar als je alleen maar witte culturen heb dan zijn de verschillen onderling veel kleiner, en heb je geen gevaar van anti wetenschappelijke geloven zoals Islam.
>>
>>53966600
O NEUG
>>
>>53966677
>onironisch wit gebruiken in plaats van blank
Doe dit niet ajb.
>>
>>53966681
O ik ben nog maar net begonnen, kijk eens nu.
>>
>>53966586

DIKZAK
I
K
Z
A
K
>>
>>53966600
Beschouw uw getallen als: gecontroleerd
>>
>>53966675
Ik haat je.
>>
>>53966658
>>
>>53966768
lillekert
>>
>>53966600
duivelse driedubbels met dubbels. Gecontroleerd vriend
>>
File: young.jpg (93 KB, 666x870) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
young.jpg
93 KB, 666x870
>>53966415
>superieure rassen
>germanen

Haha.

Een van de weinige bewonderenswaardige Germanen (of Kelt of mix) was Newton.
>>
File: Racism.png (164 KB, 1148x659) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Racism.png
164 KB, 1148x659
>>53966565
Niets mis mee, jammer dat veel mensen dit natuurlijke afweer systeem niet meer hebben.
>>
>>53966563
the moog cookbook
>>
>>53966565
>Hitler was een racist
Joden zijn geen ras jij antisemiet.
>>
>>53966768
nice meme
>>
>>53966677
Is dit een serieuze paal of gewoon goede aas?
>>
>>53966848
Joden zijn ook een volk en bijgevolg een etnische groep, jij antisemiet.
>>
File: gog.png (215 KB, 951x761) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
gog.png
215 KB, 951x761
>>53966851
How much do you weigh?
>>
>>53966382
Paal foto van je kontje aub :3
>>
>>53966768
>>53966586
> >
>>
>>53966835
Eerlijk gezegd geef ik bar weinig om ras. Ik geef om capabele mensen. Dat dit, in de omgeving waarin ik verkeer, voornamelijk blanken zijn, is een logisch gevolg van de geosociale-etnische ontwikkelingen.
>>
>>53966855
>>53966760
Deze dubbels bedoelde ik trouwens, dubbels ad futurum als u wil.
>>
>>53966924
KEREL
>>
>>53966844
dankjewel ik heb best lang gezocht daarnaar

hier is ook een leuke
https://www.youtube.com/watch?v=LNFOauC0UxA
>>
>>53966956
Deze?
>>
>>53966961
WIET
>>
File: kstew.jpg (371 KB, 500x749) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kstew.jpg
371 KB, 500x749
>>53966916
190lbs
>>
File: chaim weizmann.jpg (91 KB, 443x596) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
chaim weizmann.jpg
91 KB, 443x596
>>53966944
Wat is 'blank'?
>>
>>53966965
alsjeblieft, klinkt zeker leuk
>>
>>53966924
Nipster gedetecteerd.
>>
>>53966984
Nee deze
>>
File: FkYf1FY.jpg (727 KB, 3584x2390) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
FkYf1FY.jpg
727 KB, 3584x2390
kijken jullie even deze nummers na?
>>
>>53966944
>de geosociale-etnische ontwikkelingen.
>>
>>53967039
bedoel je deze?
>>
>>53966944
Omgeving zal er weinig mee te maken hebben, het zijn de genetische eigenschappen van de superieure rassen wat het capabele mensen maken.
>>
>>53966956
>ad futurum

Je bedoelt future tempore dubbels, jij pretentieuze snotaap.
>>
>>53967039
Is dat een raket die door het wolkendek schiet of een brandend wierookstokje op een pluizige ondergrond?
>>
Ligt het nou aan mij of krijg je op /int/ kanker veel dubbels.
>>
>>53967025
Daar zou ik mezelf niet onder scharen hoor, anon
>>
>>53967118
Valt reuze mee, maar al gaat iedereen constant liggen poeppalen om ze te krijgen zal het zeker sneller gaan.
>>
Amateurs.

Aanschouw!
>>
>>53967118
Twee keer quads gekregen zonder er op te letten, en lijk bijna altijd dubs te hebben.
>>
>>53967118
Is dit aas? Is toch puur afhankelijk van het bordverkeer?
>>
>>53967101
raket. Nog recent ook
>>
>>53967209
>>53967208
Zo voelt het gewoon.
>>
>>53967209
>de 'grap'
>jouw hoofd
>>
>>53967118
Een kans op 10 oetz.
>>
Dubbels voor mijn glorieuze oemmah
>>
Geef toe. Hoeveel van jullie hebben minstens 1 dildo of buttplug.
>>
give me bf
>>
File: germanic dwelling.jpg (13 KB, 274x184) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
germanic dwelling.jpg
13 KB, 274x184
Trigger warning misschien aangewezen (ENGELSCHE TAAL):

"Overall, Jews have won a total of 28% of all the Nobel Prizes in medicine, 26% of physics, 19% of chemistry"

"Jews comprise less than 0.2% of the world's population"

Wanneer zullen de wanen van achterlijke Germaanse hoorndragers eindelijk eens stoppen?
>>
>>53967280
Zo werkt kansberekening niet, idioot.
>>
Dubbels voor Allah
>>
>>53967377
ALLAH IS GROOTS
>>
>>53967377
TAKBIR
>>
Dubbels voor jullie moeders
>>
File: image.jpg (43 KB, 600x579) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
43 KB, 600x579
>>53967366

>geen economie meer tussen de echte wetenschappen
>>
File: text.jpg (56 KB, 420x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
text.jpg
56 KB, 420x360
>>53967377
kankerposten
>>
>>53967463
Ik ben sluw. :3
>>
>>53967280
nou ik tel er nou al 13 oetz
>>
File: dutch.jpg (20 KB, 301x416) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dutch.jpg
20 KB, 301x416
staat uw religie
>>
File: 1453479135201.jpg (1 MB, 2048x2048) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453479135201.jpg
1 MB, 2048x2048
>>53966919
Verder dan dat ga ik niet oetz.
>>
>>53967366
>Implicerend dat de Joden niet de Nobelprijzen beheren.
Leer2Complottheorie
>>
>>53967549
Je mama neuken
>>
>>53967577
>rode-witte strepen
>>
>>53967372
Als de postsnelheid op het bord hoog genoeg is, kan je het onmogelijk voorspellen.
>>
>>53967613
mein modder est kaput
>>
>>53967628
>post
>>
>>53967614
>Rood
Volgens mij is dat oranje, of ben ik kleurenblind?
>>
>>53967657
>German
Getrekkerd.
>>
>>53967680
het is rood-oranje
>>
>>53967680
Rood oetz.
heb je die kleurentest al gedaan?
>>
>>53967680
>>53967757
Voor mij is het ook oranje. Kan natuurlijk aan de instellingen van je scherm liggen.
>>
>>53967757
Ja.
Was gewoon goed.
Is dit de nieuwe goud/blauwe jurk? Of komt het hier gewoon door het blauwachtige licht?
>>
>>53967680
Lijkt inderdaad een beetje oranje, maar ga voor de zekerheid toch maar even de test doen.
http://www.xrite.com/online-color-test-challenge
>>
>>53967549
>Religie
oetz
>>
>>53967680

Dat is oranje, en ik kan het weten - ik heb ros haar, dus ik ben een expert
>>
>>53967628
Kansberekening heeft dan ook niet zo veel met voorspellen te maken, hè.
>>
>>53967908
Ik zie gewoon rood
>>
File: 1453455389832.gif (896 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453455389832.gif
896 KB, 500x500
>>53967577
Dank u! Lief :3
>>
>>53967926
Neger kalibreer je beeldscherm.
>>
>>53967926
Haha jij bent kleurenblind
>>
File: scandishit.jpg (152 KB, 755x1059) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
scandishit.jpg
152 KB, 755x1059
>>53967594
Wauwamai, zijn Zweden (Germanen) dan zo verschrikkelijk dom en makkelijk te manipuleren?
>>
>>53967680
Rood-oranje-achtig oetz.
>>
>>53967549
Katholiek uiteraard,de prostestanten palen hier niet omdat ze het te druk hebben met uitvogelen of de slang uit genesis nu wel of niet letterlijk sprak. Dat houd ze al 60 jaar bezig.
>>
>>53967911
>kansberekening
>niets te maken met voorspellen
>>
>>53967577
Dit is wellicht de meest homofiele onderbroek ooit.
>>
File: Remove Kebab bed.jpg (69 KB, 600x513) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Remove Kebab bed.jpg
69 KB, 600x513
>>53966382
>>53966566

>Amsterdam
>>
>>53968015
paal je hetero onderbroek
>>
>>53967988
"Waar de Romeinse meisjes zijn?" - De Goten en Vandalen vlak voor de val van het West-Romeinse Rijk.
>>
> dvw ik oude buitenlandse vrouwen aantrek.
>>
>>53968134
k zal jou es aantrekken
>>
>>53968015
Maar is die onderbroek Rood of Oranje?
http://strawpoll.me/6608712
>>
>>53968134
Ik trek meisjes aan die minstens 6 jaar jonger zijn, maar je hoort mij niet klagen.
>>
>>53968100
De Goten hebben helemaal geen massale verkrachtingen uitgevoerd.
>>
>>53968206
De Vandalen wel dan?
>>
>>53968188

Die onderbroek is niet objectief rood of oranje. als je goed kleuren kan zien is het oranje, en hoe slechter je ogen hoe roder het wordt
>>
>>53968189
6 jaar jonger is beter als een Pakistaanse vrouw van 50 met kind
>>
>>53968100
>Waar zijn Romeinse meisjes?
Een deel ervan is gevlucht naar Centraal- en Oost-Europa.
>>
>>53968238

waar denk je dat het woord vandaal vandaan komt?
>>
>>53968245
Daarom klaag ik ook niet. :^)
>>
Mijn kaartje is er ;_;

BEDANKT EVO MORALES
>>
>>53968303
Sinds wanneer is verkrachten vandalisme?
Vandalisme van wat? De bagina?
>>
>>53968376
Ben je echt zo dom?
>>
File: 1412698460178.png (30 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1412698460178.png
30 KB, 400x400
>>53967577
p-paal vrouwelijke piemel
>>
>>53968371
Is ie nu al binnen? Die gast zei dat het wel twee maanden kon duren.
>>
>>53968333
je getallen zijn gecontroleerd
>>
>>53967577
Scheer je benen.
>>
>>53968529
Hij is de 4e verzonden.
Ik dacht dat ie twee weken zei trouwens, en dat klopt dan ook wel
>>
>>53968261
De elites in Centraal Europa en Oost Europa (Rusland inbegrepen), die voornamelijk etnische Joden zijn, zijn stiekem allemaal halve Romeinen.

http://www.sciencemag.org/news/2013/10/did-modern-jews-originate-italy

http://blogs.discovermagazine.com/gnxp/2010/06/genetics-the-jewish-question/

(Science, also widely referred to as Science Magazine,[1] is the academic journal of the American Association for the Advancement of Science[2][3] (AAAS) and is one of the world's top scientific journals)

Mijn excuses om niet alles in het Nederlands te vertalen. In de toekomst zal ik dit steeds doen.
>>
>>53968402
Wat?
>Vandalisme is het moedwillig beschadigen of vernietigen van objecten die iemand anders toebehoren.
Rechtstreeks van Wikipedia.
>>
File: 127915.jpg.jpg (24 KB, 477x357) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
127915.jpg.jpg
24 KB, 477x357
Waarom is lotte van beek zo knap
>>
>>53968810
bah
>>
>>53968810
>.jpg.jpg
>>
>>53968699
>>53968699
Ik denk dat die van mij een week geleden is verzonden, dus dat zal nog wel een weekje wachten zijn voor mij.
>>
File: 1452439420855.png (129 KB, 300x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452439420855.png
129 KB, 300x300
>>53968810
>>
>>53968810
>germaanse "vrouwen"
>>
>>53968810
wie
>>
>>53968887
Domme drakepaler
>>
>>53968722
Etymologie wil je misschien ook opzoeken en dan even de discussie teruglezen.
>>
>>53966924
dunne beentjes
>>
Al dat kakaposten.
Laten we leuke liedjes posten: https://www.youtube.com/watch?v=HmKlFy6ellk
>>
>>53969034
>posten
>>
File: tfw ss.jpg (89 KB, 645x851) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tfw ss.jpg
89 KB, 645x851
>>53968988
Nazistische dubs
>>
File: mapofeuropeblack2.jpg (687 KB, 1412x997) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mapofeuropeblack2.jpg
687 KB, 1412x997
>>53967022
Europa is blank, maar dan heb je ook weer verschillende edities :D :D
>>
File: 23523648.jpg (94 KB, 736x662) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
23523648.jpg
94 KB, 736x662
>>53969097
ik dump kaarten nu
>>
>>53966255
https://www.youtube.com/watch?v=cHcunREYzNY
>>
>>53969139
>>
>>53969097
>>53969139
>mun /int/ kaarten
>>
>>53969097
Donkere "Europeaan" meesterras hier.
>>
>>53969186
>>
File: IMG_1356.jpg (1 MB, 2048x1360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_1356.jpg
1 MB, 2048x1360
>>53966924
>>
>>53969034
wanneer begint het leuke liedje
>>
File: Haplogroups_europe.png (803 KB, 743x764) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Haplogroups_europe.png
803 KB, 743x764
>>53969244
>>53969192
lees je die kaart überhaupt wel?
ben er gewoon geïnteresseerd in oetz
>>
>>53969212
Hallo, Turkse jongen, alles goed?
>>
>>53969272
smaakt de pis een beetje?
>>
>>53969299
>>
>>53969139
>hongarije
>slavo-germanic
>>
>>53969334
Het was gratis. Je hoort mij niet klagen.
>>
>>53969344
>>
>>53969361
>19de eeuwse raciale theorieën
>correct en accuraat
>>
File: map.jpg (1 MB, 3201x2382) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
map.jpg
1 MB, 3201x2382
>>53969397
>>
>>53969392
>joepie ik krijg gratis pis
>>
>>53969456
heb er nog meer maar geen zin meer om te dumpen
>>
>>53969414
Veel van die Germaanse theorieën zijn compleet idioot en zelfs ontkracht. Germanen zijn de Afro-Amerikanen van de geciviliseerde wereld.
>>
>>53969456
Ik wil ook een antieke reuzenwereldkaart in mijn huisje.
>>
>>53969518
>Germanen zijn de Afro-Amerikanen
WIJ
>>
>>53969560
Nee
>>
>>53969344
Ik snap bij god nog steeds niet waarom nazi Duitsland de benelux en noorwegen en denemarken aanvielen, daarmee schoten ze min of meer hun eigen ras dood en zorgden ze voor veel haat tegen hen. Ik denk dat als ze alles politiek hadden aangepakt na het innemen van polen en oostenrijk ze veel meer steun in west en noord europa hadden gehad
>>
File: image.jpg (18 KB, 392x243) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
18 KB, 392x243
>dvw straks naar Creed met een meiske
>>
https://www.youtube.com/watch?v=Eu3SdvNmBQY
>>
>>53969641
>Creed
gaan jullie samen op mannenjacht
>>
>>53969641
Ernaast gaan zitten o/d bus?
>>
>>53969621
Hitler was ook een Joodse valse vlag.
>>
>>53969621
Uiteindelijk wilt iedereen Belgische klei, dus begrijp het wel.
>>
>>53969735

??
>>
>>53966488
b-ben ik kawaii?
>>
>>53969034
https://www.youtube.com/watch?v=M9UiT_KOE-s
Probeer dit werk dan. Is redelijk "heftig" als je andere klassieke muziek niet gewoon bent.

(Alfred Schnittke, ook een etnische Jood trouwens).
>>
File: 1425081864110.jpg (50 KB, 500x498) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1425081864110.jpg
50 KB, 500x498
>>53969641
>meiske
Arabier, dit is een grap toch
>>
>>53969946
>>53969280
Voor (aan?) u bedoeld.
>>
>>53969641
De buschaffeuse is niet je 'meiske'
>>
>>53969946
Jah net opgemerkt dat de kwaliteit van het geluid een beetje te wensen overlaat. Ik heb het hele album staan op mijn pc... klinkt dan gewoon veel beter.
>>
>>53969999
Als je de ogen van zelfvoldane Pepe boven de mond van boze Pepe zet krijg je volgens mij een grappig plaatje.
>>
>>53969946
Hij is bekeerd tot het katholicisme, dus dan telt zijn Joodse afkomst niet meer mee
>>
Mijn bed
>>
File: 4TYJFUS.jpg (31 KB, 500x333) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
4TYJFUS.jpg
31 KB, 500x333
>>53969641
>creed
Plebejer
>>
>>53970000
amai das vriendelijk van u

wel hoog frankenstein gehalte oetz heb je niet iets vrolijkers

https://www.youtube.com/watch?v=tZUcCRzwHtY
>>
>>53970350
Waar is je vrouwfukussen?
>>
>>53969506
Das de enige kaart die nog enigszins klopt, hoewel het 'Rhine Model' en 'Frans model' dezer dagen niet zoveel meer met elkaar verschillen.

>emerging countries
lel
>>
Mijn strijdstation
>>
>>53970422
Ruim die snoeppapiertjes op aub.
>>
>>53969916
Alexander is kawaiii desu
>>
>>53970422
>pedalen
leg uit
>>
>>53970393

Heb ik niet voor gekozen oetz
>>
>>53970422
Is dat zo'n "Surround Sound Gaming Headphone"?
>>
>>53970320
Joden zijn ook een volk, niet alleen leden van een religie. Er bestaan seculiere Joden en Katholieke Joden en misschien zelfs Islamitische Joden, alhoewel ik dat laatste nog nooit ben tegengekomen. lel
>>
>>53966558
>qts
>paalt een hoer
dom
>>
>>53970589

http://jews-for-allah.org
>>
>>53970609
hoeren kunnen qt zijn.
>>
>>53969560
>mgw ik een antieke wereldbol heb uit 1924

de foto lijkt op die van mij, en het kostte maar 250 euro
>>
>>53970589
>Katholieke
>Islamitische
oeps moest met kleine letter geschreven zijn: katholieke*, islamitische*.
>>
>>53970544
/ovg/

Ik doe aan 'sim-racen'. Realistische autosimulatie heeft realistische pedalen nodig voor het maximale realistische gevoel. Ik heb ook een stuur met 'force feedback'. https://www.youtube.com/watch?v=2jN-FYyuX_M
>>
>>53970772
k heb google maps oetz is gratis
>>
>>53968810
iel
>>
>>53970565
>meisje laten kiezen
Je bent niet geroodpild. Als je ze wat dan ook laat kiezen dan zien ze je niet als alfa en dan heb je straks hoorns op. Leer te OPA,
>>
>>53970566
Het is een simpele stereo hoofdset van Sennheiser. De kwaliteit van het geluid is erg goed, evenals de kwaliteit van de mic. €100 ~
>>
File: image.jpg (105 KB, 803x688) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
105 KB, 803x688
>>53970874

Ik heb nog niet eens verteld dat ik ga betalen
>>
>>53969392
mongool
>>
>>53970817

maar google kaarten werkt niet voor de wereld in 1924 :3
>>
>>53970935
Hoe krijg ik de buschauffeuse mee naar de film?
>>
>>53971047
je vraagt haar mee
>>
>>53971047

Vraag het haar zou ik zeggen, pik
>>
>>53971130
Heb jij het ook zo gedaan?
>>
https://en.wikipedia.org/wiki/Talk:Heinrich_Hertz#Jewish_ancestry

Waarom lijden Germanen aan zo'n kontpijn? Bang om te realiseren dat bijna al hun genieën van Joodse origine (seculiere of katholieke, etc) waren? :D
Vuile barbaren. Hun hele geschiedenis en trots is berust op een leugen.

>W WUZ KINGZ N SHIET
>>
File: friet.jpg (75 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
friet.jpg
75 KB, 1280x720
wie /etenstijd/ hier?
>dvw vrijdag frietdag
>>
>>53970978
t zal u verschieten
http://www.davidrumsey.com/view/google-earth
>>
>>53971444
>friet
>>
Ik zal schaaldieren eten om god te pesten.
>>
>>53971236

Ja
>>
>>53971521
Eet gij varken?
>>
>>53971574

Thuis nooit, af en toe buitenshuis (in Praag enorm veel), maar ik vind het toch niet erg lekker
>>
>>53966600
heilige schijt
>>
Controleer ze.
>>
>>53971633
Ze bevatten ook vaker parasieten dan andere vleessoorten, dus hier hadden de Arabieren tenminste gelijk in. En varkensvlees is inderdaad vies en bestemd voor vuile moffen. Rund is het lekkerst.
>>
>>53970978
voor dees heb je geen plugin nodig http://rumsey.geogarage.com/maps/CassiniWorldGlobe1790.html
>>
>>53971779
>impliceren dat worsten niet één van de beste soorten vlees is
>>
>>53971779
*kip
VVU
>>
>>53971946
Kip is ook lekker en het gezondst.

>>53971916
Hoorndragende Germanen willen gewoon vlees eten die eruit ziet als penissen.
>>
>>53971466
>>53971815

m-maar mijn wereldbol kan ronddraaien ;_;
>>
>>53972031
dat* eruitziet*
>>53971779
het bevat*

neuk al mijn foutjes
>>
>>53972061
i-ik heb geen 250 euro ;_;

heb wel een kleine speelgoedbol, moet ik es opzoeken want het is toch wel geinig
>>
>>53967926
types zoals jij zouden ze moeten ophangen weet je dat,
>>
>>
>>53971916
Je mag wel op mijn worst sabbelen :^)
>>
Nu is het tijd voor echte vrolijke muziek: https://www.youtube.com/watch?v=n00rW8ahb6k
>>
>>53968558
homo
>>
dubbels en zelfmoord
>>
jongens, waar kan ik een goedkope oude kaart kopen?
replica's vind ik niet erg.
>>
>>53972526

klinkt geil :3
>>
>>53972805
Als je goed je best doet doe ik er gratis een sausje bij :^)
>>
>>53971633
En weet je moeder dat?
>>
>>53972805
wat doe jij eigenlijk in engeland? studeer je in oxford? en zijn engelse meisjes echt zo lelijk als beweerd wordt?
>>
>>53972801
deze zijn wel lekker goedkoop
www.stanley-livingstone.nl/wereldkaart-winkel-oude-wereldkaart-c-1_44.html
>>
>>53973268

ja, ik studeer hier een jaar in oxford (ik kon niet meer betalen). en oetz ik kom bijna geen lelijke wijven tegen, maar aan de andere kant zijn alle wijven hier jong en zijn er veel internationale studenten. de oude wijven hier zijn wel verschrikkelijk
>>
Wie wil er komen kakpalen in een geheim klupje?

https://telegram.me/joinchat/B9tBiT0Pb4S5Swr_yKtUyw
https://telegram.me/joinchat/B9tBiT0Pb4S5Swr_yKtUyw
https://telegram.me/joinchat/B9tBiT0Pb4S5Swr_yKtUyw
>>
>>53973437
als je m'n nummer wil kan je het ook gewoon vragen hoor
>>
>>53973401
En wat is je mening over de studie? Vind je het beter dan in Nederland studeren?
>>
>>53973582
Je nummer is niet zichtbaar homo
>>
>>53973645
jij krijgt mijn nummer niet meer stommerd
>>
File: 1453451397586.gif (237 KB, 500x281) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453451397586.gif
237 KB, 500x281
Ik zou het nummer van dildo-anon wel willen oetz :3
>>
File: hanging-feel.png (16 KB, 645x803) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hanging-feel.png
16 KB, 645x803
>dvw geen latinavd om op eentonige reageatonnummers te schuren
https://www.youtube.com/watch?v=Exgc-QKA22Q
>>
ik wil op iemands voorhuid bijten oetz
>>
>dvw futa nooit echt zal zijn
>dvw je nooit aan een grote doch vrouwelijke futa lul zal zuigen
>>
>>53974057
>>53973995
Zijn jullie echt zo homo of gewoon zo verveeld?
>>
>>53974199
homo
>>
>>53974199

ik ben echt gay:3
>>
>>53974199
Ironisch homo
>>
>>53974248
tof
Heeft een van ulle ook eens een fetish ontdekt die zo specifiek is dat ge er maar 1 bron voor hebt en geen idee van hoe ge meer zou moeten gaan zoeken?
>>
>>53974475
Nee ik ben geen homo, homo.
>>
>>53974447
dit oetz
>>
>>53974475
>fetish
R A N D S T -
Wat is de Belgische versie van randstad?
>>
>>53970609
Waarom is ze een hoer? Ze is op vakantie en draagt een bikini. Dat doet zelfs jouw moeder en we zeggen dat toch ook niet over haar?
>>
>>53974658
Ehm, Brussel?
>>
>>53974658
Antwerp
>>
>>53974658
Vlaamse ruit?
Wat is dan het correcte nederlands voor fetish
>>
>>53974658
VLAAMSE RUIT
L
A
A
M
S
E

R
U
I
T
>>
>>53974658
Ruit
>>
>>53974785
Fetisj
>>
>>53974658

Zijn er nationalistische belgen?
>>
>>53974199
pedo, dus ik doe net alsof ik iets anders ben
>>
>>53974814
>>53974819
Sow nu zal anon wel een rode blos hebben van de schaamte.
>>
>>53974785
>>53974814
>>53974819
Dank.
En wat >>53974870 zei.
>>
>>53974688
>west vlaams zijn
>>
>>53974918
>niet vlaams zijn
Oost Vlaanderen, West Vlaanderen en Brussel> Antwerpen.
Antwerpenaren zijn gewoon Hollanders met een nog lelijker accent.
>>
File: neder.jpg (1 MB, 2017x1003) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
neder.jpg
1 MB, 2017x1003
>>53973995
Het kan bijna geen toeval zijn
>>
>>53974979
We zijn tenminste niet zo'n verschrikkelijke homo zoals jij.
>>
>>53975029
Vergeet >>53967577 niet.
>>
>>53974979
Brabant>Oost-Vlaanderen>Antwerpen>Limburg>West-Vlaanderen oetz
>>
>>53975098
https://www.youtube.com/watch?v=0I71VX5RyGA
>>
>>53975029
iets te veel fantasie oetz
>>
HALLO IK BEN WALLOON :---DDDDDD
WAAR ZIJN DE SUBSIDIE x--DDDDDDD
>>
>>53975190
https://www.youtube.com/watch?v=nc9iuEUdNEY

>geen fransuitziende westvloamse vriendin hebben
>>
>>53970814
>simrace scum
>niet flightsim meesterras
>>
>>53975474
wat een kanker accenten he
>>
>>53975545
>scum
>flightsim
En nu opkankeren, vuile randstedeling
>>
>>53975474
matig en niet heel Fransuitziend oetz
>>
>>53975474
Ik vraag aan alle Hollanders om dit filmpje te bekijken: wie klinkt het best? Ge gaat mij toch niet zeggen da die flikkerige Brabanders en Antwerpenaren beter klinken dan West Vlamingen en Oost Vlamingen?
Amber is het meisje dat West Vlaams is en verhuist naar het decadente Brabantse.
>>
>>53975681
Limboland meesterras hier :-DD
en minder zandnegers :-DDD
>>
>>53975705
Ze komt uit Menen. In Menen (Zuid-West-Vlaanderen) zijn er veel Fransuitziende mensen. En ze lijkt op een typisch deftig meiske uit één van die milieus.
>>
>>53975767
Eerlijk gezegd hoor ik geen verschil.
West-Vlaams zou ik zeggen dat beter klinkt als ik moet kiezen.
>>
File: neder.jpg (285 KB, 2017x1003) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
neder.jpg
285 KB, 2017x1003
>>53975029
>>53975133
>>53975221
Dit moet hem zijn.

Ik ben ervan overtuigd.
>>
>>53975979
VOILA!
Maar er is een gigantisch verschil. Elke Vlaming zou u da bevestigen.
West Vlamingen en Oost Vlamingen zijn de enige echte Vlamingen.
>>
>>53976050
>Maar er is een gigantisch verschil.
Niet in dat filmpke.
Overigens Brabant>>>Vlaanderen al een 600-tal jaar
>>
Support NEDERDRAAD in /int/ Battle of Generals

Vote here: https://poal.me/x2dp3p
Thread here: >>53976114
>>
>>53976050
Zeeuws-Vlamingen dan? En die paar duizend Frans-Vlamingen ten oosten van Duinkerken die nog Nederlands kunnen?
>>
>>53976169
>/tr/
MINDER MINDER MINDER
>>
>>53976155
Brabant is gewoon een woongebied rond Brussel waar relatief rijke Vlamingen wonen. Brabant op zich heeft geen cultuur.
>>
>>53975767
Ze is moeilijker te verstaan als ze tegen haar vader praat dan de andere leerlingen.
>>
Welke neet wil mijn konthaar knippen voor 15,-
>>
>>53976318
Ja omda ze een beetje haar best doet om verstaanbaar te zijn tegenover die Brabantse flikkers.
>>
>>53976303
>Noord-Brabant
>Waals-Brabant
>Rijke Vlamingen
>>
>>53976303
Vlaanderen is gewoon het woongebied rond Gent en Brugge waar relatief arme boeren wonen. Vlaanderen zelf heeft geen enkele cultuur
>>
>>53976425
>waals en vlaams brabant*
>rijke belgen* zou correcter zijn
>>
paal filmpjes waar het verschil van accent beter is te horen dan
of paal even een vocaroo met je eigen accent
>>
>>53976489
probleem is da mensen overdreven filmkes zullen tonen die niet representatief zijn voor de dag van vandaag. amber spreekt met een westvlaams tongval (en sommige woorden ook) op een realistische manier.
>>
>>53976479
Antwerpen is ook Brabant maatje
>>
>>53976614

>>53976614

nieuw
>>
>>53976029
heeft ie dan twee verschillende bedden
>>
>>53975767
westvlaams versta ik niet maar dit wel
>>
>>53973618

oetz, ik heb een jaar in Groningen gestudeerd en 4 jaar in Gent. Ik zie niet veel verschil, en zeker niet genoeg om 12.5k £ waard te zijn
Thread replies: 312
Thread images: 63
Thread DB ID: 470158[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.