[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Sverigetråden
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 497
Thread images: 151
File: 1409025589876.gif (468 KB, 465x263) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1409025589876.gif
468 KB, 465x263
>>
First for /Allah/
>>
>>53963859
söt
>>
>>53963898
>>dkn läser om alkemister, mystiker, och diktare
>Och inte fan blir man klok på det ändå.

Vad förväntade du dig, att du skulle bli en trollkarl?

Läs grekerna istället din pleb
>>
File: 1443214185109.png (6 KB, 500x120) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443214185109.png
6 KB, 500x120
>>
>>53963973
Återkom när grekerna är med i min kurs, din moriska neger.
>>
>>53963950
PING SÄPO
>>
Vad ska jag köpa på Maxi efter träningen?
>>
>>53963913
Ja jag skriver för mycket och svarar på allt och sånt pga ADHD-piller men nåt som är mer specifikt autism?

>>53963939
mann1 det är du som ska bry dig att du lagt massa tid och pengar och sen tar skitjobb. Arbetsgivaren är kanske orolig att du har för höga krav men gör du tydligt att du skiter i sånt så är det lugnt. Och om du är invandrare så kan du bli anställd som brandman fast du är "filosof".
>>
File: 1453227299341.jpg (338 KB, 1444x1539) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453227299341.jpg
338 KB, 1444x1539
>dkn ingen Sayafru
>>
>>53964064
Kvarg och jordnötter.
>>
>>53964042

>inte börja med grekerna

Vad gör han?
>>
>>53964078
ADHDn var nog det jag syftade på när jag menade autism, blandar ihop dom rätt ofta
>>
>>53964091
Hur mycket du än tjatar om greker så handlar inte min kurs om dem, den handlar om mystiker, alltså måste jag läsa om dem.
>>
File: 1436691469978.png (316 KB, 527x548) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436691469978.png
316 KB, 527x548
>>53963969
>faktiskt sno min bild
>>
File: sommarkatt.jpg (212 KB, 1311x841) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sommarkatt.jpg
212 KB, 1311x841
>dkn ingen vinterkatt
>>
>>53964172
Isami-san?
>>
>>53964129
lätt hänt på amfetaminer min man.
>>
>>53964129
jaha... men detta är typ motsatsen just nu pga pillren... autism=konstigt ordval, förstår inte vad du syftar på (speciellt om det inte sägs ordagrant), osv.

ADHD (har diagnos på det) kan inte fokusera, skriver halva texter osv. Har diagnos på ADHD, vet ej om jag har det dock. Ingen diagnos på autism men kan ha.
>>
File: vgh.gif (2 MB, 340x355) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
vgh.gif
2 MB, 340x355
>>53964089
>jordnötter
>>
File: 1452718942061.png (289 KB, 435x438) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452718942061.png
289 KB, 435x438
>>53963898
Det är en lång process som kräver en viss disposition
som Swedenborg säger det finns två sorters kunskap
scientifica eller memoriserade saker och cognoscere saker du _vet_
det mystiska kräver aletheia

https://www.youtube.com/watch?v=slS3CDlfp2o

ta en föreläsningsserie
>>
>>53964172
>min
haha aa
>>
File: 1452742553158.jpg (385 KB, 1270x1131) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452742553158.jpg
385 KB, 1270x1131
>>53964199
>dkn ingen Sayafv
>>
Har ett upprepat antal gånger idag hört folk i klassen snackat om att gå ut och festa idag. Själv så har jag inte blivit inbjuden till något så kommer sitta hemma hela fredagen. Borde jag skämmas?
>>
>>53964089
Kefir
>>
>>53964249
Det är inget fel på jordnötter. Nyttigt som fan och bra för min permabulk.
>>
File: fettot.jpg (9 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fettot.jpg
9 KB, 480x360
>>53964281
JAG ÄR FÖR FET FÖR ETT FUCK

KAN INTE SE NER TILL MARKEN NÅTT MER
>>
>>53964281
>klassen
>>
>>53964281
Hur gammal är du? Ifall du inte uppnått krog eller systemetålder tycker jag du kan sitta hemma och chilla.
>>
>>53964281
Har du talat med dessa personer, känner de dig?
>>
>>53964214
Fel man. Det är jag med ADHD som är på amfetaminer, han misstog. Och jag är bara på dextro-ametamin, så singular tack :^)

>>53964249
Katter ser stirr i ögonen/näsa mot näsa som aggression. Därför dom blinkar/tittar ner när du stirrar på dom. Hon ska va glad att den inte rev henne i ögat.

>>53964281
Fråga. Om du visar att du vill vara med så kanske du får vara med också.
>>
>>53964281
Att festa är överskattat. Sker det inte med vänner så behöver det inte ske alls.
>>
>>53964338
22, började en ny klass på uni förra terminen.
>>
File: 3452346764.jpg (432 KB, 3504x2336) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
3452346764.jpg
432 KB, 3504x2336
>>53964299
>Det är inget fel på jordnötter
>Nyttigt som fan
>>
>>53963885
f1 h1
>>
File: 1448257104522.jpg (610 KB, 834x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448257104522.jpg
610 KB, 834x1200
TVÅ
DE
>>
>>53964358
Ja de vet mycket väl vem jag är, dock känner de väl knappast mig så bra. Jag brukar aldrig umgås med dessa personer under lektioner.
>>
File: 1452921340598.jpg (59 KB, 769x697) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452921340598.jpg
59 KB, 769x697
>>53964281
Näh, jag sitter hemma och kollar på esport. Lite synd att jag inte har en pv att kolla med samt mysas.
>>
File: 1453066228956.webm (3 MB, 1067x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453066228956.webm
3 MB, 1067x600
>>53964372
Fnissar varje gång jag ser dem bilderna
>>
File: 1442335353096.png (27 KB, 817x791) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442335353096.png
27 KB, 817x791
>>53964440
>>
File: 1452605386078.png (59 KB, 576x507) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452605386078.png
59 KB, 576x507
>>53964281
>uppför sig som en äcklig autistisk oskuld
>blir förvånad när han inte blir en i gänget
LOL
>>
File: 1385847681526.gif (2 MB, 305x244) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1385847681526.gif
2 MB, 305x244
>>53964299
>>
>>53964434
Är du inte på så fortsätter det så. Du borde gå du kan ha roligt då. Du måste våga stå, kanske du får gå, kan inga fler rim nu
>>
File: 1406404394412.webm (3 MB, 640x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1406404394412.webm
3 MB, 640x360
>dkn ingen robot fv
>>
File: 1437092965220.jpg (45 KB, 639x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437092965220.jpg
45 KB, 639x960
>>53964299
>Det är inget fel på jordnötter. Nyttigt som fan och bra för min permabulk.
>>
>>53964574
skulle se bättre ut om fingrarna rörde på sig
>>
>>53964344
Teoritiskt så är inget yrke framtidssäkert, se https://www.youtube.com/watch?v=7Pq-S557XQU
>>
Hi, can any of you guys help me out? I'm trying to memorize some Swedish and I would like something to listen and compare to. Could any of you guys vocaroo the following paragraph but rather than sing it, just read it normally and clear as if you were talking to a friend? Thanks in advance

>Jag känner en bot, hon heter Anna. Anna heter hon, och hon kan banna banna dig så hårt, hon röjer upp i våran kanal. Jag vill berätta för dig att jag känner en bot, som alltid vaktar alla som är här, och som ser till att vi blir utan besvär. Det finns ingen take-over som lyckas. Kom ihåg att det är jag som känner en bot. En bot som ingen ingen annan slår och hon kan kicka utan att hon får hon gör sig av med alla som spammar Ja ingen kan slå våran bot
>>
>>53964541
Men nu är det ju för sent.

>>53964522
Vad fan ska jag göra? Måste jag bete mig som en Chad för att bli inbjuden? Jag umgås mest med tjejer i klassen, förstår inte vad som är autistiskt och oskuldaktigt med det.
>>
>>53964656
Dom som sköter robotarna. Och sen artistiska yrken kommer hålla sig betydligt längre.

Men aa. Skött rätt löser detta åldrande populations-krisen. Fast varför tänka så när man kan lösa det med hundratusentals afghanska män.

>>53964671
This is the most german post.
>>
>>53964671
>basshunter
"no"
>>
File: intesåmysigt.png (101 KB, 500x366) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
intesåmysigt.png
101 KB, 500x366
>dkn tänker på HON
>>
>3 dagar in i icke-runk
h-hur mår ni då g-grabbar?
>>
>>53964728
>Jag umgås mest med tjejer i klassen, förstår inte vad som är autistiskt och oskuldaktigt med det.
>>
>>53964640
teknologin är inte där ännu min broder
>>
>>53964737
>Dom som sköter robotarna
Teoretiskt sätt ska robotar (AI) kunna sköta sig själv?

>artistiska yrken
Största memen. Det går inte att skilja robot-konst från mänsklig konst.
>>
File: 1433892892160.jpg (233 KB, 1176x1065) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1433892892160.jpg
233 KB, 1176x1065
>>53964792
Helt ok
>>
>>53964792
Har du fv?
>>
>>53964808
Ja men skjut mig då. Jag inser att jag borde skämmas för att jag inte blir inbjuden.
>>
File: ssssss.png (22 KB, 633x758) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ssssss.png
22 KB, 633x758
>>53964825
nej
>>
>>53964860
Så varför icke-runkar du då? Skippa bara porren och dra snorren till fantasin när du blir extremt kåt.
>>
>>53964792
>han föll för icke-runkjuden
>>
>>53964786
>ha en HON

Jag vet inte den känslan sedan September
>>
>>53964893
skulle inte kalla det fv, men går ut med en brud.
>>
Kan kursansvarig vägra ge ut studieintyg?

t. vill bara ha ett kårleg
>>
HÖ TE CIRNO
>>
File: 1442097798169.jpg (132 KB, 768x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442097798169.jpg
132 KB, 768x1024
Hur känns det att ha en fv?
>>
>>53965021
Som påsar av sand
>>
File: jag till höger.png (8 KB, 469x331) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jag till höger.png
8 KB, 469x331
>>53964906
Jag har inte ens sett HON ivl på 3 år.
>>
>>53964969
alla dar på året
>>
>>53964898
>donken ingen kiira fv
>>
>>53964737
>>53964750
p-please
>>
>>53964859
Ok ska vara hjälpsam.
A: textboks-autism att bli den tjejerna låter vara med för att han är autist. Har sett typ 20 sådana autister.
B: Om du ska vara med så måste du visa intresse och acceptera att folk dumpar dig för du kommer suga i början, men du får bara fortsätta försöka. Så fråga om du får komma osv. Om du inte är så autistisk att du går fram till folk du inte känner alls och nervöst "f-får jag komma!". Försök läsa av folk och få kontakt med dom när du pratar.

>>53964792
Typ samma pga livskris. Efter nån vecka mår du bättre och blir sjukt kåt. Titta inte ens på porr då är det kört. Utan porr kommer du ett tag iaf börja gymma och flirta och allt bara för att testosteron och sexdriv trycker dig framåt.

>>53964818
Jo men tills AI uppfinner ny AI utan mänsklig reglering är ett tag, om det ens tillåts pga det är så farligt. En robot kan göra vad en människa kan artistiskt om stil och mönster redan finns. Typ "skriv en country-låt i X genre enl. Y". Det är nyskapande robotar inte kan. Än. Att skriva en körsång som imiterar ett ånglok skulle inte en robot kunna komma på, än.
https://www.youtube.com/watch?v=tuysoNnRiwk
>>
>>53965021
Som hur det var när du hade din senaste
>>
>nyinflyttad
>grannarna bjuder in på middag för att presentera alla på gatan
>käkas och dricks in till småtimmarna
>lyckats gömma min kraftnivå
>dags att gå
>hör hur grannfamiljen med dotter på ~20 utanför pratar
>mamma: han verkar vara trevlig
>pappan: nu har du någon att ligga med
>dottern: men jaaaa visst, ska knulla honom
>de ser mig
>pasta över allt
>>
>Margot Wallström
Hur började hela den här affären egentligen? Det här har hållit på så länge att jag har tappat översikten över händelseförloppet.
>>
File: 1441990909529.jpg (31 KB, 300x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441990909529.jpg
31 KB, 300x300
>>53965305
>detta hände
haha aa
>>
>>53965173
Typ den där filosofin jag försökte ha hela förra termin. Dock så känns det så meningslöst att inleda samtal med vissa personer då det ändå aldrig leder någon vart och de inleder aldrig något tillbaka. Men ja, jag ska väl försöka att vara mer framåt under den här terminen ändå.
>>
>>53965305
>>mamma: han verkar vara trevlig
>>pappan: nu har du någon att ligga med
>>dottern: men jaaaa visst, ska knulla honom
ljuga är
inte fint
>>
>det finns "folk" i tråden som inte har filtrerat alla snubblare
>>
>>53965305
JONTE DU ÄR SÅ INNE!! XDD
>>
File: 1420813037029.png (64 KB, 395x401) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1420813037029.png
64 KB, 395x401
>>53965305
>detta hände
>>
File: t.Spurdo.png (71 KB, 728x676) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
t.Spurdo.png
71 KB, 728x676
>>53965305
mdongo, är det du?
>>
>>53965438
Rätt mycket vin under kvällen.
>>
>>53965461
Ge dig... varför skulle någon ljuga på internet?
>>
>>53965305
>>över____allt
hon vill nog knulla dig för att du är blatte
>>
File: 1391170767938.png (82 KB, 301x307) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1391170767938.png
82 KB, 301x307
>>53965479
>mdongo, är det du?
>>
>>53965305
>nyinflyttad till där mina ex-vänner stammar
>ingen bjuder in något
>trappuppgången luktar rök 24/7
>bor i miljonprojekt, men nära stockholm iaf så inga babas
>ej sett någon ung av honkön (eller ung alls) sedan jag kom till denna plats
>lägenheten är fuskbygge som fan för renoverades och såldes direkt, har redan repat golvet, fått pilla bort maskeringsplast och stängt av brandlarmet
>förra ägarn skaffade såna där metall-påle-i-dörren-lås, känns ju tryggt att det behövs
>väldigt lyhört, hört att granngubbe hatar ljud, nån hund skäller alltid
>blir kallt som fan för snålas med värme och jag hatar kyla
>österläge
>utsikt är budget-ålderdomshem som påminner mig om min framtid om jag inte tar mig i kragen och ändrar riktning
>ligger och har ångest i tystnad orkar inte ens diska
BARA
>>
>>53964372
>>
>>53965604
sluta namnböga och skitbreva sönder tråden
>>
File: 1447368756658.jpg (32 KB, 720x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447368756658.jpg
32 KB, 720x480
>>53965305
Aboo bre baa knola svennehoran i götten xDDD
>>
>>53965173
>En robot kan göra vad en människa kan artistiskt om stil och mönster redan finns. Typ "skriv en country-låt i X genre enl. Y". Det är nyskapande robotar inte kan. Än. Att skriva en körsång som imiterar ett ånglok skulle inte en robot kunna komma på, än.

I teorin ska man kunna uppfinna robotar som kan programmera sig själv. Det finns ett begränsat antal instruktioner man kan ge en robot och efter ett tillräckligt antal så kan den "tänka själv".

Detta är givetvis ett spekulativt ämne men vi måste sluta se människan som någon magisk varelse som inte går att replikera. Det enda som hindrar oss i nuläget är vår teknologiska kunskap.
>>
http://pluss.vg.no/2016/01/21/2285/2285_23600361
W E W
L A D
>>
Hur snygg behöver man vara för att få napp på tinder?
>>
>>53965479
Triggered.
>>
>>53965353
Började såga Israel, judarna fick nog och drevade ner henne.

>>53965377
Skämta, var trevlig, fråga om dom mycket, och sen när du vant dig försök fokusera på dom/få 'kontakt'. Du kommer tycka det är mer kul att vara social när du har lyckats ett tag och faktiskt får nån att umgås med. Sen är det ju betydligt mycket svårare att få kontakt när du redan har blivit "bränd"... så gå på lite olika aktiviteter och sånt också för nya grupper att öva på.

>>53965690
Men har ångest och vill dela med mig mann1. Ska försöka sluta. Tänkte det var artigt att namnböga så folk kunde ignorera mig om dom ville
>>
>>53965760
>Men har ångest och vill dela med mig mann1
ja men du skriver ju inte enbart om din ångest att flytta hemifrån utan svarar alla om allt möjligt.
>>
> kommer hem
> strömavbrott
> IGEN
VAD I HELVETEEEEEE
>>
>>53965833
Har Ahmed och hans kusiner varit ute och lekt med ledningen?
>>
File: 31hURKJ.jpg (997 KB, 1662x2249) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
31hURKJ.jpg
997 KB, 1662x2249
EVIAN
V
I
A
N
>>
>dkn du aldrig kommer att kunna pinka sperma
>>
File: Supreme.jpg (38 KB, 620x387) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Supreme.jpg
38 KB, 620x387
>den donken när man inser att alla kvinnor är horor och att invandrarna är att skylla för allt ont i världen
>>
>>53965709
Jo visst men vår hjärna är EXTREMT komplicerad. Typ, vi kommer inte i närheten än. ÄN då, sen kanske visst, fast det skulle behövas en kvantmekanisk deep learning-AI dator som kalkylerar varenda molekyl och signalsubstans och de 20 sätt den kan sönderfalla på osv. Lättare att bara göra en till hjärna.

Den som tror att robotar inom en snar framtid kan vara lika kreativa som oss är nog rätt en okreativ person själv som tror att hjärnan bara tänker logiskt och matematiskt... Kreativitet är ett liv av minnen och signalsubstanser och allt möjligt, som utvecklats från människor för människor. Att klona detta som sagt, lär nog ta många år till, även om resten av vårt sinne kan göras bättre om säg 10 år.
>>
File: fikki_fikki.jpg (120 KB, 580x750) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fikki_fikki.jpg
120 KB, 580x750
>>53965950
Detta favä, sliddjur var ett misstag
>>
Hej allihopa, hur behandlar livet er i dag då?
https://www.youtube.com/watch?v=IAnMmQAxNYY
>>
>>53965861
Var ju fan avbrott strax innan nyår också i 9 timmar
Någon måste fan betala
>>
http://www.friatider.se/badvakter-storsjobadet-ostersund-ofredande-flyktingar-elvaaring
W E W
>>
>>53966113
Häng badvakten
>>
>>53965965
Jag spekulerade aldrig i hur långt tid det kommer ta, eller om det ens kommer att ske. Bara att det är fullt möjligt.

Det känns onekligen som att vi är långt borta från en sådan framtid just nu, men iofs så har den teknologiska utvecklingen historiskt sett förvånat oss förut.
>>
>>53965690
Han får namnböga och skita ned tråden hur mycket han vill. Du kanske inte orkar med hans misär men tråden är till för sånt. På gott och ont.
>>
>>53965808
För jag tog ADHD-piller för att sluta ligga i sängen med ångest och då börjar man svara allt och alla. Förlåt...

>>53965950
Nej men kvinnor är mer känslostyrda och mer sociala, män ser mer system och samband och konsekvenser. Simon Baron Cohen testade detta på en dag gamla bäbisar, där flickor stirrade längre på ansikten vs maskiner/system för pojkar.

Testosteron gör dig mindre empatisk, mer riskbenägen och mer benägen att fatta 'tuffa' beslut, kvinnor med för mycket testosteron, t.om. i livmodern bara, blir oftare 'en av killarna', och lär sig språk och social interaktion långsammare. Allt detta är egentligen könsdimorfismer som grundar sig i att kvinnor investerar mycket mer i barngörande än män, och behöver skydda sig själva för att sprida sina gener mer än män. Dom är inte "horor".
>>
>>53965760
Hur kommer det sig att du ger tips på saker du uppenbarligen inte fixar själv? Det är inte helt logiskt.
>>
>>53966113
aa fan jävla invandrare asså, dags att breva en till animebild :PP
>>
>>53966084
Jag vet inte faktiskt. Jag har inte bestämt mig för ifall det här är en bra eller dålig dag.
>>
>>53966171
Absolut är den till att hjälpa folk att bli bra, men nu skitbrevar han ju enbart.
>>
File: 137287717175.jpg (136 KB, 1032x774) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
137287717175.jpg
136 KB, 1032x774
STORA
>>
>>53966278
Många invandrare är vettiga och sköna personer. Tillräckligt många utav dem är inte det för att det skall anses vara en investering för framtiden att kasta ut allihop som inte är blandras svensk-blatte.
>>
File: 1433297392641.jpg (177 KB, 500x598) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1433297392641.jpg
177 KB, 500x598
>tittar igenom gamla högstadievänner på facebook
>alla har flickvänner, universitetsutbildning och bra betalande jobb
>>
>>53966113
Vad fan är det som händer på badhusen? Har de blivit någon slags designerad våldtäktszon? Var väl 5 år sedan man var i ett badhus sist med skolan. Nu så har de tagits över helt av mörkermännen?
>>
>>53966329
Amfetaminet gör att han har gått i ett maniskt tillstånd. Han brevar positiva saker och försöker hjälpa andra för att må bättre tror jag. Låt han hållas.
>>
File: 1446590865310.jpg (7 KB, 153x179) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446590865310.jpg
7 KB, 153x179
>beställde Faust från bokbörsen
>får Så talade Zarathustra istället
privata säljare
inte ens en gång
>>
>>53966278
Hej Ahmed! Hur mås det? Har du gett din syster en flygtur från balkongen än eftersom hon blir VITAD varje dag
>>
>>53966384
Det är för kallt att ligga och lurpassa i en buske i timmar väntandes på en slyna. Så de går till badhusen och börjar antasta folk där istället.
>>
File: juuhtota.jpg (32 KB, 650x488) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
juuhtota.jpg
32 KB, 650x488
werf
>>
>>53966412
>beställa dålig bok
>få bra bok
Varför klaga?
>>
>>53963950
>palestina
lol palestina är inte ens ett land
>>
>>53966168
Sant, vet inte hur många gånger folk har överskattat tiden utvecklingen tar uti helvete. Det vi underskattat mest är dock flygande bilar. Kommer ju fan aldrig.

>>53966171
Tror han menar mina skitbrev inte var ang krisen så behöver inte namnböga

>>53966233
För jag vet hur jag borde fixa dem. Det är inte det i sig jag inte fixar, det är att få tillräckligt med eld i baken för att faktiskt göra. Har ju lyckats med liknande situationer tidigare innan jag stängde av...

>>53966381
jvdk
>>
>>53966384
Ingår under migrationsverkets program för integration, de har gratis inträde på flesta hallar.
>>
>>53966428
eyy anton ska vi klibba senare eller? ska bara breva ett par animebrev och gnälla på invandrare först :ppp
>>
>>53966464
kiitos veteraniin.
>>
>>53966476
what anime is that? looks fun
>>
File: lejon2.jpg (54 KB, 503x604) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
lejon2.jpg
54 KB, 503x604
>>53966464
rawr
>>
>>53966490
Bilal ta livet av dig din jävla sopa.
>>
>>53966464
>>53966537
Wan wan!
>>
File: 1453201804527.png (984 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453201804527.png
984 KB, 1920x1080
>>53966522
Shukufuku, kid dies and a godess offers him to go to a fantasy land and bring one thing with him, bretty good desu
>>
>>53966479
Vad händer ifall du bara kör viljestyrka och gör allt du inte "vill" göra men "måste"?
>>
>>53966546
>bilal
vad är det för nytt mém
>>
>>53966476
redan läst lmao
sen snacka inte skit om Goethe vafan
>>
File: Spök.jpg (18 KB, 400x550) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Spök.jpg
18 KB, 400x550
>>53966381
>dagen innan man tar bort sin facebook
>minns plötsligt en god vän som jag inte hört från på evigheter
>slår upp honom
>inga resultat
>googlar honom
>hittar en dödsruna och smärtsamma sorgsna ord från familjen i kommentarsfältet
>>
>>53966591
https://www.youtube.com/watch?v=yLkZY8GjdRw
>>
>>53966613
Det är inte nytt.
>>
>>53966650
>>
>>53966479
>Det vi underskattat mest är dock flygande bilar. Kommer ju fan aldrig.
Dessvärre så hindras ju all form av "flygrevolution" så att säga pga de bristfälliga energimedlen. Med fossila bränslen kommer vi aldrig få se några personbilar i luften.
>>
>>53966479
>Tror han menar mina skitbrev inte var ang krisen så behöver inte namnböga
ja din så kallad kris, att du mår dåligt för du gärna breva om och få hjälp med.

Hur gammal är du?
>>
>>53966754
Det är väl samma 22-åing som krisat ett par dagar i sträck i tråden.
>>
>>53966394
"maniskt" vet jag inte. Men lite väl speedad och fokuserad. Jag hjälper andra för jag inte fick så mycket hjälp själv och insåg att man ger och man tar. Och skitbrevande är en vanlig bi-effekt, helt seriöst. "too talkative/talks too much" är faktiska biverkningar.

Kan dock bli manisk om jag skulle tjacka så mycket att jag får bakåt-avfyrande synapser vilket kan hända om man tar typ åtta piller på en gång efter lite magnesium-mallat dagen innan. Vet ej hur hälsosamt det är, och har ej gjort det på flera år.

>>53966609
Sånt funkar om man vill ha något av det rent emotionellt. Typ "jag gör vad jag inte vill för att få något jag är emotionellt sugen på". Om man inte har någon 'kontakt' med någon vill man inget i slutet (bryr sig ej om framtiden), det innebär att göra saker man inte vill måste man göra helt manuellt (tänka medvetet på att fortsätta hela tiden) så blir man distraherad och det går väldigt långsamt. Dessutom får man en sån negativ emotionell reaktion att man snabbt blir utbränd (de flesta utbrända blir inte det av stress/jobbiga uppgifter utan det+att man inte har något mål med uppgifterna). Utan vänner alls är det svårt att vända och få kontakt igen. Men med ADHD-piller kan man storma igenom, även om det sliter på kroppen och psyket som fan...
>>
>>53966810
samma som fått lägenhet av sina föräldrar men var asocial?
>>
File: 1453078998763.jpg (46 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453078998763.jpg
46 KB, 480x360
Tråden har blivit /r9k/
>>
>>53966754
>>53966810
>>53966917
japp skitbrevat idag och igår... Ska jag sluta j/n?
>>
>>53966978
>j/n
lämna tråden, tack
>>
>>53966939
anon vann inbördeskriget
återerövringen misslyckades
>>
>dkn aldrig åkesson og heikki og raja bukkake
>>
>>53966978
du gör som du vill, behöver inte namnböga i alla fall. Orkar du sammanfatta vad du brevade om i förra tråden? Jag var där men såg serie samtidigt så orkade inte läsa allt favä
>>
>>53966939
Om slynor slutade vara horor så skulle tråden bli bättre favä
>>
File: 1423227332611.jpg (72 KB, 1052x654) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423227332611.jpg
72 KB, 1052x654
>>53966381
>>53966643
>kollar upp en tjej som var intresserad av mig kanske 5 år sedan.
>en helt okej tjej som jag själv tyckte mycket om men gick aldrig in i en relation med
>hon har gått och blivit en 8/10 sötpaj
>hon har nu också en liten pojke på 6 månader
>>
>>53966905
du är totalt manisk mannen
ta ett kliv tillbaka och kolla på dina brev
detta är inte bara amfetaminen helt ärligt
>>
File: 1453188087941.jpg (114 KB, 1024x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453188087941.jpg
114 KB, 1024x768
>dkn kan inte sluta kolla på autister som reviewar 2d
https://www.youtube.com/watch?v=iQbjt4rkgqw
>>
File: 1450513286504.jpg (67 KB, 653x590) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450513286504.jpg
67 KB, 653x590
>dkn man är i farten med något absolut tokgalet
försök stoppa mig
>>
>>53967179
Berätta mer!
>>
>>53967179
jag har ringt säpo
>>
File: 142846524866.jpg (263 KB, 1024x683) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
142846524866.jpg
263 KB, 1024x683
radera denna tråd
>>
>>53966939
Jag skulle påstå att tråden är 50-50% normisar och r9k-autister. Sedan stör sig väl 25% av normisarna på det medans andra 25% inte bryr sig utan hjälper när de orkar eller iggar det.
>>
File: tino+hannalindholm.jpg (88 KB, 1080x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tino+hannalindholm.jpg
88 KB, 1080x1080
Breva ert ansikte när en 40årig svettig kurd knullar en 18årig svensk "nationalist" tjej regelbundet
>>
>>53964249
Haha, ser nästan ut som kissen lider. Upprop mot ofrivillig kärlek för katter, när då?
>>
>>53967278
Söt bild favä
>>
>>53966978
Nej kör hårt. Du postar inte fedoror maniskt utan försöker skapa något slags tjackad diskussion vilket gör att tråden påminner om hur den var förr.
>>
>>53967405
Mmm, ser typ ut som den blir puss-räjpad mot fönsterrutan.
>>
File: 1453054514248.png (1 MB, 1098x1645) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453054514248.png
1 MB, 1098x1645
>>53967396
>>
File: 1452204465502.jpg (34 KB, 283x477) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452204465502.jpg
34 KB, 283x477
>dkn kardemummalängd med iskall pmax
>>
>>53967396
Vem bryr sig helt ärligt. Tino är intellektuellt hederlig och vägrar shilla så han är ok i min bok. Han kan få stoppa sin kurdkuk i vilken brud han vill.
>>
>>53967490
breva bild
>>
>>53967396
Kul för dem
>>
>>53967490
>SNSD dricker pmax
>>
>>53967434
Såja, du har ingen aning om hur tråden var förr
>>
>>53967060
>snubblarna orkade bara vara kvar i en dag
Vekt av dem favä
>>
>>53965965
En stor procent av hjärnan är onödigt komplicerad för att få saker (även avancerade saker) gjorda. Skulle inte förvåna mig att personer med hjärnskador på olika delar av känslocentrum kunde prestera betydligt bättre på saker de företog sig.
>>
File: 1443520670196.png (177 KB, 367x321) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443520670196.png
177 KB, 367x321
>de vita pepparkakorna har tagit slut
>>
>>53967179
A N T O N
N
T
O
N
>>
>>53967396
>"nationalist"

Är det någon sorts lag på att nationalister enbart får vara tillsammans med någon av samma etnicitet eller vadå? Snubben ser ut som att han likväl skulle kunna vara fransman eller ungrare
>>
>>53967653
Ja? Det är liksom själva definitionen av nationalist att värna om sina egna. En nation är ett folk som knyts samman av gemensamt ursprung, kultur och traditioner.
>>
>>53967464
Starta förbund för autistiska katter som inte gillar att bli pussade när?
>>
File: PogChamp.jpg (31 KB, 459x465) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
PogChamp.jpg
31 KB, 459x465
https://twitter.com/follow2GD/status/690277734845698048

>Denna lineup
>>
>>53967718
e"sport"
>>
File: kmum.jpg (626 KB, 2448x1685) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kmum.jpg
626 KB, 2448x1685
>>53967502

Ser ut typ så här

>>53967533

Ja?
>>
>>53965074
Jvdk.
>>
>>53967276
>>53967650
i-inget sånt
>>53967263
en spontan resa
>>
File: 1345807945042png.png (132 KB, 412x417) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1345807945042png.png
132 KB, 412x417
>>53967760
>nbögar som tror att någon bryr sig om huruvida esport anses vara en sport eller ej

Växer bokstavligen varje dag och kommer vara med i OS så småningom, dags att vänja sig
>>
>>53967046
nej men kan sluta skitbreva om livskriser på ADHD-piller.

>>53967075
okej men sen tänker jag bara svara på brev inte starta nåt nytt igen för vill inte sabba tråden mer.
>21 snart 22 år vänlös NEET
>flyttar ut
>blir nbög 1.5 dag och typ känner att folk finns och får empati och saker
>får all ångest jag borde fått för att varit NEET och slösat bort mitt liv och varit dum mot folk och skit
>inser att jag har bott bakom en emotionell mur där jag inte får kontakt så har inte varit motiverad alls pga detta, ingen ångest ingen vilja bara myst runt som NEET
>inser detta är vanligt fenomen för är klassiskt i hollywood, typ Pink i the wall, Batman in nolans sista, "i am a rock" med simon och garfunkel, Hank när han samlar mineraler i BB, osv, samt att flera ex-vänner beskrivit samma
>skillnaden är att för mig har det suttit i i många många år och löser sig inte självt, jag kommer inte 'tillbaks'
så frågan var om nån annan upplevt samma behagliga brist på ångest, empati och vilja, och om nån annan kommit ur detta och isåfall hur

>>53967135
nej men du har uppenbart aldrig tagit dexamfetamin-piller

>>53967434
fast då var det en rolig tjackad diskussion. Denna är bara AIDS. Lovar att inte börja breva om detta igen om ingen ber mig
>>
File: 1410376101911.gif (1 MB, 290x260) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1410376101911.gif
1 MB, 290x260
>>53967845
>Växer bokstavligen varje dag och kommer vara med i OS
>>
>>53967617
Sant men de delarna gör säkert något litet för kreativitet någon gång ibland iallafall.

>>53967653
Etnopluralister gillar inte blandning så mycket iallafall.
>>
>>53967695
Är snubben jihadist som skriker allahu akbar hej vilt eller vadå?
>>
>>53967850
så du är en gri vi nbög nu?
>>
File: 1452451897644.png (844 KB, 1013x676) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452451897644.png
844 KB, 1013x676
Fy fan vad jag hatar svenska tjejer. Degenererade jävla horor som bara bedrar och ljuger. Det enda dom bryr sig om är sig själva och sin jävla "lycka" vilket innebär en lina från en pundares kuk eller varför inte en resa in till ghettot. Jag gillar faktiskt terroristerna för dom dödar iallafall bort skräpet, nbögarna, från samhället. Hell fucking Seger.
>>
File: 1452132172031.png (301 KB, 800x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452132172031.png
301 KB, 800x1000
>>53967892
>Verklighetsförnekelse

Kom hit Mdongo så skall du få en puss
>>
>>53967913
Min pappa är fransman, tillåts inte jag vara nationalist då?
>>
>>53967930
Nej, men det har väl inget med det jag sa att göra? Är du nationalist så värnar du om din nation. Rasen är en del av din nation. Alltså är hon inte nationalist.

>idioter som tror att nation är ett annat ord för land
>>
>>53966101
>Någon måste fan betala.

Ja. Det är precis det någon måste. Vårat kraftnät är åt helvete eftersom ingen betalar och civilförsvar kan du glömma. Det blev också för dyrt.
>>
File: lf.png (1022 KB, 1140x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
lf.png
1022 KB, 1140x1200
>>53967718
James är så jävla baserad, glad att han är tillbaka
>>
>>53967850
har tagit amfetamin ett antal gånger och det går att bruka självkontroll även när man bajsbrevar

skyll inte dina egna problem på knark man1
>>
File: R-18.jpg (275 KB, 627x886) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
R-18.jpg
275 KB, 627x886
2D?
>>
>>53967989
>vilja ha aids
>>
>>53967850
Jag känner aldrig ångest. Kan känna empati om jag är i rätt sinnesstämning eller verkligen anstränger mig. Men bokstavligen aldrig ångest.
>>
>>53968052
Så om man är tillsammans med någon från ett annat land så betyder det automatiskt att man inte värnar om sitt folk? lel
>>
>>53968045
Om du är halv algerian borde du gasas.
>>
>>53968114
Du är iallafall inte nationalist då eftersom det går emot ordets betydelse. Har du lässvårigheter anon?
>>
>>53967913
Många känslor hämmar främst kreativitet tror jag. Rädsla framför allt. Rädsla att göra bort sig eller såra andra t.ex.
>>
File: Barb vinkar.webm (74 KB, 178x178) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Barb vinkar.webm
74 KB, 178x178
Hei. :3
>>
>"Ett folk känner inga gränser för ett land. Den germanska nationen är en nationalitet av hundra miljoner och varje german tillhör den var han än må leva."

Nation = Folk
Nation =/= Land
>>
>>53968147
>Nationalism (från fr. nationalisme, av "nation", ursprungligen från latinets nascor, "jag föds" är en världsåskådning som tar sin utgångspunkt i gemenskapen inom nationernas gränser. Nationalismen hyllar nationen, kulturen, historien och slår vakt om nationalstaten och dess intressen. Den som bekänner sig till nationalismen benämns nationalist

Står inte här favä
>>
>>53968202
>Nation (from Latin: natio, "people, tribe, kin, genus, class, flock") is a social concept with no uncontroversial definition,[1] but that is most commonly used to designate larger groups or collectives of people with common characteristics attributed to them—including language, traditions, customs (mores), habits (habitus), and ethnicity.
>>
>>53968139
Heter det inte alger? Fast det låter som såna slemmiga som växer i havet, lol. Alltså "alscher" eller "alcher".
>>
>>53968181
omg hajjj :3c
>>
>>53968202
>Nationalism från franskans nationalisme, av "nation" som i sin tur kommer ur latinets natio/natalis som betyder födelse, med ord som nativitet, natur, eng. native, fr. Noël. Nationerna var som namnet visar ursprungligen uttryck för etnisk gemenskap och nationalismen som världsåskådning tar sin utgångspunkt i den gemenskap av många olika slag som finns mellan människorna inom nationernas gränser. Nationalismen hyllar nationalstaterna med deras folk, kulturer, historia och andra av människan skapade särdrag
>>
File: 1411572927578.gif (1 MB, 250x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1411572927578.gif
1 MB, 250x250
>>53967989
>Mdongo
Hur visste du?
>>
>>53968181
bög
>>
>>53968311
>Hur visste du?

Men snälla
>>
File: frölunda.webm (306 KB, 456x274) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
frölunda.webm
306 KB, 456x274
>>53968276
:3 vgd?

>>53968326
hihi neee :DD
>>
>>53968369
är ensam och har tråkigt :3 du?
>>
>>53967934
Njaeh. Var*. I en och en halv dag. Sen kom min mor och sa att allt ska bli bra och betalade mina räkningar och diskade åt mig och då blev jag zombie-NEET igen. Vilket jag verkligen inte ville bli. Jag har nu sett andra sidan, och jag vill tillbaks. Jag måste få min mor att sluta, men man vill ju instinktivt att nån ska fixa allt åt en i en sån här situation.

>>53968082
Okej du har kanske rätt men för det första man tycker ens brev verkar bättre än dom är och för det andra om man försöker prokrastinera blir det svårt att låta bli att prokrastinera med något (som typ skitbreva).

>>53968106
Hur mycket driv har du? Har nog lite likt det jag har, lär många på SvT ha. Lite halv avstängda/apatiska. Sen har jag väldigt lite driv från början så för mig blir det värre.
>>
>>53966597
tappade den när den där jävla röda saken kom
>>
>>53968530
Har driv att göra praktiska och meningsfulla saker, men inte så himla stort socialt behov.
>>
File: 1424725404442.png (24 KB, 645x773) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1424725404442.png
24 KB, 645x773
>pruttarna tar aldrig slut
Har jag någon hemlig slang direktkopplad från lungorna till ändtarmen eller vad händer
>>
>>53968530
Så din mor och far köper en lägenhet åt dig och sedan kommer din mor hem till dig och diskar och har sig?

Jag tycker absolut du kan säga ifrån. När jag flyttade hemifrån så kom mor över med mat ibland, för att vara snäll. Tycker man kan säga ifrån. När man har flyttat så har man.
>>
>>53968651
*pruttjagjag*
>>
File: 020.jpg (18 KB, 480x270) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
020.jpg
18 KB, 480x270
> Känner sockersuget efter lunchen
> Drar till hemköp med Alex, Ludde o Dansken
> Kalltsomfan.avi
> Energidricka för 7 spänn Hellyeah.jpg
> Tog några pingvinstänger för socker Smiley heart
> Blir frågad efter legitimation i kassan Smiley squint
dkn när man ser ut som en bäbis
>>
Såg en kort ful neger (under 1.70) med en massa snygga svenska tjejer hängades omkring honom. Min fråga är, varför gillar svenska tjejer negrer så mkt?
>>
>>53968651
Var du glad medans du kan prutta. En dag kan du inte längre. Hur ska du då skrämma bort jobbiga brudar som stöter på dig hade du tänkt?
>>
>>53968817
jonte??
>>
>>53968817
topp bete
>>
File: 1453447067016.jpg (609 KB, 800x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453447067016.jpg
609 KB, 800x1200
>dkn ingen fv
>>
>>53968817
>Dansken

Detta triggade mig. DANSKJÄÄÄVLAR.
>>
>dkn kommer automatiseras bort
>dkn roboten tar ditt jobb och fv
>>
>>53968854
TIS?
>>
>>53968859
>dkn ingen nordkoreansk fv som aldrig hört talat om västerländsk feminism utan bara fått lära sig att flitigt hedra herren i hushållet.
>>
File: 1453456545255.jpg (139 KB, 640x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453456545255.jpg
139 KB, 640x800
>>53968089
"d.
>>
>>53968876
>roboten tar min fv

haha, coooolt, vänta ska bara sätta upp webcamen först.
>>
File: hqdefault.jpg (14 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hqdefault.jpg
14 KB, 480x360
>>53968867
Du kaldte?
>>
Datorer kommer ALDRIG att kunna ersätta människor! Konnektionistiska neurala nät är typ bara marginellt bättre än människor på samma typ av skit som vi är bra på, men de är lika värdelösa som vi när det kommer till beräkningar o.s.v.

in4e "hurr de är självlärande"
>>
>>53968585
Okej... För mig är det skillnad på "meningsfullt" som jag har tänkt aktivt och förmodligen är för odriftig för att uppnå (typ hjälpa mänskligheten så mycket jag kan), och "meningsfullt" typ vänner familj min egen framtid osv.

Orkar inte göra något av båda dera, utom de få dagar/timmar jag känner någon slags social kontakt med andra och jag får både impulsiv vilja och ångest. Det är nog det som egentligen ska driva folk framåt, men har lyckats blockera den kontakten rätt grovt.

Men det finns väl dom som är driftiga nog utan att drivas av vänner/familj. Kanske jag också hade varit om jag inte hade blivit så jävla bortskämd.

>>53968704
Japp, i filmen the wall beskriver Roger Waters (han som skrev filmen) att hans ('pinks') mamma är en av dom som bygger 'muren' genom att skämma bort honom. Samma gäller för dom jag känner som gått igenom samma sak, frånvarande pappafigurer, för fästa/bortskämmande mammafigurer.

Jag försöker lite halvhjärtat jaga bort henne men när hon slutar så kommer jag tillbaks ut i verkligheten och får ångest över att jag är snart 22 och har 0 vänner utbildning framtid osv så rent känslomässigt vill jag ju ha dit henne som städerska ibland så jag kan fortsätta ignorera allt och NEETa.
>>
File: zara.jpg (57 KB, 597x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
zara.jpg
57 KB, 597x400
Vad tycker ni om Zara Larssons nya stil?
>>
>>53969055
de är självlärande
se: google deep dream
>>
>>53969131
transa/10
>>
>>53968821
Dels gillar de för det är jagjag i judemedia att göra detta, dels för det är 'synd' om dom som är så utsatta, men nog framför allt, för att negrer inte växt upp med att "respektera" kvinnor, och vet dessutom att de är korta negrer utan något att förlora, och kvinnor tänder jättemycket på män som flirtar öppet och vågar ta för sig. Svennebögar sitter och tänker "gillar hon mig skulle hon ha sagt något säkert". Negrer tänker "fuckit jag är 170cm och ser ut som en apa det kan inte gå mer än fel"
>>
File: 20160122_174805.jpg (1 MB, 3264x2448) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
20160122_174805.jpg
1 MB, 3264x2448
>Ditt tåg är ersatt av buss.

>Dkn busschaffisen har noll koll på var vi är eller var vi ska och lurar runt på skumma småvägar.

V-visst kommer jag hem.
>>
>>53969068
Sitt naken varje gång hon ska komma, gärna med porr på högtalare så ska du nog se att hon slutar dyka upp lika ofta.
>>
>>53969055
>Bilar kommer ALDRIG att kunna ersätta hästar!

t. Sven år 1900
>>
File: knark xd.jpg (348 KB, 1280x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
knark xd.jpg
348 KB, 1280x960
>mor hade i tomater i chilin

1-5 Kebabpizza
6-9 Gyrostallrik
0 Thaimat
>>
>>53969055
Jo, för datorer är mycket mer modulära. Om vi inte börjar sätta in data-saker i våra hjärnor och börjar med någon slags 'rashygien' kommer vi bli blåsta åt helvete av vår egen datta en vacker dag.
>>
> sommar, polare, sol utomhus, bärs
> den söta omisstagliga doften ringlar sig in i näsborren
> bara nickar lite lätt åt dem mitt emot
> de vet också, ler lite lätt men alla förstår att man inte kan säga något.
> på något vis är den lite mysig, den lite förbjudna gemenskapen.
>>
>>53969189
Du slipper iallafall dragspelszigenarna.
>>
>>53969191
Tror hon skulle sex-trackasera mig då favä :^(
>>
File: 1453273658004.jpg (166 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453273658004.jpg
166 KB, 640x640
>dkn baconinlindade lammjärpar med gazpacho och klyftpotatis
H-hoppas Bredé är stolt
>>
>>53969189
vifif
>>
File: 1449176206654.jpg (2 MB, 2000x1334) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449176206654.jpg
2 MB, 2000x1334
Tror du att hon vill mysa med dig?
>>
>>53969311
Vad är dragspelszigenarna?

t. Norrlänning
>>
Det här är intressant. Hade en period där jag nästan aldrig längre fick träningsvärk av att gymma. Nu får jag värk nästan efter varje träning. Vad beror det på?
>>
>>53969217
jonathan?
>>
>>53969055
Datorer är skitmycket bättre än oss på att räkna om man inte tar omvägen via djupa neurala nät.

Det är dags att vi överger dagens arbetsmoral om vi inte ska drabbas av fet mental hälsokris alternativt ha 90%+ som jobbar med typ rekrytering inom vår livstid.
>>
>>53969217
rullar
>>
>>53969354
Har inte hon konverterat till islam?
>>
>>53967538
Det var mer diskussion förr. Nu är det ju mest ett par autister som brevar "heema alla i tråden" och folk som har noll humor eller distans.
>>
Hur poppis har ert namn varit genom tiderna? Mitt namn (Ali) finns inte med tyvärr.
http://www.expressen.se/interaktivt/100-ar-av-fornamn--se-hur-populart-ditt-ar/
>>
File: 1423486245015.jpg (54 KB, 530x530) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423486245015.jpg
54 KB, 530x530
>Det var mer diskussion förr. Nu är det ju mest ett par autister som brevar "heema alla i tråden" och folk som har noll humor eller distans.
>>
>>53969354
Antagligen inte
>>
>>53969504
Jibril snälla
>>
>>53969328
f1h1
>>
File: NORGE JA.jpg (232 KB, 600x522) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
NORGE JA.jpg
232 KB, 600x522
>>53969354
>>
>>53967695
Bara för att man är nationalist behöver man inte ens vara rasmedveten. Du är med på detta va? En person kan vara sosse som gillar lika, feminism på dagis och ändå värna hans idé om nationen och att Sverige skall styras representativt från stockholm och inte Moskva och han kan tänka sig att slåss med en cuckad AK5C i näven och dö i en skog nära borgholm när graden börjar regna ned över hans lilla cuckade hemvärnsenhet.

Att vara nationalist och värna nationen innebär inte att man är stormbög ffs.
>>
File: Aldo tip.webm (173 KB, 330x440) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Aldo tip.webm
173 KB, 330x440
>Det var mer diskussion förr. Nu är det ju mest ett par autister som brevar "heema alla i tråden" och folk som har noll humor eller distans.
>>
>dkn ingen Cirno fv
>>
>>53969068
Aldrig ens tänkt på "väggen" som detdär du beskriver. Alltid fokuserat på socialiserande aspekten av undervisning, "dark sarcasm in the classroom" osv. Ngt jag själv är väldigt glad att jag inte påverkades av (eller ens förstod) före jag var över 20. Kunde ha sabbat min egen rationella utveckling rätt rejält om jag fattat det för tidigt.
>>
>>53967850
Breva dina problem hur mycket du vill. Tänk bara på att vissa är autistiska kantmästare utan empati.
>>
>>53969546
Nation =/= Land
Sluta upp med det jagjaget.
>>
File: 1453391424825.png (23 KB, 485x312) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453391424825.png
23 KB, 485x312
>>53969566
Sluta, jag blir ledsen nu, vill inte tänka....
>dkn ingen cirno fv
>>
>>53969374
Jag vet inte. Ibland händer samma sak för mig, oftast om jag kört lite hårdare än vanligt. Men det är lugnt. Träningsvärk är inte så besvärande så länge den är måttlig.

Jag minns en gång när jag knappt kunde gå på grund av värk och stelhet. Det var skoj på något vis.
>>
>>53969374
Att du inte tränat på länge alternativt att du stretchar för dåligt efteråt.
>>
>>53969546
>Bara för att man är nationalist behöver man inte ens vara rasmedveten.
Uraäkta att jag lägger mig i, men rasaspekten är en av de grundläggande sakerna nationalism bygger på.

Nation =/= land. Att du vill Sverige väl med hela ditt hjärta men fortfarande inte bryr om vilka befolkningen utgörs av gör dig inte till nationalist.
>>
File: 1453481958564.jpg (90 KB, 850x925) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453481958564.jpg
90 KB, 850x925
>>53969566
jvdk
>>
>>53969546
>AK5C
>Hemvärnet

Välj en.
>>
>>53969738
Jag snor den bilden hoppas du är okej med det
>>
File: 1418228156215.jpg (20 KB, 306x306) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1418228156215.jpg
20 KB, 306x306
>>53968181
>precis den snubblare jag vill se
>>
>>53969546
>ffs.
Snälla häng dig din efterblivna jävla existenzråtta. Du har förövrigt helt fel och borde läsa på om vad en nation är för något.
>>
>>53969676
Var inte sorgsen. Du kan säkert få dig en flickvän, men kanske inte 2hufv.
>>
vad tycker ni om djungelpajer?
>>
>>53969784
det är lugnt anon
>>
>>53969852
Vill ha alla icke-tjocka kvinnor.

t. icke-runk
>>
>>53969852
>djungelpajer
usch
>>
File: 1435782965777.jpg (81 KB, 526x588) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1435782965777.jpg
81 KB, 526x588
>dkn halvsvensk
>dkn bruna ögon och hår
>dkn blir jämt tagen för en östeuropée
>>
>>53969852
en gammal amazoooon, me' lister o hån, rattar back-elit, kallefååånia-leet
>>
File: 1323413422345.png (88 KB, 241x228) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1323413422345.png
88 KB, 241x228
>>53969738
>GET OVER HERE AND FUCK ME
O-okej
>>
>>53969718
Du har olika grundtankar som är nationalistiska. Fransoserna t.ex. välkomnar vilken blatte som helst så länge de är lojala till nationen.Något de däremot får betala för nu hehe.
>>
File: 1423689856936.jpg (45 KB, 435x377) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423689856936.jpg
45 KB, 435x377
>>53969961
jvdk anon, jvdk

fast jag har inga invandrade släktingar
>>
>>53969878
Tack anon-chan
>>53969961
>halvsvensk
En droppe anon
>>
>du kommer aldrig klappa en likhämtande katt från helvetet
Varför leva?
>>
>>53969961
>halvsvensk

Och andra halvan?
>>
>>53969961
Jag tycker att du ska ta upp det med dina föräldrar. Det var inte okej av dem.
>>
>>53969852
>>53969977
Grabbar, jag har haft en skitig kväll och sitter nu med en öl för att dämpa stressen och detta fick mig att garva. Tack osv
>>
>>53969977
>listor o hån

Haha, är du "ööööööh-hasch-listor" anon? ;)
>>
>>53969821
Jag håller inte med själv om idén jag framförde. Jag tycker t.ex. att ras och nation hör ihop. Men jag kan absolut se och förstår folk som inte tycker det. Bara för att man godkänner ett argument behöver inte innebära att man upplever att det är rätt enligt erfarenhet eller idé.
>>
File: 1453388386330.png (246 KB, 550x535) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453388386330.png
246 KB, 550x535
>>53969961
>dkn halvsvensk
>dkn blåögd samt blond
Vet inte vad jag skall känna.
>>
File: 1453482455818.png (693 KB, 900x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453482455818.png
693 KB, 900x900
>>53969996
cirno är en snäll flicka
>>
>>53970034
>en öl. Din lyckliga jävel.
>>
File: 1425237783017.jpg (756 KB, 1335x2000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1425237783017.jpg
756 KB, 1335x2000
>>53968821
Det vara ju jag för fan brushan, vrf gick du inte fram o hälsa?
>>
File: feelsgood.jpg (20 KB, 329x357) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
feelsgood.jpg
20 KB, 329x357
>>53969961
>dkn helsvensk
>dkn gröna ögon och blont hår
>dkn bryr mig inte om min ögonfärg o hårfärg för jag har inte autism
>>
>>53969998
>välkomnar vilken blatte som helst så länge de är lojala till nationen
Det där var en självmotsägelse. Du kanske tänker på landet? LAND OCH NATION ÄR INTE SAMMA SAK. Det är många som tänker att utlänningar får komma hit och dit och bosätta sig så länge de är lojala till landet, men att vara lojal till sitt fosterland är PATRIOTISM, INTE NATIONALISM.
>>
File: 13947136112.gif (1 MB, 360x202) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
13947136112.gif
1 MB, 360x202
>>53970133
>Det vara ju jag för fan brushan
Hur står det till negeranon
>>
>>53970167
>gröna öron

Öh, anon, det finns denna uppfinningen kallad tvål...
>>
File: 54385349.jpg (523 KB, 593x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
54385349.jpg
523 KB, 593x800
Vem /dissonans/ här?

https://www.youtube.com/watch?v=JFIGoB7rK70
>>
>>53970114
Har du ingen öl, anon? På en fredag?
>>
>>53969529
Joe fast hon är tjock och 50+

>>53969573
Fattade ej heller riktigt tills jag upplevde sista scenen själv. Läraren sjunger ju t.o.m att han skulle ha byggt väggen bättre om det inte vore för alla empatiska hippies och det inte var hans fel... Waters menar att lärare på den tiden tränade barnen att inte va empatiska och ha kontakt utan bara väldrillade modell-medborgare. Men speciellt comfortably numb och slutscenen förklarar mycket. Och hur han blir 'fascist', waters egen politisering men han menar ju att det är ett sätt att skydda sig med väggen. "Oooh you can not reach me now" "is there anybody out there" osv
>>
>>53970167
Du bryr dig visst om färgen. Tänk om du vore grönhårig och blondögd. Då skulle du nog hålla dig för skratt.
>>
>>53970173
Jesus vad din autism är triggad av begrepp som vidgas och kan ha olika betydelser.
>>
>>53969354
SOD
O
D
>>
Forstår dere norsken som brukes her?
https://www.youtube.com/watch?v=62Xgnx0oy-Q
>>
>>53970232
Känner inte av dissonans, men förstår ändå rationellt när jag borde göra det.

> feels-grood-man.
>>
>>53970272
Häng dig din dåre. Anon har helt rätt och du bör läsa på om vad nationalism och en nation är för något.
>>
>det finns bokstavligen asiatiska pajer i japan som bor hos sina föräldrar eftersom att de inte kan hitta män
hur kan detta ens vara sant
>>
>>53969593
Autister är nog mer benägna att bli det dels för dom misslyckas mer och vill skydda sig och dels för att det är svårare för dom att få kontakt över lag. De enda naturliga kantmästarna är väl psykopater.
>>
>>53970339
Japanerna vill inte ha 3dgv
>>
>>53970261
Låter som jag borde lyssna om den. Tyckte den var jättebra när jag lyssnade, men jag fångade nog bara upp en delmängd av alla tolkningar då.
>>
>han dricker själv en fredagskväll
>>
>>53970339
>hitta män
snarare har inte råd med en lägenhet eftersom det är svindyrt i större städerna
>>
>>53970194
tjena sweddit
>>
>>53970392
och? bara lite rödvin
>>
>>53970339
Det är nästan sant i Sverige också. Lönerna i vissa kvinnoyrken är så värdelösa att de kan jobba på sahlgrenska t.ex. och kommer aldrig i sina liv ha råd med en etta eller tvåa för sig själva ens någorlunda i närheten av sahlgrenska.
>>
>>53970316
>Häng dig din dåre

Alltså har du inget bättre för dig än att sitta och skriva sånhär skit åt folk på internet. Tragiskt. Snacka om misslyckande...
>>
>>53970472
Du har fått massa källor redan och blivit motbevisad flera gånger. Det är du som är tragisk som sitter och argumenterar för massa påhittad skit en fredagskväll.
>>
>>53970346
Det enda irriterande med autisterna är att de blir arga som fan ifall något inte är exakt som de tycker och tänker om saker. Vilket blir rätt tröttsamt i diskussioner.
>>
File: 1442510861543.jpg (779 KB, 849x1278) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442510861543.jpg
779 KB, 849x1278
>>53970455
>bara lite rödvin
>>
>>53970392
Ifall det inte är carlanderskanivåer vem bryr sig?
>>
>>53970463
Det är på grund av monopolen. Men nästan alla som är "smarta" nog att fatta det spenderar sin energi på att själv hamna på de gynnsamma positionerna och kratta åt sig pengarna och inte att försöka fixa problemet.
>>
>>53970383
Se filmen istället. Rätt fina LSD-bitar och man förstår låtarna mer. Muren som sprängs i slutet är väldigt pricksäker...
>>
>>53970545
Vem är det där?
>>
>>53970250
Jag är bussanon. Har 4 timmar i en svettig buss att se fram emot. Och det är dåligt med system här.
>>
File: 1453070777429.jpg (178 KB, 750x864) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453070777429.jpg
178 KB, 750x864
>"folk" som kör i 90 på motorvägen
>>
>>53970594
Han finns inte kvar på denna jord i vilket fall.
>>
vAd äR SaNt oM DiG IdAg sOm sKuLlE GöRa 8-åRiGa DiG sJäLv gRåTa?
>>
>>53970513
Jag är inte ens samma anon. Jag bara svarade på din mest ohyfsade dynga.
>>
>>53970513
Jag är inte han som du kallar tragisk, utan han du argumenterade med. Du kan få ha din stormbögiga definition på nationalism ifred. För övrigt har du inte bevisat något utan bara spergat litet för någon håller inte med om din exakta definition på nätet som du för övrigt inte har brevat något "bevis" för.
>>
File: Nate & Nick.png (346 KB, 599x331) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Nate & Nick.png
346 KB, 599x331
>>53970619
"folk" som har körkort

Älskar dragspel
>>
>>53970619
Det kanske är en gammal dam som är orolig för halkan.
>>
Det är inget fel att invandrare kommer till Sverige så länge de sköter sig.
>>
>>53970392
För din information dricker jag bara själv JUST NU, och bara öl. Ska bryta ut vodkan senare ikväll med en polare.
>>
>>53970636
Allt, verkligen allt.
>>
>>53970644
>>53970649
>>53970668
>>53970669
>>53970696
>>53970709
sVaRa pÅ FrÅgAn eRa jÄvLa nÖtTeR?
>>53970636
>>
hjälp jag kan inte sluta prutta
>>
>>53970611
Oj då, jag lider med dig. ;___;7
>>
>>53970016
j-jag är inte neger om det är det du tror
>>
>>53970636
Att jag är rasist in i benet.
>>53970585
Vissa ger upp på att försöka fixa det också. Jag inser också att det ekonomiska systemet i Sverige gynnar varken arbetare eller arbetsgivare utan bara staten. De lösningar som krävs skulle skapa för stor osäkerhet för arbetare att de är politiskt omöjliga.
>>
>>53970649
Läs
>>53968052 >>53968147
>>53968243 >>53968307

Dumfan.
>>
>>53970743
Har du provat att täppa till fishålet?
>>
>>53970636
blev en pundare

när jag var liten tyckte jag att människor som flummar är idioter och förstod inte hur man kunde vilja göra så
>>
>folk som skaffar körkort när självkörande bilar kommer inom 10 år
???
>>
>>53970790
ja men de kommer bara tillbaka efter en stund
>>
>>53970807
hehe mm singularitet är runt hörnet också grabbar! 2d världen här kommer jag! hehe ;p
>>
>>53970843
>trafikskolehanrejen
>>
>>53970807
Jag hoppas du har rätt anon. Senast idag kom mamma ner och tjatade om att jag måste ta körkort så jag kan få jobb.

Skrattar bäst som skrattar sist antar jag.
>>
>>53970669
"Folk" över 60 borde inte få köra favä
>>
>>53970875
>t. skrivet från mammsens källare ;D
>>
https://www.bahnhof.se/press/press-releases/2016/01/22/flash-svenska-staten-forbereder-filtrering-av-internet

:)

vi /1984/ nu
>>
>>53970926
världens första levande projektor
>>
>>53970807
>antyder att jag inte redan haft körkort i 15 år
>>
>>53970894
Jag tycker att alla ska få köra bil oavsett ålder. Det funkar om man visar hänsyn till varandra i trafiken.

Men det förstår väl inte ni fartdårar...
>>
>>53970946
Staten vet bäst ändå.
>>
>>53970959
sanningen svider brah (:
>>
>>53970261
>Joe fast hon är tjock och 50+
breva bild
>>
>>53970774
Det är fredag kväll och jag orkar inte prata om sånt just nu. Någon blir alltid sur och det kan vi väl spara till typ Söndag eller Måndag.
>>
>>53970636
>>53970740
Ta det lugnt Gamzee Makara.
>>
>>53969815
Jag är här för att förgylla din kväll med skojbrevande. :3

>>53969852
Jag satt vid två ursöta djungelprinsessor på ett kebabhak i onsdags. Hade/10

>>53968405
Samma här. Tänkte sova en stund innan det blir dattaspelande (och kanske lite ryck-kollande) hela natten. :3
>>
V-var är cirno anon, vill ha mer cirno i tråden.
>>
>>53970976
>Jag tycker att alla ska få köra bil oavsett ålder.
Snälla gyckla.
>>
>>53970636
Kommer inte på något favä. Kan inte minnas att jag hade så många fasta föreställningar som 8-åring. Jag tror jag skulle varit stolt eller glad över nästan allt. Kanske lite ledsen över att min mage blev så stor. Men imponerad över nästan allt annat.
>>
>>53970784
Kutym är att ett kontroversiellt begrepp oftast innefattar mer än vad du hittar i svenska akademins ordlista och att det finns ett par personer som upplever att den tom kan ha rätt eller behöver revideras med tiden kanske.

Du är anti-intellektuell stormbög. Hur känns det?
>>
>>53968965
men alle husbonder i Nord Korea guttekyllinges av Kim
>>
>>53970976
>han kör inte i 110 på motorvägen, där det förövrigt bara kan bli halt när det regnar
>han lägger till flera punkter på slutet av sin mening som en kantig fjortis
Begå suduko din fjolla
>>
File: 1450270403954.jpg (42 KB, 358x332) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450270403954.jpg
42 KB, 358x332
zolalala :3
>>
>>53971110
Jag är inte stormbög din efterblivna lilla fitta men jag är jävligt noga med att ord används rätt.
>>
>>53970995
Bara om du har något att dölja ;)
>>
>>53970946
Censur och styrande av den enda säkerhetsventilen som finns i vårt samhälle är en policy som kommer fungera enormt bra ifall man vill gjuta olja på vågorna.
>>
File: absolut_galning.jpg (106 KB, 580x462) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
absolut_galning.jpg
106 KB, 580x462
>>
File: VYUNKP5_1_.jpg (46 KB, 1000x538) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
VYUNKP5_1_.jpg
46 KB, 1000x538
>>53970976
>Jag tycker
Rostbiff lämna tråden omedelbart
>>
Haha anon, kom vi tar på oss luvorna.
>>
File: smug sabel.jpg (355 KB, 774x880) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
smug sabel.jpg
355 KB, 774x880
>dkn proppade i mig fyra (4) completos
Kulturell appropriering vid sitt bästa
>>
File: 1453483655946.jpg (149 KB, 454x674) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453483655946.jpg
149 KB, 454x674
>>53971070
Inte han men här är en söt bild
>>
File: 209.png (367 KB, 600x398) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
209.png
367 KB, 600x398
>"folk" som tar med sig sin flickvän för att möta polarna

pallar inte sitta och höra den där dryga slynan

skita i det J/N?
>>
>>53971198
Prata inte med mig äckliga svennehora
>>
>>53971046
Ärligt talat hade tråden inte förlorat ett skit ifall du bara gått anon eller typ försvunnit för all framtid från den. Du vet antagligen om det också men vägrar erkänna det då du så desperat söker efter kärlek och bekräftelse och att vara en irriterande liten fitta är det enda du kan som ger direkt effekt.
>>
>>53971258
snälla sluta med detta beteende mot zola

takk
>>
>>53971242
>inte hanreja honom
cuckfan
>>
>>53971151
Du argumenterar som en dum autistisk stormbög. Ursäkta ifall du bara är en dum autist.
>>
>>53971242
J
>>
File: 1451713330239.jpg (23 KB, 256x341) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451713330239.jpg
23 KB, 256x341
>Ärligt talat hade tråden inte förlorat ett skit ifall du bara gått anon eller typ försvunnit för all framtid från den. Du vet antagligen om det också men vägrar erkänna det då du så desperat söker efter kärlek och bekräftelse och att vara en irriterande liten fitta är det enda du kan som ger direkt effekt.
>>
>>53971122
>Tolkar in saker beroende på folks sätt att skriva över internet.

Tror det är du som är lite överkänslig här.
>>
File: Anka.jpg (22 KB, 312x290) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Anka.jpg
22 KB, 312x290
>Tar min nya medicin

>Mår dåligt cirka 45 minuter efter

hjälppppppp
>>
>>53971321
Hur känns det att tippa sitt eget brev?
>>
File: 1453438702560.gif (918 KB, 317x310) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453438702560.gif
918 KB, 317x310
>>53971258
Mobbning är


Inte fint
>>
>>53971290
Varför? Han är en irriterande liten skit som jag stör mig på. Han tillför bokstavligen mindre än tjackanon.
>>
>>53971070
Jag var och åt lammjärpar, här ta en oanständig Cirno
>>
File: fniss.gif (454 KB, 500x282) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fniss.gif
454 KB, 500x282
>>53971147
Heihei. :3

>>53971258
Här får du ditt (Du), stackars pöjk. :^3
>>
>>53970636
>vAd äR SaNt oM DiG IdAg sOm sKuLlE GöRa 8-åRiGa DiG sJäLv gRåTa?
Hmm..
>Blev inte musiker
>HON hatade mig förut och nu minns nog hon inte ens vem jag är
>Pappa hatar mig och lämnade Mamma
>Min barndoms bästavän har inte träffat mig på 10 år
>>
File: 1448023797793.jpg (26 KB, 707x475) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448023797793.jpg
26 KB, 707x475
>>53971360
Ta ett par extra piller kanske du somnar in för alltid din jävla bildtjuv
>>
File: 1453483860109.jpg (30 KB, 396x385) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453483860109.jpg
30 KB, 396x385
>>53971198
När kör vi?
>>
>>53971382
O-okej, önskar du vore en cirno irl :3
>>
>>53971410
HELL SEGER
HELL SEGER
>>
>>53971360
>""medicin""
oj vej
>>
>>53971361
Låt Zola tippa. Vem bryr sig. Han är seriöst trådens mest värdelösa skitbrevare för tillfället. Han är den intellektuella och konversanta giganten som tråden behöver som grekland behöver mer skulder.
>>
>>53971122
Inte han, men det är inget som helst fel att ligga 90 km/h på motorvägen när det snöar, är slaskigt, regnar, är is eller liknande. Ni som säger annat borde inte ha körkort.
>>
>>53971394
Den anon som skrev att du är till tråden som mer skulder är till Grekland hade helt rätt favä.
>>
File: 1453484065328.jpg (268 KB, 700x835) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453484065328.jpg
268 KB, 700x835
>>53971414
tror du man skulle frysa om man kramade henne?
>>
>faktiskt bada med en handduk på sig
VAD GÖR HON
>>
>>53971532
Hon föll väl i medan hon busade.
>>
>>53971529
det gör inget, är man ursvensk så klarar man kyla!
>>
>>53971532
hennes rosett blir ju fuktig :/
>>
File: Order 66.png (333 KB, 436x614) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Order 66.png
333 KB, 436x614
>animebrevare
någon måtta får det väl ändå vara
>>
Buss tillbaka till studieornt: 179 kr (+4 kr SMS-avgift)
>>
>>53971532
Hon vill väl inte att pervanon som sexualiserar feer ska se henne.
>>
>>53970798
Men nu när du är vuxen så förstår du ju också hur naiv 8åringars världsbild kan vara och hur lättledda de är med känsloargument.
>>
>pedofilen brevar fortfarande tåhå
vadgördumeddittliv?
>>
>>53971567
lite vett finns det ändå i dig mdongo
>>
File: 1427430607379.png (54 KB, 746x717) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1427430607379.png
54 KB, 746x717
https://www.instagram.com/ungvansterskane/
>>
>>53971498
Haha bög, ur vägen farfar
*trycker gasen i botten*
>>
>>53971585
busscucken
>>
File: 1443172204245.jpg (110 KB, 768x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443172204245.jpg
110 KB, 768x1024
>>53971567
detta favä
>>
>>53971615
Ja breva mer av Stina, 21 år gammal och minst 300 löpmeter kuk i sig. Hennes drömmar är att ha kul med sina vänner.
>>
File: no.jpg (45 KB, 680x196) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]