[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
NEDERDRAAD
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 337
Thread images: 48
File: grappige_miem.png (111 KB, 350x345) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
grappige_miem.png
111 KB, 350x345
Het is feest editie
>>
kankerdraad
>>
>>53959026
LIMBURG
I
M
B
U
R
G
>>
>>53959026
met kanker is het geen feest
>>
>>53959026
Editie vol met scholieren.
Tyfuskanker en zo.
>>
>>53959026
Nedermiels zijn de slechtste miems.
>>
>>53959095
>>53959087
homo
>>
Ik geef toe dat een positie als rechter beter past binnen de beoogde betekenis van het woord dan een positie als strafrechtadvocaat maar dat verandert niks aan de miemwaarde van de paal.
>>
>>53958928

Ik werk al bij de McDonalds :3
Als het vwo niet lukt dan zou ik het echt niet weten.
>>
>>53959120
Oké das mooi, geef nu maar ook gelijk toe dat je een homo bent.
>>
>>53959133
Voor jou :3
>>
Saw this the other day while I was working in a " gemeenteschool".

Way to go Vlaanderen
>>
>>53959120
Gij zult nooit rechter worden, jongen. Ge wordt niet zomaar rechter. Rechters behoren tot de elite.
Ga maar mensen 'vrijpleiten' ipv 'vrijspreken'.
>>
>>53959195
>iets leren over één van de meest prominente religies in je maatschappij is slecht
>>
>>53958928
Wat is er mis met postbode zijn
>>
File: mondeling-betoog.png (4 KB, 430x26) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mondeling-betoog.png
4 KB, 430x26
>>53958824

Yep.

Ik heb mijn mondeling betoog gehouden over het vrijwapenbezit.

Daarbij heb ik nauwelijks onderzoek over gedaan behalve /pol/miems en amerikaanse palen gelezen.
>>
>>53959195
Die namen zou ik nooit onthouden.
>>
>>53959195
Betekenen die namen iets? Of iets gewoon te spotten met mohammed?
>>
>>53959250
Bedoel je dildopistolen of doe je dit opzettelijk om me te trekkeren?
>>
Als er iemand van 4kanaal ooit rechter wordt, dan vrees ik echt voor de Nederlandse en Belgische rechtsstaat.
>>
>>53959195

lol, papa is niet god de vader zelf. Wat een derde rangs profeet.
>>
>>53959335

Justitie Belgie is al een grap.
>>
>>53959335
Want wat er nu is zoveel beter. Hopelijk zullen er mensen tot lijfstraffen en executies veroordeeld.
>>
veel belgen hier

jammer
>>
>>53959333
>Bedoel je dildopistolen of doe je dit opzettelijk om me te trekkeren?
Dildopistolen?

Ik heb gewoon mijn eigen mening uitgedrukt dat iedereen het recht heeft om zichzelf te verdedigen met een vuurwapen.
>>
> Dgw je niet aangenomen bent voor een stage
>>
>>53959195
>Gemeenteschool

Als ik zulke schijt lees denk ik er wel een beetje over na om mijn eigen kinderen in een ultrakatholieke school te plaatsen, daar weet je tenminste wel wat er in hun lessenpakket staat.
>>
>>53959335
Dat lijkt me sterk. Nederland en België zijn twee aparte staten met een eigen juridisch apparaat. Op het moment dat één Nederdrader rechter wordt, kan dit hoogstens één van beide staten in gevaar brengen.
>>
>>53959357

Jezus

>verzint dat hij de zoon van god is
>in realiteit is zijn moeder gewoon een promiscue vrouw
>wordt letterlijk gedood


Miemprofeet
>>
File: rage.jpg (360 KB, 1528x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
rage.jpg
360 KB, 1528x1080
>>53959453
>dgw wanneer iemand een dgw miem gebruikt zonder foto
>>
Op sommige vlakken. Wat kleine misdrijven (om specifiek te zijn: wanbedrijven) betreft idd. Deze blijven vaak ongestraft.

>>53959390
psychopaat
>>
>>53959476
>Nederland en België zijn twee aparte staten met een eigen juridisch apparaat. Op het moment dat één Nederdrader rechter wordt, kan dit hoogstens één van beide staten in gevaar brengen.

Weet je wel waar de Vlaamse Natie zal staan tegen het jaar 2025?
>>
>>53959476
Ben jij ook van Joodse origine? In welke mate?

>>53959514
bedoeld voor >>53959388
>>
>>53959513

K heeft die zooi niet nodig.
>>
>>53959195
Allah Akbar mijn vriend
>>
>>53959453
>dgw aangenomen ben voor stage
>mijn leermeerster is erg geduldig en laat mij leren zonder me op de hielen te zitten
voelt goed mijnheer
>>
>>53959480
>>53959357

>Mozes
>Leefde als prins bij de pharao
>gaf het allemaal op na ongelijkheid aan te klagen
>trouwde een mooi vrouw en leidde simpel leuk leven als veehouder
>kwam het Israelische volk bevrijden alhoewel hij dat niet moest
>leidde de weg naar Israel zonder er maar een voet in te steken

Julie profeten zijn allemaal neppers kom terug naar de ware godsdienst
>>
File: Naamloos.jpg (134 KB, 1028x907) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Naamloos.jpg
134 KB, 1028x907
>Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Francken: ‘Dit laat beste verhopen voor 2016’

Wat bedoelt hij hiermee?
>>
>>53959442
Dus je hebt je betoog gehouden over vrij wapenbezit en niet over vrijwapens.

>>53959453
Hoe gaat het met je proces, Josef?

>>53959542
Vlaanderen is tegen die tijd een klein land dat moedig weerstand blijft bieden aan de verkrachtelingen en het
leven van de Eurofielen in de omringende legerplaatsen bepaald niet gemakkelijk maakt.
>>
>>53959625

> dgw je naam niet Josef is
>>
>>53959551
Doe niet zo aanstellerig.
Ik heb mezelf als Jood geuit in de Nederdraad en sindsdien neem jij die joodtrip aan waardoor je mijn naam schaadt.
Ik wil dat al de nederdraders weten dat ik als echte jood in de nederdraad geen joodtrip aanneem.
>>
>>53959551
Ik ben jood? Maat half /int/ zijn een bende ex-religieuzen die niet weten wat ze moeten doen in de seculiere wereld.
>>
>>53959480

Ela, staat er niet in de koran dat je respect moet hebben voor Jezus.

En ik heb wel respect voor Mohammed trouwens, een groots krijgsheer en staatsleider. Dat zijn religie nog steeds de geest en ziel van een miljard mensen ketent, daar ga ik niet hem de schuld van geven.
>>
>>53959587
Dan oet je coole foto's op je laptop beginnen op te slaan. Anders zul je nooit een magiër worden.
>>
File: rarecap.png (376 KB, 401x599) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
rarecap.png
376 KB, 401x599
post rare capcha's
>net gekregen met een andere paal
>>
>>53959623
Dat het nog heel slecht met asiel gaat, minstens 90% van de migranten moeten worden teruggestuurd.
>>
>>53959685

Magiër laat ik nog even liggen, heb een date morgen.
>>
>>53959750
KANKERJOSEF WEES NIET ZO'N NORMAALTJE REEEEEEEE
>>
File: image.jpg (110 KB, 685x351) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
110 KB, 685x351
>>53959617
Alle profeten zijn oplichters
>>53959660
Jezus is ook een profeet in de Islam, met wat aanpassingen (geen zoon van god, hij is nooit gekruisigd, enz.)
>>
>>53959750
Is ze mooi?
>>
File: germanic dwelling.jpg (13 KB, 274x184) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
germanic dwelling.jpg
13 KB, 274x184
>>53959653
Ik zal die niet trip niet meer aannemen. Ik ben seculier trouwens. Joden als een volk hebben hun intellectuele en artistieke superioriteit toch al meermaals bewezen doorheen de geschiedenis.

Ik wou gewoon Germanen op hun plaats zetten en laten weten dat zij barbaren zijn en altijd hoorndragende barbaren zullen zijn!
>>
hej
>>
>>53959775
Ik ben met jouw akkoord maar men moet de tradities niet zomaar weggooien. Meeste van hen zijn er voor een reden. Ik noem ze Darwin tradities.
>>
File: 1450159137186.gif (2 MB, 298x301) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450159137186.gif
2 MB, 298x301
>>53959335
>MGW advocatenopleiding en misschien rechtersopleiding
>>
>>53959335
Als hij het echt zo slecht doet dan wordt hij vanzelf uit zijn functie gezet neem ik aan.
>>
>>53959893
ja maar niet in leie dus je wordt toch niets
>>
>>53959922
>Als hij het echt zo slecht doet dan wordt hij vanzelf uit zijn functie gezet neem ik aan.

Dat gaat niet zo gemakkelijk eens men rechter is. Daarnaast zelfs al doet men een rechtersopleiding, ge moet u opwerken en connecties hebben. Dat garandeert absoluut niet dat men rechter kan worden.
>>
>>53959923
>implicerende dat Nijmegen niet de beste en meest gewilde faculteit van het land heeft
>>
Vinden julie dat men militaire dienstplicht weer moet invoeren? Ik vind dat het jongeren wat discipline kan geven. En voor degenen die niet willen kunnen ze voor vadertje staat kunnen ze sociaal werk doen.
>>
>>53959971
In belgie kun je na 10 jaar studeren rechter worden of na een heel lange advocaat carriere politierechter ofzo worden.
>>
>>53959729
Wat racistisch van jullie.
>>
File: 1386345185201.jpg (10 KB, 261x193) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1386345185201.jpg
10 KB, 261x193
>>53959985
>hij gelooft dit echt
>>
>>53960030
Ik ben jood. Je kunt me geen racist noemen.
>>
>>53960108
Racist
>>
>>53960128
antisemiet
>>
Mijn IkTelefoon heeft het begeven na ruim 2 jaar, kankerappel met hun geplande veroudering.
>>
>>53960108
Gij zijt geen Jood. Stop met het verkoren volk zwart te maken. Joden spreken VLAAMS.
>>
>>53960160
Neem gewoon een Huwai of zoiets.
Alle andere modellen zijn vooral gebakken lucht en hebben een minder lange batterijduur.
>>
>>53959099
gecontroleerd vriend
>>
>>53960024
De solicitatieprocedure (of dergelijke) om toegelaten te worden tot de opleiding is zwaar en veeleisend.
>>
>>53960181
Ik klap een bitje antwerps maor geen vloms. Antwerp is koning en de rest is parking.
>>
>>53960181
Die Antwerpse Joden maken me als seculiere Jood best wel zwart.
>>
>>53959971
Oké maar hij moet zich gewoon aan de wetten houden als hij die duidelijk niet aanhoudt dan kan ik mij niet voorstellen dat advocaten en mensen in het systeem hem er niet uitwerken.
>>
>>53960160
Koop geen Appel.
Koop Oost Aziatische (mooi) of Europese (lel) merken. Steun de Amerikaanse economie aub niet.
>>
>>53960160
>dvw goedkoopste samsung van 40 euro van de media-markt gehaald
>>
>>53960260
Ach iedereen heeft zijn religieuze gekken. Die mensen gaan toch migreren de dag dat het OCMW afgeschaft wordt samen met alle marrokanen.
>>
>>53959986
Zou inderdaad moeten, anders is het te makkelijk om voor jonge mensen uit school te stappen en te vervreemde van de maatschappij.
>>
http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/2593213/2016/01/22/Militairen-blijven-nog-tot-1-maart-op-straat.dhtml

>De ministerraad heeft beslist de inzet van militairen op straat te verlengen tot 1 maart.
>Het gaat om duizend militairen, van wie er maximaal 700 op straat worden ingezet voor bewakingsopdrachten.
>Voor aanvang van het kernkabinet liet MR-vicepremier Didier Reynders al horen dat het dreigingsniveau nog steeds de aanwezigheid van de militairen vereist.
>Niettemin opperde hij een reeks aanpassingen aan de modaliteiten. Reynders citeerde daarbij de keuze van de gepantserde voertuigen en de keuze van de uniformen, maar die zaken moeten progressief worden bekeken, aldus de Franstalige liberaal.
>en de keuze van de uniformen

Gaan ze voor een nieuwe urban camo bij het Belgische leger?
>>
>dgw je rechter hand super koud blijft

Bestaan er verwarmde muizen?
>>
>>53960298
>Maak Amerika groot weer

>>53960316
Het kan niemand schelen wat voor telefoon je hebt. Als je netjes aankleed en goed gedraagt houd iedereen van je.
>>
>>53960160
Mijn trouwe iTelefoon werkt nog goed na ruim 5 jaar oetz
>>
>>53960372
je piemel
>>
>>53959986
Dan doe ik wel sociaal werk.

Heb jarenlang vrijwilliger werk gedaan bij een lokale kerk.
>>
>>53960355
>4kanaal compagnie
>alleen voor autisten
ik kijk er naar uit
>>
>>53960373
>Het kan niemand schelen wat voor telefoon je hebt. Als je netjes aankleed en goed gedraagt houd iedereen van je.

Daarom kocht ik ook juist de goedkoopste slimofoon die ik kon vinden
>>
>>53960433
Sociaal werk is belangrijk maar ik zou het toch liever overlaten aan vrouwen zodat mannen andere vaardigheden bijleren.
>>
>>53960373
>aankleed
BSO?
Je je netjes aankleedt*

'Aankleden' wordt hier reflexief (wederkerend) gebruikt.
Twee flagrante fouten. Amai.
>>
File: allehanda.jpg (124 KB, 730x683) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
allehanda.jpg
124 KB, 730x683
>>53959986
>we gaan Moslims zelf leren wapens gebruiken

Plaatje gerelateerd: Zweedse, staatsgesponserde sluipschuttertraining voor pas aangekomen migranten
>>
>>53960533
Ik zal mijn wortel eens even in jou steken
>>
>>53960533
>BSO
Buitenschoolse opvang?
>>
>>53960583
BSO is de Vloamse tegenhanger van het VMBO.
Liedje om te kalmeren: https://www.youtube.com/watch?v=BWgQvj0Nd_U
>>
>>53960533
Meeste mensen haten jouw maar ik hou ervan verbeterd te worden. Zo maak ik die fout niet later weer op een test ofzo.
>>
>>53960641
https://www.youtube.com/watch?v=wny1ojJli8k

oetz
>>
>>53960644
Waarom schreef je aankleed en gedraagt in dezelfde zin met verschillende vervoeging?
>>
>>53960576
>sluipschuttertraining

Stel je godverdomme niet aan man, flikker. Waarom zijn Europeanen vaak zo verkrampt over de schietsport en/of de jacht?
>>
>>53960644
>jouw
>>
>>53960644
Mijn Frans en Engels zijn zelfs nog beter dan mijn Vloams. Niet om te stoefen ofzo. Ik ben GEEN narcist.
>>
Het is tijd, lieve schatten.

https://www.welklidwoord.nl/1/oefenen
>>
>>53960576
Moslims hebben nu al wapen expertise. Zeker diegene die 1ste generatie immigranten want ze hebben al zelf de dienstplicht gehad.
>>
File: Serena 8460823432.png (563 KB, 788x838) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Serena 8460823432.png
563 KB, 788x838
>>53960436
Misschien krijg je wel een Full Metal Jacket situatie, dus dan is vrijwilliger werk toch beter.
>>
>>53960641
https://www.youtube.com/watch?v=4xLRsvyNEZ0
oetz
>>
>>53960690
Omdat ik op 4kanaal zit en mijn zinnen niet herlees.
>>53960741
Mij ook, maar mijn moeder is franstalig en engels is een makkelijke taal. Ik lees zelfs meer in het engels dan Vlaams.
>>
>>53960700
Omdat moslims bij schiet"""""sport""""" de voorkeur geven aan menselijke doelwitten.
>>
>>53960756
Als je hier fouten in maakt is duidelijk dat je geen zak van Nederlands kan en het ook niet wil.
Dit is basisschoolniveau.
>>
>>53960764
>wapen expertise

>Impliceren dat je dat nodig hebt

Elke kankermongool die wel eens een buks heeft geschouderd op de Kermis, en een filmpje heeft gezien van hoe een AK-type geweer werkt (of een spelletje desnoods) kan een bloedbad aanrichten.. Ongewapende mensen neermaaien is niet iets waar je heel veel expertise voor nodig hebt.
>>
>>53960756
0 fout, maar het is niet echt iets om trots op te zijn oetz.
>>
File: lidwoord.png (7 KB, 453x330) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
lidwoord.png
7 KB, 453x330
>>53960756
Moet dit moeilijk zijn ofzo? Is er niet een test die echt laat zien hoe goed je Nederlands is?
>>
>>53960741
>>53960806
Zijn jullie letterlijk aan het stoefen over jullie Frans.
Ik spreek in het dagelijks leven letterlijk alleen maar Frans, kom op mijn niveau.
De Nederdraad is voor mij gewoon om mijn grammatica wat te onderhouden.
>>
>>53960864
Ik ben er beretrots op oetz.
>>
>>53960774
hee 77 IQ, doe eens de test >>53960756
>>
>>53960861
Wel als we voor de grote vaderlandse burgeroorlog zullen moetn vechten. Soldaten moeten als een team leren vechten.
>>
>>53960892
Als Nederlands niet je moedertaal is mag dat.
>>
>dvw gratis spelen in de Badge Shop 3DS grijper
voelt goed man
Heeft er nog iemand spelsuggesties voor DS/3DS spellen?
>>
>>53960844

Maar dat meisje is duidelijk in de weer met een .22 van een of ander Olympisch type voor Biathlon of KKG ofzo, anon. Gezien de sneeuw schiet ze waarschijnlijk op zwarte stippen, zoals bij Biathlon.
>>
>>53960896
Al gedaan:
>>53960865
>>
>lidwoordentest

pff, praat gewoon Limburgs en trek je geen reet aan van lidwoorden
>>
>>53960888
Ik ben franstalig, waar vind je de franstaligen? Ik heb een hevig accent en heb al meermaals aan mensen evraagd of ze granstalig zijn.
>>
>>53960901

>/pol/ miems in mijn Nederdraad
>>
>>53960916
Pokemon XY/ORAS, Smash
>>
>>53960927
Dus we mogen geen vuurwerk afsteken omdat dat te traumatiserend is, maar schietlessen dat roept geen traumatische herinneringen op.
>"""Syrische""" """"oorlogsvluchtelingen""""""
>>
>>53960888
>Frans, niet Engels

Tenzij je in Brussel of Wallonië werkt of woont, gaat dat geen verschil malen
>>
>>53960989
>alsof nederdraad miems zo veel beter zijn
>>
File: 1453362403131-1.png (273 KB, 612x649) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453362403131-1.png
273 KB, 612x649
>>53960989
>/pol/ miems
Het zijn geen miems.
De oorlog komt eraan, meesterheerser Soros heeft het zo beslist.
>>
>>53960995
Smash demo vond k niet zo leuk, en van wat ik heb gehoord zijn de nieuwe Pokemonspellen kankermakkelijk. Welke zou je eerder aanraden, XY of ORAS? En welke versie is beter?
>>
>>53961014
Ik gebruik Engels alleen om met onze Joodse zakenpartners in Antwerpen te communiceren.
Ik oefen ook op de Joodse rollende uitspraak van de letter '''r''' zodat ze me sympathieker vinden.
>>
>>53961032
Voor de dommen zijn het geen miems ja.
>>
>>53961104
Leer het hebreeuwse alfabet, voorvoorlaatste letter is hoe joden de 'r' uitspreken.
>>
>>53960982
Voor een deel ben ik Franstalig. Ik ben opgegroeid in Vlaanderen maar sprak Frans thuis. Mijn familie bestaat uit grotendeels etnische Joden uit Frankrijk, en die voelen zich vaak cultureel zeer Frans. Ik aan de andere kant voel me een stuk Vlaamser. Ben zelfs een Vlaams-nationalist, alé bijna.
>>
>>53960997
>Dus we mogen geen vuurwerk afsteken omdat dat te traumatiserend is,
Belgen misschien. Wij hadden dat soort onzin niet...
> maar schietlessen dat roept geen traumatische herinneringen op.
Blijkbaar. Het voordeel van schieten ten opzichte van vuurwerk wat door anderen word afgestoken is natuurlijk dat de knal niet onverwacht is als je zelf de trekker overhaalt.

>"""Syrische""" """"oorlogsvluchtelingen""""""

Ach, ja.. Dat is een andere discussie.

>>53961031
>>53961032

>/pol/ miems
>niet de slechtste miems

Maatjes toch..
>>
File: ORAS.png (228 KB, 893x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ORAS.png
228 KB, 893x1200
>>53961057
ORAS heeft meer content, zoals extra mega evoluties maar is veelste makkelijk vergeleken met XY. XY Heeft customization en Friend Safari waar je shinies kan zoeken, dus die heeft wat meer te bieden voor mij.
>>
>>53961215
Heb jij in de Tachkemoni of Ganenou gestudeert. Het zijn allebei seculiere Joodse scholen.
>>
>>53961198
ר?
>>
>>53961366
ja, neem een online cursus basis Hebreeuws en leer de leeters en dan simpele woorden correct uit te spreken, dan kom je er wel.
>>
>Hebreeuws leren

Waarom?
>>
>>53961500
Is handig om te hebben voor een carrière kebabverwijdering.
>>
Waar kan ik mijn Joodse roots ontdekken? Moet ik een cursus Hebreeuws/Jood zijn gaan volgen?
>>
Studeert er iemand hier aan de EUR?
>>
>>53961057
Allebei schijt, wacht op Z/generatie 7
>>
>>53961569
Jodendom wordt van moeder op kind doorgegeven. Als je moeder geen jood is ben jij dat dus ook niet.
>>
>>53961569
auschwitz
>>
>>53961349
gestudeerd* bedoel je

Nee. Ik ben naar een Vlaamse katholieke school gegaan.
Die genoemde scholen mogen dan wel "seculier" zijn, maar in de praktijk is dat wel een beetje anders.
Ben wel zelf een beetje Hebreeuws aan het leren. Als Europa te stront wordt, verhuis ik naar Israël (ge hebt er veel Franstaligen ook)
>>
>>53961569
'Jood als volk' of 'jood als lid van een religie'? Doe een DNA test of controleer je familieboom.
>>
>>53961603
Maar ik ben een "etnische" Jood, het religieuze gedeelte heeft nooit uitgemaakt van het familieleven, maar ik wil het wel ontdekken.
>>
>>53961623

Ik hoor dat veel, er zitten hier veel Joden in Oxford. Maar de meesten beseffen wel dat het een fabeltje is dat ze een vreedzamer en veiliger leven zullen hebben in Israël
>>
>>53961695
>>53961699
>>
>>53961704
Er wordt tenminst actief ingezet op veiligheid en de feiten worden er niet verbloemd zoals bij ons.
>>
Neder-Jodenmeet wanneer
>>
hoi, ik ben een duitse en wil graag nederlands leren. ik kan het lezen, maar niet goed te schrijven. kun je alle duitse?
>>
>>53961569
Ik ben modern ortho opgevoed. Jood zijn gaat langs de moederkant. Als betovergrootmoeder allemaal langs moeder kant joods was, dan ben jij Joods.

Heb je nog andere vragen?
>>
>>53960912
Ik heb gewoon heel weinig van thuis meegekregen.

Mijn vader is een ZZP'er en alcoholist en bij mijn moeder zat er een steekje los.
Daarom heeft mijn lieve oma voor m'n broer en mij gezorgd.
>>
>>53961869
In hoeverre zijt gij etnisch (genetisch) Joods?
Ik heb het uitgerekend via stamboom en heb ook een DNA-test ondergaan.

grootouders 1:
4/16; germaans, de man
3/16; sephardi, de vrouw
1/16; ashkenazi

grootouders 2:
4/16; ashk, de man
4/16; ashk, de vrouw

Dus: 3/4

Die verhoudingen hebben betrekking op mij.
>>
>>53962055
Ik ben als "Vlaming" opgevoed.
Welke plaats neemt je religie en afkomst in in je dagelijks leven ?
>>
>>53961623
Als je daar wilt leven kun je al beter beginnen hier een certificaat van Jood zijn opvragen. Dan kun je doen bij het rabbinaat. Anders zal immigreren naar Israel moeilijk zijn. Ook het Frans wordt minder gebruikt als gedacht. Iedereen integreert zich heel goed.

>>53961704
Hangt ervan af waar je gaat wonen. Als je niet in de bezette gebieden gaat wonen lijkt het wel West-Europa zonder allochtonen.
>>
>>53962131
Waar heb je een DNA test laten uitvoeren?
Langs moederskant weet ik alleen dat we uit de Balkan afkomstig zijn en Joods. Ze hebben tijdens WO2 Duitsland moeten ontvluchten en zijn dan in een Vlaamse gemeente terechtgekomen.
Verder wilt niemand er over praten en doen ze gewoon alsof het niet is gebeurd.
Ik heb er wel eens met mijn grootmoeder en overgrootmoeder willen over praten maar dan beginnen ze meteen heel emotioneel te doen over de nazis omdat mijn overgrootvader in de kampen is achtergebleven.
>>
>>53962250
>Ook het Frans wordt minder gebruikt als gedacht

Ik bedoelde gewoon dat er een redelijk grote Franstalige gemeenschap is in Israël. Dit weet ik uit persoonlijke ervaring.

Maar ik moet nu weg. Tot straks.
>>
File: slipper.jpg (452 KB, 1184x1184) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
slipper.jpg
452 KB, 1184x1184
>>
>>53962310
>Ik heb er wel eens met mijn grootmoeder en overgrootmoeder willen over praten maar dan beginnen ze meteen heel emotioneel te doen over de nazis omdat mijn overgrootvader in de kampen is achtergebleven.

>dvw de nazis de eerste echtgenoot van mijn grootmoeder hebben gedood

Zonder de nazis was mijn grootvader nooit met mijn grootmoeder getrouwd, en was mijn vader hoogstwaarschijnlijk nooit geboren.
>>
>>53962534
>wollah g waz met jouw?
>>
WAAROM PAALT DIE DILDO ANON NOOIT ZIJN KONTJE GODVERDOMME
>>
>>53962534

>Die vragen

Ik zag het gister al ergens voorbij komen.. Vertel me in godsnaam dat dit geen deel is van het algemene onderwijscurriculum in Nederland?
>>
>>53962584

Niets mis mee
>>
>>53962569
misschien als hij je kontje paalt, dat hij dat ook doet
>>
>>53962141
Ik geloof in God en hou de meeste tradities bij alhoewel ik weet dat het allemaal een verzinsel is. Zo denken 70% van de joden ook uitgezonderd de chassidische joden. Anderzijds heb ik al varkensvlees gegeten, gesmoort, ik ruk nog altijd om de 2 dagen.

Ik zou er uitzien gelijk een religieuze jood (met keppel) maar eigelijk ben ik een doodnormale seculier met meer respect voor de tradities die ik wil behouden. (Bv. Shabbat maaltijden met de hele familie doe ik graag en nadien sluit ik me op in mijn kamer om te schijtpalen)
>>
>>53962569
Omdat dit een blauw bord is.
>>
>>53962636
als jij*
>>
>>53962534
>>53962584
Ja, saus alsjeblieft.
>>
>>53962534
allahu ackbar?
>>
>>53962757
>>>/b/
>>
File: 1401638864368.jpg (143 KB, 833x696) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1401638864368.jpg
143 KB, 833x696
>>53962757
Kanker a.u.b. zelf op.
>>
>>53962797
>>53962789
>denken dat ik niet hun proksie doorzie

>>>/eruit/
>>
>>53962757
vinddtte ik ook
>>
>>53962635

Niets mis met lessen over levensbeschouwing, maar deze vragen doen mij echt extreem stupide aan...

Zouden ze: 'Omdat hij een hypocriet varken is' accepteren als antwoord op die tweede vraag trouwens?
>>
File: image.jpg (322 KB, 2234x1586) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
322 KB, 2234x1586
>>53962835

>stupide

Ik ben het overigens met je eens
>>
File: Sate met patat..jpg (991 KB, 2141x1423) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Sate met patat..jpg
991 KB, 2141x1423
>>53962748

Pindasaus?
>>
File: anime_059.jpg (9 KB, 168x217) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
anime_059.jpg
9 KB, 168x217
>>53962757
Niet zo gemeen doen
>>
>>53962835
"Omdat hij in Nederland niet met stokken wordt geslagen door de politie als hij niet bidt"
>>
>>53962877

>Stupide
>Engels

Kanker ouwe... Ik weet dat je een bruine bent, maar er zijn grenzen.
>>
>>53962881
Jij ook opflikkeren, met je animu.
>>
>>53962757
homo
>>
>>53962748
paal buikje
>>
>>53962877
Stupide is gewoon een leenwoord van het Frans.
>>
>>53962878
Ja graag.
Die sate saus hier is niet te vreten.
>>
File: dutch.jpg (400 KB, 5000x3388) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dutch.jpg
400 KB, 5000x3388
>>53962829
>>>/b/
>>
>>53962914

Er is letterlijk geen reden om woorden zoals "stupide" of "ridicuul" e.d. te gebruiken. Dat is verloedering van de taal.
>>
File: 060.jpg (11 KB, 311x232) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
060.jpg
11 KB, 311x232
>>53962931
nee
>>
>>53962757
>>53962789
>>53962797
>>53962829
>>53962830
>>53962835
>>53962877
>>53962878
>>53962881
>>53962900
>>53962914
>>53962931
>>53962937
Julie zouden beter ons voorbeeld moeten nemen en over iets zinnigs proberen te praten inplaats van schijtpalen.
>>
>>53963022
>Julie zouden beter ons voorbeeld moeten nemen en over iets zinnigs proberen te praten inplaats van schijtpalen.
Oh.
Waarom ben je homo?
>>
>>53963022
Jean aub
>>
File: image.jpg (27 KB, 300x260) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
27 KB, 300x260
>>53962964

>Frans
>>
File: 1401566116368.jpg (63 KB, 572x497) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1401566116368.jpg
63 KB, 572x497
>>53962881
>>
File: 1453437821145.jpg (297 KB, 2491x1663) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453437821145.jpg
297 KB, 2491x1663
Jongens, ondanks dat Lexi nu een dikkerdje is geworden vind ik haar nog steeds geil.
B-betekent dit dat ik een hoog testosterongehalte heb?
>>
>>53963022
ANUS
N
U
S
>>
Waar kan je die DNA test dan betaalbaar laten uitvoeren?
23andme vertrouw ik voor geen haar.
Voor geen haar, snap je het, omdat je je DNA moet afgeven.
>>
File: 1450109887282.jpg (32 KB, 253x380) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450109887282.jpg
32 KB, 253x380
>>53963022
Is het patat of friet?
Het is natuurlijk patat.
>>
File: 1452800645688.png (847 KB, 900x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452800645688.png
847 KB, 900x900
>>53962931
Ons innig geliefde Nederdaad is onlosmakelijk verbonden met Sjinese tekenfilms.
>>
>>53963076
Was voor deze paler bedoeld >>53962931
>>
>>53963022
waarom zou ik in hemelsnaam in de nederdraad gaan zitten als ik niet wil poeppalen
>>
>>53963087
Niet meer als je blijft rukken
>>
>>53963011

Er waren al Franse leenwoorden in het Nederlands voordat bruintjes zoals jij hier vrijelijk rondbanjerden... Het zou passend zijn als je gewoon je smoel hield, anon.
>>
>>53963087
Lexi was altijd al een schijt.
>>
File: 1453371154339.webm (3 MB, 1920x816) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453371154339.webm
3 MB, 1920x816
Hebben jullie een goede band met je moeder?
>>
>>53963109
maakt niet uit zolang ik lekker frieten krijg
>>
>>53962937
>>53962983
Typische spijtfransozen. Verschuilen achter hun internetschuilmachines.

>>53963022
Grote mond hebben in 1830, maar nu een beetje teren op de Nederlandse draden. Walgelijk.

>>53963113
Aziatische 2D en Belgen, allemaal onrein.
>>
File: image.jpg (23 KB, 240x251) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
23 KB, 240x251
>>53963182

Waarom zou ik luisteren naar een of andere zakkenwasser die franse leenwoorden gebruikt om slim
te klinken?

En nu je bek houden
>>
>>53963185
Ik zit nu naast haar oetz
>>
>>53963331
Paal foto's.
>>
>>53963203
>http://www.hln.be/hln/nl/922/Nieuws/article/detail/2589954/2016/01/19/Militairen-slaags-met-jongeren-in-station-Molenbeek.dhtml

Wat ga jij er tegen doen. Onze militairen kunnen ons land nog verdedigen en moeten niet 'PANGPANG' roepen tijdens schietoefeningen.
>>
>>53963350
foto's.
>>
>>53963284
>Waarom zou ik luisteren naar een of andere zakkenwasser die franse leenwoorden gebruikt

Omdat je zelf blijkbaar niet eens de capacitiet hebt om Engelse (leen)woorden van Franse (leen)woorden te onderscheiden, anon. Als je inderacties hebt met mensen die vaardigheden hebben die jouw eigen niveau ontstijgen is het wijs daar je voordeel mee te doen.

>om slim te klinken?

>t. Iemand die niet weet dat stupide uit het Frans komt
>>
>>53963377
>Een getuige zegt aan La Dernière Heure dat ze driest te werk gingen. "Ze trokken hun matrakken en sloegen op iedereen. Enkele mensen hingen vol bloed". Volgens de RTBF raakten geen soldaten gewond.
Oetz
>>
>>53963331

Is ze een beetje te doen?
>>
>>53963377

>Belgen zijn de grip op hun eigen land zodanig kwijt dat ze LETTERLIJK de landmacht moeten inzetten om hun straten weer onder controle te krijgen

En dat is iets goeds, volgens u?
>>
>>53963377
>Onze militairen kunnen ons land nog verdedigen en moeten niet 'PANGPANG' roepen tijdens schietoefeningen.
onze militairen zijn nog niet eens nodig geweest omdat wij geen afrikaans land zijn
>>
>>53963439
Opkankeren.
>>
File: image.jpg (96 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
96 KB, 600x600
>>53963424

>inderacties

0/10
>>
>>53963428
Nodeloze propaganda, volgens Belgian Military Interests is er maar een jongere geslagen nadat hij naar zijn dienstwapen wilde grijpen.
>>
>>53963480
Maar jullie onderwijs is wel op Afrikaans niveau.
>>
File: 142326432324.png (203 KB, 740x719) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
142326432324.png
203 KB, 740x719
Hebben jullie ook ooit al een echt vrij persoon ontmoet, zoals een echte verheven NEET die kan doen wat hij wil?

https://www.youtube.com/watch?v=rXX_BkXi5u0
>>
>>53963491

Niet mijn schuld dat je moeder een kankerhoer is
>>
>>53963480
>>53963469
Waarom repliek op overduidelijk aas? Ik schaam me voor jullie.
>>
>>53963515
ben je weer lekker doelpalen aan het verzetten bart? en dan nog ongelijk hebben ook koek
>>
>>53963509
Ja hoor ga maar weer aan de kant van de overheid staan
>>
>>53963509
>"een getuige"
Vast weer een Arabier die tiert dat ze niets hebben gedaan en hoe het onschuldige jongens zijn.
De beschrijving was wel grappig.
>>
>>53963541
mag ik over je heen plassen
>>
>>53963538
Weet je moeder wel dat jij de moeders van anderen op een anoniem tekenfilmplaatjesbord uitmaakt voor kankerhoer?
>>
>>53963469
>>53963480
Dus julie denken at er geen aanslagen worden beraamd en terroristische cellen op een signaal wachten om tot actie over te gaan. Dit is alleen in heel West-Europa behalve in Nederland?
>>
>>53963515
Hoezo dat? We zijn top in veel sectoren, erg welvarend en in het buitenland worden Nederlandse opleidingen erg gewaardeerd.
>>
File: 1404484167677.jpg (27 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1404484167677.jpg
27 KB, 500x500
>mgw de belgische marine niet eens door belgië bestuurt wordt
>>
>>53963560
BMI is geen overheidsorganisatie.
>>
File: 1448008645368.jpg (54 KB, 345x336) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448008645368.jpg
54 KB, 345x336
>>53963684
>mgw de nederlandse landmacht zonder dijken een marine zou zijn
>>
>>53963684
>marine gaat een landinvasie afslaan
>>
>>53963634
>Dus julie denken at er geen aanslagen worden beraamd en terroristische cellen op een signaal wachten om tot actie over te gaan.
Vast wel, maar niet meer of minder concreet dan voor Bataclan of zelfs Charlie Hebdo..

>Dit is alleen in heel West-Europa behalve in Nederland?

Neger bitte, in Nederland werd de hofstadgroep al ontmanteld terwijl men in België nog druk bezig was iedereen met kritiek op de radicale uitwassen van de Islam voor fascist en nazi uit te maken. Als ik jullie media moet geloven zit België met ongekende tekorten bij inlichtendiensten door jarenlange verwaarlozing en bezuinigingen.. Dat soort onzin is hier al letterlijk meer dan 10 jaar ondenkbaar, anon.
>>
File: BMI.png (318 KB, 391x530) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
BMI.png
318 KB, 391x530
>>53963722
Jij wat, maat?
>>
Kawaii desu
https://www.youtube.com/watch?v=xPlr7k0tI3Q
>>
>>53963763
goeie
>>
>>53963658
>in het buitenland worden Nederlandse opleidingen erg gewaardeerd.
nog nooit van gehoord
>>
>>53963763
>mgw nederland de grootste vliegdekschip is ter wereld

>>53963776
welke landinvansie precies? volgens mij hadden wij gewoon een normaal oud&nieuw
>>
>>53963794
Pas op met je laatste statement. Het gepeupel begint snel genoeg te morren over Baas Opstelten.
>>
>>53963803
Belgian Military Interests, een facebookgroep die over Belgisch leger heeft.
>>
>>53963845
>de grootste vliegdekschip
>de vliegdekschip
>de schip

ik niet eens
>>
>>53963894
ik lever hierbij meteen mijn Nederlandse paspoort in kanker wat doe ik
>>
>>53963794
Julie hadden geluk met Pim Fortuyn, wij moeten het stellen met idiote anti-islamisten.
>>
>>53963852

Opstelten en Teeven zijn letterlijk het slechtste wat het Ministerie van Justitie de afgelopen 100 jaar is overkomen, anon. Letterlijk. Dat geblunder van van der Steur (wederom Minerva, overigens) steekt schriel af bij de waanzin die daar jarenlang is beoefend..
>>
>>53963816
Beter dan het origineel oetz
>>
>>53963925
>wie is wilders
>>
>>53963937
>dit is werkelijk wat het volk denkt

broeder a.u.b.

>>53963919
Terecht.
>>
File: Fortuyn Vermoord.jpg (98 KB, 425x580) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Fortuyn Vermoord.jpg
98 KB, 425x580
>>53963925
>Julie hadden geluk met Pim Fortuyn,

Fortuyn werd letterlijk vermoord om zijn mening. Hoe is dat geluk hebben, als land of democratie?
>>
>>53963845
>geen leger nodig hebben
>niemand gaat ons aanvallen
>Oh nee, de moffen veroveren ons in een paar weken
>Amerika gaat ons wel komen bevrijden van de moffen
>>
>>53964000

>Opstelten en Teeven
>Goed

Lettelijk op wat voor manier?
>>
>>53963816
ken dat deuntje ergens van oetz
>>
File: 1391251424253.jpg (6 KB, 199x169) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1391251424253.jpg
6 KB, 199x169
>>53964009
>mgw ik de duimnagel eerst las als 'Fortuyn vermoeid'
>>
>>53964009
Zijn mening wordt nu wel gedeeld door een groot deel van de Nederlandse bevolking. Wij hebben hier nog een lange weg te gaan om 'intelectuelen' om hard op te komen tegen Islam.
>>
>>53964009
Ze maakten van hem een martelaar. Ze stelden hun ideologie in een kwaad daglicht. Ze hebben gezorgd voor meer eendracht binnen de Nederlandse bevolking tegen de radicale Islaam.

Het had niet beter kunnen uitpakken.
>>
>>53964009
Waren de rellen erg of was het gewoon een paar marginalen een moskee bekladden?
>>
File: 541115356.jpg (120 KB, 1012x712) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
541115356.jpg
120 KB, 1012x712
>mgw militairen de booslims eindelijk leren luisteren

http://www.hln.be/hln/nl/32616/Terreurdreiging-in-Belgie/article/detail/2533864/2015/11/23/Brussel-onder-hoogspanning-militair-richt-wapen-op-auto-van-nietsvermoedende-chauffeur.dhtml
>>
>>53964056
Je kunt niet ontkennen dat de rechtsoverschrijdende premissen die zij hanteerden goed zijn geweest voor het algemene belang, ook buiten Nederland.
>>
>>53964183
Letterlijk niets meegekregen van de rellen. Nu merk je daar ook weinig van als men niet in het tokkiekwartier vertoeft.
>>
File: image.jpg (80 KB, 1000x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
80 KB, 1000x1000
>>53964009

>Pim Fortuyn

rust in vrede
>>
>>53960436
>groene handgranaat rolt van de heuvel af
>er staan 2 ogen opgeschilderd
>het is een slecht getekende kikker
>>
Waarom is er na Fortuyn nooit meer een figuur opgestaan zoals hij?

Invierdat Geert, hij is een letterlijke randdebiel die letterlijke randdebielen in de VS steunt.
>>
>>53964277
>autist springt op de granaat om pepe te redden.
>>
>>53963954
Origineel was zeker ook niet slecht.
>>53964081
Zou goed kunnen.
https://www.youtube.com/watch?v=1UKQVlOxgO4
>>
File: 1449683504236.jpg (39 KB, 640x430) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449683504236.jpg
39 KB, 640x430
>>53964268
Doe maar grappig, maar niet janken als de leeuw wakker wordt.

https://www.youtube.com/watch?v=y-Yszp3SmxE
>>
>>53964413
herinnering dat pepe niks meer waard is.
https://www.youtube.com/watch?v=rdhNkv4ryuM
>>
https://www.youtube.com/watch?v=tZUcCRzwHtY
>>
>vriendin is sinds een aantal maanden aan het werk bij Allianz
>heeft het steeds over collega's die in het buitenland gaan werken
>we willen wellicht over een aantal jaar naar Duitsland verhuizen
>maar ik heb al uitzicht op een baan hier in Nederland na mijn master

Wat doe? In Duitsland wonen lijkt me prachtig, maar ik wilde hier eigenlijk nog 5 jaar werken.
>>
File: image.jpg (20 KB, 234x238) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
20 KB, 234x238
>>53964444

Heilige schijt, is dat filmpje serieus? Ik lig in een deuk
>>
>>53964444
Herinerring, 2de grootste aanslag in het Westen de laatste 10 jaar werd gepleegd door een extreem-rechtse lone wolf zonder financiële hulp.
>>
>>53964766
Als jij nu eerst eens fatsoenlijk Nederlands leert, dan maken ik en andere weldenkenden ons daar wel zorgen over.
>>
>>53964766
>roeping om het avondland te redden
>"""aanslag"""
>>
>>53964766
wat was de grootse?
>>
File: 1452848038418.jpg (84 KB, 462x411) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452848038418.jpg
84 KB, 462x411
>>53964766
De vijand werd een grote slag toegebracht, deze man is een held die zijn volk wil beschermen.
>>
Het is net :3
>>
>>53964444
jaja, mooie viertallen
vergeet alleen niet dat die hitler nederlanders als tweederangs burgers zag
>>
File: hammycomfy.jpg (61 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hammycomfy.jpg
61 KB, 1280x720
>net wakker
heerlijk, zo'n vrije dag
>>
>>53964113
>Zijn mening wordt nu wel gedeeld door een groot deel van de Nederlandse bevolking.

En dat komt 1-op-1 door zijn moord, volgens jou? Niet omdat hij gewoon (deels) gelijk had?

>>53964183

Stelde letterlijk geen kanker voor. Mensen waren gewoon boos en bedroefd...

>>53964194
>de rechtsoverschrijdende premissen die zij hanteerden

Zoals?

>goed zijn geweest voor het algemene belang, ook buiten Nederland.

Concreet voorbeeld voor binnen en buiten Nederland svp?

>>53964766

>Belgen
>Letterlijk: 'MAAR HUN' het volk..

Wat boeit zo'n kankernoor voor de gemiddelde Belg? Het zijn niet Noren die jullie samenleving aan het ontwrichten zijn in en rond Brussel, anon.
>>
>>53965010
Als ik te lang in m'n bed blijf liggen ben ik de hele dag moe en wil ik gewoon m'n bed weer inkruipen.
>>
>>53964961
Hitler verenigde de Nederlandstalige provincieën in 1 bestuurlijke eenheid. Van Rijsel to Groningen werden vanuit Brussel in het Nederlands bestuurd.
>>
>>53960995
>Smash voor de 3DS/WiiU
>>
>>53965097
De 3DS is echt zo'n schijtapparaat.
>>
>>53965096
Dat compenseert nog niet voor de hongerwinter en wat ze met Rotterdam hebben gedaan.
>>
>>53964961
Dan hadden ze zich massaal moeten aansluiten bij de NSB of SS, ze zijn namelijk inderdaad tweederangs burgers als ze Duitsland verraden.
>>
>>53965097
Vind het scherm te eigelijk te klein op de 3DS om Smash echt goed te vinden, maar is toch wel een van de betere spellen. Mario Kart 7 heb je ook nog.
>>
>>53965091
Dan doe je dat toch? Je kan later wel gamen of lezen of wat dan ook.

Of heb je soms verplichtingen??
>>
>>53963833
Nou niet de beste maar wel gewoon goed en je hoort best frequent dat Nederland nieuwe dingen uitvindt en bezig zijn met interesant ontwikkelingen.
http://www.nu.nl/wetenschap/3892733/nederlandse-universiteiten-staan-vierde-wereldranglijst.html
>>
>>53964444
*krimpt ineen*
>>
File: radboud.jpg (79 KB, 620x349) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
radboud.jpg
79 KB, 620x349
>>53965182
Wat een onzin, een beetje slaaf zijn van Duitsland. Kijk naar de helden van weleer die zich tegen externe heerschappij verzette. Het beste voorbeeld is de held koning Radboud. Liever dood dan slaaf!
>>
>>53965182
hoorndrager
>>
>>53964444
Echt zo'n dom filmpje, gemaakt voor dommies die hollywood stijl propaganda slikken als zoete koek.
>>
>>53965286
Heb nog een studie af te maken oetz. Wie moet er anders straks jouw wajong bekostigen?
>>
Was mohamed nou een pedofiel of niet?
>>
>>53965018
>Zoals?
Denk aan methodes als handelen zonder rechtsgemotiveerd stimulans, informatieverwinning zonder normale rechtsgrondslag, internationaal opereren zonder wetenschap en/of medewerking van die overheden, gaat zo verder. Vragen naar specifiekere antwoorden zou dom zijn. Hierop antwoorden zou in tegenstrijd zijn met de wet.

>voorbeeld
Opsporing en uitschakeling van kwaadwillende cellen in Mali. Opsporing en uitlevering, of assimilatie van "cybercriminelen". Preventie van samenleving ontwrichtende handelingen. Infiltratie van duizenden en duizenden potentiële schadelijke kringen.
>>
>>53964869
De recente in Parijs.
>>
>>53963496
Je stopte de discussie alleen omdat hij een spelfout maakte.
>>
>>53965334
>een beetje slaaf zijn van Duitsland
Niet echt, ze streden voor wat het goede. Kijk naar wat een multiculturele chaos het vandaag de dag is, dit is complete ellende vergeleken met het Nazi utopia waar we in hadden kunnen leven. Nederland heeft hun broeder verraden.

https://www.youtube.com/watch?v=kpLCLlqQyGc
>>
>>53965548
Wat drijft je ertoe om een "discussie" aan te gaan met een poephuid die excelleert in niets anders dan moeders kankerhoeren noemen? Ik ben oprecht benieuwd.
>>
>>53965161
>>53965241
Ik vind die titel uit de Smash reeks ongelooflijk saai. Maar dan kan komen omdat ik Melee 'comptetitief' speel.
>>
>>53965537
'S avonds giechelde ik nog maar toen ik de dag nadien 130 doden las voelde ik best wel een gevoel van verslagenheid.
>>
>>53965753
Pas op dat je jezelf niet snijdt aan al die hoeken.
>>
>>53965493

Nee
>>
>>53965548
Ik wil niet in discussie gaan, ik vind dat Arabier alleen ongelooflijk kinderachtig kan doen.

>ik heb gelijk en anders niet
>kankerhoer
>je kanker moeder wollah
>kanker op dit, kanker op dat

Dat hij een naam draagt is tot daar aan toe, hij is toch 1/2 als het gaat om vaste palers uit het VK.
>>
>>53965875
Je kkmoeder
>>
>>53965018
Hij kon het wel op een intelectuele manier overbrengen. Verder gaf Breivik een voorbeeld van wat er moet gebeuren als je vindt dat je land/cultuur naar de verdoemnis gaat.
>>
>>53965875

Haha oeps ik ben een nieuwflikker die reageert op zichzelf X-fucking-D
>>53965638
>>
File: file.png (979 KB, 1268x717) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
file.png
979 KB, 1268x717
>>53965606
>het Nazi utopia waar we in hadden kunnen leven
>>
>>53965846
Wat ik vooral opmerkelijk vind, is dat terwijl de broeders Kouachi bij Charlie Hebdo bewust geen burgers viseerden, maar enkel de journalisten en ordediensten, terwijl de aanvallen in Parijs letterlijk iedereen een doelwit was.
>>
>>53965875
>aandacht schenken aan naamdragers
er zijn nog 42 andere IPs in deze draad anon, je zult hem vast niet missen
hij is zelfs het makkelijkste te filteren van ze allemaal
>>
>>53965911
Dit is de tweede keer in deze draad dat je intelectuele schrijft in plaats van intellectuele.
>>
>>53965493
Volgens hedendaagse normen ja.
>>
>>53965941
Bedoel je deze?
>>
>>53965942
jaja, dat hadden al die pokemon 2d meisjes niet bestaan
>>
>>53965606
Hitler was niet bepaald een wijze leider. Door zijn idiote beslissingen zoals het inzetten van jachtvliegtuigen als bommenwerpers e.t.c. hebben ze verloren. Een leider zoals dat had nooit over zo'n groot rijk kunnen heersen. Ik ben het met je eens dat het tegenwoordig een multiculturele kankerzooi is, maar ik weet ook niet of het beter was geweest als we allemaal geïndoctrineerd "heil Hitler" hadden moeten blèren. Een samenleving waar mensen niet afhankelijk zijn van de beslissingen van een gefaalde schilder, maar van eigen intellect en liefde voor vaderland lijkt me beter. De rede dat je nu van die linkse idioten hebt is het directe resultaat van de angst om nazi genoemd te worden. Dit komt ook voort uit die idioot Hitler.
>>
>>53965941
>>53966009
Het spijt me maar ik had ze gereserveerd.
>>
>>53965606
nazi utopia is net gelijk nostalgie naar de jaren '90. Sommigen hadden het goed, joden hadden het slecht. Het was geen utopie.
>>
>>53965949
Valt te verklaren uit hun motieven en de verschillen ertussen. Waar de één een groep wilde bestraffen voor het beledigen van de profeet, was de ander pur sang het doel had om angst aan te jagen en de samenleving te ontwrichten.
>>
>>53966069
>joden hadden het slecht.
>Het was geen utopie.
Wat is hier niet utopisch aan?
>>
>>53966047
Zo moet het niet jongens, kijk, hier zijn twee dezelfde cijfers.
>>
>>53966027
Dan was 3D het gewoon waard geweest om mee om te gaan, dan heb je 2D meisjes niet eens nodig.
>>
File: randstad.jpg (74 KB, 620x378) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
randstad.jpg
74 KB, 620x378
>>53959721
>post rare
>>
>>53965992
Sorry, ik ben een autist, daarom zit ik ook op 4kanaal. Ik zou na mijn examens wat bekende Nederlandse boeken lezen.
>>
>>53966123
Amateur.
>>
>>53966142
maar dan had jij nieteens bestaan?
>>
>>53966120
Ik zou niet kunnen schijtpalen op 4kanaal.
>>
>>53966193
Ja, laat het maar aan de professionals over.
>>
>>53966166
>bekende Nederlandse boeken lezen

de moeite niet waard
>>
Dubs voor Allah
>>
>>53965961
Ik vind het wel leuk dat hij zich graag mengt in discussies, alleen hij doet dat op zo'n randige manier.
>>
NIEUW

>>53966255
>>53966255
>>53966255
>>
>>53966226
Zoals ik.
>>
>>53966231
Hoe moet ik dan mijn nederlands verbeteren? Door nederdraden te lezen?
>>
>>53966243

VERWIJD DIT
>>
>>53966045
Ik vind het gewoon jammer dat hij niet nog een jaar of tien langer zijn gang had kunnen gaan in Europa voordat Engeland ingreep. Daarnaast slaat je opmerking over bommenwerpende jachtvliegtuigen als een lul op een drumstel. Had Duitsland hun Fockewulfs maar massaler uitgerust met bommen, of een model gemaakt als de IL-2. Dat had de opmars van de russen met hunt T34's tenminste gestopt.
>>
>>53964624
hé, die heb je van mij!
>>
>>53966322
Mijn neger.
>>
>>53966485
ja!
en hoe heette die coverband (sorry) ook alweer van die mannen in ruimtepakken?
>>
>>53966322
Het is leuk om te speculeren over dat wat misschien had kunnen gebeuren, maar dat heeft nu geen waarde. We moeten nu op dit moment in het nu leven en ons verzetten tegen de massale ratteninvasie. Terugdenken aan oude tijden kan ons dingen leren, maar we kunnen beter in actie komen met onze nieuwe verkregen kennis. Een groot utopia gaat het nooit worden, we kunnen ons beter richten op ons eigen volk.
Thread replies: 337
Thread images: 48
Thread DB ID: 459059[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.