[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Sverigetråden
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 333
Thread images: 151
File: memeanime.jpg (89 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
memeanime.jpg
89 KB, 1920x1080
>>
>>53958761
2D är det bästa som finns.
>>
Jag är en manskulting
>>
2dbögar borde utvisas i Jesu Krist namn
>>
File: 1453332615507.png (512 KB, 511x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453332615507.png
512 KB, 511x800
>>53958761
Bra trådstart
>>
File: NTR.jpg (512 KB, 1200x1807) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
NTR.jpg
512 KB, 1200x1807
Under tiden, hemma hos stormsnorren...
>>
File: Kill Whitey.jpg (361 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Kill Whitey.jpg
361 KB, 1280x720
>>53958801
>låtsas vara Mdongo

Nu, detta är verkligen autism.
>>
File: 1449564792814.gif (2 MB, 500x281) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449564792814.gif
2 MB, 500x281
>>53958761
>dkn Umarustart

:3
>>
File: fedora.jpg (51 KB, 265x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fedora.jpg
51 KB, 265x450
>"2D är det bästa som finns"
>>
Säg som det är. Säg att läraren är en vidrig folkmordsapologet som förespråkar att hela Europa går under i död och lidande. En förrädare utan dess like som njuter medans araber och negrer våldför sig på allt i sin väg i en sjuk "lek". En undermänniska som försvarar sociopatiska mördare och våldtäktsmän samtidigt som han bespottar hederliga rakryggade män.

Stå upp och säg sanningen. Försök inte argumentera på deras nivå, försök inte skapa syntax-error i skallen på dem och bli absolut inte defensiv i dina argument. Säg som det är och kalla ut förrädaräcklen varhelst de visar sig. Gryningen kommer aldrig om vår manliga befolkning fortsätter låta sig hunsas och hånas av ockupanter och förrädare.

Man kan helt enkelt inte vara framgångsrik inom ett system som man bekämpar och tvärtom. Det bör tydliggöras: Man kan inte leva ett liv som en integrerad del av detta samhälle och samtidigt verka effektivt som Sverigevänlig kämpe. Karriär utanför kampen är därför otänkbart och om individen hänger fast vid vanföreställningen om att det ändå är möjligt är det bara ett bevis för en splittrad personlighet som inte kan bestämma sig för vilket ben han skall stå på.

Jag skiter fullständigt i om du tycker jag är kantig. Sanningen är den att kantighet är precis vad som behövs i detta land av ynkryggar, feminiserade fjollor och patetiska jävla avskum som inte vågar säga ifrån när deras lärare indirekt sitter och anklagar dem för att vara våldtäktsmän.

Bokstavligen allt håller på att gå åt helvete men anon vågar inte öppna käften när hans lärare anklagar honom för att vara våldtäktsman för då kanske han får dåligt betyg. Det är så tragiskt att man nästan hoppas att svenskarna blir utrotade så fort som möjligt så dessa skitgener försvinner från planeten.
>>
2D:are, vill ni knulla dessa tecknade flickor eller tycker ni bara de är söta? Det är väl inget sexuellt va?
>>
File: soligt.png (410 KB, 720x404) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
soligt.png
410 KB, 720x404
Är det för slynrövnegrigt att ha med stipendier man fick under gymnasietiden på sitt CV? Har högskoleexamen som listas som det senaste
>>
File: 1453188241123.jpg (53 KB, 907x718) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453188241123.jpg
53 KB, 907x718
>>53958776
Men vadå är inte svartskallarna riktiga män? De står för vad de tycker och slåss och skit eller är du rasist eller
>>
>>53958830
Det är väl någon av animehomofilerna som blev rövsprängd över att bli kallad en patetisk jävla fjolla som borde rannsaka sig själv.

>>53958853
De är psyksjuka homofiler hela bunten.
>>
>>53958801
>idolisera en svart man som endast är känd för att han är bra på att slå personer
Turbocucknivå favä
>>
File: knatte4.png (321 KB, 512x512) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
knatte4.png
321 KB, 512x512
Det är 2016 och jag har ingen fv
>>
File: favela.jpg (83 KB, 550x412) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
favela.jpg
83 KB, 550x412
>dkn ingen slumråtta-fv
>>
>>53958865
Invandrarna är tusen gånger mer män än svennar. Läs detta >>53958848 och fatta vad som måste göras din jävla fjant.
>>
>>53958862
Jag skulle inte ha det och jag har det inte på mitt CV.

t. har inte högskoleexamen än
>>
File: Stormtöntar.jpg (147 KB, 2048x1536) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Stormtöntar.jpg
147 KB, 2048x1536
>>53958848
>Säg som det är. Säg att läraren är en vidrig folkmordsapologet som förespråkar att hela Europa går under i död och lidande. En förrädare utan dess like som njuter medans araber och negrer våldför sig på allt i sin väg i en sjuk "lek". En undermänniska som försvarar sociopatiska mördare och våldtäktsmän samtidigt som han bespottar hederliga rakryggade män.
>Stå upp och säg sanningen. Försök inte argumentera på deras nivå, försök inte skapa syntax-error i skallen på dem och bli absolut inte defensiv i dina argument. Säg som det är och kalla ut förrädaräcklen varhelst de visar sig. Gryningen kommer aldrig om vår manliga befolkning fortsätter låta sig hunsas och hånas av ockupanter och förrädare.
>Man kan helt enkelt inte vara framgångsrik inom ett system som man bekämpar och tvärtom. Det bör tydliggöras: Man kan inte leva ett liv som en integrerad del av detta samhälle och samtidigt verka effektivt som Sverigevänlig kämpe. Karriär utanför kampen är därför otänkbart och om individen hänger fast vid vanföreställningen om att det ändå är möjligt är det bara ett bevis för en splittrad personlighet som inte kan bestämma sig för vilket ben han skall stå på.
>Jag skiter fullständigt i om du tycker jag är kantig. Sanningen är den att kantighet är precis vad som behövs i detta land av ynkryggar, feminiserade fjollor och patetiska jävla avskum som inte vågar säga ifrån när deras lärare indirekt sitter och anklagar dem för att vara våldtäktsmän.
>Bokstavligen allt håller på att gå åt helvete men anon vågar inte öppna käften när hans lärare anklagar honom för att vara våldtäktsman för då kanske han får dåligt betyg. Det är så tragiskt att man nästan hoppas att svenskarna blir utrotade så fort som möjligt så dessa skitgener försvinner från planeten.
>>
File: 1296739909730.jpg (37 KB, 614x612) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1296739909730.jpg
37 KB, 614x612
>gnäller om 2d på 4kanalen av alla ställen
Förklara detta mém.
>>
File: 1453071184573.png (2 MB, 1257x1500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453071184573.png
2 MB, 1257x1500
>>53958920
Ja men då har vi ett överskott på män så varför gnälla på oss 2Dare
>>
File: montefjanton.png (296 KB, 632x454) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
montefjanton.png
296 KB, 632x454
strategiskt montefjantonbrev
>>
>>53958946
För vi har ett överskott på "män". Vi behöver riktiga rakryggade män, inte patetiska jävla fjollhomofiler som sitter och runkar till tecknade snorungar och gråter om hur de inte vågar öppna käften till sin lärare.
>>
>>53958975
Haha vem bryr sig om vad du tycker
>>
>>53958975
Detta favä

t. inte ens stormbög
>>
File: 1440550859079.png (557 KB, 1013x676) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440550859079.png
557 KB, 1013x676
Fy fan vad jag hatar svenska tjejer. Degenererade jävla horor som bara bedrar och ljuger. Det enda de bryr sig om är sig själva och sin jävla "lycka" vilket innebär en lina från en pundares kuk eller varför inte en resa in till ghettot. Jag gillar faktiskt terroristerna för de dödar iallafall bort skräpet, nbögarna, från samhället. Hell fucking Seger.
>>
>>53958993
Fler än de som bryr sig om vad du tycker eftersom jag iallafall vågar säga vad jag tycker.
>>
File: 1441852723823.jpg (1001 KB, 1200x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441852723823.jpg
1001 KB, 1200x1024
>>53958975
Meh, du verkar lida av någon diagnos så orka ge dig fler (Du)s
>>
>>53958848
Vad snackar du om?
>>
>>53956603
>Utsatta män som har låg status tar till "hypermaskulinitet" för att kompensera.

Detta låter rimligt favä. Se: ISIS, Afrika, Ryssland, Ghettonegrer, Katoliker, Bikers, SMR, /fit/. Bevivsen talar för det.
>>
>>53959017
Det är inte jag som är psykiskt sjuk, det är ni sjuka jävla bögar som borde rannsaka er själva.

>>53959027
Anon är en jävla cuck och vågar inte säga emot sin lärare när läraren anklagar honom för att vara våldtäktsman.
>>
Efter ha läst om hur ojämnt det är mellan män och kvinnor så bestämde jag mig för att skaffa en flickvän. Jag tog den första tjejen som visade något intresse för mig.

Hon är inte så snygg, väldigt tråkig, blyg, röker och är inte bra på att laga mat. Men hon tycker om mig väldigt mycket och det är allt jag kräver just nu.

Ha så kul med att dö ensamma era nördar!!
>>
2Dare blåsta åt helvete.
>>
File: 13855435434.jpg (127 KB, 504x470) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
13855435434.jpg
127 KB, 504x470
>>53959122
>dkn blev på riktigt besviken över hur dåligt det här brevet är upplagt

Det funkar väl ändå för jag svarade. Men varför försöker folk inte mer?
>>
File: MedicinePot.png (198 KB, 482x471) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
MedicinePot.png
198 KB, 482x471
>>53958848
>hoppas att svenskarna blir utrotade så fort som möjligt så dessa skitgener försvinner från planeten.
>detta är vad anti2Dbögarna faktiskt tycker

Berätta igen om hur du kämpar för sanningen och sveriges väl.
>>
File: 1451299992931.jpg (72 KB, 679x443) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451299992931.jpg
72 KB, 679x443
>>53958853
Flickorna som är i anime och manga som jag läser och kollar på brukar jag inte vilja knula, men spermademonerna i doujins är helt okej
>>
>>53959171
Om ni fortfarande inte ändrar på er är det lika bra att ni dör ut.
>>
>>53959165
Dåligt upplagt? Vad menar du?
>>
>>53959190
Bild inte relaterad antar jag.
>>
>>53959217
Animehomofilerna vill ju helst av allt knulla små pojkar i klänning så det är väl inget att bli förvånad över?
>>
>>53959204
Låg kvalitet på brev.

Du radade bokstavligen bara upp tre punkter och inget mer.

1. höhö kvinnor, det är ojämnt
2. höhö jag har en flickvän
3. höhö men det har inte ni, dö ensamma!!
>>
File: knatte.jpg (10 KB, 177x215) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
knatte.jpg
10 KB, 177x215
>>53959122
>>53959165
>>53959204
>>53959241
>>
>>53959241
Fast punkt 1 och 2 var relevanta till varandra och punkt 3 var bara för att retas lite med tråden. Om man kollar så som du gör kan man väl säga att nästan alla brev är dåliga?

Det känns lite som om du förväntar sig för mycket ifrån ett diskussionsforum, eller något. Jag vet helt ärligt fortfarande inte vad ditt problem var.
>>
File: 1452058145233.jpg (450 KB, 1000x695) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452058145233.jpg
450 KB, 1000x695
>>53959239
Små pojkar i klänning har jag ingen åsikt om, men féer är inte sexuella varelser och ska därför inte vara objekt för en persons lust.
>>
>>53959122
Ha så kul med ditt vider, själv ska jag till Östeuropa alternativt Sydamerika och hitta fv.
>>
File: 1451323518427.png (140 KB, 420x420) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451323518427.png
140 KB, 420x420
>>53959217
cirno ska inte sexualiseras
>>
>>53959296
Hur fan är det relevant med att du träffar en brud med att det är ojämnt mellan män och kvinnor?
>>
>>53959302
Helvete människa, inser du inte hur sjukt det är? Läs igenom det du skrev och försök fatta hur extremt vidrigt och äckligt det är att en vuxen "man" sitter och skriver på det där sättet. Fy fan, ni är knappt ens människor. Jävla äckliga bögjävlar bara häng er.
>>
File: 1361638640515.jpg (133 KB, 567x750) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1361638640515.jpg
133 KB, 567x750
>>53959329
Precis.
>>
Strategiskt Montefjantonbrev.
>>
File: 1447996585940.jpg (12 KB, 367x202) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447996585940.jpg
12 KB, 367x202
https://www.bahnhof.se/press/press-releases/2016/01/22/flash-svenska-staten-forbereder-filtrering-av-internet

breva era ansikten när Sverige inför "The great firewall of china 2.0"

Lär inte dröja länge innan friatider och avpixlat också blir censurerade av regeringen.

sjuka land
>>
File: barn.png (197 KB, 337x528) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
barn.png
197 KB, 337x528
>>
>>53959348
Jaha. Jag menade den ojämna könsfördelningen efter invandringen nu. Du trodde jag menade bara allmänna ojämnheten som med lön och sådan feminist-grej?
>>
What's the word on the street, friends?
>>
>>53959302
>men féer är inte sexuella varelser

Nä teckningar tenderar att inte ha någon sexualitet.
>>
>>53959122
>tjejen som visade något intresse för mig.
Men bara där hade du ju det så jävla bra förspänt. Jävla normalbög.
>>
>>53959380
Och samtidigt sitter de patetiska jävla fjollorna och runkar till teckningar av pojkar i klänning. Det här är framtiden ni väljer när ni inte vågar öppna era jävla käftar, resa er upp med rak rygg och säga att nu får det fan i mig vara nog!
>>
File: 14546577559.jpg (93 KB, 620x670) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14546577559.jpg
93 KB, 620x670
>>53959380
>Bakgrunden till utredningen är att svenska användare väljer att spela och gambla på utländska spelsajter.

Oy vey du måste driva med mig
>>
>>53959358
Anser du på fullaste allvar att féer ska runkas till?
Du är för fan sjuk.
>>
>>53959398
*lutar sig över mot dig*
*viskar*
k-korståg
*går iväg hastigt*
>>
>>53959397
Vem vet vad du menade?
Du skrev dåligt och otydligt.
>>
>>53959380
>regeringen lär bannlysa regeringens opinionsorgan
"ok"
>>
>>53959431
Gud vad rolig du är. Tog det lång tid att komma på det "skämtet"?
>>
File: 1423961104219.png (376 KB, 900x702) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423961104219.png
376 KB, 900x702
>>53959358
>>53959414

Hej jag var också 14 en gång. Ska du börja använda en snubbelkod kanske?
>>
>>53959470
>bara fjortonåringar tycker det är sjukt med vuxna män som ser på program för småflickor
>>
>>53959454
Ingen aning. Efter du pekat ut det så håller jag med. Men jag kan inte riktigt rätta det så det får vara. När jag är anonym så kommer det ändå inte plåga mig i framtiden.
>>
>3 dagar in i icke-runk
>>
>>53959509
>bara fjortonåringar bryr sig om att vuxna män som besöker ett kartesiskt forum för tecknade småflickor ser på program för småflickor
fdåd
>>
>>53959460
Det gick 2 minuter och 20 sekunder mellan de två breven. Det mesta av tiden gick åt till bestämma mig för vilken av mina fina bilder jag skulle dela med mig av.
>>
File: fnatte.png (138 KB, 900x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fnatte.png
138 KB, 900x900
giv ritförslag
>>
>>53959621
gör en sån där söt smr-flicka som den förra
>>
File: 1453310040342.png (662 KB, 885x1075) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453310040342.png
662 KB, 885x1075
>>53959621
Knattar desu senpai
>>
>>53959621
stormbögen som ligger svettig i sin soffa efter att ha klistrat klistermärken hela natten och som säger till andra i svt hur omanliga de är som inte kan säga ifrån sina överställda
>>
>>53959564
4kanalen är inte för anime, det är några bräden som är det.
>>
File: Manlets2.webm (489 KB, 202x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Manlets2.webm
489 KB, 202x360
När kommer de någonsin lära sig?
>>
>>53959621
Något med SMR. Men undvik söta flickor-gisten.
>>
>dkn 2dhataranon har helt rätt
>>
>>53959431
>>53959431
Men du
>>
File: 1430203398117.png (614 KB, 854x1091) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1430203398117.png
614 KB, 854x1091
>>53959687
>4kanalen är inte för anime, det är några bräden som är det
Vad menade anon med det här?
>>
>>53959706
t. 2dhataranon
>>
>>53959621
smr-knatte
>>
>>53959686
genuint dåligt förslag
>>
File: 1358051425505.png (1 MB, 1280x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1358051425505.png
1 MB, 1280x960
>>53959720
RADER DETTA
>>
File: Manlets.webm (1 MB, 460x460) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Manlets.webm
1 MB, 460x460
>>53959693
>>
>>53959726
Inte den anon du svarar, men /int/ är ju uppenbarligen INTE ett animangobräde, utan ett bräde för internationella samtal och utbyten.
Moot gjorde icke-2D-bräden för att få en större publik och vidga diskussioner.
Det är mina fem ören i er autistiska debatt.
>>
>>53959751
>stormbögar på självmordsvakt
>>
Ni är fan helt jävla hopplösa. Rannsaka er själva och ta tag i era liv. Fy fan vad patetiakt att sitta här och gråta över massa små jävla skitsaker. Ni är inte värda ett piss om ni inte är rakryggade och ärliga. Bli män för i helvete!
>>
File: 1453161986785.png (77 KB, 211x214) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453161986785.png
77 KB, 211x214
>när man kommer hem och folk brevar ens bilder
>>
File: Frihetskampknatte.png (285 KB, 880x950) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Frihetskampknatte.png
285 KB, 880x950
>>53959744
Inte han som frågade, men jag har dig senpai osv.
>>
>>53959846
Hahaha fan vad sur du är, Conny!
>>
>>53959895
Det är de patetiska jävla animehomofilerna som är bittra över att någon säger sanningen för en gång skull.
>>
File: BSBR190602300L.jpg (89 KB, 426x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
BSBR190602300L.jpg
89 KB, 426x600
>>53959920
Vad är sanningen?
>>
>>53959951
Att ni är sjuka och behöver hjälp.
>>
>>53959846
>>53959920
Mm strax
>>
>>53959396
Hej Norge-anon! Vad gör du? :3
>>
>>53959693
Min mage är SJUK för jag skrattade den morgonen
>>
>>53959302
>féer är inte sexuella varelser

Är du helt säker på det?
>>
>>53959754
Men du...
>>
>>53960022
>Min mage är SJUK för jag skrattade den morgonen

Vad menade han med detta?
>>
>>53959396
>spontanaborten
>>
File: 1452797389517.gif (971 KB, 500x490) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452797389517.gif
971 KB, 500x490
>>53958888
>>
File: skype_profil.jpg (55 KB, 550x426) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
skype_profil.jpg
55 KB, 550x426
>Vi brevar våra profilbilder på Skype
>>
>>53960057
>>53960054
Polisen är redan informerad, lika bra att ni lägger ner nu.
>>
>>53959396
>13 cm
>>
>>53960151
Men du... asså
>>
Sinnessjuka jävla äckel. Rannsaka er själva.
>>
rövfv hur?
>>
>det är okej för singelkvinnor att skaffa barn

>det är inte okej för singelmän att skaffa barn

JÄMLIKA SVERIGE 2016
>>
File: 1453292324588.jpg (132 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453292324588.jpg
132 KB, 640x640
sötpajbrev :3
>>
>>53960228
Jag rannsakar mig själv varje dag över min attraktion till 3d
>>
File: 1290097043335.png (1 MB, 1000x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1290097043335.png
1 MB, 1000x1200
>>53960193
Vilken sekund som helst kommer de att komma hem till dig och avsluta dina perversa brev.
>>
Det känns som jag kommer dö. Har en panikattack just nu och kan knappt andas och tårarna bara rinner när jag skriver det här. Vad ska jag göra jag vet inte var jag ska ta vägen
>>
>>53960262
Inser du ens hur extremt vidrig du är?
>>
File: fnatte på kanalen.png (30 KB, 1010x870) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fnatte på kanalen.png
30 KB, 1010x870
>>53959666
knattar får det bli
>>
>>53960293
>>familjeliv
>>
>>53960285
Fråga /tg/, de är ganska smarta ibland.
>>
>>53960284
Ok, väntar
>>53960293
Inser du hur vidriga 3d kvinnor är?
>>
>>53960285
Bra att du tog till dig av det jag säger. Nu behöver du bara fixa ditt patetiska jävla skitliv och bli en man.
>>
>>53960154
>>53960193
>>53960331
h1
>>
Hur filtrerar man cancer? Frågar åt en vän
>>
>>53960304
Sparad
>>
Cirno är gjord för kuk
>>
>>53960354
Du lämnar tråden och kommer aldrig tillbaka.
>>
>>53960354
Det finns inget läkemedel mot cancer min vän.
>>
File: 1442957145046.jpg (134 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442957145046.jpg
134 KB, 1280x720
>dkn ingeni 2d lillasyster
>dkn inget 2d liv

fast i grisvidriga 3d världen
>>
>>53960354
favä, h1, 3d, 2d, dom, heem, heema, knatte, smr, snubbel, breva, brev, du, (du), (jag), jagjags, fv, pv, dkn etc
>>
jag har bott bakom en skyddsmur. Inser att dt är rätt vanligt för kan komma på fyra fall i media (breva fler om ni kommer på):
>Hank i BB
>Pink i the wall
>Batman i Nolan-serien
>denna låt:
https://www.youtube.com/watch?v=JKlSVNxLB-A

Jag har några ex-vänner som gått igenom samma. Jag råkade riva murarna 1 1/2 dag när jag flyttade för jag trodde jag skulle bli vräkt så var tvungen. Fick den ångest jag borde fått alla år. Kände att folk fanns. Ville säga förlåt till alla. Låg och skakade. Har rivit dom förut när jag drömt folk "fanns" och kommit ihåg dt när jag vaknat, en liten stund stund.

Visst, låter ostigt men, om folk inte finns vill man inget. Inget driv, ingen ångest. Så allt man tvingar sig göra måste tänkas manuellt, och man tappar fokus hela tiden. Och man blir utbränd jättefort för utan något "mål" blir det jättetungt att tvinga sig. Att bara sitta och skitbreva på SvT och youtuba och mysa blir helt 'okej', ingen ångest. Man blir "comfortably numb" som Pink i låten.

Om man inte har vänner, alls, hur river man muren? För den är tillbaks nu...
>>
File: 1313658305787.jpg (156 KB, 675x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1313658305787.jpg
156 KB, 675x1024
>>53960370
Nej, hon är en oskyldig féflicka.
>>
>>53960354
>skaffa 4chanx
>filtrera montefjantons bild md5
>filtrera snsd, sidf, sallad och sugne

Klart
>>
File: MagnusCuckmér.jpg (40 KB, 980x552) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
MagnusCuckmér.jpg
40 KB, 980x552
>>53960457
FILTRERA ALLT RASISTISKT!

DET ENDA VI VILL SE ÄR:

STORA
>>
>>53960344
>>53960452
>dkn stora bilden var för stor för kanalen
>>
>>53960457
Men jag vill filtrera Dakka så jag slipper se på tåhås hela dagen :(
>>
>>53960515
Mann1 du kan filtrera precis vem du vill
>>
File: tn_OEfSf0Q1Rq.jpg (60 KB, 678x508) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tn_OEfSf0Q1Rq.jpg
60 KB, 678x508
>dkn ingen fv
>>
snälla sluta breva kinesisk tecknad barnpornografif
>>
File: qsdf.jpg (356 KB, 989x1436) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
qsdf.jpg
356 KB, 989x1436
Är papi bäst fågel? eller BÄST monsterflicka?
>>
>>53960428
Ska säga: har nog typ autism, så lättare att isolera mig och sluta 'connecta' som svenskar säger. Har varit isolerad/'borta' aslänge. Alla jag känner som gått igenom samma har haft överbeskyddande morsor och dåliga pappafigurer precis som jag. Alla jag känner som gått igenom samma har gjort det mycket kortare tid än jag.
>>
>>53959693
>dark_seer_ganks_mid.webm
>>
>>53960573
haha episkt j0nt3 ska vi dra ett lan efter NO lektionen sen+? :D
>>
File: dfgdfg.jpg (98 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dfgdfg.jpg
98 KB, 640x640
>>53960428
>>53960571
>dkn ingen ens orkar svara
>>
>>53960573
Begå självmord
>>
>>53960569
Hon är bästa allt
>>
>>53960285
Ta det lugnt och andas.

http://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Paniksyndrom/

http://www.umo.se/Att-ma-daligt/Angest/Panikangest/

Om du undrar mer kan du säkert ringa 1177 och fråga hur du kan få hjälp.
>>
>>53960551
>jvdk
>>
>féer är inte gjorda för kuk
hehe mm
>>53960569
Slajm>Papi>Miia>Spindel>>>>resten>>>>>>>>>>>>kentaur
Kirinoanon blir avtryck av denna lista
>>
>>53960428
Jag förstår anon, jag har varit där. Den period i mitt liv där jag inte hade några vänner eller några prospekt var den svåraste jag haft. Det du kan göra är att vända upp och ner på ditt liv. Börja plugga på högskola, ta alla dina besparingar och res nånstans långt bort, gör GMU, vad som helst. Det låter svårt och obekvämt, men när man väl börjat blir det enklare att leva ett nytt liv. Livet är kort, men det är ditt eget, så låt det inte rinna iväg.
>>
>>53960428
>Om man inte har vänner, alls, hur river man muren?
Bara var dig själv

>>53960621
>dkn ingen ens orkar svara
Inga problem mann1
>>
File: 1436542093567.jpg (28 KB, 403x195) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436542093567.jpg
28 KB, 403x195
>dkn ingen fpv (fjärtpojkvän)
>>
NÅN SOM HAR ISOLERAT SIG, SLUTAT BRY SIG OCH SLUTAT 'CONNECTA' MED FOLK SOM DOM EJ ÄR DÄR? SOM NI INTE BRYDDE ER OM NGT OCH ALLT VAR OKEJ?

och isf kom ni ur/hur?

sry all kaps ingen märkte TL:DR
>>
File: Suu_Monster_Musume.jpg (255 KB, 869x1500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Suu_Monster_Musume.jpg
255 KB, 869x1500
>>53960654
>slajm

du menar suu
>>
>>53960716
avlid
>>
File: 1332245834924.jpg (2 MB, 1800x1152) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1332245834924.jpg
2 MB, 1800x1152
>>53960654
>sexualisera oskyldigheten självt

Varför har hon knästrumpor på sig förresten? Verkar ju riktigt dumt att ha till en baddräkt.
>>
>>53960716
/spam
>>
>>53960716
Ta ditt liv jävla uppmärksamhetshora
>>
>>53960709
Mina fjärtar kan användas i gaskammare, jag blir din fpv om du lagar mat och tar hand om mig
>>53960716
Nä jag började bara plugga och fortsätter att inte tala med folk
>>
>>53960569
Papi är absolut topp
>>
File: 1440860108401.png (68 KB, 400x236) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440860108401.png
68 KB, 400x236
>>53960630
efter dig XD
>>
>>53960569
Häst är bäst
t. tuttkille
>>
File: 1453441582105.png (2 MB, 1300x1866) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453441582105.png
2 MB, 1300x1866
>>53960716
anon, jag har isolerat mig i 12 år nu, har bott hemifrån såpass länge. jag har slutat bry mig om världsliga saker


sluta använda caps
>>
En vän till mig skriver på facebook:
"This happened to me the other day..."you're so well spoken and you sound so educated!"

Well, I am. I've talked this way my entire life. I've been berated for it. I was never "Black" enough. Saying things like this isn't a compliment. It's insulting and it's subtle racism."
Hon är en amerikan som lever i Sverige. Kom ihåg; ge aldrig svarta komplimanger, för det är rasism.
>>
File: d-oh-double g.png (834 KB, 549x732) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
d-oh-double g.png
834 KB, 549x732
>Ebba kommer aldrig vara din fv
>ni kommer aldrig mysa framför På Spåret efter en god fredagsmiddag
>efteråt kommer hon aldrig stänga av Skavlan, säga åt dig att stanna i soffan, ställa sig på alla fyra framför TV:n, vissla in Roffe och Buster och bli HUNDAD medan du dricker vin och lyssnar på patriciermusik

Dags för helium grabbar.
>>
>>53960758
>oskyldig
>är spermademon
hehe mm
>>
File: shinobus.png (2 MB, 1481x808) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
shinobus.png
2 MB, 1481x808
>>53960716
Men herregud ingen bryr sig ta ditt liv min man
>>53960758
Inte han men för att det är f1 h1
>>
>>53960813
hade mördat henne helt ärligt
>>
>>53960835
Hon är inte en spermademon din tok.
Bild relaterad, en spermademon.

>>53960838
Om det är varmt tar man väl inte på sig extra klädesplagg?
>>
File: 1449477896171.jpg (105 KB, 728x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449477896171.jpg
105 KB, 728x1080
>dkn du kommer aldrig vara en överbeskyddande farsa
>>
>>53960716
oj förlåt var inget folk svarade på
>>53960428

>>53960285
Något som triggade den?

>>53960685
Du har nog helt rätt. Har tänkt så länge men min överbeskyddande mamma har gjort det så bekvämt att bara låtsas som ingenting... GMU blir svårt för har astma (överväger nästan gå med i annan armé som tar in ändå), behöver komvuxa innan högskola och då lär min mor komma och skämma bort mig så jag ger upp igen... Besparingar har jag inga... Så det svåraste är nog att komma på hur mitt i vintern i Sverige jag ska vända allt upp och ner..... Men tack för svaret bra idé ändå har ändå inget att förlora.

>>53960693
>Bara var dig själv
haha """""""aa""""""""

>>53960755
Har ångest och vill inte dö när jag "vaknar", annars bryr jag mig inte tycker allt är mys och är ej självmordsbenägen.

>>53960759
>>53960770
Ja sry hann inte se folk hade svarat

>>53960771
Men helt utan kontakt har jag inget driv att plugga det är det...

>>53960811
Men för en och en halv dag såg jag hur mycket världsliga saker som kärlek och vänner och sånt spelar roll...
>>
>>53960838
Tack för att du förklarade <3
>>53960877
Hehe mm
>>
>>53960551
Vem tillhör denna rumpan?
>>
>>53960905
schas ssssHSHHHCHHHHSHH
>>
>>53960905
>Men för en och en halv dag såg jag hur mycket världsliga saker som kärlek och vänner och sånt spelar roll...

Du låter som ett stort jävla bög, är du månne 17 år gammal? Sluta bete dig som en pubertetstinn alkoholpåverkad emotjej.
>>
File: 1446350085698.jpg (11 KB, 367x271) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446350085698.jpg
11 KB, 367x271
>>53960824
>>
CIRNO ÄR EN OSKYLDIG FÉ SOM DINDU NUFFIN
>>
File: 1452628417382.jpg (7 KB, 269x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452628417382.jpg
7 KB, 269x200
hur får man en monsterpaj2dalvfv
>>
File: edgy.png (529 KB, 600x526) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
edgy.png
529 KB, 600x526
>>53960863
>>
>>53960946
>dkn ingen alkoholpåverkad emotjejfv
>>
File: rin sabel pub.jpg (370 KB, 1280x850) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
rin sabel pub.jpg
370 KB, 1280x850
>>53960998
if you dance on a pole
that dont make you a hoe~
>>
>>53961009
Inse att det inte finns någon viktig skillnad mellan fantasi och verklighet så kan allting du begär bli ditt.
>>
File: DSCI035.jpg (269 KB, 900x939) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DSCI035.jpg
269 KB, 900x939
>>53961022
hihi anon, jag är full, vill d se mina trosor?
>>
>dkn inte misshandlad och våldtagen
>>
File: image.jpg (661 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
661 KB, 1920x1080
>dkn ingen snäckafv
>>
File: 1415081229037.jpg (12 KB, 211x203) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1415081229037.jpg
12 KB, 211x203
>>53960716
>'CONNECTA'
Lär dig svenska för helvete
>>
File: 8571823475745.jpg (36 KB, 450x445) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
8571823475745.jpg
36 KB, 450x445
>dkn tåhå-brevaren svarar på mina brev
>>
File: 509px-Prny04.jpg (49 KB, 509x718) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
509px-Prny04.jpg
49 KB, 509x718
>dkn ingen 2d flicka som sitter på ditt huvud
>>
>>53960813
Kan vara artist. Svarta blir lättare det pga d-vitaminbrist. Autister kan bli förolämpade av komplimanger, är besatta av politiska saker och att hata folk för det, och pratar lill-gammalt med komplicerade ord - väldigt 'educated'.

T. autist

>>53960838
Kan inte. När jag hade ångest ville jag rätta till allt, nu sitter jag och är apatisk och myser och vrf döda sig själv då?

>>53960902
Morsor är värre.

>>53960937
Nej. Har varit här och skitbrevat i ett år nu, ni är mina enda """"""vänner""""""

>>53960946
Pubertetsstinna alkoholpåverkade tjejer brukar gå in och ut ur den bubblan/muren ja. Som sagt rätt vanligt fenomen, förmodligen vanligare hos tonåringar. Jag rev däremot inte muren förrens nu 21 år gammal, och bara en liten stund. Du kanske har samma 'mur' nu. Är det svårt att hänga med bland folk, bryr du dig inte om ditt liv, och känns det som att du inte får någon kontakt med någon? Så är det med mig bakom min vägg iaf :^)

>>53961022
Lär ju sluta vara kul efter första 10 knuten typ.

>>53961044
Bra ursäkt att ignorera världen. Basåruvet du missar en massa.

>>53961079
Men om jag sa "få kontakt" skulle ni tro att jag menade typ träffas. Svenskar säger av nån anledning "connecta" när dom menar att man känner att andra personen är där som en person.
>>
>>53961098
(Du)
>>
File: 1379724564432.jpg (240 KB, 750x750) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1379724564432.jpg
240 KB, 750x750
>dkn helt tappat kontrollen och bara ser allt rinna ifrån och inget du kan göra kommer lösa det
>>
File: 1373207412666.jpg (383 KB, 906x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1373207412666.jpg
383 KB, 906x720
>>53961098
Vad är det för känsla den där bilden förmedlar?
>>
>>53961139
Jag ignorerar inte ditt blockmongo. Jag tar för mig av både verklighet och fantasi.
>>
File: 1452924463703.png (156 KB, 451x387) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452924463703.png
156 KB, 451x387
>dkn ingen sö po pv som tittar esport med en
;___;
>>
>>53961139
>Du kanske har samma 'mur' nu. Är det svårt att hänga med bland folk, bryr du dig inte om ditt liv, och känns det som att du inte får någon kontakt med någon? Så är det med mig bakom min vägg iaf :^)

normie snälla gå.
>>
File: 188512903482385.jpg (457 KB, 1718x928) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
188512903482385.jpg
457 KB, 1718x928
>>53961161
Den här känslan favä
>>
>>53961160
PRECIS så känner jag också. Insåg inte att det var för att jag hade stängt av min förmåga att få kontakt med andra och typ bara 'spelar teater' när jag interagerar. När jag fick kontakt en liten stund fick jag genast driv och ångest och vilja att ta itu med saker men sen föll jag tillbaks. Nu är jag helt borta igen och tycker nästan det är mysigt att bara sitta och slösa mitt liv. Om jag tänker på situationen kommer lite typ sorg, men inte den extrema ångest som borde komma...
>>
>>53961225
värsta känslan eu
>>
>>53961231
>tandlös
>hårlös
>2dbög
haha
>>
>>53961139
>ni är mina vänner efter att jag har fedorabrevat, bilddumpat och bajsat i tråden i ett år
"Nej", om något så hatar vi dig mer än någon i din närhet. Du är inte gillad av någon mer än din familj. Hej då.
>>
File: Ett vänligt råd.png (711 KB, 1600x2162) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Ett vänligt råd.png
711 KB, 1600x2162
>>53961254
Herre Gud, skjut dig själv.
>>
File: 1452930652315.jpg (80 KB, 788x825) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452930652315.jpg
80 KB, 788x825
>>53961213
>>
>>53961139
Ett år och du har inte slutat med engelskan, njaaaa.

Bestäm dig bara för att göra något. Gnäll inte och vänta inte. Om du är över 21 år gammal, så är det dags att inte låta din mor vara din ursäkt att inte göra något annat.
>>
File: CZUzcqJWcAAmfSn.jpg (88 KB, 480x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
CZUzcqJWcAAmfSn.jpg
88 KB, 480x800
Tyskland
Ja
>>
>>53960154
13 kva
>>
>>53961323
Är det Pontus? Isåfall, kan du inte börja strömma medan du spelar spel väldigt snabbt? :3
>>
>dkn inga mineraler
>>
File: 1449942033463.png (84 KB, 356x350) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449942033463.png
84 KB, 356x350
>>53961272
>vara taskig mot folk som mår dåligt
>>
File: 1453321133410.png (1002 KB, 1130x790) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453321133410.png
1002 KB, 1130x790
>>53961270
>hata på Dakka
>>
>>53961323
>anime
hvilken hensikt
>>
>>53961397
>vi delar tråden med dessa
>>
>>53961354
Jag hade om jag hade kunnat, men mitt internet är för skit
>>
File: 9164432.jpg (98 KB, 539x286) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
9164432.jpg
98 KB, 539x286
>>53961397
>den bilden
>>
Cirno är en spermademon
>>
>>53961397
hej dakka
>>
>>53961192
Okej jag projicerar kanske.. Säger bara verklighet känns helt annorlunda än fantasi, ty sådan är vår läggning ang. världen. Om vi skulle kunna leva i fantasin skulle vi kunna fantisera oss från en nödsituation och dö barnlösa.

>>53961206
mm

>>53961227
precis, normies har inte muren för det mesta.

>>53961272
Har inte fedorabrevat eller bilddumpat tidsresande kantiga emo-jonte à 2007. Värsta jag gjorde var DN-cucken, versalcucken och stöttade rövslemcucken och gängster-rap-cucken... DN-cucken är nog det skamligaste men jag var på ADHD-piller då...

>>53961285
Som sagt när jag har ångest vill jag leva, annars bryr jag mig inte så ingen poäng att avlida.

>>53961317
Men connecta var ett måste för att få kontakt betyder något annat på svenska anon... Och jag vet bör bryta med mor men hon gör allt för att skämma bort och hålla kvar mig och är jag bakom 'muren' är det så jävla skönt att bara skita i allt och låta henne torka mig i rumpan (bildligt bör tilläggas för vi är på SvT).
>>
>>53961360
>vara taskig mot folk som har fiskat (You)s med sitt sinnestillstånd som bete i månader
fdåd
>>
>>53961401
Är det den 27-årige barnuppfödaren? :3

>>53961456
>tyskland
>dåligt internet
;__;
>>
>>53961360
>mår dåligt
Någon som är ledsen över att han inte är mer ledsen.

>Jag borde ju känna mer typ liksom
>Mamma! Köp en Pepsi när du är på ica!
>>
nöff
>>
>>53960457
jag lämnar dig icke
t. Berget
>>
File: pitou.gif (831 KB, 500x551) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pitou.gif
831 KB, 500x551
>>53961466
KATT!

MERA
>>
File: anglo med ansvar.jpg (124 KB, 1600x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
anglo med ansvar.jpg
124 KB, 1600x900
Hittade denna på eBukt. Har piratkopieringen gått för långt?
>>
>>53961466
Jag har förklarat det här redan. Féer är inte spermademoner, de är naturens eviga barn.
>>
File: 2086212_1200_675.jpg (57 KB, 612x344) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2086212_1200_675.jpg
57 KB, 612x344
Kan man skjuta ihjäl en människa med ett skidskyttegevär?
>>
>>53961516
Ta en Cirno-Hestia

http://www.friatider.se/ahmad-al-srahin-p-berts-flyktingslott-svenska-asylboenden-r-inte-m-nskliga
Fyfan svennar step up ur gejm man, its annudah shoah
>>
>>53961476
*två dagar fdåd
Finns nog fler...

Bästa tipset hittills var nog att bara bryta upp totalt.

>>53961490
Ja sammanfattar rätt bra.
https://youtu.be/pZPL_d4prrg?t=2m40s
2:40 sen 5:25 framåt. Tyckte det var flumskit tills jag gick igenom exakt samma sak och då insåg jag att det är ju EXAKT samma som jag fick.
>>
>>53961570
Har du tur och skjuter rätt i ögat på nära håll lär det väl gå
>>
Men nu får ni ju ger er förbannade jävla äckliga pedofiler. Sluta spamma er skit, ingen vill ha er här. När ska gratisarbetaren börja banna detta avskräde?
>>
>>53961563
Kanske nåt annat land?

>>53961570
Njaeh. Går går det ju. Går med ett starkt vanligt hobbyluftgevär (eller inte med svensk lag kanske men med amerikansk/brittisk). Men du skulle behöva vara väldigt nära och träffa väldigt bra annars tar det väl typ någon tag innan det ytliga organ du sabbat orsakar systemkollaps.

>>53961619
Ögat riktat uppåt isåfall.
>>
>>53961580
Det du håller på med nu är trams.

Om några dagar förstår du förhoppningsvis det.
>>
File: 1427746355299.jpg (417 KB, 1418x934) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1427746355299.jpg
417 KB, 1418x934
>dkn inga alver att leva med i ett polygamt äktenskap och pumpa ut halvalver
>>
>>53961572
Cirno i bikini är h1
>>
File: 1394484177927.jpg (82 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1394484177927.jpg
82 KB, 1280x720
>53961632
>(you)
>>
File: dknifv.jpg (220 KB, 1096x1071) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dknifv.jpg
220 KB, 1096x1071
>>53961632
>vilja bannlysa 2d
>likställer fantasi med verklighet

vidrig människa, du borde dra härifrån.

här älskar vi 2d
>>
File: skrattande_loli.jpg (217 KB, 839x1083) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
skrattande_loli.jpg
217 KB, 839x1083
>>53961632
Handskas med det
>>
>>53961632
Detta favä
>>
>>53961675
h1, men skulle vara ännu bättre om jag var också där med dig ;) Jag pumpar din rumpa medans du pumpar deras.
>>
Någon som fått en akut kris under sina studier där ni tänkt "Vad i helvete sysslar jag med? Jag tar CSN-lån för att studera något som efter tre år endast kommer att ha genererat studieskulder, och jag kommer inte ens kunna hitta ett jobb för att betala tillbaka dessa skulder; jag är körd för livet! Lika bra att åka hem och sadla om till något annat"?

Åkte på den jäveln igår morse och hoppade på första bästa tåg hem till morsan och började spinna igenom alla möjliga mardömsscenarion som förmodligen kommer inträffa om jag inte hoppar av omedelbart och söker min lycka annorstädes.

Statistiken står på min sida, men familjen hävdade att jag begår ett förhastat beslut och yrkade på att jag först utreder hur rättvisande statistiken verkligen är genom bl.a. samtal med SYOn vid mitt universitet. Och eftersom att det har gått så bra för mig (resultatmässigt) hittils så bör jag ge studierna ett halvår till.

Min oro ligger däremot inte i hur mycket jag gillar mina studier eller hur väl jag potentiellt kan presetera, utan snarare om jag inte likagärna skulle kunna studera detta på egen hand efter intresse medan jag samtidigt lär mig ett hantverk eller något.

Någon som har liknande erfarenheter att dela?

Förlåt för det långa och stökiga inlägget men jag vet inte riktigt vem annars jag skall dela detta med.
>>
File: mufcucken.jpg (56 KB, 576x387) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mufcucken.jpg
56 KB, 576x387
ÄLSKAR
VARJE
SKRATT
>>
>>53961671
Nej utan kontakt har man inget driv eller ångest. Som sagt Hank i brytande dålig, Rosa i Rosa Floyds "muren", "stenen" med simon och garfunkel, fladdermusmannen i nolans sista film, några av mina vänner. Verkligt fenomen, bortsett från att de flesta hamnar i det ett tag och sen kommer där ifrån, jag har varit där i många år och kom ut ett litet tag.
>>
>>53961570
Hade gärna skjutit den rumpan med min sats favä
>>
File: 1412979257142.jpg (42 KB, 282x362) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1412979257142.jpg
42 KB, 282x362
>>53961572
>Fria Tider
>>
File: unnamed.png (158 KB, 510x287) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
unnamed.png
158 KB, 510x287
>>53961750
Du kan ju testa med att plugga något som inte är meningslöst?
>>
>>53961774
>OCD

snälla sök hjälp för ditt tillstånd
>>
File: yellow.png (572 KB, 600x580) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
yellow.png
572 KB, 600x580
>alltid samma kombination av två brev
>>53958975
>>53959002

>>53961632
>>53961727

Älskar varje skratt.
>>
File: 1453141765127.gif (101 KB, 800x473) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453141765127.gif
101 KB, 800x473
>dkn kan inte breva /tg/ bilder pga hur stora dom är
orättvist favä
>>
File: 1447805719682.png (75 KB, 348x301) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447805719682.png
75 KB, 348x301
>>53961713
>bula
>>
>>53961660
Du vad? Nu är lägenhetscucken bekräftad gycklare.
>>
>>53961768
kul
>>
>>53961812
alltid kul när hanrejer reagerar på sidor man länkar, utan något som helst argument för att backa upp det.

>hurr fria tider är rassesida
vem sa det?
>hurr media sa det
vem tjänar på det?
>>
>>53961750
känner precis den känslan just nu favä
ska gå gmu och ge upp på livet tänkte jag

>>53961818
finns mycket som verkar värt som kan vara värdelöst i slutändan
>>
>>53961750
Vad pluggar du?

Är du snart klar?
>>
>>53961750
Vad pluggar du?
>>
>>53961774
Du har inget gemensamt med någon pop-figur.

Tramset är att du sitter och nojjar över en dålig idé.
>>
>>53961750
>jag är körd för livet!
Gör som de gör i USA. Ta massiva studielån för att studera genusvetenskap eller "konst" och sen bara vänta tills någon politiker raderar dina skulder
>>
>>53961475
>Värsta jag gjorde var DN-cucken, versalcucken och stöttade rövslemcucken och gängster-rap-cucken.

gröntexta min man
>>
Jag har lyckats förföra en lång, storväxt och arisk söt Chad. Hur kan jag lättast låna och bevara hans sperma att impregnera min framtida fru med för att få perfekta barn?
Lättast är väl ändå att låta han knulla mig och komma i min rumpa när han använder kondom, ta hand om kondomen när han inte märker och snabbt förflytta mig till en spermabank med kondomen och låta dem ta hand om resten?
>>
>>53961818
Grejen är den att jag inte har något teoretiskt eller akademiskt intresse i något annat än det jag för närvarande studerar. Pengar är inget jag bryr mig så värst mycket om; i arbetsväg vill jag ha ett vanligt 8-17 jobb som inte medför något stort ansvar och som mitt liv inte behöver cirkulera kring. Min farhåga är att studierna kanske begränsar mig till den grad då jag är "överkvalificierad" för ett sådant jobb men samtidigt inte tillräckligt kvalificerad för något annat. Då har mina yrkesmöjligheter begränsats MER av att studera i tre år än innan jag började.

Folk jag talat om detta med hävdar att många arbetsgivare inte bryr sig så värst mycket om vad det är du studerat, med förbehåll för vissa väldigt specifika sektorer som juridik, vård och ingenjörer. Om detta verkligen stämmer så kanske min oro är obefogad?
>>
any of you pakis know what this says?
>>
File: 1443605869384.png (82 KB, 283x283) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443605869384.png
82 KB, 283x283
@53962022
men (du)
>>
>>53962081
>t. paki
>>
>>53961931
>>53961885
Filosofi i stockholm. Nej jag är inte klar snart.
>>
>>53962042
Dina chanser försämras inte särskilt av en orelaterad examen.
>>
>53962022
Fin pasta, min man.
>>
>>53962042
berätta vad du pluggar istället
>>
>>53962102
if i was a paki i wouldnt have to ask
>>
>>53962081
niclas
It's a signature i guess.
>>
>>53962112
Har du bara pluggat i ett halvår?

En tre år lång utbildning verkar lite väl, så det kanske inte är värt 2 och ett halvt år till.

Min far pluggade några strökurser innan han valde att bli arkitekt och göra det han verkligen ville göra. Så det är inga problem att vela ett tag.
>>
>>53962112
>Filosofi
Varför? Gycklar du eller? Finns ingen mening att plugga filosofi...
>>
File: 1444009049214.jpg (123 KB, 1000x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444009049214.jpg
123 KB, 1000x1000
>>53960103
>Du vil aldri komme i ansiktet hennes
Hvorfor leve?
>>
>>53962172
>niclas
Kek
>>
>dkn ingen paizuri Cirno
>>
File: 1300113087011.jpg (264 KB, 1100x850) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1300113087011.jpg
264 KB, 1100x850
>>53962284
Sluta då!
>>
>>53962284
Anon kan du bli en transa för mig? Jag har en rätt stor kuk och vill gärna ha en futa fv med stora pattar som mjölkar av en.
>>
>borlänge
>>
>>53961750
Vad pluggar du? Hur lång tid kvar?

>>53961819
Nej typ motsatsen. Har ingen ångest av något, inget driv för något. Folk med OCD brukar ha för mycket ångest och driv.

>>53961856
Nej inte ett gyckel mann1

>>53961861
Fria tider brukar väl ha direkt källhänvisning? Bör man ej länka det istället för hur FT tycker man ska tolka källan?

>>53961988
Många popfigurer och många jag känner. Om man inte har kontakt med nån blir allt lamt och svårt att göra...

>>53962021
DN-cucken var jag skrev en lång radda hög på ADHD-piller och motiverad extra av att det distraherade mig från att jag egentligen hade viktiga saker att göra om DN-gate och vilka som sa vad och vad som var rätt. Sen för jag la ner så mycket jobb på det tänkte jag kunde göra en trådstart (tidig dag samma dag som DN-gate för det var död tråd så vi kunde ha nåt att breva om). Sen kom en trådstjälarjude och tog trådstarten. Sen skulle jag hämnas och brevade ny trådstart på kvällen, och det var alldeles för autistiskt för en kvällstråd så det blev trådkrig, väldigt mycket trådkrig. Sen gav jag upp. Versalcucken var nåt lång argument där jag använde för mycket versaler, rövslemcucken var någon som menade unga män naturligt är bi och rövkör varandra som statusgrej i naturen när de lämnar flocken och strövar runt i korvfest innan de hittar ny (massa däggdjur gör), och att därför hade vi utvecklat sett att skydda röven från sår, infektion och blodförgiftning som följd genom att få mer rövslem när vi är kåta och ha prostatan där det känns skönt och man slappnar av. Jag sa vi vet ej om det stämmer, blev tråd-jagjag nån dag med ariskt rövslem. Gängster-rap-cucken menade att blonda gillar rap och det är psyksjukt jag höll med lite för han hade bra argument blev också storbråk sen har jag nog bajsat upp mer tidigare men kommer ej ihåg.
>>
>>53962337
>vill gärna ha en futa fv
lämna tråden, tack
>>
File: 1452900491388.jpg (112 KB, 675x949) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452900491388.jpg
112 KB, 675x949
>>53962371
haha näh ;)
>>
>>53962334
Men vadå, titta vad oanständiga de är
>>
>>53962022
Har allvarligt övervägt detta så jag inte smittar mina barn med autism men ändå inte får trasiga adopterade kinesbarn. Fast då lär man ju helst fråga någon ståtlig blond vacker karl om han inte kände för lite hanrejeri.
>>
>>53962084
>>53962159
haha aa
t. 3 br gr te anon, och det är samma person jag syftar på
>>
File: 15589234821497.jpg (44 KB, 886x448) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
15589234821497.jpg
44 KB, 886x448
>>53962352
>>
File: 1290101404453.jpg (63 KB, 436x348) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1290101404453.jpg
63 KB, 436x348
>>53962432
De har kroppar som 10 åringar. Vad för sorts person sexualiserar 10 åringar?
>>
>>53962516
>Vad för sorts person sexualiserar 10 åringar?
Muslimer, oftast
>>
>>53962042
Överkvalificerad är inget arbetsgivaren bryr sig om nämnvärt så länge du visar att du inte bryr dig. Det är mest att du tycker det är surt att ha lagt massa tid och pengar men ändå får vanligt skitjobb.

>>53962112
Du kan nog få något jobb om du lägger på lite annat. Känner en som pluggade idehistoria och nu är högt uppsatt chef.

>>53962498
aa
>>
>Svenska staten förbereder internet-filtrering

Säg adjö till er 2d
>>
>>53962516
>relativt normalstora bröst
>10 åringar
? ? ?
>>
>>53962566
Äntligen kan vi bli av med det otäcka näthatet! :^)
>>
File: 1394897035215.png (152 KB, 406x259) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1394897035215.png
152 KB, 406x259
>>53962679
Att någon fräck japan ritar bröst på dem betyder ingenting, de är inte till för att sexas.
>>
>>53962704
Nej, betsson & co.

Hej,

Jag är av regeringen utsedd till särskild utredare gällande en omreglering av den svenska spelmarknaden (dir. 2015:95). Syftet är att föreslå ett licenssystem innebärande att den svenska monopolmodellen ska upphöra. Direktiven kan laddas ner på regeringen.se.

Ett krav är att de aktörer som inte söker eller får en svensk licens ska stängas ute på ett effektivt sätt. Som i den senaste spelutredningen 2008 uppkommer därför frågan om IP-blockering.

Ditt namn har jag fått genom Post- och telestyrelsen och jag hoppas att du eller någon av dina kollegor har möjlighet att träffa utredningen för att diskutera saken. Jag bifogar den text som skrevs rörande IP-blockering av den förra utredningen. Säkert har en del ändrats och jag är tacksam för en uppdatering i detta avseende.

Utredningstiden är mycket kort och jag är angelägen om att träffa dig i närtid.

Med vänlig hälsning
Håkan Hallstedt
>>
>>53962704
Äntligen kommer jag slippa se Sverige Ja!-jagjaget och jag kommer kunna läsa DN utan att bli häcklad :3
>>
File: 1452023084758.jpg (153 KB, 1600x1600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452023084758.jpg
153 KB, 1600x1600
https://www.youtube.com/watch?v=Hm8oqlg8z4s

waow, illuminati???
>>
File: 1443568828296.jpg (161 KB, 885x661) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443568828296.jpg
161 KB, 885x661
>dkn har inga bra linjer när jag ritar
>>
Vladimir Putin har bett Syriens president Bashar al- Assad att avgå.
Det skriver Svenska Dagbladet som citerar Financial Times.

Det var genom sändebudet general Igor Sergun som Rysslands president framförde sitt önskemål:
Att president Assad ska kliva åt sidan.
Enligt Financial Times uppgifter ska den syriska ledaren vägrat argt och sagt att Ryssland inte skulle ha någon framtid i Syrien utan honom.

Tankar?
>>
>>53962738
En flicka i min programmerings klass är dfc med okurvig kropp, är jag pedofil om jag vill knulla en vuxen kvinna med tusen solars kraft?
>>53962818
haha aa
>>
File: 1441380770708.jpg (98 KB, 555x475) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441380770708.jpg
98 KB, 555x475
>>53962352
>trådkrigsanon

okej börjar förstå varför folk ogillar dig
>>
>>53962926
https://www.youtube.com/watch?v=hhysLkKCWdc
rymdavsnitt=bästa avsnitt
och Brule visste om nya planeten
>>
File: 1452722454948.jpg (645 KB, 2560x1920) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452722454948.jpg
645 KB, 2560x1920
>dkn man hittar något man hade glömt för evigheter sedan och allt bara kommer tillbaka

https://www.youtube.com/watch?v=JH7A2ngwNdc
>>
>>53962963
Är denna flicka en fé?
>>
>>53963130
Stora fe
>>
>>53962959
Länk? Låter isf som Putin har gett vika för utpressningarna. Om det stämmer.

>>53962963
Nej att sexualisera minderåriga är normalt ibland (alltså om dom råkar se lite för mogna ut i ansiktet och/eller kroppen), sexdriften är inte helt 'rak', men om du antingen tänder på helt prepubescenta barn eller inte har mer empati för att dom är för små än du har drift att ge dom k är du garanterad pedo och bör söka hjälp.

>>53963021
Trådkrigade en (1) gång och det var jag som gjorde min tråd först och brevade först allt enligt regler bara det att hälften typ följde regler andra hälften tyckte min var för autistisk för kvällen-tråden så det blev kaoz. Jag sa till och med till att folk skulle byta från min för att skapa fred.

>>53963117
Hur jävla gammalt är detta? Typ från tiden vuxna skickade gifs på den där dansande bäbisen via epost till varandra.
>>
>>53963241
du är seriöst den mest autsade brevarn i tråden
aldrig har jag sett så mycket floskler
snälla sluta breva bara
gå från datorn ett tag
tänk på vad du gör
>>
>>53963234
Då är det inte okej.
>>
File: miko.jpg (909 KB, 1251x1400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
miko.jpg
909 KB, 1251x1400
Får helgon vara sexualiserade?
>>
>>53963294
t. Sallad
>>
>>53963241
du har autism på riktigt va? asså inte jagjagautism som dom på irc har utan ren och skär äkta diagnostiserad autism?

Menar det inte som ett agg utan är bara nyfiken
>>
Hur kommer samhället att förändras när funktionella 3D-printade vapen blir lättillgängliga för allmänheten?
>>
>>53963241
Jag tror att det kom ut 1993, men jag spelade nog det omkring 1999/2000.
>>
>>53963349
dom är ju redan tillgängliga för marknaden och har vart ett bra tag
>>
>>53963294
flåt ska tänka över mitt liv ville bara breva om det där med folk jag inte känner medans jag var på nog av ADHD-piller

>>53963334
ingen diagnos men förmodligen ja. Vad avslöjade mig? Tänk på att jag är hög på ADHD-piller också så det påverkar. Typ saker som jag vanligtvis tycker suger och ej skriver blir okej att skriva...

>>53963383
coolt... Påminner lite om detta
https://www.youtube.com/watch?v=NvmByXPbF2I
jag var typ 7 och rädd för dinosaurierna
>>
>>53963349
Arbetslöshet utlöst av automatisering kastar medelklassen i en avgrund av hopplöshet, radikalisering och ett lågintensivt alla-mot-alla-inbördeskrig utan slut följer. Precis som planerat.
>>
Kan man använda en canon EOS 700d för att spela in direkt till datorn/som livestream-kamera? Och isf nån som vet hur?
>>
>>53963322
Ja.
>>
>>53963457
Bara sättet du skriver på och att du svarar på allt
>>
Har han rätt?
>>
>>
File: Manos de piedra1.jpg (321 KB, 693x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Manos de piedra1.jpg
321 KB, 693x1024
>någon lirare betar (you) från animebögarna
>animebögarna dampar sönder och spammar sönder sina bilder i tråden
lmao
>>
>barnporr
>>
Varför svarar ni på hans brev?
>>
File: 1360135712277.gif (498 KB, 700x393) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1360135712277.gif
498 KB, 700x393
>>53963680
Ja vi blev allt lurade.
>>
File: 1453150001223.png (760 KB, 678x643) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453150001223.png
760 KB, 678x643
tack baserade städare
>>
>>53963659
Försök att stoppa mig>>53963659
>>
File: img000006.png (183 KB, 755x506) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
img000006.png
183 KB, 755x506
>>53963680
>2dhatarna blåsta åt helvete
>>
>>53963603
Ja.
>>
BLÅST ÅT HELVETE
>>
>>53963599
mer konkret? och tänk på att ADHD-pillren påverkar. Gör mig jävligt torr, fokuserad, skriver för mycket, tycker pinsamma/tråkiga saker är okej att skriva. Skrev en gång en uppsats på dem, tyckte den var bra, sen läste igenom utan piller och insåg att den sög. Hade skrivit den som jag skriver detta.

>>53963603
SD vill inte bilda långsiktig koalition dom vill ha typ nordisk demokrati utan allianser där största parti enl praxis väljer de näst största osv men när ej möjligt bara dom man tror sig kunna regera med denna period. "Stick in, vrid om"=döda koalitionsblocken?

>>53963659
;^)
>>
åhh isglass :D
>>
>>53962352
Jag gillar dig. Jag har gillat vartenda gyckel anon. Är du litet ensam kan du alltid skriva här.
>>
>dkn läser om alkemister, mystiker, och diktare

Och inte fan blir man klok på det ändå.
>>
Ny
>>53963885
>>
>>53963809
>mer konkret?
läs dina brev, dom sticker ut rätt ordentligt från skaran


nån som ska ha nåt på bolaget?
>>
>>53962542
Är det sant att arbetsgivare inte bryr sig om någon är överkvalificerad?
>>
>>53963659
Vad hände här?
>>
>>53963520
Medelklassen sitter inte i Ica-kassan eller i lager, inte fan kommer ingenjörer eller arkitektereller genusvetare bli bortautomatiserade
Thread replies: 333
Thread images: 151
Thread DB ID: 470007[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.