[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Sverigetråden - Ingen tråd-upplagan
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 456
Thread images: 151
File: ingen tråd.jpg (43 KB, 248x189) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ingen tråd.jpg
43 KB, 248x189
>faller av
>ingen tråd görs
>>
Det är den här tråden som gäller. Jag råkade skapa den andra tråden som är 8 sekunder yngre än denna

God morgon förresten :D
>>
File: 1419696283888.png (149 KB, 396x385) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1419696283888.png
149 KB, 396x385
äntligen fredag
>>
Måste vakna så jag hinner till systemet
Nervös favä, är alltid död på morgonen
>>
File: image.png (3 MB, 918x1367) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.png
3 MB, 918x1367
Would I be welcome in Sweden?
I already live in a relatively cold and mountainous area, and I work blue collar.
>>
>>53949136

absolutely my man

if you behave, work and pay taxes you are more than welcome. If you do crime then you're out immediately though
t. sweden democrats voter
>>
File: lia.jpg (71 KB, 640x774) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
lia.jpg
71 KB, 640x774
>>
File: lia2.jpg (73 KB, 640x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
lia2.jpg
73 KB, 640x800
>>
File: lia4.jpg (51 KB, 640x651) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
lia4.jpg
51 KB, 640x651
>>
File: lia5.jpg (72 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
lia5.jpg
72 KB, 640x640
>>
ohejo
>>
>>53949076
>handla på systemet på morgonen
Du ber om fördömande blickar.
>>
File: 1453369410927.jpg (67 KB, 1080x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453369410927.jpg
67 KB, 1080x1080
>dkn ingen muskelpaj att fånga ens penis i hennes muskulösa sköet
>>
File: 1431037810567.jpg (8 KB, 136x222) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431037810567.jpg
8 KB, 136x222
>>53949994
>fördömande blickar

>svenska "män" är inte kapabla att göra något annat är knyta näven i fickan
>>
File: 323.jpg (52 KB, 250x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
323.jpg
52 KB, 250x250
Dags att gå till ICA och införskaffa mig lite snacks och dricka :)

t. håller på att rensa i datorn. 3TB av texter, bilder, filmer och lite annat smått och gott :D

Vad har ni för planer idag?
>>
>>53950309
SFI
>>
File: 1351596356943.png (213 KB, 700x700) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1351596356943.png
213 KB, 700x700
"God" morgon
>>
File: 1453441582105.png (2 MB, 1300x1866) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453441582105.png
2 MB, 1300x1866
MJAU MJAU MJAU MJAU!

så det så
>>
>>53950309
Ska jobba. Sen få vi se.
>>
File: Frihetskampknatte.png (287 KB, 880x950) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Frihetskampknatte.png
287 KB, 880x950
>dkn man måste rita om hela knattemallen för en jagjagbild
>>
File: 1450428005525.jpg (52 KB, 646x485) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450428005525.jpg
52 KB, 646x485
:D
>>
File: fettot.jpg (34 KB, 476x357) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fettot.jpg
34 KB, 476x357
>>53951504
JAG ÄR FÖR FET FÖR ETT FUCK

KAN INTE SE NER TILL MARKEN NÅTT MER
>>
File: 1424937300139.jpg (342 KB, 1200x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1424937300139.jpg
342 KB, 1200x900
>ett jävla moln
>>
File: 212.jpg (107 KB, 723x487) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
212.jpg
107 KB, 723x487
breva era ansikten när Miljöpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna kommer åka ut ur riksdagen 2018
>>
File: 1453416700365.jpg (626 KB, 800x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453416700365.jpg
626 KB, 800x1200
är detta en flicka?
>>
File: LiruHeart.jpg (75 KB, 565x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
LiruHeart.jpg
75 KB, 565x800
>>53951873
>liberalerna

du menar folkpartiet

Breva ERA ansikten när ni inser att judarna försöker göra det svenska politiska landskapet till ett tvåpartisystem som i USA, där båda sidorna är kontrollerade
>>
File: 1451970051132.jpg (70 KB, 720x667) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451970051132.jpg
70 KB, 720x667
>>53951873
>Kristdemokraterna
>>
>>53951950
Båda sidor ÄR redan kontrollerade och sionistvänliga.
>>
>>53950999
>inte nyan
Ett jobb anon
>>
>>53951968
Judevänliga, kanske, men inte sionistvänliga
>>
File: 1453289208992.jpg (359 KB, 1200x1730) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453289208992.jpg
359 KB, 1200x1730
>dkn ingen söt sekreterare
>>
>>53952005
>uttala det fel
>>
>>53952035
>går sionisternas globalistiska ärenden
>inte sionistvänliga
Det är tvärt om. De skiter i vanliga oskyldiga judar men hjälper gärna sionisterna i deras strävan efter makt. Alla etablerade partier är sionistvänliga.
>>
haha aa
>>
hehe mm
>>
hihi oo
>>
>dkn kan döda tråden när jag vill

t. SIDF
>>
Vad tycker ni om invandring?
>>
>>53952223
du först tihi
>>
File: ISOT.jpg (174 KB, 960x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ISOT.jpg
174 KB, 960x720
أنا الجماع الدهون جدا، لا يمكن رؤية صولا الى صلت إلى سطح الأرض أكثر من ذلك.
>>
Varför är tråden skit?
>>
File: 1453241594651-3.jpg (1 MB, 1062x1500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453241594651-3.jpg
1 MB, 1062x1500
>>53952405
därför

>dkn ingen robotfv
>>
File: 1423486245015.jpg (54 KB, 530x530) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423486245015.jpg
54 KB, 530x530
>Varför är tråden skit?
>>
>>53952405
judarnas fel

HELL SEGER
>>
File: 13343243324.jpg (45 KB, 580x386) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
13343243324.jpg
45 KB, 580x386
>>53942912
>dkn man aldrig kommer backa band och snacka Serie B med Borell
>>
>Kommentar från Tjej
>Dejtar en skitbra kille men han är alltid så blyg inför mig och vågar inte ens pussa mig ibland. Han till och med nekade till sex fast han hade chansen, e han blyg av sig eller inte intresserad? Vi dejtar fortfarande..
Satan, känner igen mig som fan. Kunde varit jag. ;_;
>>
>>53952449
>oändlighetskanalnamn
Är du homosexuell anon?
>>
>>53952538
Jvdk.
>>
File: 141367788451.gif (2 MB, 300x236) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
141367788451.gif
2 MB, 300x236
>>53951873
>Liberalerna
>>
>>53951968
S gick väl ut med att de stöder palestina som första grej när de kom till makten?
>>
>>53952643
Handling inte ord. Hur mycket vapen har Palestinierna fått? Hur många sanktioner har införts mot Israel? Hur många judar i Sverige har fått sina ägodelar beslagtagna?
>>
File: magiker.png (295 KB, 700x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
magiker.png
295 KB, 700x480
*återupplivar tråden*
>>
>senaste brevet: 22 minuter sedan

asså för i helvete. Är alla i Sverigetråden normies som har jobb och går i skola?
>>
GOD MORGON TRÅDEN! ÄR ALLA VAKNA?
>>
>>53953117
>han föll för neetgycklet
>>
>>53952643

inte bara det, dom erkände Palestina som ett legitimt land också, när majoriteten i riksdagen inte ville det.

Och sen den där jävla hitlerdyrkaren Margot Wallström som totalt har sabbat relationerna mellan Sverige och Israel... Hur i helvete får hon sitta kvar
>>
kom igen nu alla nu ska vi festa hårt
ja vi ska festa tills natten den är slut

festa!
>>
File: 265.jpg (52 KB, 577x422) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
265.jpg
52 KB, 577x422
Vad kan jag köpa för 200 spänn på ebay?
>>
>>53953188
>88
hell seger
>>
>>53953188
>88
hell seger
>>
File: 15685986475859.png (540 KB, 664x502) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
15685986475859.png
540 KB, 664x502
>>
dubbla och jag br ru
>>
>>53953188
>88
hell seger
>>
>>53953293
omrullar
>>
>>53953236
hej snopp-ronny har du vaknat te liv i folkvagnen :p
sovit gått lr ;D
>>
>>53953311
>>53953293
j-jag menade trippla
>>
File: image.jpg (62 KB, 494x433) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
62 KB, 494x433
>>53953322
>snopp-ronny

Hahahaha, fan vad krystat, vet inte varför jag garvade
>>
Påminnelse om att tv-spel får barn att mörda och våldta
http://www.tv4play.se/program/nyheterna?video_id=3266652
>kvinnosyn
vilken hanrej den läraren är
>>
>>53953236
vill knula
>>
>>53952558
>Är du homosexuell anon?

är nog bättre än att vara en cuck :^)
>>
>>53953379
omrullar för trippletter
>>
File: Fredag kväll.webm (3 MB, 1000x562) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Fredag kväll.webm
3 MB, 1000x562
>>53948842
Jvdk :3
>>
File: 1447359934231.webm (1 MB, 422x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447359934231.webm
1 MB, 422x640
>>53953400
>>
File: graspofdarkness.jpg (41 KB, 265x370) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
graspofdarkness.jpg
41 KB, 265x370
>fredag
>nya magickort släpps idag

fyfan kommer bli en underbar helg
>>
>>53953188
88 hell segrar
>>
>>53953379
rullar för RU
>>
>>53953436
will see standard play bruh, but prolly in esper snce BB is hard to cast with 3-4 coloured decks
>>
>>53953422
faaan
>>
File: 1450446148791.jpg (141 KB, 1280x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450446148791.jpg
141 KB, 1280x1280
>>53953455
>>
>>53953475
är stormvän men skulle definitivt förslavat och impregnerat den där besten
>>
File: 1453547715.png (233 KB, 397x402) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453547715.png
233 KB, 397x402
>>53953388
>de håller fortfarande på med den där skiten

Vilket år är det?
Här trodde jag det var 2016.
>>
>>53953453
>polen kan till magi
>>
>>53953436
>vara en nörd
Du är säkert tjock och har glasögon också
>>
>>53949994
När jag skrev morgonen så menade jag när jag vaknar, dvs klockan tre-fem
Lyckades inte somna
>>
>>53953475
>>53953494
jag med favä

skulle fylla med sperma flera gånger om
>>
File: 156873745732.webm (1 MB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
156873745732.webm
1 MB, 640x640
>>53953494
>>53953601
inget fel i detta favä
>>
File: image.jpg (28 KB, 480x336) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
28 KB, 480x336
>>53953408
>antyder att homosexuella inte är hanrejer automatiskt
>>
File: 1437676606213.jpg (73 KB, 600x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437676606213.jpg
73 KB, 600x450
>>53953615
wow
>>
http://youtu.be/2tN875A3Bj8

Vad lyssnar ni på?

Breva gärna mer bra country blues
>>
https://www.youtube.com/watch?v=BLoFwjg5bLs
>>
>>53953379
R U L L A R
>>
>>53953615
Kesus kristius går folk ut i sånna kläder? Hon hade lika gärna kunnat vara naken
>>
>>53953689
>när Mohammed möter ett västerländskt samhälle
det är okej du vänjer dig snart
>>
>>53953655
https://youtu.be/dqM5L5JQseI

Inte direkt country men rätt bluesigt och jävligt bra, inspelat live
>>
>>53953689
tänk dig att drämma till henne ordentligt på rumpan
>>
>>53953715
Jag bor utanför göteborg, tjejer brukar aldrig ha sådär tajta klänningar när jag går ut

Går förvisso typ aldrig ut runt avenyn
>>
Mjahapp. Vad ska alla göra framför dattan ikväll då?
>>
>>53953774
>Utanför Göteborg

Måste vara jobbigt att bo i den svenska landsbygden.
>>
>>53953960
Spela Röd Orkester Två favä
>>
>>53953974
Måste vara jobbigt att bo i en svensk storstad.
>>
>>53953974
Inte så farligt favä, typ inga invandrare men tiggarna utanför bolaget är rätt dryga även om man kan ignorera dem
>>
>>53954045
Det är fan alltid gamlingar som ger dom pengar. Dom verkar inte alls förstå att tiggarna kommer från andra länder för att suga ut pengar från dumma svenskar.
>>
File: 1430682578173.jpg (20 KB, 306x306) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1430682578173.jpg
20 KB, 306x306
>>53953960
Bortbjuden på nån jävla mansbarnskväll där vi ska dricka öl och spela tvspel

>spela fightingspel med arkadstickor där två i gänget vart svenska mästare i street fighter
>jag har inte spelat nåt fightingspel sen tekken 3

Fan va kul jag kommer att ha
>>
>>53954138
spela fightingspel med folk som är bra på det medan man själv är värdelös är nog det tråkigaste jag varit med om
>>
>>53954092
Själv ser man bara vänstervridna kvinnor ge dom pengar här i Göteborg.
>>
>>53953960
Antagligen diablo 3.
>>
File: 1453397215227.gif (566 KB, 436x632) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453397215227.gif
566 KB, 436x632
>>53954138
>dkn man kommer titta på dutubklipp med folk som spelar spel och har kul tillsammans
Klaga lagom din privilegierade nbög
>>
>>53954157
Ja, det enda roliga med just SF är väl att man är helt oläsbar för folk som är vana vid atg spela mot duktiga spelare
>>
>>53954226
>skaffa kompisar är svårt
HAHA AA
>>
Jeg er en doktor.
>>
>>53954226
Vill du följa med?
>>
>>53954245

A varså god so är mig :DDDD jag är bög
>>
>>53954291
Ja. Fast nej. Jag skulle inte ha sagt något, förlåt.
>>
File: Akarin.webm (166 KB, 400x225) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Akarin.webm
166 KB, 400x225
>>53954386
Lugnt, erbjudandet står kvar
>>
Känns riktigt mysko att tråden är så död
>>
>>53954746
vif
>>
File: 1443676658.png (106 KB, 291x385) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443676658.png
106 KB, 291x385
https://www.youtube.com/watch?v=HyCWVmAYDXA

Vilken topp lad
>>
>Funderar på om man ska gå till systemet
>Kollar ut
>Helt vitt, himmel och allt
Det ser ut som döden där ute, hur fan ska man få alkohol egentligen?
>>
>>53954746
Det trillar väl in en del brev framåt lunchrasten.
>>
>>53954806
>dkn man inte kan köpa en flaska brännvin på närmsta turkkiosk
>>
>Hemma i veckan för att jag är sjuk
>Känner mig ganska frisk på onsdagen
>Drar till fv på kvällen
>Vi bestämmer oss för att dra in till stan för en drink
>Blir några stycken istället
>Ska ta oss hem
>Alla tåg slutet gå
>Får åka hem buss
>Ska ta 1tim och 40min
>vif sömn
>Halvvägs måste fv så vi får hoppa av
>Kollar när nästa buss går
>40min tills den går
>Får stå i kylan och dö i 40min
>Kommer äntligen hem
>Vaknar upp med världens fetaste förkylning
>Fredag morgon
>Mår inte bättre
Jag skulle stannat hemma favä.
>>
File: du vet redan.jpg (88 KB, 674x679) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
du vet redan.jpg
88 KB, 674x679
är detta framtiden?

bilden är icke en fotoaffär, helt äkta, tror du mig inte så google bildsök
>>
>>53954841
>när man inser att hennes föräldrar pushar hennes "karriär" och älskar det där

Är hon inte typ 12-13?
>>
>>53954801
>lad
Vänligen begå självmord för våran, dina föräldrars och din egen skull
>>
>>53954834
>>Halvvägs måste fv så vi får hoppa av
Måste vad?
>>
File: 2PYxSH4.jpg (458 KB, 1920x2880) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2PYxSH4.jpg
458 KB, 1920x2880
>>53954872
>Är hon inte typ 12-13?

med en kropp som denna?
>>
File: 144943243340.png (113 KB, 763x652) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
144943243340.png
113 KB, 763x652
>>53954875
>bli såhär triggad av godkänt 4chanlingo
>>
var uppfanns fedorabrevandet, det är ju överallt på brädet nu
>>
>>53954226
Jag har fan slutat med det. Det är ett sånt slöseri med tid, det är lamt.

Spelar jag själv så kommer jag ju åtminstonde någonstans i spel. Ser jag andra spela så får jag inte ut något alls förutom temporär underhållning
>>
>>53954834
Karma för nbögeri

>>53954898
s-säpo!
>>
>>53954883
Oj. Hon var tvungen att spy.
>>
>>53954968
f1 h1
>>
>>53954912
>godkänt 4chanlingo
Du är inte i dotageneralen eller på twitch

Du kommer förstå när du gått igenom puberteten
>>
>>53954875
>>53955007
Varför börjar du gråta så fort någon brevar lad? Du har hållit på i typ ett halvår nu. Vad fan är det för fel på dig?
>>
I'm going over to Malmö today. Are the memes true?
>>
>>53955007
>leka mer mogen än andra på 4chan

och "lad" passar fan extra in på videon jag brevade. Inte fan tänker jag kalla någon arbetarklassman från England för "grabb" eller något annat svenskt.

LAD LAD LAD LAD LAD LAD LAD LAD LAD LAD LAD LAD LAD LAD LAD LAD LAD LAD LAD LAD LAD LAD
LAD LAD LAD LAD LAD LAD LAD LAD LAD LAD LAD LAD LAD LAD LAD LAD LAD LAD LAD LAD LAD LAD
LAD LAD LAD LAD LAD LAD LAD LAD LAD LAD LAD LAD LAD LAD LAD LAD LAD LAD LAD LAD LAD LAD
LAD LAD LAD LAD LAD LAD LAD LAD LAD LAD LAD LAD LAD LAD LAD LAD LAD LAD LAD LAD LAD LAD
LAD LAD LAD LAD LAD LAD LAD LAD LAD LAD LAD LAD LAD LAD LAD LAD LAD LAD LAD LAD LAD LAD
>>
>>53955053
Thankfully I don't live in Skåne så i wouldn't know
>>
>>53954968
Varför tog ni inte bara en taxi istället för att stå och frysa? Går ju dessutom tio gånger så snabbt som bussen
>>
>>53955053
worse
>>
>brevar från en skoltoalett _JUST_ _NU_
>>
>>53955088
>taxin går i 600-800km/h
>>
>>53955052
Jag vet inte favä, jag blir sjukt irriterad när den drygaste subkulturen på jorden börjar autsa sina skitmemes överallt

Det är på samma nivå som folk som använder jagjagpilar på typ anletet eller skriver kappa i chatten i spel, breva gärna er skit men gör det där det hör hemma
>>
>>53955088
Slutet av månaden. Ingen av oss hade pengar till det efter vårat drickande.
>>
File: klibba.png (235 KB, 887x1166) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
klibba.png
235 KB, 887x1166
Här får du en klibba
>>
>>53955151
A N T O N
N
T
O
N
>>
>>53955151
breva bild
>>
>>53955151
>beta anon skriver medans hans huvud blir nedtryckt i toastolen


du gör mig stolt
>>
>>53955067
Varför måste du kalla honom för grabb? Det är en autistisk gubbe som har en t-shirt när han läser innantill i parlamentet

Han är inte en grabb
>>
>>53955151
Ping SÄPO
>>
File: 140343243347.jpg (33 KB, 427x391) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
140343243347.jpg
33 KB, 427x391
>>53955218
Det var skämtet din autistiska idiot.
>>
>>53955156
Är du dum på riktigt? En taxi går inte i 800km/h

En taxi stannar däremot inte varannan minut
>>
>William är det mest populära namnet i landet
>svenskar kan fortfarande inte uttala w
Bokstavligt talat varför?
>>
>>53955053
Åk till Möllevångstorget (Möllan).
>>
>>53955191
Gullig bild anon, men det för lite referenser till NMR
>>
File: 1450184337180.png (12 KB, 917x514) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450184337180.png
12 KB, 917x514
>>53955191
>>
File: 1267233821398.jpg (15 KB, 183x207) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1267233821398.jpg
15 KB, 183x207
>>53955235
>t. 2dknulmobilladstbhfamxD
>>
>>53955241
>ta bete
>käka upp det
>få kroken inkörd i kinden så hårt att du aldrig någonsin får ut den
>bli totalt fångad av fiskaren
>faktiskt på riktigt göra detta
>>
>>53955215
>>53955217
>fattar inte jagjaget
Nån breva låten snälla.
>>
File: kabab.jpg (34 KB, 400x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kabab.jpg
34 KB, 400x300
https://www.youtube.com/watch?v=hnOZTAmucH8

>1000kr
>för en kebab
>>
>>53955290
Jag visste att det var du ditt lilla äckel!

t. >>53955052
>>
>>53955255
>william
>mina vänner var i total chock i onsdags när vi var på pubquiz och jag sa att Bill var smeknamn för William
>Dom var helt övertygade om att jag gycklade när jag sa att Dick var smeknamn för Richard
>dkn vi förlorade ett poäng och halva notan för att ingen trodde på mig
>"min farsa heter ju Dick, inte fan heter han Richard"
>>
>dkn ingen alvfv
>>
>>53955191
Ä-är det en sö po?
>>
>>53955358
jvdk
>>
>dkn Pyttemjuk börjar omfamna öppen källkod mer och mer
Nu vill de mainlinea ChakraCore i Node.js som ett alternativ till V8 :3
>>
>>53955215
>>53955217
>>53955299
https://youtu.be/CokbxjNKkcc?t=210
>>
>>53955359
Det vet man aldrig vad som döljer sig under kjolen
>>
>>53955357
Ogillar när folk namnger sina barn med smeknamn. Speciellt när de inte ens förstår att det är smeknamn.

Vissa låter bättre, typ Jenny är ju finare än Eugenia.
>>
>>53955333
:^) cover blown

Ta som tidigare nämnt inte mina utfall på för mycket allvar, du har bättrat dig väldigt mycket och det uppskattas. Blir bara triggad som fan när /v/ spiller över
>>
File: bli min fv idag.jpg (263 KB, 1249x744) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bli min fv idag.jpg
263 KB, 1249x744
hej

jag heter tobias

ibland kollar jag anime!! :D

vad gör ni på en fredag?
>>
>>53955384
https://www.youtube.com/watch?v=WW5ISu6xEWw&feature=youtu.be&t=16m55s
>>
>>53955433
Hej Tobias.

Jag vill sticka min snopp i din pojkfitta.
>>
>>53955433
Tjenare Tobbe! Vilken anime ska du kolla på idag då? Själv ska jag dricka med polare och knula tjejer
>>
>>53955420
>lad
>/v/
>>
File: NTR.jpg (512 KB, 1200x1807) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
NTR.jpg
512 KB, 1200x1807
Under tiden, hemma hos Narcissus...
>>
File: 1452941845162.png (360 KB, 900x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452941845162.png
360 KB, 900x720
>>53955433
tobbe är du en söt pojke :3c?
>>
>>53955480
>:3c
Moderatextremistanon/Stalkeranon snälla lugna ner dig.
>>
>>53955478
Han knullar sin fv bakom ett skynke?
>>
>>53955433
knullar min flickvän, käkar chips, dricker coca cola och rom, ser skräckfilm. en av dessa saker är en lögn. blir äcklad av coca cola favä. :^)
>>
File: 1444017193922.jpg (166 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444017193922.jpg
166 KB, 1920x1080
>>53955433
Hej Tobbe, tänkte rulla fina och dra på tidig lunch och könna dkn ingen fv

Vad ska du göra?
>>
File: 1451051382875.png (299 KB, 942x848) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451051382875.png
299 KB, 942x848
God morgon tråden!
>>
>>53955460
jag har ingen pojkfitta det är bara homofasoner

>>53955464
jag ska kolla ifatt Lupin 3rd del 4. bästa animen som kommit ut på flera år.

>>53955480
näe jag ser ganska typisk manlig ut. breda axlar skägg och allt. du vet hur det är.
>>
>lunchtid
>2dbögarna börjar breva igen
Ni lurar ingen. Ni är inga äkta NEET!
KVÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
>>
File: 1453220944316.gif (531 KB, 800x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453220944316.gif
531 KB, 800x450
>>53955541
>antyder att vi inte vaknar vid lunch
>>
>>53955509
jag är inte heller superglad i coca cola men det är gott med rom. vilken rom föredrar du? jag brukar köra på captain morgan golden. tycker det blir bättre med ljus rom.

>>53955510
jag är lite sjuk så jag ska kolla anime och kanske spela lite dragon's dogma. äta frysmiddag så jag inte behöver gå ut och handla.
>>
>>53955541
Har aldrig sagt att jag är neet, men jag brevar rätt flitigt på arbetstid också

Inte lunch förens om 40
>>
>>53955420
Autist.
>>
>>53955541
Är 2dneetbög men jag föredrar att inte breva bilder alls favä
>>
>>53955514
God morgon! Hoppas du har en riktigt fin dag idag anon!
>>
File: 1453388199935.jpg (63 KB, 500x493) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453388199935.jpg
63 KB, 500x493
>>53955514
Hej hej :D
>>
>>53955514
Det är inte morgon längre favä, förmiddag snarare. Snart lunch.
>>
>>53955498
>NTR.jpg
>>53955541
>äta lunch vid elvatiden
>>
:DDDD hoppsan
https://youtu.be/bc0lJ1-lP3A
>>
>>53955610
https://en.wikipedia.org/wiki/N._T._Rama_Rao_Jr.

?
>>
>>53955603
Ä-är du säker?
>>
Söt tråd :3
>>
>>53955646
https://en.wikipedia.org/wiki/Netorare
>>
>>53955658
Du är söt :3
>>
>>53955498
Nja...inte han men hans flickväns älskare...han har ett sådant fetish du vet, ursvensk en...där man låter andra knulla runt med din flickvän/fru.
>>
>>53955652
Ja, ditt liv är en lögn. Dags för ärofull mahjong.
>>
mer söt
>>
>dkn delar tråden med massa söta 2dflickor
>>
>jag postar en 2d-flicka så folk glömmer att jag är en ful tjockis i verkligheten
>>
File: 1452928358902.jpg (142 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452928358902.jpg
142 KB, 1280x720
Vem skall kolla på esport, käka snask samt koda!!!
>>
>>53955682
Dålig bild om det ska vara det favä.
>>
File: 1440059433048.jpg (267 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440059433048.jpg
267 KB, 1280x720
>>53955575
>frysmiddag

Ger dig pass för att du är sjuk, krya på dig
>>
>>53955716
>postar
Mobbande nybögar borde sticka!
>>
>>53955682
>antyder att narco sissus är en tänkande man
>>
File: Cuck Werner.jpg (140 KB, 529x244) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Cuck Werner.jpg
140 KB, 529x244
>>53955682
>han har ett sådant fetish du vet, ursvensk en
>>
File: 1452906671818.png (312 KB, 582x630) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452906671818.png
312 KB, 582x630
>>53955716
>dkn simmarkropp
>dkn ser söt ut
>dkn brevar 2d
topmys
>>
Hei sota bror. Er det mange i deres land som vil fjerne korset fra flagget? Har det vært noe debatt om det?
>>
>>53955767
Jo tjena
>>
>>53955747
blir aldrig van vid svt-lingo pga att jag främst postar på /vg/ och /tg/.

>>53955767
skulle knulat din rumpa favä
>>
I came here to practice reading
but all I see is autism
>>
>>53955790
>dkn aldrig kan ta norska brev på allvar för att det alltid ser så jävla roligt ut

Typ som kanadickerna i south park, norska är typ parodi på svenska
>>
File: (´・ω・`).webm (85 KB, 440x330) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
(´・ω・`).webm
85 KB, 440x330
>tråden just nu
>>
>>53955836
>Tjej med kort hår
Utrota dem alla, HELL SEGER
>>
>>53955819
Go check out /vg/ and /tg/ if you want to experience autism levels beyond our existance
>>
File: 1452909678257.jpg (72 KB, 440x406) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452909678257.jpg
72 KB, 440x406
>>53955801
tjabba
>>53955812
>skulle knulat din rumpa favä
du får inte göra det innan du har sugit av mig samt låtit mig knulla din rumpa.
>>
>>53955790
Ingen jag märkt av, lär väl inte dröja dock.
>>
>>53955790
nä det är ingen som på allvar vill det.

en svensk randig flagga vore skitful. horisontell med gul-blå-gul??? LOL
>>
>>53955836
>Brevar webum med en ful hora
Vad menade han med detta?
>>
>>53955790
bara stormbögarna
>>
Fy helvete vad många nybögar vi har i tråden, favä.
Vart kom ni ifrån den här gången?
>>
>>53955883
Det kan vi lösa, föredrar du att jag sväljer eller vill du komma på mig?
>>
>>53955943
Det som passar dig gullet~~
>>
>>53955926
Flashback
>>
>>53955976
Meh, finns värre ställen
>>
>>53955958
Det är nog mer degraderande om du kommer på mitt ansikte, men det är ju också kladdigt och så. Kommer du mycket? Det gör ju det hela mer spännande.
>>
>>53955926
Det var nån snubbe i fönstret när musikhjälpen gick som fick mig att googla på "ja, ja. Jag ser dig" vilket ledde mig till Jack Werners bligg vilket ledde mig hit

Men jag är väl oldschool vid det här laget
>>
File: 1366298352680.png (16 KB, 201x183) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1366298352680.png
16 KB, 201x183
>>53956116
>>
>>53955897
>>53955908
>>53955915
Er kongen deres påbudt å være lutheraner da?

>>53955833
Språket eller flagget som er et problem? Må vel være flagget da det nesten ikke er noe forskjell på bokmål og dansk. Foretrekker du nynorsk?
>>
>>53956163
Vetefan, men folk bryr sig inte så mkt om vilken religion kungen har.

Sheik NÄR?!?!
>>
File: yukino.jpg (143 KB, 889x899) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
yukino.jpg
143 KB, 889x899
Paddans stil är oerhört stark och immun mot nästan alla vapen
När den används korrekt är den näst intill oslagbar
>>
>>53956163
Norska låter bara så jävla happy-go-lucky, som om ni alltid är glada om du förstår vad jag menar. Liksom högtonat på nåt sätt.

Danska låter bara dumt, som om dom alltid är arga
>>
>>53956207
Vi har grunnlovsfestet at kongen skal bekjenne seg til den evangelisk-lutherske religion. Det var snakk om at man skulle fjerne dette, men det ville ikke kongen selv da han mente at kongen i Norge skal være kristen.
>>
File: 1430072332683.png (2 MB, 1524x1244) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1430072332683.png
2 MB, 1524x1244
>>53956342
>Paddan
>>
>går till privatläkare
>kommer dit och det är 3 personer i väntrummet
>det brukar vara helt tomt
>anmäler mig och hon säger "vi har lite problem med datorn, du kommer bli inkallad såsmåningom"
>jag svarar att det är lungt och att det blir bra och är jättepositiv
>sätter mig i väntrummet och skriver detta
>det är väldigt stelt
>de tror säkert att jag låtsas smsar
>vilket jag iofs gör
>dkn jag pratar med mig själv
Hallå
Håll tyst
>dkn jag lovade en kille att snabbt komma hem så vi kunde lira dattaspel ;_;
>>
File: 1452905686795.png (68 KB, 271x288) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452905686795.png
68 KB, 271x288
>dkn lördagshamburgare till lunch med wasabisenap
>>
>>53956425
breva bild


:^)
>>
>>53956116
Om du kom hit under mh15 är du fortfarande ny, men det är bra att du är här för att stanna iallafall :)
>>
Fy fan, om 4 dagar får jag CSN för första gången på tre år.

Helt sjukt. Jag är tillbaka och jag dog inte på kuppen.

Hurra!
>>
>>53956450
Mizaki breva katt
>>
>>53956116
haha aa
>>
File: LOL.jpg (104 KB, 631x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
LOL.jpg
104 KB, 631x768
[spoiler]LOL[/spoiler]
>>
>>53956343
med norska mener du oslosk? Kan ikke si at folk derifra hores så forskjell ut fra svensker.
>>
File: 1445415617459.jpg (42 KB, 358x332) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445415617459.jpg
42 KB, 358x332
>>53956481
NÅGON JÄVLA HORA SNIPA MIN FAVORITKATT OCH FANNS BARA DEN FULA KVAR
KVÄÄÄÄÄÄÄÄ

inväntar nya söta katter på blocket :3
*rullar tummarna*
*dinglar med benen*
>>
I dag på samhällskunskapen: Utsatta män som har låg status tar till "hypermaskulinitet" för att kompensera. "Hypermaskulinitet" innebär att män slåss och våldtar.
Detta kan förklara övergreppen i Köln eftersom att de männen är förtryckta av Tyskland
>>
>>53956564
Du borde heemat horan
>>
>>53956603
>samhällskunskapen

Jonte gå

Men ja det är sjukt vilket bajs de föder er med, varför säger du inte emot?
>>
File: 1453449465897.jpg (14 KB, 204x255) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453449465897.jpg
14 KB, 204x255
Dags att bli noidad
>>
>>53956635
Vill inte få F favä, dessutom har jag inga bra argument på lager.
>>
File: 1453155365786.png (215 KB, 885x1075) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453155365786.png
215 KB, 885x1075
>>53956665
Jag vill ha det jag behöver det för att känna mig hettad
>>
>>53956685
>Vill inte få F favä
Detta är varför Sverige dör.
>>
>>53956685
för fet för ett F?
>>
>>53956685
På min tid fick man - eller IG
>>
>>53956696
Sverige är redan dött. Lärare som min finns överallt i alla skolor, spelar ingen roll om jag säger emot i vilket fall som helst. Det är inte precis som om att min klass skulle värdera vad jag säger högre än vad han lägger fram, som han dessutom hävdar är vetenskapligt.
>>
File: 1444867391109.gif (10 KB, 1802x1202) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444867391109.gif
10 KB, 1802x1202
>>53956685
Man kan helt enkelt inte vara framgångsrik inom ett system som man bekämpar och tvärtom. Det bör tydliggöras: Man kan inte leva ett liv som en integrerad del av detta samhälle och samtidigt verka effektivt som Sverigevänlig kämpe. Karriär utanför kampen är därför otänkbart och om individen hänger fast vid vanföreställningen om att det ändå är möjligt är det bara ett bevis för en splittrad personlighet som inte kan bestämma sig för vilket ben han skall stå på.
>>
>>53956685
Du kan inte få dåligt betyg pga argumentation, om du nu får det så ta upp det med rektorn. Du kan driva det där hur långt du vill.

Det är ju knappast svårt att argumentera emot. Fråga om de inte tror kultur har något att göra med ens "hypermaskulinitet" och om att ha växt upp i extrempatriarkala kulturer inte har något med saken att göra. Fråga varför dessa sexbrott är helt nya fenomen och att all form av våldsbrottslighet ökat explosionsartat sedan massinvandringen började, fanns det inte utsatta människor i Sverige innan 90-talet?

Stå på dig Jonte, statistiskt har du ett gäng sverigedemokrater i klassen och tjejer älskar killar som står upp för vad de tycker.
>>
File: hotaru.jpg (125 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hotaru.jpg
125 KB, 1280x720
>>53956665
JAG STÄNGER MINA ÖGON OCH TAR TAG I DEN
JAG KNIPER IHOP MINA NÄVAR OCH SLÅR DEN
JAG TÄNDER MIN FACKLA OCH BRÄNNER DEN
JAG ÄR MONSTRET JAG AVDYRKAR
>>
>>53956685
>dessutom har jag inga bra argument på lager.

fråga om källa, bevis eller påpeka att hypermaskulinitet rasprofilierar män likadant som de gjorde mot judar under andra världskriget, sen fortsätta mörsa på med rasistanklagelserna mot din lärare, du kommer vinna argumentet, det gör alltid rassekortet
>>
>>53956665
Är det dödsgreppen? Lyssnar inte så mycket på rapp och sant favä men har hört att han ska vara bra.
>>
>>53956733
>som han dessutom hävdar är vetenskapligt.

du vet väl att hanrejeri är vetenskapligt bevisat att man blir smartare av det?

det är den intellektuella mannens fetish.
>>
>>53956786
>gå på defensiven
Du är anledningen till att Sverige dör.
>>
>>53956776
DET GÅR DET GÅR DET GÅR DET GÅR DET GÅR DET GÅR GILJOTIIIIIIIIIN

YUH
>>
File: 1453304723807.gif (72 KB, 465x338) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453304723807.gif
72 KB, 465x338
>folk i tråden har inte lyssnat Dödsgreppet
>>
File: 140723.gif (3 MB, 291x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
140723.gif
3 MB, 291x300
>>53956685
Skriv nånting om att den argumentationen tar bort för mycket av ansvaret på förövarna och att det reducerar allvaret av det sexuella våld kvinnor får utstå eller nåt.
>>
File: Lewd.webm (979 KB, 720x404) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Lewd.webm
979 KB, 720x404
>>
>>53957018
från förövarna*
>>
>>53957018
>argumentera på deras nivå
Du dödar Sverige.
>>
>>53957018
Det är det sämsta jag sett.

Säg klart och tydligt att det är muslimsk kultur som är problemet, finns hur mycket som helst att backa upp detta med.
>>
File: mm precis.png (393 KB, 852x901) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mm precis.png
393 KB, 852x901
>Ser detta på ansiktsboken
aa, såna arbetsgivare e så töntia :P
>>
Någon utbildad elektriker eller som jobbar som elektriker som vet hur arbetsmarknaden ser ut för dylika? Funderar på att sadla om från akademisk utbildning till hantverkare av något slag.
>>
File: 2e4.jpg (76 KB, 750x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2e4.jpg
76 KB, 750x500
https://www.youtube.com/watch?v=1dQnT-9w9uU

Bra grepp
>>
>läger ifrån mig mobile en stund
>tar upp den för att kika in i tråd1
>den är tillbakarullad ett dygn och flikar jag hade uppe igår är aktiva

Fett skumt favä, hamnade mitt i kirinoupplagan av tråden som var igåg igår
>>
File: 1451109089167.png (444 KB, 788x591) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451109089167.png
444 KB, 788x591
>>53956946
Finns såna på riktigt?
>>
File: 1450986408510.jpg (21 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450986408510.jpg
21 KB, 400x400
>Hej jag kommer från Moderaternas Ungdomsförbund! Är du moderat?
>Nn-nej tack
>Okej skulle du vilja ha en sån här lapp ändå?
>n-nNejtack
>>
>>53957091
Jobbar som logistiker

t. Utbildad elektriker. 2 av 14 ur min klass jobbar idag som elektriker
>>
File: 1453461473483.jpg (4 MB, 1867x2800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453461473483.jpg
4 MB, 1867x2800
Säg som det är. Säg att läraren är en vidrig folkmordsapologet som förespråkar att hela Europa går under i död och lidande. En förrädare utan dess like som njuter medans araber och negrer våldför sig på allt i sin väg i en sjuk "lek". En undermänniska som försvarar sociopatiska mördare och våldtäktsmän samtidigt som han bespottar hederliga rakryggade män.

Stå upp och säg sanningen. Försök inte argumentera på deras nivå, försök inte skapa syntax-error i skallen på dem och bli absolut inte defensiv i dina argument. Säg som det är och kalla ut förrädaräcklen varhelst de visar sig. Gryningen kommer aldrig om vår manliga befolkning fortsätter låta sig hunsas och hånas av ockupanter och förrädare.
>>
File: 1453308777038.jpg (47 KB, 429x377) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453308777038.jpg
47 KB, 429x377
>>53957113
Det måste vara ett gyckel favä
>>
File: kantiG.jpg (51 KB, 500x666) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kantiG.jpg
51 KB, 500x666
>>53957213
Akta så att du inte skär dig på den där udden
>>
>>53956772
>Du kan inte få dåligt betyg pga argumentation, om du nu får det så ta upp det med rektorn. Du kan driva det där hur långt du vill.
Jo, det är precis det man kan, detta har hänt mig innan när jag på ett mycket välgrundat sätt argumenterade för att asylinvandring var en gigantisk nettoförlust. Sverige lärare är enormt oprofessionella och låter ofta sina egna känslor för eleven spela in när de betygsätter. Det är också i princip omöjligt att bevisa att en lärare har gett mig dåliga betyg på grund av mina åsikter och jag tvivlar starkt på att någon har lyckats med det.
>>
>>53957230
Breva sidan där man kan lägga till sånna filter igen

t. Har inte fotoaffär installerat
>>
>>53957248
Jag skiter fullständigt i om du tycker jag är kantig. Sanningen är den att kantighet är precis vad som behövs i detta land av ynkryggar, feminiserade fjollor och patetiska jävla avskum som inte vågar säga ifrån när deras lärare indirekt sitter och anklagar dem för att vara våldtäktsmän.
>>
File: 1453303830910.jpg (2 MB, 1712x1712) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453303830910.jpg
2 MB, 1712x1712
>>53957269
Va
>>
>>53957213
Till och med en stormbög måste väl inte hur utskrattad jag skulle bli om jag gjorde någonting som ens liknande detta.
>>
>>53957269
googla google deep dream f a m
>>
>>53957264
De måste ju ge en motivering varför du fått dåliga betyg. Alla prov och inlämningar har ju kommentarer och saknas vettiga sådana så överklaga.

Stå på dig jävla fjant.

t. Fick MVG i svenska C för min uppsats om varför tredje vågens feminism är cancer trots att min lärare var en rabiat lesbabian-feminist
>>
>>53957293
Skrattar bäst som skrattar sist
Hell seger!
>>
>>53957293
Och? Vem fan bryr sig om några patetiska homofiler skrattar åt dig? Vad finns det för egenvärde i att vara en del av ett sjukt system? Sanningen framför allt.

"Bättre är hånad död för det goda än namnfrejd, vunnen i självisk ävlan" - Viktor Rydberg
>>
>>53957326
>antyder att de inte gav en dåligt betyg med en flummig anledning som var omöjlig att stjälpa
>>
>>53957326
>Stå på dig jävla fjant.
Detta. Om vi någonsin ska ta tillbaka landet från sinnessjuka förrädare och feminiserade bögjävlar så förutsätter det att folk vågar öppna munnen och säga ifrån. Låt inte lögnerna och hetsen stå oemotsagd.
>>
>>53957392
De kan inte göra det och om de gör det så ifrågasätt. Om de fortfarande inte gör något så gå till rektorn.

Patetiskt.
>>
File: stockholm.jpg (208 KB, 875x794) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
stockholm.jpg
208 KB, 875x794
>>53957083
Han borde skaffa en riktig tattoo, då kan arbetsgivare inte säga nej, enbart JA, SVERIGE JA
>>
>>53957392
Oj vad hemskt, du fick dåliga betyg och kan inte längre fortsätta knyta näven i byxfickan resten av ditt liv medans du har något skitjobb som du ändå inte gillar. Fy fan vad patetisk du är.
>>
>>53957417
>ifrågasätt
Varför ska jag ifrågasätta ett betyg jag fick för 5 år sedan? Klart att rektorn trodde på läraren då.
>>53957446
>ett dåligt betyg i gymnasiet gav en skitjobb
fin projektering
>>
Bokstavligen allt håller på att gå åt helvete men anon vågar inte öppna käften när hans lärare anklagar honom för att vara våldtäktsman för då kanske han får dåligt betyg. Det är så tragiskt att man nästan hoppas att svenskarna blir utrotade så fort som möjligt så dessa skitgener försvinner från planeten.
>>
File: 1453404069056.jpg (114 KB, 661x749) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453404069056.jpg
114 KB, 661x749
>>53957446
>>53957417
>>53957401
>>53957392
>>53957351
>>53957328
>>53957326

Kan ni cancerbrevare bara sluta?
>>
>>53957472
Trodde du var jonten som hade samhälls nu.

>>53957487
>2D
>kallar någon annan för cancer
>>
>>53957487
Störde vi dig? Råkade vi väcka upp dig ur din lilla drömvärld med söta flickor?

Patetiska jävla fjolla. Du är inte värd ett piss om du inte vågar stå upp för dina åsikter oavsett konsekvenserna.
>>
>https://twitter.com/wikileaks/status/688999781193117696

hur är lågorna?
>>
>>53957501
Nyckelordet i det brev du citerade var "gav", inte "ger"
>>
>>53957525
Förhoppningsvis är det här väl inte Jontes första kurs på gymnasiet.
>>
File: nafskatt.gif (139 KB, 450x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nafskatt.gif
139 KB, 450x450
>>53957501
>>kallar någon annan för cancer

>han röstar inte på 2Demokraterna (förkortning 2D)
>>
>>53957560
Se >>53957514, ryggradslösa jävla fjant.
>>
File: 1453417185479.gif (1 MB, 540x304) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453417185479.gif
1 MB, 540x304
>>53957560
Hell 2D!
>>
File: 1453117134998.jpg (38 KB, 566x369) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453117134998.jpg
38 KB, 566x369
>hittar ett (1) jobb som har enkla kvalifikationer och inte kräver tidigare flera år av tidigare erfarenhet
>skickar in CV
>ser efteråt att jag glömde byta ut namnet som visas i stor text högst upp
>står att jag heter "scott clark"
>>
>kommer in i tråden
Ojojoj här var vi fientliga.
>>
>>53957515
Varför är wikileaks på de nationellas sida egentligen?
Hoppas de släpper något dokument som bevisar att Sverige har varit de nyliberala globalisternas försökskaniner för ett kulturlöst, gränslöst och identitetslöst samhälle.
>>
Har missat två föreläsningar pga grov ångest och nu säger föreläsaren att hon ska ta bort mig från kurslistan.

Får man ens göra så?
>>
>dkn ingen 2d fv
>>
>>53957230
Jag lyssnade någon minut på en av låtarna men jag fattade inte riktigt. Vad är det som gör dödgrepparn särskild? Vilken låt borde jag lyssna på?
>>
>>53957560
>>53957603
Jävla mongon. Men det är väl det här avskrädet man delar tråden med när man för en gångs skull är ledig på en vardag.
>>
File: 1453326082914.jpg (878 KB, 640x1440) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453326082914.jpg
878 KB, 640x1440
>>53957655
Kolla 2D istället
>>
>>53957669
Hennes hatt kommer ramla av !
>>
>>53957655
>Får man ens göra så?
Vågar du säga ifrån om hon inte får göra så? Nej, det vågar du inte för du är väl ytterligare en av de patetiska jävla fjollorna som aldrig vågar öppna käften.
>>
File: 1453401617291.png (176 KB, 499x452) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453401617291.png
176 KB, 499x452
>>53957672
Skaffa smak favä
https://www.youtube.com/watch?v=zjqdDMgpbDU
Lyssna på hela den låten så kommer gudarna att ge dig smak
>>
File: ddd.jpg (6 KB, 160x171) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ddd.jpg
6 KB, 160x171
>>53957588
>>53957514
>all denna osäkerhet, hypermaskulinitet och förakt av femininitet
Är det möjligen för att ni är dessa socialt utstötta män med låg status som min lärare pratade om?
>man 4kanalen bevisar att olika sociologiska teorier och fantasier är sanna
>>
>>53957648
>Varför är wikileaks på de nationellas sida

de är på sanningens sida, den sidan har ingen politisk ståndpunkt förutom sanningen.
>>
>>53957720
HELL FUCKING SEGER
>>
File: 1453287570831.png (815 KB, 850x637) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453287570831.png
815 KB, 850x637
>>53957669
Är Ess Advokat 2D?
>>
>>53957714
Har lyssnat på Swans med en polare förut, rätt najs favä.
>>
File: 1433861861989.webm (2 MB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1433861861989.webm
2 MB, 1280x720
>>53957673
anon, sluta hata 2d
>>
>>53957669
>säger han och brevar små barn
Du är sjuk i huvudet. Häng dig själv.
>>
>dkn tog hand om all disk
Hell seger!
Breva musik
https://www.youtube.com/watch?v=amLcG3jNUH0
>>
File: 1453405749851.jpg (1 MB, 3817x2448) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453405749851.jpg
1 MB, 3817x2448
För 2D i tiden
>>
File: Beskow.png (582 KB, 922x378) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Beskow.png
582 KB, 922x378
>>53956540
lel
>>
>>53957767
hej reddit
>>
Varför är det så många bögar i den här tråden?
>>
>>53957731
https://www.animenewsnetwork.com/news/2015-09-17/ace-attorney-game-franchise-gets-tv-anime-in-april-2016/.93037

Snart.

Fast dattaspelet är 2D nog då vi är utanför /a/.
>>
>>53957761
Ni är allt som är fel med samhället. Feminiserade jävla homofiler och fjollor som inte ens vågar öppna käften när ni blir anklagade för att vara våldtäktsmän av en folkmordsapologet till lärare.
>>
2d anons tycker ni om killar?
>>
>>53957793
Toppskratt
Ha ett uppåtskepp min goda herre.
>>
File: 1449531222702.jpg (79 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449531222702.jpg
79 KB, 640x640
>>53957731
J favä
Donken ingen åklagare fv
>>
File: 1453326352813.jpg (720 KB, 1826x1358) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453326352813.jpg
720 KB, 1826x1358
>>53957761
V-vilken serie
b-behöver f-f-för min forskning
>>
>>53957805
>>53957812
Som krukmakeri. Snälla avlägsna er själva.
>>
File: 1448296970079.gif (490 KB, 450x229) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448296970079.gif
490 KB, 450x229
>>53957799
>>53957826
kan inte vänta favä
>>
File: 2d ackbar.jpg (393 KB, 1200x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2d ackbar.jpg
393 KB, 1200x960
>>53957805
låter som ovanligt mycket projektion och osäkerhet hos dig
>>
File: SEM_Lymphocyte.jpg (1 MB, 1946x1788) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
SEM_Lymphocyte.jpg
1 MB, 1946x1788
>>53957083
>ful som stryk
>grisvidriga örontöjningar och tatueringar
>Scatman
>bor i Götet
>född 91
>kompis med "Wassem Al-Halibi"
>>
>>53957851
Hur fan är det projektion din lilla bögjävel? Läste du ens om cuckanon som inte vågade säga emot sin lärare?

Fan vad jag är glad över att jag inte föddes till att vara en sån patetisk nolla som inte vågar stå upp för sina åsikter.
>>
File: 1453405902937.png (970 KB, 875x1250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453405902937.png
970 KB, 875x1250
>>53957891
>vara såhär arg
>>
File: 1452136357128.png (514 KB, 584x602) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452136357128.png
514 KB, 584x602
>>53957831
inte han men infinite stratos
suger kuk skulle inte rekommendera
>>
>>53957891
>patetisk nolla som inte vågar stå upp för sina åsikter
är detta utskämmandet stormbögarnas nya heta jagjag?
>>
File: flonne.jpg (247 KB, 807x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
flonne.jpg
247 KB, 807x1000
>>53957891
>Fan vad jag är glad över att jag inte föddes till att vara en sån patetisk nolla som inte vågar stå upp för sina åsikter.

breva bild på dig :^)
>>
File: 1453258146242.jpg (11 KB, 238x211) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453258146242.jpg
11 KB, 238x211
>>53957942
Tack, ibland måste jag lida för min forskning så det är okej om den suger
>>
>>53957805
Beskriv ditt nuvarande liv för mig, snälla.
>>
>>53957936
Det är klart som fan jag blir arg när ni är så dumma och feminiserade att ni inte ens vågar säga vad ni tycker.

Alla patetiska jävla råttor till "män" borde rannsaka sig själva och ifrågasätta om det är viktigare att vara rakryggad och ärlig eller att vara omtyckt av ett samhälle som de hatar.
>>
File: 1435522365747.png (18 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1435522365747.png
18 KB, 640x640
>>53957942
Menar du inte I"s? :^)
>>
File: Gamma.gif (401 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Gamma.gif
401 KB, 400x400
>>53957891
>>
File: 1453235433619.png (234 KB, 462x555) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453235433619.png
234 KB, 462x555
>>53958005
Har du testat att vara tyst någon gång i ditt liv eller beter du dig som en kaosblatte hela tiden
>>
>>53958005
Du passar inte riktigt in här, utböling.
Det kanske är bättre om du återvänder till din ekokammare?
>>
>>53957936
Breva sås, vill runka nu.
>>
>>53957169
>2 av 14 ur min klass jobbar idag som elektriker
Hur kommer detta sig? Är arbetsmarknaden dålig eller vill de inte jobba som elektriker?
>>
File: sasha.jpg (48 KB, 404x594) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sasha.jpg
48 KB, 404x594
>dkn ingen stormbög kommer på tanken att ansöka och ligga lågt i några år och sen smyga fram med stormbögeriet

http://www.mp.se/just-nu/kommunikatorpressekreterare-till-regeringskansliet
>>
File: haha aa.png (2 KB, 587x21) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
haha aa.png
2 KB, 587x21
>>
>>53958005
Behöver jag ens citera dig den här gången?
>>
File: 1453302900896.png (278 KB, 706x412) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453302900896.png
278 KB, 706x412
>>53958065
>vad är image search
>vad är iqdb
>>
>>53958073
>vilja vara med i ett parti som åker ur riksdagen nästa val
lel
>>
>>53958098
Min kuk har inte tid med det, var snäll nu och bara länka direkt. Varför måste du krångla till det.
>>
File: 1452439611491.png (62 KB, 379x439) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452439611491.png
62 KB, 379x439
>donken inser att jag inte kan heema någon
>donken jag är en spinkig manskulting
>>
>>53958073
>mp
Är inte tillräckligt nysvensk för det, favä.
>>
>>53958075
>samböga så här hårt
>>
>>53957655
Obligatoriska föreläsningar? Tala med programansvarig.
>>
>>53958127
>antyder
>>
>>53958118
Haha ok Ibn Al-Quebabh...
>>
File: image.jpg (134 KB, 640x1136) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
134 KB, 640x1136
Betygsätt min lunch
>>
File: 1441750246166.jpg (11 KB, 258x195) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441750246166.jpg
11 KB, 258x195
>>53958151
>>
File: 1453302544164.jpg (99 KB, 554x672) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453302544164.jpg
99 KB, 554x672
>>53958118
Det är bokstavligen 2 klick, du har lagt ner mer tid på att skriva båda dina brev
>>
>>53958073
>antyder att en vit hetrosexuell manlig man kan nå en maktposition inom åttaklövern
>>
>>53958151
0/10
>>
>>53958118
Tryck på pilen bredvid bilden.

Man lär sig något nytt varje dag!
>>
>>53958151
7/10 ser gott ut.
>>
File: 1418269785087.jpg (651 KB, 1387x1785) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1418269785087.jpg
651 KB, 1387x1785
>>53957831
>dkn ingen sento fv
>>
Jag läser humanistisk utbildning. Hur skruvad är jag?
>>
File: 1424516116071.jpg (2 KB, 90x90) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1424516116071.jpg
2 KB, 90x90
>>53958173
>>
>>53958151
-7/10 eftersom det inte är fryspizza. Minus 7 poäng för broccoli.
>>
>>53958151
Har du hamnat på ålderdomshemmet nu Fbanon?
>>
>>53958123
>dkn man kan heema samtliga som går på träff, men samtidigt vet om att det sitter några praktmongon och josar anabola för ökningar och på ett "INTE HOMO BRUSCH"-sätt bokstavligen tillbedjar diverse sportkändisar
>>
dubletter: br ru
trippletter: br ru + qk
>>
>>53958118
Har dig senpai, kawakami mai. Bli inte sur över slynorna här.
>>
>>53958055
>2D-bögar tror att tråden tillhör dem

Stormnissen har ju rätt. Ni är drägg.
>>
>>53958123
vi visste det från första början muhdongo
>>
>>53958193
>vit
>>
>>53958187
Helt ok.

En utbildning bör inte enbart handla om att få ett jobb.

t. pluggar ingenjör
>>
File: 1452817775819.jpg (533 KB, 1562x1212) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452817775819.jpg
533 KB, 1562x1212
>>53958185
>dkn inget trekantsförhållande med Sento och Hotaru
>>
>>53958183
Tack anon

>>53958176
>>53958194
Gör ni ens /fit/? Kyckling och broccoli

>>53958201
Tyst
>>
File: 1546786846547.jpg (49 KB, 500x667) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1546786846547.jpg
49 KB, 500x667
http://www.aftonbladet.se/debatt/article22121427.ab

>Ni som kritiserar nya lagen om assisterad befruktning har fel
>Men så börjar jag nu förstå att det finns människor som tycker att min längtan är egoistisk
>”Detta är ju helt jävla sjukt! Barn har rätt till sina föräldrar. Gissar att det röstats igenom av manshatande feminister som ingen vill sätta på”, skriver någon i ett kommentarsfält på DN.
>”Låter som att skaffa ytterligare en accessoar till sitt i övrigt perfekta liv. Nä, gå och köp en handväska till i stället”, skriver någon annan i ett annat kommentarsfält. ”Att kvinnor vars sociala brister är så stora att dom inte kan kirra en partner ska få barn tycker jag nog är lite magstarkt”, skriver en tredje.

>Och jag vet ju innerst inne att de inte har rätt. Jo jag är visserligen feminist och hatar män ibland, men jag vet att jag skulle bli en bra mamma
>Jo jag är visserligen feminist och hatar män
>>>>>Jo jag är visserligen feminist och hatar män
Går fan inte att hitta på detta, givetvis är hon nästan i 40års åldern och kan inte hitta en man
>>
>>53958222
>222
Detta.
>>
>>53958222
?
>>
>>53958251
>/fit/
>>
>>53958251
Jag förstår inte hur man över huvud taget kan äta broccoli utan att spy rakt ut.
>>
>>53958069
När jag valde inriktning el så fanns det jättemånga jobb. Året efter när vi tog studenten fanns det inga kvar.

Grejen är att folk behöver elektriker, men ingen vill ta på sig lärlingar. Man måste jobba som lärling ett tag innan man blir elektriker
>>
>>53958289
Rå broccoli är r1 gott ändå
>>
>>53958253
>dkn hon kommer yngla av sig och äta upp massa skattepengar
>>
>>53958187
Inte mer än folk som läser möööh 300k auts skit
>>
>>53958253
Vart fick du luft ifrån? Återvänd till FB.
Ditt patetiska försök till glidning kommer inte lyckas här.
>>
File: 1453304832141.jpg (15 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453304832141.jpg
15 KB, 480x360
>>53958223
Du visste det och spelade med, vilken bror
>>
>>53958308
>Vart fick du luft ifrån?
käft
>>
>>53958259
>svara på sitt eget brev
Pinsamt...
>>
>>53958222
2D-bögar kan ju i alla fall vara mysiga.
>>
>>53958270
>inte lyfta

>>53958289
Kallas att vara vuxen Jonte, du kommer märka att kebabpizza, chips och cola inte kommer fungera efter puberteten.
>>
File: 1445473116901.png (166 KB, 540x540) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445473116901.png
166 KB, 540x540
>>53958253
>hon får en pojke som hon hatar
>>
>>53958253
>2016
>fortfarande tycka att folkmord är fel
>>
>>53958300
Jag minns bara broccolin från skollunchen (är wt så hemma blev det bara varmkorv och franskisar)
>>
>>53958151
Lyssna inte på hatarna, ser gott ut
>>
File: 1453135981096.jpg (158 KB, 900x730) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453135981096.jpg
158 KB, 900x730
>>53958344
D-du med
>>
File: Förlust.png (80 KB, 500x414) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Förlust.png
80 KB, 500x414
>>53958326
>>
>>53958354
Inget problem, det finns hormonbehandlingar och kirurgi som fixar sådana problem.
>>
>>53958364
>överkokt broccoli av eldoradokvalité serverat i bamba var grisvidrigt
nnnneeeheee
>>
>>53958341
Det gjorde jag inte.

>>53958344
Det finns ingen mysigt i att breva vidriga teckningar av barn och bögrollspela i tråden.
>>
>>53958344
Det är ju snarare bisarrt med vuxna, skäggiga män som leker gulliga små flickor, speciellt när småflickor inte ens beter sig så utanför deras autistiska simulationer.
>>
>>53958350
Vadå inte funkar? Jag är 37 år och har aldrig smakat broccoli eftersom det är grisvidrigt.
>>
>>53958253
Betyder detta att vi män snart kommer få adoptera 12 åriga flickor?
>>
>>53958441
Häng dig din sjuka jävla animesnuskgubbe.
>>
File: 1325970135944.png (239 KB, 777x777) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1325970135944.png
239 KB, 777x777
2Dare springer kanalen.
>>
>>53949720
>>53949686
>>53949454
>>53949429
>dkn man aldrig kommer få VITA Lea
>>
File: Dansande Turk.gif (915 KB, 300x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Dansande Turk.gif
915 KB, 300x300
>>53958418
>>53958423
>>
>>53958441
ta ditt liv, pedofil
>>
File: 14543554536.jpg (107 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14543554536.jpg
107 KB, 640x640
Jag insåg precis att 2d-brevare leker med sina söta 2d-bilder som småflickor leker med sina dockor.

De själva måste ju också inse detta. Ibland brevas det diskussioner som är lite djupare än "omg va kavaj hon e :333" men för det mesta är det ett dockhus.
>>
>>53958433
Men vad fan gör du på min ask om du är 37 år!?! USCH