[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/nederdraad/
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 321
Thread images: 41
File: wp.jpg (695 KB, 2560x1600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
wp.jpg
695 KB, 2560x1600
ik maak weer de draad :^) editie

welkom:
ik
niet welkom:
jij en eventueel moffen
>>
Ik ga lekker douchen.

Tot zo!
>>
tweede voor /oemmah/
>>
File: 1372828164258.jpg (212 KB, 500x801) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1372828164258.jpg
212 KB, 500x801
Paal propaganda
>>
File: 1452877241463.jpg (102 KB, 768x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452877241463.jpg
102 KB, 768x960
paal blonde meisjes rond de 15 jaar
fot's moeten amateuristisch zijn
>>
Zouden jullie je eigen dochter eerder anorexisch mager willen of zou je ze liever met een dikke vetlap zien?
>>
>eventueel moffen

Ik word altijd blij als ik zie dat kankermoffen niet welkom zijn :3
>>
File: opstelten.jpg (44 KB, 470x340) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
opstelten.jpg
44 KB, 470x340
>>53935942
>>
>>53936002
Is dit KP?
>>
>>53935942
Mijn pipi voelt opeens zo vreemd aan jongens
>>
>>53935980
ik deed het speciaal voor jou oetz
>>
>>53936038

legaal en geen porno, want je ziet geen tepels :3
>>
waarom voelen tekenfilms zo goed
>>
>>53936002
opgeslagen, nu moet je hem verweideren voor je verbannen word
>>
>>53936038
Ja. De politie is al onderweg.
>>
>https://en.wikipedia.org/wiki/Jewish_question

Hoe lossen we het Joodse vraagstuk op jongens?
>>
>>53936169

ze mogen mij komen halen hier in engeland
>>
File: adolf-eichmann.jpg (69 KB, 663x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
adolf-eichmann.jpg
69 KB, 663x1000
>>53936206

dat werd in '42 al opgelost
>>
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_French_Jews

Waarom zijn Joden zo meesterras?
>>
>>53936061
Dankjewel
>>53936206
Dit is al een keer beantwoord door een heer van Duitse komaf
>>
>>53936206
Door ze een eigen staat te geven, Alleen dan zal er vrede zijn :^)
>>
>>53936094
AH. Net te laat zie ik
>>
File: 1410213261647.jpg (27 KB, 250x241) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1410213261647.jpg
27 KB, 250x241
>>53935942
>>
>>53936286
Nog altijd aan het samenspannen met (lelijke & domme) Germaanse barbaren, alhoewel je een seculiere Arabier bent.
Jammer, echt jammer.
>>
>>53936331
hier is hij nog een keer, maar niet vertellen hè?
>>
Paal foto's van jezelf oetz.
>>
>>53936206
Door zo veel mogelijk P*lestijnen te vermoorden.
>>
>>53936337
het is niet om perverse redenen!
ik zweer het!
>>
File: 159.gif (2 MB, 235x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
159.gif
2 MB, 235x240
>>53936423
>>
>>53935891
>zegt de homo die bij iemand langs wilt gaan om hem te pijpen
>>
Stelling: homo's hebben objectief slechte smaak.
>>
>>53936423
Er zitten veel geweldadige en onredelijke extremisten bij de Palestijnen. Jammer dat er zo'n anti-Joods gevoel heerst onder hen.
>>
File: file.png (582 KB, 689x756) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
file.png
582 KB, 689x756
>>53936440
natuurlijk niet
>>
File: image.jpg (347 KB, 1587x2249) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
347 KB, 1587x2249
>>53936383

Was maar een grapje
>>
>>53936570
ik zei blond en rond de 15 en amateuristisch
>>
File: 1451081157302.png (464 KB, 1100x1327) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451081157302.png
464 KB, 1100x1327
>>53936551
>Jammer
>>
File: young.jpg (93 KB, 666x870) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
young.jpg
93 KB, 666x870
Hierzie iemand die 1/2 Spaans is en 1/2 Algeriaans. Sexie hé.
>>
File: 132651321651.jpg (64 KB, 504x357) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
132651321651.jpg
64 KB, 504x357
krijgen we een witte zomer dit jaar, jongens?
>>
>>53936637
>Algeriaans
>Algerijns*
lel
>>
>>53935978
letterlijk geen van beide

moest het toch zijn, dan hup in een kooi in de kelder tot ze bijkomt/afvalt
>>
https://youtu.be/z2Gk5ap3NK8

Is dit het schoolvoorbeeld van racisme?
>>
SCHOOL
>>
>>53936551
>geweldadige
>gewelddadige*
ik zweer ik heb geen BSO gedaan!
>>
>>53936656
ik zal jou es een witte zomer geven
>>
>>53936624
voor je werkstuk zeker
>>
>je wordt wakker
>trump is president
wat doe
>>
VIND IK ECHT EEN HEL
>>
JE ZIET MIJ PAS LACHEN
>>
Blonde meisjes zijn lelijk en hebben vaak uberkaken.
Donker haar is mooier. https://www.youtube.com/watch?v=ZCe8mdnG-oc
>>
NA DE BEL
>>
>>53936277
godsamme 42 is echt het antwoord op alles
>>
>>53936338
>dvw ik letterlijk niet van mijn vriendje z'n piemel af kan blijven
>>
>>53936884

Hier ben ik het mee eens oetz
>>
>Dutch ubermensch
>posts some Iranian shitskin unter
>>
>>53936816
Jaloers zijn dat de Amerikanen wel een fatsoenlijke president hebben.
>>
ik ga weer weg

doeidoei schatjes
>>
>>53936816
Lachen omdat de komende jaren hilarisch zullen worden
>>
>>53936989
Ik vind Tsjetsjenen nog een koel volk: https://www.youtube.com/watch?v=aEW8bDQTBBg
>>
>>53937047
slaap zacht amerika
>>
>>53936884
>dansen
HOMO'S
>>
>>53936789
ja
>>
File: germanic dwelling.jpg (13 KB, 274x184) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
germanic dwelling.jpg
13 KB, 274x184
>>53937146
>germaanse hoorndrager beschuldigt anderen van homoseksualiteit
>>
>>53937082

Tsjetsjenen zijn gebaseerd (trekker-waarschuwing)

https://toruchan.org/b/src/1437391926581.webm
>>
Ik heb voor mijn spreekbeurt foto's van kleine kinderen in bad, uitleg over hoe je een bom maakt en wat miltvuur nodig. Kan iemand mij helpen?
>>
>>53937241
Deze meneer is Arabier !!!
NIET OP REAGEREN
>>
>>53937280
Leuk geprobeerd AIVD.
>>
Die leider van Tsjetsjenië is echt gebaseerd.
https://www.youtube.com/watch?v=UDgv7y4GC4A
>>
>>53937280
Voor foto's van kleine kinderen in bad zou ik historische bronnen raadplegen. Uitleggen over hoe je een bom maakt zijn online te vinden; als een rotje als bom telt is dat niet zo moeilijk; dan zou je ook bij een echte vuurwerkfabriek langs kunnen. Miltvuur daarentegen is illegaal en daar ga ik je dus niet bij helpen, jij monster.
>>
>>53937564
Is blijkbaar dikke vriendjes met Poetin.
>>
wie /student/ hier?
wie /noot/ hier?
wie /onironisch loonslaaf/ hier?
>>
>>53937652
>blijkbaar
Dat is hij gewoon.
En dan?

http://www.haaretz.com/israel-news/.premium-1.679528
>>
differentiaalmeetkunde neukt mijn schijt kankerhard op

>dvw mijn """"vrienden"""" nu 16-jarige meisjes aan het schuren zijn in een of andere club
>>
>>53937728
Putin is een lul.
>>
>>53937722
examens oetz
>>
>>53938010
Alle Germanen zijn lullen. Teren op de verwezenlijkingen van Joden.
>>
>>53937728
Ik bedoelde niet dat dat slecht is hoor, Vladimir is gebaseerd
>>
>>53938207

neger gij zijt wel vrij geblauwpild
>>
>>53938125
Ge zijt een 6 op de Otterschaal
>>
Werk
Vind ik echt een hel
Je ziet mij pas lachen
In de hel
>>
OPGELET VREEMDE TAAL IN AANTOCHT:

"Overall, Jews have won a total of 41% of all the Nobel Prizes in economics, 28% of medicine, 26% of physics, 19% of chemistry"

"Jews comprise less than 0.2% of the world's population"
>>
>>53938571

>Nobel Prizes in economics

Een ware miem

>1997 voor Black-Scholes
>letterlijk stof wat een middelbare scholier begrijpen kan
>>
>je zal nooit tot het Joods meesterras behoren
>de goyim zullen nooit enkel bestaan om voor jou te werken
>je zal nooit met je mede-Joden kvetchen
vsm
>>
>>53938571
bedankt voor de trekker waarschuwing
>>
File: 1399609072968.png (705 KB, 1366x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1399609072968.png
705 KB, 1366x768
>>53938736
>dvw Je zal nooit een ras zuivere jood of wit persoon zijn.
>>
>>53938846
niemand oetz
>>
Zet me de hoorns op senpai
>>
>>53938701
>Nobel Prizes in economics
>miem
Toont dat je er niets van snapt en weet, gast. Echter, de economische wetenschappen zullen de komende jaren enorm avanceren dankzij nog toegankelijkere en verregaandere 'big data' en informatievergaring.
>>
File: astu.png (888 KB, 944x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
astu.png
888 KB, 944x720
>>53938984
>>
File: 083_1453150431697.jpg (36 KB, 639x359) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
083_1453150431697.jpg
36 KB, 639x359
>Je zal nooit een Joodse vd hebben met dikke tetten
>>
>>53939237

Ik weet er meer over dan jij, dat weet ik wel zeker lulletje.
>>
>>53939285
hoekig
>>
>>53935835
test
>>
>>53939272
Wie is dat? Ik ken ze zelfs niet. Hoe 'Joods' is ze? Toegegeven: ze kan wel voor een Jood doorgaan.

>>53939285
Hehe.
>>
File: 1439829036720.jpg (166 KB, 1417x551) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439829036720.jpg
166 KB, 1417x551
>>53939237
>economische
>wetenschappen
Goed gemiemd!
>>
>>53939354

Wat studeer je?
>>
>>53939272
waarom heeft ze ballonnen onder d'r trui
>>
>>53939360
domme kikkerpaler
>>
>>53939384
dat vinden mensen blijkbaar aantrekkelijk
ik snap het ook niet helemaal
>>
>>53939360
>het - proberen - voorspellen en begrijpen van economische fenomenen, puur in positieve zin (NIET normatief)
>geen wetenschap
lel

>>53939380
Bang om te zeggen en herkend te worden. Maar het is iets toegepast wetenschappelijk en op universitair niveau (ing). Ik zal hier niet verder op ingaan.
>>
>>53939526

het is econometrie, nietwaar?
>>
>>53939526
>positieve zin
???
?
?
>>
>>53939619
Nee dat kan ik je al tenminste zeggen. Het is toegepast wetenschappelijk (en behoort tot de 'harde' wetenschap).

>>53939641
Positief en normatief
Ken je het verschil niet?
>>
>>53939526
Kwa wetenschappelijkheid is het letterlijk psychologieniveau oetz, hoewel er wat relatief moeilijke wiskunde bijkomt
>>
hi again
>>
>dvw diarree
>>
>>53939725

>toegepast wetenschappelijk
>behoort tot de harde wetenschap

Chaim Weizmann?
>>
>>53939736
hoi
>>
>>53939446
hang ze meestal aan een slinger of stoelen oetz
>>
>>53939735
Psychologie zou in principe geen onzin moeten zijn, jammer genoeg is het extreem gepolitiseerd. Hoe dan ook, neurowetenschap en psychiatrie zijn veel interessantere domeinen.
>>
>>53939855
>zou in principe geen onzin moeten zijn
precies ja
>>
>>53939725
>Positief en normatief
Ik wist niet dat het positief heette in het Nederlands. Slaat toch nergens op?
>>
>>53937722
/student/
>>
>>53938507
Hel
Vind ik echt een hel
Je ziet mij spas moeder's spaghetti
In de hel
>>
https://www.youtube.com/watch?v=evxEOXkxRIA

>dvw geen vd
>>
ik begin langzamerhand pro hierin te worden

https://clyp.it/wnbyphbv
>>
>>53939916
Ik lees veel naslagwerken in het Engels, mijn excuses.
'Descriptief' is misschien beter dan 'positief' in het Nederlands.
>>
Neurowetenschap is deprimerend, dat al onze keuzes gedicteerd worden door de conditie van het brein is eigenlijk heel logisch maar ook best wel kut.
>>
>>53940186
kankerhoer
>>
>>53940203

wiskunde en natuurkunde zijn de schoonste wetenschappen om eerlijk te oetz
>>
>>53939736
hallo was leuk de vorige keer
>>
>>53940227
mgw ik precies dit wou palen
>>
>>53940187
Mijn oren vinden dat geluid niet fijn.
>>
>>53940222
vind je het geen mooi liedje? gecontroleerd trouwens
>>
>>53939736
jij zou toch naar ijsland gaan ofzo
>>
>>53940224
>natuurkunde
Alsof Arabieren de dag van vandaag veel betekenen voor de fysica.

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Nobel_laureates_in_Physics
Disproportioneel veel etnische Joden en Oost Aziaten (Japanners in het bijzonder).
>>
>>53940189
>'Descriptief
Ja dat is wat ikj verwachtte. Maar dat wordt toch ook in het Engels gebruikt.
>>
>>53940438

>Alsof Arabieren de dag van vandaag veel betekenen voor de fysica.

Waar impliceer ik dat, kankerjood? Nergens. Leuk dat leden van dezelfde cult veel bereikt hebben, jij weet er waarschijnlijk niets over.
>>
>>53940551
>jij weet er waarschijnlijk niets over.

Meer dan jij, vermoed ik... Alhoewel, wie weet misschien ben jij wel bezig met een masteropleiding fysica?
>>
File: AMSTERDAM.jpg (39 KB, 600x513) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
AMSTERDAM.jpg
39 KB, 600x513
Ik ga maar eens slapen.
>>
>>53939285
>>53940551
Arabier is een meesterfysicus en meestereconoom!
Nog een beetje en ik zal ook een aversie ontwikkelen tegen seculiere Arabieren en dat wil ik niet! Ik hou van de Arabische cultuur.

>>53940958
slaapwel. ik blijf op tot 5-6 uur omdat ik een stoere jongen ben.
>>
>>53940958
Truste

>>53941002
>ik blijf op tot 5-6 uur omdat ik een stoere jongen ben.
Ik heb nachtdienst
>>
File: haha.jpg (48 KB, 332x301) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
haha.jpg
48 KB, 332x301
>>53940674

>Meer dan jij
>>
>>53941002

Hoef geen meesterfysicus of meestereconoom te zijn om er meer van af te weten dan een of andere letterlijk-wie.

Je durft niet eens je studie te vertellen
>>
>>53941113
Omdat ik niet zo achterlijk ben om mijn hele privéleven op internet te gooien en zeker niet op 4kanaal. En stop met zo te pesten, jongen. :-'(

>>53941054
Wat is daar verkeerd aan? Randdebiel.
'meer dan jij' = 'meer dan jij weet over fysica'.
'jou' zou niet kloppen.
>>
IDD: we leren (of moet ik inversie gebruiken? maar dit zou dat niet in overeenstemming zijn met de Engelse miem) dat Arabieren niet alleen dom zijn maar ook ontzettend arrogant.
>>
>>53941424
dit zou dan*

>>53941048
Kan je surfen als je nachtdienst doet?
>>
>>53941236

Het ging niet om je grammatica pieleman, gewoon om het feit dat je dat denkt.

Maar anders een vraagje. Een elektron rust in de grondtoestand in een "zakje" in de vorm van een kegel onder invloed van zwaartekracht. Het onderste eind van het zakje wordt doorgeknipt met een schaar. Vind (in de semiklassieke benadering) de tijd voor de elektron om uit het zakje te vallen.

>>53941424
Waarom denk je dat ik arrogant ben?
>>
>>53941471
>Kan je surfen als je nachtdienst doet?
Als het niet kon dan had ik mezelf al lang verhangen.

>>53941485
Heb jij autisme of zo?
>>
>>53941485
wat zit jij nou weer te zaniken
>>
File: nooitmeer.jpg (26 KB, 500x366) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nooitmeer.jpg
26 KB, 500x366
Hij sliep een zomer lang aan mijn zijde
Hij vulde mijn dagen met eindeloze wonderen
Hij nam mijn kindzijn in zijn streven
Maar toen de herfst kwam, was hij verdwenen

En toch droom ik dat hij terug bij mij zal komen
Dat we de jaren samen zullen beleven
Maar er zijn dromen, dit niet uit kunnen komen
En er zijn stormen, die we niet kunnen trotseren
>>
>>53941485
>de elektron
>>
>>53941485
Verwoord het opnieuw in het Engels of in het Frans en misschien zal ik plots kwantumfysica "expert" worden die alles weet en snel kan oplossen. Ik vind je zin een beetje verwarrend en onduidelijk en vreemd, maar dat kan aan mij liggen (dit geef ik toe).
>>
>>53942061
https://www.youtube.com/watch?v=aRa-SlftLQo
>>
>>53942085
omelette du fromage! omelette du fromage! omelette du fromage! omelette du fromage! omelette du fromage!
>>
>>53942069
oeps
>>
https://www.youtube.com/watch?v=D-Fqk5vCDbw

wie /insectengevechten/ hier?
>>
>>53942596
De Jappaners hadden daar een toernooi van gemaakt.
>>
>>53942745

Reuzenduizendpoot wint bijna altijd oetz
>>
Saw some of your military on the base I'm at what's up?
>>
>>53942221
kahba den mok kahba den mok kahba den mok habibikiveshjouwmamaguyri

shalom
>>
>>53943071
Ze geven jou weer eens de schuld op r9k. Het is door jullie propaganda dat Westerse mensen zichzelf haten.
>>
>>53943250
>Het is door jullie propaganda dat Westerse mensen zichzelf haten.

Nee het is door nieuw-linkse intellectuelen (vooral uit de VS). En ja onder hen zijn er een paar etnische Joden. Maar uiteindelijk zijn joden overgerepresenteerd in alle intellectuele en wetenschappelijke milieus en bijgevolg is dit niet verwonderlijk dat er een paar van hen gekke linkse ideeën verspreiden. Er is geen complot ofzo.
>>
>>53943433
en nu ik erover nadenk.... ik denk dat we Germanen de schuld moeten geven. Zij hebben namelijk autistische trekken ("spergy", plots overreageren, eg. Adolf Hitler) en ook last van pathologisch altruïsme .
>>
>>53943739

heb je toevallig een zus?
>>
>>53943739
Volgens mij ben jij stiekem een Anglo en helemaal geen Jood. Alleen Anglo's haten Germanen zo erg.
>>
>>53943848
1. Angelsaksen (Anglos) zijn Germanen.
2. Ik hou niet van Angelsaksen (Anglos).

>>53943809
3. Rare vraag.
>>
File: anglo culture.jpg (298 KB, 1032x672) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
anglo culture.jpg
298 KB, 1032x672
>>53943848
Nee, bedankt!
>>
File: 098764.gif (989 KB, 325x261) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
098764.gif
989 KB, 325x261
>>53935835
That Emily Rudd tho
>>
File: 1431722569380.jpg (104 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431722569380.jpg
104 KB, 600x600
wie /op/ hier
>>
>>53944090
wie /hypomanisch/ hier
>>
>>53943976
>dat plaatje
Hmm
>>
>>53944417
Is dat de Keltische invloed of de Germaanse?
>>
>>53943911
Ik dacht dat je het Glorieuze Teutoonse Ras bedoelde ipv Germanen in het algemeen.
Ga door.
>>
Slaapt iedereen? Wil iemand haxball tegen mij spelen?
>>
File: boxinghamster.webm (262 KB, 420x346) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
boxinghamster.webm
262 KB, 420x346
>>53944832
Ik ben er nog eventjes :D
>>
semipros and pros
join mijn kamer
haxball
>>
File: hammycomfy.jpg (61 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hammycomfy.jpg
61 KB, 1280x720
Ik ga zo slapen.
Hier een hamstertje voor u.

Werk ze.
>>
>>53945532
hoi hoi
>>
>>53936206
De wereld was beter af als hitler letterlijk alle joden heeft uitgeroeid. Hadden we dit gekanker allemaal niet.

Geen soviet, geen sjw's, geen oorlogen in het mo, geen pally/israel, etc..
>>
>>53938571
0.2% maakt deel uit van minimaal 40% van de 60 rijkste mensen op aarde.

Laat dat ff doordringen. 25 van de 60 rijkste mensen op aarde komt uit een subgroep van 0.2%. Het is statistisch onmogelijk dat dit toeval is.
>>
>>53946904
>geen sjw's
haha stop met zeveren hoorndrager. germanen treffen hier voornamelijk schuld.

zie
>>53943433
>>53943739

+

(trigger warning: English):
"Overall, Jews have won a total of 28% of all the Nobel Prizes in medicine, 26% of physics, 19% of chemistry"

"Jews comprise less than 0.2% of the world's population"
>>
>>53947052
ja duhh dat komt door de joden die white guilt misbruiken en de germanen pacificeren. Het is overduidelijk dat joden de media misbruiken om sjw nonsense te pushen.

We worden bespeeld door de kikes. Gehersenspoeld vanaf dag 1 godverdomme.
>>
>>53947145
En de enige manier om ruimte te krijgen om de Germanen te pacificeren is dat hun eigen white guilt die infiltranten binnen laat. Het heeft nog niet eens zo veel met hersenspoeling te maken, meer met het selectief vokken van bepaalde mensen met linkse(r type) eigenschappen om de staat te laten groeien.
>>
>>53947280
Praktisch al de welvaart van Nederland is te danken aan Amsterdamse handelaren (historisch).
Afbeelding zeer pertinent.
>>
>Weer niet overleden in mijn slaap

KANKER
A
N
K
E
R
>>
>>53950567
Ikdv
>>
amai pagina 10
>>
Ernstig dit..
>>
>>53953589
wat is ernstig?
>>
DOOD
O
O
D
>>
Ik ga naar Amersfoort vanmiddag
>>
>>53954068
Wat ga je daar doen?
>>
>>53936772
VIND
>>
>>53954208
je moeder
>>
>dvw geen Pesky om me in mijn kontje te neuken
>>
>>53954208
Rondjes rijden (voor werk)
>>
>>53954484
>dvw otter vos halsbandje brave jongen yiffen
>>
Waarom zit er altijd een struikelneger in deze draad
>>
>>53954614
>>53954484
>dvw wel super lief en schattig knuffelottertje om mij in mijn strakke vossenjongenskutje te yiffen terwijl hij aan mijn halsbandje trekt en mij een brave jongen noemt
>>
File: 1438715612108.png (42 KB, 386x269) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438715612108.png
42 KB, 386x269
>mgw een waal het verkeerde nummer heeft en mij constant probeert te bellen

godverdomme achterlijke kutwalen
>>
>>53954846
Weigert hij ook nog eens fatsoenlijk Nederlands te praten?
>>
>>53954918

ik heb 3 keer opgenomen, en het enigste wat die kut franzoos zegt is 'alo alo c'est avec qui'. en dan belt hij nog elke morgen om 7 uur
>>
Ik ben vergeten van waar ik die porno accounts haalde.

VERDOMME

Het was een website met hall of pass ofzoiets.
>>
>>53955220
>dvw laatst een werkend account voor batsbroeders gevonden
>>
>dvw auto kapot
>moet 138,- betalen om bobine te laten vervangen
Kunnen we een inzameling houden? Help anon de winter door
>>
>>53955324
Ik heb de website gevonden. Je krijgt het als ik ermee gedaan heb.
>>
>>53955347
Is het gewoon weer zo'n dertien-in-een-dozijnwebsite waar 99,9% van de accounts niet werkt?
>>
teenpornopass.com
werwer - sdfsdf

Ik weet niet of ie nog werkt maar als één van jullie rukkers nog een account nodig hebt mag je het proberen
>>
>Gisteravond te veel gezopen
>Heb vanmiddag tentamen
>>
>>53955413
Je gaat gewoon het lijstje af.
Ik heb net een mofos account gevonden.
>>
>>53955339
Wat is een bobine dan? Klinkt overbodig. Zaag een gat in de bodem van je auto en trap naar werk a la flintstones.
>>
>>53955485
Is er een manier om dat snel te doen?
Alles handmatig invoeren is kankervervelend.
>>
>>53955648
Betalen voor een account?
>>
>dvw uit huis getrapt

Vannacht heb ik bij een vriendin geslapen, maar wat doe?
>>
>>53955710
Behalve door te betalen, Benoît.
Niet zo bijdehand.
>>
>>53955723
Groentekst plaatsen
>>
>>53955568
Heeft met de ontsteking te maken ofzo, daar gaan de bougiekabels naartoe
>>
>>53955723
>bij een vriendin
Paal foto van vriendin, voor feiten controleren en wetenschap
>>
Niet vergelijkbaar met brazzers of batsbroeders maar hier:

dulcita:sabrosa

http://members2.mofos.com/access/login/
>>
>>53955789
>verneuk school grandioos
>kom tuis met het nieuws dat ik een tentamen gemist heb
>moeder slaat me
>vader gooit een pan naar me
>'ik wil je NOOIT meer zien!'
>koop een fles wijn en wat chips
>drink het in een donker hoekje naast de kerk op
>bel een vriendin
>slaap bij dr

En nu zitten we een beetje samen tv te kijken.
>>
>>53955917
>school

ROC?
>>
>>53955917
Tokkie gedetecteerd.
>>
File: 1452985336343.jpg (129 KB, 850x1079) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452985336343.jpg
129 KB, 850x1079
>>53955948
Havo
>>
>>53956000
Hoe vaak ben je al blijven zitten dat je ouders je luie reet niet meer uit kunnen staan?
>>
>>53956000
>zelfs de neukende havo verpesten
>toetsen 'tentamen' noemen

En nou opkankeren, minderjarigb&.
Of paal foto's van vriendin.
>>
>>53955917
Heb jij een pretpakket?
>>
http://www.dumpert.nl/mediabase/6714867/42b37b89/politie_020_schiet_meerdere_keren_op_auto_verdachten_ontsnappen.html

Wat moest deze actie letterlijk voorstellen?
>>
>>53956000
Ben jij minderjarig of gewoon zo kankerdom dat je inmiddels 19/20 bent en nog steeds op de middelbare school zit?
>>
>>53956000
1. normaaltje ga
2. minderjarige ga
3. havo'er ga
4. havo aub
5. je hebt geen tentamens op de havo
6. hoe dom moet je zijn om op havo(haha) je toetsen te verpesten
>>
>>53956000
waarom ging je niet gewoon VMBO doen dan?
>>
>>53956196
>havo'er

Dat heet een havist, vmbo'er.
>>
>>53956237
Let op nu gaat ie zeggen vmbo tl te hebben gedaan en daarna naar de havo te zijn gegaan
>>
'Lachende' gangster geschokt over 20 jaar cel:
>"Ik vermoord moeders van rechters allemaal"

http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/2593111/2016/01/22/Lachende-gangster-geschokt-over-20-jaar-cel-Ik-vermoord-moeders-van-rechters-allemaal.dhtml
>>
>>53956256
Ik verwacht eerlijk gezegd iets van 'LE AAS JULLIE Z-ZIJN ERIN G-GETRAPT'
>>
>>53956250
sorry dat ik geen havo expert ben, meneer de havo'er

mvg. WO'er
>>
>>53956295
>>havo expert

Dat schrijf je aaneen, kankermongool.
>>
>>53956256
Dat is precies wat ik heb gedaan en ik heb kankergoeie cijfers op mijn eindexamen oetz.
>>
>>53956286
>Een andere mogelijkheid is om het volledige dossier te vertalen naar het Marokkaans en het te versturen naar de procureur in Tanger. Hij kan dan het Antwerpse proces overdoen. Het blijft dan altijd afwachten of de Marokkaanse justitie veel energie in het dossier wil steken.
>Een andere mogelijkheid is om het volledige dossier te vertalen naar het Marokkaans
>vertalen naar het Marokkaans

Moet je nog een diploma behalen om jounalist te worden of mag iedereen gewoon wat artikeltjes tokkelen?
>>
>>53956286
GEBASEERD
>>
>>53956326
hbo docent nederlands gedetecteerd
>>
>>53956295
>havo expert
Engelse ziekte oetz.
RANDSTAD
A
N
D
S
T
A
D
>>
Nederlanders die Tanger zeggen... hahahahhaha
>>
>>53956335
>trots over kankergoeie cijfers op de havo
straks ga je ons ook nog vertellen dat je trots bent over je veterstrik diploma
>>
>>53956335
Hoe erg sta je voor paal als je twee jaar ouder bent als je klasgenoten? Of zit je dan in een havo klas met alleen maar oud vmbo TL leerlingen?
>>
>>53956433
Ik had gewoon klitteband schoenen
>>53956440
Ik kon er gewoon bij in het derde jaar na twee jaar VMBO dus ik was even oud als de rest.
>>
>>53956433
>*veterstrikdiploma
>dvw geen veterstrikdiploma
>>
File: j33vesu.jpg (19 KB, 217x320) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
j33vesu.jpg
19 KB, 217x320
>dvw vandaag weer eens ziek gemeld

Verneuk mijn schijt maar omhoog
Zeg niks meer familie
>>
Ik lees hier zonet dit artikel over een journalist dat mee op stap gaat met de wijkagent in Brussel
http://www.brusselnieuws.be/nl/nieuws/met-de-wijkpolitie-op-domiciliecontrole-molenbeek-niet-bang-wel-voorzichtig

>BDW (naam weekblak) mag mee op pad met wijkagent Mohamed Haik, op voorwaarde dat ook wij een kogelvrij vest aandoen. Molenbeek is immers geen plattelandsgemeente.

Is het niet erg dat we hier aanbelandt zijn? Dat journalisten een kogelwerende vest moeten dragen in eigen land?
Zitten we hier in Rwanda ofzo.
>>
>>53956658
Kankerbeta
Je bent toch geen spellen aan het spelen?
>>
>>53956743
>wijkagent Mohamed Haik
>Mohamed Haik
>Wijkagent Molenbeek
Rust in vrede Brussel.
>>
>>53956873
Ik heb soms wel al eens een Arabische agent gezien met zo een typisch lange Islamitische baard en dan wordt ik eigenlijk wel nerveus.
>>
>>53956845
Nee ik lig gewoon op m'n bedje.
>>
>>53956960
Ben je ziek of spook jij wat anders uit?
>>
>>53957012
Hij speelt met z'n piemeltje
>>
>>53957012
Ik ben altijd ziek :c

Zo voel ik me wel tenminste.
>>
>>53957043
Aan aanstelleritus? Ga naar school, bèta. Maak je moeder gelukkig.
>>
>>53956960
Wat vindt je baas er van dat je zo vaak ziek bent?
>>
>>53956925
>getinte personen zijn allemaal Arabier

Je beledigt mij als niet-Arabier.
>>
>>53957153
Het was overduidelijk een Arabier. Waar heb ik gezegd dat er daarover twijfel was?
>>
File: huilie.jpg (35 KB, 535x577) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
huilie.jpg
35 KB, 535x577
>>53957127
Nee ik wil niet :c
>>
>>53957204
Wil je net zo eindigen als de grote meerderheid van 4kandelaar? Smh
>>
>>53955447
Normalen buiten
>>
>>53957251
Ik weet niet wat ik wil oetz.

Ik ben helemaal radeloos.
>>
>>53957281
Accepteer Jezus in je hart
>>
>>53957204
wat doe je voor opleiding zemmer
>>
>>53957281
Misschien kan je je lichaam verkopen.
>>
>>53957281
Misschien een dansschool?
>>
>>53957185
En waaruit leidde jij af dat de betreffende persoon Arabisch was?
>>
>>53957385
Zit nog op het vwo.

Heb me al 15 keer ziekgemeld en ben een aantal keren naar het ziekenhuus geweest maar dat was ook nodig.

Ik zie het CSE nu al niet zitten.
Rekentoets was wel te doen.
>>
>>53957508
Zijn fenotypische kenmerken?
>>
>>53957549
Zoals?
>>
>>53957598
Doe niet zo autistisch. Je ziet onmiddelijk het verschil.
>>
>>53957639
>stel hele redelijke vraag
>DOE TOCH NIET ZO AUTISTISCH, IEDEREEN WEET HET TOCH

Heel sterk, Nicolas.
>>
Awoe
>>
>>53957697
Hij zag gelijk aan je fenotypische kenmerken dat je een idioot was.
>>
>>53957519
heb je geen pta's ofzo? zo niet waarom zou je dan nog naar school gaan? in 6 vwo is het alleen maar herhaling als ik het me goed herinner
>>
>>53957697
Waarom zou ik moeten twijfelen aan de origine van die man?
Als je het verschil tussen een Arabier, een Perziër een Spanjaard en een Zweed niet opmerkt dan ben je pas autistisch. Of ben je zo een kerel dat doorheen ras als sociaal construct kijkt?
>>
>>53957846
Jij bent de reden dat spijtfransozen nu eenmaal hun eigen plank moeten krijgen.
>>
>>53957846
Mooie drogredenering, Nicolas.
>>
wie ook /meisjesonderbroek/ aan?

Ik ben echt bovenste niveau kansloos.
>>
>>53957888
Je doet wel een beetje autistisch oetz.
>>
>>53957938
t. Albert Verlinde
>>
>>53957836
Was 1-2 weken geleden.

Resultaten waren bijzonder matig maar dat was wel te verwachten sinds ik in de kerstvakantie geen boek heb opengeslagen.
>>
>>53957962
*mvg. Albert Verlinde
>>
>>53957984
beter matig dan slecht! laat je cijferlijst eens zien
>>
wollah zemels wat is deze
>>
Al die Nipsters hebben het er altijd over hoe duizenden ISIS strijders Europa binnendringen via Griekenland samen met de andere vluchtelingen en dat ze binnenkort gaan toeslaan, maar we hebben nog steeds geen massale aanval gehad.

Denken jullie dat die er dit jaar gaat aankomen?
>>
>>53958088
Ik verwacht duizenden aanslagen in Nederland. Aanslagen op ons sociale stelsel.
>>
>>53958088
> Parijs
> Massaverkrachtingen

Eerste vrijdag van de rammadam zullen er wel aanslagen zijn.
>>
>>53958088
Wat is een massale aanval?
>>
File: cijfer.png (35 KB, 614x432) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
cijfer.png
35 KB, 614x432
>>53958037
Voor Eco en Ned staat er nog een 0 tussen vandaar de bizar slechte cijfers.
Wiskunde tentamen was vreselijk gemaakt en die ga ik dus ook herkansen.

Frans is gewoon een ramp.
>>
>>53958130
>>53958149
>Nipsters gedetecteerd
>>
>>53958196
Vorig jaar waren er tijdens de eerste week van de rammadam 4 verschillende aanslagen.

Waarom zou dit dit jaar beter zijn?
> Nipster
zeggen vind ik een beetje te gemakkelijk.
>>
>>53955905
Herrinering aan iedereen die aan /nietruk/ meedoet: probeer de verleiding te weerstaan.
>>
>>53958172
>een cijfer (nauwelijks) boven de zeven

oetz aub
>>
>>53958252
>Vorig jaar waren er tijdens de eerste week van de rammadam 4 verschillende aanslagen.
Wanneer was die dan en welke aanslagen waren het?
>>
>>53956190
>Wat moest deze actie letterlijk voorstellen?
Het omgekeerde van wat er in Amerika gebeurt. In Amerika waren ze allemaal doodgeschoten.
>>
>>53958172
moa, je haalt het wel ik heb mensen met slechtere lijsten zien slagen. maar hoe je het op de uni gaat doen met zo'n lijst weet ik niet
>>
>>53958272
Yep.

Ik heb het hele jaar uit m'n neus zitten vreten.
Ik heb nauwelijks genoeg motivatie om een zinnetje uit mijn boek te lezen.

Het is echt verschrikkelijk.
>>
>>53958277
Man onthoofd baas. 25/06
http://www.hln.be/hln/nl/33982/Islamitische-Staat/article/detail/2377404/2015/06/26/Frankrijk-in-rep-en-roer-man-onthoofd-bij-aanslag-op-gasfabriek.dhtml

Aanslag Sousse Tunesië. 26/06
https://nl.wikipedia.org/wiki/Aanslag_in_Sousse

Kuweit Moskee gebombardeerd. 26/06
https://en.wikipedia.org/wiki/2015_Kuwait_mosque_bombing
>>
wie gebruikt hier nog meer internet explorer?
>>
>>53958315
Hoe kun je zo laag halen voor NL?
>>
>>53958547
Ik, alhoewel het me veel moeite kostte om de popupbalken weer terug te installeren nadat mn broer ze verwijderd had en daardoor de neiging kreeg om voor de zekerheid deel te worden van het botnet. Maar ja uiteindelijk toch niet voor Chrome gegaan want het is veel te traag voor me.
>>
>>53958172
mooi pretpakket
>>
>>53958576
Vanwege die 0 en het feit dat ik kankerdom ben.
>>
>>53958172
>pretpakket kiezen en het dan nog niet halen
vmbo, aub
>>
mijn pielemuis is steenhard
>>
>>53958576
NL op vwo 6 is best moeilijk oetz
>>
>>53958603
Valt wel mee hoor.

Geschiedenis is wel leuk.
De rest ga ik met hoofdpijn naartoe.
Informatica, M&O en Frans krijg ik zelfmoordneigingen van.
>>
>>53958669
Dat is omdat je kankerdom bent
>>
>>53958636
Moet je nog een mondeling betoog houden? Zoja wil ik best mijn betoog naar je opsturen. Had een 9.
>>
wie wilt aan mijn stok zuigen
>>
>>53958687
School is voor jou echt een hel?
>>
>>53958749
Nee hoor.

Ik bereid mijn mondeling betogen nooit voor.
Vrijspreken is het makkelijkste wat er is.
>>
>>53958793
Je buurman
>>
>>53958749
>mondeling betoog
>op het vwo
vmbo aub
>>
>>53958811
jij bent mijn buurman
>>
>>53958807
>Vrijspreken
Word jij dan maar strafrechtadvocaat want taalkundige word je niet.
>>
Goeiemorgen.
Een mooi liedje om de dag te beginnen: https://www.youtube.com/watch?v=6iwMXfLQ988

straks luister ik naar mozart symfonieën. en dan wat alfred schnittke.
>>
>>53958846
Daar ben ik naartoe aan het werken.

Gelukkig floept bij mij alles gemakkelijk eruit anders zou ik het echt niet weten.
>>
>>53958824
6 vwo nog wel, ai ai
>>
>>53958889
Wacht, je wil postbode en McDonaldsmedewerker worden? Serieus en onironisch?
>>
>>53958846
>iemand adviseren om rechten te doen als hij een 5 staat voor nederlands
>iemand adviseren om strafrecht te gaan doen terwijl daar geen banen voor zijn
>iemand uitlachen omdat hij geen taalkundige kan worden, een beroep waar nog minder banen voor zijn dan bij strafrecht
>>
>>53956658
ik ook
>>
Wauw amai. Is da nu mijn verbeelding of zit het hier vol met scholieren?
>>
>>53958928
Ik werk al bij de McDonalds hihi
>>
>>53958172
op welke school zit je?
>>
>>53958951
Maat, ik raadde hem helemaal niks aan. Dat jij niet snapt wat er gaande was is niet mijn probleem. 'Vrijspreken' heeft niet de betekenis 'vrijuit spreken', terwijl anon het woord wel in die zin gebruikte. En wie zorgt er voor vrijspraken in strafprocessen? Inderdaad, de paal waar je nu serieus over zeurt was slechts bedoeld als klucht.
>>
>>53959026
>>53959026
>>53959026
>>
>>53959036
>Vrijspreken
Hij wil misschien rechter worden?
>>
>>53958928
Wat is er mis met postbode zijn?
Thread replies: 321
Thread images: 41
Thread DB ID: 458949[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.