[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/rzeczpospolita polska/
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 334
Thread images: 92
File: 635015534013167177.jpg (118 KB, 850x566) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
635015534013167177.jpg
118 KB, 850x566
Edycja melancholijna
>>
>>53923722
gdzie kupić takie sweterki?
>>
File: 1413645367256.png (351 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1413645367256.png
351 KB, 600x600
animemy
>>
ANIME
>>
>>53923722
Kiedy oni ostatnio byli młodzi?
>>
>>53923722
>>53923530

Kto to jest ten koles?
Bo mam juz podobnego na steamie.
>>
>>53923800
jak kradli księżyc
>>
File: 1450836079332.gif (816 KB, 560x315) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450836079332.gif
816 KB, 560x315
>>53923777
Anibemy
>>
>>53923782
dobrze wiedziec ze korab zakceptowal wyzszosc kultury japonskiej nad koreanskom
>>
darmowe leczenie ze spierdolenia za 12 minut
>Braco is here for everyone to offer fresh happiness, hope and help through his live streamed gaze. This experience is defined by people in many countries as one of loyal goodness, distinctively natural and simple, yet profound in its enriching and loving effects on lives.
>Encounters with Braco’s Gaze are distinguished by restoring people’s hope and peace, enabling the needed help to come effortlessly and generously.
http://braco-tv.me/livestream.jsp
>>
>>53923768
Red is Bad
>>
nie lubię obcych ludzi
what's wrong with this sentence?
>>
File: 1453397492402.jpg (312 KB, 960x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453397492402.jpg
312 KB, 960x1280
>>53923782
Dlaczego smutny? :(
>>
>>53923859
no ba
>>
>>53923869
refugees welcome
>>
>>53923888
there's never anything wrong with trips
>>
>>53923869
czym tak naprawdę jest spierdolenie?
>>
File: red_is_bad[1].jpg (51 KB, 587x301) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
red_is_bad[1].jpg
51 KB, 587x301
>>53923877
nie tylko kaczyński się tam ubiera.
>>
a ja czekam na cos ciekawego
>>
>>53923888
nie lubię ludzi
Fixed it for yoy
>>
>>53923888
Allt
>>
>>53923660
przecież każde pokolenie przechodzi przez etap spierdolenia, a potem wyrasta, buduje świat i narzeka na swoich następców
>>
>>53923947
ty, but seriously
>>53923977
zamkni swoje usta, zapierdolony murzyn
>>
>>53923888>>53923977

it should be "nie lubię uchodźców."
Fixed
>>
>>53924003
t. Achmed
>>
>>53923967
I don't get it. Why would you remove obcych?
fucking cunts, all of you. Sometimes I really fucking hate Slavs
>>53924054
ali, actually ;)))) imma come and rape your mother and sister
>>
>>53924003
>zamkni swoje usta, zapierdolony murzyn
If you want to write it correct you need to write
"Zamknij się, pierdolony czarnuchu."

zapierdolony murzyn - this mean that nigga is dead.
>>
>>53924085
gib schody
>>
>>53924085
We don't, he's just fucking with you. Your sentence is all correct.
>>
>>53924085
Nice. I shall welcome you with a gunshot to your head then :^)
>>
tylko anime
>>
>>53924166
not if i cut your head off fist, kuffar ;)
>>
>>53924206
>>53924166
>>53924085
Samefag
>>
gdybym miał kija, to każdemu, kto odpowiada obcym, bym zapierdolił po łapach.
>>
>>53924085
reported
>>
>>53924246
i tak wszyscy dobrze wiemy, że chuja byś zrobił
>>
>>53924246
Ale on nie jest obcy, to jest ten rusek co do szwecji się przeniósł. I ani szwedzi ani ruscy go nie akceptują to przyszedł tutaj. Żal mi go jak kraśki.
>>
>>53924284
to raczej ty bys mi chuja obrobił
>>
File: Nä.png (33 KB, 594x378) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Nä.png
33 KB, 594x378
>>53924206
Haha implying that you can ;-)

>>53924231
Nej
>>
>>53924246
ksenofob antysemita
>>
File: screenshot.50.jpg (67 KB, 868x557) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
screenshot.50.jpg
67 KB, 868x557
>>53924231
ssij chuja
>>
>>53924315
Ta ruska kurwa mi nakłamała, że jest niby Szwedem. Już ja Ci dam )))))))))!
>>
>>53924315
>Żal mi go jak kraśki
prychłem, potem się wzruszyłem, bo faktycznie żal kraśki
>>
>>53924384
masz mój kij. idź i bij!
>>
File: 1422142551459.gif (2 MB, 318x197) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1422142551459.gif
2 MB, 318x197
>>53924368
Lot of (You)s on that picture
>>
>>53924368
Herregud vilket jävla fult tema KURWA
>>
>>53924426
żal że nie dostał wyroku i kulki w łeb na wizji
>>
File: haha kurwa.png (164 KB, 373x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
haha kurwa.png
164 KB, 373x500
>>53924433
cheer up m8
>>
>>53924433
sosik?
>>
>>53924488
jakże odpowiednie dublety
>>
>>53924445
Spare du norsk?
Kan du snakke polsk?
Du vil laere polsk hjemme?
>>
File: 1425675140761.png (21 KB, 426x494) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1425675140761.png
21 KB, 426x494
>>53924513
Can I ask for more (You)s?

>>53924548
Niestety nie wiem. Podejrzewam, że jakiś dokumentalny, ale to mało pomocne.
>>
>Sami Abu-Yusuf, koloński imam, twierdzi, że kobiety same były winne noworocznych wydarzeń. Chodzi o 520 kobiet, które oskarżają muzułmanów o gwałty w sylwestrową noc.
>Imam uważa, że gwałty nie powinny nikogo dziwić. Stwierdził, że kobiety powinny mieć żal głównie do siebie, a winą za nie obarczył głównie strój imprezowiczek. Mężczyzna powiedział także, że gwałty zostały sprowokowane przez damskie perfumy.
srogo kisnę
>żyj w mieście perfum
>bojkotuj perfumy
>>
File: 1446252181746.jpg (124 KB, 1000x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446252181746.jpg
124 KB, 1000x1000
http://www.gazetawroclawska.pl/artykul/9315050,tragedia-na-wittigowie-nie-zyje-student,id,t.html
>mieszkam w T-19 na 10 piętrze zaraz obok
>dosłownie wczoraj pytałem żartobliwie współlokatora czy skacząc zabiłbym się na 100% czy lepiej kupić butle z helem
>>
File: haha kurwa u homo.png (223 KB, 373x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
haha kurwa u homo.png
223 KB, 373x500
>>53924582
Jag snackar inte norska, men jag förstår språket givetvis :)

>>53924603
Here
>>
File: Jozef_Pilsudski1.jpg (42 KB, 442x660) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Jozef_Pilsudski1.jpg
42 KB, 442x660
>>53924513
Bierz dupę w troki i wypierdalaj do swojego gównianego kraju.
>>
>>53924445
får ont i ögonen av ljus. det är mina arabgener
>>53924582
ten chujesos ssie chuja, to wszystko
>>
>>53924665
>>
File: 1453030905038.jpg (13 KB, 298x296) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453030905038.jpg
13 KB, 298x296
>>53924705
Du vet, tar du självmord så blir det ett evigt mörker ;)
>>
PRZEMYSŁAW BABIARZ MASAKRUJE DZIENNIKARKĘ NEWSWEEKA [ZOBACZ MEMY]

https://www.youtube.com/watch?v=jx1tOZgK8BI
>>
>>53923782
Jak będziesz postować ładne animce bez pierdolenia głupot to może nawet odkupisz grzechy i całkiem znośny się staniesz.
>>
>>53924824
'tis all merely a ruse
>>
File: 15544917.jpg (38 KB, 269x187) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
15544917.jpg
38 KB, 269x187
>>53924659
>wro*ław
>>
>>53924426
kto to jest krasko?
>>
>>53924800
#MEMIARZ
>>
>>53924800
zapostujcie to na wykopie
>>
>>53924659
teraz masz empiryczny dowód
>>
>>53924904
You have this on your harddrive? sick fuck
>>
>>53924968
Much more desu lad
>>
Ostatnio przeszedłem wszystkie Soulsy i nadal mam lekką fazę na arpg. Pomyślałem, że tym razem spróbuję coś w zachodnim stylu.

W Saturnie mają Diablo III na PS3 za 89 plnów, wszystkie dlc all inclusive. Warto? Chcę kupić na PS3, bo słyszałem, że w wersji konsolowej nie ma takiego spierdolonego drmu jak na pecetach.
>>
>>53924665
Norsk(bokmal), Svensk og Dansk er lignende.
It's probably like polish, czech and slovak lang.
You can communicate with them with no problem.
btw jeg laerte norsk pa to ar, because i was thinking about emigrate, but current economic situation of norway (who's economy is based on oil) is not good right now. Level of unemployeed ppl raising so even natives soon will have problems with job.
>>
>>53924522
>the knife
>talentless
no chyba nie
>>
>>53924968
>not having hot anime babes everywhere
hmmm
>>
>>53925023
rune, severance, die by the sword
>>
File: gallery_ipe_deck2.jpg (132 KB, 922x614) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
gallery_ipe_deck2.jpg
132 KB, 922x614
Is this where i can order a carpenter? I need a new deck built at my vacation house, can you bring a few Mariusz and other polska polska with hammer and nails, buildy buildy?

Jebany build deck, yes?
Kurrwa build deck, yes?
>>
>>53925023
Bloodborne > reszta
>>
>>53925026
Fast det är ju värdelösa kontrakt som erbjuds, givet att du inte är högutbildat (förmodar jag). Du kan ju alltid bli läkare i Sverige.

>>53925002
>>53925059
cucks
>>
>>53925134
well memed ahmed
>>
>>53925165
Thank you Muhammed.
>>
>>53925120
what's the pay bjorgen?
>>
>>53925134
Słabo
>>
>>53925120
Hva kan jeg hjelpe deg med?
What wood you want to use?
>>
>>53925120
Thank god for ROT so you don't have to use poles in sweden :D
>>
>>53925186
no worries lad kebab on me :)
>>
>>53925120
o panie, kto panu tak spierdolił?
>>
>>53925239
>>53925196
>>
File: 1453223385054.jpg (9 KB, 240x187) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453223385054.jpg
9 KB, 240x187
>>53925296
>>
>>53925301
Kurwa, przecież zrobić jebany stół na taras to nie problem. Zależy w jakim drewnie bo w twardym to w chuj roboty. A jesli sosnowe to nie jest źle.
>>
wczoraj Ewa (jeść/zjeść) obiad w restauracji
co jest pravilno, Polacy?
>>
>>53925271
Rotherham? :^)

>>53925238
KURWA PÖLSKI
>>
POLSKA DLA POLAKÓW
>>
>>53925364
wczoraj Ewa zjadła obiad w restauracji
>>
File: kurwa bjergen wtf.png (1 MB, 922x614) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kurwa bjergen wtf.png
1 MB, 922x614
>>53925120
>>
>>53925387
Wick :^)

Havent seen a non-white in ages :-)
>>
>>53925364
Wczoraj Ewa zjadła(past perfect) obiad w restauracji.
Wczoraj Ewa jadła(past continuous) obiad w restauracji.

>>53925387
>>
>>53925444
ale ktoś spierdolił robote
>>
>>53925415
dzięki, najlepszy przyjaciel Szwedów
>>
>>53925486
Hehe może litwin jakiś :D
Albo rusek po pijaku :D
>>
>>53925466
cool my brother from another mother whore.

>>53925468
How old are you?
>>
>>53925196
Maybe some pocket change, i think maybe 20 euros per hour is good enough?
>>
File: 1449822937771.jpg (656 KB, 2592x1944) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449822937771.jpg
656 KB, 2592x1944
jeg elsker folk som onsker å lære polsk
så sot
>>
>>53925409
POLACY DLA CEMENTU Z PIASKIEM
>>
Widzę, że oniesmielamy spierdoliny z zagranicy.
Tak trzymać.
>>
>>53925562
Polska är svårt.
>>
>>53925561
I have carpenting certificates, how much would a norwegian carpenter earn?
>>
>>53925624
n-nej
>>
>>53925559
I have seen 19 springs, friend.
>>
>>53925559
im not your brother my brown skinned friend
>>
File: 1444138095592.jpg (30 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444138095592.jpg
30 KB, 500x500
>>53925562
>>53925624
Förövrigt sött med polacker som lär sig "nordiska"

Lär mig polska :3
>>
>>53925444
po prostu jeb mą czwórkową kupę wzwyż.
>>53925561
i'm a plumber, but i can do it.
>>
KUBA WYKURWIAJ
>>
>>53925629
A Norwegian carpenters average salary is about 45-60 euros per hour, depending on what sort of job he takes on.
>>
File: 1450436205326.jpg (88 KB, 573x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450436205326.jpg
88 KB, 573x640
>>53925685
>>
>>53925656
1996?

>>53925666
racist! im calling DO on you
>>
>>53925730
'Tis correct.
>>
>>53925771
Were do you live? Frågar åt en kompis :3
>>
File: kaczynski.jpg (118 KB, 670x505) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kaczynski.jpg
118 KB, 670x505
>Szefowa pensjonatu przyznaje, że co raz więcej ludzi chce nocować w miejscu, w którym spotkali się prezes Prawa i Sprawiedliwości razem z premierem Węgier Viktorem Orbanem. Ludzie proszą o pokój, w którym spał Jarosław Kaczyński.
>>
File: 1452984179863.jpg (21 KB, 273x270) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452984179863.jpg
21 KB, 273x270
Prawdziwe muzin godziny.
>>
>>53925842
Chcą troszkę tej magii
Kult Jarosława żywy
>>
File: 1446008777348.jpg (77 KB, 405x405) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446008777348.jpg
77 KB, 405x405
>>53925848
*muzyn

Woopsy.
>>
państwo Nowakowie jadą do Polski autobusem, ale za rok (jechać-pojechać) własnym samochodem
pomoc, pęcy
>>
>>53925709
What about miljoingenior?
tekniker informatikk?
logistikk ingenior?
>>
>>53925941
jadą/pojadą
>>
>>53925968
Fullt, du får ta en kölapp.
>>
>>53925941
What's dative of Marek?
Marku or Markowi?
>>53925985
Thanks, you're doing your country a huge favour
>>
>>53924800
Odpadłem już po 20 sekundach.
>2 osoby mówiące naraz i przerywające sobie nawzajem
>polskie dziennikarstwo
>>
>>53925968
Title | Per year
Enviromental engineer 70-90k euro
Technician in IT ? 50k euro
Logistics engineer, 65-75k euro
>>
>>53925842
pewnie podpierdalają pościel i obicia z krzeseł kawałek po kawałku
>>
>>53925823
Can't say :3
Oslo, nie chcę mi się tłumaczyć tego szwedzkiego, sorry kolego
>>
A tak z ciekawosci, czemu odpowiadacie zagranicznikom?
>>
>>53926023
Markowi

>>53926027
tak samo mnie to cyngluje. ja bym każdego gościa zamknął w kabinie ze słuchawkami i mikrofonem i moderował
>>
>>53925899
>>53926078
przecież to pewnie kolejne wywiady demontujące swoje podsłuchy
>>
>>53926121
Nudzi mi się.
I lepsze to niż odpowiadanie koriabowi
>>
>>53926022
>Fullt
Rest i don't understand tb h.
>>
>>53926064
Good salary, but everything is expensive like hell.

>>53926095
Krakow?
>>
>>53925002
Masz tu (you) bo szczególnie podoba mi się ten obrazek ze względu na ten wyraz twarzy. Uwielbiam animce z tym wyrazem twarzy. No i cycki całkiem ładne.
>>
>>53926147
Jak ci się nudzi, to się pobaw wiesz czym.
>>
http://i.4cdn.org/v/1453396510364.webm
>>
File: 1446733232909.jpg (2 MB, 3000x1998) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446733232909.jpg
2 MB, 3000x1998
>>53925900
murzyn*

pronounced the same as mużyn because autism
>>
>>53926172
Depends, if you want stability and be certain that your country is not a third world country by 2035 then Norway is a very good option.

https://www.youtube.com/watch?v=typku-Gk-Hg
>>
>>53926189
No właśnie nie chce mi się.
>>
>>53926189
>tug nie jestem sam w mieszkaniu i nie bede przez nastepne 3 dni
>tug mam juz przygotowane 30 gb hentai na poniedzialek
>>
>>53926172
Why do you want to know?
>>
codzienne przypomnienie, że Kinga jest wolna
>>
File: 1408114041604.jpg (53 KB, 596x580) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1408114041604.jpg
53 KB, 596x580
>>53926229
???

Polish man.
>>
>>53926310
I'm fleeing to Åland anyway.
>>
>>53926320
Kurwa, to co mam, starego zawołać?

>>53926355
A taki dobry chłopak z niego był. Kulturalny, zawsze drzwi otworzył.
>>
>>53926420
Nie, dzięki.
Może wieczorem się pobawię.
>>
>>53926370
I'm doing some research for SÄPO ofc.

Whats you opinion on swedish faggotry? https://www.youtube.com/watch?v=cl72Nt_AQLk
>>
File: 1446731804345.jpg (73 KB, 604x402) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446731804345.jpg
73 KB, 604x402
>>53926398
z czym masz problem wafel

blinów tobie trzeba
>>
>>53926456
Baw sie, ale nie za długo, bo się zmęczysz
Ja na przykład, nie lubię robić przysiadów wieczorem
>>
File: yh (2).jpg (75 KB, 410x426) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
yh (2).jpg
75 KB, 410x426
>>53925848
>>53925900
szkoda ze nie godzina sznura

>>53925709
>>53925941
>implikowanie ze jakiekolwiek zarobki namowilyby mnie na przeprowadzke do waszych ciemnych zimnych wypizdowow gdzie nakurwia depresja jeszcze bardziej niz w Polsce
>>
File: 1452998152681.jpg (49 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452998152681.jpg
49 KB, 500x500
>>53926480
>tfw no blini and no gf
>>
>>53926385
wygląda jak młoda Tuskowa desu
>>
>>53926355
>tug mam juz przygotowane 30 gb hentai na poniedzialek
miło było poznać
>>
File: 1446080211183.jpg (51 KB, 604x403) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446080211183.jpg
51 KB, 604x403
>>53926544
no idź na te słynne belgijskie plaże, kup sobie fryteczki z majonezem i poderwij jakąś qt gf
>>
>>53926488
Spokojnie, mam ochotę się wyspać dzisiaj, więc nie będę szaleć do późna.
>>
>>53926532
Are you an "stekare"? https://www.youtube.com/watch?v=h0F7-xcrjtg
>>
>>53926573
Tuskowa lepsza żbsz
>>
>>53926573
>tuskowa
>dosłownie cyganka tier
no chyba nie
>>
>>53926623
Sen to zdrowie, każdy to powie.
A ten się dowie, co straci, jak mówi przysłowie.
>>
File: 1416155815010.jpg (19 KB, 313x305) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1416155815010.jpg
19 KB, 313x305
>>53926616
I haven't talked to a girl since late october/early november.

Also the beaches are full and in flemish territory.
>>
File: 1450817895790.jpg (73 KB, 604x604) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450817895790.jpg
73 KB, 604x604
>>53926707
co ty wafel, jesteś Walonem?

o gurwa :DD
>>
>>53926310
I think it's wishful thinking you won't be affected by that
>>
File: 1450388859222.jpg (11 KB, 509x216) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450388859222.jpg
11 KB, 509x216
>>53926686
Ta.
W końcu mam szansę się wyspać, więc chuj, wykorzystam.
>>
>>53926651
Tuskowa to ledwo na białą kobietę wygląda desu, nie wiem czy tych kaszubów murzyny wyruchały kiedyś czy co się tam stało
>>
>>53926749
Waloni to dosłownie podludzie
>>
>>53926783
Spij. Będę czuwał nad tobą, jak Batman.
>>
>>53926638
That video is too gay for me to look at
>>
File: 1416161675497.png (785 KB, 447x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1416161675497.png
785 KB, 447x1080
>>53926749
There are 3 different regions in Belgium and 3 different communities.
Mais je suis francophone oui, pas wallon par contre.
>>
>>53926837
W sumie nie wiem czy czułbym się swojo jakby ktoś się na mnie gapił przez całą noc, ale dzięki.
>>
>>53926821
no przecie kaszeby to nasze negery są.
tak samo jak slunzoki. jebane dindu noffiny
>>
>Tuskowa
>Blogerka
>Cyganka
kobieta idealna
>>
File: Stureplan_2007.jpg (314 KB, 1296x972) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Stureplan_2007.jpg
314 KB, 1296x972
>>53926840
Whats you opinion on "Stureplan"? (picture related) https://www.youtube.com/watch?v=Rb3x-MWvSPc
>>
File: 1450181667405.png (89 KB, 353x332) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450181667405.png
89 KB, 353x332
>>53926881
no to Flamandowie, Waloni i kto?
>>
>>53926887
Tam gapił od razu. Będę czatował na dachu.
Mam pelerynę jakby ktos się o mnie martwił.
>>
>>53926930
i brudasy
>>
>>53926913
too normie for me
>>
>>53923722
ja tam wolę Tusk, gdyby nie ojciec
>>
File: 1391102633341.jpg (57 KB, 648x595) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1391102633341.jpg
57 KB, 648x595
>koriab postuje japońskie hentaje
>>
przestańcie karmić szweda bo sobie nigdy nie pójdzie
>>
>>53927047
to łukasz nie koriab, trip jest inny
>>
File: 137593505136.jpg (14 KB, 240x320) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
137593505136.jpg
14 KB, 240x320
>>53927043
dosłownie cyganka
>>
>>53927071
Potop Szwedzki po raz drugi? Polacy się nie uczą na błędach
>>
>>53927043
>on nie szanuje dobrego gracza
>>
>>53926913
hey, i'll see you there in 6 hours, bro
>>
>>53926930
3 regions: Flanders, Wallonia and Brussels (where we speak both flemish and french (90%+ french)).
>>
>>53926912
>>53927043
>>
File: 1430325682555.jpg (77 KB, 534x664) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1430325682555.jpg
77 KB, 534x664
Zgłaszajcie wcześniejsze posty koraba z rozbieranym anime
niech zdycha w ogniu banów
>>
File: 1440587521837.jpg (51 KB, 400x323) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440587521837.jpg
51 KB, 400x323
>>53927142
i czym się różni Bruksela od Flamandii?
>>
File: 1437928410886.png (487 KB, 900x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437928410886.png
487 KB, 900x900
>>53927129
>>53927142
OBCOKRAJOWCY INTEGROWAĆ SIĘ DO SPOŁECZEŃSTWA ALBO WON
>>
>>53927191
ale gołe cycki są legalne u ciecia
>>
>>53927142
Holy fuck, you're from Belgium, I didn't pay attention to the flag for most of the time and thought you're fucking Romanian. Go get a grenade and blow up some people in european parliment.
>>
>>53927230
wafel to nasza diaspora, kucu

umie czytać ale słabo mówi po polsku
>>
>>53927250
szatniarz pedał banuje tylko za 3d cycki
>>
>>53927124
>>53926975
Can you dance like the king? https://www.youtube.com/watch?v=LShtN_HyHtY

>>53927129
I live 4-5 hourer from stockhom :^)
>>
>>53927194
I just told you we speak two languages and not one.

So almost everything is written in both languages from adds, to street names, etc ...

Also administration is quite different. Taxes aren't the same, schools are different, etc.
>>
>>53927250
Ale to koriab
>>
>>53927306
Total Schizophrenia
>>
File: 1389056891215.jpg (19 KB, 300x374) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1389056891215.jpg
19 KB, 300x374
>>53927230
Jestem polakiem ty durniu.

Kurwa~
>>
>>53926064
>Technician in IT ? 50k euro
Like guy who repairing computers, selling new computers, assemble harware from parts.


What about crisis in your country?
>>
>>53927347
TO KURWA MÓW PO POLSKU ZJEBIE
>>
>>53927297
>dance
>korab
only like a whore
>>
>>53927347
A wyglądasz jakby cię wzbogacili murzyni
>>
https://www.youtube.com/watch?v=NZeK_GAGuy0
how much do you understand? :DDDDD


ch - cz
kh - ch
sh - sz
y - j

U menya bolezn' zoofiliya.
Menya ochen' tyanet na sobak.
Brosila menya devchonka Liya
I skazala to, chto ya mudak.

YA yebu sobak, vsegda gotov
Srazu trakhnut' neskol'ko kotov.
Da, ya zoofil, ne govori.
Luchshe mne sobachku podari!

YA yebu sobak, vsegda gotov
Srazu trakhnut' neskol'ko kotov.
Da, ya zoofil, ne govori.
Luchshe mne sobachku podari!

Mne sobachku trakhnut' utrom malo.
Nado utrom vecherom i dnom.
U menya vchera zmeya sosala,
A segodnya ya yebus' s yezhom!

YA yebu sobak, vsegda gotov
Srazu trakhnut' neskol'ko kotov.
Da, ya zoofil, ne govori.
Luchshe mne sobachku podari!

YA yebu sobak, vsegda gotov
Srazu trakhnut' neskol'ko kotov.
Da, ya zoofil, ne govori.
Luchshe mne sobachku podari!

Mama prinesla vchera kotionka.
Na noch' ya yego k sebe zabral.
Polozhil kotonka na pelonku,
Srazu vo vse dyry ot"yebal!

YA yebu sobak, vsegda gotov
Srazu trakhnut' neskol'ko kotov.
Da, ya zoofil, ne govori.
Luchshe mne sobachku podari!
>>
File: 74671417653520.jpg (22 KB, 520x261) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
74671417653520.jpg
22 KB, 520x261
>>53923722
nie chcę czuć tego uczucia

dlaczego bozia musiała zabrać Leszka?
>>
Ojoj
>>
>>53927347
>nie pije
>polak
>>
File: 1421048416764.gif (774 KB, 501x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1421048416764.gif
774 KB, 501x400
>>53927336
It's just the consequences of putting two different people together.

>>53927275
Don't be silly, they don't even work there, 80-90% of them check in in the morning and go away immediately.

I'm not even kidding there are documentaries about this.
>>
>>53927429
tihi
>>
>>53927371
I'm learning rodzina.
>>
>>53927426
Bo się nie zgadzał z bratem. Serio.
Bóg go zabrał i w ten sposób, hamulce pusciły
>>
>>53927399
nie można ruchania wrzucać tylko
>>
File: 1443726214784.jpg (85 KB, 604x403) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443726214784.jpg
85 KB, 604x403
>>53927413
вce пoнял, нo мнe кaжeтcя я caм oдин тyт pyccкий знaю
>>
>>53927523
niby tak, ale przed świętami dostałem 3 dni na ławce za wrzucenie zdjęcia, gdzie była goła dupa + cycki i nic więcej
>>
>>53927528
jebiesz psów? :DDDD ja też))))
>>
>>53927597
oczywiscie wyczysciłes cache, zrestartowałes połączenie internetowe i postowałes dalej?
>>
File: 1439039705378.jpg (48 KB, 560x672) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439039705378.jpg
48 KB, 560x672
>>53927455
I want to stay fit.
>>
>>53927658
p-przecież to by było unikanie bana :^)
>>
>>53927597
>goła dupa + cycki
ale 2D czy 3D?
>>
File: B9KUMAsCcAAD6vp.jpg (64 KB, 600x880) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
B9KUMAsCcAAD6vp.jpg
64 KB, 600x880
Don't hit on me silly boys :3
>>
>>53927597
>
szatniarzowi się skończyły chotpoketsy widocznie
>>
>>53927715
nie, gdybys tylko postował, bez babek
i tak nikt by się nie skapnął.
>>
>>53927719
oczywiście, że 3D
>>
>>53927459
>Don't be silly, they don't even work there, 80-90% of them check in in the morning and go away immediately.
Want to tell me security is payed from our taxes to protect empty buildings? And that political being of size of continent is drifting on the political river without any leadership, it's steered mainly by chaos? No wonder EU is so shit. Probably they make up all the changes, ideas and laws on the way to parliment, writing on their knee in the car like lazy students doing homework.
>>
>>53927105
wolę cygankę niż jakies albinoskie scierwo
>>
File: Przechwytywanie.png (107 KB, 915x479) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Przechwytywanie.png
107 KB, 915x479
Zuchy, na ile oszacowalibyście IQ typowego prawaka?
>>
>>53927796
There are cases of them passing laws with the parlement almost empty.
>>
>>53927806
do niemiec raus
>>
File: 1450459566048.jpg (148 KB, 520x612) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450459566048.jpg
148 KB, 520x612
>>53927789
ech zuchu

pan szatnia wyraźnie preferuje 2D
>>
>>53927870
88
>>
>>53927806
opinie ciapatych się nie liczą
btw brązowe oczy to dosłownie już nawet nie podludź tier ale czyste zwierze tier
>>
>>53927899
wypierdalaj do Polski
>>
>>53927958
czyli gdzie?
>>
File: 1450630246151.jpg (3 MB, 2846x3912) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450630246151.jpg
3 MB, 2846x3912
no to zobaczmy jeszcze raz. metodą naukową
>>
>>53927870
>>53927939
proszę nie samociotować, tu nie lgbt
>>
>>53927870
na pewno na więcej niż IQ ostatniej nadziei lewactwa

a tak w ogóle to wypierdalaj wykopku
>>
>>53927870
Nie wiem, dolna granica sredniej półki.Znam kilku i głupio powiedzieć, że się człowiek zadaje z kompletnymi debilami więc sobie wmawiam, że to bardziej kwestia prowadzenia nudnego życia.
>>
>>53927948
lol blond włosy i niebieskie oczy, to żywy przykład jak działa chów wsobny
duży stopień pokrewieństwa i choroby genetyczne jak krótkowzrocznosć
>>
Jak się nazywa żydowski trener pokemonów?
>>
>>53928076
a na ile oceniasz IQ lewactwa?
>>
>>53928127
Holokaust.
>>
>>53928045
>prawaki wszystko biorą dosłownie
Ale ubrań szytych z dwóch materiałów też nie nosisz, prawda? Przecież biblia zakazuje
>>
>>53927885
This should be illegal.
Holy shit, this looks like huge opportunity. If I was in power, I'd probably try to abuse this shitty system to pass as many laws that benefit v4 and countries not drowning in shitskins in general and fuck up power of human right organizaitions a bit. I bet germans or americans somehow make use of this.
>>
>>53928221
Ash :-DD
>>
>>53928092
przecież to kwestia ewolucji była. jak wszyscy byli czarnowłosi z ciemnymi oczami, to brali blondynki, które się wykształciły żeby mieć przewagę. ale to nie tak, że wszyscy blondyni pochodzą od jednej pramatki-kretynki
>>
>>53928240
>m-muh biblia
typowy nawiedzony lewacki śmieć
>>
>>53928251
https://www.youtube.com/watch?v=wzEQWigzz30
>>
File: 1436436380636.jpg (31 KB, 650x366) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436436380636.jpg
31 KB, 650x366
WAŻNA ANKIETA
http://strawpoll.me/6602430
http://strawpoll.me/6602430
http://strawpoll.me/6602430

muszę zobaczyć z kim tu siedzę
>>
>>53928316
>muh bibila
>lewacy
co
>>
>>53928221
pffffffffffffffffffff
>>
>>53928396
>>53928396
MOOOOOOOOOODE!!!~
>>
File: 137493504134.jpg (106 KB, 618x411) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
137493504134.jpg
106 KB, 618x411
>>53928045
>Ryszard Petru odpowiada na pytania dziennikarza. – Polska chyli się ku upadkowi – mówi. – Jarosław Kaczyński przejechał się już na Rubikoniu – dodaje ze znawstwem. Dziennikarz zaintrygowany. – No na Rubikoniu, tak jak Cezar – precyzuje lider Nowoczesnej. – Kiedy to było? – nie daje za wygraną dziennikarz. – Ano po zamachu majowym, gdy Cezar przekroczył na Rubikoniu bramy Rzymu i zostawił po sobie rozrzucone kości. Inny żart z internetu: – Kto obalił Cesarstwo Rzymskie? Asterix i Obelix – odpowiada z uśmiechem Petru.

rośnie nam godny następca Bredzisława
>>
>>53928220
Też niespecjalnie wysoko.
Tak żbsz to uważam, że prawdziwie inteligentny człowiek raczej unika wpierdalania głowy w szufladki i każdą kwestie rozważa osobno, startując z neutralnego stanowiska.
>>
>>53928396
Zaruchałem raz, a dałem prawiczek, hehe
>>
Partia korwin to jeszcze istnieje?
>>
>>53928408
chodzi mu o pojazd po bibli jak tylko ktos wyrazi "prawackie" poglady

ja nawet bierzmowany nie bylem
>>
>>53928471
tak już lepiej
>>
File: 1441382592495.png (217 KB, 680x680) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441382592495.png
217 KB, 680x680
>>53928396
>>
>>53928488
>korwin
>88
>>
>>53928396
regularne ruchanie musztardowy wyścig
>>
>>53928285
jaką przewagę, blond włosy, biała skóra to efekt albinizmu, co sprawiło, że plemiona albinosów emigrowały na północ stając się barbarzyńcami, później podbili czarnoskórą Europy tworząc mulatów ludzi z brązowymi włosami i oczami, ale z białą skórą
>>
>>53928375
To wy macie jeszcze jakichś niepokornych dziennikarzy? Myślałem, że wszyscy grzecznie słuchają się lewackiego establishmentu.
>>
>>53928458
>Wpadki Ryszarda Petru stały się tak znane, że polityk szybko zapracował sobie na fuchę bohatera internetowych memów i fejkowych historii.
>Jedną z nich przytacza „Rzeczpospolita”:
Ryszard Petru odpowiada na pytania dziennikarza. - Polska chyli się ku upadkowi - mówi. - Jarosław Kaczyński przejechał się już na Rubikoniu

żarty te same od 50 lat, tylko nazwiska się zmieniają
>>
>>53928458
Czemu III RP wybiera samych debili na liderów?
>>
>>53928652
Nah some journalists are still somewhat doing their job from time to time. But people don't care.
>>
>>53928712
kto trafi na kanape do czempinskiego zostaje przywodca postepowej frakcji
a czempinski geniuszy nie bierze bo by mu w pracy przeszkadzali
>>
File: 1452290507757.jpg (14 KB, 342x316) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452290507757.jpg
14 KB, 342x316
>>53928396
>normie strawpoll
I'm litteraly handholdless.
>>
>>53928712
bo tylko takich razwiedupr promuje
>>
>>53928723
>Nah some journalists are still somewhat doing their job from time to time.

Can you give me some names? Is there anyone who stands out?
>>
>>53928639
taką przewagę, że jak jaskiniowy seba miał do wyboru taką samą czarnowłosą i ciemnooką karynę jak jaskiniowy ma ti i antoni, to wolał zawalczyć o blondynkę. przez to geny blond krzyżowały się z najsprytniejszymi/silniejszymi

>>53928639
>plemiona albinosów emigrowały na północ stając się barbarzyńcami, później podbili czarnoskórą Europy tworząc mulatów ludzi z brązowymi włosami i oczami, ale z białą skórą
nie jesteś czasem anonem od zaginionego plemienia izraelitów i tego, że chłop pańszczyźniany miał lekkie życie?
>>
>>53928712
>8 procent głosów w wyborach
>wybieranie liderów
>>
File: 1.jpg (59 KB, 480x320) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1.jpg
59 KB, 480x320
hehe
>>
File: 89481916.jpg (97 KB, 500x563) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
89481916.jpg
97 KB, 500x563
>>53928712
>samych debili na liderów

i tak wybierają zawsze najmniejszego debila z proponowanych
>>
>>53928880
PO to tonący statek i oni to zauważyli. Zresztą i tak chuja ugrają z Petru, nie ma szans żeby żadna z okrągłostołowych partii zbliżyła się do PIS-u.
>>
>>53928712
patrz cały artykulik albo >>53928688
>>
>>53928849
>nie jesteś czasem anonem od zaginionego plemienia izraelitów i tego, że chłop pańszczyźniany miał lekkie życie?
nie
>taką przewagę, że jak jaskiniowy seba miał do wyboru taką samą czarnowłosą i ciemnooką karynę jak jaskiniowy ma ti i antoni, to wolał zawalczyć o blondynkę. przez to geny blond krzyżowały się z najsprytniejszymi/silniejszymi
jakie w ogóle są dowody, że jaskiniowcy mieli białą skórę oprócz współczesnych rysunków jakis autystów?
i skąd pomysł, że woleli blondynki, jesli w ogóle wtedy istniały?
>>
>tostujesz rano
>wracasz z uczelni
>jest już nowa nitka
>nowa nitka jest już martwa
>jest następna
>i ta już siękończy
>260 postów w godzinę
>rano tostujesz w tej samej nitce, w której tostowałeś przed snem
>nitki przyżywają noc, ciągle ktośpodbija
>tug nawet nie zauważyłeś kiedy /polska/ umarła

>an*me w /polsce/
>tripcioty w /polsce/
>memy z papieżem w /polsce/
>>
>>53929001
myślą że polityka straszenia PiSem to najlepszy pomysł na wybory

przejadą się na tym i jak nie zaczną rzucać pomysłów na prowadzenie polityki to zdechną jak Palikot i Kukiz
>>
>Ryszard Petru chciał mocno uderzyć w PiS, tym razem jednak coś poszło nie tak. W Kontrwywiadzie RMF FM stwierdził, że "imperia padają zwykle w szczycie swej chwały i to jest właśnie ten moment w PiS-ie". W tym momencie prowadzącemu audycję Konradowi Piaseckiemu nie zabrakło refleksu i zapytał, które z imperiów upadało w szczycie swej chwały.
>Petru odpowiedział wówczas, że było to Imperium Rzymskie. Dopytywany przez Piaseckiego, czy jest pewien tej odpowiedzi, lider Nowoczesnej odparł, że "oczywiście". Wtedy dziennikarz dosłowne Petru rozjechał: wspomniał, że szczyt chwały Imperium Rzymskiego przypada na mniej więcej 100 r. n. e., a upadło w 476 r.
>- No dobrze, ale to jest dokładnie to samo. W tym sensie, że jak ma pan wielkie imperium, nie jest pan w stanie nim zarządzać - odparł polityk niewzruszony.
>>
>>53928836
Can't think of any really.

There's a local journal press here called ubu pan that keeps talking about shitskins and corrupted politicians.

Pic related, one of their comics.
>oh look a worker
>so that's what those are
>I've never seen one before
>he must be a foreigner

>waiting in line to get their jobless bucks
>>
>>53929138
kolega pomylił rok. to nie 2007 rok
>>
File: 1442652789618.jpg (172 KB, 400x506) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442652789618.jpg
172 KB, 400x506
But wait, Belgium is a non-country?
>>
>>53929145
>Z okazji dzisiejszego święta Trzech Króli nie mogliśmy się powstrzymać, aby przypomnieć zabawną wpadkę, która miała miejsce jeszcze końcem października ubiegłego roku. Lider Nowoczesnej podczas konferencji prasowej wymyślił sobie bowiem... zupełnie nowe święto.
>- Rozpoczynamy święta. Po świętach, przypomnę, jest SZEŚCIU króli - mówił Ryszard Petru do dziennikarzy. - I kończy się pierwsze półrocze. Kiedy oni to chcą zrobić? - użalał się odnośnie planu PiS na likwidację gimnazjów.
rozkręca się chłop
>>
>>53928849
>tego, że chłop pańszczyźniany miał lekkie życie?
trochę jest w tym prawdy
życie wyglądało wtedy zupełnie inaczej
>pańszczyźniany
a nieważne
>>
File: 1443176606228.jpg (26 KB, 529x399) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443176606228.jpg
26 KB, 529x399
>>53928396
ale z was smutne chuje zuchy

jesteście tak brzydcy, czy po prostu nic nie robicie poza kompem?
>>
File: 1427879439088.png (14 KB, 429x412) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1427879439088.png
14 KB, 429x412
>>53929100
>sranie na anime
na wykop wracaj.
>>
>>53929100
nowokolega
jest jak być powinno, tylko polityczki trochę za dużo
>>
>>53929282
>• Konrad Piasecki na antenie RMF FM wypomniał liderowi Nowoczesnej brak wiedzy historycznej
>• To kolejna tego typu wpadka Ryszarda Petru w tej dziedzinie
>• Wcześniej pomylił się, nazywając Sejm Niemy - "sejmem głuchym", czy też o 9 lat przesunął datę zamachu majowego
>• Wpadka lidera Nowoczesnej była szeroko komentowana na Twitterze, powstał nawet hashtag #HistoriaPetru
>>
>>53929207
God, that's sad. Didn't really expect any pluralism there. I read an article lately that said that leftists' attack (and take over) on the media and other institutions goes as far back as to 1968.
>>
>>53929297
nic poza kompem
>>
>>53929408
>jest jak być powinno, tylko polityczki trochę za dużo
>>>/k/arachan
>>
>>53929408
ferie uber alles
>>
File: 1443084411626.jpg (166 KB, 669x667) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443084411626.jpg
166 KB, 669x667
>>53929297
to nie ja wybrałem spierdolenie.
to spierdolenie wybrało mnie.
>>
>>53929428
>15 shitskins were fighting each other two days ago
>3 soldiers come in and try to calm them
>they all jump on the soldiers and try to take their weapons
>3 vs 15
>shitskins are now in hospital

At least the news can be funny sometimes.
>>
File: 1453140846696.png (124 KB, 540x527) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453140846696.png
124 KB, 540x527
>>53929539
W sumie to.
>>
JESTEM TU BYŁEM TAM
>>
wyslijcie mi fajki prosze
>>
File: TdaxoRw7S4E.jpg (75 KB, 552x569) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
TdaxoRw7S4E.jpg
75 KB, 552x569
>Z Komitetu Obrony Demokracji odchodzą poznańskie koordynatorki ruchu - Beata Polak, Ewa Szaniawska i wszyscy koordynatorzy tematyczni.
>Jak przyznają działacze KOD-u: "powodem były ciągłe kłótnie i autorytarny styl rządzenia ruchem". O zmianach zdecydowały warszawskie struktury Komitetu, w tym lider Mateusz Kijowski. Nową liderką poznańskiego KOD-u została Dorota Guenther - absolwentka Uniwersytetu Rolniczego, do tej pory pracowała w warszawskich strukturach ruchu. "Chcę przeprowadzić wybory nowych władz i zorganizować poznański marsz KOD-u w najbliższą sobotę" - mówi Dorota Guenther.
>Guenther
>Guenther
kolejna XD
>>
http://wiadomosci.onet.pl/kraj/byly-polityk-po-przylapany-na-wreczaniu-lapowki-zaplaci-200-tys-zl/4012mv

Ja dupce, Polak sprzedał Polskę żydom
>>
>>53929809
Co w tym złego? Żydzi nadludzie, każdy nie anon-debil to wie.
>>
File: 1382454912664.png (234 KB, 764x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1382454912664.png
234 KB, 764x720
>>53929876
t. Schlomo Goldstein.
>>
>>53929876
To są reptilianie.
>>
>>53929793
pod płot i rozstrzelać. bez wyjątków.
>>
>Decyzją sądu Apelacyjnego w Warszawie, Zbigniew Stonoga nie będzie mógł odbywać kary w ramach dozoru elektronicznego. Stonoga ponownie ma trafić do więzienia.
>O decyzji sądu w swojej sprawie Zbigniew Stonoga poinformował na Facebooku. Okazuje się, że Sąd Apelacyjny nie przychylił się do wniosku o wykonanie kary w ramach systemu dozoru elektronicznego. Oznacza to, że biznesmen trafi do więzienia.
>>
>>53929809
http://piaseczno.platforma.org/10-nasi-samorzadowcy/57-lukasz-kaminski-radny.html
>>
>>53930034
ulga
>>
>>53930034
to wy kurwa polacy
>>
>>53930071
będzie nagrywał filmiki w pierdlu
>>
File: Dudówna.jpg (18 KB, 600x315) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Dudówna.jpg
18 KB, 600x315
ruchałbym
>>
>>53930054
dziękuję, pójdzie do kolejnej nitki
>>
>>53930034
moje oblicze kiedy pis go rzeczywiscie wyrucha
>>
>>53929793
bez memowania, to ja nie rozumiem czepiania się nazwisk, przecież oni nie mają wpływu na to że jakiśtam ich przodek był niemcem czy ruskiem czy innym jebanym hindusem
>>
>>53928396
Na chuj tam jest opcja "żbsz", jak nie można na nią zagłosować?
>>
File: 1433774316566.jpg (24 KB, 446x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1433774316566.jpg
24 KB, 446x500
>>53930034
https://www.youtube.com/watch?v=MKmh7R5YFi8
>>
File: 1453326733728 (1).png (1 MB, 1014x8000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453326733728 (1).png
1 MB, 1014x8000
turczyn jeszcze postuje?
>>
>>53930144
słaby bait
jeden - to przypadek
chmara - to celowe działanie
>>
>>53930204
Spełnia swoje marzenia pisarza
>>
>>53929649
I JESZCZE W TEJ REKLAMIE GRAM
>>
wam też 4szon nie działa?
>>
>>53930144
wplywu nie maja
ale wpierdalac nam sie w polityke nie musza
zreszta po dwucznonowcach widzisz ze przywiazane sa do tej swojej innosci
>>
>>53930318
no
>>
>>53930352
to co, robimy wielką 1000-postową nitkę?
>>
TE SONDOWE KURWY
>>
>>53930478

https://www.youtube.com/watch?v=klEP0mAPD0o
>>
>Według prezydenta Ukrainy Petra Poroszenki Stany Zjednoczone podejmą działania zmierzające do zablokowania Nord Stream 2.
>- Ukraina i Stany Zjednoczone zamierzają uniemożliwić realizację projektu Nord Stream 2 – poinformował ukraiński prezydent Petro Poroszenko po spotkaniu z wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych Joe Bidenem.
>- Projekt (Nord Stream 2 - przyp. red.) jest czysto polityczny i skierowany przeciw Ukrainie i wielu krajom UE dlatego podejmiemy stosowne działania – skonkludowała głowa państwa ukraińskiego.
>Spotkanie polityków podczas odbywającego się Światowego Forum Ekonomicznego w Davos trwało około czterech godzin. Dotyczyły one nie tylko sektora gazowego, ale również implementacji porozumień mińskich i sytuacji w Donbasie.

i co tera wykopki, ukraina silniejsza od polski
>>
File: 137593505137.jpg (11 KB, 250x247) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
137593505137.jpg
11 KB, 250x247
>>53930682
>>
File: usaflag.jpg (175 KB, 2394x1601) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
usaflag.jpg
175 KB, 2394x1601
>>53930735
OH SAY CAN YOU SEE
>>
>>53930431
NOWA
O
W
A

>>53930984
>>53930984
>>53930984
>>
>>53931010
nazwa niezgodna z regulaminem
>>
>>53930940
>>53930940
>>
Szczerze mówiąc to się wolałem wkurwiać na złodziei z PO, niż wstydzić za debili z PISSu.

Przynajmniej w robocie nie miałem " Anon co to sie u was w Polsce odpierdala?"
>>
>>53931065
Od kiedy Rzeczpospolita to jedyna prasa zgodna z regulaminem?
>>
File: wkręć_się.png (160 KB, 780x117) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
wkręć_się.png
160 KB, 780x117
>>53929297
>prawdziwe życie
Thread replies: 334
Thread images: 92
Thread DB ID: 468640[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.