[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/rzeczpospolita polska/
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 318
Thread images: 84
File: l.png (1 MB, 1199x660) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
l.png
1 MB, 1199x660
Edycja ostatniego Kaczyńskiego
>>
>>53915865
Anony Kaczyński umarł ;o
>>
poljska je slaba i beznačajna država
>>
File: unabomber-suspect.jpg (259 KB, 1200x1680) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
unabomber-suspect.jpg
259 KB, 1200x1680
Tadek się jeszcze trzyma
>>
File: my navel-pussy.jpg (10 KB, 357x252) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
my navel-pussy.jpg
10 KB, 357x252
POWIESCI WIZUALNE
>>
>>53915886
Jest jeszcze Theodore
>>
File: 1453245155054.jpg (2 MB, 1278x1920) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453245155054.jpg
2 MB, 1278x1920
kpop
>>
File: f.jpg (137 KB, 663x727) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
f.jpg
137 KB, 663x727
Jedyny prawilny i niezalezny dziennikarz.
>>
>>53916061
>czarne odrosty

smrut
>>
>>53916064
dosłownie korab tier shitposter
>>
Wielki człowiek, wybitny matematyk. Mógł głosić swoje idee bez zamachów bombowych, ale to podobno wina przeprowadzonych na jego psychice eksperymentów CIA.
>>
>>53916064
najlepszy dziennikarz w kraju
>>
File: 1453064617608.jpg (143 KB, 960x641) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453064617608.jpg
143 KB, 960x641
hello, where is juicy fertile polish girl?
>>
>>53916234
kurwa taki geniusz się zmarnował w pierdlu bo ludzie nie chcieli go wysłuchać
>>
Mówcie co chcecie jaki ten PiS jest lepszy i patriotyczny, ale z trybunałem to przegięli pałę
>>
https://www.youtube.com/watch?v=jx1tOZgK8BI

co ten babiarz
>>
>>53916329
rozwiazac go powinni
>>
File: 1451059533242.jpg (170 KB, 400x889) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451059533242.jpg
170 KB, 400x889
>>53916366
poczekaj zuchu na nową Konstytucję
>>
>>53916341
ale ją zmasakrował c'nie wykopku
>>
>>53916341
zaorał jebaną pizdę z lisweeka
>>
File: 1444563522172.jpg (337 KB, 735x921) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444563522172.jpg
337 KB, 735x921
>>53916428
>>
File: 1433703812252.jpg (52 KB, 408x408) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1433703812252.jpg
52 KB, 408x408
>>53916428
ej MAti już nie lubimy babiarza bo to pisowiec
>>
>>53916341
>mistrzostwa świata w mówieniu jednoczesnym
kurwa, wsadzać gości do osobnych kabin i włączać mikrofon na określony czas
>>
>>53916341
MÓJ KOMENTATOR
>>
>>53916627
Babiarz wygląda trochę jak lis. Albo ten lis z Fantastycznego Pana Foxa.
>>
File: 1452635369490.jpg (58 KB, 343x353) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452635369490.jpg
58 KB, 343x353
>Ujawniamy kontakty posła Nowoczesnej z prostytutkami! 30 tys. zł dla czeskich aktorów porno od Teatru Polskiego!
>Nawet 30 tys. zł będzie kosztowało wrocławski Teatr Polski wynajęcie czeskich aktorów porno, a także zapewnienie im utrzymania na czas prób i przedstawień – ustaliła „Warszawska Gazeta”.
>Pieniądze trafią do czeskiej firmy PH Entertainment Group, Jej właścicielem jest Petr Hrebec, czeski model i aktor gejowskich filmów pornograficznych, a także męska prostytutka wyceniająca się na 200 euro za godzinę.
zawsze wam pisałem, że Kropkanowoczesna to nie żadne PO 2.0 tylko Palikociarnia 2.0, tylko tym razem zamiast wymachiwania gumowym kutasem zrobili z niego lidera partii
>>
File: 31132.jpg (173 KB, 650x488) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
31132.jpg
173 KB, 650x488
>>53916690
no na pewno nie jak kraśko
>>
PREZESA

KOCHAM I ROZUMIEM
>>
>>53916730
nie widzę związku przyczynowo skutkowego w tym co zapostowałeś
>>
>>53916730
gdyby to był wykop to byś dostał downvote'a
>>
>bądź Sapkowskim
>na podstawie twojej twórczosci powstały gry które odniosły wielki międzynarodowy sukces
>twojego nazwiska nikt nawet nie kojarzy
>twoich książek nikt nie czyta
można gorzej przegrać?
>>
>Bogusław Kaczyński nie żyje
Smutłem, tym bardziej że zmarł na ponowny wylew tak jak mój dziadek.
>>
>>53916987
ma o to bol dupy
>>
>>53916987
można być jeszcze Rafałem Ziemkiewiczem i pisać tak słabe książki że aż trzeba się przebranżowić na prawicową publicystykę
>>
>Wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński przyznaje, że w tym roku Polska będzie płatnikiem netto, jeśli chodzi o nasze roczne rozliczenia z Komisją Europejską. Oznacza to, że w 2016 r. więcej włożymy do budżetu unijnego, niż z niego otrzymamy.

ewakuacja z ue kiedy
>>
>>53917102
>przebranżowić na prawicową publicystykę
>przebranżowić
Przecież to tak jak by dalej pisał sci-fi
>>
>>53916987
słyszałem od kulki zagranicznych osób, że gry ich skłoniły do książek

>>53917102
albo plagiatorem sumlińskim
>>
>>53916759
Co on się posikał?
>>
>>53917102
Pieprzony los kataryniarza był dobry
>>
File: Andrzej_pilipiuk.jpg (43 KB, 440x576) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Andrzej_pilipiuk.jpg
43 KB, 440x576
>>53917227
pilipiuk-tier
>>
>>53917281
Pilipiuk przynajmniej nie udaje że jego książki są czymś więcej niż rozrywką.
>>
>>53917102
jego ksiazki to preciez jest dopiero prawicowa publicystyka
>>
>>53917123
sama się rozpadnie
>>
>>53917123
i bardzo dobrze przyszedl czas placic polaczki :^)
>>
>>53917841
ty rozumiem nie placisz bo zes bezrobotny?
>>
>>53917888
za co on ma placic jak dzieckiem jest?
>>
File: kill yourself.jpg (44 KB, 604x340) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kill yourself.jpg
44 KB, 604x340
>>53915909
>>53916288
>>
>>53917936
Będzie dawał dupy spasionym pedofilom po 60 w Belgii.
>>
File: Tak.jpg (815 KB, 2048x1529) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Tak.jpg
815 KB, 2048x1529
>>
>>53917936
Nawet jeśli nie jest to podejrzewam że niepełnosprawnym fizycznie/umysłowo przysługują jakieś ulgi.
>>
co tam prawaki
>>
>>53918045
nie w tym stopniu
>>
>>53918069
>>
File: Happy-Sad-Frog-15.png (108 KB, 400x381) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Happy-Sad-Frog-15.png
108 KB, 400x381
>>53918036
A mówiliście, że Orwell jest zredpillowany.
>>
>>53918069
co to za grubcio taki papusny?
>>
>>53918141
>zredpillowany
>>>/pol/
>>
>>53918069
Teraz wyobraźcie sobie prawicowca w swojej ulubionej koszulce z celtykiem, wpadajacego na gig HC. Od razu wpierdol.
Jakies wątpliwosci kto tu jest cywilizowany?
>>
>>53918195
>>>/lgbt/
>>
>>53918141
>redpill
nie ma czegoś takiego pelikanie
to tylko mem dzieciaczków z pol, które muszą czuć się mądrzejsze od wszystkich naokoło
>>
>>53918195
>>>/s/alataneczna
>>
>>53918141
Był głupim brytolem którego jarał kolektywizm, bo nie podobało mu się jak źli kapitaliści wyzyskują robotników w fabrykach.
>>
>>53918275
>wyzysk
>dobry
korwin wypierdalaj
>>
>>53918069
Nazywam się Piotr Nowak, jestem marksistą. Od pewnego czasu w moją stronę regularnie kierowane są oskarżenia o propagowanie "totalitarnej ideologii komunizmu". Tymczasem w świetle polskiego prawa komunizm ani marksizm nie są poglądami totalitarnymi. Art. 256 KK mówi o publicznym propagowaniu faszyzmu lub innego totalitarnego ustroju państwa. Wyrazem wyjątkowego niedołęstwa umysłowego jest też łączenie marksizmu - dyscypliny naukowej, wykładanej na wszystkich największych ośrodkach uniwersyteckich na świecie - z jakąkolwiek formą totalitaryzmu. Dlatego też wszystkie osoby, które zamierzają dalej bełkotać o "totalitarnym komunizmie" i sugerować naruszenie art. 256 KK muszą liczyć się z konsekwencjami, w związku z pomówieniem o popełnienie przestępstwa (art. 234 KK)

Z komunistycznymi pozdrowieniami,

Piotr Nowak, autor bloga Sex, Drugs and Walka Klas.
>>
File: 1453297136847.jpg (65 KB, 1012x581) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453297136847.jpg
65 KB, 1012x581
>>53918214
Chyba kto tu jest pizdą.
>>
>>53918305
Tego nie powiedziałem, ale przechodzenie ze skrajności w skrajność bystrym nie jest. I nie było jak historia pokazała
>>
>>53918347
>Demokratyczny socjalizm
>Skrajnosc
O ja jebe
>>
>>53918315
kek i później takie lewactwo się dziwi dlaczego w Polsce nikt na nich nie głosuje
>>
File: 1446286902170.jpg (27 KB, 240x320) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446286902170.jpg
27 KB, 240x320
jak to jest że spośród narodów Europy biernie nastawionych do polityki i niespecjalnie się nią interesujących wystaje niby świeca z dupy naród polski którego to przedstawiciele potrafią prowadzić wielogodzinne dyskusje na tematy polityczne niezależnie od wykształcenia wieku czy płci
>>
>>53918347
>demokratyczny socjalizm
>skrajnosc
>>
>>53918411
bo to przez korwinow i innych "le masakratorow" stworzyla sie taka dziwna kultura internetowa
a to czy to zla rzecz to raczej nie
>>
>>53918242
Jest redpill ideologiczny-socjalny (/pol/) i jest redpill jako strategia seksualna.
Ten drugi działa, potwierdzone info.
>>
>>53918411
bo jesteśmy po prostu najlepsi
>>
>>53918411
bzdury tak jest w kazdym kraju
>>
>>53918394
Dokładnie. Do ludzi nie ma co gadać przy użyciu poważnych i racjonalnych argumentów bo i tak nie zrozumieją.
>>
>>53918525
ja koriabek naprawdę sporo stykam się z obcokrajowcami i zawsze zadają to samo pytanie - czemu w polsce każdy tyle wie o polityce historii itd

głupio mi mówić że mało kto wie ale każdy rozmawia
>>
>>53918411
Bo w innych krajach ludzie potrafią się powstrzymać od pierdolenia na tematy o których gówno wiedzą.
>>
>>53918570
>przy użyciu poważnych i racjonalnych argumentów bo i tak nie zrozumieją.

Strzałem w potylicę?
>>
>>53918571
ale w kazdym kraju duzo gadaja o polityce, nawet dzieci tak jak u nas sa korwinisci u nich sa jakies farage itp, moze nie o historii bo nie kazdy kraj ma bol dupy
>>
>>53918517
oba są gównem dla fedoriuszy
>>
>>53918690
popieram
>>
>>53918110
>>53918315
>>53918069
dosłownie kto
>>
>>53918675
ujawnia się tutaj twoja niewiedza w takiej francji rozmowa o polityce jest nietaktem i można kogoś poważnie obrazić
>>
File: 1452874364229.png (291 KB, 425x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452874364229.png
291 KB, 425x375
>>53918690
Zbóldupiona beta wykryta. Idź całować paluszki swojej księżniczki, może w wieku 30 lat wyjdzie za ciebie zuchu. A może z innego z jej przydupasów takich samych jak ty.
>>
w polsce tyle gada się o polityce w internecie, bo polityka to nowy ukochany memes młodzieży
może za parę lat trend się zmieni i znowu wróci bezpodmiotowe memienie
>>
>>53918411
bo historycznie nic nie zrobiliśmy złego innym
tylko sobie robiliśmy krzywdę
>>
>>53918726
aha to we francji nie rozmawiaja o polityce?
>>
>>53918831
nie rozmawiają
>>
>>53918726
chyba jak się nie jest lewakiem w szariacie
>>
>oni znowu gadaja o rzeczach o jakich nie maja pojecia
>>
>>53918852
Zaczynam rozważać migrację.
>>
>>53918771
>nazywaj kogoś betą
>stosuj jakieś wyjebane w kosmos poradniki zjebów z internetu, które się zasadniczo sprowadzają do BĄDŹ STANOWCZY I MĘSKI, STAWIAJ NA SWOIM, SRUTUTUTU
o kurwa stary
>>
>>53918821
ukraincy byli traktowani jak psy

a i byloby duzo lepiej dla nas gdybysmy robili wiecej zlego dla innych
>>
File: 1452947565237.webm (3 MB, 640x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452947565237.webm
3 MB, 640x360
>>53918804
>on nie lubi polityczki
>>
>>53918880
Zapomniałes wspomnieć o obrazku z anime.
>>
>>53918852
to o czym oni rozmawiają?
>>
>>53918880
Działają? Działają.
>>
>>53918852
czas nauczyć się francuskiego
>>
>>53918927
najczęściej o kulturze modzie imprezach itd

nam się to wydaje memiczne a tam naprawdę poza kuluarami się po prostu na poważne tematy nie rozmawia bo to ludzi męczy
>>
>>53918890
>ukraincy byli traktowani jak psy
mówisz o I RP?
narodowość nikogo nie obchodziła, tylko stan
>>
>>53918972
mnie też męczy ciągła polityczka

kurwa ile można się jarać polityczką
jesteście kurwa gorsi niż te stare baby czytające galę i pudelka, bo życie gwiazd takie interesujące
>>
File: 1441573730086.jpg (27 KB, 510x498) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441573730086.jpg
27 KB, 510x498
Kocham PiS
>>
>>53918972
* o neobolszewickim gównie
>>
>>53918999
kozacy byli traktowani jak psy a nie byli to chlopi panszczyzniani
>>
>>53919032
to żbsz
>>
>>53919068
KORAB SIĘ NAWRÓCIŁ
>>
>>53919032
jeszcze o podróżach zapomniałem

francuzi bardzo lubią rozmawiać o podróżach z jakiegoś powodu
>>
>>53919093
bo chcieli nonstop jakas wojne
ale chuj tam, powinnismy aneksowac prusje, rozjebac moskwe, a nawet sprzymierzac sie z turkami
>ale muh honor
>>
>>53919093
Znowu wymyślasz. Kozacy to było dzikie ścierwo do wynajęcia. Mam Ci przypomnieć jak nas traktowali w czasie wojny polsko-bolszewickiej?
>>
>>53919093
Dokładnie bo jak zwerbowałeś chłopstwo do wojny to po niej wracali oni do swoich zajęć na roli a nie wzniecali bunty bo nikt nie chciał robić im laski.
>>
>>53919068
Aż trudno mi uwierzyć, czy przekonwertowanie na PiS to wszystko czego potrzeba by omijać filtry?
Witamy w klubie, zuchu.
>>
>>53919210
dobry argument kurwo
francja miala sprzymierze z turkami przez dekady a nikt im tego nie wypomina
>>
pod tą linią żadnej p*lityki

_________________________________
>>
>>53919093
po pierwsze kozacy to nie tylko narodowość, to styl życia
po drugie jak podskakiwali królowi tosobie na to zasługiwali
>>
TAŃCZ KORAB TAŃCZ KORAB TAŃCZ
>>
>>53919194
anektować* zuchu
>>
File: 1441884544315.gif (109 KB, 209x193) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441884544315.gif
109 KB, 209x193
>>53919319
Aż mnie trzęsie.
>>
Moim marzeniem geopolitycznym jest bałkanizacja Rosji
tak, by powstało z kilka państw europejskich z którymi można handlować i współżyć i nie martwić się o chore ambicje geopolityczne
no ale ten jebany ruski nacjonalizm i kult wodza ;_;
>>
>>53919427
tylko polonizacja, ty zdradziecka kurwo
>>
File: 1453220724203.png (665 KB, 800x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453220724203.png
665 KB, 800x600
>odpisywanie k*rabowi
Nie zniżajcie się kurwa do jego poziomu, tylko tym zaśmiecacie nitkę i dajecie pretekst do dalszego postowania.
>>
>>53919323
przed potopem kozacy pomagali krolowi zdobyc wieksza sile i dazyli do centralizacji wiec stad taki bol dupy na nich teraz
>>
>>53919427
w polsce masz jebany nacjonalizm i kult demokracji
muh jezusek narodów jak mnie to irytuje, na nic nie można spojrzeć krytycznie bo odbrązowianie
>>
>>53919497
trzeba byc debilem zeby sadzic ze nie zrobilismy nic zlego a jedynie zli sasiedzi nas wykorzystali
najgorsze sa wykopy podniecajace sie powstaniem warszawskim przez ktore stracilismy stolice
>>
>>53919497
Nawet nie trzeba mówić która partia zawsze żerowała na tym i podtrzymywała ten stan rzeczy.
>>
>>53919584
WYKURWIAC NA WYKOP JEBANE ZWIERZETA CHUJ MNIE OBCHODZI WASZA POLITYKA
>>
>>53919584
oo jak mnie te powstania cynglują to niepojęte

Grzegorz Braun robi boską robotę że wszystkie powstania szkaluje wprost i nazywa zbrodniami
>>
>>53919608
Uderz w stół a spierdolina popuści w gacie.
>>
File: 1453063847108.png (416 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453063847108.png
416 KB, 500x500
>>53919608
Pora zmienić temat. Proponuję Kurarin.
>>
File: nowy krol.jpg (81 KB, 960x622) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nowy krol.jpg
81 KB, 960x622
>>53919608
Petru
Krol
Duble
>>
>>53919497
Jakby w Polsce nie kultywowało się prawdy to wasz towarzysz Bolek dalej byłby na piedestale. I jego koleżcy też. Także możesz spierdalać ze swoimi żydowskimi rewizjonizmami bo muh krawędź, muh bait i muh special little snowflake.
>>
>>53919323
>po drugie jak podskakiwali królowi tosobie na to zasługiwali
no to wlasnie kurwa polski krol sobie zasluzyl na to ze pomogli rozpierdolic polske
>>
>>53919497
zrozum, że rosja tak wygląda nieprzerwanie od Iwana groźnego
To jest państwo które jest jednocześnie za duże i za małe (brak niezamarzających portów, żyznych ziem itp.)
które nie może się skupić na obywatelach,
I mają podobny ból dupy co Polacy, tylko że wierzą w swoją niewinność
>>
>>53919683
>prawdy

prawdy kiedy to kurwa wygodne, nie daj Boże skrytykuj 2RP a rzeczpospolitą szlachecką to już w ogóle
>>
>>53919661
Warszawskiego nie szkaluje, gestapowcu.
>>
>>53919709
tymi rewizjonizmami z czasów PRL-u jaka to sarmacja be, a Witos zajebisty i ważny? TW pls
>>
>>53919231
tyle z waszego "rozmawianie o polityce to nietakt we Francji"
>>
File: 1445689142196.png (439 KB, 482x590) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445689142196.png
439 KB, 482x590
>>53919770
>>
>>53919799
wyborca Nowoczesnej, panie i panowie
>>
>>53919775
No i na końcu przyznał, że to męczące.
>>
>>53919770
Ale Szydło jadąca rozmawiać o decyzjach PiS i pierdoląca o rozbiorach i 2RP jak potłuczona najlepsze co nie? Na wszystko jest miejsce i czas i nie trzeba srać nacjonalizmem i historią jak ktoś zapyta cię choćby o godzinne.
>>
>>53919859
no i co?
>>
https://www.youtube.com/watch?v=-xKvLRaTa6A

anoni zadzwonili do babełe
>>
kurwa ale jestescie zjebani sram juz ta polityka
>>
File: 1453161782241.png (776 KB, 906x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453161782241.png
776 KB, 906x1080
>>53919897
Gówno.
>>
CAŁA POLSKA SIĘ Z WAS ŚMIEJE
>>
Why are Poles so self loathing?
>>
>>53919957
PIS TO KURWY I ZŁODZIEJE
>>
>>53919931
lol, a chuj mnie ta stara krowa
>>
File: 1445956128440.jpg (82 KB, 507x338) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445956128440.jpg
82 KB, 507x338
>>53919987
stop reminding me of being Polish
>>
>>53919934
I co, napijesz się znowu? :^)
>>
File: 10.jpg (101 KB, 1600x1071) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
10.jpg
101 KB, 1600x1071
>>53920038
>>
File: 1449311269713.jpg (113 KB, 919x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449311269713.jpg
113 KB, 919x720
>>53920097
>>
>>53920056
czemu nie :DDDD
>>
File: 1453316953816.jpg (87 KB, 750x562) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453316953816.jpg
87 KB, 750x562
Ktory kot sie wam bardziej podoba?
>>
>>53920197
kaczyński nigdy nie miał żadnego kota

to osiedlowiec dokarmiany przez wszystkich sąsiadów
>>
File: kartofelka.jpg (233 KB, 1032x973) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kartofelka.jpg
233 KB, 1032x973
>>53920197
moja kotfu żbsz
>>
PSY > KOTY
>>
>>53920242
kartofelka najlepszy kot żbsz
>>
>>53920242
uwielbiam jak postujesz żbsz
>>
File: 1439590085248.jpg (61 KB, 541x604) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439590085248.jpg
61 KB, 541x604
>>53920242
Dżez > Kartoszeczka
>>
Który bliźniak wam się bardziej podoba?
>>
>>53920242
Jaka rasa? Nie znam sie na kotach.
>>
>>53920386
lechu miał dobre oczy ale żarł jak pojebion
>>
>>53920386
jaro
>>
>>53920393
kudłaty biały długowłosy
>>
>>53920383
wygląda jak jakiś włochaty smok
i jeszcze te oczy
nadkot
>>
File: 1313700913054.png (25 KB, 419x248) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1313700913054.png
25 KB, 419x248
>>
Wiecie co, może faktycznie przesadzamy z tą polityczką.
>>
File: 1444726237771.jpg (87 KB, 601x601) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444726237771.jpg
87 KB, 601x601
>>53920573
DŻEZ
>>
File: 421.jpg (28 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
421.jpg
28 KB, 480x360
>>53920607
https://www.youtube.com/watch?v=CY_ZfMUjTq8
>>
File: 1451093509023.jpg (39 KB, 374x347) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451093509023.jpg
39 KB, 374x347
>>53920579
>>
>>53920607
>>53920640
Czas na gierki

Co powiecie na starmade?
https://www.youtube.com/watch?v=2WSWecxkthg&list=PLCUMEjFdpASlQOOOHd0WzsyVtdE9B67Nc&index=14

Ogarnąłem źródło gdzie można dostać tą gierkę za darmo, a na stemie jest po 16$.
Chcecie sobie pograć anony w multi za friko?
>>
File: 230004517755.jpg (20 KB, 704x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
230004517755.jpg
20 KB, 704x400
>>53920607
>>
File: 1453380222932.png (146 KB, 1150x601) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453380222932.png
146 KB, 1150x601
codziennie przypomnieniem :^)
>>
File: 1425853457953.png (114 KB, 413x248) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1425853457953.png
114 KB, 413x248
>>53920579
Ohayou
>>
File: 20160121_151724.jpg (3 MB, 2448x3264) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
20160121_151724.jpg
3 MB, 2448x3264
kto /fa/ tutaj?
>>
>>53920781
homoseksualizm się leczy
>>
>>53920781
>szwab
>>
>>53920766
czy bede mial dziewczyne?
roll
>>
>>53920781
hej A R T I
>>
>>53920781
nie
>>
>>53920781
>noszenie białych trampopodobnych butów
>>
File: 1453378121345.jpg (68 KB, 365x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453378121345.jpg
68 KB, 365x960
>>53920781
czy wyglądam ładnie?
>>
>>53920916
GDANSK
D
A
N
S
K
>>
>>53920916
pedał, zboczeniec, nie mój anon
>>
>>53920781
>folksdojcz
>>
>>53920781
Pedał?
Czy folksdojcz?
Co gorsze?
>>
>>53920971
>facet
>z takimi nogami
>>
>>53920916
LEGINSY TO NIE SPODNIE
idź ją zabij. chociaż przynajmniej zgrabna jest, a nie te wieloryby co popierdalają po miastach w czarnych ledżajnsach, bo modnie i wygodnie
>>
>>53920916
Krzywe nogi.
Rozdwajające się końcówki
Przymała koszula.
pomięta biała koszula.
buty ala "o patrzcie jakiego punka, alternatywnego rocka słucham"
mam nadzieje że nie wychodzisz tak do ludzi?
>>
>>53920781
byś musiał się u nas tłumaczyć z takich ciuszków
>>
>m*da
wiecie co
wolę już polityczkę
>>
>>53920846
>>53920982
>>53921017
nie jestem niemcem, to tylko marka kurtki
>pro tip: wycieraczka
>>
>>53920781
>>53920916
Obcisłe spodnie to rak, zarówno na kobietach jak i mężczyznach. Jedyna dozwolona obcisłość to powinna być obcisłość dżinsów na kobiecym tyłku. Zawsze najbardziej podobały mi się takie szersze nogawki spod których wystawały porządne, grube obcasy lub porządne buty zimowe czy nawet glanopodobne.

A i zerwij tą niemiecką naszywkę pedale.
>>
>>53920781
Znajomy raz wyszedł w kurce Budeswery własnie z flagą niemiecką na ramieniu, na ulicę.
Nie doszedł nawet do ratusza, pierwszy gosc cos go zaczął wyzywac i splunął mu w twarz no i się zaczeło... Ale i tak dostał wpierdol i z limem pod okiem chodził.
>>
>>53921139
to jeszcze wytłumacz rozumowanie stojące za tymi chujowymi butami
>>
>>53920781
>kto /ofiara losu/ tutaj?
>>
>>53921077
To, ale myslę że figurę ma ok.
Ani nie spasiona, ani szkieletor.
>>
>>53921207
żbsz zostałem wyzwany od pedałów już dwa razy, miałem właśnie tą kurtkę na sobie
t. krakow, dosłownie cebulandia
>>
>>53920781
>nóżki patyczki
>nieestetyczna koszula wyjęta ze spodni
>za duża kurtka
>trampeczki na śnieg
>iPhone

pedał/10
>>
>>53921301
pewnie dlatego, że wyglądasz jak pedał
>>
>>53921301
zaczynam szanować Maczetburg
>>
>>53921301
pedał
>>
>>53921259
może i nie są najlepsze na tą porę roku ale są ciepłe żbsz
a to że ci się nie podobają to już twój problem
>>
File: arturek.jpg (346 KB, 1099x785) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
arturek.jpg
346 KB, 1099x785
>>53920781
artur przestań postować
>>
>>53921329
to teraz pokaż nam siebie :^)
>>
>>53921383
>hehe ocencie mnie
>hehe nie podoba sie wam wasz problem
to wykop daje porod takim rakom?
>>
>>53921301
Hehe znajomy w tej kurtce bundeswery wlasnie tez z krakowa był u mnie w poznaniu (nawet mi nie powiedział) i dostał wpierdol od dwóch randomowych przechodniów.

Moja porada, zacznij się ubierać normalnie, kup jakies normalne ciuchy w sklepie online dla narodowców, zamiast kupować rurki i płaszcze z niemieckimi flagami to nie będą cię wyzywac, pluć na ciebie i bić.

Polecam https://surgepolonia.pl/
>>
>>53921417
spierdalaj turczyn żbsz
>>
File: Łukasz.jpg (127 KB, 653x871) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Łukasz.jpg
127 KB, 653x871
>>53921448
>>
>>53921466
>patrioci w Poznaniu

uważaj bo Ci jeszcze uwierzę
>>
>>53921454
chodzi o kolor? ciemne buty tego typu za bardzo by się zlewały ze spodniami, dlatego białe
>>
>>53921466
Anon dobrze mówi. Ja osobiscie mam tą.
>>
>>53921579
Jacy tam patrioci. Jakaś patola po dopalaczach to była ponoć.
>>
>>53921633
o kurwa zapłacisz mi za to cala klawiatura w herbacie
>>
>>53920781
tylko cioty nieumiejące wyrobić własnego dobrego gustu wchodzą na /fa/
>>
File: 14533171484810.jpg (67 KB, 833x836) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14533171484810.jpg
67 KB, 833x836
modnie i wygodnie c'nie
>>
File: 1309254185582.png (116 KB, 421x248) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1309254185582.png
116 KB, 421x248
>>53920774
>>
czy ladowanie na ksiezycu naprawde sie wydarzylo
>>
>>53921748
Kurwa chodzenie w słuchawkach takich wielkich wyjebanych tez jest dla jakis uposledzonych.
3 minuty z auta do domu i z auta do roboty nie możesz się obyć bez muzyki?
I to jeszcze ze słuchawkami na pół głowy?
>>
>>53921383
>chodzenie zimą w nieocieplanych butach
>bez bieżnikowanej podeszwy
>kolor w sumie tylko na zimę
wygląd to akurat nie jedyne zastrzeżenie, już nawet nie wspomnę że połowa gimbazy w takich chodzi. przyznaj się, że masz jeszcze conversy w szafie na wiosnę
>>
File: 1440596261451.png (64 KB, 414x248) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440596261451.png
64 KB, 414x248
>>53921789
>>
File: IMG_20150523_214201.jpg (782 KB, 3264x2176) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_20150523_214201.jpg
782 KB, 3264x2176
>>53921823
tylko /sennheiser/
>>
>>53921448
>on ma kakieś swe zdjęcie do pokazania
>>53921748
>dawanie jebania o to jak się inny facet/chłopak ubiera
pe/fa/lstwo.
>>
>>53921844
Ja tam chodzę cały rok w jednych butach. Nawet mi nie zdążą przemoknąc przez te 5 minut drogi do sklepu po fajki.
>>
File: 3453.png (527 KB, 850x850) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
3453.png
527 KB, 850x850
postujcie swoje koszulki patriotyczne
>>
>>53921259
Biedny jest nie stać go na zimowe buty to chodzi w chińskich trampkach. Weź go nie dołuj nie kazdy w polsce ma kasę i zamożną rodzinę która mu kupi buty.
>>
>>53921844
conversy nie, vansy :^)
>>
>>53921939
nie ma na mój rozmiar koszulek sensownych i posiadającej godność człowieka cenie
>>
File: 1318796073364.png (81 KB, 421x248) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1318796073364.png
81 KB, 421x248
>>53921885
>>
File: 1430068540035.jpg (92 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1430068540035.jpg
92 KB, 600x600
>>53921939
>>
>wygladaja jak trampki
>to muszą być trampki
>>
>>53921976
Że co kurwa? Nosisz M-kę?
>>
File: 1318797725113.png (89 KB, 421x248) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1318797725113.png
89 KB, 421x248
>>53921990
>>
>>53921823
dorzucę kamyczek
jak można chodzić w słuchawkach z muzyką napierdalającą tak, że nie słyszałbyś choćby costa concordia zatrąbiła ci za plecami
>>
>>53922022
i owszem

nie jestem dużym kolesiem dla ciebie
>>
>>53921976
Ja kupiłem swoją koszulkę z flagą polski i orłem za 40zł na rynku u siebie w miescie.
>>
>>53922009
a co kurwa gumiaki?
>>
>>53921950
mój mudzin. też miałem w gimnazjum
>>
File: 1425240973961.png (42 KB, 428x318) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1425240973961.png
42 KB, 428x318
>>53922027
>>53921990
>>
>>53922057
trampki to szmaciaki na lato a anon >>53920781
ma buty nie dość, że na grubej podeszwie to jeszcze skórzane
no need to be upset, anonku
>>
Poczta Polska kobiet, danke schön
>>
moje buty zimowe mają tak przestarzały fason że już takich nawet nie produkują

czuje wintydż rzaba
>>
>>53922047
jaki kruszynek :3
>>
File: 4984.png (535 KB, 850x850) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
4984.png
535 KB, 850x850
A jak wam się ta podoba, anony?
>>
>>53922222
>>
File: orzeł.jpg (8 KB, 183x275) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
orzeł.jpg
8 KB, 183x275
>>53921939
>>
>>53922217
najlepsza klasyczna elegancja i proste wzory. nigdy nie będą wyglądać staro i źle
>>
File: 1[1].gif (157 KB, 512x254) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1[1].gif
157 KB, 512x254
>>53922057
dokładnie, za moich czasów tylko takie były.
I to jeszcze nowosc byla.

A teraz to smarkacze w liceum wymagają nie wiadomo czego, takich samych płaskich trampek tylko że z jakims logo conversa czy vansa i ceną 100zł czy nawet większą pff.
chyba ich pojebalo, jak to jest to samo chińskie trampki i taką samą funkcję spełnia.

Dobrze ze nie mam dzieci...
>>
File: 1444218058767.jpg (55 KB, 500x669) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444218058767.jpg
55 KB, 500x669
Szwecja> wszystko> Polska
>>
>>53922390
a potem się grupą szło tak, żeby piszczały najbardziej jak się da
>100 cebul za trampy
ja pierdolę
>>
File: 26448334.jpg (156 KB, 600x388) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
26448334.jpg
156 KB, 600x388
>>53922390
za moich czasów każdy nosił to

cały czas chodzę w takich klapkach np. latem
>>
>m*da
ja pierdolę człowiek ma wyglądać schludnie, być czystym i nie jebać
reszta to jebane fanaberie pedałków
>>
ehh
nosiłbym koszulkę ze smug papieżem
>>
File: 1228846-theknife_1.jpg (3 MB, 2362x3402) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1228846-theknife_1.jpg
3 MB, 2362x3402
>>53922403
zgadzam się
>>
File: 960.jpg (34 KB, 960x540) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
960.jpg
34 KB, 960x540
>>53922390
ech, to były czasy
>>
>>53922315


>>53922475
mam to własnie na nogach, to i szare skarpetki.
bo niby kaloryfery na maxa a jednak chłodno na gołą nogę.
Skórzane papcie na nogę po domu najlepsze.
>>
>>53922283
>red is bed

ja pierdole
>>
>>53922495
ja nie jebie ;__;
>>
File: 1443824567040.png (636 KB, 592x736) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443824567040.png
636 KB, 592x736
>>
>>53922283
ciekawe czy witold pilecki szanowałby robienie z niego przydrogich koszulek dla gimbopatriotów
>>
>>53922577
no to jeszcze tylko jedno ci zostało anonku do zrobienia
bądź sobą :^)
>>
File: haha kurwa.png (164 KB, 373x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
haha kurwa.png
164 KB, 373x500
>>53922581
t.
>>
File: 1452580178886.jpg (36 KB, 446x358) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452580178886.jpg
36 KB, 446x358
>>53922576
Noszenie koszulek Red is bad to dosłownie dawanie znać całemu swiatu o swoim zjebaniu mózgowym. Nie różni się to w ogóle od noszenia koszulek np. z anime.
>>
>>53922283
>>53921939
>>53922616
ile to w ogóle kosztuje? taki sam przekręt jak z PROSTO, co to miało być ciuchami dla prawilnych mordeczek z ławeczki i kosztowało po 300 za byle szmatę?
>>
>>53922667
niech ktoś zrobi infografike top 5 qt słodziaków z polszy
>>
>>53922733
identyczny
>>
>>53922616
Jak dla mnie ta cała odzież patriotyczna to profanacja symboli narodowych. Może profanacja to trochę za mocne słowo, ale jest to w złym smaku trochę. Dizajny są przeważnie chujowe. No i przede wszystkim ludzie ją noszący na to nie zasługują i przesądzają, że to przeważnie profanacja. A chyba można byłoby inaczej.
>>
>>53922667
schody byś oddał kolego, póki po dobroci proszę
>>
File: koszulka_2[1].jpg (158 KB, 700x597) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
koszulka_2[1].jpg
158 KB, 700x597
>>53922563
>>53922577
Czyli połowa sukcesu za tobą.
Teraz popracuj nad umysłem, uwierz w siebie, nie naśladuj innych, tylko bądź sobą, poczytaj jakies ksiązki psychologiczne jak sie rozwijac.
Popracuj tez nad ciałem rób pompki i brzuszki (do tego nie potrzeba żadnych przyrządów) codziennie, idz na solarkę, idz na siłkę, poszukaj w internecie jak sie zdrowo odżywiać, zredukuj ilosc jedzonego mięsa bo to też szkodzi.
>>
File: 1443169762519.jpg (30 KB, 316x202) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443169762519.jpg
30 KB, 316x202
>>53922792
ERA SATANS JÄVLA TRAPPOR! MÅTTE SATAN PLÅGA DIG FÖR EVIGT >:(
>>
Od prawdziwych bohaterów i najlepszego pokolenia do gimbopatriotów i cwaniaczków. Co poszło nie tak, zuchy?
>>
File: goblin.png (25 KB, 567x624) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
goblin.png
25 KB, 567x624
>>53922838
a, to świadomie wybieram fapienie do waifu
>>
File: le_polish_prom_man.jpg (312 KB, 960x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
le_polish_prom_man.jpg
312 KB, 960x1280
>>53922667
such a qt
>>
>>53922838
Zaczynij chodzic do kosciola co niedziele, az gdy bedziesz gotowy, idz do spowiedzi.
Ogranicz kurchana, który jest twym więzieniem i marnacją czasu. Naucz się gotować, cały czas chodząc na siłkę.
Kup sobie zwierzaka, najlepiej kota, bo nie trzeba z nim wychodzić, nauczysz sie odpowiedzialnosci, będziesz dla kogos ważny w życiu i bedziesz mial sie o kogo troszczyć.
>>
>>53922786
To jest zwykłe fanbojstwo i myslenie stadne.
Kiedys ludzie nosili koszulki z nazwami zespołów metalowych, żeby inne zjeby ich łatwo rozpoznawały i dawały atencje oraz akceptacje.
>>
>>53922939
a blu lu blu
muh pedały w rurkach
>>
>>53922777
post qts
>>
>>53922838
łukasz, czy to ty
>>
>>53922988
He looks so sad :(
>>
>>53923006
nikt tu nic nie mówil o pedałach w rurkach, wykopku

spierdalaj cebulaczyć z niemiecką flagą
>>
>>53922939
zdechli
>>
>>53923062
Nie, tutaj Karol
>>
>>53922939
Baby Boomersi spierdolili cały wszystko żbsz
>>
>>53923118
a Artur gdzie?
>>
>>53923066
he was :(

>>53923007
/polska/ qts >>53921485 >>53921417
>>
>>53923073
to był post naśmiewający się z tego porównywania dwóch niezwiązanych grup, by pokazać że dawniej było lepiej
>>
>>53923062
>on myśli, że tylko ty możesz dążyć do samodoskonalenia i to propagować
artur, panie i panowie
t. łukasz
>>
File: 1403677333578.png (110 KB, 381x448) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1403677333578.png
110 KB, 381x448
>>53922939
>patriotyzm

niby czemu mam poświęcać swoją wygodę za akceptację kultu religijnego państwa
>>
File: 1442656119933.png (18 KB, 509x411) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442656119933.png
18 KB, 509x411
>>53923170
:-(
>>
>>53920386
Lech, szkoda że Jarosław nie poszedł w jego ślady.
>>
>>53923164
gadałem z nim parę dni temu, pożegnał się mówiąc, że idzie się ciąć
może już nie żyje
>>
>>53923192
możesz sobie memkować w nieskończoność le wrong generation may may, ale i tak wiesz że to prawda
>>
>>53923192
>z tego porównywania dwóch niezwiązanych grup
>dziadencja i ich potomkowie nie są związani

LOL
>>
>>53923223
A co to za łukasz?
O co chodzi?

Chętnie poznam jakiś światły umysł na poziomie. jakby co nie interesuje się świadomym snieniem, dołaczeniem do świadków jehowych lub jakis innych sekt, nie chce tez kupic dragów.
>>
>>53923383
żbsz jestem ekspertem od świadomego śnienia
t. artur
>>
>>53921633
>on wydał swoje/matki/ojca ciężko zarobione pieniądze na takie gówno

Już nawet nie gniję.
>>
>>53923256
On chodzi się ciąć całkiem często, przy czym jest zbyt wielką pizdą, żeby nawet to zrobić, już nie mówiąc o zabijaniu się.
t. łukasz
>>
>>53923383
dodaj mnie na steamie, Revolver Ocelot
>>
>>53923294
no ja się osobiście zgadzam z tym, że świat idzie w złym kierunku,
ale to porównywanie czasów postkomuny i czasów po wygranej wojnie o niepodległość mnie cyngluje i kojarzy mi się z jakimś kwejkiem
>>
>>53923230
Bo hurr Patriotyzm to cnota. Jak kurwa cnota może być cos za brak czego niektórzy by cię najchętniej powiesili na drzewie?
Cnota to taki bonus, więcej niż ma zwykły człowiek. To nie jest cos wymaganego, tylko podobno cos godnego szacunku. Jak każdy przestanie wyrzucać smieci na ulicę to Romek, który dotychczas je wyrzucał będąc w tym osamotniony przestanie być godny pochwały.
>>
czemu PiS tak powoli rozwala to państwo, chcę już zobaczyć płomienie
>>
>>53923530
Revolver Ocelot
Mam już takiego goscia na steamie w znajomych...
hmm :D
>>
>>53923530
FAŁSZYWA FLAGA
TO NIE JA
NIE DODAWAĆ
TURCZYN TY KURWO
>>
>>53922939
>ale ta młodzież pojebana, czasy się kończą, nic z nich nie będzie
- arystoteles
>>
File: 2469.jpg (64 KB, 850x850) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2469.jpg
64 KB, 850x850
>>53923472
a emeryturę babci wydałem na to

mogła mieć za to lekarstwa, ale powiedziała że mnie się bardziej przydadza i wie, że dobrze je wydam
>>
>>53921633
>surge
ale przynajmniej jędrek ciekawie opowiada
>>
>>53923588
Żebyś się jeszcze nie zdziwił, wykopku.
>>
File: 1445450245897.jpg (73 KB, 640x544) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445450245897.jpg
73 KB, 640x544
>>53922838
>samodoskonalenie
>ćwiczenia
>dobre żarcie
a jedyną różnic a między nami jest to, że lepiej będziesz wyglądał w trumnie.
>>
>>53923722
>>53923722
>>53923722
>>
>>53923675
I prawdopodobnie później.
>>
darmowe leczenie ze spierdolenia za 14 minut
>Braco is here for everyone to offer fresh happiness, hope and help through his live streamed gaze. This experience is defined by people in many countries as one of loyal goodness, distinctively natural and simple, yet profound in its enriching and loving effects on lives.
>Encounters with Braco’s Gaze are distinguished by restoring people’s hope and peace, enabling the needed help to come effortlessly and generously.
http://braco-tv.me/livestream.jsp
>>
>>53923766
żadna róznica.
>>
>>53916408
niech od razu pańczyznę wprowdzą według rodowodu
>>
>>53918141
>tfw you can't sign for war to kill evil fascist
>>
>>53920781
milem taka kurtke na moim pierwszym woodstoku w 2005
>>
>>53918411
ja tam na nikogo nie głosuję i jak koles/panna jest politykiem to od razu ich skreslam
Dla mnie to taki kabaret za nasze pieniądze, szkoda, że oni tylko autentycznie rozwalają kraj
>>
>>53922529
talentless hacks
>>
>>53921466
najlepiej sobie jeszcze wytatuuj orła na ręcę, żeby zyskać akceptację wsrod Polaków
Thread replies: 318
Thread images: 84
Thread DB ID: 468487[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.