[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Sverigetråden - Kirinoupplagan
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 462
Thread images: 151
File: YBTX8aS.jpg (160 KB, 750x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
YBTX8aS.jpg
160 KB, 750x1000
haha aa
>>
File: 2360136.jpg (750 KB, 2651x3858) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2360136.jpg
750 KB, 2651x3858
Azusa
>>
Förlåt för att nattråden var så död, jag är sjuk så jag sov. Till helgen är jag nog frisk!

...Men då är ju nbögarna i tråden också ;_;
>>
File: ONEOFF.jpg (28 KB, 320x237) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ONEOFF.jpg
28 KB, 320x237
>>53906112
EN AV
>>
God morgon
>>
>>53906223

God morgon anon-kun!
>>
>>53906049
http://www.ur.se/Produkter/158022-Hej-litteraturen!-Upplysningen
>>
>>53906266
:3
>>
File: 1437135001997.jpg (104 KB, 775x719) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437135001997.jpg
104 KB, 775x719
>dkn hatar animebrevare men har börjat posta sådan skit bara för att alla blir så arga
>>
File: dubbleman.jpg (23 KB, 540x405) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dubbleman.jpg
23 KB, 540x405
>>53906161
Fin FÅ, anon
>>
God "Morgon"
>>
I want to molest Sweden.
>>
File: 1386067415702.jpg (182 KB, 955x774) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1386067415702.jpg
182 KB, 955x774
God morgon.
>>
>dkn man antagligen inte kommer få en gymnasieexamen
Begå plockepinn j/n?
>>
>>53906311
Tack för att du bidrar till kanalkulturen anon-kun :3c
>>
>>53906419
They do a good enough job at that themselves desu
>>
>>53906311
>dkn jag har hatat det sedan jag hittade hit för något år sen
>dkn har börjat gilla det nu för bara några dagar sen
>>
>>53906468
>sammabögande
>>
kan någon breva korsriddar-knatte?
>>
File: 15415623313.jpg (41 KB, 500x332) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
15415623313.jpg
41 KB, 500x332
>dkn död tråd
>>
>>53906658
så är det alltid när alla jontar har skola, löneslavar slavar och neetar som inte vaknat än
>>
File: 1452900491388.jpg (112 KB, 675x949) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452900491388.jpg
112 KB, 675x949
>>53906658
jag finns här anon

t.arbetslös
>>
File: 1452586591101.jpg (456 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452586591101.jpg
456 KB, 1280x720
varför är mia så bäst?
>>
>>53906658
Ska vi breva om Legenden om Zelda och nya bästa flickan?
>>
File: Linkle.full.1942224.jpg (855 KB, 1062x1505) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Linkle.full.1942224.jpg
855 KB, 1062x1505
>>53906846
Tappade bilden.
>>
>>53906866
Synd att det är inte en fälla.
>>
File: 1452633074539.jpg (279 KB, 1125x1600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452633074539.jpg
279 KB, 1125x1600
JAG HAR INGET LIVE!!
>>
>dkn har typ 4 portioner pasta kvar
>>
>>53906455
Snälla, gör något för att rätta till det. Jag gick ut utan fullständiga betyg och det är det värsta misstaget jag gjort.
>>
File: asyl.png (333 KB, 639x497) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
asyl.png
333 KB, 639x497
bra video
>>
>>53906908
Link är ju nästan redan en fälla i det nya spillet favä. Du får nöja dig med det.
>>
>>53906961
Link är ju en twink inte en fälla.
>>
File: 1428819444140.gif (2 MB, 600x540) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1428819444140.gif
2 MB, 600x540
Idag ska jag vinna 100 solokö mmr, tänker inte sluta spela innan dess. Vi ses efteråt tråden.
>>
>>53906989
I det nya spelet så ser han väldigt tjejig ut i alla fall.
>>
>>53907019
M-men du kan väl kika in varje gång du är i q va?
>>
File: 1452910343249.png (278 KB, 837x538) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452910343249.png
278 KB, 837x538
>>53907058
Näh, ser ut som en knullpojke(twink)...
>>
File: 1434864969197.png (776 KB, 1755x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1434864969197.png
776 KB, 1755x1080
>>53907070
Jo, det kan jag väl göra ifall du vill!
>>
>>53906949
Finns tyvärr inte mycket jag kan göra.
>>
>>53907080
Jaha. I vilket fall som helst så är han nästan redan en Linkle.
>>
>dkn hyrt stor lokal med två rum

>dkn ska anordna skoldisco bara för tjejer i ena rummet

>dkn ska anordna sexmissbrukarträff för asylsökare i andra rummet

>dkn discot är i full gång så låser jag dörren utåt och släpper in asylsökarna

Vad gör ni för att berika Sverige?
>>
>>53907172
låter 20 somalier bo på min vind
>>
File: 810732.jpg (198 KB, 1280x908) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
810732.jpg
198 KB, 1280x908
>>53907157
>>53907058
>>53906961
>>53906866
GE MIG EN LINK PV NU
>>
File: doomed.png (99 KB, 209x266) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
doomed.png
99 KB, 209x266
>>53907019
Hur mycket har du nu?
>>
>>53907214
>vara bög
avsluta dig själv min gode """""""man""""""
>>
>>53907214
Är du en tjej?
>>
File: 1411855057791.gif (729 KB, 500x749) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1411855057791.gif
729 KB, 500x749
>>53907241
>>53907242
>>
>>53907283
STOCKHOLM!
>>
>minus 20 grader i Götet
Jagjagmagi är riktigt, tvivla aldrig på det
>>
>>53907283
G Ä V L E
>>
>>53907220
Spelet är pausat nu så kan svara. Har 4988.
>>
File: jolyne kujo.png (568 KB, 500x721) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jolyne kujo.png
568 KB, 500x721
>>53907356
Lycka till
>>
HAHAHAHAHHA!!

http://www.metro.se/nyheter/yougov-mp-far-lagsta-stodet-nagonsin-sd-fortsatt-storsta-parti/EVHpat!tziHetGvKLhiM/
>>
>>53907283
Gillar my yaoi?
>>
File: 1427135185414.jpg (127 KB, 831x981) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1427135185414.jpg
127 KB, 831x981
>>53907386
Tack!
>>
>>53906455
>>53906949
>dkn jag har gymnasiekompetens men aldrig läste matte c
>dkn blir av med jobbet om 2 veckor och tänkte läsa matte c för att kunna läsa nåt på högskolan
>får inte läsa på komvux för att folk utan gymnasiekompetens prioriteras och bara 32 elever antas i månaden i min stad

Borde kunna tenta av det men jag är fan hopplös på matte, har typ matte-dyslexi

>läste bokstavligen sommarkurs för att jag inte klarade matte b
>>
>>53907413
Klart.
>>
> antyder att jag tänker köpa kursböcker för 2000 spänn
>>
>>53907468
Verkligen? Har hon sagt det?
>>
>>53907019
>inte ens ha 2700 3v3 mmr
Är du ens gladiator?
>>
File: 006n_0.jpg (575 KB, 777x1195) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
006n_0.jpg
575 KB, 777x1195
>>53906112
>dkn ingen kirinofv
>>
>>53907453
Vad jobbar du med och varför blir du av med det?
>>
HELLO THERE FRIENDS! =))

WHATS UP???? =DDDD

HAVING FUN??? =))))))

SOME DAY I WAS SITTING AND I THOUGHT MAAAN I WANT TO LIVE IN SWEDEN

CAN YOU TAKE ME IN?????

I'LL BEHAVE

I PROMISE =dddd
>>
>>53907413
[spojler]Gillade*[spojler/]

;_;
>>
>>53907514
My är det du?
>>
File: 1452451897644.png (844 KB, 1013x676) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452451897644.png
844 KB, 1013x676
Fy fan vad jag hatar svenska tjejer. Degenererade jävla horor som bara bedrar och ljuger. Det enda dom bryr sig om är sig själva och sin jävla "lycka" vilket innebär en lina från en pundares kuk eller varför inte en resa in till ghettot. Jag gillar faktiskt terroristerna för dom dödar iallafall bort skräpet, nbögarna, från samhället. Hell fucking Seger.
>>
http://www.metro.se/metro-debatt/jag-minns-hur-han-drog-mig-i-haret-och-tvingade-mig-att-suga-av-honom/EVHpat!ZIV0NYSBs0r3/

Inte för att vara en mansgris men...

Alltså, vad för personer umgås hon ens med?
Känns som porthistorien är den enda helt oskyldiga.
>>
>>53907525
Fin pasta
>>
>53907525
han brevar det igen!
>>
>>53907529
Låter som hon lever en slynas liv.
>>
>>53907477
Vet inte favä.
>>
>>53907504
Databasadministration/kundservice, företaget jag jobbar för går i konkurs. Har inte fått lön på 2 månader, rätt drygt favä
>>
>>53907578
https://twitter.com/cassklatzkow

Kolla bara vad för sorts person hon är.
>>
>>53907601
>göra det gratis
>på arbetsmarknaden
>>
File: 1438771370509.jpg (18 KB, 691x88) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438771370509.jpg
18 KB, 691x88
första matchen avklarad!
>>
>>53907524
My brevar inte längre, folk blev för krypiga.

De få hon låter följa henne på nbögsmedier är fortfarande skitkrypiga och brevar hennes brev i tråden ibland

t. Filtrerade henne efter hennes andra brev
>>
>>53907555
>>53907545

Borde inte ha gett honom en (du) favä min familjemedlem
>>
https://twitter.com/SvartKvinna
>>
>>53907620
Slyna, kolbrännare samt psykiskt störd. Hur fan får hon skriva bajs artiklar till metro?
>>
>>53907601
Synd, varför söker du inte efter ett nytt jobb?
>>
File: 1450801026276.jpg (20 KB, 460x287) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450801026276.jpg
20 KB, 460x287
>>53907529
>sverige
>2016
>en av de mest popoulära nyhetstidningarna har en artikel med titeln /jag-minns-hur-han-drog-mig-i-haret-och-tvingade-mig-att-suga-av-honom/
Vill av denna åktur.
>>
File: SelamFestival05.jpg (275 KB, 1600x1062) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
SelamFestival05.jpg
275 KB, 1600x1062
>>53907529
>Jag minns killen som skulle köra hem mig efter en utekväll. Jag råkade somna i hans bil och vaknade upp vid ett hotell vid Arlanda där han sa att vi skulle sova tillsammans. Jag ville verkligen inte sova med honom men vågade inte säga något. Väl i rummet betalade han för porr till teven och började ta på mig. Jag tänkte att om jag inte kysser tillbaka och ligger helt stilla och inte rör mig så kommer han fatta att jag inte vill. Men han struntade i det och fortsatte tills han var klar. Dagen efter körde han och hans kompis hem mig och skrattade hela vägen tills jag blev avsläppt hemma.


>håller käften och säger inte nej
>?????
>våldtäkt


alltså, är de helt jävla handlingsförlamade eller?
>>
>>53907620
>dom
Vilken jävla babbe.
>>
>>53907640
Det märks att du filtrerade henne efter hennes andra brev favä.
>>
>>53907634
>vad är kontrakt
Jag får mina pengar ur konkursen om typ en månad, även om jag levt halvtaskigt i två månader kommer det kännassom att vinna på triss när man helt plötsligt får in tre löner på en gång
>>
>>53907693
>Jag tänkte att om jag inte kysser tillbaka och ligger helt stilla och inte rör mig så kommer han fatta att jag inte vill. Men han struntade i det och fortsatte tills han var klar.
>>
>>53907505
No you wouldn't survive in this cold that winter chan has brought
>>
https://twitter.com/cassklatzkow/status/676833038542729216

>är i kontakt med Atladottir

Jamendåsa, det förklarar allt.
>>
>>53907529
Är det vita män som har knullat henne, det undrar jag.
>>
File: 133543988399.jpg (34 KB, 300x342) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
133543988399.jpg
34 KB, 300x342
https://twitter.com/cassklatzkow/status/676709908528676864

Inte näthatare men..

>Har väntat på och längtat efter att no bra å genomskinliga kläder ska bli trend. Njuter av detta tack @KimKardashian
>>
0-4 kaffe
5-9 te
>>
File: 1453321343826.jpg (235 KB, 1203x1447) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453321343826.jpg
235 KB, 1203x1447
>dkn någon gör dåliga skämt på föreläsningen
>>
>>53907676
Vill göra nåt annat, trött på att prata med folk som aldrig lämnar sina hem på telefon, helt seriöst så har hälften av våra kunder något talfel. Antingen är dom från skåne eller så stammar dom så drygt att det inte går att höra va dom säger.

Företaget jag jobbar för säljer skivor och betalar alldeles för höga löner till folk som mig som kanske gör 20min jobb i veckan
>>
>>53907862
Hur mycket fick du?
>>
>>53907529
hon var jävligt snygg synd att hon är lika mentalt störd som alla andra tjejer
>>
>>53907657
> metro
Gissa varför de måste ge bort tidningen gratis
>>
File: 1453041219631.png (289 KB, 492x492) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453041219631.png
289 KB, 492x492
>>53907914
>snygg
hahaha
>>
>>53907880
Jobbar 10-14 och får 21500

Det är ju inte särskilt mycket i månaden men med tanke på hur lite tid jag investerar så är det rätt bra
>>
File: 1450676792705.gif (31 KB, 257x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450676792705.gif
31 KB, 257x200
>>53907393
>Åsas ansikte
>>
http://www.svd.se/visst-handlar-kvinnosyn-om-olika-kulturer/om/overgreppen-under-we-are-sthlm

Varför låter svd klas lunds kvinliga alibi publicera sånt här på sin sida? Varför inte på nordfront?
>>
>>53907956
Jävlar, skulle inte ha något emot att jobba 07-17 för den lönen, har inte något och letar som en galning.
>>
File: skrattande_loli.jpg (217 KB, 839x1083) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
skrattande_loli.jpg
217 KB, 839x1083
>>53907914
>snygg
>>
>>53908015
Tips från farfar 26 som haft rätt många jobb

>få truckkort från arbetsförmedlingen
>ta tag i pungen
>sök jobb i norge
>dra in 30 lök efter skatt

Efter 8 månader kan du ta ut norges version av a-kassa, åkte ut och reste i 18 månader för pengarna jag tjänade under mina 8 måmader i norge och fick betalt för det första halvåret. Fick ett mail där dom ville ha in mig på ett möte och då skrev jag bara av mig

t. Slug jävla blodigel
>>
>>53907635
>faktiskt spela dattaspel
>>
ska kolla på esport snart grabbar
>>
>>53908165
Kommer inte få truckkort från arbetsförmedlingen, har koll på jobb i norge
t.också farfar(26)
>>
>>53908177
Dattaspel är väl okej, men my little pony och lol/dota/hon/cs/cod är lite väl barnsligt
>>
>>53908215
Seriöst fråga nästa möte med din handläggare om du kan få truckkort, dom fixar in dig på en tvådagarskurs
>>
>>53908165
skaffade truckkort efter gymnasiet favä
>>
File: 1450533615184.jpg (54 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450533615184.jpg
54 KB, 400x400
>>53908223
>t. sitter på 4kanal
>>
File: Umaru är sugen.jpg (182 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Umaru är sugen.jpg
182 KB, 1920x1080
>dkn snart lunch
>dkn så många möjligheter
>>
>>53908295
Har redan gjort det, de säger endast de som är under 25 får den möjligheten. Jag pluggade sen jag gick ut i gymnasiet, men det gick dåligt, hur mycket än jag försökte så tog det en sån jävla tid att jag är helt körd. Nu när jag är i akutbehov utav inkomst, så finner jag inget, skulle snarare säga finns inget för en farfar som mig som aldrig jobbat under min studietid.
>>
>>53908340
Vad skall du välja?
>>
>>53908372
Kolla in personlig assistans/dagisvikarie.
>>
>>53907914
Familj, in på hennes instagram. Hon är tjock.
>>
>>53908406
Jepp, har börjat kolla in där också sedan augusti.
>>
>>53908322
Har vart här väldigt länge, det är inte nåt man bara slutar med favä. Hade vart som att kapa ett finger eller nåt.

Att spela månadens smak e"sport" och se på ponnytecknat är på en helt annan nivå
>>
>>53908435
haha aa sant, dina barnsliga intressen är inte barnsliga för du säger det
>>
Nån som har hackat sitt 3ds här favä är det svårt favä
>>
File: fb.jpg (130 KB, 711x340) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fb.jpg
130 KB, 711x340
>fb-cucken
>>
>>53908558
stick till sweditt hora f a v ä
>>
File: 1441256603539.png (215 KB, 447x586) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441256603539.png
215 KB, 447x586
>>53908377
Kan inte bestämma mig, i huset har vi:
>pizzeria
>thaiställe
>grill
>knegarlunch aka ärtsoppa och pannkakor

Sushi och diverse snabbmatställen inom 2min i bilen. Ica maxi med grym lunchchark och fiskbil med galna landgångar

Jag lägger för mycket tid på att lista ut vad jag ska äta till lunch, kanske tar en macka
>>
>>53908570
ganska bra bete favä
>>
>>53908578
ta sushi, det passar med autismen som du utstrålar.
>>
>>53908558
Ja och nej det är inte. Om du menar "hackat" med att kunna läsa data från den, så behöver du en seriell terminal, samt en USB kabel som låter rådata läsas och skriva(om du får upp RW rättigheter). Men om du menar "hackat" med att modda, så finns det massa du kan läsa på nätet.
>>
>>53908558
Har ett "hackat" kort till min nds med ett microsdkort som man lägger in roms på, är det så man gör med 3ds också? Har en 3ds men finns ju typ inga bra spel bortsett från dom jag redan har
>>
>>53908578
Sushi/lunchchark/fiskbil. Nu har du tre alternativ att välja mellan.
>>
>>53908615
>bete

http://www.ltz.se/jamtland/ostersund/nytt-projekt-forsoker-para-ihop-ensamkommande-flyktingbarn-med-svenskar
>>
File: 1452525718393.jpg (108 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452525718393.jpg
108 KB, 640x640
>döpa sig och konfirmera sig i katolska kyrkan för att hitta konservativ sötpaj
J/N
>>
>>
Hur många 2dfigurer har ni hemma?
t. en enda
>>
File: 1441878654591.gif (2 MB, 500x388) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441878654591.gif
2 MB, 500x388
>>53908640
Min autism är större än så, vilket sushiställe ska jag ta? Det ena har dom godaste rullarna men det andra får man med sjögrässallad som är topp gott

Det tredje stället har större bitar än dom andra
>>
>>53908688
>han har inte konfirmerat sig
VA

HA
>>
>>53908688
>inte vara döpt
>>
>>53908726
>katolska kyrkan

Jösses vilken unik liten snöflinga du är
>>
>>53908726
Hur skall jag ha konfirmerat mig när jag inte är döpt?
>>
>>53908722
>dom
jag vet inte abdullah, skit i det jävla kines-stället dra i dig en kebab i bröd istället-
>>
>>53908754
>hans pappa är Alexander Bard

lmao
>>
>>53908747
om du bara visste :3
>>
>>53908688
>katolska kyrkan
Dina förfädrar gav sina liv i kamp mot papisterna, anon. Har du ingen skam i kroppen?
>>
>>53908680
>para ihop folk för så att de kan lära sig svenska, typ som brevvänner

DE GER ALLA FLYKTINGAR FLICKVÄNNER KVÄÄÄ


Det är ju en ändå helt ok idé för att integrera folk...om nu Sverige inte var efterblivet och att "flyktingbarnen" i själva verket är vuxna lyckosökare.
>>
>>53908688
>Kristendom
Fullständigt motbjudande
>>
File: 1427075777937.jpg (26 KB, 686x134) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1427075777937.jpg
26 KB, 686x134
Andra avklarad
>>
ONCE I WAS SEVEN YEARS OLD
>>
>>53908837
*LUTAR MIN FEDORA I DIN ALLMÄNA RIKTNING*
>>
>>53908763
>dkn blond
>dkn grönögd
>dkn rött skägg
>dkn kan skilja på subjekt och objekt men rent instinktivt väljer att skriva dom när jag är på mobilen

Hedersblatte som jag är blir det nog pizza
>>
File: 1445026769668.jpg (510 KB, 1300x867) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445026769668.jpg
510 KB, 1300x867
>>53908812
Mina förfäder är katoliker.
>>
>>53908812
Protestantismen var inte på något vis bra for Europa och framförallt inte för Sverige.

>sola fide
Så jävla efterblivet. Om du ska va kristen är det enda bra valet att bli katolik.
>>
>>53908862
kan jag på nåt sätt unsubscribea från dessa brev?
>>
>>53908577
>veta att mitt brev hade passat där
Efter dig bubbennubben
>>53908645
Hacka som i att kunna spela gratis spel på den
>>53908646
Nä på 3ds håller man på och ändrar mjukvara osv
>>
>>53908926
filtrera ut avklarad idag så slipper du.
>>
>>53908936
Sök bara homebrew 3ds.
>>
vilket passar svenska språket bäst?

SSK

eller

SSS

stor svart
>>
>>53908688
>inte vara konfirmerad
Och du kallar dig svensk?
>>
>>53908967
SSS är Svensk Socialistisk Samling så det namnet ger du fan i jävla degenererade fanskap
>>
>>53908882
>Han tror att jag är ateist
Abrahamistiska religioner är för invadrare, hagall Oden
>>
File: 1397768801354.jpg (17 KB, 200x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1397768801354.jpg
17 KB, 200x200
>>53908922
Orkar verkligen inte bråka om religion igen, kan vi inte bara breva känslor eller nåt?

>dkn hungrig
>>
>>
>>53908964
Tänkte följa en efterblivensäker guide på vg men man vet aldrig när man bara har en chans på sig i vissa stadier
>>
File: Chiyo.png (871 KB, 968x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Chiyo.png
871 KB, 968x720
>>53908993
Låter som en utmärkt anledning att använda just det då.
>>
>>53909019
Om du är osäker så gå till leddit 3ds...
>>
>>53909013
>sleeping on the floor

Literally why
>>
>>53909013
>a

>fucking

>dot
>>
>>53909007
Du kan ändå aldrig försvara sola fide för det är totalt efterblivet på alla sätt.

>dkn bajsnödig
>>
File: nordens skald.gif (1002 KB, 493x263) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nordens skald.gif
1002 KB, 493x263
En dyster sjel lå der på bakken
Så kald at allt vann ble til IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIISSSSSSSSSSSSS
>>
>>53909057
Nyinflyttad och möblerna kommer dagen efter så hon tog bara med sig en madrass för en natt?
Ser väldigt tomt ut i rummet av det man ser.
>>
>>53907393
Det bästa är att Miljöpartiet är större i mätningarna än i valen.

Förhoppningsvis slipper vi även Folkpartiet och KD i ett extraval, vilket skulle grovsanera riksdagen.
>>
File: reddit.png (2 MB, 866x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
reddit.png
2 MB, 866x720
>>53909051
Du kan fasligt mycket om reddit
>>
>>53909051
Det ska nog gå bra, tack anon
>>
>>53909002
>det är en "fy fan assy ja lajvar viking xd"-anon
>>
>>53909080
Jag vet inte ens vad sola fide är favä, orkade inte ens googla för att ha nåt motargument för att jag bokstavlugen inte bryr mig.

Jag är döpt, jag är komfirmerad och jag är urskriven ur den svenska kyrkan. Komfirmerade mig för presenter som alla andra.

Hade tippat min fefora om jag haft nån favä, religion i Sverige är en sån jävla ickefråga och har bara börjat bli något igen pga islams påverkan de senaste åren
>>
Jag skulle behöva några ansikten på Jimmie brevade
>>
>>53909104
Axel?
>>
>>53909104
>reddit___________________besökare
>>
File: 1410733699297.jpg (16 KB, 231x273) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1410733699297.jpg
16 KB, 231x273
>>53909219
>>
File: de axel.png (1 MB, 836x712) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
de axel.png
1 MB, 836x712
>>53909239
>>53909267
>>
>>53909331
Är detta från en artikel eller är det bara ett jagjag från här?
>>
I am trying to learn enough Swedish to pass trough mandatory school classes. Please recommend me some Swedish cartoons or that kind of stuff to go trough to get some routine in listening your language.
>>
>>53909394
https://www.youtube.com/user/blattarbrak/videos
>>
>>53909361
Det är ifrån en riktigt artikel.
>>
>>53909478
Länka
>>
>såg precis yougovs opinionsmätning, var är landet på väg? Man blir ju rädd på riktigt
>>
>>53909491
http://nyheter24.se/nyheter/internet/736997-vi-hatar-9gag-men-alskar-gengangare

Okej kanske inte en "riktig" artikel, Nyheter24 trots allt.
>>
>>53909361
Det är från en metroartikel
>>
>>53909394
https://www.youtube.com/watch?v=pw3e64sosEg
>>
>>53909519
>>53909527
Juste var från n24, inte metro
>>
>>53909578
det är samma skit, så jag förlåter dig
>>
File: 1390648004086.jpg (76 KB, 476x399) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1390648004086.jpg
76 KB, 476x399
>>53909519


>Vi möts upp på ett café i Gamla Stan där den välkända regnbågsflaggan hänger utanför ingången. Lucas och Daniels sätt att prata är inte helt passande inser jag ganska omgående. Ord som "fag", "gay" och "faggot", engelska skälls- och slangord för "bög", kastas omkring gång på gång. Men de ogillar inte homosexuella. Det är en hård jargong de plockat upp från Reddit - en av världens största diskussionsforum online
>>
File: 1452725127068.jpg (101 KB, 667x522) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452725127068.jpg
101 KB, 667x522
>>53909219
>>
File: 017.jpg (86 KB, 425x311) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
017.jpg
86 KB, 425x311
>läser på flashback om Lyrica
>"jävla rävgift", "fy fan för Lyrica AT", "håll er borta från Lyrica, vidrigaste avtändningen"

Och sen tittar man hur mycket dom har knarkat, och då handlar det om 3gram om dagen i 3 år för att sedan ha slutat cold turkey
>>
vem /mysigt/ här?
>>
>>53909782
>hej anon! vi är upptagna med att montera ned den patriarkalkoloniala vithetsnormen, skulle du vilja vara så snäll och servera hummusen?
>>
>>53909927
Jag :3

>dkn det snöar
>dkn ligger under mitt duntäcke och läser
>>
>>53909928

k-kan jag få hångla mer era rumpor?
>>
>>53909927
>jack
>uppskäraren

en jävla jagjagöversättning favä
>>
>>53909928
haha nice får man vara med på ett hörn lr
vita män suger, vi mörkhyade män är världen rättmätiga herrar
>>
File: 1425838355527.jpg (32 KB, 679x163) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1425838355527.jpg
32 KB, 679x163
tredje
avklarad för filtercucken
>>
File: erotiskt.jpg (283 KB, 1280x1219) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
erotiskt.jpg
283 KB, 1280x1219
>>53910157
>dkn fick precis +25
>>
>>53910157
Varför antar du att någon bryr sig?
>>
>>53910157
Är det cs? Är du bra?
>>
File: 1446032564486.png (259 KB, 256x256) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446032564486.png
259 KB, 256x256
>>53910214
Gör jag inte men jag använder kanalen som min personliga blogg

>>53910195
>jvdk
>>
>>53910214
Han blev ju ombedd att breva mellan matcher.
se >>53907070
>>
>>53910251

Med
Snubblet
>>
>>53910266
Hn frågade sig själv om han kunde kika in, ingen bad honom att breva resultat från sina csmatcher
>>
>>53910280
Jag kan namnböga ifall ni vill filtrera bort

>>53910243
det är dota
>>
>>53910326
har du rumpburgare kompis?
>>
File: 1443993529617.gif (228 KB, 299x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443993529617.gif
228 KB, 299x400
>>53910214
varför antar du att inget bryr sig?
>>
>>53909101
>dkn vi går mot ett tvåpartisystem precis som i USA

>dkn ärkejudarna vill göra oss till ett mini-amerikat

vi skulle ha lyssnat på dig timbuktu
>>
>>53910326
>100mmr
Är inte det skitdåligt?
>>
>>53910342
För att majoriteten av tråden har gått igenom puberteten?
>>
File: Kirito.webm (131 KB, 640x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Kirito.webm
131 KB, 640x360
>>53910379
Han vill inte nå 100mmr, han gå plus 100mmr idag.
>>
>>53910340
haha aa

>>53910379
så mycket jag ska vinna idag har 5000
>>
>>53907525
Fortsätt så. Känns som hemma när man ser denna i tråden.
>>
>>53910413
Om du får 25per match bör du ju kunna nå mer än så favä, kämpa på
>>
File: .jpg (141 KB, 543x405) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
.jpg
141 KB, 543x405
Ping FF14-autister. Misaka, burgare, hakan et al.

Funderar på att köpa på Ånga, kostar 10 euro. Ska jag? Vilken server lirar ni? Bra befolkning?
>>
>>53910661
Skulle undvika ånga då du måste köpa expansionen där också i så fall, och den går att hitta billigare på andra ställen. Men annars ja.

Hyperion och den har en bra befolkning men majoriteten spelar på natten för oss för det är en amerikansk server.
>>
File: condecending sluts.jpg (2 MB, 2560x1440) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
condecending sluts.jpg
2 MB, 2560x1440
>>53910661
>falla ner i kaninhålet
>>
File: driver ni.png (85 KB, 276x276) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
driver ni.png
85 KB, 276x276
>>53907529
>Jag minns en annan kille jag brukade umgås med väldigt mycket. Jag var väldigt kär i honom men det vågade jag aldrig erkänna för då skulle han säkert sluta umgås med mig. Jag minns hur han nästan dagligen kallade mig hora, hur han brukade slå mig, dra mig i håret och tvinga mig att suga av honom. Jag minns hur jag intalade mig själv tills det blev en sanning att jag älskade den där behandlingen och att det var något jag tände på.

>detta är någon annans fel
>>
>>53906112
Varför är viss kurslitteratur helt åt helvette? Läst 70 sidor och kvinnan har inte sagt nånting, bara beskrivit vad hon ska säga.
>>
>>53910809
>Värld av Krigskraft
>>
>>53910936
>2.5Dn: MMOt
>>
>>53910318
Jag är han som bad honom kika in, och jag är fktiskt intresserad av hans matcher, trots att jag inte spelar dota, känner honom eller något. Det är väl inget fel med det?
>>
>>53910961
>inte vilja spela den rödpillrade waifusimulatorn
>>
>>53910988
jo snälla avsluta dig själv
>>
File: 1451851946655.png (245 KB, 380x403) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451851946655.png
245 KB, 380x403
>>53907393
Idag är en bra dag.
>>
>>53911054
aa fast nää
>>
>>53911069
Pudersnön gnistrar under solen i vårt hyperboriska rike, jag äter bullar och vänstern gråter. Vad mer kan man begära?
>>
>>53911265
Att börsen skulle gå upp 15% vore fint
>>
>>53911265
en pv
>>
File: 1422910439258.jpg (49 KB, 690x253) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1422910439258.jpg
49 KB, 690x253
aj aj förlorade fjärde ser ut som ni är fast med mig lite till :^)
>>
File: 1448145974690.png (923 KB, 900x1020) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448145974690.png
923 KB, 900x1020
Kan människor och alver älska varandra?
>>
File: 1451688711239.jpg (331 KB, 909x1100) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451688711239.jpg
331 KB, 909x1100
>>53911420
Nej. Människor och getter däremot....
>>
>>53911420
Nej
>>
File: Hilda.png (1 MB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Hilda.png
1 MB, 1280x720
>>53911420
Ja, då får man de bästa frufuarna.
>>
>>53907529
Tack för länken. Kändes gott att runka till hennes instagram och veta att hon är en riktig kuksugen slyna.
>>
>>53911565
haha näh
Men du carl när skall du komma in irc?
>>
>>53911420
Nej, alver är endast för stor ork snopp
>>
File: svart.jpg (254 KB, 744x746) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
svart.jpg
254 KB, 744x746
>dkn man sitter och väntar på Mdongo och ens fv kåtar ur
>>
>>
>>53911469
Vad händer här?
>>
>>53911709
när en man och en get älskar varandra tillräckligt mycket...
>>
File: 1437092965220.jpg (45 KB, 639x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437092965220.jpg
45 KB, 639x960
>>53911681
Fy fasen
>>
:^)
>>
File: fedoraaa.jpg (28 KB, 325x407) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fedoraaa.jpg
28 KB, 325x407
>>53909104
>tända cigg med grilltändare
>>
File: Akesson2.jpg (185 KB, 728x409) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Akesson2.jpg
185 KB, 728x409
>>53909219
>>
>>53909331
>>53909104
>svenska "män"
>>
>>53911681
>>53911754
Vem är detta?
>>
>>53911828
Cassandra Klatzkow
>>
File: 1440473015295.jpg (56 KB, 580x516) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440473015295.jpg
56 KB, 580x516
>>53911735
Utveckla, jag hajar inte favä
>>
File: rage-face.jpg (130 KB, 1280x1044) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
rage-face.jpg
130 KB, 1280x1044
>>53909928
KAKAN
>>
>>53911841
Fyfan, så hon bölar om "män" tvingar sig på henne då hon hela tiden bränner kol?
>>
>>53911891
Ja. Det jag funderar på är ifall män i allmänhet beter sig dåligt emot tjocka brudar dock.
>>
>>53911945
Ingen bryr sig, men mdongo tycks gillar knulla allt som rör sig.
>>
>>53911967
Klart man ska bry sig ifall folk behandlar tjocka brudar dåligt för det allra msta. Då vet man ju att de är skadat gods som man ska undvika som pesten.
>>
File: sdökningjanuari.png (206 KB, 654x464) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sdökningjanuari.png
206 KB, 654x464
Ny :-)
>>
>>53912014
Ingen bryr sig om feta kvinnor. Det är samma som feta män, ingen bryr sig. Att folk kallar runt saker är inget.
>>
>>53911945
Klart man ska bete sig dåligt mot tjocka människor i allmänhet, det är subhumant beteende att vara överviktig
>>
>>53912141
Måste jag inte knulla dem, anställa dem eller så klarar jag nog av att vara sjyst emot dem. Har en tjejkompis som är skitfet som jag tycker är störtskön. Skulle nog behöva 3 flaskor kosken och någon som slår mig på knockout för att ens tänka tanken på att dra kuken i henne... Men som vän är hon klockren.
>>
>>53912108
Jag har läst på diverse nazimedia att löfven tänker ha en uppgörelse med M om att minska bidragen för invandrare. Tror du att så kommer ske?
>>
File: 1452026784413.jpg (24 KB, 296x283) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452026784413.jpg
24 KB, 296x283
>dkn man tänder på fetton
>>
File: Untitled6.png (40 KB, 652x441) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Untitled6.png
40 KB, 652x441
Har jag blivit jagjagad?
>>
>>53912738
så ända in i kaklet
>>
>>53912738
???
>>
>>53912108
>4 års skillnad på alla förutom sista stapeln
autism triggad
>>
>>53912696
Det är väl antagligen för att man kan knulla dem mycket hårdare och skoningslösare.
>>
File: 1453287173127 (1).jpg (3 MB, 1590x4400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453287173127 (1).jpg
3 MB, 1590x4400
>>53912788
>>53912790
men jag läste på den här bilden att jag blir en slavmästare om jag läser den
>>
>>53913200
Du får förklara litet närmare. Detta är i närheten av dala-nivåer av esoterisk och skum skit när han är hög som ett hus.
>>
File: 1434493603413.png (438 KB, 408x701) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1434493603413.png
438 KB, 408x701
>flyttar ut
>föräldrarna betalar första månaden så jag kan skaffa jobb
>inser plötsligt att jag har 0 vänner
>0 riktiga jobberfarenheter
>inte gått ut gymnasiet
>inte har ens kysst nån ordentligt
>har typ halvsovit mig hit tills jag är snart 22 år gammal
>har dödsångest så kan inte ta livet av mig

vad göra? Jag har jävligt höga krav för kommer från överklassfamilj med festande syskon så kommer nog aldrig bli glad om jag inte lyckas. Kan jag göra något ens?
>>
File: BaseradeUSA.jpg (95 KB, 808x836) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
BaseradeUSA.jpg
95 KB, 808x836
>>
>>53913398
Jag är upptagen just nu men kan hjälpa dig snart. Stanna kvar i tråden och skitbreva litet.
>>
>>53913398
Komvux -> högskoleutbildning
>>
File: DFWknatte.jpg (222 KB, 885x1075) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DFWknatte.jpg
222 KB, 885x1075
>>53913294
vet inte vars jag skulle börja
>>
>>53913398
>överklass
lmao bög
>>
>>53913398
Praktik

Det är relativt lätt att få och föräldrarna klagar (något) mindre samt att du får något att lägga på ditt cv
>>
File: fukkin_invincible.jpg (225 KB, 500x364) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fukkin_invincible.jpg
225 KB, 500x364
>>53913472
>>
File: 1452922618626.jpg (297 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452922618626.jpg
297 KB, 1280x720
>>53913398
>borgare
>får lägenhet, pappa/mamma betalar
>hopplös människa
MANNA UP ISTÄLLET, KVÄÄÄÄ
>>
File: 1390027308731.jpg (56 KB, 1000x563) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1390027308731.jpg
56 KB, 1000x563
>>53913609
>t.animebrevare
>>
File: meGTI.jpg (45 KB, 497x429) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
meGTI.jpg
45 KB, 497x429
Ärtsoppa idag favä
>>
File: 1436251203416.jpg (20 KB, 418x359) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436251203416.jpg
20 KB, 418x359
>>53913508
Men jag har 0 vänner och har inte sett något av världen eller något hjälp

>>53913548
Övre medel* då. Jag har sett massa söta flickor som festar runt i allt från solnedgångar på bali till skidorter i kanada. Att leva i en mdongoförort blir nog ett rätt hårt nedköp efter det.

>>53913556
Redan 22 ju kan inte slösa mer tid

>>53913609
MEN VAD SKA MAN HA DEN TILL UTAN VÄNNER ELLER FRAMTID??? HAR MAN SETT DET GODA LIVET BLIR DETTA SOM HELVETET. HADE TAGIT LIVET AV MIG OM JAG INTE VAR SÅ FEG
>>
>>53913674
>Men jag har 0 vänner och har inte sett något av världen eller något hjälp
jaha okej? vad fan har detta med något att göra? vänner kan du väl hitta trots att du inte neetar
>>
File: 1452924003808.gif (892 KB, 435x545) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452924003808.gif
892 KB, 435x545
>>53913674
SLUTA UPP MED ATT VARA EN HORUNGE OCH VÄX UPP, DU HAR FÅTT ALLT SERVERAT, GÖR NÅGOT!
>>
>>53913723
Snarare större odds att hitta vänner om man inte neetar.
>>
>>53913674
>har inte sett något av världen
>Jag har sett massa söta flickor som festar runt i allt från solnedgångar på bali till skidorter i kanada
??????????????????????????????
>>
File: 1452467025717.png (93 KB, 443x483) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452467025717.png
93 KB, 443x483
>>53913674
Elliot, är det du?
>>
File: 1453327871861.jpg (87 KB, 450x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453327871861.jpg
87 KB, 450x600
>>
http://www.svd.se/nordkorea-har-uppfunnit-sprit-som-inte-ger-bakfylla

Bästa Korea gör det igen!
>>
>>53913723
men kan man ens få bra vänner på komvux? Och på högskola har väl alla sina barndomsvänner och skit... Jag sumpade det.

>>53913740
Gaffel i el-urtag när jag vågar, men ska nog säga förlåt till min familj först iaf.

>>53913799
Ja jag har följt med mina föräldrar och tittat på allt, och hört deras berättelser om hur kul dom har haft. Och sen samma för mina syskon. Men jag har inte gjort något själv...

>>53913846
Nej tror inte någon skulle gissa mitt namn ens, har som sagt inga vänner.
>>
File: 1452900833023.jpg (457 KB, 805x714) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452900833023.jpg
457 KB, 805x714
>>53913846
Doxxa är inte fint.
>>
>>53913947

>Förra året släpptes ett vaccin som enligt uppgift kunde bota allt från HIV till drogberoende, ebola och cancer.
>>
>>53913940
>dkn hon skaffar bröstimplantat
>>
>>53913956
nej jävlar det är kört bara ta livet av dig ingen har någonsin fått en vän eller rest någonstans efter 22
herre jävlar vilket mongo du är
>>
>>53913956
För det första, vad fan ska du med vänner till? För det andra,
>på högskola har väl alla sina barndomsvänner och skit
Nej.

>>53913997
Resten av forskarvärlden är bokstavligen blåsta åt helvete.
>>
>>53913997
Tänk om det är sant, tänk om de har saker som de endast ger till deras egna och ingen annan får ta del utav det.
>>
File: ag4g423.png (145 KB, 212x301) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ag4g423.png
145 KB, 212x301
>>53913956
Gör det inte, anon. Det löser sig. Komvux är bara att plöja igenom, sen på högskola så kommer du alltid träffa folk.
>>
>>53914100
typ som kommunals bostäder
>>
>>53913956
>Gaffel i el-urtag när jag vågar
Skit kasst och tråkigt sätt att ta livet av sig, häng dig utför balkongen eller något annat kul istället
>>
File: KyoAni.jpg (63 KB, 550x325) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
KyoAni.jpg
63 KB, 550x325
>>53914166
>>
File: fhfjh5.png (71 KB, 206x262) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fhfjh5.png
71 KB, 206x262
>>53914197
>Uppmuntra folk till att ta livet av sig
>>
File: 1421266582339.png (20 KB, 545x503) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1421266582339.png
20 KB, 545x503
>>53914166
ayy
>>
>>53914234
Uppmuntrar inte alls, tycker bara att om man ska ta livet av sig så ska det vara spektakulärt.
>>
>>53914042
men jag kommer vara en jävla gubbe. Fick aldrig uppleva någon barndom eller tonårsliv eller nåt. Fick aldrig kontakt med nån.

>>53914197
>>53914280
Ja fast, man måste ju tänka lite på familjen också.
>>
>>53914323
man är inte en gammal gubbe för att man är 25 ditt jävla mongoloida särbarn
>>
>>53914350
Hej farfar XD
>>
File: yukino.jpg (143 KB, 889x899) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
yukino.jpg
143 KB, 889x899
Vänlig påminnelse att det romerska sättet att begå självmord är det mest patricier sättet
Inte för att jag uppmuntrar till självmord
>>
File: 1377867106386.jpg (73 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1377867106386.jpg
73 KB, 640x480
*bbbrrrrrtttfff*
>>
>>53914280
Vilken jävla 4kantig2mig-åsikt. Ska man ta livet av sig ska man göra det på ett vis så att påverkan på andra minimeras.
>>
>>53914551
*sniiiiifffffff*

aaaahhhhhhhhhhh......
>>
>>53914552
kan du bre ru igen?
>>
>>53914042
Jag reste senast förra året i 3 månader favä, då var jag 24 och träffade nya vänner
>>
>>53914551
musprutt eller vanlig prutt?
>>
https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2016/01/14/swedens-relations-with-israel-were-already-bad-they-just-got-much-worse/

>Sweden is literally seen as a hostile islamic nation in the eyes of israel

just lol
>>
>>53914620
bara ljug
alla vet att efter 21 är det kört, alla hatar en och man binds fast i golvet
>>
>>53914651
We don't care about israel desu, only leftists and brainwashed people seem to have something against.
>>
File: 1407706039741.webm (841 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1407706039741.webm
841 KB, 1280x720
>>53914552
Enda korrekta svaret.

t. Likhämtare
>>
>>53914684
>leftists and brainwashed people
so your entire country?
>>
>>53914671
>ha den här inställningen
Blir fan ledsen på riktigt när jag läser det här, även om du bara gycklar
>>
File: 1449281161333.jpg (228 KB, 983x971) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449281161333.jpg
228 KB, 983x971
Här är en lista över historiska svenska brukare av magi

Ingrid Ylfva
Puke
Knut Posse
Lucretia Gyllenhjelm
Jakob Norby
Sven Rothman
Jakob Abraham Eruenius
Carl Lundius
Johan Stjernhöök
Urban Hjärne
Carl Henrik Haij
Samuel Euraeus
Erik Jansson
Nils Jepsson
Per Persson
Olaus Stephani Gran

om ni råkar vara släkt med någon av dessa ta gärna och leta igenom era släktklenoder och skicka det till mig för vetenskapliga syften
tack
>>
>>53914714
I knew you fucks were behind the Sweden yes shit
>>
>>53914651
>ever liking kikes and isreal
Jews are just sneaky sandpeople
>>
>>53914714
I am not part of this madness. I am a proud member of SMR.

Hell seger!
>>
>dkn ingen ÖF fv
>>
>>53914689
Blir det nån luftmjuk på vintern?

t. Sugen på att börja
>>
Jag eftersöker anon som brevar 2d till sin vän som svarar "DET ÄR HON MED TANDEN!" när han brevar kirino.

1 (you) = 1 (en) utvisad blatte
>>
>>53914732
tur att det bara är satir
>>
>>53914789
Jag hjälper anon, i sökandet av anon!

(och kör ut en blatte ur sverige på samma gång)
>>
>>53914789
HELL SEGER!
>>
>>53914789
Hatar 2D men ger bort ett (du) för att jag även hatar blattar
>>
>>53914788
Ja.

>dkn inte spelat på flera månader
>>
>>53913674
Samma här fast jag är äldre och bor hos mamma ; ^ )
>>
>>53914789
Anime är skit men invandrare är värre
>>
File: [varning rumpa].jpg (145 KB, 1080x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
[varning rumpa].jpg
145 KB, 1080x720
>>53914789
Hell seger
>>
>>53914789
>dkn han löste mysteriet hur man ska få så många yous som möjligt, breva 2dstorm. DET ÄR GENIALISKT!

Ta ett you.
>>
>>53914978
någon som kan påminna mig varför den här killen snubblar igen
>>
>>53914823
>>53914839
>>53914866
>>53914874
>>53914941
>>53914978
>>53915003
tack för (you)s, någon som vet var han är? han hade japansk flagga. http://desustorage.org/int/thread/52701699/#52702050
>>
>>53913398
Jesus vad anon har kört dig i röven. Är du fortfarande intresserad av hjälp eller blir det vifif senpaitachi?
>>
>>53914779
Din smak i kvinnor är plebej minst sagt
>>
>>53915048
han har autismo
>>
>>53915068
Vet faktiskt inte, men hoppas du kommer i kontakt med honom igen favä.
>>
>dkn inget världskrig
>>
File: livetibland.png (72 KB, 796x590) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
livetibland.png
72 KB, 796x590
Kan man få ett you eller två?

YOUS PLIIIS YOUS PLIIIIS
>>
File: Kämpfer.jpg (352 KB, 1100x1399) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Kämpfer.jpg
352 KB, 1100x1399
>>53915182
jvdk
>>
File: 20160111_164057.jpg (72 KB, 2125x1195) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
20160111_164057.jpg
72 KB, 2125x1195
>>53915182
>jvdk
>>
>>53914620
>Jag reste senast förra året i 3 månader favä, då var jag 24 och träffade nya vänner
Hur gick det till? Berätta.
>>
>>53915182
Varför vill du kriga anon?
>>
>>53915219
bunkeranon?
>>
>>53915243
Har du sett Fight Club eller Taxi Driver?

Typ därför
>>
>>53915302
Har du någonsin ens varit i ett slagsmål?
>>
>>53915302
J O N T E
>>
>>53915302
så du är psykopat?
>>
>>53915286
du tar mig aldrig levande
>>
>>53915243
För att krig är människans naturliga tillstånd anon.
>>
>>53915115
Men hon är söt och pluggar datalogi, bokstavlifen enhörning
>>
File: 1430640796598.jpg (92 KB, 829x589) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1430640796598.jpg
92 KB, 829x589
>>53915384
>>
>>53915390
Hon kommer aldrig titta på en autist som tycker om 2d.
>>
>>53915342
Ja

>>53915345
Är 22 år

>>53915346
Robert de Niro var inte psykopat om du syftar på honom. Han var bara äcklad av all jävla dekadens i samhället, precis som mig.
>>
>>53915390
Hon är fortfarande utomeuropé och smutsig.
>>53915384
Människans naturliga tillstånd är att leva på en gård, knulla kärringen och se säsongerna skifta med grödorna.
>>
File: 1436691469978.png (316 KB, 527x548) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436691469978.png
316 KB, 527x548
>>53915424
Mm tack för du påminde mig
>>
>>53915473
Det var så lite bror.
>>
http://www.aftonbladet.se/nyheter/brottscentralen/article22126283.ab

>Här avbryter småbarnsmamman mannen när han försöker stjäla från en äldre kvinna.
>Då går han till attack mot mamman med sparkar och slag.
>>
>>53915456
Är du tönten som aldrig haft några vänner och nu vill slåss med folk? Jag brukar sällan vara kantmästaren mckant, men du borde seriöst plockepinna dig själv.
>>
>>53915456
>det är ett anon har inte sett Taxi Driver, bara läst att den är "JÄVLITT RÖD PILLER HATTA HORER" på /pol/-avsnitt
>>
File: 1450352544128.jpg (64 KB, 554x439) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450352544128.jpg
64 KB, 554x439
>>53915465
Gr mig en svensk eller finsk datanörd fv
Tips: de finns inte
>>
>>53915494
Hon röstade säkert på sjuklövern så hoppas det händer igen :^)
>>
File: 1452339952889.jpg (200 KB, 964x696) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452339952889.jpg
200 KB, 964x696
Jag ska ge Game of Thrones en chans

är det en bra tv-serie?
>>
File: 1446478407542.gif (2 MB, 659x609) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446478407542.gif
2 MB, 659x609
https://www.youtube.com/watch?v=TIQynsWpBpQ
krig e kul favä
"War is at last a forcing of the unity of existence"
men kanske inte för alla ändå
>>
File: 8d0[1].jpg (18 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
8d0[1].jpg
18 KB, 500x500
>>53915514
>>
>>53915499
Nej jag har vänner men är äcklad av samhället. Bor i studentstad och är av sociala anledningar tvungen att delta mitt i dekadensen och det är så jävla vidrigt på alla plan. Dessa människor ska föreställa Sveriges framtida elit, en bunt av intellektuellt infantila gorillor som super, knullar och knarkar som barbarer. De enda värden som finns verkar vara de mest basala kroppsliga, temporära lustarna, och dessa är samma människor som läser och diskuterar större mäns verk.

>>53915505
Har både sett den och förstått den på ett djupare plan. Robert De Niro var det inget fel på, det var samhället.
>>
>>53915546
den är okej, bättre än böckerna iallafall
>>
>>53915531
Håller med. Röstar man på invandring ska man fan få uppleva allt som invandring innebär. När något sådant här händer i Sverige bryr jag mig inte för det finns en en 87.4% chans att dom förtjänar det.
>>
File: 1413713035772.jpg (58 KB, 640x1136) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1413713035772.jpg
58 KB, 640x1136
>>53915606
detta måste väl ändå vara bete
>>
>>53915649
Bra svar tönt
>>
>>53915558
Du vinner priset för mest efterbliven autist i tråden dagens datum i herrens år. Du är möglet i min petridisk.
>>
>>53915558
"Combat is the crack cocaine of all excitement highs"
- Karl Marlantes
>>
File: 1453309502758.jpg (18 KB, 480x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453309502758.jpg
18 KB, 480x480
>>53915606
Okej Elliot, förvarna oss om du ska skjuta upp en skola
>>
>>53915379
Jag vill bara att du fortsätter vara du.
>>
File: karrigan WutFace.png (313 KB, 395x377) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
karrigan WutFace.png
313 KB, 395x377
>>53915494
>de stockholm
>>
>>53915606
Jag vet inte ens vart jag ska börja. Plockepinna dig själv är en bra början dock.
>>
>>53915688
som man brevar får man svar, hiphophater666
>>
>>53915641
Jag blev nästan rånad i veckan som gick. Jag röstade inte fel :/
>>
>>53915792
Fast han skrev ju exakt vad han tyckte och varför och nu har han fått 3 likadana skitsvar, för att det finns inget man kan säga emot.
>>
>>53915693
tack
jag är väl medveten om att mcarthy inte förespråkar krig om det är det du menar
men du får gärna utveckla din kritik

https://www.youtube.com/watch?v=3xQyQnXrLb0
om du lyssnar på en sur herzog och sen lyssnar på mckantig så kanske du kommer närmare min tolkning
>>
File: 1453386288539.jpg (18 KB, 316x238) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453386288539.jpg
18 KB, 316x238
anti-krigscuckar på självmordsvakt

>One of the effects of civilization is to diminish the rigour of the application of the law of natural selection. It preserves weakly lives that would have perished in barbarous lands.
>- Francis Galton

>It is blood which moves the wheels of history!
>War is to man what maternity is to a woman. From a philosophical and doctrinal viewpoint, I do not believe in perpetual peace.
>- Benito Mussolini

>Not by speeches and votes of the majority, are the great questions of the time decided, but by iron and blood.
>- Otto von Bismarck

>War is the fire that powers the human heart and mind. The desire for victory drives us to evolve, to innovate, to dare the undarable, think the unthinkable, and piss in the eye of the impossible. Without a war worth fighting, civilization is a stagnating pile of sheepish obesity and I fucking hate it.
>- Unknown

>In Italy for 30 years under the Borgias they had warfare, terror, murder, and bloodshed, but they produced Michelangelo, Leonardo da Vinci, and the Renaissance. In Switzerland they had brotherly love - they had 500 years of democracy and peace, and what did that produce? The cuckoo clock.
>- Orson Welles
>>
>>53915649
>>53915720
>>53915766

HAHAHAH ÖHH TAGGA LILL-LÖRDAG SKA BA SUPA FÖR NITTONDE GÅNGEN DEN HÄR MÅNADEN HOPPAS JAG FÅR LIGGA MED DEN DÄR TJEJEN SOM HADE EN FYRKANT MED ER FÖRRA HELGEN XD SATSAR PÅ TYP 20 ÖL IKVÄLL IAF SEN LITE GRÄS PÅ DET OM JAG FÅR HEMSLÄP, FÅR VÄL TINDRA ANNARS.

LOL KLARADE INTE TENTAN TRÖSTSUPA XD
>>
>>53915827
skulle kunna skriva "sök psykvård", men tror inte grabben lär ta det på allvar
>>
>>53915846
https://www.youtube.com/watch?v=3H0guC-2q4U
>>
>>53915846
>Du har rätt, snut. Du har rätt, jag är en rutten jävel. Jag erkänner. Men vet du vad. Även fast jag har en massa hat inom mig så har jag några vänner som inte har hat i sig. Allt de känner är kärlek. Deras enda brott är att växa ut håret, röka lite gräs och bli höga, se på stjärnorna i natten, skriva poesi i sanden. Och vad gör du? Du slår in deras dörrar mannen. Dumma snut. Du slår in deras dörrar och slår in deras skallar. Du slänger dom bakom galler. Och vet du vad det roliga är? De förlåter dig.
>- Kärleksfull Anon i Sverigetråden
>>
File: 1446848776181.png (436 KB, 800x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446848776181.png
436 KB, 800x500
>>53915846
wew
>>
>>53915846
>and what did that produce? The cuckoo clock.
hehe
>>
>>53915871
>haha le kill urself XDD
>>
>>53915868
ser inte problemet, klarar mina tentor och super inte mer än 2-3ggr i veckan
>>
https://soundcloud.com/d-d-mark/du-vet
Vet du?
>>
>"I hate peace. I really do.

>In peacetime, everything is so petty. People talk on the bus and in the street and on the phone... not about taking action, but about how drunk they got last weekend. And how drunk they plan to get next time. How they would totally do that chick who works at Wendys... How their mom is nagging them and its LIKE SO ANNOYING SHES A BITCH LOL

>Fuck, we're not built for this shit. You know, back in the goddamned stone age, the average time between wars was what, 26 months? The average man died before 30 and it was usually violent. Shit got DONE. If you were hungry, you went to the village next door and smashed their young over some rocks so that there would be enough food to go around.

>Now what? It's about compassion and fairness and all this bullshit. Nothing is REAL anymore. You are not respected for what you give society. You're respected for your hair or your car or how many diseased sluts you fuck.

>People talk about peace but what they really mean is surrender. Surrender to everything and everyone lest a fight break out. Be a slave, be pathetic. Treat yourself as if you are a meaningless drop in an endless ocean and pretend you can never change the tides.

>You know what, fuck you all. Fuck everybody. We're homo motherfucking sapiens. If anything gets in our way, it gets wiped out. Mercilessly and efficiently. We're the top of the fucking food chain and we act like dependent little fucks begging for scraps.

>Fuck all this hippy bullshit. I want to boil the whole world down to the objective reality, and actually FIX some shit.

>FUCK I need world war three.

>Am I the only one? I swear, ive prayed for it. Please, give me world war three so I can get to crushing the enemy and escape all this 9-to-5 working, aftershave-wearing, reality-fearing welfare-begging tedium."

- En anon på /k/ för flera år sedan
>>
File: 1443554572532.png (198 KB, 550x535) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443554572532.png
198 KB, 550x535
Funderar på att gå ut och rispa bilar om nätterna. Det känns som att torka mig i arslet med skattebetalarnas pengar är inte nog längre.
>>
>>53915944
Det är inte hälsosamt någonstans ditt jävla cp, varken moraliskt eller kroppsligt. Universitet är till för att man ska lära sig och växa som människa, inte för att förlänga barndomen med 3-5 år till.
>>
>>53915846
Du förhärligar något som är vidrigt. Alla som är kompetenta i att skada andra människor med näve och ord drar sig starkt för det. Jag ska ändå erkänna för dig att det är en riktigt jävla bra färdighet att ha.
>>
Röstar hon på SMR tror ni?
>>
>>53915878
lite för paranoid 4 mig favä

>>53915868
du har helt misstolkat De Niros karaktär om du tro att han gjorde det i något sorts krig mot degeneration
han rationaliserar det så
men det är inte den grundläggande orsaken
>>
>>53915990
>"Alpha males need to be alpha again. And I just want to see people without any real skills suffer when SHTF.

>"Alright survival group, let's talk about what skills we have that will contribute to our survival party"
>"I'm a master hunter, I will provide food"
>"I'm a carpenter, I will build our shelter"
>"I'm a gunsmith, I will repair the hunter's weapons"
>"I'M AN ACCOUNTANT, I WILL DO OUR TAXES LOL"

- En annan anon på /k/
>>
File: 1449640490857.png (226 KB, 620x670) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449640490857.png
226 KB, 620x670
>>53915990
>>
>>53916014
>att skada andra människor med näve och ord
>med ord
Va?
>>
>>53916014
betahanrej häng dig
>>
File: 20151217_132934.jpg (249 KB, 2125x1195) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
20151217_132934.jpg
249 KB, 2125x1195
>>53915735
Inga problem, kommer inte vara lätt för dem.

>dkn man köpt toaletter till våning två halva dagen

Önskemål på sittringar?
>>
>>53915995
bara du inte gör det på min bil
>>
File: 54781930_p0.jpg (504 KB, 2480x3507) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
54781930_p0.jpg
504 KB, 2480x3507
>alla krigsanons
De borde kolla 2D favä
>>
>>53915995
Varför inte börja trolla kommentarsfält med hur du är en bidragsparasit? Lär väl finnas massor med anons i tråden som kan tipsa dig hur du sätter upp olika sockpuppets.
>>
>>53916038
Jo det gjorde han

>le han är sjuk i huvudet och har PTSD och annan skit
Nej han är bara en vanlig människa som lider av att se vilken skit han offrat så mycket för att försvara. Klart det kan ha påfrestningar för ens medvetande.
>>
>>53916110
Min kuk.
>>
>>53915990
denna var dålig
16-åringar borde inte försöka sig på ordsmideri
>>
File: Hmm.png (295 KB, 398x592) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Hmm.png
295 KB, 398x592
>>
File: 54808027_p1.png (1 MB, 1324x2000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
54808027_p1.png
1 MB, 1324x2000
>>53916125
>faktiskt sexualisera Mai
>>
>dkn armarna äntligen fyller ut t-shirten

Fan vad mycket bättre det ser ut, älskar att jag började gymma.
>>
>>53916137
vad menade han med detta?
>>
hej, vilket är det bästa mario party spelet?

t. frågar åt mig
>>
>>53915990
>>53916051
DAE le wrong generation xd
>>