[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Sverigetråd - Nattupplaga
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 351
Thread images: 135
File: 1403458348534.jpg (254 KB, 1417x1417) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1403458348534.jpg
254 KB, 1417x1417
Vi plockar den ez grabbar.
>>
Nummertest
>>
>>53888746
1st för Nationalism
>>
>>53888746
French music > tout
>>
File: ksp 88.jpg (174 KB, 1105x733) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ksp 88.jpg
174 KB, 1105x733
Dags för 8:or?
>>
HELL SEGER!
>>
File: leek.jpg (574 KB, 2500x1662) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
leek.jpg
574 KB, 2500x1662
HAHA AA MM STRAX FAVÄ FÁM LADS DESU
>>
File: 45132535325.jpg (256 KB, 850x1189) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
45132535325.jpg
256 KB, 850x1189
FÖR HELVETE
>>
File: giphy (2).gif (601 KB, 245x150) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
giphy (2).gif
601 KB, 245x150
>>
>>53888806
>ettst
>de stormkukar
>>
>>53886182
>>53886609
mer martina, snälla
>>
SD kommer få majoritet i nyvalet år 2016.
>>
>>53888746
Checka in mina siffror boyz
>>
File: 1448946417180.jpg (119 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448946417180.jpg
119 KB, 640x640
>tfw no bf
>>
>>53888888
okay
>>
>>53888888
#GÖRSVERIGETRÅDENBRAIGEN
>>
File: spanande tendo.jpg (18 KB, 254x232) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
spanande tendo.jpg
18 KB, 254x232
>>53888888
AYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
>>
File: meinneger.jpg (29 KB, 600x606) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
meinneger.jpg
29 KB, 600x606
>>53888888
>>
>>53888888
JAAAA ÅH DET ÄR SÅ JÄVLA VACKERT

LMAOOOOOOOOOOOOOOOOO

SWEASWEASWEASWEASWEASWEASWEASWEASWEASWEASWEASWEASWEASWEASWEASWEASWEASWEASWEASWEASWEASWEASWEASWEASWEASWEASWEASWEASWEASWEASWEASWEASWEASWEASWEASWEASWEASWEASWEASWEASWEASWEASWEASWEASWEASWEASWEASWEASWEASWEASWEASWEASWEASWEASWEASWEASWEASWEASWEASWEASWEASWEASWEASWEASWEASWEASWEASWEASWEASWEASWEASWEASWEASWEASWEASWEASWEASWEASWEASWEASWEASWEASWEASWEASWEA
>>
tjock är fint. punkt slut
>>
>>53888888
omg
>>
>>53888888
NAICE
>>
File: 1886084723185.jpg (21 KB, 299x278) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1886084723185.jpg
21 KB, 299x278
>>53888888
>legendaren
>>
File: checkem.png (42 KB, 256x192) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
checkem.png
42 KB, 256x192
>>53888888
spanade
>>
File: 1328826827171.jpg (32 KB, 236x285) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1328826827171.jpg
32 KB, 236x285
>>53888888
DAYM
>>
>>53888888
>tfw no GET
;_;
>>
>>53888888
KEK KEK KEK KEK KEK KEK KEK KEK KEK KEKKEK KEK KEK KEK KEK KEK KEK KEK KEK KEK KEK KEK KEK KEK KEK KEK KEK KEK KEK KEK KEK KEK KEK KEK KEK KEK KEK KEK KEK KEK KEK KEK KEK KEK KEK KEK KEK KEK KEK KEK KEK KEK KEK KEK KEK KEK KEK KEK KEK KEK KEK KEK KEK KEK KEK KEK KEK KEK KEK KEK KEK KEK KEK KEK KEK KEK KEK KEK KEK KEK KEK KEK KEK KEK KEK KEK KEK KEK KEK KEK KEK KEK KEK KEK KEK KEK KEK KEK KEK KEK KEK KEK KEK KEK KEK KEK KEK KEK KEK KEK KEK KEK KEK KEK KEK KEK KEK KEK KEK KEK KEK KEK KEK KEK KEK KEK KEK KEK KEK KEK KEK KEK
>>
>>53888888
fuck you faggot
>>
>>53888888
I'm here for the numbers
>>
File: 1440550859079.png (557 KB, 1013x676) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440550859079.png
557 KB, 1013x676
>>53888888
Fy fan vad jag hatar svenska tjejer. Degenererade jävla horor som bara bedrar och ljuger. Det enda de bryr sig om är sig själva och sin jävla "lycka" vilket innebär en lina från en pundares kuk eller varför inte en resa in till ghettot. Jag gillar faktiskt terroristerna för de dödar iallafall bort skräpet, nbögarna, från samhället. Hell fucking Seger.
>>
>>53888959
didde????????
>>
File: 1444017193922.jpg (166 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444017193922.jpg
166 KB, 1920x1080
>>53888888
Fränaste sifforna på länge favä, grattis anon
>>
File: 1452982782687.jpg (21 KB, 229x343) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452982782687.jpg
21 KB, 229x343
>>53888888
DIE YOU FUCKING KEKOLDED SHITSKIN
>>
>>53888950
JOONas
>>
>>53888884
>dkn jag var 4 sekunder ifrån att få alla de där (you)sen, nu (you)ar jag mig själv ;_;

BARA
>>
File: 1439731324195.jpg (18 KB, 177x255) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439731324195.jpg
18 KB, 177x255
>>53888888
>>
>>53888888
spanar
>>
File: 15589234821497.jpg (44 KB, 886x448) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
15589234821497.jpg
44 KB, 886x448
>>53889009
Hehe aa, mann1
>>
File: 1313997883992.gif (72 KB, 240x320) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1313997883992.gif
72 KB, 240x320
Clowndel är en jävla mobbare.
>>
File: 1451026154506.jpg (17 KB, 203x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451026154506.jpg
17 KB, 203x300
>>53888888
>>
File: 1413229792545.jpg (32 KB, 466x520) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1413229792545.jpg
32 KB, 466x520
>>53888977
>>53888999
>>53888992
joonas
>>
>>53889017
wrong thread
>>
File: 1444584691782.jpg (64 KB, 401x541) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444584691782.jpg
64 KB, 401x541
>>53888888
ta ett till (You)
>888888
HELL SEGER

HELL SEGER

HELL SEGER
>>
>>53888888
spanar
>>
File: 1452649091185.jpg (61 KB, 442x319) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452649091185.jpg
61 KB, 442x319
>>53888888
>>
File: 1451936952665.jpg (1018 KB, 2500x2000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451936952665.jpg
1018 KB, 2500x2000
>>53889071
hon är en oanständig fe favä
>>
File: 1423016391368.png (339 KB, 680x680) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423016391368.png
339 KB, 680x680
UTBÖLINGAR UT

KVÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
>>
>>53889121
>de stormpungar
>>
LJUD


SKOG
>>
File: 1424486336410.jpg (28 KB, 272x263) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1424486336410.jpg
28 KB, 272x263
>>53889078
joonas
>>
>>53888878
Joonas

>>53888950
Joonas

>>53888992
Joonas
>>
>>53888888
>no picture of Bateman
FUCK OFF NIGGER
>>
>>53888888
Bloddy hell
>>
Eftersom vi ändå firar fina siffror, så tycker jag att vi kan rösta. https://poal.me/a3xrw3
>>
>>53889143
>43
OFF BY ONE
F
F

B
Y

O
N
E
>>
File: noooooooooooooo.jpg (20 KB, 292x331) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
noooooooooooooo.jpg
20 KB, 292x331
>>53888888
>>
MENES
>>
File: martina198.jpg (85 KB, 450x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
martina198.jpg
85 KB, 450x600
>>53889146
feeling angry?
>>
>>53889121
Kom igen mer snack om vår tvkanal. Jag tror fan på idén favä.
>>
shittraden is objectively worst general in whole /int/
not even close to glorious NORGETRADEN
>>
>>53889202
Joonas
Melting wax man
>>
File: 1346349463197.jpg (297 KB, 550x550) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1346349463197.jpg
297 KB, 550x550
>>53889117
Jag skiter i hur oanständig hon är, mitt problem är hennes orättvisa jävla trollerikort.
>>
>>53888888
woah
>>
File: 1382813762349767.jpg (95 KB, 940x940) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1382813762349767.jpg
95 KB, 940x940
>>53889230
May I ask that why do you keep doing this
>>
File: 1404361226610.jpg (111 KB, 1394x1017) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1404361226610.jpg
111 KB, 1394x1017
>>53889202
joonas
>>53889179
exactly
>>
>>53889223
Why do you think swe general is the worst? I don't disagree just want to hear what you have to say.
>>
>>53889071
En jävla jagjagfe men hon har en riktigt bra temasång

https://www.youtube.com/watch?v=eoeHhgMkDJY
https://www.youtube.com/watch?v=Dx0nKa5xkZM
https://www.youtube.com/watch?v=v0jb3Ld8bF8
https://www.youtube.com/watch?v=ay_tar6EKFo
https://www.youtube.com/watch?v=nOFhm52BAVI
https://www.youtube.com/watch?v=tp7N0K3C0ps
>>
>>53889263
Joonas
Chin implant
>>
>>53889281
Vad i... varför skulle du någonsin vilja höra vad en slav har att säga?
>>
>>53889263
joonas
>>53889255
>>
jag är stolt över att kunna säga att jag befann mig i tråden när det hände. vart var du när svt fick siffror?
>>
>>53889220
Har inte arbetat på planen så mycket favä

Tycker dock vi borde ha en vallgrav med krokodiler att slänga folk i när de inte sköter sig
>>
File: 1450564048537.jpg (152 KB, 848x848) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450564048537.jpg
152 KB, 848x848
Mer martinor för att fira siffrorna favä
>>
Finns det någon snyggare?
>>
>>53888888
Hell seger
>>
>>53889240
svåraste boss 5 i hela serien favä
>>
File: 1453060041466.jpg (44 KB, 450x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453060041466.jpg
44 KB, 450x600
>>53889337
>vara såhär nu
>>
>>53889401
>brevar martina
vet inte vad som är mer cancer, favä
>>
>>53889337
Vi har fått siffror som var finare än dessa, kirino fick 1M eller 2M tror jag.
>>
>>53888888
Good get, mate
>>
Har märkt att många kvinnor har väldigt små händer, ni som har haft fv/kk/knullat och fått kuken avrunkad, tänder ni på att er qk ser större ut i deras händer?
>>
File: 1401651661749.gif (763 KB, 160x120) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1401651661749.gif
763 KB, 160x120
>>53889202
>198
>>
>>53889281
Autism is so strong here I can even tell without speaking the language.

>>53889330
I am a Wend.
>>
>>53889502
Min snopp ser inte stor ut i någons hand så nej.
>>
Vad menar utbölingarna med att skriva Joonas?
>>
File: 1320089796263.jpg (157 KB, 754x1231) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1320089796263.jpg
157 KB, 754x1231
>>53889283
Men jag vill inte höra hennes musik jag vill höra den vanliga, lugna musiken som spelas när man vinner men hennes jävla kort är hemska och jag kommer aldrig komma till Junko med tillräckliga resurser.
>>
>>53889342
Vem har arbetat med den... ingen typ. Jag tycker det är en rätt intressant idé.

Vallgrav med djur är olagligt. Det vore lagligt att ha en vallgrav med autister som inte tvättat sig på en månad dock. Det vore äckligare.
>>
Varför bytte ni tråd så tidigt?
>>
File: Fattigmannen.jpg (539 KB, 754x939) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Fattigmannen.jpg
539 KB, 754x939
>>53889441
>cuckar mig med gladkatt
>rullar fina siffror
>han kommer dö med kuken i hennes fitta och jag kommer dö när jag lägger mig vid sidan av en väg för att jag inte orkar mer och det sista jag ser är korparna som hämtar mig

varför är livet så orättvist
>>
>>53889536
nybög
>>
>>53889283
junko har bäst temasång i lolk däremot
även om jag måste håla med om att att både Doremy och Clowndel har top tier teman
https://www.youtube.com/watch?v=n6K7HEukQrQ
https://www.youtube.com/watch?v=Xuf2Kt2CfkQ
>>
>>53889524
Fair enough man. I don't disagree.
>>
File: 1452945533802.jpg (171 KB, 1080x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452945533802.jpg
171 KB, 1080x1080
>>53889536
Ingen aning men breva mer martinor
>>
File: Goat.jpg (45 KB, 500x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Goat.jpg
45 KB, 500x375
>>53889558
så att våran fina get inte skulle trilla av kanten direkt
>>
File: martina.png (15 KB, 364x472) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
martina.png
15 KB, 364x472
>>53889503
problems?
>>
>>53889558
hur ny?
>>
>>53889628
Joonas
>>
Hur mycket skulle ni betala för att se kommunister och nazister debattera i ett debattliknande program?
>>
File: 1446006927626.jpg (16 KB, 437x496) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446006927626.jpg
16 KB, 437x496
>>53888888
>>
>>53889664
tv-avgiften borde nog räcka för att se debatt
>>
>>53889502
Ja favä. Har något längre än medel och ganska grov, så den ser rätt respektingivande ut i en liten kvinnohand.
>>
>>53889637
Gamla tråden är 126 bilder sidan 9 just nu, vafan menar du?
>>
>>53889664
17 kr.
>>
>>53889536
funny maymay
>>
>>53889628
ladda upp favä
>>
>>53889693
hoppas du trollar, man kan fan inte vara så här ny
>>
>>53889664
Skulle överväga att betala TV-avgiften
>>
>>53889628
PING SÄPO
>>
File: IMG_4211.jpg (64 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_4211.jpg
64 KB, 640x640
:3
>>
>>53889697
Per program?
>>53889690
Man får inte sända jerry springer-program i svt. Man kanske borde ge alla medverkande sådana där lajvvapen i form av banhammers så de får ge sig på varandra när argumenten tryter.
>>
File: 1450218229901.jpg (169 KB, 1080x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450218229901.jpg
169 KB, 1080x1080
>>53889693
För vi ska kunna glassa oss i alla (du) sifferfån får
>>
File: 1452157912142.png (89 KB, 399x382) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452157912142.png
89 KB, 399x382
>>53889746
haha "mm"
>>
>>53889712
Joonas
>>
>>53889766
Medioker ryss-kropp fast jag kan tänka mig att får brutalt ta henne som en knulldocka och hennes ansikte är klart godkänt.
>>
File: 1290086502032.jpg (51 KB, 476x456) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1290086502032.jpg
51 KB, 476x456
>>53889628
joonas
>>53889655
>>
>>
>>53889748
Ifall vi bjuder in liberaler, vänstertomtar och stormbögar i samma program och låter dem slå varandra med skumbatonger när argumenten tryter?
>>
File: 1391523104679.gif (2 MB, 360x203) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1391523104679.gif
2 MB, 360x203
>>53889833
>>
File: 1444772065797.jpg (43 KB, 319x310) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444772065797.jpg
43 KB, 319x310
fin

tråd
>>
>>53889765
Nein
>>53889740
Jonas
>>
>>53888888
I want them you faggot
>>
File: 1451661621887.jpg (49 KB, 649x649) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451661621887.jpg
49 KB, 649x649
>>53889840
For helvete Lars "LILLE HVID BENIS" Jonasson
>>
>>53889540
Jag tror på dig anon, ganbatte!

>>53889576
Nja, personligen föredrar jag nog Clowndels tema framför Junkos även om hennes också är bra. Men nästan all Tåhåmusik är topp kvalité favä
>>
>>53890015
Har vi bytt ut norsken som gillar skidor mot dig nu, eller vad är det som händer?
>>
>>53890015
Jag fattar inte heller varför den brevas här
>>
>>53890048
Kan vi byta tillbaka?
>>
File: 1380908627960.gif (483 KB, 400x286) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1380908627960.gif
483 KB, 400x286
>>53889840
>>
>>53890097
detta
>>
Norrmannen var bättre for å være helt ærlig
>>
>>53890097
jag hoppas det
>>
File: u wot.gif (1009 KB, 300x225) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
u wot.gif
1009 KB, 300x225
>>53888888
>>
>>53890114
>være helt ærlig
Nåt säger mig att du är norrmannen, men flaggan tyder på annat
>>
https://poal.me/a3xrw3
https://poal.me/a3xrw3
https://poal.me/a3xrw3
>>
>>53890188
Du er dum hvis du ikke snakker norsk, det er jo ikke vanskelig som svensk og skrive på norsk. Hva faen er feil med deg da?
>>
File: Anime77.jpg (21 KB, 300x257) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Anime77.jpg
21 KB, 300x257
>>53888888
Bra jobbat
>>
>>53890231
Han du pratar med är en mohammed. För han fattar inte norska.
>>
>>53890231
Haha! Tjena norrmannen! Sett några bra filmisar på sistone? xd
>>
File: 1334683455935.jpg (748 KB, 1038x1229) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1334683455935.jpg
748 KB, 1038x1229
>>53890044
>Jag tror på dig anon, ganbatte!
Tackar. Imorgon ska månjävlarna och féjänkaren få smaka fet laser.
>>
>>53890286
SKJONNER HAN IKKE NORSK? HVA I HELVETE...JEG MÅ SIE DET AT SVENSKER ER FAEN DUMMERE ENN TÅGET
>>
File: 084.png (298 KB, 600x512) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
084.png
298 KB, 600x512
>>53889840
>>
File: Mdongo.png (226 KB, 565x635) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Mdongo.png
226 KB, 565x635
>>53890097
Vad som helst är bättre än hanrejfixerad dansk variant av Mdongo
>>
>>53890438
men danskar har inga invandrare
>>
>>53890377
Jeg skjonner norsk din dumme faen. Svensker er brödrefolk. Mohammed.
>>
File: imam.png (354 KB, 540x534) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
imam.png
354 KB, 540x534
>>
>>53890480
HVORFOR SPURTE DU OM HAN ER LANGRENNSANON DA?? FANNS JO INGET VETT I DEN SAKEN OM DU OGSÅ SNAKKER NORSK
>>
godnatt alla neets :3
>>
>>53890224
Bra där!

RÖSTA FÖR FAN GUBBAR
>>
>>53890569
länka till tidningen?
>>
File: 101.jpg (705 KB, 4212x2122) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
101.jpg
705 KB, 4212x2122
>>53890097
Jo mere i strider imod jo hoarer bliver min pek
>>
>>53890569
>nördfront
>>
>dkn sugen på chips och cola
>ingen affär har öppet
BARA
>>
Tråden her er nå norsk. Snakke norsk eller plokke opp driten deres og dra til helvete.
>>
>>53890713
Det är fria tider och de har översatt en nyhetsjingel från ryska REN TV. Det är inte nordfront min käre anti-nazistiska blatte.
>>
>>53890807
J O N T E föffan :P skaru skolka imorn? Ey jag kommer till dig så röker vi en skål? ;d
>>
>>53890711
Kommer jag kunna förstå dig om jag fixar din flagga med lite blå färg?
>>
>>53890900
haha om han tar ut potatisen ur munnen blir det nog lättare xd
>>
>>53890807
>har både chips och cola
;^)
>>
>dkn trött men orkar inte resa mig och lägga mig i sängen
>>
>>53890900
Kan du inte förstå skriven danska så är du ointelligent favä
>>
File: 1448975728902.png (337 KB, 585x713) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448975728902.png
337 KB, 585x713
>>53891008
jvdk
>>
>>53891008
>dkn datorn står vid sängen så att man inte behöver stiga upp alls på sina lediga dagar
>>
Fan vad snygg man är ändå. Synd att ingen söt tjej samtycker.
>>
File: 1452591441452.jpg (162 KB, 1600x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452591441452.jpg
162 KB, 1600x1200
>dkn ingen sötpaj fv att mysa med just nu

Någon heema mig snälla
>>
>>53890900
>han kan ikke læse dansk
Special klasse barn?
>>
>>53891576
Vilken ras är du?
>>
>>53891396
heema mig när ni ändå passar på. helst tio år bak i tiden
>>
File: 1920093.jpg (45 KB, 900x598) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1920093.jpg
45 KB, 900x598
>>53891617
>Vilken ras är du?
Vent vent vent, så det er faktisk virkelighed at Sverige nu er 50/50 Svensk og "Ny-Svensk"?
FAVÄ
A
V
Ä
>>
>>53891720
Jag är inte autisten du bråkade med innan. Jag vill bara veta vilken ras du har. Undvik inte frågan nu.
>>
>>53891720
Anledningen till att han frågar är för att du beter dig som en neger.
>>
>>53891822
Negrer står över zoomalier på den rasliga hierarkiska stegen anon.
>>
>>53891905
Somalier är en typ av negrer, anon.
>>
>>53891944
>alla som inte är nordiska är negrer
>>
File: 1453063450534.png (77 KB, 200x231) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453063450534.png
77 KB, 200x231
>>53891815
Gor din rov seriost så ondt? Hvid din bög, hvad fanden tror du Jamal, at alle er som dig?

>>53891822
Vidste ikke den her tråd var SPECIAL EDITION: SERIÖSÄ SVAR KÜN
>>
File: 1452975828381.jpg (57 KB, 540x565) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452975828381.jpg
57 KB, 540x565
https://www.youtube.com/watch?v=OahGaZ0O47c

>dkn ingen Cheap Trick fv
>>
>>53891976
Du är hvid, eller vit alltså?
>>
>>53892115
Om jeg er hvid eller hvid? Medmindre "vit" betyder noget helt andet, så forstår jeg ikke hvad du mener.
>>
>>53892115
Påminnelse om att juggar, polacker och annat avskum tror att de är vita.
>>
>>53891396
>>53891619
vad betyder heema? har lurpassat länge men har inte kommit på det. något med kampsport
>>
>>53892157
påminnelse att alla amerikaner med ljus hy tror att de är vita
>>
>>53892171
lurpassa mer, hur länge är "länge"?
>>
>>53892157
Allt norr om Valencia, Milano och väster om Moskva är vitt favä.
>>
So I bought a Swedish lärbok today, looking forward to learn this meme language. :^)
>>
>>53892302
Här får du ett (You) Pontus
>>
https://www.youtube.com/watch?v=f17t2irmLxY

Någon specifik anledning till varför denna video har 8 miljoner visningar? :^)
>>
File: 1453234967762.jpg (3 MB, 4064x3140) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453234967762.jpg
3 MB, 4064x3140
>>53892087
>dkn ingen powerpop fv

https://www.youtube.com/watch?v=ANPXsMiK-Dc
>>
>>53892241
Möjligt, men det ändrar inte på det faktum att polacker, västliga ryssar, osv. är mänskligt avskräde.
>>
>>53892439
Er det blevet fjernet, eller er det kun på nogen videoer, men plejede man ikke at kunne se statistik over hvem der havde set en video? Alder, kon, osv.
>>
Jag tänker at dra till Sverige för att studera fysik kommande sommar.. Har familj i Malmö men hatar att vara där, hvor är vackert i Sverige?
>>
>>53892302
älg och saker bor i skogen min tyska vän, din hanrej.
>>
>>53892627
göteborg
>>
>>53892215
har varit i tråden i över 2 år men vetefan vad heema betyder
>>
>>53892627
Stockholm
>>
>>53892627
SÄLLSYNT

Göteborg btw
>>
File: 1099007266.gif (311 KB, 160x120) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1099007266.gif
311 KB, 160x120
>>53892688
>capital of Scandinavia
>>
>>53888822
This. DYE > M83
>>
>>53892671
då vet du väl nej nej ica jagjaget som dakka drog innan, förklara det.
>>
>>53892729
Hantera det, lillebror.
>>
Limitless är en bra tv-serie som är direkt anknuten till filmen och ni bör alla se den
>>
>>53892813
försöker kolla på incest här, men det är nästa på listan.
>>
File: 1430706848520.png (429 KB, 768x710) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1430706848520.png
429 KB, 768x710
Pupah en SÖT!

SÖT!!!!!!!

>dkn ingen Pupah pv
>>
>>53892644
>>53892691
Göteborg er fan vackert

>>53892688
har länge villet(?) se Stockholm, jag kommar forbåbentlig(?) snart att besöka
>>
File: 1099007256.gif (755 KB, 500x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1099007256.gif
755 KB, 500x250
>>53892808
>t. Abullah Mahmud Mohammad
You can't tell anyone with a straight face "Stockholm" is still Stockholm. It's become a prison for Swedes, a sick twisted social experiment.
>Dansken satt på plats
Få mig ikke til at finde artiklerne frem.
>>
File: DuGamlaDuFria.jpg (76 KB, 983x550) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DuGamlaDuFria.jpg
76 KB, 983x550
https://poal.me/a3xrw3
https://poal.me/a3xrw3
https://poal.me/a3xrw3

RÖSTA FÖR I HELA JÄVLA HELVETE!

Jag tänker inte leva med skammen om att vi förlorade detta mot några jävla spanjorer.
>>
File: 20160121_003448.jpg (1 MB, 3264x1836) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
20160121_003448.jpg
1 MB, 3264x1836
fyfan stinker bajs hahAA
>>
>>53892980
Skrattade högt ivl, så högt att mamma vaknade
>>
>>53892980
>fixar kvällsmacka
>uppdaterar tråden
>ser detta
vad i helvete
>>
File: högvaktsofficer.jpg (273 KB, 1200x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
högvaktsofficer.jpg
273 KB, 1200x800
>>53892891
>har länge velat se Stockholm, jag kommer förhoppningsvis(?) snart att besöka staden
Se till att besöka slottet när det är högvaktsavlösning, armémuséet, Vasamuséet och om möjligt ta dig ut i skärgården.
>>
>>53893034
>Skrattade högt ivl, så högt att mamma vaknade
Skrálaði hart ýl, so hart at mamma vaknaði

Minder om färöiska
>>
ERA JÄVLA SVIN OCH FÖRRÄDARE! NI RÖSTAR SÄKERT INTE ELLER SÅ RÖSTAR NI PÅ /lat/
>>
>>53893190
mm strax
>>
File: håller inte.jpg (10 KB, 199x243) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
håller inte.jpg
10 KB, 199x243
>Rumpsparktorrents kräver nu att man registrerar sig för att få söka på porr-torrents

Nu får det väl ändå vara nog.

(in före >ladda ner porr, jag vill ha min Brazzers-skit och hör sen)
>>
File: 141020097.png (315 KB, 389x380) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
141020097.png
315 KB, 389x380
>>53893129
>dkn kobte hvid chokolade tidligere i dag
SAFEU
https://www.youtube.com/watch?v=8DlraoNMRXk
Forestil jer hvis Radio Ren kom ud i dag.
>>
>>53893190
La över min röst på /lat/ nu
>>
>>53893228
NUUUUUU DIN JÄVLA NEGERÄLSKARE
>>
File: Lindberg min vän.png (482 KB, 485x864) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Lindberg min vän.png
482 KB, 485x864
Att grogga såhär tidigt var ett misstag.
>>
>>53893190
HaHa Nigga Who CaReS
>>
>>53893271
haha aa
>>
>>53893288
Den blev fuktigare än vad jag förväntade mig, fina siffror med!
>>
>>53893154
Jag är inte så bra på svenska, men jag prövar som bästa at lära språket, men blandar upp svenska og dansk.. Men Jag tycker bra om att besöka museer och historiska platser
>>
>>53892738
eh va? menar du ska till ica å handla? asså om du vill ha ett förhör så ere lugnt för mig vi kan släppa det. undrar bara vad heema betyder
>>
File: YC-3fejs.png (100 KB, 720x690) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
YC-3fejs.png
100 KB, 720x690
>>53893433
:3

>>53893452
>dkn inte färing ;__;
>>
File: 1446537197018.jpg (53 KB, 604x604) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446537197018.jpg
53 KB, 604x604
https://poal.me/a3xrw3
>man ner iag hur rostat 87 gång ner hitils å vi fort farande kom er för lura
>man spagge spioner inte kan översätta detta i google translate
>>
>>53893568
>dkn jag har levt 15 år i Södertälje så jag förstår detta utan problem
>>
>dkn kommer fra en af de största och mest historiska familier på färöarna
>dkn stora dele af din familie flyttär til skandinavien
>dkn du kommar fra en af de minsta familierne på färöarna nu
>dkn insignifikant familie nu
>>
>dkn man inte är en katt som bara chillar under en kotatsu med sina kattlads hela dagarna
https://youtu.be/HKmGALZ0uwg
>>
borde man sova elr xD
>>
>>53894303
breva bild på dig först
>>
File: 1448246485690.jpg (39 KB, 601x451) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448246485690.jpg
39 KB, 601x451
>>53894303
>klokken er kun 1
lmao favä
>>
>>53892980
Kan du inte breva en bild på ditt bajs sådär varje dag?
>>
File: jeffseid5.jpg (65 KB, 600x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jeffseid5.jpg
65 KB, 600x800
>>53894337
>>
>>53894408
>ljuga
>>
File: 1453335729693.jpg (95 KB, 1024x576) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453335729693.jpg
95 KB, 1024x576
>dkn ingen patchy fv
>>
D Ö D
Ö
D

T R Å D
R
Å
D
>>
>klockan är 2
>tråden är stendöd
>>
File: bedårande.jpg (70 KB, 804x607) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bedårande.jpg
70 KB, 804x607
>bögbrevarna brevade bögbilder bortom bögtimmen
>blev bannade
>bögtimmen blev bögbildsfri
>>
VARFÖR ÄR TRÅDEN DÖD? NBÖGAR KVÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
>>
File: 8534-680-4pdd5-a.jpg (38 KB, 419x467) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
8534-680-4pdd5-a.jpg
38 KB, 419x467
>>53895555
>>
>>53888746
that's a good album lads
>>
>>53895711
jesus

i bet you listen to slint and godspeed u black emperor as well
>>
>>53895248
böllefrö
>>
File: jyuuchan.jpg (50 KB, 712x649) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jyuuchan.jpg
50 KB, 712x649
>>
File: 1453338966478.png (139 KB, 500x700) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453338966478.png
139 KB, 500x700
>>53896333
oy vey
>>
>dkn fyllekäkar taco
>>
>>53896742
Can I haz tacoz, solkors-kun?
>>
File: 1407218351148.jpg (27 KB, 620x406) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1407218351148.jpg
27 KB, 620x406
>>53896779
Visst, varför inte?
>>
>>53896742
varför super du på en onsdag?
>>
File: 1451318373706.jpg (54 KB, 624x448) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451318373706.jpg
54 KB, 624x448
>>53896982
Varför inte?
>>
>>53897096
är onsdag.
>>
File: 1440786231527.jpg (55 KB, 560x407) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440786231527.jpg
55 KB, 560x407
>>53897170
Och?


Dessutom är det faktiskt torsdag nu. :^)
>>
>dkn vaknade alldeles nyss

känns bra att nästan ha fixat mitt sömnschema :D

tog ~2 veckor den här gången
>>
>>53897588
>2 veckor
Vakna > dygna tills 21-23 nästa dag > Vakna vid 9 nästa morgon
Enkelt.
>>
Någon som har en tidsmaskin som kan skicka tillbaka mig till sommaren 2014 så jag kan ouppknulla mitt? Tack på förhand.
>>
>>53897675
mitt liv* ska det så klart stå.
>>
>>53897643

den där metoden funkade när man var under 18 år

nu när man är 22 så går det banne mig inte. Spelar ingen roll hur många koppar kaffe och energidryckor jag slukar i mig. Men jag tycker nästan att det är skönare på dettta viset för jag är mycket mer produktiv på natten etc
>>
>dkn lyckades inte rädda Solaire
;_;
>>
File: 1453123988957.jpg (73 KB, 339x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453123988957.jpg
73 KB, 339x600
>jobb om 5 timmar
>>
>>53898115
på med snubblet
>>
>>53898150
vilket?
>>
>dkn trött som fan men måste duscha och borsta bittingarna innan jag kan gå och lägga mig

Jag är så jävla trött på livet överhuvudtaget.
>>
>>53898295
Kämpa på, bara en 50-60 år till eller så
>>
vem /glad/ här :)
>>
>>53898441
inte jag
>>
>>53898475
varför inte? :)
>>
File: 1451345057399.gif (1 MB, 392x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451345057399.gif
1 MB, 392x400
>>53898441

jag med :D
>>
>>53898484
livet är allmänt värdelöst
>>
>>53898539
så bra :D

>>53898554
vi bor i ett av världens bästa land och är friska och krya, att du inte är glad över en sån sak är konstigt!
prova bara att le och tänk att du är glad :)
positiva tankar från och med nu!
>>
>>53898643
tänker inte svara när du brevar som en 12 årig tjej
>>
File: 1452686848008.jpg (13 KB, 420x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452686848008.jpg
13 KB, 420x300
>kaka
>>
>>53898665
du gjorde det precis kompis
omfamna livet, det är en fantastisk gåva.
du har säkert en helt fungerande kropp och sinne och du kan göra vad du vill med livet. bara att göra det du känner för :>
>>
>>53897675
2 år är ingenting man1, du kan ouppknulla ditt liv i år om du bara lägger manken till
>>
>53898706
mm strax
>>
>:)
>:D
>:>
stick
>>
>>53899303
detta
>>
>>53899303
vilka läskiga smajlisar!
>>
File: 1422813851216.jpg (20 KB, 249x249) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1422813851216.jpg
20 KB, 249x249
>Kollar fonderna för första gången på ett tag
>Gått från 100 till 80
s-sluta
>>
>>53899303
:/
>>
Någon som har något boktips?
>>
>>53899770
Hört att House of Leaves ska vara bra, dock så måste man ha den i fysiskt form då.
>>
File: 1449109533071.gif (2 MB, 460x502) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449109533071.gif
2 MB, 460x502
>>
>>53899824
>House of Leaves
ska kika, men såg att den bara finns på engelska. Föredrar att läsa på svenska när man läser på kvällarna.

>dock så måste man ha den i fysiskt form då
självklart. jag kommer aldrig läsa en bok på datorn/surfplatta/läsplatta. Ska jag läsa så blir det en riktig bok
>>
File: 073.png (36 KB, 298x279) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
073.png
36 KB, 298x279
>jämna: ta opiater och vårstäda/organisera i datorn
>ojämna: köpa porrabonnemang och runka
>>
>>53900213
o-oanständigt
>>
Om dubletter går jag och lägger mig
>>
File: 1452870983084.jpg (6 KB, 102x138) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452870983084.jpg
6 KB, 102x138
>>53900600
singlar och jag lägger mig
>>
>>53900600
>>53900651
siffermagi
>>
File: 1453348143900.jpg (90 KB, 602x506) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453348143900.jpg
90 KB, 602x506
tewi
>>
sniglar och jag lägger mig
@@
>>
>>53900733
>dkn jag har skapat uttryck som hela världen använder.com
>>
>>53899770
Conspiracy against the human race av Thomas Ligotti
“This is the great lesson the depressive learns: Nothing in the world is inherently compelling. Whatever may be really “out there” cannot project itself as an affective experience. It is all a vacuous affair with only a chemical prestige. Nothing is either good or bad, desirable or undesirable, or anything else except that it is made so by laboratories inside us producing the emotions on which we live. And to live on our emotions is to live arbitrarily, inaccurately—imparting meaning to what has none of its own. Yet what other way is there to live? Without the ever-clanking machinery of emotion, everything would come to a standstill. There would be nothing to do, nowhere to go, nothing to be, and no one to know. The alternatives are clear: to live falsely as pawns of affect, or to live factually as depressives, or as individuals who know what is known to the depressive. How advantageous that we are not coerced into choosing one or the other, neither choice being excellent. One look at human existence is proof enough that our species will not be released from the stranglehold of emotionalism that anchors it to hallucinations. That may be no way to live, but to opt for depression would be to opt out of existence as we consciously know it.”
― Thomas Ligotti, The Conspiracy Against the Human Race

Någonting av Philip K Dick

Beggars in Spain av Nancy Kress

Illumintus! Trilogin av R A Wilson och R Shea
Enders Game av Orson Scott Card
>>
>>53900972
DUDE LOVE IS JUST A CHEMICAL LMAO
>>
>>53900405
söt
>>
>>53901023
Nej
>>
How's his Swedish?

https://www.youtube.com/watch?v=3vcP-pisZf4
>>
>>53901274
me to the right
>>
File: en tupp.jpg (55 KB, 348x387) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
en tupp.jpg
55 KB, 348x387
>>53901274
STORA
>>
File: 144488498115644.jpg (69 KB, 804x1060) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
144488498115644.jpg
69 KB, 804x1060
dött som vanligt
>>
Godnatt tråden.
>>
>>53901576 g'nattis

Ska också gå och lägga mig favä. Får sova på mattan då jag sket i att duscha och inte vill möga ner rena sängkläder.
>>
File: 1453348355952.jpg (49 KB, 858x725) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453348355952.jpg
49 KB, 858x725
SKITSTOVEL SKITSTOVEL SKITSTOVEL SKITSTOVEL SKITSTOVEL SKITSTOVEL
>>
File: aiden spelar.jpg (53 KB, 539x541) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
aiden spelar.jpg
53 KB, 539x541
>>53901747
>skitstovel

du är en stor kille
>>
>>53901608
Bara duscha, mann1. Du kommer känna dig äckligare när du vaknat och måste duscha då än om du gör det nu och bara får det gjort.

t. varit i den sitsen fler gånger än jag kan räkna
>>
File: 1422053901389.jpg (19 KB, 433x334) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1422053901389.jpg
19 KB, 433x334
>Började återigen tänka på människor som tagit bort mig från ansiktsboken
>Undra vad som gick fel
>Kolla konversationerna och såg att jag skrivit tre gånger utan att ha fått svar
Är patetisk och märker det inte ens
>>
>>53902005
Tycker konversationer på fejan överlag är rätt konstiga. Folk som slutar prata med en bara så där utan tydlig anledning 3-4 konversationer in osv. Riktigt skitställe, rekommenderar att du slutar besöka den sidan.
>>
>>53902093
I princip enda sättet för mig att ha kontakt med människor jag pratat med i verkliga livet, träffar aldrig någon
>>
File: 1452909678257.jpg (72 KB, 440x406) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452909678257.jpg
72 KB, 440x406
God morgon
>>
File: CZOFCr1WkAIvJB9.jpg (37 KB, 600x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
CZOFCr1WkAIvJB9.jpg
37 KB, 600x300
Hopp.
>>
>>53903052
>4.2
kan inte hitta på detta
kommer ni ihåg när MP """"tävlade"""" om tredje största parti?
>>
https://poal.me/1gzqdn
https://poal.me/1gzqdn
https://poal.me/1gzqdn
>>
>>53903052
>åtta partier kan bli fem när som helst
kek
>>
>>53903052
>F!
Vilket jävla skämt
>>
File: siddysicks.jpg (55 KB, 571x506) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
siddysicks.jpg
55 KB, 571x506
>dkn ingen ordentlig nattråd att läsa igenom

Ni hade ett (1) jobb
>>
>>53903219
Både Romson och Fridolin är hopplöst inkompetenta. Mp förtjänar verkligen att dö efter att de valde in de där jävla pajasarna. Synd bara att de som röstade in dem fortfarande får lov att rösta öht.
>>
>>53903052
Hell seger
>>
File: forp.png (549 KB, 873x625) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
forp.png
549 KB, 873x625
Vart var du när den största önskningen slog igenom?
>>
File: unnamed_0.png (158 KB, 510x287) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
unnamed_0.png
158 KB, 510x287
>>53903646
SD är ett stort parti
>>
>>53903543
Är man inte här under natten förtjänar man inte att ta del av nattråden
Försvinn, parasit
>>
>>53903668
fyra dig
>>
EPISKT ÄGD
https://www.youtube.com/watch?v=ST39oTQPu6g
>>
>>53903052
>muh demokrati
Röstkörkort när?
>>
>>53903716
Ni patetiska jävlar sitter uppe och brevar hela natten för att jag ska ha något att sysselsätta mig med på bussen. Jag känner mig lurad
>>
File: alien-satir.jpg (2 MB, 2228x1590) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
alien-satir.jpg
2 MB, 2228x1590
I en avlägsen framtid, närmare bestämt 6 000 000 år, har vår planets naturresurser för länge sedan tagit slut och tvingat de nordiska folken till stjärnorna för att söka ett nytt hem.
>>
>>53903646
>Bland manliga deltagare i panelen är stödet för SD 37,9 procent.
>>
>dkn torsdag
>>
>>53904030
>kvinnor
>>
>>53903808
> demokrati öht
En välartad och smakfull kung med kunskap i teologi och geometri som kan kultivera ett Rikt Inre Liv när?
>>
>>53903799
hahahaha ägd rekt XD
>>
Tror ni en blind dam skulle gilla mig?
>>
>>53903860
>armbindel på höger arm
Men annars var den fin
>>
>>53904238
tyvärr så kan blinda "känna" om du är snygg genom att ta på sitt ansikte så naej
>>
File: 1453220944316.gif (531 KB, 800x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453220944316.gif
531 KB, 800x450
>dkn hann precis med tåget
Var tvungen att springa hem för att hämta plånbok
>>
>>53904518
hade du en toast i munnen medan du gjorde det också din slyna
>>
File: 1348358164329.jpg (77 KB, 450x518) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1348358164329.jpg
77 KB, 450x518
>>53904528
Hehe mm, jag är så sugoii och kavajj
>>
>>53904528
Tänk på att han bokstavligen lever en anime dock
>>
File: 006n_0.jpg (575 KB, 777x1195) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
006n_0.jpg
575 KB, 777x1195
Död tråd
>>
>>53904677
Nej du är död bröd
>>
File: 1440693919948.jpg (81 KB, 549x549) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440693919948.jpg
81 KB, 549x549
>>53904689
50 k miljoner snubbel och förtfarande inte Carl snubbel
>>
File: 0005.png (224 KB, 969x304) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
0005.png
224 KB, 969x304
>dkn ingen lillasyster
>>
File: 1451141890075.png (144 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451141890075.png
144 KB, 600x600
Varför är tråden så död
>>
File: image.jpg (53 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
53 KB, 600x600
>dkn ska få en praktikant idag

Orkar fan inte sitta barnvakt
>>
>>53905148
För att såna här brev sprider negativitet
>>
File: 54808027_p1.png (1 MB, 1324x2000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
54808027_p1.png
1 MB, 1324x2000
>>53905151
>löneslava
Haha aa
>>
>dkn man gick upp tidigt för att plugga men bajsbrevade hela morgonen istället
hehe mmm
>>
File: 1385645063629.jpg (95 KB, 520x292) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1385645063629.jpg
95 KB, 520x292
>fått i läxa att kolla på ett UR program om upplysnigen
>omar mustafa, ordförande för sveriges muslimer har blivit tilldelad ett inslag där han pratar om malcolm x och hur mycket rasism det finns i Sverige eftersom att det finns få svarta advokater, få svarta människor och på grund av att "människor inte löneförhandlar med svarta"
>säger sedan att han ska "doktorera sig" inom journalistik för att påverka massvis med människor
>programledaren säger att det finns pinsamt få kvinnliga författare från upplysningen
>två negrer från frankrike rappar om hur Marine Le Pen är världens ondaste person
LMAO alltså, vad är det för fel på UR?
>>
File: 51434844_p0.png (1 MB, 1339x1056) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
51434844_p0.png
1 MB, 1339x1056
Åhajå tråd1.
>>
File: u.png (299 KB, 942x848) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
u.png
299 KB, 942x848
>>53905377
Åhajå anon-kun
>>
File: FELIX.jpg (293 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
FELIX.jpg
293 KB, 1920x1080
>>53905330
EVERT
>>
>>53905330
De är klart att hjärntvättarna också måste vara hjärntvättade
>>
Hur känns ni av detta favä?

https://www.youtube.com/watch?v=vyhXQT0J-iE
>>
>>53905710
Komisk
>>
File: 143254345540.webm (995 KB, 484x524) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
143254345540.webm
995 KB, 484x524
>>53905330
>det finns i Sverige eftersom att det finns få svarta advokater, få svarta människor och på grund av att "människor inte löneförhandlar med svarta"

Är väl ingen nyhet att de använder rasism för att ta över, och vi tillåter dem.

De kallar sig för svenskar, skriker på oss riktiga svenskar att anpassa oss. Skriker att vi är onda om vi skyddar det som är vårt.

https://www.youtube.com/watch?v=bBM9hRho5YM
Här, blattar tar över:låten.
>>
>>53905330
länka programmet
Thread replies: 351
Thread images: 135
Thread DB ID: 467873[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.