[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/tr/
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 306
Thread images: 47
Doğu Roma edişın
>>
Kamal açacağın tirada sıçam
>>
rezalet tirad
>>
>>53886121
>>53886125
neden
>>
bu ne mq
>>
0-4 wafel yap
5-9 ac kal
dubs yarraq ye
>>
File: 445645.jpg (78 KB, 556x614) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
445645.jpg
78 KB, 556x614
WE WUZ ROMANS AND SHIT
>>
>>53886171
roll
>>
>>53886171
benimkini ye
>>
>>53886171
salla
>>
>boktenli bir hitit/k*rt/yunan olmak
>Doğu ve Orta Karadeniz'e beyaz k*rt diye laf etmek
Offff boktenliler offf
>>
WE
WUZ
EMPERARZ
N
SHIET
>>
File: 1453145376055.jpg (197 KB, 337x820) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453145376055.jpg
197 KB, 337x820
>>53886187
We wuz mongolz and shiet
>>
>>53886238
Buraya ten rengimin fotosunu çekip atsam susacan çakma aryan
>>
>>53886297
Burada başka bir beyaz dostumu görmek beni sadece onurlandırır ve mutlu eder göçmen kardeşim
>>
şizonun evi buldum beyler atayım mı
>>
Kim /ReisSevdalısı/ burda?
>>
>>53886392
at hemen gidicem kafasini kesecem
>>
https://www.youtube.com/watch?v=yLOOIaAX1Bw
>>
>>53886392
at :D
>>
>>53886297
>>53886357
>T*rks
>white
kek
>>53886392
at
>>53886402
ben
>>
>>53886518
>hayatımda hiç dışarı çıkmadım
>>
>>53886306
Kim yazdı hocam peki? Anonim olarak mı oluştu?
>>
>>53886187
WE WUZ KAYSERS AND SHEIIIT
>>
>>53886696
Hello ermenibro how are you today
>>
>>53886696
Is your name Ara Sarkisyan?
>>
>>53886785
am pretty good, my dönerci friend
how's your rape spree going?

>>53886898
No. Y r u asking?
>>
>>53885958
Bu ne lan ? Osmanli anlasildi, orta asya'da hitit bile ama bu ne yani ?
>>
>>53886987
Nothing.
The nickname "AsalaWarrior" is pretty common then...
>>
>>53886987
>rape spree
>by turks
>in netherlands
>in western europe at all

I expected better bants from you desu. You left me dissapointed.
>>
>>53887052
Türk bayrağından müziğine kadar her şey bizanstan
https://www.youtube.com/watch?v=g_2ZDEpC6GM
>>
>>53887052
Accept your heritage brother. Ottomans had roman blood and claimed the throne. We're the rightful heirs of the Roman empire.
>>
>>53887182
Sen kimsin mk
>>
>>53887217
Iki hollandali var yeni ibne
>>
>>53887217
Sen kimsin mk
>>
>>53887247
>>53887256
amk şizosu git hapını al sapıttın iyice
>>
>>53887217
Sen kimsin mk
>>
>>53887075
post the prophile with that nickname pls ;^)

>The nickname "AsalaWarrior" is pretty common then...
Yes, it is, I was inspired by this channel tbհ
https://www.youtube.com/user/AsalaWarrior/about

>>53887090
Wait, aren't these Turks?
>>
File: şizoev.jpg (195 KB, 1337x513) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
şizoev.jpg
195 KB, 1337x513
>>53886414
>>53886518
buldum mq pixini, perdelerden klasik türko evi olduğunu anlayabilirsiniz
>>
>>53887247
Sie lan 6178191 yıldır buradayım. :d

6-7 ay önce kaybolan gay hollandalıdan ve bizim hollandalıdan başkasını tanımam.
>>
>>53886238
>>53887295
SİKTİRGİT BEYAZ KÜRT AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
KASTAMONU MOĞOLİSTAN BAŞKENTİDİR
SİNOP MOĞULLARIN TEK LİMAN KENTİDİR
>>
>>53887407
Gay hollandali erasmuscu bayadir gormedim, ondan baska iki hollandali, birisi benim konyali hemserim obur ara sira giriyo
>>
>>53887393
Keşke böyle bir evde otursaydım sadece kendi işimi düşünseydim
Ama bu bok çukurunda isl*mla cebelleşiyoruz.
>>
>>53886681
Allah oluşturdu
>>
>>53887373
Not sure if it's an actual profile desu. Someone with that nickname exists on that messenger thing called k*k
>inb4 normie
>>
>>53887090
>>53887373
forgot vid
https://www.youtube.com/watch?v=KKu6Y7FtgF4
>>
>>53887393
Malle gibi yerde t*rkolar ne gezsin aq :ddd
>>
File: 1415215798343.jpg (33 KB, 556x376) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1415215798343.jpg
33 KB, 556x376
>be turk
>post balkan people
?
>>
>>53887633
mq pixi sokak ver bulucam evini :d
>>
>>53887674
go away turk
>>
File: 1437677595085.jpg (93 KB, 620x429) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437677595085.jpg
93 KB, 620x429
>>53887674
>>
>>53887689
Borgerhout da gez panpa :D
>>
File: komnenos.jpg (207 KB, 414x750) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
komnenos.jpg
207 KB, 414x750
>>53887674
Byzantines were white and 1000% nordic
>>
>>53887579
No they are your ethnic brothers the kurds.
>>
>>53887769
efso sikmissin boktenli pici xocam ;-D
>>
eyv my teacher
>>
>>53887579
thats egypt lol
>>
File: 1450199341205.png (78 KB, 399x428) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450199341205.png
78 KB, 399x428
>>53887393
Vay amk şu mahallenin güzelliğine bak.
>>
>>53887910
Düşün bi de bu adam aralıksız burada.
What a wasted life qeq
>>
>>53887736
Wtf I thought Serbs were white.
My life is a lie.
>>
>>53887579
proof they are turks?
>>
File: jHXa6RNLKlU.jpg (26 KB, 410x307) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jHXa6RNLKlU.jpg
26 KB, 410x307
>>53887769
>your ethnic brothers the kurds
They are closer to Azeris tbհ
Why do you think they have a Kurdish president?
>>
>>53888008
hey komshi :3
>>
>>53888008
he posted gypsies, those cunts do not have a state of their own so they put our flags
gypsies probably originate from turkey, both are small, brown, stinky and ugly
>>
>>53888078
why arent you living in armenia
>>53888139
serbia goes full potato
>>
>>53888078
Why is that armenian waving the azeri flag? I'm confused.
>>
>>53888139
cant fool us shitskin
>>
File: şizo1.jpg (171 KB, 1319x553) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
şizo1.jpg
171 KB, 1319x553
>>53887910
>>53887962
Malle denilen yer zengin semtiymiş şimdi anladım, Borgerhout'a bakıyorum şimdi rezalet mq

şizonun annesiyle kardeşini buldum bu arada xd
>>
>>53888287
ne sikerdim kardesini offffff be offff
>>
>>53888165
cuz it's a shithole ;^(

>>53888187
seems 100% azeri to me
have you ever met one btw?
>>
>k*rtlerden tiksiniyorum
>bu vatan bölünmez

ax be qatillar...
>>
>>53888342
>have you ever met one btw?

No but I heard they were 1488% Turkic with slanted eyes and sheit. These look like average caucasians to me. Ew.
>>
>>53888287
kek orda yasamiyom allaxa sukur :dd
>>
>>53888287
Biraz daha atsana telefondayım ben
>>
File: efso.jpg (39 KB, 960x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
efso.jpg
39 KB, 960x720
>>
>>53888677
M*SLO GÖTÜ #REKT
>>
File: sYF0Mok.gif (2 MB, 244x249) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sYF0Mok.gif
2 MB, 244x249
>>53888287
Biraz daha resim at anon.
>>
File: taqiyya pro.png (344 KB, 499x522) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
taqiyya pro.png
344 KB, 499x522
>>53888581
>I heard they were 1488% Turkic with slanted eyes and sheit
Don't believe their lies. They are very good at taqiyya (they are Shia after all).
>>
File: aq.jpg (121 KB, 880x619) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
aq.jpg
121 KB, 880x619
wafel yaptim reyleyin

>>53888677
tahta da yanmis m*slolar zaten
>>
>>53888811
10/10
>>
>>53888811
yapmasaymışsın da olurmuş/10
>>
>>
File: CGGoKNhWgAAeD0m.jpg (84 KB, 600x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
CGGoKNhWgAAeD0m.jpg
84 KB, 600x800
>>53889271
>>
File: 1437239202142.jpg (34 KB, 341x439) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437239202142.jpg
34 KB, 341x439
>>53889271
>>53889347
>>
File: 1434469179240.jpg (69 KB, 600x420) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1434469179240.jpg
69 KB, 600x420
>>53889489
k*rdo atam mi biraz? ;-D
>>
File: 2.jpg (218 KB, 1327x585) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2.jpg
218 KB, 1327x585
>>53888608
sie mq orço yalan söyleme :d fakir türko mahallesi belli alamanyadaki kreuzberg gibi
>>53888618
>>53888790
evler sokaklar hep böyle eurosmalls harbiden onun dışında pek bi olay yok
>>
>>53889639
Allah yarabbi süpanallah vay amk.

Dişisi var mı bunun?
>>
File: 96379_of603.jpg (53 KB, 640x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
96379_of603.jpg
53 KB, 640x360
>>53889768
okadari yok xocam ama bu var
>>
>>53889677
eskiden turkler daha fazla orda oturuyodu ama artik cogu baska yerlere goc etti cunku arablar+100 ulkeden bok kokan ucuncu dunya picleri ele gecirdi orayi simdi.

bu attigin resim gibi bi yerde oturuyom.
>>
*farts*
*shits*
>>
File: 1450302290900.jpg (123 KB, 964x642) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450302290900.jpg
123 KB, 964x642
https://www.youtube.com/watch?v=_Eax6AS_L9c

Şöyle yüce bi şahsın elini öpmek bize nasip olmadı
>>
>>53890163
sikini öpermiydin
>>
File: 94337.jpg (42 KB, 447x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
94337.jpg
42 KB, 447x600
>>53889892
Tipini siktiklerim
Hatunları bile benden daha kıllı.
>>
@53890191
seninle konuşmuyorum kamal
>>
>>53889892
dilek öcalanın ayakları kokuyomudur?
>>
>>53890274
bok kokuyordur xocam bok
>>
>>53890320
lel :D
>>
>>53890227
ne o kamala you vermiyormuyuz?
>>
>>53890411
aynn
>>
>>53890411
s-seni severim belçik lütfen bir you alabilirmiyim ;_;
>>
>>53890211
HDP kadın kolları :D:d
>>
>>53890467
hadi bi tane veriyim acidim zaten bayadir nihalli tirad acamiyo gariban :DD
>>
>>53890519
sesli güldüm helal bro
>>
>>53890563
eyw zamqim benim :DDd
>>
File: xoydaaaaa.jpg (12 KB, 395x302) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
xoydaaaaa.jpg
12 KB, 395x302
>>53889892
>>
>>53890519
kek sesli guldum :D
>>
>>53890628
ağzının kokusu buraya geldi vallax
>>
File: 217040_o1650.jpg (58 KB, 600x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
217040_o1650.jpg
58 KB, 600x400
>>53890728
sorma xocam anam az once odama girdi ve osurdun mu diye sordu
>>
>>53890919
>>53890919
AHAAHAH amk bide şaşılığı varmış yeni farkettim
>>
>>53891284
>>>/ananın bodrum katı/
>>
>>53891339
kek zugmussun eksici pici :D
>>
ve isyan
yediveren gullerinin koynunda
sirtaki oynayan alyuvarlarin
bin yilin sol anahtari.
çiçek diyorum yani.
bir tenis raketi tazeliginde
fayans ve çimento

gerilla sigarası da sagliga zararlidir
ve icimi amsterdam da bir cubuk kraker
badem de olur

benim mazlum anam
eyfel kulesini kiran bir oduncu borsadan
ve bursa dan
oyleyse mavzer yurekli dersim
mucadele fasizm
deniz gezmis ve mujdat gezen
diyarbakir ah!

atesboceklerini getirin bana ki pkk
bir halkin ates bocegidir
tavuk da olur

isciler, emekciler ve baskan mao
oportunizmin koynunda aglasan fakir cocuklar
gocuklar
asi ve heybetli bir sincabin
tekerlege donusumu
sanki bir devran caglar
devre meydan okuyan

demirci kawasaki motor
yigit bir turkudur daglarda
dizel istemez!
>>
>>53891284
gotun yanmis k*rdo
>>
0-4 sandvic yap
5-9 aç yat
dubs yarraq ye
>>
>>53891953
sizo anani siqem 100 kilo oldun yeter
>>
>>53891732
aynı ananın göt deliği gibi yandım xocam :d
>>
>>53892018
efso xd
>>
>>53892010
hayir 80 kiloyum 100 kilo degilim yalan atma
>>
>>53892070
yoo asil sen yalan atma 150kg anon sensin zaten
>>
File: 1453294134501.jpg (38 KB, 304x305) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453294134501.jpg
38 KB, 304x305
>>53891732
>>53892010
>>53892066
>>53892136
hey metin
>>
File: 0041 - g0SJsTM.jpg (94 KB, 422x408) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
0041 - g0SJsTM.jpg
94 KB, 422x408
>>53892136
YALAN ATMA SUSGO DEGILIM REEEEEEE
>>
Yılların Pontiğim bu götü boklu Neo-Anatolyan Underageler yüzünden Türko oldum tekrar.
>>
interrail yapcam gelcek anon varmı
>>
>>53892606
o noluyor hocam
>>
File: image.jpg (32 KB, 470x313) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
32 KB, 470x313
HÖFFFFF canım sıkıldı keşke CringeAnon gelip bir şeyler yazsa da onunla tartışsam. ;_;

>>53892606
Odamdan dışarı çıkabilseydim gelirdim. :D
>>
>>53893131
http://www.interrail.eu/
>>
>>53893131
>3131

xoydaaa bu ne demek istiyo simdi aceba :DD
>>
>>53893201
beni kabul ederseniz gelirim xocam
>>
http://www.youtube.com/watch?v=9J8sDJszO2M
Blackened Shoegaze>Shoegaze
>>
>>53893397
bu ne amk xdd black metal yokmuydu? xdd
>>
31lik vidyo atın loo
>>
>>53893725
bu >>53893171
>>
>>53893554
Burzum ziker xD ehehe
>>
Arkada çalcak bişiy atın beyler.
https://www.youtube.com/watch?v=lAS-XT5oltA
>>53893397 bu çok böğürmeseydi iyiydi.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=7jpSw_bdlGU

bi anon buraya kanal attiydi islamin nasil olustugunu ve sahte oldugunu gosteren, bi daha atabilir mi birisi o kanali?
>>
>>53893858
Bunu sil yoksa ben seni silerim
>>
>>53893883
https://www.youtube.com/watch?v=pPXKxus1sck

http://www.youtube.com/watch?v=klKn2AmRnWU

http://www.youtube.com/watch?v=e9RS4biqyAc
>>
zıncııır
>>
beyler su erasmuscu olayı gercek mi fake gibi duruyor fotolar el yapımı gibi photoshopla
>>
alın cringe olun
https://www.youtube.com/watch?v=-HXhA8Kfb-I
>>
>>53895110
Turk tv'sinde cikan hersey cringe aq dizisinden evlilik progamina kadar
>>
pizza ismarladim
>>
>>53895209
>>53895210
HIIIII ŞİZO DEĞİLMİŞ!
>>
>>53895367
;-)
>>
>>53895367
Hayir sizoyuz yuru git

>>53895210
100 kilo olmusun bu saatte pizza mi yiyon ayoglu ayi
>>
https://www.youtube.com/watch?v=4BjH_pJ2p-w
şostakoviçin de amına koyım albininin de, müzik budur ağalar
>>
>>53898196
>1 new post
REEEEEEEEEEEEEEEEEEEE'EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
>>
>>53898213
götün mü yandı kardeş
>>
>>53898266
>>53898266
ebet
>>
bömp
>>
>>53900129
ORRRRRRRRRRRRÇO
>>
File: atajew_thumb.jpg (73 KB, 618x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
atajew_thumb.jpg
73 KB, 618x720
ataputu sikem
anıtkabir yıkılıp yerine büyük bir hela veya kerhane yapılacak bekleyin ve görün
>>
File: 0.jpg (12 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
0.jpg
12 KB, 480x360
bump
>>
>>53902632
>>53902658
https://www.youtube.com/watch?v=3lgRly_ff8U
>>
>>53902667
haydaaa götün yanmadımı amk :D
>>
ugly, sleeping roaches
>>
>>53902755
say that to my face and not online and see what happens
>>
>>53903471
1v1 me bruh
Rust intervention&knife only
>>
File: 1421389186502.png (551 KB, 919x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1421389186502.png
551 KB, 919x720
>>53903634
>tfw no lifed mw2 back in the day
>>
File: 1452750855192.jpg (71 KB, 633x758) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452750855192.jpg
71 KB, 633x758
>>53903771
>tfw I never got a nuke
>>
>>53904097
I got 22-0 once, hands got sweaty, camped like a fucker and some bitch got me.

>walk into my room
>see my little brother boosting with his friend for a nuke
>with that thing that lets you spawn where you die
>>
File: kamalists btfo.png (762 KB, 993x866) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kamalists btfo.png
762 KB, 993x866
>>
>>53906452
maşallah
>>
>>53906452
berkin piçinide koysaymışsın
>>
Yahoo Answers'ta biri t*rkolarla ilgili bir soru soruyor, 9 cevabın 8'i t*rk, hepsi Central Asia'dan girip Macarlar ve Finlerden çıkmış. 1 yabancı gelip doğruları anlatmış eksi manyağı yapmışlar adamı.
>>
>>53907725
o biri senmisin
>>
File: photo.png (44 KB, 481x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
photo.png
44 KB, 481x480
bu obez asosyal otistik anası sikişmiş orospu çocuğu hanginiz lan
https://www.youtube.com/watch?v=3OdC3c0SJFg
>>
>>53908051
>2:05
kek
>>
>>53908051
hahahahahahahahahaha
>>
Sınıfta 2 senedir kafasından şapka hiç eksik olmayan biri var. Kafasında ne var acaba çok merak ediyorum.
>>
>>53908229
ananın amı var
>>
ULAN CİDDİ CİDDİ İSYANQAR DİNLİYORUM
ALL*H BELANI VERSİN DERLÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
>>
>>53908327
KOLORDU KOL OLDU GİRDİ HEBSİNE
https://www.youtube.com/watch?v=107tGk3yx_4
>>
turkler, please explain why there are so many retarded turkish soap operas being broadcast in post-soviet turkic countries
>>
>>53908373
Because t*rks are retarded
>>
>>53908362
ULAN BENDE TAM O ŞARKIYI DİNLİYORDUM AMK
https://www.youtube.com/watch?v=u31_8pTOKbA
ALLAHIN PACO DE LUCİAYI DİNLERKEN YARIYI KESİP BU ŞARKIYI AÇTIM ALLAHIM İNANAMIYORUM
>>
>>53908373
i fucket your mother und du happenet
>>
>>53908263
Nasıl gitti ki oraya o?
>>
>>53908394
well that explains a lot, tesekkurler
>>
>>53908428
*cringes*
siktir lan andıreyç
>>
>>53908405
bro.. o benim repliğim :(
>>
>>53908508
yoo hiçde bile. ben 2013te men senin ananı siqdim sen oldun diye kullanıyodum
>>
File: 3313117-44.jpg (56 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
3313117-44.jpg
56 KB, 1280x720
SAME PICTURE OF ÖZEL HAREKAT EVERY THREAD
>>
>>53908497
Çocuk dediğin adam anandan çocuk çıkarır koçum akıllı ol
>>
>>53908581
aaaxxx aaaaaax cringeden ekrana bakamıyorum nolur siktir git
>>
>>53908591
Yoo asıl ben cringeden ekrana bakamıyorum sen siktir git
>>
>>53908654
yoo hiçde bile asıl ben daha çok cringe olmuşum
>>
>>53908738
Ben seni sonsuz sikerim
>>
CRINGE DOZUNU ARTTIRIYORUM YÜKSEK MÜSADENİZLE SİZİ OBEZ YAĞLI FOREVER VIRGIN OROSPU ÇOCUKLARI
http://www.sozcu.com.tr/mobil/home/detay?post_id=1049874&utm_source=sm_fb&utm_medium=free&utm_campaign=gundem

ah be çocuğum... din ticaretini küçük yapmayacaktın. en büyük yanlışı orada yapmışsın. 1 lirayla 5 lirayla olmaz o işler. büyük yapsan bi 15 seneye kadar cumhurbaşkanı bile seçerdik seni.

edit: lan ben "gaspı nerede küçümsemişim, bu junkie'yi nerede savunmuşum" diye yazıyı bir daha okuyunca sorunu buldum. "5 tl gasp ettiği için 5 yıl yedi" yazıp ardından "ah be çocuğum" ile başlayan cümle kurmak hata olmuş.

düzelteyim: 1 liraya dua kitabı satan, almadığı için müşterisinin 5 lirasını gasp eden çocuk 5 yıl hapis cezası aldı. ah be çocuk, din ticareti öyle mi yapılır? 1 lirayla 5 lirayla olur mu o işler?
>>
File: 1453371383136.jpg (121 KB, 640x427) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453371383136.jpg
121 KB, 640x427
ADAM
>>
>>53908831
ax be ekmak kaşlı çocuk
>>
>>53885958
You damn Turks ruined hundreds of years of technology and culture. Because of the Turks, the Middle East is the shithole it is today.
>>
>>53908934
this,also t*rks are supporting ISIS and they're cockroaches
>>
>>53908229
Hocam adam k*rt mü ?
Belki bomba vardır .
>>
>>53908373
Because blood attracts blood and all that :D
>>
>>53908971
T*rks are the ultimate cucks. They steal from everyone else's culture (just look at their alphabet) while being leeches wherever they go. Literally worse than nignogs.
>>
>>53909250
Yes and they also support İSİS
>>
File: 1449819299831.jpg (52 KB, 600x616) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449819299831.jpg
52 KB, 600x616
>>53908934
>>53908971
>>53909250
>>53909316
>>
*farts*
*shits*
*pees*
*vomits*
>>
>>53909496
t. Turkish diaspora
>>
>>53909513
Yes and he also supports ISIS
>>
>>53909174
Ben de Kürdüm ve bu seviyesiz espri hiç hoşuma gitmedi hocam.
>>
>>53909643
Pardon hocam çok kotü bir şakaydı özür dilerim
>>
0-4 yıkancam
5-9 bok kokmaya devam
>>
>>53909558
I bet he even lives in Wallonia
>>
>>53909727
Now you're going to far friend I wouldn't wish that on my worst enemies.
>>
>>53892606
ne kadara mal oluyor hocam? ne kadar sürüyor? hangi ülkeler? vs vs vs?
>>
>>53909873
Ne kadara mal olduğu şöyle ki hocam orospu ananın gecelik fiyatından az daha pahalı.
Ne kadar sürdüğü şöyle ki hocam orospu ananın boşalma süresi kadar.
Hangi ülkeler olduğu şöyle ki hocam orospu ananın kıllı amcığı.
Vs vs vs şöyle ki hocam ananın amı ananın amı ananın amı.
>>
>>53909985
eyw
>>
https://www.youtube.com/watch?v=oesyag1DK-A
>>
>>53909985
hahahahahahahahahahaha
>>
Okul basladi
Tirad oldu
Masallah anonlar okula onem veriyorsunuz
>>
>>53910228
eylülden beri böyle amq yenimi farkettin.
>>
>>53910228
Sen kimsin mk
>>
>>53910114
https://www.youtube.com/watch?v=b2xs4G83TWk
>>
>>53910456
sen uyuyomusun hiç amq :D
>>
>>53910252
Yeni farketmedim hocam soylesim geldi :D

>>53910397
Hollandali anonun hocam
>>
>>53910456
helal be kardesim seviyorum seni
https://www.youtube.com/watch?v=VbE3fLCC6q8
>>
SAĞDA SOLDA GENE ZARBO ABİLER
>>
File: 1427907589783.gif (163 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1427907589783.gif
163 KB, 640x640
>>53910228
Ben hep buradaydım 3.5/4 GPA yaptım bu dönem
>>
>>53910512
ben de xocam

https://www.youtube.com/watch?v=TtI7cbaV5gA

>>53910497
sizoluk zor is
>>
>>53910579
https://www.youtube.com/watch?v=X4BvnHtfMTk
>>
Kalite tirad. (!)
>>
>>53910569
İşletme okusaydım ben de yapardım anon.
>>
File: image.jpg (55 KB, 485x303) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
55 KB, 485x303
The word is the word of the sword
Until the wrongs are righted.
The despicable ones have even wronged
The Messenger of the people of strong will
Our sanctuaries would not have been desecrated
Had the lions surrounded them
The filthiest of bandits has attacked us
So where are the swords?
They have forgotten we are the defiant ones
Who defend like lions.
We are those who trampled with our steeds
The thrones of the empires.
We are those who built our forts
Out of our skulls
Which we brought from the land of the tyrant
By force and on top of the booty.
Our messenger is the one who made us
Noble builders of Glory.
Our Messenger is the sun of truth
Who lit the face of the world.

He lit the lamp of a night
Black from misguidance
And created from a few people
A generation coming from the dawn.
So they destroyed the head of aggression
And humiliated every oppressor.
War against every oppressor
And peace for every peaceful one.
>>
>>53910805
https://www.youtube.com/watch?v=XbjEKGGbkog
>>
>>53910737
>implying
>>
>>53910857
Şarkıda enstrüman kullanılmaz, küfürdür.
>>
pardi dediğin işte böyle olmalı
her bir yanda kızlar göbek atmalı
kızlara baktıkça millet coşmalı
party dediğin bence böyle olmalı
>>
>>53910902
2-3 Üniversite dışında Mühendislik çöp bir bölümdür.
>>
>>53910990
>yanıyom
>>
>>53911019
>argümanım yok
>>yanıyom
>>
File: maxresdefault.jpg (61 KB, 1024x576) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
maxresdefault.jpg
61 KB, 1024x576
bayırbucağa gidecem
cihadçı olacam
>>
>>53911045
Hocam farkındaysan senin argümanın yok önce işletme dedin tutturamadın mühendislik çıkınca TR'de 2-3 üniversite dışında mühendislik çöp dedin. Ha bana kalırsa TR'de üniversite yok ama senin gelip 2-3 üniversite dışında demene bakarsak belli ki iyi sandığın 2-3 üniversiteden birinde okuyorsun. Neyse sana sınavlarında başarılar.
>>
>>53911186
xocam ban mi yedin ne oldu? neden proxy
>>
>>53911200
evet 7 saatir post atamıyom ipniz banlandı diyo
>>
ITT: t*rks
(except me of course)
>>
>>53911186
iyi dayanıyorlar mı? tugaylarının adlarına baktım nureddin zengi tugayı falan var :DD yani %1 zengid kanı taşısalar bile üstün yarıştırlar kaybetmezler.
>>
steame knight online geliyormuş başlıyonuz mu davarlar?

https://www.youtube.com/watch?v=9aYS2GMt5dc
>>
>>53911464
Anaları sikiliyor sabah akşam
>>
>>53911527
Biz 3-4 arkadaş başlamayı düşünüyoruz. Dragon box saçmalığı falan olmayacakmış bir süre, ve level sınırı 80 dedi yabancı GM o da bir süreliğine tabii ki. Steam forumunda Türklerden çok yabancıların konuları var. Eğer böyle yabancı ağırlıklı olursa süper server olur gibi.
>>
>>53911527
Hajum biz metin2 ci tayfadanız öyle kınayt onlayn falan bilmeyiz.
>>
>>53911430
>implying you aren't antonio abi from the pizzeria around the street corner

Can I have one pizza with sucuk pls
>>
>>53911598
>>53911601

valla giricem bildiğim tüm dupe yöntemlerini denicem. 30 yaşından sonra vaktimi harcayamam bu oyuna
>>
>>53911464
Neden yardım edemiyoruz onlara? illa asker gönderelim demiyorum birkaç hava harakeati yeterdi
>>
>>53911815
okulda tonla afişleri vardı adam topluyorlardı falan. s-400 varken hava harekati yemez de mit zaten yardım ediyordur. rusya 2 ay boyunca dağı alamadı gerçi hala alamadı ama kritik noktalar kaybedilmiş
>>
lan sizo gece ucte burdasin sabah yedi de burdasin simdi yine burdasin lan bi git yat bari amq
>>
>>53911635
Ne dupe yöntemi amk. Bildiğin son versiyon olacak 1299 empire falan değil ki. Dupe çalışmaz boşuna heveslenme bence.
>>
iğrenç tirad sikem sokam
>>
>>53912049
https://www.youtube.com/watch?v=ZMoxLgNPJfQ

al biraz muzik dinle kardesim
>>
>>53912139
REZALET SIZO REZALET SEN ARTIK MUZIK ATMA
>>
>>53912139
sie anana selam soyle sizo
>>
>>53912049 ;;;;;;;;
>>53912147

iyisini açtım gelin
>>
File: 0879 - QdVSdcS.png (108 KB, 396x385) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
0879 - QdVSdcS.png
108 KB, 396x385
>>53912158
lan cingene sen muzikden ne anlarsin aq git romali arabesk filan cal sofia'nin merkezinde turist filan soyarsin.

>>53912169
BULLY YAPMAYIN YETHEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEER
>>
>>53912203
Sie amk raporlayın ben açıcam
>>
>>53912255
https://www.youtube.com/watch?v=UFDfoeIIU-I
al sana biraz guzel muzik dinle oc
>>
>>53912363
kes uleng al sana gercek muzik

https://www.youtube.com/watch?v=107tGk3yx_4

>ohk unironik isanyanqar dinle
>>
>>53912609
yakinda unironik kafani kesecem sizo bi adres versen
>>
File: 1448246994572.jpg (65 KB, 450x599) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448246994572.jpg
65 KB, 450x599
>>53912139
https://www.youtube.com/watch?v=R2HM71E-tyw
>>
>>53912667
yoooo asil ben senin kafani kesecem sen adres ver
>>
>>53912692
veriyom al: sizin ev ananın yatak odası
>>
>>53912743
BULLY YAPMAYIN ULAN BUNDAN SONRA BI KISI DAHA BULLY YAPARSA VALLAHI BILLAHII KAMALIN TASSAKLARINA YEMIN BASIYOM HEPINIZI BULUP KESECEM ZATEN KAC GUNDUR HAPLARIMI ALMIYOM ADAMI DELI ETMEYIN LAN YETHEEEEEEEEEEEEEEER
>>
File: anan.jpg (18 KB, 599x412) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
anan.jpg
18 KB, 599x412
>>53912841
yapma böyle annen üzülüyor sonra bak
>>
>>53912841
anani siqem bacini domaltam
>>
>>53912332
sie oç
>>
cringe tirad
>>
I, I, I, will battle for the sun, sun, sun.
And I, I, I wont stop until I'm done, done, done.
You, you, you are getting in the way, way, way.
And I, I, I have nothing left to say, say, say.

I, I, I, I, I will brush off all the dirt, dirt, dirt, dirt, dirt, dirt, dirt.
And I, I, I, I, I will pretend it didn't hurt, hurt, hurt, hurt, hurt, hurt, hurt, hurt.
You, you, you, you, you, are a black and heavy weight, weight, weight, weight, weight, weight, weight.
And I, I, I, I, I, will not participate, pate, pate, pate, pate, pate, pate.

Dream brother, my killer, my lover.
Dream brother, my killer, my lover.

I, I, I will battle for the sun, sun, sun, sun.
Cause I, I, I, have stared down the barrel of a gun, gun, gun, gun, gun, gun, gun.
No fun, you, you, you, you, you are a cheap and nasty fake, fake, fake, fake, fake, fake, fake.
And I, I, I, I, I am the bones you couldnt break, break, break, break, break, break, break, break!

Dream brother, my killer, my lover.
Dream brother, my killer, my lover.

[Instrumental Solo]

Dream brother, my killer, my lover.
Dream brother, my killer, my lover.
Dream brother, my killer, my lover.
Dream brother, my killer, my lover.

I, I, I will battle for the sun.
>>
We were tight, but it falls apart as silver turns to blue.
Waxing with a candlelight, and burning just for you.
Allocate your sentiment, and stick it in a box.
I've never been an extrovert, but i'm still breathing.

Someone tried to do me ache (it's what I'm afraid of)

With hindsight, I was more than blind, lost without a clue.
Thought I was getting carat gold, and what I got was you.
Stuck inside the circumstances, lonely at the top.
I've always been an introvert
happily bleeding.

Someone tried to do me ache (it's what i'm afraid of)

4 7 2 3 9 8 5 - I gotta breathe to stay alive,
and 1 4 2 9 7 8 - feels like I'm gonna suffocate.
14 16 22 - this skin that turns to blister blue.
Shoulders toes and knees, I'm 36 degrees,
shoulders toes and knees,I'm 36 degrees,
shoulder toes and knees, I'm 36 degrees,
shoulders toes and knees, I'm 36 degrees.
>>
>>53912968
old ve gold ile başlayalım
>>
almancılar nerde
>>
>>53913356
şeyde :D
>>
>>53912873
>>53912889
>>53912930
>>53912968
>>53913020
>>53913250
>2
>>53913356
bekleyin hele hepinizi bulcam, doner bicigimla pipinizi kestikten sonra patatesli kizartma yapicam ve size yiderecem, sonra goruruz kim kimin anasini sikiyo
>>
File: t.götveren.png (1 MB, 960x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
t.götveren.png
1 MB, 960x960
>>53913417
>>
>>53913383
nerde hocam cok merak etttim :DD
>>
>>53913522
şeyde işte yaaa :D ananın amında :D
>>
>>53913513
ben o underage gotveren orospuya mi benzerim ulan bi kac gunu daha bekleyin haplarin etkisi tum bu vucudumdan ciksin ondan sonra gorusuruz
>>
>>53913643
anlamadım hocam anamın amına nasıl sığdı almancılar :ı
>>
>>53913356
Burdayım hocam GURPS'ün kurallarını okuyordum.
>>
Raporlasanıza öbürünü
>>
>>53913667
oruspu anana soracaksın onu
>>
>>53913829
sie oçe ,)
>>
>>53913845
anlamadım ocam lütfen açıkla
>>
YA aLL*H BİSMİLL*H aLL*HU EKBER
>>
>>53911635
steamde hile mi olur amk 2000'lerin başındaki ko ile şimdiki bir mi olur amk sığırı
>>
>>53913897
çok sikişmiş ya ondan amcıkı kafam kadar olmuş o yüzden
>>
https://www.youtube.com/watch?v=uGcbtLdw_kQ
>>
:D
>>
>>53913937
>steamde hile mi olur
kek 2006'dan beri steam kullanıyorum her oyunda hile var vac mac fayda etmiyor ki ko'da vac koruması bile yok.
>>
>>53914102
efso ;Dd
>>
>>53914154
hahahahahahaha
>>
>>53914147
koda dupe yap halamı sana beleşe siktireceğim
>>
>>53914147
aferin iyi yapıyosun amına kodumun şüşgo boyundansakallısı seni
>>
we were in loooove we were in loooove
>>
>>53914154
>>53914185

;)
>>
>>53914346
xoydaa anana yazdigim mesaji mi buldun lan :D
>>
>>53914420
sikmişin şişgoyu
>>
adam akıllı tirad açında ona postlayak
>>
>>53914420
efso ;Dd
>>
>>53914420
babama yazmışsın hocam
>>
>>53914515
*cringes*
>>
>>53912147
>>53912147
>>53912147

gelin
>>
>>53914613
gitmeyin düşsün.
>>
>>53914670
nihalli tirad açtırmıcam sana şişman oçe
>>
>>53914670
başka tirad açın loo
>>
>>53914716
Ben ışid temalı açacaktım da bu orço 50 post önceden açtı istemesen modlar anında siler amk
Thread replies: 306
Thread images: 47
Thread DB ID: 451781[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.