[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/nederdraad/
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 35
Thread images: 12
emily editie

welkom:
emilyflikker, stan, rova, bourgondier, rodevans, arab, marginaalst, 77iq serenaflikker, ponyflikker, noord-brabant flikker, gaart, antwerpflikker, amsterdam flikker, braziliaanse kat-paler flikker, allebei de jesse’s, cringegalore gast, dildoflikker/anorexia/168, mensen die ontdozingen houden, die gast uit zuid-afrika, robin vos, andere hamsterpalers, sjinese tekenfilm palers, RANDSTAD paler, die ene gast met velzen met de z als achter naam, anoniempje uit baarn, musicalflikker (letterlijk), anon die niet durft te bellen, vluchtelingen, caraflikker en die homo die altijd draden maakt als ik ze wil maken, awoe paler, sinterklaas, engelse miemstudie student, dronken belg die zijn naam niet wil vertellen, bangalijst anoniempje, draadmaakslet, zoetermeer en katwijk anoniempjes, boze belg die naaktfoto’s maakt met zijn hand in zijn reet, takbir, nachtdienst anon (met de europese vlag), die ene anon die een vrouwenstem na doet en dan masturbeert op zijn eigen stem, bangalijstanon, PK, vriendje/ottertje/vosje van rova, sinterklaas naamflikker, K naamflikker, zal ik een iphone kopen anon, anon uit polen, anoniempjes die er nu 5x in staan, anoniempjes die in polen en togo zijn, nachtfabriek anon, postkaartanon / anon in peru, anoniempje met een schattig lammetje in zijn vlag, den bosch anoniempje en jarige job paler editie
>>
>>53883598
Eerste voor Fenriz
>>
>>53883598
>anon uit polen
>>
File: velsen.jpg (91 KB, 568x568) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
velsen.jpg
91 KB, 568x568
tweede voor lammetjes
>>
Goede draad oetz
>>
>>53883752

Vijfde voor deze faalhaas!
>>
>>53883750
ik ben je niet vergeten hoor :3
>>
File: theedoek2.png (453 KB, 550x505) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
theedoek2.png
453 KB, 550x505
>>53883808
t. vlag met een boom erop
>>
File: gasdfhsf.jpg (15 KB, 300x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
gasdfhsf.jpg
15 KB, 300x300
>>53883821
D-dank u
>>
School.
Vind ik.
Echt een hel.
Je ziet mij pas.
Lachen na de.
Bel.
>>
>>53883598
TAKBEER
>>
>>53884190
?
>>
>>53884217
?
>>
>>53884053
teeeeh kk scool het is het bel wollah
>>
>>53884264
wat?
>>
File: ROBBEN.jpg (1 KB, 89x125) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ROBBEN.jpg
1 KB, 89x125
>>53884604
vinger in je gat :-D
>>
>>53884697
lekker zeg :-D
>>
>>53883598
Eerste voor hereniging van brabant.
>>
>dvw het Hertogdom van Luxemburg niet meer bij Nederland hoort.
>>
File: tudelft1.png (34 KB, 3303x1290) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tudelft1.png
34 KB, 3303x1290
WIE TU DELFT HIER
>>
>>53885472
TU Eindhoven is beter oetz
>>
File: hijum.png (40 KB, 1280x852) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hijum.png
40 KB, 1280x852
>de vlag van hijum, friesland
>>
File: wapen.png (20 KB, 170x190) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
wapen.png
20 KB, 170x190
>>53885691
>het wapen van hijum
>>
>>53885691
>een[verklapper]lammetje[/verklapper]
>>
waarom zitten jullie nog in deze inferieure nederdraad?
>>
File: 1423493822110.png (7 KB, 327x217) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423493822110.png
7 KB, 327x217
>>53885691
>de """vlag"""" van Velsen, Noord-Holland
HAHA HAHA AHHA
>>
>>53885812
omdat we welkommer zijn
>>
drollenpoep
>>
>>53885472

IK
>>
goeie draad oetz
>>
>>53885894
>EEN BOOM
>>53885804
>EEN STER OFZO
>>
stoot
>>
>>53889796
doot
>>
>>53889417
een kruis
>>
File: Happy.png (2 KB, 128x128) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Happy.png
2 KB, 128x128
ANALE SEKS, MET DOOIE DRAAADEN~
Thread replies: 35
Thread images: 12
Thread DB ID: 467711[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.