[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Sverigetråden - Kärleksupplagan
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 467
Thread images: 127
File: 143093458394.jpg (37 KB, 480x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
143093458394.jpg
37 KB, 480x480
>>
jagjag
>>
jagjag
>>
>>53882549
>>53882549
dåliga sådana
>>
>>53882481
>>
Dudu
>>
File: 1440279585846.jpg (42 KB, 358x332) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440279585846.jpg
42 KB, 358x332
:3
>>
File: 006n_0.jpg (575 KB, 777x1195) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
006n_0.jpg
575 KB, 777x1195
>dkn ingen Kirinofv
>>
>>53882481
fin trådstart favä :3
>>
File: 109001772.jpg (739 KB, 4212x2122) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
109001772.jpg
739 KB, 4212x2122
>>
>>53882574
dududu :3
>>
https://poal.me/a3xrw3
https://poal.me/a3xrw3
https://poal.me/a3xrw3

Vi kan inte förlora..
>>
File: 1414672745384.jpg (47 KB, 579x553) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1414672745384.jpg
47 KB, 579x553
kvvvvvväääääääää varför ska det vara så svårt att hitta en portabel högtalare
>>
>>53882604
Lalalala
>>
>>53882594
>dkn ingen kirinopv
>>
>>53882597
DAUDA

DAUDA
>>
>>53882608
Ingen bryr sig
>>
>>
>>53882557
>>53882557
Det är det här som är grejen. "Duck" kan betyda både and och anka, men på svenska är de två skilda fågelsorter.
"Mallard" betyder specifikt and.
>>
File: 54808027_p1.png (1 MB, 1324x2000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
54808027_p1.png
1 MB, 1324x2000
>dkn ingen fv
>>
>>53882608
Vem bryr sig, vi förlorar alltid på första rundan
>>
>>53882436
Blev överraskad när jag såg hur stor HeatoN var i verkligheten

Jag visste ju sedan innan att han var lång men han var både längre och större än jag föreställde mig
>>
File: FÖR DIG.jpg (124 KB, 680x963) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
FÖR DIG.jpg
124 KB, 680x963
>>53882703
Kan man säga att han är en stor kille?
>>
>>53882436
>>53882703
Hur kan jag lättast sno lite sperma av honom att impregnera min flickvän med?
>>
File: cEdPi.gif (2 MB, 600x338) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
cEdPi.gif
2 MB, 600x338
Var laddar jag ner all 2d skit? tänkte bli en 2dbög iom att jag är misslyckad ivl ändå.
>>
>>53882703
>stormsnorre känner sig ynklig i en riktig alfahanes närvaro
"oväntat" fast ne
>>
http://exhentai.org/g/890105/778f202be9/
Är Rumia en missförstådd flicka?

Också, breva doujins som ger er känslor
>>
>>53882701
Vart är scoreboardet eller bracketen?
>>
File: YC-3fejs.png (100 KB, 720x690) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
YC-3fejs.png
100 KB, 720x690
>>53882703
>Viking kommer in i tråden
H-hej. :3
>>
File: 1027ss928.jpg (121 KB, 1670x948) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1027ss928.jpg
121 KB, 1670x948
>>53882663
Den sang er så lort.

YOSHI CITY WE BURN IT DOWN

I'M A LONELY CLOWN
>>
>>53882746
För mig och för dig

>>53882749
Fråga honom, han är trevlig
>>
File: den lokala juden.jpg (478 KB, 1400x672) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
den lokala juden.jpg
478 KB, 1400x672
NEJ, NEJ
I NEED MY SWEDISH MATAFFÄR!
>>
>>53882703
Hej Viking! Hur är det med dig?

>>53882767
http://www.nyaa.se/
>>
File: Peach Butt.jpg (622 KB, 1280x1920) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Peach Butt.jpg
622 KB, 1280x1920
http://oddshot.tv/shot/stpeach-20160120350633

>dkn ingen ryckslyna fv som betalar våra utgifter med betahannars pengar
>>
File: 1452854415833.png (73 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452854415833.png
73 KB, 500x500
>>53882703
Viking vad säger asatron om incest
>>
>>53882773
>känner sig ynklig
Var fick du detta ifrån?

Skrev endast att han var stor, vilket han är

>>53882821
omg hej
>>
>>53882827
Gillar att röka till den ändå favä

Yung Lean är najs dock
>>
>>53882869
avtycker mig fortfarande
afsrsdf
>>
>>53882894
Är du vaner så är det OK fám, bonuspoäng för tvillingar
>>
>>53882816

>>53874661
>>
>>53882679
>>
>>53882894
Rader detta brev omedelbart.
>>
File: our_civilization.jpg (130 KB, 600x395) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
our_civilization.jpg
130 KB, 600x395
Tror ni att människan kommer lämna jorden eller är vi förpassad till denna planet?
>>
File: unnamed_0.png (158 KB, 510x287) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
unnamed_0.png
158 KB, 510x287
>>53882928
Ok
>dkn ingen syster
>>
>>53882776
http://exhentai.org/g/561366/424ae59fc2/
>>
>>53883027
omöjligen
>>
han hade inga bhat inga inga bhat
>>
>>53882703
>heaton
>överdrivet stor

hur liten fjutt är du egentligen?

t. samma gym som hetton
>>
>>53882869
förklara dig
>>
File: lean-1.jpg (284 KB, 740x987) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
lean-1.jpg
284 KB, 740x987
>>53882902
Yung Lean er chill nok bucket hat weeb.
>>
>>53883027
Om några hundra år kanske vi börja terraforma någon planet :)
>>
>>53882874
Jag mår väl helt okej, du då? :3

>>53882894
Jadu..

Det är dock en aktivitet som jag själv helst undviker
>>
>>53883091
calle?
>>
>>53883021
>inte vilja ha en söt onee-chan

>>53883027
Som världen ser ut idag får vi vara glada om vi ens sätter fötterna på mars. Det ser ganska mörkt ut favä
>>
>>53883116
Varje gång.
>>
File: missnöjd.jpg (236 KB, 480x563) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
missnöjd.jpg
236 KB, 480x563
>>53883093
>jag ska till ICA, ska ni ha något?
Blev inga högskolepoäng i Jagjagkunskap A för anon i år.
>>
Hur smakar kaffe med pressad citron i?
>>
File: rolfbot1337.png (1 MB, 1552x1642) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
rolfbot1337.png
1 MB, 1552x1642
>>
File: 1400908008063.jpg (164 KB, 680x851) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1400908008063.jpg
164 KB, 680x851
>>53883116
>dkn inte född av zoroastriska föräldrar som gifter en med sin söta imouto
>>
>>53883091
>överdrivet stor
Är det här läs-in-mer-än-folk-skriver-timmen eller vad är det frågan om?

Jag säger inte att han är överdrivet stor, jag säger att han är större än vad man får för sig när man ser honom i något dutub-klipp

>>53882952
>nationell
>stödjer svartskallepatrasket i Bandidos "MC"
>>
File: Grottad.jpg (34 KB, 704x396) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Grottad.jpg
34 KB, 704x396
>>53883180
>kaffe
Äckligt fám.
>>
>>53882939
finns det ingen länk? det där är väl challonge?
>>
>>53883171
>>jag ska till ICA, ska ni ha något?
>Blev inga högskolepoäng i Jagjagkunskap A för anon i år.
ja, men förstår inte vad du syftade på med
>NEJ, NEJ
>I NEED MY SWEDISH MATAFFÄR!
>>
File: azunyan pepsi.png (201 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
azunyan pepsi.png
201 KB, 400x400
>>53883051
Tack anon, jag bokmärker den och läser igenom senare eller imorrn

>>53883116
Jodå, det är ganska bra. Ska du hitta på något särskilt ikväll? Hoppa in på Skajp annars
>>
File: gris vidriga plebej.jpg (484 KB, 1415x1791) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
gris vidriga plebej.jpg
484 KB, 1415x1791
>>53883259
Spana in den här jävla hanrejen alltså.
>>
>>53883120
ja favä

fast inte carlanderska


hetton?
>>
>>53882928
Vilka tvillingar? Är de flicka och pojke?
>>
File: ssssss.png (22 KB, 633x758) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ssssss.png
22 KB, 633x758
är självmordsbenägen grabbar
>>
>>53883343
tror ingen riktigt förstod vad du menade
>>
File: 1425432816142.png (84 KB, 667x582) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1425432816142.png
84 KB, 667x582
>>53883027
Möjligt agerar som rötterna för en art anpassad för liv på en annan planet

meteor från mars teorin och så

Den faustiska kulturens strävan efter oändligt utrymme är lika förgäves som fausts favä
>>
>>53883426
hehe mm
>>
>>53883426
tänk på alla fuktiga jagjag du missar
>>
>>53883443
Hur jävla ny?
>>
>>53883411
>>53883443
Det här är varför tråden är bajs.

Tutturu grabbar, nu ska jag och handla.
>>
File: Dakkaträffen.png (1002 KB, 1130x790) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Dakkaträffen.png
1002 KB, 1130x790
>>53883238
Dakka vet vad som är upp.
>>
>>53883426
Försök skaffa någon ny hobby

2d räddade mitt liv favä
>>
>>53883368
mm
>>
http://www.euronews.com/2016/01/19/jews-welcome-in-russia-putin-tells-europe-s-jewish-leaders/
>Russian president Vladimir Putin has met with European Jewish leaders to discuss their concerns over rising anti-Semitism on the continent.
wow, jag undrar vilka det kan vara som hatar judar
>>
>>53883512
ny kan jag inte påstå, antar det hör något med tiggare att göra. Men förstår inte kopplingen
>>
bluetooth-hörlurarna var skit om någon undrade
>>
File: 1452807963671.jpg (11 KB, 251x242) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452807963671.jpg
11 KB, 251x242
>>53883618
>antar det hör något med tiggare att göra
>>
>>53883426
varför? du har det rätt lätt ändå
livet är bra, ta vara på det förfan
>>
File: 54781967_p0.jpg (450 KB, 703x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
54781967_p0.jpg
450 KB, 703x1000
>>53883532
Kaffe är en skithudsdryck, te är odlat av hedersarier
SKÄLL SEGER
>>
File: STORMPIONJÄRER.png (109 KB, 360x184) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
STORMPIONJÄRER.png
109 KB, 360x184
>>53883267
>>53883151
>köper krigsspel: röd drake
>militärautism av enorma mått
>försvarsmakten finns representerade
>eldkastarenheten är bild relaterad inklusive filnamn

Jagjagen skriver sig själva numera
>>
>Och nu som då är det inte rädsla som greppar tag i honom, endast otålighet. en ökad sinnesnärvaro
>sjöbrisen som kallt kysser svetten på hans bröst och läppar
>fiskmåsar gapar, klagandes fastän de festar på de oräkneliga flytande döda
>Den stadiga andningen hos de 300 vid hans rygg
>redo att dö för honom utan ett ögonblicks tvekan
>var en av dem, redo att dö
Bli textöversättare för filmer7tv serier J/N?
>>
>>53883618
>antar det hör något med tiggare att göra.
>>
File: skrattande loli.jpg (207 KB, 839x1083) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
skrattande loli.jpg
207 KB, 839x1083
>>53883532
>den jävla bilden
Jag tappade det så jävla hårt alltså
>>
>dkn SD sjunker i varje undersökning

Tror vi får acceptera att svenskarna vill ha det såhär faktiskt.
>>
File: 330491_025[1].jpg (25 KB, 435x273) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
330491_025[1].jpg
25 KB, 435x273
https://poal.me/a3xrw3
https://poal.me/a3xrw3
https://poal.me/a3xrw3

Nämen kom igen för fan, vi kan ju inte förlora till några spaggar! Var är eran patriotism?
>>
File: 1453309385196.png (168 KB, 954x1079) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453309385196.png
168 KB, 954x1079
>>53883618
>antar det hör något med tiggare att göra
>>
File: 1453321343826.jpg (220 KB, 1203x1447) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453321343826.jpg
220 KB, 1203x1447
>>53883678
när jagjag blir verkliga?
>>
>>53883756
koloni när?
>>
>>53883756
men vi har ju stängt gränserna då behöver vi inte rösta på nasistpartiet SD ialla fall?? :)
>>
File: 1451915519116.jpg (100 KB, 511x788) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451915519116.jpg
100 KB, 511x788
>dkn råkade lägga en blöt fis
>>
What part of Sweden has the ugliest people on average?
>>
File: Erwin Wojak Rommel.jpg (143 KB, 566x677) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Erwin Wojak Rommel.jpg
143 KB, 566x677
>>53883693
>den filmen

>...Ändå står dem nu, över fältet, emot 10 000 spartanter, med befäl över 30 000 fria greker! AO!
>AO! AO! AO!
>Denna dag räddar vi en värld från mysticism och tyranni, och säkrar en framtid ljusare än något vi kan föreställa oss!
>TACKA DEM! TACKA KUNG LEONIDAS, OCH DE TAPPRA 300
>TILL SEGER!
>>
File: 0005_0.jpg (475 KB, 1200x1754) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
0005_0.jpg
475 KB, 1200x1754
>dkn bannen går kl 15:00 imorgon
>>
File: 1450965697936.jpg (81 KB, 545x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450965697936.jpg
81 KB, 545x720
>>53882643
>>
>>53883859
sluta äta dåligt
>>
>>53883868
>a fucking leaf
>>
>>53883868
I don't want to post my adress.
>>
>>53883868
the one with the most canadians in it llllllmmmmmmmmmaaaaaaaoooooooooooooooooo
>>
>>53883868
Skåne
>>
>>53883652
>>53883703
>>53883779
inte mobbas, förklara istället
>>
>>53883949
Ut jävla nybög
>>
>>53884009
>>
>>53883903
Skåne probably
>>
>>53883532
>!RAHEKRwV6s
>RA
>HE
>KR
Försökte du hitta herakr men kunde inte?
>>
>>53884056
>canadacucken
>>
File: 142515550764.jpg (24 KB, 495x495) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
142515550764.jpg
24 KB, 495x495
>>53884030
du är en hanrej favä
>>
>>53884030
nä du ljög om att du inte var ny
>>
>>53883678
Snart senpai. Snart
>>
>>53884095
>skriva forcerat reddit tier skämt istället för >a fucking leaf
Rannsaka dig själv
>>
File: skål.png (11 KB, 530x492) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
skål.png
11 KB, 530x492
>fick ett kuvert med 500 kr i som grattis på födelsedagen från morbror erik med familj
>jag har ingen morbror erik

behålla, j/n?


enda brev jag fått på säkert 5 år favä
>>
>>53884109
nej, förklara istället för att vara dryg.

>>53884116
nej jag ljög inte
>missar ett jagjag
>ny
>>
>>53884074
>tand för tand öga för öga
Nja kan väl hålla med om att vi helt borde lämna Afghanistan åt sitt öde. Västvärlden borde evakuera hela Mellanöstern regionen
>>
>>53884172
F1 schysst morbror du har, mann1
>>
Runka till söta tåhå lålis J/N?
>>
>>53884030
Jag förstår inte heller favä. Jag är ny sedan 2-3 månader sedan.

Jag bre ru ifall någon förklarar
>>
>>53884221
N
>>
File: 1453220944316.gif (531 KB, 800x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453220944316.gif
531 KB, 800x450
>dkn kallt imorgon
>dkn ska in till stockholm imorgon
Lovar att det blir tågkaos som det var i tisdags
>>
>>53883910
Jag skulle behöva få tag på källan till den där bilden. Du råkar inte ha den?

>>53884089
Solis har alltid försökt forcera RaHeKr istället för HeRaKr
>>
>>53884197
man missar inte jagjag din nybög
>>
>>53884074
1-2 år gammal

originalet finns på youtube, längre klipp
>>
>>53884165
ett jävla löv har passerat sitt bäst före datum och är om något reddit-nivå, ironiskt skitbrevning gör aldrig det
rannsaka dig själv din äckliga anglofil
>>
>>53884260
Stanna hemma.
>>
File: TOK KEK.png (946 KB, 912x905) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
TOK KEK.png
946 KB, 912x905
>>53884074
>Allah Akbar är tillbaka
>the big God, inget big bang
>>
File: 0005.png (224 KB, 969x304) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
0005.png
224 KB, 969x304
>>53884268
Nej tyvärr tog den från incesttråd idag på /a/
>>
>>53884279
Kan hända.
>>
File: 54788893_p0.jpg (154 KB, 650x925) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
54788893_p0.jpg
154 KB, 650x925
>>53884313
Men jag har övning och föreläsning imorgon
>>
File: 1427481448896.jpg (84 KB, 420x620) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1427481448896.jpg
84 KB, 420x620
>>53884197
>nej, förklara istället för att vara dryg.
sug min kuk nybög

>missar ett jagjag
>ny
Jagjaget har ju pågått i över ett år jävla reddit plebej
>>
>>53884268
M-men varför?
RAS HELIGT KRIG är inte rätt rent grammatiskt.

>>53884279
Fast jo, det räcker med att bli av med internet i några dagar och inte läser igen alla brev.
>>
>>53884358
näpp
glöm och dröm nybög =)
>>
File: ꞉t.png (65 KB, 200x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
꞉t.png
65 KB, 200x200
>>53884221
Det beror på. Vissa tåhås är inte för sexuellt

>>53884347
O-Okej, vad synd
>>
>>53884401
Stanna hemma och runka.
>>
hur ska sverige ta hand om alla flyktingar om det blir finanskris
>>
Kan någon förklara vad favä betyder?
och den där ica grejen
>>
>>53884409
>Jagjaget har ju pågått i över ett år jävla reddit plebej
jagjaget med "ska till ica ska ni ha något?" ja, men förstår inte det med "nej nej".
>>
>>53884513
synd :)
>>
>>53884428
Om man ska jagjagöversätta så blir ju 'rasligt heligt krig' mer korrekt eftersom det är en översättning av 'racial holy war', men majoriteten av tråden tyckte lyckligtvis nog att 'heligt raskrig' lät bättre så det är vad som blev etablerat
>>
>>53884304
länk till dutubklippet?
>>
>>53884493
men för fan lurpassa mer
>>
>>53884493
>förklara
vadå? favä betyder ju bara favä

>och den där ica grejen
ica-påse-jagjaget? det är bättre med plastpåsar än tygpåsar.
>>
File: 1453158175920.jpg (19 KB, 306x306) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453158175920.jpg
19 KB, 306x306
>>53884513
>men förstår inte det med "nej nej".
>>
>>53884493
xDDDD
>>
File: 1378298513240.jpg (20 KB, 317x330) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1378298513240.jpg
20 KB, 317x330
>>53884631
>favä betyder ju bara favä
>>
File: Bacon.jpg (579 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Bacon.jpg
579 KB, 1920x1080
>>53883678
Röd Drake en skit, Luftlandsslag en gud. Med todsbegränsning kategori C kunde man få åtta (8) Bkan 1 A och förvandla varje slag till Verdun. I Röd Drake skulle alla lag plötsligt få tillgång till allt och koalitionerna var bara bättre än nationella arméer, vilket förstörde spelet.
>>
>>53884438
Koishi, Flandre, nue och möjligen lite suwako
>>
File: 1447375029831.gif (585 KB, 160x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447375029831.gif
585 KB, 160x200
>>53884513
>men förstår inte det med "nej nej"
>>
>>53884547
>>53884660
tror inte ni förstår heller favä
>>
>>53884576
googla

det var på flashbacks heta ämnen, säkert fria tider också

här är t.ex ett från 1 år sedan
https://www.youtube.com/watch?v=U-Xs93_Tb0o
>>
>>53884728
hehe mm
>>
>>53884631
>det är bättre med plastpåsar än tygpåsar.
>påscucken
>han tar inte med sig ryggsäcken
>>
>>53883986
>Skåne
how so?
>>
>>53884728
Du kan sluta nu
>>
>>53884746
afghanen har inte helt favä, han är ganska rödpillad
>>
>>53884780
nej, förklara istället.
>>
>>53884778
More foreigners.
>>
>>53884804
lurpassa lite mer nybög =)
>>
File: favä.jpg (33 KB, 1267x262) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
favä.jpg
33 KB, 1267x262
>>53884676
Okej, du fick mig. Svaret ligger i google translate
>>
>>53884746
det är ju den, du hittade precis den jag ville se

>>53884789
>han är ganska rödpillrad
detta. han vet ju om Natos inblandning i Muslimska affärer i alla fall
>>
File: flanana.jpg (411 KB, 1000x749) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
flanana.jpg
411 KB, 1000x749
>>53884696
Räknas verkligen Nue som låli? Hursomhelst, kör på favä
>>
>>53884778
they're part Danes
>>
>>53884818
Hej Mizaki!
>>
>>53884815
>vara elak
är inte ens ny
>>
File: förberedd.jpg (95 KB, 330x275) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
förberedd.jpg
95 KB, 330x275
>>53884089
Varför skulle jag försöka hitta fel?

>>53884428
>RAS HELIGT KRIG är inte rätt rent grammatiskt.
Det är en jagjagöversättning av RaHoWa, dvs Rasligt Heligt Krig.
>>
>>53884913
Jag skulle aldrig kunna använda ett operativsystem med så dålig fonthantering.
>>
Jag ska till Nordfront, ska ni ha något?
>>
>>53884810
are they ugly compared to Swedes?
>>
>>53884851
vad skulle din mor säga om det här brevet?
>>
>>53884969
Cancer
>>
>>53884969
en pv
>>
Börjat bli deprimerad igen.
Fan.
>>
>>53884558
Poäng.

Tycker dock att HeRaKr låter bättre i munnen också.

rahekr är bara konstigt
herakr är härligt

kan vara vanan också, att vakna upp varje morgon.

Vakna varje morgon till en väckarklocka som vibrerar och formar ljudet av sveriges nationalsång.

Vakna varje morgon till att sätta sig på sängen och lägga handen på hjärtat, och sedan lyfta det upp i skyn i form av en segerhälsning.

Vakna varje morgon till att recitera hela barbariet-talet och sen skrika hell seger ut på gatan

Vakna varje morgon, till att läsa sverigetråden och storma lite grand :3c
>>
>>53884978
Yes, foreigners are generally uglier than Swedes.
>>
>>53884775
>Han konsumerar inte plastpåsar för ekonomins skull
>>
>>53884978
>most beautiful women and men
>always sweden, norwa and denmark on top
>>
>>53884988
Ingen aning, och jag hoppas att jag aldrig behöver få reda på det heller
>>
File: rNvuHd7.png (707 KB, 1162x850) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
rNvuHd7.png
707 KB, 1162x850
>>53884683
Bara lirat 9 timmar så kan inte uttala mig angående balans än. Som jag förstår det ska väl man få bonusar så man kan inhandla mer grejer när man kör rena nations-däck. Men det kanske inte väger upp för flexibiliteten?

Än så länge har jag jävligt kul med det iallafall.
>>
File: 41245141.png (50 KB, 200x243) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
41245141.png
50 KB, 200x243
>>53884851
du får väl avgöra själv lel
>>
>>53882703
Viking kom tillbaka, allt är förlåtet! När du är här.... är allt ej sär.

t. Nationalminarkisten
>>
>>53884969
En stormpaj, tack
>>
File: Dagar utan Sugne.png (126 KB, 439x290) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Dagar utan Sugne.png
126 KB, 439x290
>>53885054
>
>>
>>53885041
Det är bara att bita i din gnälliga unge
>>
>>53885172
me in the closet
>>
File: grin.jpg (126 KB, 433x419) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
grin.jpg
126 KB, 433x419
>läser CV:n från andra i min ålder
>de har jobbat utomlands, har utmärkelser och har deltagit i massor med projekt
>tabbar upp mitt eget ""CV"" som jag skriver på i LaTeX
>mitt ansikte när
>>
>>53885169
Gjort det i nästan 2 år nu, kanske går över igen.
>>
>>53885172
delete this
>>
>>53885172
Looks like my exgirlfriend. How did you find a pic of her?
>>
>>53885172
vildaswede is american m8


google samson biceps if you want real swedish interracial
>>
>>53885228
>dkn man har varit NEET i 15 år och ska ut på arbetsmarknaden
>>
>>53885228
Skriv aldrig ditt CV i Latex, gör det i en vektorgrafiksetting istället som inkscape.
>>
File: 1452737921955.png (264 KB, 509x508) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452737921955.png
264 KB, 509x508
>>53885285
>knowing her name
>>
>>53885293
Bara att fixa bux.
>>
>>53885293
15 år? Hur fan gör man då.
>>
>>53885293
>15
började du NEETa innan gymnasiet?

>>53885316
varför inte?

ska det vara tomt kan det åtminstone se snyggt ut favä

googlade fram en mall som jag översatte
>>
File: juuhtota.jpg (32 KB, 650x488) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
juuhtota.jpg
32 KB, 650x488
werf
>>
>>53885172
why is my gf in america with you
>>
>>53885336
dumma grodbrevare
>>
>dkn orolig för att min syster ska bli våldtagen den här sommaren

Mina föräldrar är efterblivna skräpmänniskor som lever i lallavärlden och tror att alla flyktingar är snälla och spännande så de vaktar inte henne. Jag bor för långt bort för att kunna beskydda henne från djuren.

Vad göra? Är väl troligt att var och varannan svensk tjej kommer bli våldtagen den här sommaren.
>>
>>53885402
wan wan!
>>
File: 1452917701544.jpg (58 KB, 493x549) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452917701544.jpg
58 KB, 493x549
>>53885228
>han skriver inte CV:et i word
>han skriver inte massa kod
>han jobbar inte samt kör inget volontärarbete
>han är omotiverad och breva jagjags samt medlem hos SMR
Tjena fredrik!
>>
File: 1445733268787.png (485 KB, 680x523) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445733268787.png
485 KB, 680x523
>>53885228
>""CV"" i latex
>>
>>53885385
Du har mycket mer kontroll i inkscape. Ta det från en som skrivit mycket i LaTeX.
>>
>>53885172
disgusting. why do rare blonde, blue-eyed girls go for niggers?
>>
>>53885085
>falla för den eviges gyckel
>>
>>53885462
>wanting a blonde blue-eyed gf
seriously?
>>
>>53885427
>våldtäkt
Hörru du nu, det heter faktiskt kulturellberikning din jävla rasist.
>>
>>53885445
Mannen, VEM, skriver sitt jävla CV i word???? Det är bokstavligen ännu mer efterblivet än att skriva det i LaTeX.
>>
>>53885385
>började du NEETa innan gymnasiet?
Är 168cm lång och väger 128 kg. Som svar på din fråga: Nej.
>>
>>53885542
>vara en babbe som inte kan hantera bäbis grejer
haha aa
>>
>>53885427
köp en bra kniv åt henne
>>
>>53885124
Jag lurpassar i skuggorna, min vän

>>53885427
Bli känd och gör så att alla svartingar vet vem du är och vad som händer om man skulle röra din syster
>>
Breva en bra CV mall för fan
>>
File: laughter.jpg (125 KB, 1010x964) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
laughter.jpg
125 KB, 1010x964
>Är väl troligt att var och varannan svensk tjej kommer bli våldtagen den här sommaren.
>>
>>53885433
:) (: (:)
>>
>>53885598
>CV___________________________________________________________________________________________________________________________________mall
word räcker för dig till donken mdongo
>>
>>53885427
>>dkn orolig för att min syster ska bli våldtagen den här sommaren
jvdk
Bor på gränsen till "orten" och systern min blir snart 15.
>>
>NEETs som tror att man måste ha ett jättesnyggt cv för att någon ska anställa en
ps det är erfarenheten som spelar roll, inte att du kan skriva det i latex och infoga massa cliparts
>>
>>53885719
Shhh, berätta inte det för dem. De måste känna sig stolta över att spenderat mer än 30min med att få det "fint"
>>
>dkn känner mig hög trots att jag inte tagit några droger
>>
>>53885596
Tack. När ska vi starta tv-kanalen? Kan vi inte låta en anarkist som är vegan gå med på jakt? Eller låta en nazist laga vegetarisk mat? Fast kommunist emot nazist i ringen favä.
>>
>>53885801
Rätt säker på att du tagit droger men glömt. Händer hela tiden.
>>
>>53885653
Vadd för cääävääää behövve jak för maxx? SVÄRA SNÄLA??!!!!!
>>
File: kantig femma.jpg (128 KB, 1000x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kantig femma.jpg
128 KB, 1000x500
>>53885801
Varför tror du att jag aldrig tagit i starkare berusningsmedel än alkohol med tång?

Välkommen till mitt liv.
>>
>>53885854
Tagit lokalbedövande mot halsont, det är förmodligen det, men känner mig lite snurrig i huvudet också.
>>
File: Skammen.png (417 KB, 733x689) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Skammen.png
417 KB, 733x689
>>53885854
>händer hela tiden
Ra
Sa
Di
Sj
>>
>>53885930
>men känner mig lite snurrig i huvudet
akta så att det inte är en stroke, min man. testa att hålla händerna över huvudet i mer än 10 sekunder
>>
>>53885823
Vi kan låta en anarkist som är vegan vara bytet :^)

>Eller låta en nazist laga vegetarisk mat?
Har bokstavligen gjort detta i skolan
>>
>>53885653
vill ha ett professionellt man1
>>
>>53885941
var snäll nu och förklara
>NEJ, NEJ
>I NEED MY SWEDISH MATAFFÄR!
>>
>>53885941
>t. 2d nazist mansbarn med autism
>>
File: 1443920435066.jpg (78 KB, 612x612) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443920435066.jpg
78 KB, 612x612
>dkn läst hela dagen

Skulle kunna heema någon favä.
>>
File: 1450312686026.png (243 KB, 361x532) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450312686026.png
243 KB, 361x532
>>53885976
jag har ont i halsen och du drar slutsatsen att jag har fått en stroke?
>>
>>53885941
>>53886002
>t. 2d nazist mansbarn med autism
Kan inte låta bli att hålla med favä
>>
>>53885999
hahahaha :D
>>
Hafið þið borðað surströmming?
>>
>>53886042
klarar du av att hålla händerna över huvudet??
>>
>>53886024
kom plattan så bjuder jag på en gratis heem
>>
https://www.youtube.com/watch?v=6n3pFFPSlW4
>>
>>53886097
:3
>>
http://www.sciencemag.org/news/2016/01/feature-astronomers-say-neptune-sized-planet-lurks-unseen-solar-system
>>
Tror ni att MENA människorna kommer vara en lika accepterad invandringsgrupp som italienarna är idag i Sverige?
>>
>>53885109
De bonusar du får är för små för att väga upp för de fördelar det ger att ha tillgång till allt som är bra. Sedan har varje nation fyllts på med de enheter de saknade, så att varje lag nu har en bra och modern MBT, ett modernt jaktflyg, osv. I Luftlandsslag så kunde man inte få allt. Ville man ha exempelvis ha infanteri med AP20+ robotar så var man tvungen att välja Sverige, men då fick man å andra sidan inget eldkastarinfanteri (som helt dominerade i skogsstrider ett tag) och ingen MBT. Andra lag hade andra styrkor och svagheter, så de olika lagen spelade på väldigt olika sätt. USA och Ryssland var välrundade, med Ryssland på topp i pansaret och USA i flyg. Även de saknade dock vissa komponenter som de sedan försågs med i Röd Drake. Röd Drake fick därmed mycket mindre variation än vad Luftlandsslag hade, vilket fick mig och mina kamrater att tröttna efter ett tag.
>>
>>53886097
Är det där faktiskt isländska eller?
>>
I won't even try to talk your language, but anyways:

Do any of you have the access on Martina's Instagram? If yes could you please provide us with few pictures
>>
>>53886097
English please, they don't teach us viking in Swedish for Immigrants class
>>
>>53885987
Helt seriöst vore det faktiskt rätt intressant ifall man kunde få de värsta stormbögarna att på tv prata om hitler, judarna (i den mån det går) och så hålla på med alldagliga sysslor som de ändå hade gjort. Som typ trädgårdsskötsel. Jag hade fan tittat.
>>
>>53886099
jag orkar inte favä, inte för jag har försökt.

>"jag har ont i halsen"
>"du har fått en stroke"
>>
>>53886182
reported to the kgb u disgusting pedo freak
>>
>>53886181
Ameri-Chad, ut och heema med dig.
>>
>>53886182
and the new account is: https://www.instagram.com/martinaborjesson/
>>
>>53886182
Du bör försöka favä
>>
>>53886182
well fuck off then you fucking drunk pedo
>>
>>53886163
>acceptera italienare
Nej.
>>
>>53886163
De är rätt ointegrerbara. Italienare är kristna och för det allra mesta skötsamma ifall de invandrat.
>>
>>53886269
GET HIM OUT, GET OUT OF HERE
>>
>>53886182
NEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEJ
>>
>>53886215
>jag orkar inte favä, inte för jag har försökt.
>han klarar inte av att hålla händerna över huvudet
Vet inte vad jag ska säga, anon.
vifif
>>
>>53886226
>kgb
pls no
>>
>>53886002
>>53886051
>vara elak mot dakka
Obror
>>
>>53886226
I finland heter det SUPO.
>>
>>53886146
>>
>>53886295
JAG SKULLE ALDRIG

>>53886296
kan vara en stroke, ringer nog ambulans nu
>>
dkn ny ashens video men jag vet inte om jag ska se den nu eller innan läggdags
>>
>>53886182
http://webmshare.com/play/ZNRDq
>>
File: iranierr.png (193 KB, 517x515) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
iranierr.png
193 KB, 517x515
>>
>>53886361
OM DU BARA LYYYYYFTER PÅ HÄNDERNA ÖVER HUVUDET
>>
>>53886273
Ok I'll do it Swedish then. Pls don't laugh

Har ingen av ni en passage till Martinas Instagram? Kan du sända bilderna till den här thread?
>>
>>53886416
trovärdig källa på at han var Iranier tack
>>
>>53886418
Ambulansen är påväg, pratar med någon som heter hanna nu, hon låter som en sötpaj, kan jag fva henne tror ni? orkar inte lyfta på armarna, det är väl bevis nog för att jag har stroke, eller hur? Dessutom har jag ont i halsen.

Det är uppenbart.
>>
>>53886437
>passage
magnifikt ordförråd
>>
File: 4334.jpg (90 KB, 450x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
4334.jpg
90 KB, 450x600
>>53886408
:3 I'm only doing a research.
>>
>>53886484
MEN ÖÖH HALLÅ JÄVLA SOSSE JÄVEL !! SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD
>>
>>53886529
>>
>>53886507
>stroke samtidigt som man har ont i halsen
du, förbered dig inför ditt livs heem, min vän
>>
>>53886522
it was the first thing translator told me to use so fuck it. Would "tillgång" have been better?
>>
>>53886182
>>53886268
https://chrome.google.com/webstore/detail/download-fb-album-mod/cgjnhhjpfcdhbhlcmmjppicjmgfkppok
>>
åt precis en hel chokladkaka och nu har jag ont i huvudet
>>
>>53886592
ja
>>
>>53886567
f1 h1

>>53886572
har väldigt ont i pungen också, kan det vara pungvredsstrokehalsont? jag rädslar det värsta.
>>
>>53886567
Thank you my senpai
>>
>>53886609
>4chan
>normala människor
välj en
>>
>>53886507
breva bild från ambulansen
>>
>>53886484
Kan du tyska kan kolla Berliner zeitung. Det är typ som en MSM i Sverige.
>>
>>53886609
Sadly she won't accept mine (nor anyone else's I've asked) follow request and she has a private account now.
>>
>>53886639
>kan det vara pungvredsstrokehalsont? jag rädslar det värsta
Jag är för att vä bara studerande just nu så jag är inte säker.
>>
File: 1355544461381.jpg (63 KB, 633x758) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1355544461381.jpg
63 KB, 633x758
>>53886572
>dkn för feg för att lämna pojkrummet
>blir heemad ändå fast av hjärtat istället för mdongo
>>
>>53886639
breva bild på pungen så kan vi avgöra
>>
sluta prata om strokes mitt bröst känns extra tungt då
>>
>>53886639
>dkn hade nån form av pungvred när jag var liten och har ett ärr på pungen där jag opererade mig

läskigt favä, var typ 4 eller nåt
>>
>>53886748
>t. böganon
>>
>>53886529
joonas
>>
>>53886674
>Kan du tyska
nej jag gick Franska i skolan favä
>>
>>53886621
Ertu með hausverk eftir súkkulaðiköku?
>>
>>53886798
kyllä

Also if you feel like posting more pics go ahead
>>
File: 1448925799464.jpg (57 KB, 640x495) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448925799464.jpg
57 KB, 640x495
>>53886780
Jag tycker bara penisar är vackra, inte något bögigt med det väl?
>>
>>53886811
Det är väl källan som fria nazitider tagit det från. Jag skiter i att översätta åt dig, men ifall berlins aftonhora säger att killen som begår våldsbrott är iranier så är han.
>>
>>53886776
>Pungvred vid fyra års ålder
Hur?

>súkkulaðiköku?
Utan att ens översätta med google translate vet jag att detta har något med "suga" och "kuk".
>>
>>53886748
haha aa, möjligtvis om hannas mun omsluter den på bilden också.

>>53886776
ripif

breva nya martinabilder, det gör fan ont i hela mig. kommer inte överleva utan martina.
>>
>>53886182
Joonas
>>
File: image.jpg (271 KB, 1083x1653) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
271 KB, 1083x1653
>>53886182
joonas
>>
>>53886182
joonas
>>
>>53886182
joonas
>>
>>
>>53886927
jag undrar bara. vill ha det confirmed innan jag går full He RA Kr
>>
>>53886182
so freaking joonas
>>
>>53886957
scary pizza
>>
>>53886983
Inte ny, försök igen.

t. pungvredsstrokehalsontanon
>>
>>53886529
joonas
>>
>>53886959
>dkn man aldrig kommer vara en stilig, finsk man som deltar i bögiga aktiviteter med sina bögkompisar
;___;
>>
>>53887028
Ray
>>
>>53886935
Det är ju typ då man får pungvred å skit, min kusin hade nåt sånt när han var typ 5
>>
mångkultur
>>
>>
>>53887036
har du frågat chans på sötpajen än??
>>
>>53886957
>>53886959
>>53886965
>>53886979
>>53887013
>>53887038
>joonas
>>
tack anon för all martina :3 <3
>>
>>53886855
>>53886983
>>53887099
Joonas
>>
>>53887062
^_^ :3
>>53887106
joonas
>>
>>53887064
>min """""""kusin""""""" hade nåt sånt när han var typ 5
din kusin bara berättar sånt här för dig
>>
>>53887106
joonas
>>
>>53887041
>stilig
>finsk man
välj en
>>
>>53887154
<3

>>53887106
Joonas

>>53887143
Joonas
>>
>>53887154
scary pizza and ray erp
>>
>>
>>53887167
>>53887154
>joo
<nas
>>
>>53887064
se >>53885999
>>
File: Emihitler.png (86 KB, 400x150) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Emihitler.png
86 KB, 400x150
Jag vill breva nsfw, påminn mig varför vi är på ett blått bräde, tack.
>>
>>53886182
joonas
>>
File: 1437779587965.jpg (343 KB, 537x758) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437779587965.jpg
343 KB, 537x758
Vad fan hände? Varför var det tvunget att bli så här?
>>
Ormé vad har du gjort?
>>
>>53887041
joonas = dålig person
>>
>>53887215
För att denna tråd är SMRs ägodel, och SMR tillåter inte degeneration.
>>
>>53887200
nas
>>
Igår såg jag en dokumentär om eldmyror och det fanns en pytteliten fluga som hade en slags snabel som den penetrerade myrans chitin i mellankroppen och lade ägg genom (klassisk äggläggarsnabel från huvudet bara) och sedan utvecklades ägget till en larv som tog över myrans vilja och fick den att gå till ett avsides mörkt och bra ställe för larven att bli fluga på. Hur faen evolutioneras detta fram egentligen

#evolutionbtfo #jesuskristus
>>
>>53887197
VERY good

>>53887200
Joonas
>>
Mary Jane eller Molly?
>>
>>53887194
<3 8==D
>>53887197
VERY GOOD
>>53887208
jooNAS
>>
>>53887215
hej nybög dö
>>
>>53887208
joonas
>>
File: majonäs.png (1 MB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
majonäs.png
1 MB, 1280x720
>MAJONÄSAMA
jag tappade det så jävla hårt
>>
File: Jesus Krishna.jpg (897 KB, 3600x2401) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Jesus Krishna.jpg
897 KB, 3600x2401
>>53887255
>>
File: sdf.jpg (122 KB, 592x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sdf.jpg
122 KB, 592x600
>>
>>53887279
me and you circlejerking so good we said the same thing without even knowing
>>
>>53887317
varför kollar du på tecknade serier? är du 9?
>>
>>53887362
joonas
>>
>>53887317
breva din reaktion ivl, mann1
>>
>>53887362
Joonas

>>53887375
We are brain linked
tony and qt
aaaaa
>>
>>53887252
>antyder
>>
SÄÄÄÄÄÄÄPO
>>
File: ;_;.gif (499 KB, 500x281) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
;_;.gif
499 KB, 500x281
>>53887362
>att åka på semester
>>
>>53886182
joonas
>>
>>53887395
Daan
>>
>>53887379
Varför är du på 4chan? Det är ju 2016.
>>
>>53887281
molly
>>
>>53887435
lucan
>>
>>53887438
Joonas
>>
>>53887438
joonas
>>
>>53887362
j-j-j-j-joooooooooooOOOOOOONASSSSSSSSSSSSS
>>53887415
aaa

if i become pilot

will ray be me gf
>>
>>53887379
Haha aa
Varför brevar du annars på ett bildbräde för orientaliska skuggbilder? Är du neger?
>>
>>53887449
>4chan
bajsherre, snälla gå
>>
>>53887485
I met a Australian guy once, he was pretty cool.
>>
File: waxworks.jpg (227 KB, 708x938) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
waxworks.jpg
227 KB, 708x938
>>
>>53887531
bokstavligen inget fel med att vara neger
>>
>>53887455
Täby, Stockholms Län
>>
Är det nu vi går i försvarsläga och skriver på rorövovarorsospoproråkok och skriver

LJUDSKOG
J
U
D
S
K
O
G
>>
Varför blir tråden rädad?
>>
>>53887515
I be you gf anyway

aaaa

>>53887541
100% Joonas
>>
>>53886290
Varför hatar du mig såhär mycket?
>>
>>53887573
aa
>>
>>53887541
joonas
>>
>>53887281
Molly är ganska elak mot dina neurotransmittorer favä
>>
>>53887569
nej jag är vällingby

>>53887569
joonas
>>
>>53887541
countryball yourself back to 4chan!!
>>53887582
aaaaaa

will you come to italia
>>
File: skrattande alver.gif (875 KB, 500x281) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
skrattande alver.gif
875 KB, 500x281
>>53887567
SPANA IN DEN HÄR HANREJEN ALLTSÅ HAHAHAHA
>>
>>53887555
>>
>>53887573
gogå totilolbobakoka totilol soswowedoddoditot, nonybobögog
>>
>>53887612
häger
>>
>>53887573
>rövarspråket
>>>/sweddit/ snälla
>>
>>53887658
I cum @ italy
we watch animes on couch?
>>
>>53887661
breva skrattande judar i koncentrationsläger

eller finns den jiffen ens?
>>
File: 1298321646605.jpg (615 KB, 5000x5000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1298321646605.jpg
615 KB, 5000x5000
>>53887677
>>
File: spanaRN.png (575 KB, 716x716) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
spanaRN.png
575 KB, 716x716
>>53887677
Fina siffror Loodewijk
>>
File: joonas cocknose.jpg (649 KB, 1083x1653) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
joonas cocknose.jpg
649 KB, 1083x1653
>>53886182

Absolute classic Joonas post
>>
>>53886935
mina testiklar hade snurrat in sig i varandra så dom fick öppna och trassla ur dom, skrev "typ" pungvred

jag vet inte om jag var exakt 4 men det var när jag bodde i lägenhet när jag var liten, flyttade till villa när jag var 5 samma år som mina föräldrar gifte sig

>dkn bastard
>>
>>53887677
go back to 4chan
>>
>>53887723
Get a room you faggots
>>
File: 1440550859079.png (557 KB, 1013x676) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440550859079.png
557 KB, 1013x676
Fy fan vad jag hatar svenska tjejer. Degenererade jävla horor som bara bedrar och ljuger. Det enda de bryr sig om är sig själva och sin jävla "lycka" vilket innebär en lina från en pundares kuk eller varför inte en resa in till ghettot. Jag gillar faktiskt terroristerna för de dödar iallafall bort skräpet, nbögarna, från samhället. Hell fucking Seger.
>>
>>53887750
cya in 3 days, joonas!
>>
File: Doc Bateman.jpg (44 KB, 512x362) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Doc Bateman.jpg
44 KB, 512x362
>>53887744
>>
v-vadå Joonas?
>>
>>53887784
Joonas
>>
>>53887723
pomf =3
we watch anime on bed
(only true 4channers will get it)

>>53887638
vallinby put zocy

post stuff from 4chan
>>
>>53887762
>dom fick öppna och trassla ur dom
är du ok anon?
>>
>>53887783
Where do you think we are buddy?
>>53887784
joonas
>>
>>53887750
Why are Finns so weird?
>>
KOLLA IN DESSA!
>>
>>53887885
bli bra.
>>
File: kolla_de_adolf.jpg (200 KB, 519x334) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kolla_de_adolf.jpg
200 KB, 519x334
>>
>>53887585
Du är en ickeeuropé och jag hatar er allihop. NI bara skitar ned mitt land.
>>
>>53887826
inget, det är bara ylilauta som raidar just nu

förlåt
>>
>>53887845
var över 20 år sedan, har ett ärr och är inte steril (har testat favä) så jag är helt ok

tack för omtanken :3
>>
>>53887885
fö i he slu di jä ho
så här gör man
>>
mer martina, snälla
>>
>>53887885
>misslyckas såhär hårt
du får betala priset nu
>>
>>53887784

our room is everywhere ok?
>>
>>53887919
>har testat favä
du bara sprutade inuti för att testa?
>>
dålig tråd
>>
File: 1444017193922.jpg (166 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444017193922.jpg
166 KB, 1920x1080
>>53887885
Mina är finare!

>>53887966
najs.
>>
>>53887836
aaaaaaa
i want this now
please
>>
vi brevar ljud.
skog xdd
>>
>>53887992
Runkade i ett teströr och gav till doktorn som sa att jag inte var steril
>>
File: jag på bilden.png (316 KB, 500x654) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jag på bilden.png
316 KB, 500x654
>>53887946
>>
http://webmshare.com/play/MnxmB

:3
>>
File: 1453272059678.jpg (68 KB, 640x691) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453272059678.jpg
68 KB, 640x691
>>
>>53888024
how to do

ur on other side of the wordl?????
>>
File: 1441255890823.png (77 KB, 233x227) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441255890823.png
77 KB, 233x227
>>53888018
>dkn får aldrig fina när jag brevar den bilden

FÖ HE
>>
siffror
>>
>>53888122
Joonas

>>53888133
i don't know
aaaaaa
>>
>>53888148
>8148
hell seger
n-nästan iaf
>>
>>53888088
>Runkade i ett teströr och gav till doktorn som sa att jag inte var steril
du bara gick fram till doktorn med sperma i handen och sa "här, varsågod" och doktorn bara "tack" och sen fick du reda på att du är kapabel till att skapa liv?
>>
>>53888148
bli bra umaruanon
>>
File: 1444017193922.png (1 MB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444017193922.png
1 MB, 1920x1080
>>53888148
haha sug kuk
>>
IF U WERE FLATENNED TOMORROW, I WOULDNT GO 2 UR FUNERAL CUZ ID B N THE FOREST CUTTIN & SETTIN FIRE ALL AROUND DA DAT THAT KILLED U!..__(| o\________.|rs_}_______}WE TRUE LUMBERJACKSWE JACK TOGETHERWE DIE TOGETHERsend this CHAINSAW to everyone u care about including me if you care. C how many times u get dis, if you get WOOD your A TRUE LUMBERJACK
>>
>>53888186
>haha sug kuk
wvav ohövligt
>>
File: 1452954691606.gif (443 KB, 256x256) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452954691606.gif
443 KB, 256x256
kolla in mina siffror!
>>
>>53888223
vill breva samma brev till dig, men jag vill inte bli bannad ;__; timmerhuggare4liv dock
>>
>>53888170
life is UNFAIR
>>
https://poal.me/a3xrw3


RÖSTA! RÖSTA! RÖSTA!
>>
>>53887915
>Kolla de
>de
Gör om på svenska.
>>
File: imsoff.webm (258 KB, 464x346) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
imsoff.webm
258 KB, 464x346
>dkn kommer aldrig spilla mjölk på henne
>>
>>53887281
Eller?
>>
>>53888341
mm strax
>>
>dkn äntligen skaffat en personlighet
>>
>>53888351
>jvdk
varför leva, min man?
>>
>>53888317
YEAH
>>
>>53888174
inte ens nästan :'3
>>53888180
gör mitt bästa, kom tvåa på kvällens pubquiz med ett poäng
>ha fel på vem som går längst fram på Beatles Abbey roads skivomslag

>>53888186
du var närmre än mig

>dkn tacorester till kvällsmat och förmodligen till frukost imorn

kommer somna gött som fan iaf
>>
>>53888377
kul! berätta om din personlighet, anon! :3
>>
>>53888354
Sluta onanera din jävla swinger, fan rösta för fosterlandet!
>>
>>53888122
joonas
>>
längtar tills 53888888
känner på mig att det blir jag favä
>>
>>53888122
rHar du fler av dessa webms? jag blir riktigt hård av dem.
>>
File: fanisk-noontine.jpg (138 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fanisk-noontine.jpg
138 KB, 600x600
>>53888437
röker på varje dag och lyssnar exklusivt på atmosfärisk nsbm
>>
>>53888444
>dubbel trips
du har det mann1
>>
>>53888493
haha aa gunnar
>>