[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Sverigetråden - Rumpupplagan
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 341
Thread images: 151
File: 1377867106386.jpg (75 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1377867106386.jpg
75 KB, 640x480
>>
File: 14495825837443.png (152 KB, 364x336) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14495825837443.png
152 KB, 364x336
>>53877846
First for France.
>>
File: 1099007260.gif (969 KB, 300x225) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1099007260.gif
969 KB, 300x225
>>
File: omelett.jpg (121 KB, 500x352) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
omelett.jpg
121 KB, 500x352
>>53877633
En omelett!
>>
File: Bones.png (14 KB, 320x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Bones.png
14 KB, 320x200
Kan ni toppa DENNA obskyra tuhu?
>>
File: 1452969587421.jpg (52 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452969587421.jpg
52 KB, 640x640
>>53877846
>>
>degenererad upplaga
Ses om några timmar kanske.
>>
File: 1453137949351.jpg (129 KB, 923x813) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453137949351.jpg
129 KB, 923x813
Who is this? A swede posted her
>>
VSEM PRIVET
>>
File: 1448066653796.jpg (26 KB, 448x327) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448066653796.jpg
26 KB, 448x327
>>
>>53877969
shes not swedish
>>
File: 1399898024575.gif (926 KB, 250x197) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1399898024575.gif
926 KB, 250x197
>det finns "folk" som inte gillar gaki no tsukai
>>
File: 1440550859079.png (557 KB, 1013x676) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440550859079.png
557 KB, 1013x676
Fy fan vad jag hatar svenska tjejer. Degenererade jävla horor som bara bedrar och ljuger. Det enda de bryr sig om är sig själva och sin jävla "lycka" vilket innebär en lina från en pundares kuk eller varför inte en resa in till ghettot. Jag gillar faktiskt terroristerna för de dödar iallafall bort skräpet, nbögarna, från samhället. Hell fucking Seger.
>>
Are you an arab?
>>
>>53877960
>>
File: 50i1ytu.jpg (325 KB, 997x1500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
50i1ytu.jpg
325 KB, 997x1500
vi rumpa nu
>>
File: 1444828165819.jpg (184 KB, 807x602) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444828165819.jpg
184 KB, 807x602
>>53877969
>>
>>53877963
Tillbaks med bögporren!
>>
File: Mike what.gif (3 MB, 220x212) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Mike what.gif
3 MB, 220x212
>>53877986
>THE TYPICAL INDVANDRAREN
>>
>>53878014
Vad försöker du egentligen med?
Tråkigt jävla bajsbrev som aldrig kommer bli en jagjag.
>>
File: bueno.jpg (47 KB, 546x366) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bueno.jpg
47 KB, 546x366
>>53878037
>>
File: 1453134116108.png (159 KB, 241x351) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453134116108.png
159 KB, 241x351
>>53877986
HAHAHEHA EPISK SKÄMR MOMME XDDD
>>
begå självmord J/N?
>>
File: 1410082633.gif (987 KB, 500x452) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1410082633.gif
987 KB, 500x452
>>53878011
>der findes "folk" som ikke forstår Gaki
AUTISTER OUTO
>>
>>53877633

Till musslor har du krämig soppa. Förslagsvis potatis och purjolökssoppa som du mixat. Den ska vara mer krämig än kryddstark.
>>
>>53878072
Han sitter nog i en källare och hatrunkar till negerporr
>>
Fan vad tråden är skit
>>
>>53878115
mm strax
>>
File: 1453008138926.jpg (22 KB, 399x382) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453008138926.jpg
22 KB, 399x382
>mfw lurk these threads strictly for the qts
>>
File: 1451306159638.png (715 KB, 577x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451306159638.png
715 KB, 577x1280
btw, I love the swedish bod
>>
>>53878049
SNYGG!
>>
>>53878072
Han eldar på könskriget så att Sverige ska lida ännu mer
>>
File: strumpad matsumoto.png (857 KB, 1036x716) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
strumpad matsumoto.png
857 KB, 1036x716
>>53878011
Jävla äckliga varelser alltså
>>
>>53878115
haha aa
>>
>>53878148
The balk threads have a hot grill every now and then too.
>>
>>53878115
Svensk N
Blatte J
>>
File: 36Dt1rtby7to1_250.gif (868 KB, 250x188) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
36Dt1rtby7to1_250.gif
868 KB, 250x188
>>53878011
Gri vi

>>53878049
She's 12
>>
File: 3_2.jpg (200 KB, 918x1224) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
3_2.jpg
200 KB, 918x1224
>>53878148
haha aa
>>
>>53878150
SAO PAULO
>>
>>53878127
>har du
>Förslagsvis
>kryddstark

Jag hatar dig.
>>
>>53878136
Den har varit skit i flera månader, vad är nytt?
>>
File: 1450221983684-1.jpg (131 KB, 480x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450221983684-1.jpg
131 KB, 480x640
>>53878220
Belo Horizonte, mate
>>
File: 1099007257.gif (832 KB, 285x210) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1099007257.gif
832 KB, 285x210
>>53878190
Heipo er så fucking underlig.
>>
>>53878186
>Svensk N
>Blatte J
Neger då?
>>
>>53878234
Vem bryr sig är det någon som ska ha en öl? Jag har en öl och en cider.
>>
>>53878200
Är inte det där pågen och bbq?
>>
File: premium.png (81 KB, 390x118) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
premium.png
81 KB, 390x118
>>53878234
>>
>>53877986
Blattar be like

Ge mig din plånbok

XDD
>>
Fyller år idag, ingen har grattat mig ;_;
>>
>>53877846
min knullakuk pulserar
>>
>>53878225
Jaha. Kan du utveckla varför?
>>
File: 1448236453979.jpg (45 KB, 954x536) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448236453979.jpg
45 KB, 954x536
Swedish boys best boys
>>
>>53878266
Du är ok, Anon
>>
>>53878248
buy me flight tickets please
>>
>>53878266
Negrer är blattar. Ifall du är neger borde du också ta livet av dig.
>>
>>53878331
>this level of babyface
>>
File: 1429213349980.jpg (125 KB, 800x707) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1429213349980.jpg
125 KB, 800x707
>>53878324
Grattis på födelsedagen anon!
>>
>>53878386
bögar=pedofiler, så det är inte så konstigt
>>
>>53878324
grattis
>>
File: 1434911685047.png (690 KB, 569x802) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1434911685047.png
690 KB, 569x802
>>53878324
Tillykke store fyr.
>>
>>53878423
ses om 3 dagar
>>
>>53878331
why do all swedish "men" look so effeminate?
>>
>>
File: ikea.png (501 KB, 800x471) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ikea.png
501 KB, 800x471
>>53878324
Grattis! Vill du ha en bild på ikeamorden som present? :3
>>
>no wheelchairs yet
disappoint
>>
https://poal.me/a3xrw3
https://poal.me/a3xrw3
https://poal.me/a3xrw3
>>
>>53878351
It's not me. He's swedish, like yourself. Your country is full of cuties.

>>53878386
The guy is 20. His name on chaturbate is bigswedishcock95. And I like it when they look young. I'm 20 too, btw.

>>53878445
It is not all of them.
>>
>>53877846
best OP pic on the board right noe
>>
File: 109001772.jpg (739 KB, 4212x2122) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
109001772.jpg
739 KB, 4212x2122
>>53878456
Hvad er der sket i IKEA?
>>
>>53878443
>skvallercucken
>>
>>53877901
bra idé, tack anon
>>
>>53878458
stick tillbaka till norgetråden
>>
>>53878416
I'm not a pedo. I'm 20. The guy is 20 too.
>>
>>53878475
>And I like it when they look young
PEDOPHILE
>>
>rapportfönstret är inte onödigt stort längre
>>
>>53878536
Ever heard of twinks? Christ, you people. All the girls posted look young as well.
>>
Är det fel att ha knulat en kusin?
Inte som att man har gjort henne med barn eller något.
Frågar åt en kompis.
>>
>>53878423
min stor, svart kuk pulserar för svenska tjejer ;)
>>
File: 1453212449690.jpg (68 KB, 851x475) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453212449690.jpg
68 KB, 851x475
>>53878458
DESIGNERET SKIDEGADE
>>
MEN BREVA KNATTEMALLEN FÖR I HELVETE
>>
File: Indien.png (2 MB, 1480x842) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Indien.png
2 MB, 1480x842
>>53878458
>>
>>53878609
mm strax
>>
>>53877931
ja, till höger
>>
https://poal.me/a3xrw3
>>
>>53878575
Do your country a favor and off yourself you fucking cuck.
>>
File: korståg knatte.png (733 KB, 885x1075) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
korståg knatte.png
733 KB, 885x1075
>>53878609
>>
>desulagret är nere just när man ska efter något
Men varför?
>>
File: 20160120_194128.jpg (1 MB, 3264x1836) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
20160120_194128.jpg
1 MB, 3264x1836
Det står att musslorna är från Smögen, är de ätbara ändå?
>>
>>53877969
den sötaste
>>53878190
>She's 12
nej
>>
File: image.jpg (249 KB, 886x1254) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
249 KB, 886x1254
>dkn ingen Samus fv
>>
>>53878575
Incest
Incest
Familjefest
>>
>>53878666
Easy there Juha-Wiliami.
>666
>>
>>53878690
vifif
>>
>>53878328
Det är hur du uttrycker dig. Det är säkert en projicering av mina egna saker som gör mig hyperkänslig för just dina egenheter.
Och så lät det så äckligt med purjolök och musslor. Jag ber om ursäkt.
>>
>>53878037
>vara så här omedveten om sitt patriarkala privilegium
https://www.youtube.com/watch?v=ujTufg1GvR4
>>
>>53878690
Han har säkert gjort något läskigt med burken favä.
>>
>dkn man sprider knattarna på alla bräden
LOL
>>
>>53878762
stoppa en gaffel i dig själv min unge man
>>
>>53878445
Because the "men" in your pedoporn collection are actually children.
>>
https://poal.me/a3xrw3

https://poal.me/a3xrw3

https://poal.me/a3xrw3

https://poal.me/a3xrw3

https://poal.me/a3xrw3
>>
File: 1452451238365.gif (2 MB, 176x144) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452451238365.gif
2 MB, 176x144
>>53878735
>2016
>anita
>>
>>53878719
Fuck off Johan Emil Kukmansson
>>
File: 1453303013808.png (128 KB, 352x335) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453303013808.png
128 KB, 352x335
>>53878762
>brevar jagjag utanför sitt sammanhang
>>
>>53878286
>den där midjan
>bbq
>>
>>53878762
Vi borde stämpla dem med små nästan osynliga /SvT/ taggar så vi kan se vilka som är våra favä.
>>
>>53878501
Tidigare i somras så attackerade en Eritrean, som precis hade fått avslag och skulle utvisas, en medelålders kvinna och hennes vuxna son på IKEA. Bägge dog och det ryktades om att han halshögg en av de. Sen stack han sig själv men klarade sig.

Det påminde väldigt mycket om dådet i Nordnorge för två tre år sedan på en buss.
>>
File: y_d0a6fb26.jpg (63 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
y_d0a6fb26.jpg
63 KB, 640x480
>>53878691
NEJ NEJ NEJJJJJ

förstörd
>>
>>53878762
breva länk
>>
File: oroliggrek.png (964 B, 53x88) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
oroliggrek.png
964 B, 53x88
>>53878638
Okej den var ganska bra, men vad sägs om den här?
>>
>>53878690
Klart de är ätbara
>>
File: 1452928398680.gif (2 MB, 400x303) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452928398680.gif
2 MB, 400x303
>>53878884
Fy faen.
>>
>>53878524
Rudecuck.
>>
>>53878947
POOLOOcuck.
>>
>>53878467
Usch att vi håller på att förlora mot dumma /lat/
>>
>>53878762
haha ska du inte göra en Knowyourmaymay artikel också? xD
>>
>>53878732
Ja det lät väl litet hipster. Det är ok anon. :3
>>
https://poal.me/a3xrw3

https://poal.me/a3xrw3
https://poal.me/a3xrw3
https://poal.me/a3xrw3

HELL SEGER
>>
>>53878991
Hahahaha he said poo xD
>>
>>53878574
http://www.youtube.com/watch?v=-Xs1inuNKQI
>>
File: 1425208473035.png (674 KB, 1151x625) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1425208473035.png
674 KB, 1151x625
är kitkat den godaste chokladen?
>>
>>53879056
Hahahaha he shat in the street and bathed in a piss and shit filled river xD
>>
>>53879086
Kexchoklad är bättre imå.
>>
File: shemita.jpg (39 KB, 600x313) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
shemita.jpg
39 KB, 600x313
>dkn Dala alltid har rätt
>>
>>53878690
Mmmmmmmmmusslor
>>
File: 1434216566835.jpg (39 KB, 500x531) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1434216566835.jpg
39 KB, 500x531
>>53879056
>han bajsar på gatan
>han äter och dricker bajspartiklar
>han tvättar sig med kobajs i bajsfloden
>>
>>53879105
Du har fel.
>>
>>53879173
Nej du.
>>
>>53879056
Explain this pajeet
>>
File: 1409336324102.png (19 KB, 530x492) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1409336324102.png
19 KB, 530x492
>>53879056
gee india youve got a wheely shitty sense of humor
>>
>>53879056
>Literally """cleaning""", shitting and dumping dead bodies in the same water

Are Indians even human?
>>
>>53879191
Jag tycker att din åsikt inte håller.
>>
>>53879086
Aldrig käkat
>>
File: 1447024606173.jpg (493 KB, 1810x2048) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447024606173.jpg
493 KB, 1810x2048
Tja lads
>>
File: simmarpaj.jpg (155 KB, 1500x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
simmarpaj.jpg
155 KB, 1500x1000
vill röra
>>
>>53879229
Men utifrån mitt perspektiv så står det klart att din analys av godisrangordningen är felaktig.
>>
>>53879280
Hur känns det att alltid ha rätt?
>>
>>53879125
Ska man alltsåsälja allt?

ping dala

ska man sälja allting och köpa saker inför DET eller?
>>
File: 1445808372658.jpg (36 KB, 400x460) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445808372658.jpg
36 KB, 400x460
>>53879222
>>
File: 1401015312075.jpg (8 KB, 222x216) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1401015312075.jpg
8 KB, 222x216
>dkn 130 krs trådlösa bluetooth-headset att ha på gymmet
vad kan gå fel?
>>
>>53879332
>Ska man alltsåsälja allt?
nej är /pol/ som tror sig veta allt
>>
Man vet inte hur stark man är tills att vara stark är det enda valet som finns kvar
>>
File: Spara inte.png (761 KB, 885x1075) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Spara inte.png
761 KB, 885x1075
>>53878609

vsg
>>
>>53879280
Hur känns det att breva om dig själv i tredjeperson som anon?
>>
File: 1452307709980.jpg (21 KB, 488x270) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452307709980.jpg
21 KB, 488x270
>>53879242
Du borde gå och köpa den godaste chokladen (kitkat) favä.

>>53879304
Kitkat är godare än Kexchoklad, du kan inte motbevisa mig tyvärr. Du har i detta fallet dunderfel!
Arrangera dina smaklökar korrekt.
>>
File: tfw me irl.jpg (36 KB, 462x579) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tfw me irl.jpg
36 KB, 462x579
>>53879378
are u ok my friend?
>>
File: 1444638953788.jpg (36 KB, 600x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444638953788.jpg
36 KB, 600x400
>>53879039
K-kompisar igen?? :3
>>
File: This is you.jpg (10 KB, 300x225) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
This is you.jpg
10 KB, 300x225
>>53879125

>sluta skitbreva Dala, DET kommer aldrig hända
>>
File: sfrog.jpg (100 KB, 1000x746) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sfrog.jpg
100 KB, 1000x746
I want to fap but i just came from outside and my hands are freezing.
>>
>>53879429
I will never be ok again
>>
>>53879449
Hur känns det att brev om dig själv som anon, förneka att det är du, sen svara på det som om det vore anon som skrev det?
>>
>>53879398
Jag kan inte tvinga dig att gå och köpa dig en smaskig kexchoklad, nej, men jag måste ändå göra det klart för andra oskyldiga lurpassare att du är helt okunnig när det kommer till chokladgodis.
>>
>>53879125
A men för i helvete då
>>
>>53879511
detta
>>
>>53879449
DET har ju inte hänt än desu
>>
File: 1452360785991.gif (2 MB, 210x155) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452360785991.gif
2 MB, 210x155
>>53879509
>>
>>53879287
mm vill tafsa!
>>
>>53879503
ta en varmdusch först
>>
File: 1451269814007.jpg (48 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451269814007.jpg
48 KB, 600x600
>>53879540
Jag har ätit många kexchoklad i mina dagar och den håller helt enkelt inte måttet att kunna vinna mot kitkat.
Bild relaterad, godaste läsken.
Du gillar säkert Zingo eller något.
>>
>>53879610
Lugna ner dig nu Ahmed
>>
File: Jesus Krishna.jpg (897 KB, 3600x2401) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Jesus Krishna.jpg
897 KB, 3600x2401
>>53879280
>>
>>53878667
DEUS
VULT
>>
File: suomineito.jpg (9 KB, 275x183) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
suomineito.jpg
9 KB, 275x183
>>53879620
I don't shower
>>
>>53879540
väntar på svar, vill veta hur det känns.
>>
File: Dilba.png (661 KB, 885x1075) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Dilba.png
661 KB, 885x1075
>>53879316

Både bra och dåligt.

Det är bra för att jag hade rätt och dåligt eftersom jag hade rätt.

>>53879332

Jag sålde 80% av mina tillgångar i somras och tjänade ca. 100k.

>>53879397
>>53879511

Schizofrent

>>53879566

DET händer ju hela tiden mann1

>>53879650

>dkn man läser Bhagavad Gita

Känns Krishna mann1
>>
>>53879610
>>
File: Mans4.jpg (18 KB, 485x324) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Mans4.jpg
18 KB, 485x324
>>53879610
måns snälla
>>
>>53879378
"As the spirit wanes the form appears"
>>
>>53879625
Hallonsoda är den absolut bästa drycken
>>
>>53879703
Burn some horseshit in your yurt, ought to warm you up
>>
>>53879625
>inte trocadero
>>
>>53879773
fel fel fel fel fel fel!
>>
>>53879711
Jag är fan sugen på att sälja nästan alla mina materiella tillgångar förutom böcker och litet elektronikprylar.
>>
>>53879625
Den enda läsken jag dricker är hallonsoda. Jag får helt enkelt lita på att dina kunskaper inom ämnet läskeblask är bättre än mina.

Kitkat är fortfarande inte bättre än kexchoklad och endast en dåre skulle påstå att det är så.
>>
File: 1445047089603.jpg (19 KB, 256x256) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445047089603.jpg
19 KB, 256x256
>>53879511
>>53879397


Dessutom, kul fakta, jag står typ för 90% av alla anonbrev.

Utan mig är denna tråd en död tråd.
>>
>>53879773
Flyktsoda > Hallonsoda
>>
Hur tror ni Zara Larssons fitta ser ut?
>>
File: 18891237817325.jpg (31 KB, 463x413) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
18891237817325.jpg
31 KB, 463x413
Breva er bästa ru
>>
>>53879625
judarna har klorna djupt i dig
>>
>>53879878
https://imgur.com/a/wUED4
>>
>>53879878
jämför med din mammas
>>
>>53879839
"Fuck er alla

t. dala"

-dala
>>
File: kummeli.jpg (19 KB, 462x354) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kummeli.jpg
19 KB, 462x354
>>53879817
My horse died last winter.
>>
>>53879444
Ja vi är kompisar. Jag ska försöka tänka på mitt hipsterordförråd och minimera det på kanalen.
>>
>>53879878
rostbiff
>>
>>53879839
Jag tror dig inte pga anon minskar inte när du brevar och din intensitet när du väl är i tråden är hög.

Jag tror dock på dig när du säger att du brevar som anon.

Man behöver inte stå för det man säger.

DU ÄR EN IDIOT!

DU ÄR JÄTTE BRA PÅ ALLT DU GÖR!

Hur känns det?
>>
File: Happy_Pepe.jpg (25 KB, 480x424) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Happy_Pepe.jpg
25 KB, 480x424
>>53879878
Perfekt innie.
>>
File: hell seger.png (20 KB, 538x320) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hell seger.png
20 KB, 538x320
>>
>>53879896
Hurså? Vilken är din favoritläsk?
>>
>>53879980
>ocj
mår de bra
>>
File: tonnin_burgeri.jpg (18 KB, 258x314) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tonnin_burgeri.jpg
18 KB, 258x314
>dkn dagdrömmer att jag är en mäktig riddare iförd skinande rustning med en klinga och sköld, ridandes på en enorm drake som jag slåss mot gigantiska monster med
>>
>dkn ingen fv
>dkn inga (you)s
>>
>>53879980
De försöker tysta ner oss
>>
File: 1445549368767.jpg (7 KB, 153x179) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445549368767.jpg
7 KB, 153x179
>>53879833

Gör det, materialism är demiurgen.

>>53879920

;^)

>>53879946

Va?
>>
>>53879883
blått bräde
>>
>>
>>53879878
>>
>>53880046
Her er en (You), lille gut.
>>
>>53879878
>>53879902
Som hennes lilla söta flickansikte
>>
File: frälsaren.png (1 MB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
frälsaren.png
1 MB, 1920x1080
>>53880041
heter monstren abdullah, mohammed och achmed?
>>
>>53880041
>dkn dagdrömmer att jag är en kort och fet liten vätte som kan uppenbara sig och ge folk önskningar om de även tar på sig en förbannelse
>>
>>53880084
>dkn ingen dansk pv
T-tack ;_;
>>
>>53877846
Gr8
>>
>>53879981
läsk från ursvenska (och urdanska, då spendrups är de som gör pommac) bryggerier favä

inte "weinersteins the kåcka kola company"


mvh
>>
File: 1437395444024.jpg (68 KB, 500x538) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437395444024.jpg
68 KB, 500x538
>>53880041

https://www.youtube.com/watch?v=xkrTUGI8V9Y
>>
>>53880064

>Inte ens ändrat hennes hårfärg till blond eller gjort hennes ögon till blåa
>Texten är grisvidrig och utanför bubblan

Åtminstone försök lite grann när du gör en variation på en jagjag-bild.
>>
File: 1451835239882.png (60 KB, 500x407) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451835239882.png
60 KB, 500x407
>>53880131
>kort och fet liten vätte
>>
File: HIGHTEST_0.jpg (157 KB, 768x1023) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
HIGHTEST_0.jpg
157 KB, 768x1023
>>53879883
>>
>>53880191
jag gör vad jag vill
>>
File: 1444004313205.png (64 KB, 395x401) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444004313205.png
64 KB, 395x401
>>53880131

Skrattade IVL
>>
>>53880209
Ba va di sj :3
>>
File: 1446684575709.jpg (187 KB, 960x539) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446684575709.jpg
187 KB, 960x539
>>53880134
Hvis du er en qt pige er jeg klar.
>>
File: that feel.png (141 KB, 404x856) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
that feel.png
141 KB, 404x856
>dkn ingen fv/pv (fjärtvän/pruttvän)
>>
File: nam.jpg (961 KB, 2160x3840) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nam.jpg
961 KB, 2160x3840
>>53879817
I killed my reindeer and now i drink its warm blood, it is helping.
>>
File: jdims.jpg (42 KB, 217x320) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jdims.jpg
42 KB, 217x320
>>53880041
Enda anledningen till att jag läste Eragon-böckerna favä
>dkn ingen drakvän
>>
>>
File: 1451654868716.png (597 KB, 540x517) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451654868716.png
597 KB, 540x517
>>53880191
>>
https://youtu.be/M-sOUkveHug

Daglig påminnelse att kejserliga japan gjorde inget fel.
>>
Hell seger!
>>
>>53880324
>inte fyrdung eller sigrblot
En gång till.
>>
>>53880267
>Hvis du er en qt pige er jeg klar.
Jag är 168cm lång, väger 128kg och jag är man. Vad sägs? ;3
>>
>>53880324
Mycket bättre.
>>
>>53880321
>>
>>53880209
Hej, jag önskar mig en fv tack
>>
>>53880379
Hei Carl :3c
>>
File: 1447468165596.jpg (65 KB, 811x795) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447468165596.jpg
65 KB, 811x795
>>53880379
>128 kg
>>
>>53880308
Ser ut som saft :3
Lägg i lite vatten och blanda favä
>>
>>53880279
Jag tog fan på mig det här namnet för det här ögonblicket.
>>
File: 1452614251542.jpg (30 KB, 480x357) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452614251542.jpg
30 KB, 480x357
>>53880379
>168cm
>128kg
Desværre.
>>
File: blandaupp.jpg (177 KB, 672x672) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
blandaupp.jpg
177 KB, 672x672
kärlek
>>
File: jag_på_bilden.jpg (52 KB, 600x588) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jag_på_bilden.jpg
52 KB, 600x588
>>53880440
>>53880477
>128kg
Muskler.
t. Carl
>>
>sprang 3 km i kylan
>stannar i en park och gör några set chins och armhövningar
>springer tillbaka 3 km
>kör en stund med säcken

HELL SEGER
>>
File: memen.jpg (44 KB, 528x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
memen.jpg
44 KB, 528x400
>Donken när man har en skitdåliga förstahalva och motståndarna snackar skit, sen topfraggar man i slutet av matchen och man vann den helt själv

Finns det en bättre donken grabbaR?
>>
File: 1449715817408.gif (34 KB, 275x466) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449715817408.gif
34 KB, 275x466
>>53880379
>128 pannor
drömbulk
>>
File: 1453155365786.png (346 KB, 885x1075) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453155365786.png
346 KB, 885x1075
>dkn ingen tid att läsa alla roliga bräden nu när man pluggar igen
>>
File: feel.png (23 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
feel.png
23 KB, 400x400
>>53880359
>det där ansiktet
>>
File: 1453212888857.gif (811 KB, 160x160) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453212888857.gif
811 KB, 160x160
>>53880521
>168cm
>som om muskler betyder noget
Stop.
>>
>>53880435
ok, men din snopp skrumpnar ihop :-D:DDD

hokus pokus filiokus favä
>>
Går det ens att stoppa SMR längre? De har väl ca 50 000 medlemmar nu?
>>
File: 1452860714507.gif (1 MB, 300x167) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452860714507.gif
1 MB, 300x167
>>53880525
>ha en säck
neger varför gick du inte med i ett gym istället
>>
>>53880608
Den har alltid varit så.
>>
File: XVFRA8zexk8.jpg (163 KB, 656x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
XVFRA8zexk8.jpg
163 KB, 656x1024
Kan någon tipsa om en bra/billig högtalare som är enkel att ta med sig som har en 3.5mm sladd man kan stoppa in öfverallt?

Snälla söta rara.
>>
https://imgur.com/gallery/XkBzS

idag var en bra dag xD
>>
File: 11.jpg (436 KB, 1050x587) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
11.jpg
436 KB, 1050x587
>>53880650
Hell seger!!
>>
>>53880608
gör något roligare favä

typ ta bort mitt bordskick så att jag äter som en ettåring
>>
>>53880663
Menar du ett fighting-gym? Vågar inte pga kommer skämma ut mig.

Är dock medlem i ett vanligt gym som jag ju tränar i.
>>
File: 1452397198741.jpg (127 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452397198741.jpg
127 KB, 640x640
>>53880359
Varför går en same runt och klistrar klibbor?
>>
File: 1449599597135.gif (2 MB, 500x281) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449599597135.gif
2 MB, 500x281
>>53880752
>>53880435
du får en fv

men du blir bög
>>
>>53880809
sluta avatarböga
>>
>>53880359
>stormbögar
ni tänker rätt men trots det är ni ett stort skämt
>>
>>53880860
Jaså, var det din önskning eller?
>>
File: 1452900833023.jpg (457 KB, 805x714) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452900833023.jpg
457 KB, 805x714
Hur får man en pv som ser ut som en knullpojke?
>>
>>53880809
Samer var väl godkända enligt stormbögarna? Jag minns att jag läste det i någon pasta som brevades för ett tag sedan.
>>
>>53880650
haha aa
>>
File: yamasakithong.png (985 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
yamasakithong.png
985 KB, 1280x720
De tre delarna som är topp bra
Det här årets batsu verkar underbar
>>
>>53880915
Fråga Carl
>>
>>53880915
1. Bo i Sverige.
>>
File: 1410468790519.jpg (83 KB, 744x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1410468790519.jpg
83 KB, 744x960
>>53880785
>Menar du ett fighting-gym? Vågar inte pga kommer skämma ut mig.

Folk bryr sig inte, dom har fullt upp med sin egen träning. Börja något nybörjarpass bara, finns alltid morsor och annat folk som är sämre än en själv
>>
File: 141020093.png (576 KB, 462x517) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
141020093.png
576 KB, 462x517
>>53880951
>han venter ikke på fuld sub og ser dem alle på en gang
...
>>
File: bubbles.jpg (13 KB, 236x236) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bubbles.jpg
13 KB, 236x236
Berätta era mörkaste hemligheter, tråden.
t. gamla riktiga SÄPO-anon
>>
File: 1426696092454.jpg (14 KB, 225x225) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1426696092454.jpg
14 KB, 225x225
>bokstavligen inget att dricka annat hemma än vatten
>dkn hittar en citronflaska
>>
File: tanakaouto.png (572 KB, 643x475) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tanakaouto.png
572 KB, 643x475
>>53880951
som är ute är topp bra*
>>
File: 1452396915886.jpg (56 KB, 700x465) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452396915886.jpg
56 KB, 700x465
>>53880876
Fan snackar du för skit

>>53880930
lmao är inte de rasfrämlingar enligt dem?
>>
File: 1099007263.gif (961 KB, 250x188) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1099007263.gif
961 KB, 250x188
>>53881056
Har der været en Batsu værre end Tanaka og koen?
>>
File: 1453275209819.jpg (978 KB, 2000x1250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453275209819.jpg
978 KB, 2000x1250
>>53880052
Mobba inte demiurgen inte hans fel att han blev som han blev
>>
>>53880972
Calle?
>>53880995
O-okej, sen?
>>
>>53881081
>Fan snackar du för skit
att du förpestar tråden
>>
File: 1426798783126.gif (944 KB, 420x236) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1426798783126.gif
944 KB, 420x236
>>53881006
>Han har tålamod nog att vänta

Och du som frågade hur lång tid det brukar ta, vanligtvis några månader innan det är helt klart.
http://www.teamgaki.com/statuspage/
>>
https://www.youtube.com/watch?v=Bfxl0-sgJE0
>>
>>
>>53880704
Alla såna där små fjutthögtalare som man får ner i fickan är skit favä
>>
>>53881134
>>53881099
Var ser ni på Gaki lads? Dutuben blir alltid så jävla dålig.
>>
>>53881148
Byt ut texten mot Fyrdung så det passar originalbilden.
>>
File: giphy.gif (499 KB, 480x326) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
giphy.gif
499 KB, 480x326
>>53881035
Jag är över 20
>>
File: 1452812243411.jpg (584 KB, 1280x1920) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452812243411.jpg
584 KB, 1280x1920
>>53881117
mm k
>>
Why is Sweden so Nazi?
>>
>>53881035
Jag lyssnar på Sabaton
t. blatte
>>
File: 1452985655075.jpg (24 KB, 458x390) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452985655075.jpg
24 KB, 458x390
>>53881136

>Ah, so he's an anti-semtic cartoonist

Varje gång.
>>
File: SÄPO i tråden.jpg (35 KB, 416x298) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
SÄPO i tråden.jpg
35 KB, 416x298
>>53881227
>>53881260
Har skickat en patrull
>>
File: 1422051095167.png (315 KB, 389x380) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1422051095167.png
315 KB, 389x380
>>53881193
gakinotsukai >>>>subledditen är ganska bra med länkar till dagligrörelse osv
teamgaki har länkar dit också
>>
>>53881193
Dailymotion

Reddit har en gakinotsukai subreddit
>>
>>53881081
Jag gick in och sökte åt dig. Så här står det.

>Vad gäller samer accepterar vi dem helt och fullt, även som aktivister, detta på grund av den samiska nationens hävdvunna del i Nordens historia.

>stormbögar med ansvar för rasbiologi
>>
>>53881302
HELL SEGER!
>>
>>53881198
vilken låt då
>>
>>53881035
Jag är den största narkotikatillverkaren på den här sidan atlanten
>>
File: 1099007259.gif (967 KB, 250x188) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1099007259.gif
967 KB, 250x188
>>53881134
Har intet problem med at vente. Det er jo guld at sidde og se det hele på en gang.

>>53881193
Der er flere forskellige sites der har videoer, ved ikke om der er én der har alle. Til Batsu games er det teamgaki.
>>
File: osäker matsumoto.png (290 KB, 546x426) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
osäker matsumoto.png
290 KB, 546x426
>>53881326
tack senpai
>dkn årets Tvåhu M1GP var medioker som fan
>>
File: 1432411213584.gif (997 KB, 500x281) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432411213584.gif
997 KB, 500x281
>>53881035

Jag har inget körkort.
>>
File: 1450883887859.png (499 KB, 619x708) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450883887859.png
499 KB, 619x708
>>53881326
Håber ikke du har noget imod jeg tager og gemmer dette billede til min samling.
>>
http://www.expressen.se/nyheter/ung-svensk-kvinna-mordad-i-berlin/

asylis?
>>
File: 1452207598429.png (373 KB, 440x442) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452207598429.png
373 KB, 440x442
>>53881341
>accepterar invandrade mongoler
bokstavligen va
>>
>>53881360
Albumet Hyperborea är ganska kantigt. Ta Nordisk Renässans eller nåt.
>>
Vilka ämnen tas upp i Deba.... :( Opinion idag.
>>
>>53881564
imorgon familjemedlem
>>
>>53881476
>nerknuffad på ett tunnelbanespår och överkörd
å fyfan vad hemskt. Vila i frid
>>
File: ded.gif (980 KB, 305x320) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ded.gif
980 KB, 305x320
>>53881596
jaha. dagarna går ihop
>>
>>53881035
Jag är bög.
>>
>>53881476
Kom ihåg att ha en hälsosam paranoia när ni befinner er på tunnelbane- och tågstationer i alla länder, famlads
>>
>>53881411
Dakka! Rödpillra mig om lunarians. Varför hatar de odödlighet och varför är Mokou och Kaguya fiender?
>>
brandbomba närliggande flyktingförläggning J/N?
(detta brev är ej åt säpo)
>>
>>53881748
N
>>
>>53881035
Kan du breva bild på ditt passerkort?

t. Absolut INTE SÄPO
>>
Ny knatte
>>
File: 18vcd18358qt6jpg.jpg (80 KB, 800x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
18vcd18358qt6jpg.jpg
80 KB, 800x450
>kom och raskriga med oss anon-kun
>>
>>53881748
Gör det
>>
File: blandaupp5.jpg (99 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
blandaupp5.jpg
99 KB, 640x640
>>
>>53881827
ska skjuta dig i nacken brori
>>
File: glad hund.jpg (543 KB, 850x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
glad hund.jpg
543 KB, 850x1200
>>53881704
Månfolkets adel är odödliga hela bunten. De är väl jävligt avis på andra som får tassarna på det eller nåt.
När Kaguya kom ner till jorden så raggade hon på Mokous farsa och skapade diverse kalabalik, i enlighet med källmaterialet. Mokou har någon slags släktfejd med henne som följd.

Extremt kort version.
>>
>>53881748
N låt de dödsrasistiska fritöserna göra jobbet åt oss
>>
File: 1401656593470.gif (1019 KB, 249x190) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1401656593470.gif
1019 KB, 249x190
>>53881472
Spara på, familj
>>
Under tiden, hemma hos Narcissus...
>>
https://poal.me/a3xrw3
https://poal.me/a3xrw3
https://poal.me/a3xrw3
>>
File: 1450207583947.jpg (617 KB, 1586x775) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450207583947.jpg
617 KB, 1586x775
https://www.youtube.com/watch?v=SJ89377-k8o
blir så jävla hård av blodaxeln
ni råkar inte sitta på liknande musik
>>
>>53881783

>dkn man tog ett start-up jagjag och investerade lite (You)s i det, nu är man snubblarkung

2016 är året då vi gör Knatte bra igen.
>>
>>53881914
Sol invictus?
>>
jag vill ha en neger/mdongo knatte
>>
File: sadsvenskpepe.jpg (98 KB, 550x550) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sadsvenskpepe.jpg
98 KB, 550x550
>>53881890
pinsamt favä
>>
File: tuttoni yuugi.jpg (694 KB, 800x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tuttoni yuugi.jpg
694 KB, 800x800
>>53881796
>när krigsmarinens flagga används istället för partiflaggan
Detta avtrycker mig något enormt

>>53881868
Tack senpai. Jag har nyligen börjat läsa på lite om bakgrundshistorian till en del karaktärer och det är riktigt spännande favä. Synd att ZUN nästan har struntat helt i vissa karaktärer som till exempel Rumia
>>
File: blandaupp2.jpg (125 KB, 540x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
blandaupp2.jpg
125 KB, 540x720
>>53881865
varför? :3
>>
File: P1010018_SM.jpg (68 KB, 800x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
P1010018_SM.jpg
68 KB, 800x600
Död åt ankorna
>>
>>53882045


Vi vinner aldrig pga hatet mot Sverige här på kanalen
>>
File: Kant.jpg (69 KB, 684x342) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Kant.jpg
69 KB, 684x342
>>53882056
Ledsen anon men det där är änder.
>>
>>53882030

se >>53879711
>>
>>53882051
Krigsmarinens flagga är fin favä.
>>
File: wink.gif (4 MB, 640x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
wink.gif
4 MB, 640x360
>dkn inget estetiskt ansikte med drömmiga ögon som kan kåta upp en sötpaj bara med en blick
>>
https://www.youtube.com/watch?v=ThPNROzczJE

Hva skjedde her?
>>
>>53882259
?? sen när spela såna här hunkar dattaspel
>>
>>53882108
Omöjligt, jag sökte på ankor.
>>
>>53881748
Nej du kan skada folk
>>
File: sabel bara.png (250 KB, 877x910) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sabel bara.png
250 KB, 877x910
>>53882259
jvdk
>dkn ful
>>
File: bögliberal.jpg (11 KB, 262x82) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bögliberal.jpg
11 KB, 262x82
>liberaler
>>
>>53882259
>dkn har allt det där men gick och åt mig tjock under en period av depression
>>
>>53882208
Det är den, men den används alldeles för ofta i fel sammanhang och det stör mig
>>
File: 39157_1228243885.jpg (21 KB, 545x362) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
39157_1228243885.jpg
21 KB, 545x362
>>53882312
sen alltid?
>dkn ens jobb aldrig kommer vara dattaspel så att man kan lyfta tungt och äta mycket hela dagarna i ända när man inte spelar på natten
>>
>>53882368
detta förklarar qringlans röst på FP
>>
File: schneider.jpg (211 KB, 800x533) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
schneider.jpg
211 KB, 800x533
>>53882312
Finns många sötpajer inom e-sporten
>>
File: 1431791112230.jpg (93 KB, 950x676) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431791112230.jpg
93 KB, 950x676
>>53882368

Den bilden summerar alla liberaler ganska bra.
>>
File: Svensk_blå_anka.jpg (1017 KB, 1720x1118) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Svensk_blå_anka.jpg
1017 KB, 1720x1118
>>53882323
Din översättningsförmåga är undermålig favä.
>>
>>53882506
>ducks antyder inte ankor
men du
>>
http://www.liveleak.com/view?i=c4a_1453307140
yttranden?
Thread replies: 341
Thread images: 151
Thread DB ID: 455020[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.