[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/norgetråden/
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 332
Thread images: 45
File: 1453306818481.jpg (89 KB, 729x410) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453306818481.jpg
89 KB, 729x410
Jeg vet ikke hva-utgaven
>>
File: fmlflmf.png (452 KB, 997x817) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fmlflmf.png
452 KB, 997x817
>dfn det tar sikkert 4+ uker fǿr jeg får figuren min
>>
>>53875855
>ingen forrige tråd
>>
Forrige:
>>53858951
>>53858951

Unnskyld
>>
I masturbated too hard using soap and now the tip is so sensitive, it hurts like hell when it comes in contact with my pants. Fuck.
>>
File: golden.jpg (11 KB, 219x230) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
golden.jpg
11 KB, 219x230
>>53875048
Har en kollega som skulle inn å skru på noe men det var så trangt og jævlig. Så bare på spök sa han "skulle hatt en dverg her". Så gikk en fyr fra et anna selskap som jobba der og henta en ekte dverg som var ansatt hos dem. Han ble litt satt ut.
>>
>>53875968
>han betaler 700+ kroner for en 20 cm hoy plastfigur
h-hæ
>>
>>53876042

>Little girl in threadstarter
>India shows up
>>
>>53876042
That's why you don't skrell the lök with soap

Now rinse it thoroughly to prevent the penile discomfort from escalating
>>
File: tipp.jpg (317 KB, 1024x512) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tipp.jpg
317 KB, 1024x512
>>53875968
>$76.99 på en animefigur
>>
File: delfin_1.jpg (99 KB, 700x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
delfin_1.jpg
99 KB, 700x600
Vad är hett med en kvinna som sitter i bild relaterad?
>>
File: 1435512822790.jpg (6 KB, 177x202) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1435512822790.jpg
6 KB, 177x202
>>53876098
>That's why you don't skrell the lök with soap
>>
>>53876060
>>53876100
Den er jo rå da gutta
>>
>>53876136

Ingenting om du ikke har autisme.
>>
File: no.gif (2 MB, 277x202) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
no.gif
2 MB, 277x202
>>53876159
>>
>>53876199
Jag har inte autism. Jag försöker bara förstå rullstolscucken.
>>
>>53876159
Skal ikke dömme folks interesser, men det der var latterlig dyrt
>>
>>53876259
Han liker hjelpeslose jenter som er avhengig av assistanse, ikke kan flykte osv.
>>
>>53876259

vel, du må ha autisme for å forstå
>>
>>53876199
seksuelle preferanser = autisme?
>>
>>53876259
Da er ikkje noko å forstå.
>>
>>53876259
Han har ikke brevet i dag, tror han har tatt selvmord.
>>
>>53876319
100% dersom preferansene inneholder rullestoler
>>
>>53876343
Vad brukar han breva?
>>
File: tkjsksks.png (501 KB, 1385x988) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tkjsksks.png
501 KB, 1385x988
>>53876294
Den var billigere enn den jeg originalt tenkte å kjǿpe.
>>
>>53876319

Ja, når du poster de samme bildene hundrevis av ganger er det et klart tilfelle av autisme.
>>
>>53876399
Rullestoljenter eler andre rullestolreferanser. Hva ellers?
>>
File: 1385485939746.jpg (34 KB, 252x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1385485939746.jpg
34 KB, 252x240
https://www.youtube.com/watch?v=esVuKP7k974
>>
>>53876464
Sjakk
>>
>>53876494
>innrommer foran TV-kamera at de har våpen
smarte gutter
>>
>>53876083
I'm just waiting for the slavs to make offers so they can buy her for their pedo studios
>>
>>53876136
Why is there always a wheelchair in Swedish and Norwegian threads?

>>53876098
Won't that cause even more pain? I'm scared of touching it. I'm sleeping nekid
>>
>>53876656
Because autism.
>>
>>53876612
Beste er hvordan de illustrerer hvor siviliserte de er, skal kappe av örene og hodet hans og servere det til politiet, og så finne alle som har samme etternavn å drepe de.
>>
File: 1418940608964.jpg (22 KB, 465x411) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1418940608964.jpg
22 KB, 465x411
Why are Norwegians so socially inept?
>>
>>53876435
Ikke bare det, men fyren har jo faen meg saumfart hele internett for alskens obskure oyeblikk med rullestoljenter.

Han sitter sikkert på en haug med svarte rullestolkvinner med sine japanske guttekjærster og. Gudene vet hvor han finner alt dette.
>>
>>53876656
It's hurting your snellefelle because there's still remains of soap there.
>>
>>53876740

Han er dedikert, det skal han ha.
>>
File: nordic-flags1.jpg (24 KB, 531x274) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nordic-flags1.jpg
24 KB, 531x274
>>53876739
We learned from the best
>>
>>53876739
>t. frog-poster
gg no re

>>53876740
>>53876779
Han brevet for et par dager siden at han har 6-7 GB med rullestolbilder
>>
>>53876739
you're obviously too socially inept to understand foreign cultures
>>
File: 1452945757676.png (21 KB, 458x545) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452945757676.png
21 KB, 458x545
>>53876739
Because you don't need social skills to be the best people on Earth.

As we prove time and time again :^)
>>
>>53876779
Igjennom alle år så har 4chan had kun et få antall superautister som folk kjenner igjen tvert (/int/'s Kimchi, ZUN, /v/ og /a/'s lanced jack, taiga and a few more etc). Typisk at lille Norge skulle ha et par av dem.

Men igjen så er vi såpass få, og det skaper miljo for å bli "kjent", og autister elsker oppmerksomhet og ha et "brand", noe som er veldig lett i norgetråden
>>
File: 1453139206867.png (472 KB, 668x832) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453139206867.png
472 KB, 668x832
>dfn ingen sexualundervisnings-jv
>>
>>53876739
Socializing is for nerds.
>>
>>53876949

Problemet er bare at gjentagelse i det uendelige er forferdelig slitsomt.
>>
>>53877106
Om man brever OC og kvalitet blir man ikke kjent igjen. Så det odelegger litt av pointed for disse tardsa å faktisk være morsomme brevere, for ikke å snakk om alt "arbeidet" de stakkars må legge inn for det, når det er sååå enkelt å breve den samma mokka om og om igjen.
>>
>>53876702
https://www.youtube.com/watch?v=esVuKP7k974

Norska journalister är bäst
>>
>>53877251

Drittunger som leker gangstere.
>>
>>53876949
>>53877231
Snakk norsk
>>
>>53877342
Ska fixa det åt dig.

Drittaraber som leker gangstere
>>
>>53876949
>>53877231
>and a few more etc
>brand
>pointed
Norsk i norgetråden, takk. Er du ny her?
>>
>>53877385
What'chu gonna do about it if i don't, hm?
>>
>>53877457
>>53877385
Top kvalitetsbreving, autistanon! Du har innfridd målet med å bli kjent for noe!
>>
>>53877485

karnofle deg
>>
>>53877251
https://www.youtube.com/watch?v=mQrNywQF7p4
Litterært hundre ganger bedre
>>
>>53877553
Er ikke noe autistisk med å prate norsk og tvangsfornorske uttrykk her, det er en gammel norm.
>>
>>53877602
Bokmål takk. Vi prater ikke innavlet bygdefaen her i tråden.
>>
>>53877553
Forstår ikke hvorfor du henger her om du ikke har lyst til å passe inn. Liker spesielt hvordan du kaster ordet "autist" rundt som om det faktisk skulle bety noe annet enn at du selv er en uvitende drittunge.
>>
Jeg innså akkurat nå at det norske språket har blitt så hanreiet, at vi ikke tar å benytter oss av engelsk strengt tatt er fornorsket til helvete og tilbake. Vi ga dem vårt språk, men feiger ut på å kreve tilbake.

Er det bare svensker, islendinger og dansker igjen som ikke er så hanreiet som det norske språket?
>>
>>53877705
Pass deg, ellers får du sjå könnsilo'n på Stange fra en göllei vinkel.
>>
>>53877828
>Avsky.jpg
>>
>>53876749
I feel like I'm being trolled. I will wait out a day and if the sensitivity doesn't go away, I will skrell the shit out of my lök.
>>
>>53877607

Haha, bra norsk.
>>
File: oil price 3 years.jpg (33 KB, 633x464) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
oil price 3 years.jpg
33 KB, 633x464
>>53875855
Are you guys still alright with the low oil price? Did you already had to spend some of your oil shekels from your fond?
>>
>>53877814
Hva han sier. Gjelder mer enn bare språket og. For eksempel så er faktisk ikke sosialister, utlendinger ink. svenskepakket og finnhomser og fattigfolk siden de alltid har degenerte holdninger velkommen her, sånn at du vet. Det er vår jobb å bevare tråden like norsk som vi kjemper for et norsk Norge for Nordmenn. Så dere drittbrevere kan bare pelle dere til helvete ut istedefor å spy den jævla kvalmen av liberalpropeganda og spare oss alle skammen av å se dere.

Der, da fikk jeg klargjort reglene for alle disse nyhomsene som invaderer oss nå om dagen. Vi må være strenge mot dem. For gir vi dem en hånd tar de hele armen.
>>
>>53878092
>ölpreis

kek
>>
>>53877945
How could I possible troll you by telling you to rinse your tissefant in water? What harm could it do? I'm telling you, the pain you're suffering is because you haven't cleaned out all the runkesoap from your fittekompass.
>>
>>53878159
Jeg er kvasi-sosialist og har vært her i over et år. Du får meg ikke vekk selv om du onsker det.

>klager på propagandaspedning
Haha, ironien er til å fole på!
>>
>>53877425
>Araber
>Helt klart en albaner eller annet balkansoppel
Er du en sånn falskflagger som framstiller hvite mennesker som idioter? Kjenn dine fiender, ikke tro at de alle er den samme.
>>
>>53878197
possibly*
>>
Hva syns dere om diktet mitt om den svenske mann gutta?

ranger det på en skala fra 1-10.

Den svenske mann, ja hva er det?
Hans hud så hvit som vintersne,
Hans rygg er rak, hans tanke svak,
men det kan ingen se.

Han kjempet hardt for kvinners sak
Han kuttet sine baller av
for han symboliserte de,
et grusomt, fælt hierarki,
som setter kvinnen bak.

Sin gud har svensken glad forlatt,
men utenfra kom der en skatt,
Imam, en preken om Islam
Og svensken var betatt

Han drommer om og han vil se
En vakker, freidig BBC
Å dusje i den hvite juice,
er svenskens Afrikanske rus,
og ja, han elsker det.

Vel kjære barn, hva har vi lært?
At svensk fornuft har blitt fortært,
Av flerkultur og retorikk,
som reklamerer for svart pikk,
sånn har han blitt belært.
>>
>>53878092
Gå bort.
>>
File: mfw5.jpg (202 KB, 1056x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mfw5.jpg
202 KB, 1056x1080
>>53878264
>Kjenn dine fiender, ikke tro at de alle er den samme.
...Sa stormeranon, totalt ribbet for selvinnsikt.
>>
>>53878302
Ganske vakkert, må jeg si.
>>
Kjære sinte, redde, desillusjonerte norgetråden. Kan jeg få slippe animebilder, nå som det er vinter? Kan du ta en pause? Gjerne til over påske, hvis du ikke foler at jeg ber om for mye?
Jeg forstår godt at du er skremt. Skremt over hva prumpebrevingen vil bringe. Skremt over våre breveres milelange avstand til din virkelighet. Skremt av alle megmegene med et annet språk og en kultur vi ikke forstår. Jeg er redd selv, jeg. Mest redd er jeg for at vi skal miste vår prumpebreving. Vår bigmac. Vår rullestoljv som er en bærende del av vår kultur. Jeg er også redd for våre doxxere. Redd for at deres fokus forblir på doxxing ved neste originale bidrag og ikke på hvordan vi brevere kan bidra med de brev vi alle er så avhengig av for å leve.

Jeg forstår redselen og frustrasjonen din. Jeg forstår også hvor bra det kan være å ha noe eller noen konkrete å rette hatet og frustrasjonen mot. Animebilder er som et dop. Jo da, jeg vet. Man må oke dosene hele tiden. Men ikke nå. Ikke om vinteren. Ta en pause og kjenn på det. Kanskje oppdager vi hvor mektig animebreving er? Hvordan det tærer hull i sjelen.

Kanskje oppdager vi at rullestoljv og prumpebreving rett og slett foles godt? La oss ha vinterfred. Kunne lese brevene og se at der onsker vi hverandre god prump. La oss prove det i noen få dager, uker... eller kanskje alltid? Ikke la animen og konefuene odelegge vår Norgetråd. Hvem vet? Kanskje får vi den beste brevingen vi noen gang har fått? Fåvæ.
>>
>>53878092
See replies to
>>53827844
>>
>>53878302
10/10
>>
File: kantetefåvæ.jpg (319 KB, 960x723) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kantetefåvæ.jpg
319 KB, 960x723
>>53878159
>>
>>53878404
Alright thanks
>>
>>53877607
Hva faen
Hvorfor er nordmenn best i alt, inkludert å snakke norsk og dansk?
>>
File: 1429021026657.jpg (45 KB, 447x604) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1429021026657.jpg
45 KB, 447x604
>>53878302
>>
>>53878302
Dypt. Meget dypt.

Jeg kan ta feil, men jeg tror diktet omhandler en klar kompleks refleksjon av Jung's teori om neurosistisk attraksjon mot sine sosken, derav bror i dette tilfellet. Videre utdyper du også religionsfrykt, som etterfolge av seksuel represjon da du ikke har klart å bli tilfreds takket være en underliggende tilfelle av anorgasmisk feilkjemikals psykologisk press og manglende samspill med en svensk mann. Videre bringer du fram også idolisering av etnosentrisme basert på kognitiv bias mot VGO genomet og framtidens usikkerhet ovenfor melaninteorien.

Er sikker på at det er bare tildels tilfeldigheter, men fikk meg til å le.
>>
>>53878462
Ta memsa dine og stikk av. Tror reddit er mer opp ditt hjorne om du ikke vil passe inn og folge våre enkle regler.
>>
Is Knausgård worth learning Norwegian for? All my friends praise Min Kamp but all I know about it is that it has like a 7 page description of poooooo.
>>
>>53878763
Eller så kan du slutte å være en forbanna pedantisk taper.
>>
>>53878875
If you're interested in Norwegian literature as a whole maybe, but otherwise I'd reckon you'd get the gist of it by just reading the English version instead.
>>
>>53878763

Kjefta. Det der var genuint bra megmeg.
>>
>>53878875
Learning a language just to read books that probably has translations into other languages is pretty meaningless, even if it's a good book.

But books can be a good way to immerse yourself in a language if you got a dictionary at hand and the basic understanding of structure and words.
>>
File: 1438702287680.jpg (297 KB, 1663x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438702287680.jpg
297 KB, 1663x1080
>>53878302
Det er jo ren ideologi.
10/10
>>
>>53878970
Åja, er du han selvhatende idioten fra i går som sutra over at Norgetråden tilhorer kun Nordmenn og ingen andre og hater våre hjemmelagde megmegs, som du sa var "stagnant" eller noe?

Håpet på at du hadde drept deg selv innen nå. Men soppel finner alltid en vei.
>>
File: zizrkspurd.png (90 KB, 1395x730) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
zizrkspurd.png
90 KB, 1395x730
>>53879070
>>
Neste norgetråd så inviterer vi danskene. De har bra forståelse for hvit kamp og drapet på den hvite rase. De er tross alt flaggbærere på /pol/ for en grunn. Kansje vi kan bli kvitt alle disse utlendinge som driter opp tråden med engelsk og dumme sporsmål. Nordmenn har jo faen meg ikke ryggrad lengre tydligvis.
>>
>>53875968
>>53876413
ikke engang snåsamannen kan kurere denne autismen
>>
>>53879128
Nei, jeg var ikke i Norgetråden i går, fordi jeg har et liv utenom å söppelbreve, i motsetning til deg.
>>
>>53879179
>den post
Jeg vidste ikke Zizek kom og postede på 4chan.
>>
>>53879231
Så du bokstavelig talt innrommer at du er her KUN for å drittbreve? Fy faen, du er det verste slags soppel som finnes. Ut å sug negerkuker din taper. Vedder på at det er du og du alene som selvhomser alle liberalmokkbrev fordi du ikke kan få nok av Muhammad sin omkjærte kuk.
>>
>>53879210
För i tiden sto det faktisk ofte i OP at dansker, islendinger og færoyingar var velkomne, men de kom aldri.
>>
Tenker å ta en Joyce og dra ned til kontinentet så fort semesteret er over. Har tenkt tanken tidligere, men begynner å bli ganske lei av dette landet, for å være ærlig. Önsker egentlig ikke å komme tilbake i nærmere fremtid.

Syd-Frankrike? Catalunya? Algarve? California, kanskje?

Hvor hadde dere dratt hvis dere hadde hatt passe ålreit med penger og ingen egentlige bekymringer, sånn sett? Jeg liker sol og har et over gjennomsnittlig godt språköre.
>>
>>53879333
For i tiden var også norgetråden infisert av kreftfremkallende mentalt forstyrret sosialister og kommunister. Til og med en anarkist. Naturlig at våre brodre ikke gidder å ta opp kampen om å ta tilbake tråden da. Men nå er faktisk norgetråden blitt forent mot landet's storste fiender, og kansje de vil komme og hjelpe oss med å ta tilbake resten av tråden når de ser at de er blant likesinnede.
>>
>>53879333
Hvorfor ikke svensker?
>>
>>53879439
>Hvor hadde dere dratt hvis dere hadde hatt passe ålreit med penger og ingen egentlige bekymringer, sånn sett? Jeg liker sol og har et over gjennomsnittlig godt språköre.
Har aldrig været der, men det forste sted jeg ville tjekke ud ville være Italien.
>>
>>53879469
>t. bokstavelig talt fascist
>>
>>53879565
Også kjent som Stolt Nordmann som onsker å ta vare på vår kultur og rase i en fientlig verden som hater oss.
Noe galt med det, landsviker?
>>
>>53879658
På tide å skru av pcen og isteden være litt sammen med andre mennesker, anonsen
>>
>>53879527
De har egen tråd.
>>
>>53879527
de har sin egen tråd, i motsetning til resten
>>
>>53879724
Andre mennesker er for feige til å se sannheten at de blir utryddet av marxisme. Men i norgetråden vet jeg at folk flest, med unntak av drittbrevere som deg, er opplyste nok til å kjempe for vår framtid's sak. Husker glansdagene i Mai da vi sto samlet og forent mot alle som onsket å drepe oss. Er derfor jeg kom hit for da viste jeg at jeg fant et sted med intelligente modige mennesker som taler fra sjelen.
>>
>>53879851
Nei, nå blir det for morsomt for meg altså
>>
>>53879851
>Sendt fra fængselscelle #071
>>
File: 75969.jpg (36 KB, 620x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
75969.jpg
36 KB, 620x400
Sunnmöringer ut
>>
File: eqweqwq.jpg (1 MB, 3362x2224) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
eqweqwq.jpg
1 MB, 3362x2224
Pröver å skritte opp spillet mitt, gutta. Förste forsök med gimp. Det går sinnsykt mye treigere enn med Vesleblaut Maling, men det er vel verdt å lære seg et verktöy med flere valgmuligheter enn det.

Dan Börge Rakkerö
>>
>>53880044
Ikke begynn du og nå da bror. Er greit med litt tulleprat, men du gir andre feil bilde.
>>
>>53879851
Du virker ganske alene, stomeranon. Kanskje det går deg over hodet, men du blir mer eller mindre gjordt til latter her inne.

Hvor blir det av stormervennene dine? Sa du ikke at du hadde rekruttert flerfoldige andre til å komme hit og spre "det gode budskap"?
>>
>>53880093
Et feil bilde? Hvordan?
>>
>>53880136
Mente ikke å skrive "gjordt" med D, beklager hjernefisen.
>>
File: death of valfar.gif (546 KB, 500x349) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
death of valfar.gif
546 KB, 500x349
Hvem /sortmetall/ her?
https://www.youtube.com/watch?v=xjXRMAOnc7M
>>
>>53878875
>it has like a 7 page description of poooooo.
Should be perfect for you then.
>>
>>53880141
Folk kan finne på å tro at dansker ikke bryr seg om den nordiske rase, og at dere er alle selvhatende krek, derfor oppmuntre de til å flokke seg i tråden igjen. /pol/ beviser jo at dere ikke er hjernevasket, men hanreier her inne nekter å besoke og bli opplyst av dansker da de frykter for sin lille liberale boble skal sprekke.

>>53880136
Hvem? Er det så mange av oss som bringer budskapet, at dere hyler at alle må være samme person eller?
>>
>>53880306
Men /pol/ er 99% meme shitposting min ven.
>>
>>53879851
>legge denne grad av innsats i et åt
>>
>>53880306
Du lurer ikke meg, jeg kjenner igjen språket ditt.
>>
>>53880345
Ikke nå lenger. Siden 2013 har stormfront frigjort /pol/ fra marxistenes megmeg-mobbing av hvite folk.

>>53880347
Fortsett å grine, lille hanrei. Du bekrefter det jeg viste. At vi er her, og vi kjemper, kansje ikke samtidlig, men vi er her.
>>
>>53880286
Snakk norsk.
>>
>>53880478
Så hva gjör akkurat du for å bevare norsk kultur? Jeg er selv med i historielag som underholder og underviser på festivaler.
>>
>>53880549
Sprer budskapet, din hjernedode kuksuger.
>Jeg er selv med i historielag som underholder og underviser på festivaler.
Hvor mange ikke-norske er med fordi svartvasking av historie er på sosialistis venstre sin arbeidsplan?
>>
Kan folk gi faen i å svare denne megmegpersonligheten snart?
>>
>>53880645
>budskapet
Hvilket budskap?
>>
>>53880532
>Snakk
ayy lmao
>>
>>53880738
Og der har vi marxisten, presset oppe i et hjorne, redd for at AP's lille rode ikke gir nok svar til drunke sannheten bort med ad hominems og megmegs.

Sensur er hva disse folkene onsker. Er det et slikt Norge du vil ha? Hvor sensur av sannheten tildekkes når det involverer utlendinger?
>>
>>53880738
Tok ordene rett ut av munnen min. Blir bare dårlig stemning her når man konstant krangler med noen som åpenbart bare er ute etter å skape herk.
>>
>>53880738
bra brev
>>
>>53880892
>AP's lille rode
Eid, nå vet jeg definitivt at det er deg. Hvorfor late som om det er flere? Er du virkelig SÅ ensom?
>>
>>53880861
At vi står ovenfor utryddelse. Men tomme ord for deg, du har fått din lonn fra AP, SV og annet pakk.

>>53880899
Sannheten er ikke blomster og solskinn som dere liker å tro. Sannheten er ekkel, kjipt og usympatisk. Men sannheten skal fram, for vi har fri tale i Norge.
>>
Hvem er så deres favorittresepsjonist, gutta?
>>
>>53881036
Han morsomme
>>
>>53880645
Ingen. Hva med å ta i et tak og gjöre noe selv, din jævla internettsoper? Tror du noen bryr seg om enda en stemme i mörket? Vi hadde flere tusen innom markedet i sommer, og hva gjorde du? Skrev heil Odin på facebook?
>>
File: samenduharideg.jpg (152 KB, 1200x675) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
samenduharideg.jpg
152 KB, 1200x675
>dfn ingen samejv
>>
>>53880984
AP's lille rode er hva vi kaller AP propaganda på stormfront og norfront, kompis.
Blir som å tro at alle som sier nigger er den samme.
>>
>>53881036
Bjorn Eidsvåg fåvæ.
Skulle onske han kunne vasse i sivet mitt.
>>
>>53881095
Forklarer fortsatt ikke hvorfor det alltid bare er én stormer her av gangen.
>>
>>53881140
V A S S E
A
S
S
E

I

S I V E T
I
V
E
T
>>
>>53881036
Tore selvsagt, men ble skuffet når han fölte det var nödvendig å legge seg flat etter downsvitsingen sin
>>
>>53881195
https://www.youtube.com/watch?v=1eAWCijgE3g

Vasse i sivet fåvæ!
>>
File: bjoernRR.jpg (346 KB, 800x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bjoernRR.jpg
346 KB, 800x450
>>53881140
>dfn ingen los-jv
>>
Tjena, vad händer i den här tråden?
>>
>>53881153
I motsetning til nauter og andre tapere, så har 99% av alle opplyste krigere et liv og en kamp å kjempe på andre steder enn hanreichan. Du som sitter her 24/7 og bedriver moralsk selvmord forstår neppe dette dog.
>>
Mein Penis juckt
>>
Kan vi alle inngå en pakt om å enten ignorere stormerpakk, eller kollektivt be han/dem ha seg til helvete ut hver gang de brever?
>>
>>53881036
LOL! Så fantastisk morsomt bilde! 2 stykker som sniffer en mann i håret, og så lager han DET utrykket! HAHAHAHAHA! Kan forstå at disse morroklumpene er vittigheten selv!
>>
>>53881347
Jævla Marxistfaen. Drep deg selv.
>>
>>53881347
Beste er nok å ignorere åtet, men skal alltid være enkelte som lar seg lure inn i fella.
>>
>>53881285
Storming
>>
>>53881347
Altså, skal vi egentlig bedrive nettsensur da? Idiotiske brev kommer uansett i alle farver. Men om vi skal begynne å nekte folk å spamme dritten sin og lage regler så er det ikke lange banen for lista blir lang. Og så trenger man jo kun et lite raid så er man i mindretall mens andre dikterer tullete regler og hyler deg ut doren.
>>
>>53881388
*rister på hodet komisk*
>>
>>53881347
Dra til helvete, jodeslave.
>>
>>53881441
Av vad?
>>
>>53881492
Er ikke sensur dersom man ignorerer det. Man kommer ingen vei ved å "diskutere" med dem, uansett.
>>
>>53881492
For ikke å snakke om at det legitimiserer deres tro på at de blir undertrykt og sensurert. Og det brenner bare bålet mer.
>>
File: 1449227999473.png (3 MB, 1259x947) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449227999473.png
3 MB, 1259x947
>FN kritiserer Norge for å sende ut immigranter som allerede har asyl
>Saudi-Arabia sitter som ledere i menneskerettighetsrådet
>>
File: eidsvaagbjoern.jpg (50 KB, 300x371) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
eidsvaagbjoern.jpg
50 KB, 300x371
>>53881277
>dfn han aldri vill vasse sivet ditt.
>>
>>53881427
>>53881548
>han vil ikke höre på de opplyste idéene mine! han må skjelles ut!
Drittunger.
>>
>>53881492
>ignorere åpenbart åte
>nettsensur
velg en, og bare en
>>
>>53881609
>Norgetråden kritiserer stormere for å kjempe for bevarelse av den hvite nordiske rase
>Utlendinger dreper og voldtar norske kvinner i mens
>>
>>53881677
>>53881584
Jeg siktet mest til
>eller kollektivt be han/dem ha seg til helvete ut hver gang de brever?
>>
>>53881677
Begynner å tvile på at det er snakk om åte. Dersom det er åte, så er det så gjennomfort og dedikert at det grenser til en spektrumsdiagnose.
>>
Altså, nå er jeg ikke så ekstrem som en viss personlighet her, men jeg regner med alle er enige, eller i det minste forstår at utlendinger fra visse strok bringer mer problemer enn goder til Norge?
>>
>>53881609
Saudi-Arabia er faen meg kreft. USA må se å skaffe seg en annen militært alliert i området sånn at verden kan sanksjonere dem til helvete.
>>
>>53881692
bare slutt å oppfore deg så grådig fornærmet når folk driter i meningene dine
>>
>>53881778
Så han er som ca 100% av alle "personligheter" i norgetråden da? Fra rullestolmannen til prumpemannen til legoanon..
>>
>>53881778
meningene er ikke nodvendigvis åte, men måten han fremlegger dem på er åpenbart konstruert for å provosere
>>
>>53881779
Ja, men det stormergutta foreslår er ekstremt - for å si det mildt. Retorikken er også kvalmende pompös og selvopphoende, og de begynner å slenge dritt så fort man argumenterer for et annet narrativ enn det de selv mener er 100% korrekt. Har ikke hatt en eneste konstruktiv diskusjon med en stormer i lopet av alle årene jeg har vært her.
>>
Är norska det löjligaste språket någonsin skapat? Frågar åt en kompis.
>>
>>53881901
Sikkert fordi du spesifikt unngår dem tenker jeg. Du avskriver vel statistikker som breves som tov og du.
>>
Joye meg MA:GO har fått seg drepekamera jo!
>>
>>53881578
se >>53881347
>>
>>53881779
Jeg er imot å ta unge, friske menn på grunn av kulturen deres, det sier jeg lett offentlig. Greit om vi får inn barn og kvinner som faktisk behöver beskyttelse.
>>
>>53881971
>löjligaste
???
Også kaller dere virkelig såpe for træl? Roligt for morsomt?

Trodde vi snakket det samme språket men det gjor vi jo ikke, masse svenske ord er like rare som finsk.
>>
>>53881989
Nei. Jeg er på /pol/ tritt og ofte for å forsoke dialektikk med dem, men det ender alltid med at jeg blir karikert som en selvhatende marxist.
>>
>>53881990
>MA:GO
Massachusetts Go Association?
>>
>>53881989
>>53882082
Og ja, jeg avskiver noen statistikker fordi de brukes til å generalisere alt for bredt i forhold til det de egentlig taler for. De har liksom en evne til å dra veldig mye ut av veldig lite.
>>
>>53882060
>Menn er ikke like mye verdt som kvinner, la menn lide krig og faenskap. Det er kvinnene det er synd på!
Sosialisme i et notteskall. Du er sikkert enig i utsagnet at krigens storste offre er kvinner, ikke sant?
>>
>>53882104
Tenkte mer på Mot-Angrep: Global Offensiv
>>
>>53882069
Vad snackar du om? Tvål?
>>
Å observere stormere er et studie i kognitivt bias
>>
Nei nå har jeg eksponert meg alt for lenge i denne marxistsuppa og den liberalistiske homoseksuelle grupperunkinga deres for i dag. Men jeg vet at i det minste er det nok et par lurkere som ble nyskjerrig på å vite fakta og har tatt det forste steget mot stolt kamp for selvbevaring. Dere kan forsoke å tie oss så mye dere vil, men vi bringer lyset i morket dere har dannet. Og det vil vi alltid gjore.

Dere andre kan kose dere på sofaen med Jamal og Abdulla når de kommer hjem fra voldtektstokten sin.
>>
>>53882258
Är en "stormere" en stormfrontare?
>>
>>53882069
>t. ostlending/osloenser
I en del dialekter sier de loye/loyle
>>
>>53882258
Desverre er de enkle folk som får hoyresiden til å se dårlig ut. Men det er nok av idioter på venstre også.
>>
>>53882147
Det er mye mindre fare for at kvinner voldtar norske kvinner, eller blir med i ISIS og slikt. Kanskje det er det du vil, da?
>>
>>53882329
Ålreit kompis
>>
>>53882338
Ja.

>>53882372
Det er sant.
>>
>>53882249
Ja, tvål var det vist.

>>53882342
Er trondersk da. Men nesten det samme uansett.
>>
>>53882329
Tommel opp, husk å skryte av dagens innsats på norfront! Du omvendte sikkert et dusin mennesker i dag med den fornuftige retorikken din.
>>
>>53882372
idiotene er på ytresiden. Folk flest er ganske balansert og har gode (og dårlige) poeng på begge sider.
>>
>>53882389
Hva med å ikke ta inn verken kvinner eller menn? Er ingen naturlov som sier at vi skal gjore det. Og kvinnelige immigranter er like store snyltere de, som mannlige, om ikke mer da kulturen deres sier at kvinner ikke skal jobbe, noe et fåtall menn faktisk ender opp med å gjore.

>eller blir med i ISIS og slikt
Ja.. Om akkurat det der, anon... Er veldig mange som reiser til Syria, spesielt fra andre og tredje-generasjonen De bærer ikke våpen, men de stotter mennene.
>>
>>53882461
Takk for det kompis. Regner med du tar over stafett batongen i kveld? Lykke til i din strid!
>>
Fiskepinner til middag idag gutta! Helt greit eller barnslig?
>>
>>53882828
Innafor
>>
Bare en daglig påminnelse, folkens. Det er morro å leke, men noen ganger leker man for hardt.
>>
>>53882828
Kommer an på, tilbehor?
>>
>>53882828
Blir vel mac&cheese på meg. Hjemmelaget, ikke sånt mystisk pulvergreie.
>>
Ble alle helt utmattet plutselig eller hva? Var jo liv som faen i stad.
>>
>>53883453
Hva hadde du på brodskiva i dag da, anonsen
>>
>>53882680
Noen må vi jo ta imot, det er ikke praktisk med tanke på verdenspolitikken og internasjonale relasjoner å stenge helt av. Jeg mener det er bedre å ta inn de som ikke utgjör noen direkte fare da.
>>
>>53883505
Nugatti + servelat
>>
>>53883505
Har ikke spist brod i dag. Mekka noe billig kjottnudler da jeg sto opp i micro'n men ellers ikke spist noe annet.
>>
File: 1432506747359.png (74 KB, 548x700) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432506747359.png
74 KB, 548x700
>>53882828

Må vokse opp gutta. Spise sunnt! Middag idag var ovnsbakt laks med poteter, agurksalat og sandefjordsmor. Alt lagd fra bunn av.
>>
>>53883580
Kan ikke krangle med en slik connoisseur!

>>53883595
>ikke spist brod i dag
Dårlig representant for norsk matkultur, anonsen
>>
>>53883595
Nudler er ikke mat anon. Du trenger fǿde hvis du ikke vil være et sultent skjelett.
>>
>>53883718
Er blakk og eneste billigbutikken i nabolaget ble stengt sist fredag. Gidder ikke, og har ikke råd til å kjope brod til 30+ kr fra coop.
>>
>>53883762
Har et par kilo ekstra som jeg skulle bli kvitt uansett for å få flat mage igjen, så passer meg bra det.
>>
>>53883873
Da må du i alle fall spise noe protein, ellers blir det ingen magemuskler igjen å vise fram.
>>
>>53883873
Hvis du bare sulter deg på nudler kommer nok kroppen din til å eliminere muskelmasse snarere enn fett.
>>
>>53883963
>>53884308
Tought shit for meg da. Blir lite med protein siden jeg ikke har komfyr til å steke kjott eller lage egg med. Men om fattige studenter overlever på macaroni og nudler, så skal da jeg og overleve. Er ikke så opptatt av å se muskulos ut, så lenge magen ikke går inn i olvoms-form, noe den viser antydninger til
>>
File: gansge homo.jpg (403 KB, 2362x998) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
gansge homo.jpg
403 KB, 2362x998
For å være helt ærlig synes jeg at Språkrådet burde iverksette en iherdig fornorsking av utenlandske stedsnavn, slik som islendingene gjǿr.
En ferie til Smellklukkdal i Tailanderland hǿres mer fristende ut enn en ferie til Bangkok i Thailand.
>>
>>53884502
Tror ikke det. Smellklukkdal hores ut et sted hvor giftemål sjeldent går lengre ut enn til kusinen sin.

Desutten så må man jo respektere vertslandet. Tror ikke du ville likt det om alle land i verden skulle nekte å bruke norske navn i Norge.
>>
>>53884435
>Matlaging uten komfyr
Du har min dypeste sympati.
>>
>>53884643
Man bruker vel bare navnene på moderspråket sitt når man snakker med andre av samme nasjonalitet. Er vel ikke så vanlig for en tysker å hǿre en nordmann si "You have it so nice here in Tyskland!", og det samme ville nok gjeldt fornorskede tyske byer også.
>>
>>53884652
Går faktisk ganske greit. Har imponert meg selv med kreativ problemlosning på å lage mat med mikro, og som oftest er mye billigere enn typisk mat med komfyr. Skal ikke nekte for at jeg savner en saftig svinekjottbit stekt i chilisaus, med nystekt pita og raitasaus, til bare 60 kr for 6 store mettende porsjoner (som er nok for en hel dag for en 182 cm 85kg kar) da.

Var noe jeg lagde vær uke på gampleplassen, og en slager blandt gjester som liker sterk mat.
>>
>>53882922
Poteter m/skall og stekt lok. Chilisaus som dip.
>>53883601
Joa.. Men ikke alltid jeg gidder lage mye.
I morgen derimot blir det god gammal klassiker!
Koteletter i sjy, poteter med kryddersmor, lok og erter. Tror det blir ganske bra fåvæ!
>>
>>53884819
Kan se for meg neste generasjon som skal stille sporsmål til lokale folk og kaller steder på sitt eget morsmål da de ble utdannet med norske navn på stedene.
>>
>>53884435
Spis Skyr/Cottage cheese og drikk melk. Det bǿr dekke det mest elementære behovet for protein.
>>
File: 1450655730129.png (229 KB, 397x402) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450655730129.png
229 KB, 397x402
>>53884502
>mfn spurdo på norsk blir dansk
>>
>>53884941
Om de ikke læres opp av skolene om at de norske navnene *ikke* er det samme som på norsk, så vil nok det skje, ja.
Ærlig talt vil jeg bare ha noe å rundrunke over.
>>
>>53885021
>Cottage cheese
Trodde cottage cheese var rimelig næringsfatting på det meste enn fett for å være ærlig. Skyr er vel sånn semi-luksus yogurt? Syns å ha sett stive priser for en liten usselig boks på butikken
>>
What part of Norway has the ugliest people on average?
>>
>>53885219
Trick question. It's all of norway.
>>
>>53884502
Mangler litt klassisk XDXD
>>
>>53885219
Finnmark, because mongols.
>>
>>53884502
>luh
drep deg selv
>>
>>53885219
Already answered that a few threads ago tiːbiːeJʧ
>>
File: skrikekråke.png (25 KB, 384x306) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
skrikekråke.png
25 KB, 384x306
>>53885080
>mfn dansk spurdo
>>
>>53885354
luh
>>
Tror jammen jeg mekker noen skiver med makrell i tomat gutta
>>
>>53885523
Husk majonesen
>>
>>53885577
Hjemmelaget?
>>
File: OF COURSHE!.jpg (98 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
OF COURSHE!.jpg
98 KB, 400x400
>>53885643
>>
>>53885197
Cottage cheese er næringsfattig ja, men har greit proteininnhold. Skyr er dyrere enn yoghurt, men har også 3x mer protein. Har også fordelen at det metter lenge. Et annet triks for å få protein uten plate/ovn er forǿvrig å koke egg i vannkoker. Fungerer utmerket.
>>
>Ble bannlyst fra /v/ for en uke siden fordi jeg ikke klarte å dy meg med å svare på agn i en ikke-relatert hobby tråd
>Livet har blitt mye lysere og mindre frusterendes siden jeg har funnet et par brett jeg aldri har vært noe særlig innom som falt i smak
Spillere dreper levelyst.
>>
>>53885791
>er forǿvrig å koke egg i vannkoker
Der sa du noe som ikke har falt meg inn. Men får ikke egget sprekker og utlosninger av hviten?

Setter du på vannkokern flere ganger eller holder det med en runde?
>>
>>53885577
Foretrekker den naturell fåvæ
>>
>>53885021
>>53885197
>>53885791
Cottage cheese heter hytteost på norsk. Bare så dere vet det.
>>
File: 2100.jpg (13 KB, 359x373) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2100.jpg
13 KB, 359x373
>>53885791
>>53885197
>>
>>53885795
Hvordan tok det deg så lang tid å innse at /v/ er dritt, og har vært det i lang tid? Tror forǿvrig det er på tide å få meg selv bannet fra /vg/ igjen, siden jeg har hatt tilbakefall, og besǿkt en general jeg sverget jeg skulle slutte å besǿke igjen.

>>53885893
Husker ikke hvordan jeg gjorde det, da det er en stund siden sist, men tror det finnes flere guider på internett. For å unngå at egget sprekker kan man forǿvrig punktere skallet forsiktig med en nål i toppen, men det er mulig å feile dette spektakulært med dårlig teknikk og tynne skall
>>
>>53886110
Greit nok å ville bevare sitt språk, men en slik oversettelse virker lat og tvunget.
>>
>>53881347
>"Mamma, de slemme guttene på Internett sier ting jeg ikke liker dem, få dem til å stoppe"
>>
>>53886110
>Autisme
Du spiser hytteost bare på hytta da eller? Begge navnene er like dårlige.
>>
>>53886134
Har alltid vist at /v/ er dritt. Men det er en dritt jeg kjenner. Desverre så er det morke krefter der som får meg til å prate mindre og mindre om spill, og mer og mer trolling og drittbreving jo lengre jeg eksponeres for kreftstrålingen til begeret renner over. Vært der sikkert daglig siden 07, men har hatt flere avbrekk når /v/ har et av sine spastiske helhetsperioder. Når jeg forst kommer tilbake så går det på videospill igjen intill et halvt år.

Pleide å være mye på /a/ og, og en periode var det hjemmebrettet, men de er faktisk enda verre enn /v/ nå om dagen. Samme med /int/ i starten, lenge for generals og flagg. Da var jeg her hele tiden, men så sprakk /news/ og fjernet hele den stort sett trivelige gamlebasen i sin barnslige raserianfall og hevnforsok.
>>
>>53881347
De beste er nok å ignorere, men hvis noen tar åtet så er det dem sitt problem.
>>
>>53886335
>>53886197
Nei altså, dere misforstår. Det er faktisk det det heter på norsk. Dette er ikke en typisk norgetråden direkteoversettelse
>>
Det er så forbanna kjedelig å skrive jobbsoknader
fy faen gutta faen
>>
>>53886250
Hestesko, anon. Hestesko
>>
>>53886489
Det selges ikke hytteost i butikken så vidt jeg vet, så jeg bruker det navnet folk forstår.
>>
>>53886510
NAUT mesterrase
>>
>>53886510
Er nok enda kjedeligere å ikke ha fast inntekt vil jeg tro.
>>
>>53886765
ond sirkel

neida, bare tulla. må ta meg sammen. har satt av nok av tid til å skrive disse soknadene. snakkes folkens
>>
File: 1452798125015.jpg (72 KB, 640x524) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452798125015.jpg
72 KB, 640x524
>>53881347
>>
>>53886872
Lykke til.
>>
File: Broder B.jpg (32 KB, 620x388) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Broder B.jpg
32 KB, 620x388
>>53881347
Hvor går grensen? Hva med tegneseriehomser?
>>
Gutta, noen som har erfaring med Imovane? Jeg tror det fucker med konsentrasjonen min om dagen. Selv om jeg sover sykt godt med det om natta, så har jeg blitt slovere på dagtid.
>>
>>53887872

Beklager.. jeg har bare erfaringer med din mor
>>
>>53887872
Ta mindre doser?
>>
>>53887872
Kjemisk medisin? Skumle saker. De hjelper med en hånd og tar med den andre. Har sett mange folk som strengt tatt blir like fucka over på andre måter selv om medisinen hjelper med problemet som fikk dem til å oppsoke det.

Fx gamlesjefen min hadde sterke leddsmerter som hindret han i å jobbe som snekker, og medisinen hjalp, men han ble så slov og kvalm at han ikke klarte å stå opp om dagen. Og iallfall ikke jobbe. Farsjan ble avhengig av hjertemedisin som ruset han og ga han hallusinasjoner. Endte opp som narkis etter noen år da han måtte ha sterkere og sterkere saker.

Selv benytter jeg bare melatonintilskudd som kan klassifiseres som naturmedisin (og jeg har 0 tro på sånt), men det har faktisk hjulpet meg med sovnen, og gir ingen bivirkninger. Men så er det ikke 100% garanti for å få meg til å sove, som kjemisk medisin ville ha gjort.
>>
>>53888216
Zopiclon, har en ganske mental jobb, hvor jeg må tenke fort. Men alternativet er fort å forsove seg, noe jeg ikke onsker å gjore heller. Men sovnmonsteret mitt burde være normal igjen etter denne kvelden slik at jeg er i 06:00 mode igjen.

Jeg tror også jeg har fått elveblest av driten, men det har jeg hatt for også så det skal vel gå over av seg selv.
>>
Åssen i helvete blir man kvitt små rode "kviser" på bena og ryggen egentlig? Spiser ikke så himla usunt, og jeg sover godt om nettene. Kunne vel hatt litt mer fysisk aktivitet, men ellers går det vel greit.

Må man ty til produkter?
>>
>>53888333
Inneholder "Kvisene" dine puss? Hvis det kun er irriterte rode flekker så ville jeg tatt det med legen.
>>
>>53888216
>Kjemisk medisin
Til forskjell fra hvilken annen medisin? Alt er kjemi anon. Du tenkte kanskje på syntetisk. Ikke at det har noe å si hvor virkestoffet kommer fra da.
>>
>>53888375
De gjor i hovedsak ikke det. Er et par på ryggen som sikkert er ekte kviser, men de går vel vekk av seg selv i lopet av årene.

Er små rode flekker som ofte har en "krone" på seg. Ofte utspring akkurat der det vokser hår.

Burde kanskje ta en tur innom legen en dag. Har ikke vært der på årevis.
>>
>Skallet, fordi jeg har mistet håret på toppen og har kun måne, noe som ser helt grusomt ut
>Skjegg fordi jeg har en veldig uheldig hals/hake ratio, skjegget gjemmer det
>Fattig, så bruker stort sett gamle F1/m98 og ullfrotte fra militæret og foret arbeidsjakke fra gamlejobben
Uten å engang mene det, eller være sympatisk mot dem, så ser jeg ut som en reinspikka nynazist. Det andre valget er å ofre all selvtilitt og et greit utseende ved å bli den styggeste mannen i gata.

Får håpe folk er fornuftig nok i 2016 til å ikke skue hunden på hårene ellers kommer jeg sikkert til å hamle oppi en uheldig sak. Ble ofte stoppet og "avhort" av politiet i fjor uten noen spesielle grunner. Ikke en eneste en i mitt sosiale nettverk som har blitt det, eller engang hort om andre som har blitt stoppet just because.
>>
>>53876917
hmm
suspicious
>>
>>53888526
Ja, kansje syntetisk er ordet. Min mor bruker alltid å si kjemisk, siden hun er sånn naturlig kosttilskudd/medisin tulling.
>>
>>53888686
Få deg noen store briller og et skjerf, så plutselig er du blitt hipster.
>>
>>53888686
Bruk luer eller hatter, burde nok hjelpe litt.
>>
>>53888686
Broren til en kamerat av meg ble stoppet og intervjuet av politiet da han dinglet rundt i et nabolag på kvelden i grå joggebukse og genser. De åpnet også med engelsk, og ble svært overrasket når han svarte på norsk.

Sjekker vel alle som ser suspekt ut.
>>
>>53888686
Skal vi starte tvilsomt svartmetall-band sammen?
>>
>>53888686
Ikke ha helt blankpolert skalle, bare ha noen få millimetere
Skjegg er helt ok
Ikke bruk militære klær, og ikke arbeidsjakke om det er en sånn som er knall gul og har refleksstriper

Jeg vil uironisk foreslå fretex, kjop noen klær som ser normale ut og ingen kommer til å vite at du kjopte dem brukt, bare lat som om det er klær du hadde fra for
>>
>>53888962
Oj, det var frekt. Blitt stoppa midt på dagen både i sentrum og i området nær jeg bor, men da har de i det minste hofflighet nok til å starte med norsk.

>>53888876
>>53888899
Skal se om jeg finner noe som ikke får gentlemen til å tippe generelt i min retning.

>>53889137
Bruker jakke av sånn her type, bare litt andre farver. Når jeg hadde jobb så pleide jeg kun å handle på fretex. Driter faen om folk rykker på nesa av det. Men har vokst ut eller slitt ut garderoben jeg hadde. Har naturligvis ikke helt speil på toppen.

Billige og funsjonelle klær er viktigere enn hva snobber syns. Men etter firmaet ble lagt ned så har det vært lite med penger og arbeid det siste året. Så trangt at å kjope klær faktisk ikke er en mulighet.

>>53888968
Ja, hores ut som en plan. Jeg kan spille triangel og klappe relativt rytmisk!
>>
File: 21-545_xl_1.jpg (80 KB, 1076x950) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
21-545_xl_1.jpg
80 KB, 1076x950
>>53889547
woops
>>
>>53889547
Vintage er jo hipt
>>
>>53889614
Hadde en sixpence som jeg likte ganske bra. Ga meg litt sånn 30s working man look med resten av arbeidsuniformen. Finnes sikkert noe rimelig i byen satser jeg på
>>
>>53889700
Sixpence kan fungere enten veldig bra eller totalt forferdelig. Kjegg + skallet + sixpence fungerer nok fint.
>>
>>53889700
Nitti prosent mulighet for at du så ut som en fjott fåvæ
>>
>>
>>53888686
Kan jeg sporre hvorfor du er fattig?
Norgetråden kan muligens hjelpe med jobb tips osv.
>>
>>53890049
Tror nok Megmegkonsult AS har fylt opp sine stillinger.
>>
>>53889971
Nah, har fått veldig bra respons, noe som er uvanlig i mine kretser hvor alle er veldig direkte og ærlige. Når noen i min gjeng sier at man kler noe, så gjor man faktisk det. Har vist utseende for det. Luer, andre hatter og sånt? Da ser jeg ut som en fortapt fjott fra bygda.

>>53890049
Snekkerfirmaet gikk konkurs for jeg fikk svennebrev (hjalp ikke at jeg startet veldig sent med å jobbe som lærling, men det er bare min feil og intet annet), og norske snekkere blir kraftig utkonkurert av osteuropeisk arbeidsimmigrasjon. Har derfor ikke fått noen jobbintervjuer hvor jeg har sokt eller nettverk å lene meg på.

NAV hjelper med husleie, samt gir meg 4000kr til andre regninger som mobil og internett, som ironisk er et must for å få jobb i dag, men som regnes som luksus for NAV, og mat i måneden, så trenger heldigvis ikke å plukke tomflasker for de siste ukene vær måned.

Bedriver en del frivilig fritidsarbeid og kulturarbeid på siden, og deltar på diversje seminarer og sånt når jeg får tilbud.
>>
>>53890038
Et tu, Emil?
>>
Hǿrer rykter om at det fins en video av Sophie Elise som suger kuk ute for tiden, noen som kan bekrefte dette?
>>
>>53890635
Det er vel noe forlokkende med kyborgjenter.
>>
>>53890635
>>
>>53890696
Blir dette også forsidesak fra dagbladet?
>>
>>53890696
meg i videoen
>>
>>53890696
Hvem?
>>
Hvem her /skjorts/ i kulda?
>>
>>53890559
Den triste sannhet er at de som lettest får jobb er de som kjenner noen som jobber der de soker, eller har noen innen yrket som de kan referere til. Kontakter har kraftig innvirkning i hvorvidt de velger deg eller Karl Petter borti gata. Rundrunking i bedrifter og firmaer er standard prosedyre.
>>
>>53891201
Jeg flyttet ikke hit fra Brasil i forrige uke, så jeg har råd til et par varme bukser ;^)
>>
>>53891232
Nettverk er alfa og omega
>>
>>53891232
Jepp. Det er jeg helt og holdent kjent med og klar over. Men men, livet går i dalsvinger. Har vært rik, har vært fattig, har vært rik og er fattig igjen. Er bare å vente ut stormen så kommer muligheten igjen som alltid i min erfaring.
>>
>>53891201
Gjorde det her om dagen mens jeg tok ut söpla. Föltes helt vilt ut.
>>
>>53891232
Ja, men hvor mange nordmenn er egentlig villig til å ta de jobbene de blir tilbudt? Får ikke noe sympati fra meg med mindre du er villig til å jobbe for Adecco med polakkene.
mvh. har stått i en groft og jobba der i 6 mnd
>>
>>53891407
Du er en absolutte bajas av hoyeste orden
>>
>>53891201

Så en fyr i t-skjorte når jeg gikk av t-banen for ett par dager siden når det var 20 minusgrader ute.

Absolutt galning.
>>
>>53891457
Hm.. noe ble feil i den setningen der

>>53891463
Villmann uten hemninger
>>
>>53891463
20 minus er ikke så veldig kaldt da, var opp mot 30 her nylig. Det er greier det.
>>
>>53891453
De fleste starter på bunnen, men det er også mange useriose arbeidsgivere som ser på nummer på et ark og ikke på mennesker som gjor en jobb for å tjene til livets opphold, ikke for å opprettholde den bedritne bedriften deres.
>>
>>53891684
Vær så snill, jeg dusjer i 30-. Kom tilbake når du har fått litt hår på brystkassa og vært ute i 40-
>>
File: 1440966826026.jpg (7 KB, 153x179) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440966826026.jpg
7 KB, 153x179
>>53891684
>20 minus er ikke så veldig kaldt da
det er det verste jeg har hort

t. jævla soring
>>
>>53891786
>Uironisk bo i Finnmark
>>
>>53891773
>>53891453
Bemanningsbyrå er noe suspekte greier du. Har hort om folk som har vært med dem i åresvis uten å få fast ansettelse noen stes fordi byrået spilt skittent for å holde på folk med kompetanse
>>
>>53891684
>>53891786
Jævla puslinger

Jeg har opplevd 47 blå, og ble knapt nok snorrete i nesa av det.
>>
>>53891858
God gammaldags byråkrati i aksjon.
>>
>>53891894
Tror du er en iskald dritt over det der? Jeg har tatt meg en kjapp runk i 51- på grensevakt, og torka meg med isvann etterpå. La knapt merke til at det var vinter og.
>>
>>53891858
>vært med dem i åresvis
det bor helst være en midlertidlig jobb hvis du er smart, og fortsetter jobbsokingen mens du jobber
>>
File: 1449430695483.jpg (8 KB, 150x150) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449430695483.jpg
8 KB, 150x150
>>53892007
>>
det er faktisk flaut når "nordmenn" klager over 20 minus
>>
>>53892007
>Runk i -51C
Anon, Frozen var ikke SÅ bra...
>>
>>53892105
Nordmenn och svenskar klagar inte över -20. Bara mohammeds och bilals som klagar på sånt.
>>
>>53892105
Kaldt er det, men det er derfor vi har klær så vi slipper å klage. Om det er noe å klage over så er det at det blir altfor fuckings varmt når man kommer inn igjen.
>>
>>53892105
Det er ganske mange plasser i norge som ikke får 20 minus så det er vel lov det.
>>
Vi kan bare gi opp. Russerne slår oss på kuldetoleranse uansett.
>>
>>53892270
Det er bare på grunn av vodka.
>>
>>53892252
>Jobbe ute med en jobb som har en del ventetid (veiarbeid)
>Kle seg godt fordi det er for kaldt å ikke jobbe
>Blir for varm for komfort å jobbe
>>
Bы вce cлaбыe киcки. peaльный хoлoд paбoты в cибиpcких pyдникaх, тoлькo пpecc-бyмaжнoй и вoдки, чтoбы дepжaть вac тeплым. peaльный хoлoд, кoгдa вы cмoтpитe дpyзья пoлyчaют oбмopoжeния пeниc, пoтoмy чтo oни пытaлиcь пиcaть.
>>
>>53892258
>hva er hytteturer
>hva er skiturer
>hva er reise til andre steder enn sorlandet i ny og ne
>>
>>53892424
Men jeg bor på Sorlandet anonsen jeg kan da ikke reise hit.
Er foroverig ikke så glad i å stå på ski heller.
>>
>>53892258
Vestlandskysten + Sörlandskysten? Har opplevd -31, og dette var i Vestfold for bare et par år siden.
>>
File: 1452368056250.jpg (480 KB, 1411x1380) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452368056250.jpg
480 KB, 1411x1380
>>53892333
>Den folelsen når du har kledd deg varmt men kan ikke ta noe av uten å fryse

>>53892424
Norlandet er for turfolk og knoler, ikke for sofistikerte byfolk ;^)
>>
File: Uten navn.png (4 KB, 236x218) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Uten navn.png
4 KB, 236x218
Hvem her /lage megmeg/?
>>
>>53892574
>>>/b/
>>
>>53892424
>>53892557
sto på ski i -22 en gang, kaldeste jeg har opplevd fåvæ
>>
>>53893679
>>53893679
Thread replies: 332
Thread images: 45
Thread DB ID: 451728[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.