[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/polska/
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 313
Thread images: 116
File: 1453150062267.jpg (196 KB, 1080x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453150062267.jpg
196 KB, 1080x1080
>8:14
>nie ma /polski/
edycja lenistwa
>>
>Udało ci się umówić z twoją crush
>Randka się udała, wszystko cacy, spędzacie więcej czasu
>Jesteś szczęśliwy, ze masz kochającą gf
>
>
>
>Obudz się

No tak, to mógł być tylko sen, zupełnie jak w tym jebanym komiksie... Ehh....
>>
File: 1451487682509.png (269 KB, 856x2193) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451487682509.png
269 KB, 856x2193
>>
WSTAWAĆ CHUJE
>>
>>53857945
>9:10
>nie ma /rzeczpospolitej/ w nazwie
sage
>>
File: 1447619817673.png (210 KB, 531x725) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447619817673.png
210 KB, 531x725
Nie chce wychodzic z domu zuchy.
>>
>>53859137
to nie wychodź
>>
File: 1453064617608.jpg (143 KB, 960x641) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453064617608.jpg
143 KB, 960x641
hello, where is juicy fertile polish girl?
>>
>>53859220
Are you an Australian on vacation in Poland? Your flag looks weird.
>>
TAK TAK PANIE
>>
>>53859220
Behind your back, watch for the knife.
>>
File: 1422619238058.png (108 KB, 400x381) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1422619238058.png
108 KB, 400x381
>>53858448
Mam gorzej.

po
>Jesteś szczęśliwy, ze masz kochającą gf

>wracasz do swojego miasta
>czekasz na następne spotkanie
>ona też bardzo czeka
>z każdym mniej coraz mniej entuzjazmu
>"ej, mysle, ze może lepiej, żebys nie przyjeżdżał już.

Na tym etapie moja mina to już tylko pic related.
>>
File: 1445597435847.png (72 KB, 630x664) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445597435847.png
72 KB, 630x664
>>53859962
moshi moshi? policja? proszę przjechać do /polski/, anon to pedał
>>
File: 14530401664900.png (452 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14530401664900.png
452 KB, 640x480
>>53859962
tak kończą normickie ścierwa
>>
File: 1423531631183.jpg (48 KB, 197x205) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423531631183.jpg
48 KB, 197x205
>>53859962
>Związki na odległość

No sam się o to prosiłeś żbsz.
>>
File: 1453224505733.gif (83 KB, 130x150) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453224505733.gif
83 KB, 130x150
WAKE ME UP.gif
>>
File: 1453224812102.gif (9 KB, 143x131) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453224812102.gif
9 KB, 143x131
CAN"T WAKE UP.gif
>>
A Petru przed chwilą zapowiedział przejścia pierwszych posłów z PO do .N.

i co teraz jebane lemingi?
>>
>>53860223
wykopki jeszcze w szkole, wykurwiaj
>>
>>53860223
jestem tylko ciekaw co stanie się w poparciem Petru... wzrośnie, czy spadnie?
>>
>>53860248
wyborca Nowoczesnej panie i panowie
>>53860252
wzrośnie oczywiście!
>>
>>53860289
>tug jak PO i Petru połączą się to mają więcej głosów niż PiS
ech zuchy jebać Posen i Danzig
>>
File: pic.jpg (47 KB, 1500x862) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pic.jpg
47 KB, 1500x862
Petru oskarżył Kukiza o bycie koalicjantem PiSu

>>53860457
no chyba niebardzo.

z resztą jakby to zrobili to moim zdaniem polityczne samobójstwo. no, ale z drugiej strony wiadomo, że lemingi to rozumem nie grzeszą. to tylko jebane bezmózgie korpo-drony, które inaczej nie potrafią
>>
>>53860623
nawet w rządowym sondażu CBOS Petru ma 22% i PO nadal około 15%

wiem że wybory za 4 lata ale do wczoraj było ryzyko że sejm rozmontują
>>
>>53860707
>sondaż CBOS: 39 proc. PiS, 22 proc. Nowoczesna, 13 proc. PO, 9 proc. Kukiz'15
zawijają ciastka i wyjebane.

jak chcą majdanu na wiosnę to ja zapraszam. ponapierdalamy się troszkę.
a zaczynam już kurwa w pracy
>>
File: 1451501565040.jpg (15 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451501565040.jpg
15 KB, 480x360
witam zuchy
>>
File: DSC_0229.jpg (2 MB, 3920x2204) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DSC_0229.jpg
2 MB, 3920x2204
Wstawać zuchy, śnieg jest
>>
>>53860896
jebać śnieg
>>
STANLEJ GDIZE JESTES
>>
Dybry Fagoty
>>
>>53860949
albo śpi najebany, albo jest w pracy
>>
>>53860623
ale że lewica i kurwin są poza progiem to ty rozum
>>
>UE ma nie więcej, niż dwa miesiące, by zapanować nad kryzysem migracyjnym
>Jeśli strategia Unii Europejskiej w tej sprawie będzie nieskuteczna, grozi nam rozpad strefy Schengen - ostrzegł w europarlamencie szef Rady Europejskiej Donald Tusk.
>>
>>53860967
no za chuj mi nie chce wyjść więcej posłów niż w pisie
>>
File: 1449319716174.jpg (38 KB, 619x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449319716174.jpg
38 KB, 619x480
>>53861030
>klub PO rozwiązany z powodu epidemii sraki wśrod posłów
>w nowym rozdaniu dodatkowych 60 krzeseł dla PiS, 60 dla nowoczerskiej, 10 dla ciastka, 5 dla psl, 3 dla mniejszości niemieckiej
>>
File: 1439680640717.png (1 MB, 1666x2336) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439680640717.png
1 MB, 1666x2336
>>53861193
>3 dla mniejszości niemieckiej
>>
>>53860896
od dawna jest
>>
>>53861249
Dlaczego mniejszość niemiecka zawsze dostaje 1 miejsce.
>>
>>53861728
https://en.wikipedia.org/wiki/German_Minority_Electoral_Committee
bo spełnili preferencję do tego.

also wcale nie mają takich pro-niemieckich tendencji chciałem powiedzieć
>>
>>53861782
Czyli mam rozumieć jak zwierzęta ze ślunska zostaną uznane za mniejszość, to będziemy też mieć krzesło mniejszości śląskiej?
>>
>>53861849
tak
>>
>>53861872
Ehh, co z tą polską. Zwierzęta w sejmie.
W sumie już są.
>>
poljska je slaba i beznačajna država
>>
jaki od rana kwik na tvn24
>>
File: 1451748110499.jpg (43 KB, 383x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451748110499.jpg
43 KB, 383x640
>>53861926
>>
File: 1437379849114.png (315 KB, 680x680) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437379849114.png
315 KB, 680x680
>>53861926
USUŃ TOO
>>
>>53861926
Ty kurwa uważaj bo jescze węgrzy trianon odwrócą i się zesrasz
>>
na tvnie panika, że złotówka leci w dół.
ja się pytam po chuj oni sieją taką panikę jak cała europa w spadkach?
no kurwa kto zyskuje na nerwowych nastrojach w kraju?
>>
>>53862260
der ewige jude
>>
>>53862260
Petru zyskuje. Przecież media i PO robią wszystko żeby Petru za 4 lata zgarnął wszystko.
>>
File: 1449828333956.webm (2 MB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449828333956.webm
2 MB, 1280x720
>>53862621
>>
>>53862685
XDDDDD
>>
Guys, I heard that you devastated european union yesterday. Anyone care to elaborate? That sounds interesting.
>>
>>53862744
just watch the yesterday's plenary session of the EU parliament, it's 3h long
>>
>>53862744
We killed them with logic.
>>
Turczyn - Boge
http://pastebin.com/NJ7Jmk2R
>>
>>53857945
Co robić, żeby wydać się bardziej inteligentnym? Oto 12 naukowo udowodnionych sposobów

#1
Stereotyp czterookiego kujona wciąż jest aktualny. 76 studentom Uniwersytetu Wiedeńskiego pokazano 78 portretów i poproszono o ocenę inteligencji i atrakcyjności sfotografowanych osób. Okazało się, że ludzie z okularami są postrzegani jako bardziej inteligentni. Z drugiej osoby bez okularów zostały ocenione jako bardziej atrakcyjne. Trudny wybór.

#2
Zdaniem psychologów używanie inicjału drugiego imienia w podpisie sprawi, że inni będą oceniać nas jako intelektualistów. Naukowcy zaproponowali 85 studentom przeczytanie eseju o teorii względności Einsteina i ocenieniu jego jakości. Jednak na kopiach wydrukowane były różne wariacje nazwiska autora. Część studentów dostała esej autorstwa „Davida Clarka” inni „Davida F. Clarka”, a reszta „Davida F.P.R. Clarka”. Okazało się że „David F.P.R. Clark” został uznany za pełnoprawnego intelektualistę, podczas gdy „David F. Clark” i „David Clark” wypadli zdecydowanie gorzej.


Czyli imię z chrztu i bierzmowania się przydaje anony ;^)
>>
File: 1452351851576.png (84 KB, 219x245) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452351851576.png
84 KB, 219x245
>>53862260
no kto?
>>
DUŻE
>>
>>53862989
POLSKIE
>>
File: 1437308102529.jpg (33 KB, 480x454) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437308102529.jpg
33 KB, 480x454
>>53862932
to dlatego Turczyn podpisuje się Turecki T. Zbrodniarz
>>
>>53863001
CHUJE
>>
>>53863001
DUBLE
>>
>>53862953
Użyłem już tego mema, niemca- żyda/folksdojcza.
>>
File: 1452947565237.webm (3 MB, 640x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452947565237.webm
3 MB, 640x360
tak ich rozpierdoliliśmy, że nawet antypisowskie heheszki nie mogą nic już pierdzieć pod nosem
>>
>>53863116
z czego gnija?
>>
>>53863116
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pismo_Kozak%C3%B3w_zaporoskich_do_su%C5%82tana_Mehmeda_IV
>>
File: 1442401739815.jpg (7 KB, 259x194) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442401739815.jpg
7 KB, 259x194
>>53863161
klocuch nowy filmik wkleił
>>
File: 1445281260224.jpg (62 KB, 640x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445281260224.jpg
62 KB, 640x360
>Światowe media komentują wizytę polskiej premier w Strasburgu
>"Wzgliad" cytuje Szydło: "Polska nie zasługuje na to, żeby oceniano ją w KE"
>"La Libre Belgique": "Za grzecznymi wyjaśnieniami, twarda linia"
>"Le Soir" o Szydło: "nieugięta żelazna dama"
>Hiszpańska prasa ostrzega polski rząd przed autorytaryzmem
>Publikację serii artykułów o Polsce rozpoczyna hiszpański "El Pais"

FRANCUZI ŁYKNĘLI MEMA MUH ŻELAZNA DAMA

TEGO SIĘ NIE DA PODROBIĆ
>>
File: 1437221473857.jpg (116 KB, 684x623) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437221473857.jpg
116 KB, 684x623
>>53862911
Przeczytam w domu
Ale w sumie może być dobre
>tug przez pisarski talent turczyna zaczynasz powątpiewać w jego historie z pracy
>>
File: 1451329749512.jpg (173 KB, 768x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451329749512.jpg
173 KB, 768x1024
>>53863161
z /polskich/ memsów
>>
>>53863161
z tego oczywiście
https://www.youtube.com/watch?v=FkV5QSMlmbE
>>
>>53863264
Jest dobre, anonku. Wczoraj trochę przeczytałem, ale jeszcze nie skończyłem. Trzeba dawkować dobre pisarstwo żbsz.
>>
>>53863336
czytałbym zbiór opowiadań turczyna jakoś zgrabnie powiązany meta wstawkami o serwowaniu kebabu zbsz
>>
>>53863336
>>53863475
ile stron?
>>
https://www.youtube.com/watch?v=lqwSnQV90uI

zagazować wszystkich beligjskich śmieci
>>
File: 1453229688651.png (759 KB, 619x866) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453229688651.png
759 KB, 619x866
>>53863255
i górników ciemięży tak jak Thatcherowa
>>
>>53863498
20 kilka niesformatowany

debil mówił że 40 wczoraj
>>
>>53863548
skasował połowę historii i wyda jako dlc
>>
File: prawica.jpg (22 KB, 302x395) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
prawica.jpg
22 KB, 302x395
Nie zazdroszczę szydło. Nic od niej nie zależy, nie ma na nic wpływu, musi robić i mówić co jej każą. Nawet największą bzdurę, jak tę o Niemcach przykrywających gwałty w kolonii Polską polityką, musi wygłosić bez zająknięcia

Ja pierdzielę. Czy PiS chce wywołać sankcje dla Polski? Aby mieć na kogo zwalać winy? No bo jak inaczej to wytłumaczyć? Zamiast dyplomatycznie łagodzić sytuację oni od miesiąca robią co mogą, aby jak najmocniej wkurzyć urzędników unijnych.
.
>>
File: 1447078563121.png (573 KB, 728x740) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447078563121.png
573 KB, 728x740
>>53863652
daj wojnie szansę
>>
>>53863652
Zuchu, nie wygłupiaj się, bo są osoby, które pomyslą, że Ty tak na serio.
>>
>>53863518
#DudamójPrezydent #DudaCzyniCuda
#CenzoDuda #ŻelaznaSzydło #ZelaznaDama #IntronizacjaJarosława #ZamachPomscimy #AtomowkiAntoniego #polandGreatagain
>>
File: 1449493418565.jpg (129 KB, 1124x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449493418565.jpg
129 KB, 1124x1024
>>53857945
>blini OP
>>
"I hate krauts who disagree with me but I hate other countries even more."

t. Otto Von Bismark


This statement alone caused a
breakthorugh in german thought.
Led by this "genius" rhetoric, the germans
brought their inferiority complex to new heights.
they were now united as one.

Undivided in their quest for relevance,
They decided to call their country
The unifed german ""empire""

Desperate to prove themselves relevant to the whole world,
the germans frantically searched for a reason towage a war they
could win.
The death of some irrelevant prince in some backwater country
with a vague connection to the german ""empire""
Was all they needed to start a war.
>>
>>53863850
co tam wafel
>>
>>53859962
>rektowany norminuszek
No i dobje.
>>
>>53863879
With inflated egos, they decided
to declare war against the whole civilized world
The germans fought this war quite seriously,
Exterminating anyone in their path and using all sorts of underhanded tricks.
But the rest of the world wasn't taking it so seriously.
They could have easily exterminated the germans, had they stooped half as low as them.
But, as humanists, they didn't want to
deprive future generations from observing.
one of nature's most hilarious mistakes.
Trenches were built along a general area.
Within, all the territory was declared a german reservation.
Where germans could upkeep their unique customs and ""culture"".
The german "war machine" was dead in its tracks.
Infuriated and with no way to show the relevance
of their "war machine", they committed dastardly actions (that became a german tradition):
Hurt defenseless people
They aimed their weapons at civilians.
Their biggest mistake was sinking of a civilian American Ship.

America

The mere muttering of this name is enough to drive any german into a spastic fit.
Americans sought only to be a nation independent of their british overlords.
They destroyed the tyranny ruling over them.
becoming a democratic nation free of kings and emperors.
They unified a most of continent and rose as a world authority
After establishing friendly retionships on equal terms with vatious nations around the world.
They achieved all this in less than 200years.
Americans represent everything the germans wish they were.

The funniest thing about it is that Americans were never aiming towards becoming a world superpower.
They reached it as a side-effect of being decent, likeable people worthy of trust.
That is why Americans are peace-loving people by nature.
>>
>>53863911
But not even them could stand by and witness
such tragedies perpetrated by the most ignoble of people.
The Americans went to war and immediately crushed the powerless, incompetent german "war machine".
But even with such righteous anger in their hearts,the Americans couldn't bring themselves to end these
incomplete human beings.
So they tried to teach the germans Democracy.
but even so...

"Germany went to war alone against the
whole world and lost. This is obviously the
jewish people's fault."
t. Hitler

The germans waster their second chance
and went to war a second time.
Obviously, they were crushed just as easily as before
But this time America was too late to save
six milions innocent jews.
The Holocaust lives on as both the single most
despicable act even committed in history.
As well as germany's only deed worthy of note...
The second world war finally brought to an end the short-lived unified germany,
as both America and the communists tried once again
to see if the germans have any capacity in their brains to learn
anything besides racism, xenophobia, imperialism and anti-semitism.

But Americans frequently succumb to one of their few vices:
Eagerness to forgive.
And after knowing of the suffering people under communist rule
are subject to, Mercy grabs the hand of righteusness.
In the end, it had to be non-german unifying germany.
And, less than three decades later, they are back to their old tricks...
They have mistaken kindness for weakness yet again.

Never forget the past.
Or risk reapeating history.

https://www.youtube.com/watch?v=4ztOV2wrrkY
>>
File: 1452758339360.jpg (86 KB, 800x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452758339360.jpg
86 KB, 800x600
>>53863906
>norminuszek
>>
File: 1451512619181.jpg (65 KB, 388x291) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451512619181.jpg
65 KB, 388x291
>>53863682
>kup złoto przed wojną
>Pan Kaczka napierdala rakietami w Berlin
>wszystkie rynki jebią dół
>sankcje wobec Polski takie że banki zesrały się z bólu dupy
>inflacja PLN 1000%
>zysk na złocie 2000% (bo muh wojna)
>wojna się kończy a kraj kończy pod niemiecką okupacją
>sprzedaj złoto i kup akcje polskich spółek po 0,01 zł za akcję
>USA i Niemcy robią Plan Marshalla 2.0
>polskie spółki pod niemieckim zarządem powierniczym mają 1000% wzrostu
>PROFIT

tug przyszły milioner
>>
>>53863954
lubię te jego neologizmy
>>
File: m817VqN.jpg (74 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
m817VqN.jpg
74 KB, 1280x720
>>53863954
>>
>>53863886
Ide do kina.
How do you even say friend?
>>
>>53863954
Co?
>>
>>53863988
>nie ma żadnej wojny
>nastroje stygną
>cena złota spada
>chińczykom przechodzi mania na złoto
>złoto w cenie aluminium
>anon ma fajne przyciski do papieru
>>
>>53864037
przyjaciel

https://www.youtube.com/watch?v=XL-7JR_uH3Y
>>
File: 1449612862060.jpg (34 KB, 700x460) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449612862060.jpg
34 KB, 700x460
80 rubli za 1$

NIE DA SIĘ TEGO SFABRYKOWAĆ
>>
File: 1450909589579.jpg (39 KB, 400x583) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450909589579.jpg
39 KB, 400x583
Kto /podstępczłowiek/? :^)
>>
>>53864301
https://www.youtube.com/watch?v=un54DG_wOh8
>>
>>53864301
Ja ale bez 'stęp'
>>
>>53864346
Smutnazaba.jpg
>>
>>53864344
Im on my phone shitposting in the tram, cabt watch.

Cya, friends in the next station.
>>
>>53864443
>friends
ree
>>
>>53863209
zapostuj
>>
>>53864502
https://www.youtube.com/watch?v=0Hj_1Bhi2oU
>>
File: 1453164260593.png (589 KB, 770x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453164260593.png
589 KB, 770x800
Goburin
>>
>>53864599

Suika is best maiden
>>
File: czo ten lis.jpg (36 KB, 583x291) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
czo ten lis.jpg
36 KB, 583x291
>>
>>53864779
BAZOWANY
A
Z
O
W
A
N
Y
>>
File: 16.png (139 KB, 917x871) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
16.png
139 KB, 917x871
I wish I was Polish. That way I'd be a true Slav.
>>
>>53864894
Wend*
>>
>>53864779
zaczynam mieć wrażenie, że zmienił stronę i udaje debila dla pana kaczki
>>
File: 1443369228101.jpg (25 KB, 542x700) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443369228101.jpg
25 KB, 542x700
>>53864779
a co się stało z HEJT STOP?
>>
>>53864894
at least your surname ends with -ski
>>
>>53864894
daily reminder that Aleksander Macedoński conquered Asia

the best slav of all times
>>
>>53864779
czy mozna kogos pozwac za taki internetowo publiczny hejt speecz?
>>
>>53864914
old meme 2bh
>>
>>53864894
*Sarmatian
>>
hance się skończył środek na dziki XD będzie musiała kupić na niedźwiedzie
>>
>>53864947
jak najbardziej. tylko nie wiem jaki stopień oczerniania kwalifikuje się pod paragraf
chociaż powództwo cywilne chyba zawsze można wytoczyć
>>
>>53864549
Już wiem na co czekałem całe życie.
>>
File: screencap.png (25 KB, 617x211) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
screencap.png
25 KB, 617x211
>>53864894
Why is Macedonia so pathetic?
>>
>>53864779
ale zezuncja, niech ktos mu zablokuje twittera
>>
File: untitled1.png (67 KB, 1036x733) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
untitled1.png
67 KB, 1036x733
>>53864894
LITTLE
>>
>>53864990
Lots of reasons.
>>
>>53864966
>meme
>>
>>53865044
>wends
>not a meme
>>
Lewacy to zwierzęta
>>
>you will always be Polish
>>
>>53864990
>dupjajec
>>
>>53865084
>>
>>53865084
Człowiek gołomp, największy żebrak wojenny.
Kurwa, chcę się urodzić od nowa i nie popełnić żadnego z moich największych błędów.
>>
>>53865084
>>53863652
obrazek
>>
File: 1448607984681.jpg (74 KB, 1024x576) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448607984681.jpg
74 KB, 1024x576
>>53864894
Wow, thanks. But there is nothing to be proud of being slav, trust me. Western countries bullying us a lot, cuz we're poor as fuck, you know. We should unite and kick their butts :^(
>>
>>53865073
Polacy to Wendo-Judeo-Sarmaci żbsz
>>
>>53865344
o persach i wandalach zapomniałes
>>
File: v.png (14 KB, 550x550) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
v.png
14 KB, 550x550
What average polish guy doin in his average day?
>>
File: Untitled.png (111 KB, 712x531) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Untitled.png
111 KB, 712x531
>>53865207
>cuz we're poor as fuck
I am not sure how true that is.
>>
>>53865404
masturbating to hentai
>>
File: 1448311798492.png (19 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448311798492.png
19 KB, 500x500
>>53865415
>still doing better than ruskies
tip top kekekekekekekekkekeke
>>
>>53865404
Drinking vodka and eating pierogi while wearing socks and sandals.
>>
>>53865444
me on the right
>>
>>53865404
average stuff
>>
>>53865415
MACEDONIAKI ROBAKI
>>
>>53865474
I wanted to write "wanna fuck?" but then I looked at the pic and saw it's a kid.
>>
File: jan-paweł-II.jpg (48 KB, 800x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jan-paweł-II.jpg
48 KB, 800x450
>>53865693
No a jak Jezus powiedział?
>>
File: Untitled.png (56 KB, 782x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Untitled.png
56 KB, 782x480
>>53865599
I guess true.
>>
>>53865444
i'm playing LoL sometimes too, lol.
>>53865468
Xopowo!
>>53865480
Do u read Wiedzmin?
>>
>>53865756
>Wchodźcie przez ciasną bramę! Bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą.
>Mt 7, 13
>>
>>53865837
>ten 2004 i później
HURR EUROKOŁCHOZ DURR
>>
>>53865374
>sarmaci
>nie starozytni iranczycy
wybierz jedno
>>
File: 1349351566751.jpg (102 KB, 845x866) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1349351566751.jpg
102 KB, 845x866
>>53865885
>>
>>53866181
>starożytni irańczycy
>nie kosmici

Scully prośba
>>
File: names.png (295 KB, 1320x1760) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
names.png
295 KB, 1320x1760
elamite to taki starozytny jezyk jakiegos iranskiego plemienia
no i kto kurwa powie ze nie jestesmy sarmatami
swoja droga to persja nam troche pomogla w drugiej wojnie swiatowej
>>
>>53864779
To jest prawdziwe konto lisa czy ktos sie pod niego podszywa?
>>
File: l.png (124 KB, 428x392) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
l.png
124 KB, 428x392
>>53866268
>tug masz arabskie imię
>>
>>53866511
No co tam mohammad?
>>
File: 1441134955889.jpg (452 KB, 800x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441134955889.jpg
452 KB, 800x800
>>53866511
>tug semickie, ale przynajmniej porządnie zniekształcone przez język cebulacki
>>
>>53866511
Alladyn?
>>
>>53858448
Mi się śniło że moja matka chciała spróbować zielska, poszedłem po nie do lokalnego kolezki co handluje, a tam przypal bo psy zrobiły wjazd na chatę w trakcie transakcji. Mózgu, what the fuck?
>>
ehhh rozsiadłem się w kawiarni i nie chce mi się ruszyć
>>
>>53866725
Doszukuj się symbolizmu w tym wszystkm. Jak nie wiesz co symbolizuje dana rzecz, to zajrzyj sobie na dreammoods.
>>
>>53866809
>Doszukuj się symbolizmu w tym wszystkm
mamusia? co ty robisz na szonach?
moja matka od lat tak się doszukuje. jak trafi jeden sen na 100, to ma pewność, że wszystkie tak działają
>>
>>53866588
>>53866693
Kamil, ale dzięki
>>
>>53866268
>tug Piotr
>>
>>53865930
>szybki i stabilny wzrost od około 2002
>w 2007 koalicja PO-PSL obejmuje władze
>od 2008 zaczyna się stagnacja, że aż w 2015 poziom jest niższy niż w 2007
Tu nie chodzi tylko o UE, kolego
>>
>>53866809
>symbolizm w snach
To że mam depresję nie oznacza że do reszty zdurnialem żeby w takie bzdury wierzyć.
>>
>>53867133
dobrze zmemione, wykopku
>>
>>53867045
w 2007 (zasadniczo 06) zaczał się kryzys gospodarczy, nie zwalałbym tego wyłącznie na PO, bo nie zrobili żadnych karygodnych błedów tłumaczących to
>>
>>53867045
ale w 2007 i 2008 był ogólnoswiatowy kryzys
>>
ważna światopoglądowa ankieta, proszę wypełniać
https://strawpoll.me/6591745
>>
>>53867194
znaczy, nie zwalałbym spowolnienia wzrostu, a nie kryzysu
>>
>>53867227
dałem żadne z powyższych, aczkolwiek sny i tarot są bardzo ciekawymi zagadnieniami
o ile raczej nie przepowiadają przyszłosci, na ich podstawie można się dużo dowiedzieć
>>
>>53867227
>wierzenie w paranormalia/magię
Debilizm w czystej postaci, gdyby ktoś umiał into magia to oczywistym jest ze rzucalby fajerbole zamiast wypisywać brednie do gazet
>>
>>53867227
podejrzewam, że sny istnieją ale na razie jestem sceptyczny
>>
>>53866878
To znaczy że przelecisz własną matkę.
>>
>>53867227
>100% niewiaey w zabobony
a gdyby tam wstawić dziadka na chmurce, to pewnie trochę inaczej by ty wyglądało :^)
>>
>>53867227
>porównywanie snów z tym gównem

Tylko skończony debil i memiasz jak ty mógłby to zrobić. Twoja podświadomość próbuje Ci coś przekazać przez proste symbolizmy, a ty porównujesz to z jebaną ezoteryką. I jeszcze jakby deprecha miała z tym cokolwiek wspólnego. Każdy to ma, czy to Ci się podoba czy nie. Ja pierdolę, robaku. Idź spalić Kopernika na stosie,
>>
>>53867346
niech się ustawi w kolejce
>>
>>53867362
>Twoja podświadomość próbuje Ci coś przekazać
[potrzebne źródło]
>>
File: 1445834214090.png (812 KB, 1024x846) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445834214090.png
812 KB, 1024x846
Ron Paul 2012
>>
>tak czy nie?
>może niektórzy mają problemy z tłumaczeniem i zrozumieniem ja nie mam takiego problemu może ten parlament ma ten problem ja mówię że jakakolwiek decyzja się pojawi to ją rozpatrzymy.
>>
>>53867373
Co? Tata zaklepał już sobie pierwszeństwo w byciu przeleconym przez ciebie?
>>
>>53867399
anonowi pewnie chodziło o Freuda, ale mogę się mylić
>>
>>53867210
Który rzekomo ominął Polskę
>>
File: 1445572291728.jpg (127 KB, 400x383) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445572291728.jpg
127 KB, 400x383
>20 stycznia
>>
File: 1444705846235.jpg (119 KB, 1060x988) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444705846235.jpg
119 KB, 1060x988
>>53867353
bo widzisz, taka różnica, że za brak wiary w horoskopy mamełe i tatełe nie obetną im kieszonkowych.
>>
File: 1440194862179.jpg (234 KB, 720x1026) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440194862179.jpg
234 KB, 720x1026
>>53867536
>2016
>>
File: 1430361091785.png (455 KB, 800x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1430361091785.png
455 KB, 800x800
>>53867422
bym mysz
>>
File: 1444058161756.jpg (36 KB, 520x520) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444058161756.jpg
36 KB, 520x520
kiedy miesięcznice ostatniego obiektywnego programu w tv Tomasz Lis na żywo?
>>
File: 1452026876726.jpg (18 KB, 364x350) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452026876726.jpg
18 KB, 364x350
Kto /ferie/ tutaj? Eh powinienem do matury się przygotowywać zamiast postować.
>>
File: 1442160569909.jpg (93 KB, 738x576) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442160569909.jpg
93 KB, 738x576
>>53867478
Wiarygodnosc Freudowskiego pierdolenia też już od dawna jest poddawana w wątpliwosc przez ludzi, którzy się faktycznie znają na psychologii.
Nigdy się głębiej nie interesowałem tematem, ale wydaje mi się, że to już dawno leży na półce z bzdurami gdzies między różdżkarstwem, a homeopatią.
>>
>>53867650
ale /rzaby/ to 4 przecznice dalej kolego
>>
>>53867362
>Idź spalić Kopernika na stosie
za czysto naukowe podejście do tematu? masz jakiekolwiek poparcie tego, że to nie są losowo generowane obrazy na podstawie tego o czym ostatnio myślałeś? z freudem nie wyskakuj

>>53867373
po znajomości wchodzę bez kolejki

>>53867650
a dowodzik jest?
>>
File: 1446889723071.jpg (8 KB, 228x221) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446889723071.jpg
8 KB, 228x221
>>53867650
>matura
pamiętam jak dziś gdy kilkanaście lat temu zacząłem przygotowania do matury

jeden z moich największych życiowych sukcesów (98% z matmy rozszerzonej tutaj)

potem było już w życiu tylko gorzej więc możesz się już zabić zuchu
>>
>>53867839
>kilkanaście lat temu zacząłem przygotowania do matury
już czarodziej?
>>
>>53858504
Fajne
>>
>>53867725
Chuj Freuda czy innego robaka. Zinterpretuj sobie swoje sny, symbolizm ze swoich snów i zobacz jak bardzo wpasowują się w twoje życie. A jak czegoś nie rozumiesz, to sprawdź na necie. To jest banalne. A ty próbujesz z tego robić jakąś demagogię, że hehe Grażyna jebany cebulak w to wierzy czy co tam sobie w głowie jeszcze uroiłeś. Nie wiem czemu w ogóle marnuję czas na Ciebie, fedoriuszu. Jak jesteś takim debilem, że nie wierzysz w coś tak oczywistego i banalnego, to ja nie mam zamiaru Cię przekonywać. Bo to głupota i strata czasu, ty na to zwyczajnie nie zasługujesz. Najwyżej na gilotynę.
>>
File: 74671417653522.jpg (31 KB, 520x511) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
74671417653522.jpg
31 KB, 520x511
>>53867884
>czarodziej
ech żbsz zuchy
>>
File: jesz.gif (1 MB, 400x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jesz.gif
1 MB, 400x300
>>53867913
>>
>>53867913
>>
File: 1436918000772.png (94 KB, 206x225) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436918000772.png
94 KB, 206x225
>>53867913
>Ciebie
>Cię
>jednocześnie jednoznacznie negatywne nastawienie do adresata
ubij se
>>
>>53867913
Mózg może wykorzystywać tylko te symbole, które zna. Jest dosłownie niemożliwe, żeby mówił mi cos szyfrem, który muszę sprawdzać w internecie. Równie dobrze można założyć, że moja podswiadomosc zna japoński.
>>
>>53868024
>Równie dobrze można założyć, że moja podswiadomosc zna japoński.
Jest możliwe
>>
>>53867913
czekaj, możesz mieć rację. ostatnio zapomniałem kupić worki na śmieci, a potem śniło mi się, że kupowałem worki na śmieci. to może mieć sens
>>
>>53862932
>Co robić, żeby wydać się bardziej inteligentnym?
Daj sposób, by stać się bardziej inteligentny, mam w dupie wygląd.
>>
>>53868140
Wez mentaty
>>
>>53868140
Przestań odwiedzać 4chan to może przynajmniej wrócisz do poziomu wyjsciowego.
>>
no co tam, robaczki
>>
>>53868334
PO i unia zmiażdżona, wielkie zwycięstwo pisu i żelaznej damy w debacie.

a oprócz tego zrobili małemu muslimowi zjazd na chatę

Dziesięcioletni muzułmanin zrobił błąd ortograficzny, przesłuchała go policja (http://www.tvn24.pl)

W kłopoty wpędził siebie i swoją rodzinę 10-latek, muzułmanin z hrabstwa Lancashire (Wielka Brytania). Na lekcji angielskiego - jak twierdzi, przez pomyłkę - zamiast napisać, że mieszka w "szeregowcu" (ang. terraced house) podał, że mieszka w "domu terrorysty" (terrorist house). Szkoła zgłosiła to na policję, ta przesłuchała chłopca i wzięła pod lupę jego rodzinę. (http://www.tvn24.pl)
>>
>>53868334
dzisiaj już mu nie było do śmiechu

cały misterny plan w pizdu
>>
>>53868295
Coś w tym jest...
>>
>>53867913
ale ty wiedz, że to ten sam poziom co horoskopy, które są pisane w sposób jak najbardziej uniwersalny, żeby ludzie mieli wrażenie, że się spełniają
już pomijam kwestię samospełniającej się przepowiedni
>>
File: 1367103849609.gif (13 KB, 633x758) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1367103849609.gif
13 KB, 633x758
>tug dziewczyny maja casualny seks bo sa jebanymi pizdami, ale nie z taba
>>
>>53868511
dziewczyna może być pizdą, żeby mieć seks. ty nie
>podwójne standardy
>>
File: 1452907094118.jpg (187 KB, 720x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452907094118.jpg
187 KB, 720x600
>>53868511
>>53868657
dlatego tylko komunizm może nas uratować
>>
>>53868714
ZANDBERG KRÓLEM POLSKI
>>
>>53868714
Program Zandberga > Ruchaj Nie Gierkuj
>>
>>53868382
To nie był przypadek.
>>
>>53868714
ma moj glos
>>
File: 1009905_.jpg (65 KB, 600x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1009905_.jpg
65 KB, 600x480
>>53868841
>>
Anony, jak wznieść się ponad degenerację? Jak wznieść się ponad ludzkie popędy i chore myśli które toczą ludzkość?
>>
>>53868938
u mnie podzialala silka i dazenie do stania sie greckim polbogiem
>>
>>53868907
tylko hipsterski maoizm
>>
co się stało z /tv/, nie ma tam moderacji?
>>
>>53868998
kto potrzebuje moderacji kiedy są memy?
>>
NIEMCY IDĄ
>>
>>53868998
>/tv/
cos pomiędzy /mu/ a /b/
więc anonie, jaka moderacja?
>>
>>53869051
parę miesięcy temu były chociaż generale jakieś, no ale masz racje zuchu
>>
File: 7137428.3.jpg (89 KB, 500x714) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
7137428.3.jpg
89 KB, 500x714
Anony szanują?
>>
>>53869329
popierdolony jestes?
>>
>>53869329
>testosteron, czyli ilu przejedzonych aktorów można zmiescic w jednym filmie

a karolak najgorszy
>>
>>53868938
Noś zdjęcie swojej crush w portfelu i oglądaj je zawsze gdy cie kusi.
>>
>>53869469
Chyba masturbacja.
>>
>>53869457
>>53869462
t. pizdeczki
>>
>>53869469
Ale ja nie mam crush, anonku.
>>
>>53869552
To nos zdjęcie smug papieża. Będzie ci się wydawać że wszystko wie i drwi z ciebie. Aż ci będzie wstyd i zrezygnujesz.
>>
>>53869469
>fruzie
>wznoszenie się ponad ludzkie popędy
wybierz jedno.
>>
File: JPII.jpg (400 KB, 1134x1600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
JPII.jpg
400 KB, 1134x1600
>>53869636
Kurwa, to dobry pomysł.
>>
>>53869636
smiechlem w sumie
>>
File: 1453293079436.jpg (42 KB, 600x393) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453293079436.jpg
42 KB, 600x393
>>53869712
>>
>>53869646
Gdybyś miał prawdziwą crush i prowadził naprawdę degenerackie życie to byś zrozumiał.
>>
File: maxresdefault.jpg (85 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
maxresdefault.jpg
85 KB, 1280x720
>>53870048
>>
/r/ papieża z hitlerem
>>
File: 1871d7035158.jpg (74 KB, 440x320) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1871d7035158.jpg
74 KB, 440x320
>>53870048
>>
>>53870102
>>53870320

that face always makes me kek 2bh
>>
>>53870422
>>
Czy papież dążył do przymierza z Hitlerem?
>>
1/2
>Faszyzm jest grą kłamstw i iluzji skrywających istotę rzeczy.

>Faszyzm wyrasta z pragnienia zmiany, z frustracji i niezadowolenia, z upokorzenia, z braku sensu, z doznania słabości i niemocy, a co z tym idzie, z lęku i poczucia przytłoczenia.

>Faszyzm jest więc głosem życia przegranego, przerażonego własną bezsilnością. Zarazem jest najpełniejszą formą słabości i całkowitym uznaniem klęski. Udając bunt, jest w rzeczywistości całkowitym podporządkowaniem.

>Faszysta tęskni za wielkością i chwałą, lecz jedyną wielkość, w jaką wierzy, osiągnąć może zaprzeczając sobie, wyrzekając się własnego życia i podporządkowując się Sprawie – Sprawie Boga, Narodu czy Państwa – tak, aby Sprawa wypełniła go bez reszty, uwolniła go od niego samego, zanegowała to wszystko, czym sam jest i czego nienawidzi jako własnej słabości, nieudolności, niepewności.

>Faszyzm nie obiecuje zatem wyzwolenia życia, lecz jego anihilację. Gdy mówi o ruchu, energii, dynamice, kieruje je jedynie na zniszczenie, nigdy na tworzenie, bo faszysta nie zna tworzenia.
>>
>>53870854
2/2
>Faszysta wierzy jedynie w siłę. Pojmuje ją wyłącznie jako brutalną i bezwzględną władzę niszczenia i podporządkowywania. Upokorzony swym obecnym poddaństwem, gotów jest poddać się sile totalnego panowania, przekonany, że zabijając go, siła udzieli mu swej części.

>Faszysta nie umie pojąć siły inaczej niż jako upostaciowanej. Dlatego Sprawa zazwyczaj znajduje swe siedlisko w wodzu. Poddanie się Sprawie oznacza bezwzględną lojalność i zdyscyplinowane podporządkowanie się rozkazom. Także zło musi zyskać ludzką postać – faszyzm nie może istnieć bez wroga. Wróg jest zarazem silny i słaby. Jest silny, bo nadał rzeczywistości jej obecny kształt. Jest słaby, bo odpowiada za słabość odczuwaną przez faszystę, jest tej słabości źródłem i postacią. Wróg jest uzewnętrznioną postacią życia faszysty, której faszysta w sobie nienawidzi.

>Faszysta pragnie usunięcia, fizycznej eksterminacji wrogów. Nie umiejąc pomyśleć świata bez poddaństwa, nie chce być poddanym. Nie umiejąc pomyśleć tworzenia, pragnie tylko stać się częścią „siły niszczącej wszystko poza sobą samą”.

>Faszyzm jest więc wytworem naszego świata o tyle, o ile rodzi się z wpajanego nam przekonania o niemożności ludzkiego braterstwa, twórczości i wspólnoty. Jest ostatecznym triumfem żądzy panowania obezwładniającej tych, którym panowanie nie jest dane.
>>
>>53870854
a waszym ustroju murzynow bija
>>
>>53870901
t. Anon debil.

Tak mi się to skojarzyło z /pol/. Wszystko się zgadza.
>>
File: original.jpg (83 KB, 800x924) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
original.jpg
83 KB, 800x924
>>53870854
>>
File: 1452187399246.png (922 KB, 1224x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452187399246.png
922 KB, 1224x600
>>53870854
>>
>>53870854
>>53870894
większość ludzi która popierała faszyzm raczej by powiedziała o równomiernym rozwoju państwa dzięki któremu do ich wsi zawitała kolej, pracach socjalnych i korporacjach dzięki którym nie zdychali z głodu na ulicy(nie żebym uważał faszyzm za specjalnie dobry system polityczny)
>>
File: screencap.png (52 KB, 1435x215) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
screencap.png
52 KB, 1435x215
>>53870939
Goebbels to taki jebany plebs. Dobrze, że Hitler ustawił go do pionu.
>>
SW VII is okay rodziny.
>>
>>53870998
No i co chodzi? Nawet nie są muzułmanami bo piją piwo.
Jetes rasistą?
>>
File: margareti.gif (1 MB, 245x265) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
margareti.gif
1 MB, 245x265
ANTONIO MARGAREEEETI
>>
>>53871512
jebaaaaaany pleeeeeeebs

idź się udaw gyrosem, grubasie
>>
>>53871512
MARGAREEEEEEEEEEETI
>>
File: 1449447690258-1.jpg (115 KB, 770x769) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449447690258-1.jpg
115 KB, 770x769
[Blini intensyfuje]
>>
File: gr.gif (360 B, 16x11) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
gr.gif
360 B, 16x11
lubię w dupę
>>
>>53871512
bandziorno
>>
>>53871512
płańć długów
>>
>>53871726
intensyfikuje*
>>
>>53871547
Lepiej zacznij odkładać wypłaty 3 miesięcy aby kupić prawdziwy olej, oliwkowy, a nie jakieś słonecznikowe i inne pod-produkty których zażywasz, ty wysmarkany hobo.
>>
Byłem dzisiaj w kinie na Nienawistnej Ósemce.

Jakaś tępa kurwa przylazła na seans z kilkuletnim dzieckiem. Zaciągnęła tego biednego dzieciaka na trzygodzinny film, w którym ludzie rzygają krwią po wypiciu zatrutej kawy i odstrzeliwują sobie łby. Oczywiście dzieciak zaczął płakać przy pierwszych mocnych scenach. Matka oczywiście go nie zabrała, tylko spokojnie obejrzała film do końca.

Zgadujcie miasto.
>>
>>53872036
P*znań
>>
File: 1448961409094.png (100 KB, 352x345) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448961409094.png
100 KB, 352x345
>>53871832
>tfw shit polish
>>
>>53872036
Poznań

tylko tam robaki łażą na takie rogackie gówno
>>
>>53872036
Sosnowiec
>>
>>53872036
Gdańsk/Warszawka/Krakówek
>>
ANICYCE
>>
>>53872036
a słyszałem, że ludzie narzekają, że brutalny, jakby nigdy tarantino nie widzieli
>>
File: 1447871308176.jpg (195 KB, 752x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447871308176.jpg
195 KB, 752x1024
>>53872139
W*rszawa. Masz azjatkę w nagrodę.

W sumie to większe pretensje mam do ludzi, którzy wpuścili ją na ten seans z małym dzieckiem. Nie trzeba znać się na filmach żeby wiedzieć, że filmy Tarantino są w chuj brutalne. Kurwa, właśnie dlatego nie cierpię chodzić do kina. Środa, seans w południe, myślałem, że będzie pusta sala. No i była. Poza mną i tą szmatą.
>>
>>53872036
I co w tym złego, to tylko film. Lepiej żeby dzieci oglądały takie coś i rozróżniały życie od fabuły, albo nawet dowiadywały się, że życie nie jest zawsze piękne, niż były schronione w jakiejś chorej bańce stworzonej przez ich rodziców, oglądając My Little Pony.
>>
>>53872277
Spokojnie, niedługo Warszawka zniknie z powierzchni Ziemi.
>>
>>53872338
Zmieniłeś proxy, ty pseudokoreańska szmato?
>>
File: 1435976629715.jpg (131 KB, 565x575) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1435976629715.jpg
131 KB, 565x575
>>53872232
ANITWARZE
>>
>>53872398
Jeśli masz coś konkretnego do powiedzenia o filmach lub o logice wyrażonej przez mój poprzedni post proszę to napisać, inaczej nie ma sensu rozmowa.
>>
>>53872036
a czy film byl chociaz dobry?
>>
File: Polska bombaaa.png (2 MB, 1140x1050) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Polska bombaaa.png
2 MB, 1140x1050
>>53872365
>>
File: 1390201801773.jpg (83 KB, 500x667) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1390201801773.jpg
83 KB, 500x667
>>53872482
ANIMARYNARKI
>>
>>53872232
>>53872482
Sprosne.
>>
File: 1423920727027.gif (1 MB, 640x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423920727027.gif
1 MB, 640x360
>>53872604
masz tu coś naprawdę sprośnego waflu
szybko bierz zanim szatniarz usunie
>>
File: 1387693803518.jpg (432 KB, 753x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1387693803518.jpg
432 KB, 753x800
>>53872604
A gdzie tam od razu sprośne wafel. Wolisz picrel?
>>
>>53872535
Lepszy od Django i tamtego filmu o IIWŚ, jakkolwiek się nazywał, chociaż to i tak nie jest znowu jakieś osiągnięcie.

Powiem, że jest warty obejrzenia, ale nie jest warty wycieczki do kina. I nie powinien trwać 3 godzin.
>>
File: peopledie.jpg (24 KB, 640x368) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
peopledie.jpg
24 KB, 640x368
>>53872581
ANIFILOZOFIA
>>
>>53872738
ANIRODZICELSTWO
>>
>>53872498
Dziecko miało góra cztery lata, kretynie. Po seansie widziałem, że spało. Sam oglądałem Robocopa mając 9 lat, ale wtedy przynajmniej jako tako rozumiałem co się dzieje na ekranie.
>>
>>53872738
ANIKRUCJATA
>>
>>53868714
zoidberg
>>
File: 1380133677915.jpg (268 KB, 1024x687) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1380133677915.jpg
268 KB, 1024x687
>>53872805
ANIŻYCIEJAKWMADYCIE
>>
>>53872888
TAŃCZ KURWO
>>
>>53872716
ja dzisiaj idę, bo tania środa. tamten film o IIWŚ to bękarty wojny
>>
>>53872888
nie ma to jak tripy
>>
File: 1407445094043.jpg (174 KB, 1024x945) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1407445094043.jpg
174 KB, 1024x945
>>53872907
ANIPOŻARSILNIKA
>>53872967
nie ma to jak skrypt na gety, tańcz kurwo
>>
File: 1452428236772.jpg (21 KB, 261x259) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452428236772.jpg
21 KB, 261x259
>dobrowolne oglądanie "filmów" cuckoldino
>>
ej zuchy, to co po tej wczorajszej debacie bedzie ustalone? przyjedzie bratnia pomoc z niemiec czy nie?
>>
File: 1453245155054.jpg (2 MB, 1278x1920) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453245155054.jpg
2 MB, 1278x1920
kpop
>>
File: JoJo49.jpg (258 KB, 552x736) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
JoJo49.jpg
258 KB, 552x736
>>53872232
ANIBICE
>>
>>53873025
to taka sama marka jak woody allen żbsz

albo sie lubi "jego" filmy albo nie
>>
File: 1435351594545.jpg (63 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1435351594545.jpg
63 KB, 1280x720
>>53872805
>>53872907
Animięśnie.
>>
>>53872716
Ja tam powiem, że zarówno Inglorious Basterds, jak i Django Unchained przyjemnie się ogląda. Może nie są to filmy które dodają coś nowego i istotnego do sztuki kina, ale dobrze spędza się czas. Scena z Samuelem Jacksonem płaczącym nad jego martwym władcą wzbudza zawsze mocny kek.

>>53872797
No i chuj, teraz wyrośnie z niego następny Dylan Klebold.

Skoro był taki mały, to najprawdopodobniej nie rozumiał nawet co się dzieje na ekranie i płakał z powodu głośnego dźwięku kina (sam mówisz że zaczął po pierwszych mocnych scenach). Obojętnie z tym, może to nie podobać się anonom tutaj, ale dzieciakowi więcej grozi patologia w Polsce, niż w filmie Tarantina.
>>
>>53873074
abyby sram ci na brzuch

robić gówno "ale on tak zawsze XD trzeba lubić"
>>
File: 1438625064187.jpg (2 MB, 1365x2048) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438625064187.jpg
2 MB, 1365x2048
>>
File: 1396642979751.gif (3 MB, 320x180) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1396642979751.gif
3 MB, 320x180
>>53873109
ANIDZIDA
>>
>>53873135
Dziekuje za odpowiedz, bede mial to na uwadze
>>
NOWY DUBSY

>>53873166
>>53873166
>>53873166
>>
>>53873184
>koriabu
WYPIERDALAJ Z TĄ NITKĄ
>>
>>53871277
Dosłownie kurwa "Rok 1984"
Thread replies: 313
Thread images: 116
Thread DB ID: 454511[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.