[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
NEDERDRAAD
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 313
Thread images: 35
File: 1441227210047.png (402 KB, 500x728) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441227210047.png
402 KB, 500x728
huis neder editie

iedereen welkom
behalve krulbroodjes
>>
cara
>>
File: grimbergen.jpg (127 KB, 700x506) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
grimbergen.jpg
127 KB, 700x506
ik ga nog even een biertje pakken
>>
IK WIL NIET NAAR SCHOOL MORGEN JONGENS
>>
https://livebunker.rocks/chat/int
>>
Your beer sucks
>>
Gebruikt er iemand van jullie eigenlijk nog dejimachan?
>>
>>53847035
>dejimachan
>ooit
>>
>>53846940
>grimbergen
schijtbier oetz
>>
>>53847035
ikke
>>
File: hammersgrin.jpg (15 KB, 391x308) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hammersgrin.jpg
15 KB, 391x308
>>53846916
Soort van. Hoef niet alles aan mezelf uit te leggen want ik weet vaak al wat ik denk. Ik heb heel goed rapport met mezelf.
>>
>>53847091
geef de jouwe maar aan mij dan
>>
>>53847006
>niet wetend dat België en Nederland samen ongeveer de helft van alle biermerken in bezit hebben
>>
>>53847144
Speak english you fucking waterjew
>>
>>53847203
wat is dit dialect toch?
>>
File: rb.jpg (232 KB, 693x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
rb.jpg
232 KB, 693x960
>>53847144
Neemt niet weg dat jullie bier smaakt als rioolwater
>>
>>53847203
hier spreekt men vlaemsch
>>
>>53847261
dit oetz
maar amerikaans bier is nog veel erger
>>
>>53847261
Hertog Jan is prima bier
>>
>>53847203
>waterjew
>woont op een eiland

oetz
>>
>>53847218
Southern
>>53847269
WALEN
A
L
E
N
>>
>>53847261
gebaseerde vandersteen-achtige tekenstijl

rode ridder beste prentjesboeken ooit
>>
>>53847384
>southern
het klinkt niet echt brabants ofzo
is het uit zeeland? ben niet echt bekend met zeeland
>>
>>53847384
Ik heb geen flauw benul waar gij op doelt met die reactie. Probeert ge soms te zeggen dat Walen 2de een bende bloedzuigers zijn op het graafschap Vlaanderen?
>>
>>53847412
Southern is spoken in the south.
>>
>>53847489
dus toch zeeland
>>
>>53847412
Volgens mij is het Fries.
>>
>>53847473
Walloons should control Belgium
>>
>>53847531
Nu is het duidelijk kindjes, dit is henk met zijn proxy die gekke vlaams separatisten en andere knulletjes fopt.
>>
File: image.png (168 KB, 600x513) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.png
168 KB, 600x513
welterusten iedereen :3
>>
>>53847628
Slaap ze lammetje
>>
>>53847622
wat een boefje is het toch
>>
>>53847622
I'm not a proxy. Also
>belgium national pride
>>
ik wil dildoflikker in zijn strakke kontje neuken
>>
Kan niet slapen foek.
>>
>>53847907
jossen
>>
>weer nachtdienst
ik wil niet meer
>>
File: 1426080761053.jpg (5 KB, 213x144) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1426080761053.jpg
5 KB, 213x144
kanker waarom ben ik zo degeneraat?
waarom kan ik niet gewoon op normale zooi jossen?
>>
>>53848286
>degeneraat
gedegenereerd
>>
>>53847715
hier liggen twee kontpluggen met bontige staart. proberen? :33
>>
>>53848392
Dank je wel ? sowieso is het een nep woord die nooit iemand gebruikt irl
>>
kannieslape
zalk nog een biertje pakken
>>
>>53848603
uiteraard
>>
>>53848603
doe dat maar
;_;
>>
>>53848730
>>53848732
hoop dat 't helpt oetz
>>
Hallo vrinden, morgen werk. Nog 1.5 maanden werken en ik kan zorgen dat ik ontslagen word en een WW uitkering krijg.
>>
hallo
>>
>>53848810
>WW
das maar drie maanden toch

>>53848812
hoi
>>
>>53848853
Genoeg om even vakantie te hebben voor ik weer naar school moet
>>
File: thatsthejoke.jpg (22 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
thatsthejoke.jpg
22 KB, 480x360
>>53845819
>correcting my deliberately mispelled dutch (for humorous effect) about how shit i am at dutch

I'll learn proper dutch, but you clogpeople need to learn a sense of humour

t. brum
>>
>dvw minder depressief dezer dagen maar nog altijd een melancholische sukkel.

https://www.youtube.com/watch?v=qqXsyk5ZmCo


Hoe gaat het ermee, /neder/ ?
>>
>>53848422
>irl
ihel

Waar jos je zoal op?
>>
File: 1440019661677.jpg (110 KB, 720x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440019661677.jpg
110 KB, 720x960
http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/2589954/2016/01/19/Militairen-slaags-met-jongeren-in-metrostation-Molenbeek.dhtml

Jezus
>>
File: 1445712169464.jpg (172 KB, 900x1319) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445712169464.jpg
172 KB, 900x1319
Wanneer zijn jullie begonnen met werken? Ik weet het nog niet zeker maar ik denk dat als ik 45 of zo ben mijn eerste baan ga starten.
>>
>>53849024
kil uwzelf
>>53848951
grappig man

ik wil echt zo graag mezelf hangen nu.
>>
>>53849024
moet vroeg op
ritme is naar de klote
kan niet slapen dus neem nog maar een biertje
zal wel korte nacht worden en gare dag morgen
>>
>>53849196
>Waar jos je zoal op?
Niet lachen maar uhm vrouwen die vreemdgaan.
Begon allemaal met van die verhaaltjes lezen erover maar het escaleerde fml
>>
>>53849418
>ritme naar de klote
voor hoe lang al?
ik zit nu op 2 jaar en een beetje dat m'n ritme kapot is
>>
>>53849472
heb volgens mij altijd al gehad, moeite met opstaan en als ik niet oplet dan blijf ik te lang wakker

maar heb nou een week of drie geen/weinig afspraken gehad dus dan wordt het steeds erger
>>
File: dutchforcuck.png (888 KB, 944x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dutchforcuck.png
888 KB, 944x720
>>53849459
En zie je jezelf dan als de man van die vrouwen? Ben jij misschien een soort hoorndrager?
>>
>>53849459

Dit vind ik ook geil, maar ik zie mezelf dan altijd in de positie van de man waarmee een vrouw vreemd gaat, dus ik schaam me niet.

Iets in me vindt het gewoon geil dat je een vrouw overtuigd om een of andere arme beta te verraden.

Maar vreemdgaan porno is altijd te nep
>>
https://www.youtube.com/watch?v=rf1cDtNBV_A
>>
>>53849598
Ja, ik zie mezelf dan als de man van de vrouw, inderdaad.
Voelt kut man vooral na de fap....
>>53849670
Ik dacht eerst ook altijd maar realiseerde ik me dat ik me als de man inbeeldde.
>>
Is het niet gewoon het idee dat je de vrouw als minderwaardig behandelt?
>>
>>53850049
Maar dat zijn ze toch ook?
>>
algiuen me dijo que Suriname posta aqui, es verdad? quiero su bandera
>>
>>53850319
nee dat hoeft niet.
mayo op m'n friet is prima
>>
>>53850180
ja
daarom snap ik ook niet waarom iets als femdom überhaupt een ding is

>>53850319
k
>>
Heeft iemand enig idee hoe je van een fetish afkomt?
Is het uberhaupt mogelijk?

>>53850049
Nee juist andersom
>>
emily is echt kankersaai
>>
>>53850419
fetisj

en de rode peper methode natuurlijk
>>
>>53850600
Nee jij
>>
>>53850625
kanker heb je ook een echte oplossing of zijn de twee keuzes zelfcastratie of gedegenereerd blijven?
>>
Ik ga misschien maar eens slapen. De normaaltjes moeten mij spullen leveren omdat ze te dom zijn om goede apparatuur te maken dat niet kapot gaat na enkele jaren. Nou moet ik van geld dat normaaltjes voor me verdiend hebben spul kopen wat andere normaaltjes voor me gemaakt hebben en wat een normaaltje dan komt bezorgen. En omdat normaaltjes zo lui zijn bezorgen ze het niet eens op normale tijden maar alleen tijdens "kantooruren".

Ik haat normaaltjes zo erg.
>>
>>53850750
Rode peper methode werkt gewoon hoor. Het is misschien pijnlijk maar dat moet want anders zou het ook niet werken.
>>
>>53850647
neger
>>
>>53850860
Wat is het dan precies?
Google geeft geen antwoorden.
>>
>>53850899
Staat in het archief als het goed is.
>>
>>53851071
Ik heb gezocht op "rode peper" en niets
Ik heb gezocht op "red pepper" en alleen kookrecepten
"red pepper" + method niets.
>>
morgen college. God bepaalt:

0-4 = ik ga
5-9 = ik ga niet

ROOLLAANN
>>
>>53851277
veel plezier thuis, nu kan je lekker schijtpalen met mij morgen!
>>
>>53851277
>hier betaalt hij 1900 euro voor
>>
Was William of Orange a traitor for going to Britain and never going back to the Netherlands?
>>
>>53851328
yes he fucked our economy to fuel theirs fucking CUNT
>>
neuk jullie allemaal de kkrmoedr
>>
morgen wordt leuk
>>
Ik werd net wakker en wist 5 tellen helemaal niks, de dag niet, de datum, waar ik een afspraak heb, zelfs mn gvd naam niet.
Is dit hoe alzheimer begint?
>>
>>53856776
Ja.
>>
>>53856776
Nee, je werd net wakker oelewapper
>>
>>53856976
Ben jij altijd je naam vergeten als je net wakker bent?
>>
school
school is echt een hel
je ziet mij pas lachen
na de bel
>>
>>53857353
damn...
>>
>>53857353
school
vind ik echt een hel
je ziet mij pas lachen
na de bel
>>
>>53857161
Ik heb zo'n idee dat je meer cocaïne moet snuiven.
>>
>dvw ik vrijwel elke ochtend dezelfde kjoetie zie ik de bus
>dvw ik me aangetrokken voel
>dvw ze waarschijnlijk minderjarig is
>>
>>53846868
Welke stad is de beste in NL?
>>
>>53857815
bed
ik wil mijn bed niet uit
maar als het moet
gebeurd het met gekreun en geluid
>>
>>53858142
utrecht and haarlem

rotterdam is the worst city dont go there
>>
>>53858214
How is Den Haag? I have family there.
>>
>>53858226
kan je dat dan niet beter aan hen vragen
>>
>>53858341
Ze zullen me vertellen dat het de beste stad op de wereld
>>
File: Roetmop.jpg (8 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Roetmop.jpg
8 KB, 480x360
>>53858385
>Den haag
>beste stad van Nederland

Gaan we grappig doen?
>>
>>53858793
Wat is er mis met het noorden?
>>
>>53858841
Op muh aardbevingen na is het hier best wel te doen.
>>
>>53859333

in Groningen stad heb je daar geen last van, het zijn enkel de boerenpummels in de provincie
>>
>>53859821
>2016
>boer zijn
>>
>>53859821
>boerenpummel
Ik voel mij aangesproken.
Ik woon lekker in "het epicentrum", zitten wel scheuren in de gevel, maar ik maak me er niet druk over, word toch gratis gerepareerd.
>>
>>53859987
Dan kan de gaskraan wel een beetje meer open.
>>
Wat zijn jouw favoriete Nederlandse spreekwoorden en idiomen /neder/?
>>
>>53859987

voel je de bevingen zelf?
>>
>>53860333
School
Vind ik echt een hel
Je ziet mij pas lachen
Na de bel
>>
How tall are your girls?
>>
>>53860435

I'm 6'1, and some of the hockey girls in the Netherlands make me feel like a manlet
>>
Oh jongens m'n nieuwe harde schijf kan elk moment binnen komen, wat een pret.
>>
>>53860425
dat is een gedichtje
>>
>>53860333
> De stômste boere hebbe de diekste petatte

dit zeggen we vaak in Limburg
>>
>>53860487
>huidige jaar
>harde schijf
opa aub
>>
>>53860664
anon aub ik heb al twee SSD's, ik moet toch ergens al mn zooi kwijt kunnen?
>>
>>53860408
Een paar keer ja, het is wel grappig, alles begint op en neer te gaan en je raakt je balans kwijt, het is maar 2.5 op de schaal van richter, dus dat is helemaal niets. Op lange termijn richt het schade aan, maar zolang mijn huis word gerepareerd mogen ze gewoon doorboren.
>>
>>53860664

Kanker aub
>>
"K" Staat voor krulbroodje btw.
>>
>>53861721
>btw

RIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE RANDSTADDDDDDD ERUITTTT
>>
>>53861749

What zeg you?
>>
>>53861721
bij tde weg?
randdebiel
>>
Zometeen intakegesprek voor mijn vrijwilligerswerk/praktijkuren... Ik ga eindelijk iets nuttigs doen voor de maatschappij.
>>
>>53861995
>vrijwilligerswerk
word je wel betaald?
>>
>>53849316
Ik vraag me echt af wat hun instructies zijn voor wapengebruik als een van die soldaten overmeesterd zou worden.
>>
>moest vandaag om half vijf opstaan voor werk
kanker
>>
Ik ben eindelijk klaar met mijn werkt voor vandaag, wat een lange dag zeg!
Ik heb wel twee uurtjes gewerkt, sjonge jonge.
>>
Over een paar jaar mag ik loonslaaf worden jongens. Ik kan niet wachten om hard te werken om de videokaarten van hamsterpaler of 77IQ te betalen.
>>
>>53862414
Twee uurtjes! Toe maar!
Ga eens wat harder werken, nietsnut. De maatschapij heeft al zoveel voor je gedaan. Het is tijd dat je iets terug doet.
>>
>>53862435
Waarom over een paar jaar pas? Hup, aan het werk nu.
>>
>>53862463
>maatschapij
Ga maar gauw terug naar jouw mbo-baan en richt jouw woede niet op mij af.
>>
>>53862507
Ik moet eerst een diploma hebben want ik heb helemaal geen andere werkervaring oetz
>>
>dvw geen Pesky om me in mijn kontje te neuken
>>
>>53862625
>dvw wel super lief en schattig knuffelottertje om mij in mijn strakke vossenjongenskutje te yiffen terwijl hij aan mijn halsbandje trekt en mij een brave jongen noemt
>>
Ey wanneer gaan we vlaanderen nou annexeren
>>
Wanneer paalt dildoflikker weer eens?
>>
Wat is er toch mis met al die neonaziflikkers en die furries overal?
>>
>>53863121
Welkom op 4kanaal?
>>
>>53862625
>>53862747
zelfdeflikker
>>
>>53863369
Hoe nieuw?
>>
File: hammyhmmm.gif (868 KB, 540x350) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hammyhmmm.gif
868 KB, 540x350
>>53862533
>diploma halen
Daar heb ik niks aan. Dat kost mij alleen maar geld. Je moet centjes gaan verdienen voor mij.
>>
>>53863421
bedankt voor de jij lieve schat
>>
>>53863474
>le ik deed maar le alsof le ik le niks weet XD

+1
>>
>>53863507
2 jij's op één dag
wauw gozer
>>
>>53857815
Tmo?
>>
Wie /loonslaaf/ hier?
>>
W-Wat gaan jullie doen op Valentijns dag?
>>
>>53851328
You mean III? Yes he was.
>>
>>53863837
Naar olifantjes kijken in de dierentuin
>>
>>53863837
Schijtpalen.
>>
>>53863787
9 tot 17, elke dag
>>
File: img_7521m[1].jpg (95 KB, 450x324) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
img_7521m[1].jpg
95 KB, 450x324
>>53863974

Dit echt 100% dit gewoon. Er is maar 1 ding waar ik echt plezier aan beleef en dat is schijtpalen.
>>
>>53862011
Nee, dat is de grap van vrijwilligerswerk.
>>
>>53863597
Mxa <33
>>
biemel :DDDD
>>
File: hammyupset.gif (957 KB, 500x420) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hammyupset.gif
957 KB, 500x420
Help! Ik moet op een autist passen! En in plaats van dat ik er voor betaald krijg moet ik hem betalen!

Dit is NIET de baan waar ik op gesoliciteerd heb.
>>
>Nederland krijgt minstens 90.000 asielzoekers in 2016 volgens de huidige officieuze vooruitzichten
>>
>>53864508
>gesoliciteerd

Waar heb je op gesolliciteerd? Dat klinkt als een hoorndrager.
>>
>>53864508
Blijkbaar wel. Stop er nou gewoon maar mee.
>>
>>53864552
volgens mij stond er tot 90000 meneer de aasman
>>
Er zat vandaag een Marokkaan met een Bane t-shirt op de tram. Waarom zijn allochtonen zo'n miemmensen jongens
>>
>>53864508
Komt hij niet op jou passen?
>>
>>53863837
Net als heel /mlp/ doet, eten met mijn vrouwfu
>>
>>53864613
I-ik wou James Bond zijn.

>>53864616
Dan heb ik maar 534 uur WW en ik kom nooit aan een andere baan. Ik heb een familie, een hond, zes katten, viertien cavia's en een zieke moeder waar ik allemaal geld voor moet verdienen. Die komen straks allemaal op straat als ik mijn baan kwijt raak en net nu het koud begint te worden.
>>
>>53863837
Met waifu knuffelen en eten.
>>
>>53864647

>tot 90.000

Hoe had je dat in gedachten dan? Er is geen grensbewaking dus je weet niet wie er binnen komt. Degene die binnenkomen hoeven niet weg want je krijgt of een verblijfsvergunning of je wordt gewoon illegaal wat niet meer strafbaar is. De gemeente betaald je ziektekosten, kinderen krijgen verplicht onderwijs en voor de rest bedbadbrood. NL heeft geen enkele maatregel genomen om te regelen hoeveel mensen binnen komen. Daarnaast hebben ze het aantal dat binnen zou komen nogal onderschat. Komt nog eens bij dat Zweden de grens heeft dichtgeflikkerd en Duitsland nu ook strenger begint te worden en NL nog altijd helemaal geen fuck heeft gedaan. Het is realistischer om 90.000 als minimum aan te houden omdat 'tot 90.000' helemaal niet mogelijk is en omdat maatregelen in andere landen meer mensen deze kant op zal brengen.
>>
>>53864817
Ik bedoelde dat je toch iets gruwelijks fout hebt gedaan als je er pas zo laat achter komt wat de baan eigenlijk inhoudt.
>>
>>53863837
>Valentijns dag?
Kanker anglofiel het is Valentijnsdag, zonder spatie.
>>
>>53863837
>dvw geen vd
>>
>>53864053
9 tot 5, killt je brein
>>
File: 1387874342861.jpg (36 KB, 610x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1387874342861.jpg
36 KB, 610x450
>>53864995
>>
>>53864881
>>53864737
Wie is jouw vrouwfu?
>>
>>53862011
Ik word betaald met P R A K T I J K E R V A R I N G. Dat kan ik wel gebruiken want ik heb 40 uur van dat soort nodig.
>>
Binnenkort solliciteren voor stage.

This is going to be fun.
>>
>>53865554
https://www.youtube.com/watch?v=8XxOh1ChwvI
>>
>>53865554
rand
>>
File: 1448200046007.jpg (13 KB, 249x242) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448200046007.jpg
13 KB, 249x242
>>53864382
>>
>>53865503

Algemeen geaccepteerde lulsmoes voor gratis werknemers. Lijkt een beetje op traineeships. DIT is JOUW KANS om dit dat ZUS EN ZO. Mag je lekker 5 jaar onderbetaald werk doen onder het mom van ervaring opdoen. Werkgevers lachen zich rot om zulke mensen.
>>
File: randstad.jpg (74 KB, 620x378) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
randstad.jpg
74 KB, 620x378
>>53865554
>>
>>53865843
Dit.
Hoe kunnen mensen zo naïef zijn?

Hier was laatst ook een uitzending over bij De Monitor.
>>
>>53865554
Waar ga je solliciteren?
>>
>>53864664
>tram pakken
>buiten gaan

waarom
>>
File: 1453047346444.jpg (27 KB, 508x524) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453047346444.jpg
27 KB, 508x524
>/tr/ zit altijd helemaal vol met belgische en nederlandse vlaggen
>>
File: 1451150107898.jpg (44 KB, 960x497) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451150107898.jpg
44 KB, 960x497
>>53866391
geen zorgen ik zit ook hier

PRAISE TENGRI
>>
>>53866391
Domme kikkerpaler.
>>
>>53854978
Hoezo
>>
>>53866450
domme domme kikker paler
>>
>>53865843
Ik ben echt een vrijwilliger hier, en de ervaring die ik ga op doen lijkt me nuttig. Zo hoor ik ook van andere studenten.

Ik heb gelezen over het fenomeen waar jij het over hebt.
>>
Mijn basisbeurs houdt er mee op volgende maand. Nu moet ik werken naast mijn studie of z'n domme lening afsluiten, kut overheid
>>
>>53867299
Dat krijg je als je niet stempt op de sossen
>>
>>53864923
>Er is geen grensbewaking
dat is er wel? de marechaussee toch?
>>
Goed nieuws vrienden

Ik heb zonet bevestiging gekregen dat ik geaccepteerd ben om op betaalde internship naar The Creative Assembly (total war, alien isolation,.) te gaan.

hoeza!

Wat is jouw dagbezigheid /neder/?
Buiten schijtpalen dan.
>>
>>53867489
gedokst kkrflikkr
>>
>>53867299
>dvw nog steeds stufi
>>
>>53867489
beetje met de studie bezig
>>
>>53867489
Ik heb Taleworlds overgenomen. De deal was een beetje moeilijk omdat ik destijds in Antartica was maar gelukkig kon het wel doorgaan.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=6w7KEcT8WEQ
>>
>>53867489
wat studeert ge
>>
>dvw je in de bus zit en stondhttp://hentaihaven.org/honoo-no-haramase-paidol-my-star-gakuen-z-episode-1/ als een paard zit

Pittige leuke voel
>>
>>53867483

Nog nooit de grens over geweest zeker? Er is niemand die checkt of je de grens over loopt laat staan dat er iemand is om je tegen te houden als je nummer 90.001 bent. Dat is hier in NL zo maar ook aan de buitengrenzen van Europa. Zie ook die ene journalist die de oversteek maakte bij Turkije. Er vaart eens in het uur een patrouillebootje voor de show en dat is het. Er is geen grensbewaking.
>>
>>53867927
wat is dit?
kijk je chinese tekenfilmporno in de trein?
>>
>>53868037
*deze
>>
>>53868037
Huh oh lol ik plakte deze link er perongeluk in (smortphone)

Maar ja geniet in ieder geval
>>
>>53867927
>this hentai involves a bunch of idols singing about getting fucked while getting fucked.
Koek klinkt goed.
>>
>>53867693
mbo student?
>>
>>53867902
Game development.
>>
File: image.jpg (61 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
61 KB, 600x600
>>53868159
>>
>>53868159
Wel niveau is dat, hbo?
>>
>>53868159
interessant
>>
>>53868230
profesionele bachelor, 3 jaar.

Klinkt gek om dat te kiezen als richting, maar het is wel degelijk een richting met potentieel, doordat het niveau van begin enorm hoog ligt.

Leuk extratje is gekke dingen te weten komen studios die valsspelen met promomateriaal.
>>
>>53867299
Waarom?
Hoe lang heb je hem al?

Heb je geen aanvullende beurs?
>>
>>53868150
Nee?
>>
File: 1447492525578.png (70 KB, 755x801) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447492525578.png
70 KB, 755x801
Ik ga miems studeren jongens. Als ik uiteindelijk afgestudeerd ben over 25 jaar ga ik bij knowyourmeme of ED werken.

Misschien krijg ik Richard Dawkins wel als professor.
>>
>>53868323
nieuwe stufieregeling
>>
File: DSC_0006.jpg (3 MB, 3840x2160) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DSC_0006.jpg
3 MB, 3840x2160
In welk ziekenhuis ben ik
>>
>>53868448
Mijn droom is om Hiroshima op te volgen als 4kanbaas.
>>
>>53868491
Is dit het nieuwe Flevoziekenhuis? Zou niet meer weten hoe het er uit ziet, was 20 jaar geleden dat ik daar was.
>>
>>53868143
Goeie ruk was dat
>>
>>53868559
gerapporteerd
>>
>>53868574
Oké.
>>
File: 1448365648692.png (23 KB, 415x405) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448365648692.png
23 KB, 415x405
>>53868559
>SCHOOL
Minderjarig gespot.
Als je ouder dan 18 bent dwingt niemand jou, dus gewoon stoppen als je er geen trek in hebt
>>
>Mooie vrouw naast me in de bus
>Mooie vrouw tegenover me in de trein

RIEEE LAAT ME MET RUST GODVERDOMME
>>
>>53868687
>buiten gaan

Daar zit je fout
>>
>>53868687
Wat is er mis met een mooi uitzicht?
>>
>>53868710
Moet wel

>>53868828
Omdat ik voel hoe erg ze me haten
>>
>>53868491
is dat ter gooi?
0 3 5
3
5
>>
>>53868877
Doe niet zo randig, niemand haat je
>>
>>53869094
Ze weten dat ik ze knap vind en ze vinden mij maar een verliezer. Toen we de trein uitliepen keek ze me aan! pure haat oetz
>>
>>53869156
Ik ken die blik oetz.
Ik hoop elke dag dat er een grote europese oorlog uitbreekt waardoor de vrouw man ratio 4:1 wordt ofzo, dan ben ik ineens een 8 puur door mijn penis
>>
File: mijnleven..png (8 KB, 237x216) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mijnleven..png
8 KB, 237x216
GEWOON NEUK MIJN SCHIJT OP FAMILIE
>>
>>53869156
Als ik in de trein of bus zit en ik heb oog contact met een gril dan kijken ze mij nooit boos aan. Misschien staar je gewoon iets te veel, anon.
>>
File: happy-computer-kid.jpg (92 KB, 728x1092) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
happy-computer-kid.jpg
92 KB, 728x1092
Jongens, hoe kan ik de school hekken, kan iemand mij goede software voor op usb aanraden?
ik heb tot nu toe tor, chromium en cmd erop staan
>>
>>53869423
>tor, chromium en cmd
Bent u 14 jaar oud?
>>
>>53869339
https://www.youtube.com/watch?v=uNzQ5UkhX2w

Vermiste kattenposters sparen
Kanker Talentje draaien

Jouw leven
>>
>>53868303
>Game development

HAHHAHAHAHAAAAAHAHA

Wat was je precies van plan met die studie? Je begrijpt toch wel dat dat een opleiding is die ze bedacht hebben omdat games hip zijn en ze geld verdienen aan studenten en niet omdat er vraag naar is vanuit de markt? Wel eens gekeken naar de achtergrond van mensen die bij de mooie gamestudio's werken? Wel eens gekeken naar waar naar wordt gevraagd bij zulk gamestudio's? Ik wel, want toen ik 15 was leek me dat ook wel wat, beetje games maken enzo. Maar als je even 2 minuten stopt met gamen en rukken, even nadenkt en de realiteit checkt dan prik je dwars door de reclame van je opleiding heen. Nee de banen liggen niet voor het oprapen, nee je wordt niet heel breed opgeleid, nee mensen zitten niet te springen om jou met je miem-diploma, ja je verdoet echt je tijd en nee je zal nooit meewerken aan een grote titel omdat je eigenlijk niks geleerd hebt en nergens echt goed in bent geworden.

Jammer joh, maar je hebt echt een verkeerde keus gemaakt. Een gameopleiding hoort thuis in het rijtje vrijetijdsmanagement, museologie, kunstgeschiedenis, turkse dans en muziek etc.
>>
>>53869410
Ik staar niet, ik kijk juist totaal niet. Neus in mn boek oetz
>>
>>53869564
>Neus in mn boek
Waarschijnlijk kijken ze daarom boos, je weet wel, omdat het geen 1972 is
>>
>>53869564
>boek
>mooie vrouw
Kies
>>
File: 1385060628403.png (636 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1385060628403.png
636 KB, 1280x720
>>53868687
>Met openbaar vervoer reisen.
>>
>>53869670
>reisen
Neger jij serieus?
>>
>>53869514
Je snapt toch wel dat zo'n studie grotendeels is samengesteld van vakken die al gegeven worden vanuit andere studies.
>>
>>53869626
w-wat?

>>53869595
>Niet lezen
blijf pleb

>>53869670
>reisen
>negerinnen hebben van nature kort haar
>>
File: 1452799234041.jpg (89 KB, 728x810) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452799234041.jpg
89 KB, 728x810
>>53869670
>reisen
77IQ, aub
>>
>>53869706

Hij heeft letterlijk een IQ van 77, wat verwacht je?
>>
>>53869709

geen poep sjerlok. Gaat nogal ten koste van het rendement als je een hele nieuwe opleiding moet optuigen terwijl het alleen om de centen gaat.
>>
>>53869670
>reisen
Domme kut
>>
File: images.jpg (10 KB, 269x188) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
images.jpg
10 KB, 269x188
>when you just want to say Holland
>>
>>53868303

>profesionele bachelor

professioneel lol. www.spele.nl dit is onironisch jouw toekomst. spelletjes maken voor 12 jarigen voor minimumloon al dan niet als hobby terwijl je burgers flipt bij de mac
>>
>>53869878

Wat studeer jij als ik vragen mag?
>>
>>53869924
homologie
>>
>>53869924
er zou een lijst moeten zijn met alle studies, elke dag paalt iemand wel zijn studie
>>
>>53869976
raciest
>>
>>53869924

maritieme techniek aan TUD
>>
>>53869840
post mongol boypussy
>>
File: haha.jpg (48 KB, 332x301) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
haha.jpg
48 KB, 332x301
>>53870050

>maritieme techniek

waarom pest je dan anderen als je zelf zo'n enorme miemstudie doet
>>
>>53870050
>maritieme techniek
>>
File: 1450465111734.jpg (28 KB, 327x316) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450465111734.jpg
28 KB, 327x316
>>53870050
Maritieme techniek is gewoon een slap aftreksel van Civiele techniek.
>>
>>53870050
>maritieme techniek
>>
>>53870050
>Maritieme techniek

HAHHAHAHAHAAAAAHAHA

Wat was je precies van plan met die studie? Je begrijpt toch wel dat dat een opleiding is die ze bedacht hebben omdat schepen hip zijn en ze geld verdienen aan studenten en niet omdat er vraag naar is vanuit de markt? Wel eens gekeken naar de achtergrond van mensen die bij de mooie scheepswerven werken? Wel eens gekeken naar waar naar wordt gevraagd bij zulke schyeepswerven? Ik wel, want toen ik 15 was leek me dat ook wel wat, beetje schepen/olieboorplatformen ontwerpen enzo. Maar als je even 2 minuten stopt met gamen en rukken, even nadenkt en de realiteit checkt dan prik je dwars door de reclame van je opleiding heen. Nee de banen liggen niet voor het oprapen, nee je wordt niet heel breed opgeleid, nee mensen zitten niet te springen om jou met je miem-diploma, ja je verdoet echt je tijd en nee je zal nooit meewerken aan een groot schip omdat je eigenlijk niks geleerd hebt en nergens echt goed in bent geworden.

Jammer joh, maar je hebt echt een verkeerde keus gemaakt. Maritieme techniek hoort thuis in het rijtje vrijetijdsmanagement, museologie, kunstgeschiedenis, turkse dans en muziek etc.
>>
Studieomschrijving maritieme techniek

>Binnenvaartschepen, mammoettankers, containerschepen vol goederen en grondstoffen gaan de hele wereld over, van China naar Afrika, van Zuid-Amerika naar India, over de rivieren in Europa. Scheepvaart is onmisbaar, net als goed opgeleide maritiem ingenieurs. Nederland staat wereldwijd aan de maritieme top.

Neger het is toch geen 1650 meer? Waarom doe je jezelf dit aan?
>>
wie /vrouwenstudies/ hier
>>
>>53870336
>>53870050
>>
>dvw tentamen verneukt
kanker als ik de andere twee niet haal word ik pissig en dan ga ik me constant voelen alsof ik iemand in elkaar wil slaan maar het toch niet doen omdat ik beta bem.
>>
>>53870357
>mgw de helft van alle wijven die ik tegenkom ofwel sociologie, antropologie of vrouwenstudies doet
>>
File: bullwinkle[1].jpg (368 KB, 1280x840) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bullwinkle[1].jpg
368 KB, 1280x840
>>53870280

>wat was je precies van plan met je studie
naar olie en gas boren in de arctische cirkel

>Je begrijpt toch wel dat dat een opleiding is die ze bedacht hebben omdat schepen hip zijn en ze geld verdienen aan studenten en niet omdat er vraag naar is vanuit de markt

Dat is onjuist. De opleiding bestaat al jaren en een betere basis voor scheepvaart techniek offshore etc is er niet.

>Wel eens gekeken naar de achtergrond van mensen die bij de mooie scheepswerven werken?

Ja die studeren aan de TUDelft

>Wel eens gekeken naar waar naar wordt gevraagd bij zulke schyeepswerven

Oa een diploma van TUDelft

>Maar als je even 2 minuten stopt met gamen en rukken, even nadenkt en de realiteit checkt dan prik je dwars door de reclame van je opleiding heen

Reclame is bij elke opleiding ook bij deze idd.

>Nee de banen liggen niet voor het oprapen
Onjuist. Zeker in deze tijd waarbij werkgevers massaal overstappen op flexibele contracten en de oude garde alleen vaste contracten heeft/wil en te duur zijn

>nee je wordt niet heel breed opgeleid
Het makkelijk kunnen switchen tussen andere opleidingen bewijst het tegendeel

> nee mensen zitten niet te springen om jou met je miem-diploma
praktijk wijst anders uit

>je verdoet echt je tijd en nee je zal nooit meewerken aan een groot schip omdat je eigenlijk niks geleerd hebt en nergens echt goed in bent geworden
Tijd verdoen is het zeker niet en scheepsbouw is niet mijn doel.
>>
>>53870357
homo

t. prof. dr. van Eikelboom, homoloog.
>>
>>53870447

wat was het onderwerp?
>>
>>53849357
>Op 45 jarige leeftijd beginnen met leeftijd

Verwacht maar een kut baantje, Jan.
>>
>>53870521
kunstgeschiedenis
>>
>>53870521
Telecommunicatie, de theorie achter radiogolven en dat soort dingen. Ik dacht dat ik er wel op voorbereid was maar die toets was heel anders dan de oefentoetsen.
>>
>>53870465
>naar olie en gas boren in de arctische cirkel

ben je echt van plan om naar daar te gaan/overzees te verblijven?
>>
>>53850819
>Denkt dat omdat ie op 4kan en anime kijkt, hij niet "normaal" is

Koek, de disillusie
>>
>>53870447
wou jij mij in elkaar slaan? ik maak jou dood
>>
>>53870542

HET HOUDT NIET OP
>>
>>53870465
>"M-maar mijn professor zei dat de banen voor het oprapen liggen!"

Ok, vriend. Beter was je gewoon een echte studie gaan doen.
>>
>>53870587

>disillusie
>>
Jongens ik wil graag geschiedenisleraar worden.

Ben ik nu ook een miem?
>>
>>53870639
Veel plezier met een vak geven aan een klas die geen neuk om je vak geeft
>>
>>53870587
engelsche ziekte, heren
>>
>>53870639
zorg dat je het interessant maakt en het op een spannende manier vertelt anders gaat letterlijk niemand luisteren.
>>
>>53870579
>ben je echt van plan om naar daar te gaan/overzees te verblijven?

Ja. Kankervet werk. Wel gevaarlijk en lange diensten maar je bent zo'n 50% van het jaar thuis, goede arbeidsvoorwaarden en een ruim salaris. Processmanager pakt rustig een ton per jaar in loondienst. Mensen die nu van hun opleiding komen en die in de offshore willen hebben het moeilijker vanwege de olie/gasprijzen maar op zich valt dat voor starters nog mee omdat ze goedkoop zijn. Prijzen gaan vanzelf omhoog want de rest van de wereld is nog 2de en 3de wereld land en die willen net zo hard gaan als wij en daar hebben ze olie voor nodig.
>>
>>53870639
Waarom? Wil je mensen roodpillen?
>>
ik heb nog niet eens een baan maar ik kan niet wachten tot ik met pensioen ben oetz jongens.
>>
>>53870714
Ik vraag me af hoe je dat gaat doen als je vrouwtje hebt. Die gaat sowieso vreemd.
>>
>>53870753
>vrouwtje
Je zit hier op 4kan, hè.
>>
>>53870753

Ik koop gewoon een vleeslicht en zeehonden genoeg daar. Daarnaast zit je op een productieplatform met vrijwel alleen maar mannen dus 80% kans dat er iemand is die je wel in je kont wil yiffen terwijl hij aan je halsbandje trekt en je een brave jongen noemt.
>>
>>53870753
homo
>>53870740
homo
>>53870657
homo
>>
>>53870811
racist
>>
>>53870799
>zeehonden genoeg daar
wat ben jij van plan?
>>
>>53870825
lesbie
>>
>>53870835
Hij gaat clubben.
>>
File: cen.gif (2 MB, 320x180) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
cen.gif
2 MB, 320x180
>>53870653
>geschiedenis niet leuk vinden

Hier kan ik niet bij.
>>
>>53870787
>Impliceren dat er niet kankerveel "normaaltjes" zijn op 4kan die vriendinnen kunnen krijgen.

>>53870799
Hahaha

>>53870811
Anders houd je toch gewoon even je bek?!
>>
>>53870811
hetero
>>
>>53870714

Klinkt uitermate kut, dan ben je een soort van piloot dus. Maar ja, als het een beetje lekker verdient, dan klinkt het wel redelijk. Half jaar lang kanker, dan een half jaar lang schijtpalen - er zijn ergere dingen.
>>
>>53870858
normaaltjes hè, wat had je anders verwacht?
>>
>>53870858
Komt meestal omdat geschiedenisles echt heel kut gegeven wordt. Dan gaan we lekker babbelen over de Germanen of vroegere agricultuur.
>>
>>53870692
>>53870653
Gelukkig!

>>53870717
Sshhh
>>
>>53870858
>dvw een geschiedenisleraar die je echt liet voorstellen je fantasie gebruiken.
>toch vond alleen ik het een leuk vak.
>>
>>53870849

:^) goed geraden. 'clubben'. Daarbij komt dat het in dat gebied de helft van het jaar donker is. Jullie denken dat ik daarheen ga om daadwerkelijk naar olie en gas te boren maar ik ga hele andere dingen aanboren.
>>
>>53870915
homo
>>
>>53870874
>dan een half jaar lang schijtpalen - er zijn ergere dingen.

Het is 2016 ook offshore is er internet. Ik kan dan gewoon elke dag schijtpalen.
>>
waarom zijn er zoveel homo's/vmbo'ers in de nederdraad
>>
>>53870915
hihi ik kan piemels zien in dat plaatje
>>
>>53870969
Geen idee, waarom ben jij zo'n enorme homo?
>>
>>53870969
Je had je CITO score gewoon beter moeten maken.
>>
>>53870860
>Anders houd je toch gewoon even je bek?!
>Impliceren dat er niet kankerveel "normaaltjes" zijn op 4kan die vriendinnen kunnen krijgen


normaaltje gespot, ik hoop dat je kanker krijgt ga nou maar whatsappen met een meisje ofzo sukkel
>>
NIEUW

>>53871161
>>53871161
>>53871161
>>
pipi kaka stront is lekker en gezond ik eet dat graag njam njam
>>
homo
>>
>>53869293
Inb4 jij gaat zelf rip.
Thread replies: 313
Thread images: 35
Thread DB ID: 451199[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.