[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Sverigetråden - Gyllene upplagan
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 380
Thread images: 131
Ny video
https://www.youtube.com/watch?v=We6ACikfYCo
>>
:3
>>
>den här bögen
>>
File: heroes.jpg (77 KB, 1329x482) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
heroes.jpg
77 KB, 1329x482
>>53843408
The golden one is an anon?
>>
>>53843739
Haven't seen him in Sverigetråden but he probably browse 4chan cause all of the references and pepes
>>
File: asdf.jpg (48 KB, 800x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
asdf.jpg
48 KB, 800x600
Who wants to be my bf :3
>>
>>53843408
så jävla cringe, nu självdör tråden när du postade sveriges pinsammaste.
>>
is his hair dyed?
>>
File: fedora.jpg (107 KB, 522x579) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fedora.jpg
107 KB, 522x579
Oh didn't I mention? I'm from the Kingdom of Sweden
>>
https://strawpoll.me/6588207
https://strawpoll.me/6588207
https://strawpoll.me/6588207
https://strawpoll.me/6588207
https://strawpoll.me/6588207
>>
>>53843408
Isn't this guy vegan now?
>>
File: 1452606869380.jpg (14 KB, 307x454) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452606869380.jpg
14 KB, 307x454
>>53844118
>vara en beta vänster
>>
File: Elf.png (143 KB, 1214x910) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Elf.png
143 KB, 1214x910
>>53843408
>>
>>53844322
dock gjorde du tråden 23:35 och då var vi 17 bilder till bildgräns så sluta ljuga att det var 6 st.
>>
>>53844501
Yeah think so check out his videos about it if you really wanna know
>>
>>>53844487
>>
>>53844566
de gick fortfarande hemskt segt när jag moneterade tråden efter bildsvar

>>53844604
>trådkrigscucken
>>
File: 1453161986785.png (77 KB, 211x214) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453161986785.png
77 KB, 211x214
>det finns folk som seriöst lyssnar på tomten i OP
>>
>>53844684
ja men du gjorde ändå tråden 17 bilder innan bildgräns, fast du sa 6 i tråden. fult att ljuga.
>>
File: 1449089056734.jpg (108 KB, 1922x1016) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449089056734.jpg
108 KB, 1922x1016
>>53844542
>chest gains

Tror jag avstår
>>
http://www.aftonblabet.se/nyheter/article22117236.ab

Hur tänker folk alltså?
>>
>>53844704
det var inte meningen favä
>>
2D kommer aldrig bli verkliget, och ni kommer aldrig hitta någon tjej som liknar era frufuar. Ni är patetiska.
E-sport är lika patetiskt. Ni är inte atleter bara för att ni kan spela spel gjorda för 12-åringar. Ni kanske... KANSKE kan tjäna lite stålar som ni kan använda för att köpa gorby's för, men inte för att flytta hemifrån. Inga tjejer tycker att e-"""sportare""" är sexiga
SMR är ett skämt. Stormbögar är missfoster som projekterar lyckade svenskars egenskaper och förmågor på sig själva för att framstå som bättre människor:
>hurr karl xii och mozart var vita så jag är också en skicklig fältherre och kompositör för jag är vit! det e ju logiskt!
samtidigt som man projekterar sina dåliga sidor på andra folk
>okej jag kanske är en bidragstagande parasit, men invandrare är värre!
>>
File: 145191032425.jpg (2 MB, 3264x2448) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
145191032425.jpg
2 MB, 3264x2448
>>53844498
>fbanon bekräftad i tråden
>>
File: 1452473840433.png (576 KB, 601x630) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452473840433.png
576 KB, 601x630
Vad lyssnar ni på?
>>
File: fhaetjh4.jpg (12 KB, 419x296) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fhaetjh4.jpg
12 KB, 419x296
>>53844707
>>
>>53844728
>Hur tänker folk alltså?

Ja, fan att folk länkar direkt till aftonhoran, alltså.
>>
>>53844700
Man kan lyssna på honom och filtrera ut skiten. Precis som med alla andra. Han är litet kringerande men har goda politiska poänger.
>>
>>53844773
din mamma som knådar deg horunge
>>
>>53844773
Ty Segall - Emotionell Rånare
6/10 hittills tre låtar in
>>
>dkn nya The Ship kommer snart
>dkn inga kompisar vill spela det

;_;
>>
>>53844744
Varför så arg? finns ju folk i tråden som inte faller inom en enda kategori du tar uppdär.
>>
>>53844744
Bra brev med de som behöver att ta åt sig detta kommer inte att ta åt sig detta för att den kognitiva dissonansen är allt för stor.
>>
>>53844870
Nä, men 90% av tråden gör det. Ni är e-sportande, 2d-kollande stormbögar. Hur patetisk kan man bli egentligen?
>>
>>53844707
>Tror jag avstår
beta
>>
File: 1445969838435.jpg (22 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445969838435.jpg
22 KB, 480x360
>mobba en nätt och rar fingolsk tjej i barndomen
>kolla hennes ansiktsbok
>hon har blivit tjock och slampig med en blick som säger "döda mig, för jag är redan död inombords"
>>
>>53844913
Världens första levande projektor
>>
>>53844954
mobbas inte
>>
>>53844498
>4 på 35+

FÖR HELVETE, GYCKLA INTE SA JAG JU!
>>
File: 1452127272348.png (233 KB, 397x402) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452127272348.png
233 KB, 397x402
>>53845037
>här har jag bakat en paj grabbar! jag ska bara ställa den på fönsterblecket i några minuter. ät inte!
>>
File: 1407126675087.jpg (208 KB, 600x752) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1407126675087.jpg
208 KB, 600x752
>dkn ingen fv att pilla på
>>
>>53845114
>äta en varm paj
Njut av din brända mun
>>
File: 1447354428092.jpg (7 KB, 153x179) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447354428092.jpg
7 KB, 153x179
>>53845169
>>
File: 1452452323453.jpg (100 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452452323453.jpg
100 KB, 640x640
>>53845169
jvdk
>>
File: 1448573561120.png (2 MB, 1366x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448573561120.png
2 MB, 1366x768
>>53844926
>män med bröst
>>
File: 1452937918400.png (227 KB, 540x540) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452937918400.png
227 KB, 540x540
>>53844913
>>
>dkn man inte får lära sig om kompilatorer om man inte kör det som extra kurs på masterprogrammet
>>
>>53844913
Vad gör du här då? Gnällbögar har aldrig bidragit till trådkvaliteten
>>
>>53845228
>dkn 15000M snubblos
>>
>>53844498

>dkn ensam under 20
borde jag gå härifrån innan det är försent?
>>
Triss bästa frufru
>>
File: stormkalle2.png (145 KB, 311x388) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
stormkalle2.png
145 KB, 311x388
>>53844913
>>
File: chapo.jpg (68 KB, 600x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
chapo.jpg
68 KB, 600x800
>>53844044
>>
1. Bli intresserad av bilar
2. Skaffa en examen från Livets Hårda Skola
3. Säg "Men det får man väl inte säga i det här jävla landet" varje gång du säger någonting rasistiskt
>>
File: image.jpg (39 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
39 KB, 640x480
jag till vänster
>>
>>53845394
aa, såg också det på sweddit för ett tag sedan
>>
>>53845394
Glöm inte att aldrig beställa något annat än kebabpizza och bak och framvänd keps
>>
>>53845351
>dkn fyller 20 om ett par månader
>Känner mig som 16 fortfarande och har slösat hela ungdomen inslåst på mitt rum vid datorn

Tiden bara flyger iväg, helt overkligt fyfan
>>
File: 1448802452175.png (465 KB, 500x510) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448802452175.png
465 KB, 500x510
Man kan inte stava till Legendarisk utan arisk<3
>>
File: 12623162356123.png (1 MB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
12623162356123.png
1 MB, 1920x1080
>>53845439
lungt, de går bara snabbare här ifrån
>>
>>53845543
Är detta en fälla?
>>
File: ;_;.gif (499 KB, 500x281) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
;_;.gif
499 KB, 500x281
>>53845591
>dkn sugen på kaffe
>>
File: SKmWz90r2Zg.jpg (95 KB, 672x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
SKmWz90r2Zg.jpg
95 KB, 672x1024
>>53845759
Jag kan fixa det, kompis. Någon annan som är kaffesugen?
>>
ska sova nu
>>
Önskar att jag vore kreativ
>>
Det här är säkert jättebarnligt, men hur kontaktar man en EU politiker? Eller en svensk politiker? Jag googla runt men hittade inga namn.
>>
File: RealUmaru.png (203 KB, 480x271) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
RealUmaru.png
203 KB, 480x271
>>53845759
>vara sugen på kaffe
Det är så otroligt omöjligt att vara sugen på ju
>>
>>53843408
han har ju bra poänger i videon fan.

vad föredrar Muslimer? Att inte kunna åka till USA eller att bli sönderbombade av Clinton, Obama eller Bush administrationerna?
>>
File: 1404234020221.png (473 KB, 630x549) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1404234020221.png
473 KB, 630x549
Vem utav er bajsnödiga jävlar fylld till toppen med impotent ilska fick det här till förstasidan på reddit?
>>
>>53845871
Men anon, varför leker du inte med dem andra neet:sen?
>>
>>53845829
jag tar gärna en, enbart kaffe inget annat i tack
>>
>>53845931
>anon, varför leker d
>>53845931
>non, v
>>53845931
>anon, v
>>53845931
>>53845931
>ano
>>53845931
>>53845931
>anon, v
>>
>>53845917
>Förstasidan på reddit
Är du säker ser den inte? Länka
>>
>>53845871
Vad hände med dig?
>>
>>53845976
anon, ta det lugnt
>>
>>53845987
/r/4chan
>>
>>53846021
>vara såhär ny

>>53846029
skriva förstasidan på reddit när det bara är /r/4chan är missledande som fan favä
>>
File: ferdinand.jpg (73 KB, 443x244) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ferdinand.jpg
73 KB, 443x244
>>53845976
>Jag trivs bättre här, där jag kan lukta på memesen under skuggan av pepe
>>
>>53846029
varför finns det 4chan-avdelning på reddit?
>>
>>53845992
vadå

>>53846021
kej då

>>53846078
söt kossa ede den från julafton den där spanska
>>
File: 1343779454770.jpg (74 KB, 443x466) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1343779454770.jpg
74 KB, 443x466
>>53846078
>memesen
är det något jag missat eller
>>
>>53846071
inte jag som skrev det favä

>>53846105
leddit autister som förnekar deras autism genom att vägra faktiskt gå in på kanalen
>>
>>53846105
det är i stor sett en "best of 4chan"
tänk dig ifall du kunde undvika alla stormbögsbrev i tråden och bara läsa alla bra brev som typ sidfbrev
är ju rätt najs asså
>>
Tror ni att posten kommer imorgon?

Jävla veklingar dom där PostNord asså. Tänk om det håller i sig en hel vecka, ska skattebetalande folk inte få sin jävla post då eller?
>>
>>53846124
MEN GÅ OCH SOV, SALLAD
FÖR HELVETE
>>
File: 1452951190534.jpg (161 KB, 1141x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452951190534.jpg
161 KB, 1141x1024
>>53846214
>>
>>53846179
nej jag är inte här för alla gröntexter, är här för att umgås och diskutera.
>>
>>53846124
vet inte, du är inte som du brukade va
>>
>>53846214
>SALLAD
snälla sluta säga detta det triggar verkligen mig

>>53846278
aha venne isåfall
>>
>>53846327
ska vi ta en öl i helgen?
>>
>>53846186
Har posten sluta funka eller hur menar du? Förväntar mig ett antal grejer.. på posten imorgon enligt leverantören.
>>
>>53846327
okej, förlåt sugne
>>
>hon kommer aldrig bli din fv
>>
>>53846360
visst var

>>53846389
vet inte ens vem sugne är favä
>>
>>53846416
välj du
>>
>>53846395
>dkn ingen ökenfröken fv
>>
File: 1446941847183.jpg (299 KB, 821x773) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446941847183.jpg
299 KB, 821x773
Breva söta tjejer
>>
File: strea_l.jpg (67 KB, 490x325) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
strea_l.jpg
67 KB, 490x325
>>53846124
>Men gör något. Doxa mig, cucka mig, bara du gör något!
>>
>>53846395
hur mår fåglarna? :3
>>
File: qt.webm (577 KB, 454x692) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
qt.webm
577 KB, 454x692
>>53846533
>>
>>53846539
vafan vrf ska han slå kossan

>>53846451
när e nästa trådträff jag kmr
>>
>>53846618
>när e nästa trådträff jag kmr
haha aa
>>
Såg nu att jag har en räkning från skatteverket som skulle betalats i slutet på December. Är det bara att betala nu? Har inte fått nån påminnelse
>>
>>53846546
Hon är lite ledsen att hennes pv dog
>>
>>53846702
men trivs hon med sin nya kompis? :3
>>
File: 1453241594651-3.jpg (1 MB, 1062x1500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453241594651-3.jpg
1 MB, 1062x1500
a-anon ge mig din data
>>
>>53846656
Du förlorar nog inget på att betala. I värstafall får du betala resten också, i bästa fall slipper du straffavgift.
>>
File: 1377949504730.jpg (34 KB, 400x388) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1377949504730.jpg
34 KB, 400x388
>>53846741
han är också död
>>
File: FRIHET.jpg (89 KB, 843x436) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
FRIHET.jpg
89 KB, 843x436
>dkn man kommer aldrig lyfta från marken i en enorm robot till den här musiken
https://www.youtube.com/watch?v=A6LV-0Ss5ew
(eller kommer man?)
>>
>>53846618
händer i ditt liv då?
>>
File: EL HOMBRE.png (939 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
EL HOMBRE.png
939 KB, 1920x1080
>>53846656
bäst nog att du sticker nu, innan kronfogden kommer
>>
File: DataTNG.jpg (15 KB, 325x396) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DataTNG.jpg
15 KB, 325x396
>>53846763
>>
>>53846777
så är bara den nya kvar? ;_____;
VIFIF ;______;7
>>
File: 1453232189266.jpg (69 KB, 527x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453232189266.jpg
69 KB, 527x720
>>53843408
>>
>>53846858
A
FUCKING
LEAF
>>
>>53846833
nä det var den nya som dog
>>
File: 217.5 seks.gif (2 MB, 320x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
217.5 seks.gif
2 MB, 320x240
>>53846858
>>
>>53846914
m-men du fick ju honom nyss ;__;7
>>
>ett träd och ett löv
>>
>>53846964
jag vet ;_;
>>
I VOTE FOR TRUMP
RE
PU
BLI
CANS
!!!!
USA USA USA
TRUMP
R
U
M
P
>>
>>53847018
;____; ska hon få en ny kompis?
>>
he looks like captain Sweden btw.
>>
>>53846973
>som en plug o min röv
>>
>>53847049
inte just nu
morsan ville kasta ut henne så hon får vänta ett lite tag
>>
>>53847154
>morsan ville kasta ut henne
m-men varför? ;___; så kan man icke göra.
>>
File: 1448772827355.jpg (385 KB, 832x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448772827355.jpg
385 KB, 832x1200
LOL
>>
File: REPUBLICANS.jpg (7 KB, 300x168) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
REPUBLICANS.jpg
7 KB, 300x168
REPUBICANS ARE THE LAST HOPE OF THE WHITE RACE
REEEEEEEEEEEEPUBLICANS!!!
>>
>ett jävla vagnshjul
>>
>>53847219
inte vet jag, hon bara sa att två fåglar har redan dött och att vi kan inte behålla den tredje fågeln kvar
>>
>>53847417
taskig favä om ni har kunnat haft tvä fåglar så ska det väl gå bra med en, eller två om ni köper en till
>>
>>53843408
gör den här killen inlägg i sverigetråden?
>>
File: 1440600368888.png (42 KB, 405x817) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440600368888.png
42 KB, 405x817
https://www.youtube.com/watch?v=-lsHWLpPfAk
>>
>>53847610
Nej
>>
>>53847467
>antyder att alla vill leva med högljudda djur
>>
>>53845904
vadfan har de sakerna med varann att göra egentligen? förstår verkligen inte
>>
File: 8321.jpg (8 KB, 228x221) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
8321.jpg
8 KB, 228x221
när var den senaste gången du gråte?
>>
döda mig
>>
File: UT7s90SNoCA.jpg (127 KB, 1280x851) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
UT7s90SNoCA.jpg
127 KB, 1280x851
>>53847989
några timmar sedan
>>
>>53847989
en släktings begravning förra månaden
>>
>>53848057
mig först
>>
>>53847989
typ två månader sedan
>>
>>53848078
Vrf?
>>53848080
VIF. Senaste gången jag var på en släktings begravning fick jag låtsas gråta för att inte se ut som psykopat
>>
>>53848114
http://www.rfsu.se/Bildbank/Dokument/Metod-Handledning/L%C3%A4ttare%20svenska/lektionsunderlag2015web.pdf
nej
jag först
>>
>>53843408
That is legit the funniest looking dude on the entire planet.
>>
>>53848158
man måste inte gråta bara för man är på en begravning. Fler där gjorde det inte. Jag grät för det spelades en ledsam sång och tänkte på släktingen och farsan
>>
>>53847879
kolla videon bror
>>
>>53848365
har sett hela, fattar fortfarande inte
för det första är det ju inte muslimerna som röstar på USAs president
för det andra så spelar det vill ingen roll hur många som kommer/vill immigrera till USA eftersom USAs inblanding i mellanöstern krigen är över nu (tack vare obama som han kritiserar). Det enda som påverkar det just nu är ju alla diktatorer/ISIS ledare
>>
>>53847417
>>53848421
fint rum mannen
>>
>>53848583
tack
>>
>internet dör i en timme
>tar fram externa hårddisken och runkar ballen av mig till all porr som jag har laddat ner och sparat under åren

porrströmmare blåsta åt helvete
>>
>>53848557
jag vet inte riktigt vart jag ska börja anon. får jag bara fråga först, hänger du med mycket i internationella händelser såsom Syrien kriget och i Amerikansk politik?
>>
>>53848057
>>53848170
Det där är väl för SFI dock? De behöver bli hjärntvättade favä
>>
File: vadärdetta.jpg (20 KB, 310x274) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
vadärdetta.jpg
20 KB, 310x274
>>53848615
Fint rum, men vad är detta?
>>
>>53848756
bröd
brukar låta fåglarna äta litte av insidan av den
>>
>>53848712
jo jag försöker väl
jag är med på att USAs invasioner på 00 talet ledde till mycket av det instabila läget och därmed mycket av flyktingarna som kommer därifrån nu
men nu är väl inga västländer inne i mellanöstern längre? alla flyktingar flyr ju från ISIS eller nån diktator som av någon anledning inte gillar deras religion/etnicitet
så vad skulle bli annorlunda av att trump stänger gränsen till USA? på vilket sätt är det ett bättre alternativ för de i mellanöstern
>>
File: 1401032685304.jpg (100 KB, 647x545) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1401032685304.jpg
100 KB, 647x545
>gå/jogga 8km om dagen
>situps varje dag
>armhävningar varje dag
>squats varje dag
>man
börjar fan fundera på om det ändå inte var bättre att vara asfet och dö i förtid favä
>>
>>53848850
hur länge har du gjort detta?
före/efter bild?
>>
>>53848832
såg ut som du sparat en hamburgare favä
>>
>>53848873

Började 29e Oktober (till en början orkade jag ju inte hela rutinen varje dag dock). Har inga bilder tyvärr, men nådde -30kg idag.

Armhävningar har gått från att endast klara 5-6st mot en bänkskiva (köksbänken) till att klara 20 st på knä (klarar endast 3-4 "riktiga" häv än så länge, men det kommer väl).

Squats, från att inte kunnat göra en enda till 25st

Situps från att magen var för jävla stor för att kunna göra någon till 30st.
>>
>>53848850
>>53848950
förstår fortfarande hur du orkar gå 8km/dag. Riktigt starkt jobbat av dig. Mitt psyke säger nej efter 2-3 km eftersom jag måste gå hem också. Så blir 4-6 km.

Får jag fråga var i landet du bor?
>>
>>53848728
förklara
>>
File: 01-20-16_1-55 AM.png (823 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
01-20-16_1-55 AM.png
823 KB, 1920x1080
Jag håller på att bygga en bunker i The Sims 4

vad tycks?
>>
>>53849045

Skellefteå. Det blir lite enklare av att det är en rundtur som tar mig över älven, och när man väl är över älven så är vägen tillbaka kortare med ca 1km. Man behöver så att säga bara "pusha" fram till bron, sen är man på väg hem igen och har mindre än hälften kvar.

Men ja, det är lite tungt, speciellt nu när det är under -20. Förfrös fan ena ögonlocket häromveckan när det var -30 lmao
>>
>>53849072
ful
>>
>>53848839
>jag är med på att USAs invasioner på 00 talet ledde till mycket av det instabila läget
bra korrekt

>men nu är väl inga västländer inne i mellanöstern längre?
inkorrekt. Obama har t.ex drönbombat mer än Bush någonsin gjorde. IS har finansierats av Suadi Arabien en av USA's allierade). Usa är fortfarande där och bombar vilket bara ger mer stöd och rekryter till Isis. Diktatorerna får inte folk att fly. länder med diktatorer i regionen är stabila, det som får folk att fly är när västvärlden destabiliserar länderna.

Därför menade Golden One att det är patetiskt av t.ex Obama, Clinton och Jeb Bush att kalla Trump Islamofob när deras administrationer lett till oräkneliga muslimska personer död.
Därför skulle nog muslimer föredra Trump framför de andra även om de inte får resa in i USa under några år
>>
>>53849072
Ska du låsa in en stackars flicka där?

>>53849116
>Skellefteå
Börjar ditt namn med E?

>rundtur som tar mig över älven
låter mysigt, men ändå riktigt bra jobbat att orka gå 8 km/h. Håller du koll på tid eller liknande? Vad motiverar dig att fortsätta? Måste försöka hitta något, men är så tråkigt att gå.

>Förfrös fan ena ögonlocket häromveckan
lmao, men fortsätt kämpa trots kylan!
>>
>>53848839
>så vad skulle bli annorlunda av att trump stänger gränsen till USA? på vilket sätt är det ett bättre alternativ för de i mellanöstern
oj glömde svara. inget skuille bli annorlunda och jag är inte ens säker på att jag gillar iden men effekten är ju tänkt att göra USA säkrare inte mellanöstern.

Mellanöstern skulle dock bli säkrare om folk som Trump som skiter i att föra proxy krig och försöka göra statskupper mot självständiga länder satt vid makten istället för usa's vanliga politiker. Trump var ju emot hela Irakinvasionen
>>
>>53848950
jävlar, allt det på drygt 2 månader är galet, hoppas du hittar motivation att fortsätta mann1. Ska bli spännande att se.
>>
>>53849235

>Börjar ditt namn med E?

i-identifiera dig genast o_O
>>
>>53849069
Svenska för invandare, kulturer med noll respekt för kvinnor, de behöver bli hjärntvättade
>>
>>53849255
>i-identifiera dig genast
l-läskigt. tror dock inte det är du favä
>>
>>53849072
Ineffektivt bruk av ytan favä
>>
>>53849327

b-brukar du hänge på en viss studentpub döpt efter en takbjälkskran?

>Håller du koll på tid eller liknande? Vad motiverar dig att fortsätta? Måste försöka hitta något, men är så tråkigt att gå.

Ja, lite gran. Det tar ca 1,5 timme och har inte börjat gå fortare sedan jag kunde gå obehindrat (hade börjat få sån där tjockis-shuffle lite grann innan, en av anledningarna till att jag ville ta tag i det favä). Tog 2.10 i början. Svårt att röra sig fort på vintern, man är rädd för att halka och man har så jävla mycket kläder på sig.
>>
>>53843408
Why is he so ugly? Is this Swedish genetics?
>>
>>53849421

In his case it's mostly retarded style choices, wrong body type to get "buff" and that haircut etc...
>>
>>53849421
Steroids
>>
>>53849167
>>53849239
huh, nytt för mig att USA fortfarande bombar och att Trump var emot irakinvasionen, +1 till trump

Känns ändå som två ganska icke-relevanta områden som Golden one försöker ställa upp som ultimatum.

Visst sa Obama väldigt mycket om att han skulle stoppa USAs inblanding i mellanöstern. Om han nu misslyckades totalt är det inte sannolikt att Trump också gör det?
>>
File: 1419038078150.jpg (16 KB, 512x384) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1419038078150.jpg
16 KB, 512x384
>>53849466
>wrong body type to get "buff
>>
>>53849421
Yeah, we weren't as homo in the viking age as we are now so we didnt rape many men and so only our women are hot
>>
>>53849509

it looks like shit on some people, some people should keep to a leaner physique
>>
>>53849404
>b-brukar du hänge på en viss studentpub döpt efter en takbjälkskran?
Traversen? :^) men nej, bor inte ens i staden. Sa bara en bokstav favä Men skulle gärna ta en öl med dig.

>1,5 timme
bra jobbat, kanske ta mig en promenad imorgon och ser hur det går.

>har inte börjat gå fortare sedan jag kunde gå obehindrat
tror inte det är ett måste heller. För börjar du öka tempot allt för mycket kanske du tröttnar och slutar istället.

>man är rädd för att halka och man har så jävla mycket kläder på sig.
jvdk. både älskar och hatar vintern. För kallt att gå ut när det är -20 ute.
>>
>>53849311
Ah
Dom måste veta vart man placerar didlosen
och bli påminna om att den ände Sune dom kommer stöta på
Är rullstolsbunden
För judens önskningar gick i uppfyllelse
inspirerande hur han till vänster har könshår och häftet skall användas som ett sätt att kommunicera med retarderade 14åringar
>>
File: 1414622577098.jpg (38 KB, 674x521) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1414622577098.jpg
38 KB, 674x521
>>53849534
>it looks like shit on some people
>>
>>53849491
Bild relaterad till Secretary of State favä

https://www.youtube.com/watch?v=329TFfPxZBU
https://www.youtube.com/watch?v=xJU_sT3o9tA
>>
>>53849491
>Om han nu misslyckades totalt är det inte sannolikt att Trump också gör det?
jo självklart där har du rätt. jag tror det är oundvikligt att USA stannar där nu. men det är rätt. de är orsaken till Isis så nu får de fan städa upp. bästa scenariot enligt mig är att Putin och Assad återtar Syrien och dödar isis där medan Usa och Irak slår ut Isis i det landet.

Trump säger ju själv att han kommer bekämpa IS han vet att de inte kan dra sig ur nu.

Sen som sagt är jag själv inte helt 100 på att hans förbud av Muslimer kommer ha en positiv effekt (kommer det inte skada handeln t.ex?) så jag lyssnar inte fullt ut på Golden one eller trump men jag tror att Trump är den bästa chansen just nu för USA och ett stabilare Mellanöstern
>>
>>53844707
>implying the golden one doesn't have great fucking pecs
>>
>dkn har inte somnat än
>>
>>53849643
Vet faktiskt inte om USA kan göra så mycket i mellanöstern om de ska behålla relativt bra relationer till saudi arabien, turkiet etc. Men det är ju klart att Trump inte skulle bry sig lika mycket om de relationerna som t.ex. Obama.

Känns som att de enda som faktiskt kan lösa det utan att hamna i konflikt med någon annan är ryssland.
>>
how do i destroy the swedish economy?
>>
>>53849643
>Om vi bara bombar lite till så blir det nog bättre
USA, EU, Rysslad och alla andra ska UT ur Mellanöstern. Det enda sättet vi kan hjälpa dem på är genom att lämna dem i fred. Visst, det kommer att förekomma konflikter och mänskor kommer att dö och lida, men det är det värt istället för den nuvarande situationen där Mellanöstern är i fortlöpande krig och elände.

När vi [i väst] åker dit och "hjälper" dem med att ha ihjäl sina fiender osv, så tar vi deras möjlighet att växa och slutligen överkomma deras problem. Vi gör dem beroende av extern hjälp och försätter dem på så sätt i ett försvagat läge.
>>
>>53849915
you crash it with no survivors
>>
>>53849915
its already crashed
>>
>>53849915
By stopping immigration, without immigration we'll be third world in no time

t. our government
>>
>>53849875
jag tror att Putin och trump blir en jävligt bra kombo

Sen om Obama har gjort något bra så är det ju att han gett Israel långfingret flera gånger

>>53849946
>När vi [i väst] åker dit och "hjälper" dem med att ha ihjäl sina fiender osv, så tar vi deras möjlighet att växa och slutligen överkomma deras problem
Kreia?

nejmen jag håller med dig men jag är nog fortfarande inne på att IS kalifat måste slås ut först och Syrien och Irak måste stabiliseras innan västvärlden gör en komplett evakuering ur regionen (vilket vi bör göra)
>>
Ohaio
>>
>>53849946
ISIS är på en annan nivå mannen, alla är mot de och ingen är med de. Ingen som helst anledning att inte bomba sönder så hårt som möjligt
>>
File: 1309387062070.png (50 KB, 419x248) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1309387062070.png
50 KB, 419x248
>>53850044
>>
>>53850044
hej
>>
File: cruel.gif (426 KB, 500x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
cruel.gif
426 KB, 500x250
>>53850169
Det är kallt. Behöver ha mössa inomhus. Skicka värme.
>>
d ö d
ö
d

t r å d
r
å
d
>>
>>53850531
shh försöker somna
>>
>>53843408
dat haircut tho
>>
>>53850559
inte sova anon :3
>>
File: fettot.jpg (9 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fettot.jpg
9 KB, 480x360
JAG ÄR FÖR FET FÖR ETT FUCK

KAN INTE SE NER TILL MARKEN NÅTT MER
>>
>>53850772
jvdk
>>
G(r)od natt alla kära neets. Vi ses imorgon samma tid.
>>
>>53850802
Sluta äta så mycket?
>>
>>53851023
Gonatti
>>
File: grodboll.jpg (434 KB, 630x343) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
grodboll.jpg
434 KB, 630x343
vem här /grodan boll/ ?
>>
File: plåtniklas.jpg (51 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
plåtniklas.jpg
51 KB, 640x480
>>53851189
plåt-niklas var alltid min favorit favä
ironiskt att jag växte upp till en robot ivl
>>
>>53851189
insåg just att alla rösterna måste var gjorda av samma person
vilket jävla jobb
>>
>Blir kåt och tänker börja onanera
>Får ångest, tänker på gamla vänner som är borta och känner mig ensam
VARJE JÄVLA KVÄÄÄÄÄÄÄLLLL
>>
File: Ave Maria.jpg (108 KB, 409x728) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Ave Maria.jpg
108 KB, 409x728
>>53851357
tänk på Gladkatt å co istället
>>
File: bjorn-skifs_lead.jpg (93 KB, 593x225) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bjorn-skifs_lead.jpg
93 KB, 593x225
>>53851357
>VARJE JÄVLA KVÄÄÄÄÄÄÄLLLL
jvdk

https://www.youtube.com/watch?v=4oWFMUay6o8
>>
>>53851357
jvdk
>>
File: 1453243578270.jpg (246 KB, 1424x1914) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453243578270.jpg
246 KB, 1424x1914
>>53851357
det här landade för nära

god natt tråda
>>
>dkn har plan på ett företaget jag vill starta
>inga pengar att finansiera det med
BARA
>>
>>53851716
man kan få bidrag desu
>>
>>53851756
behöver cirka 120k för att starta upp allt. Går det?
>>
File: 861583[1].jpg (62 KB, 414x339) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
861583[1].jpg
62 KB, 414x339
>>53843408
me and my m8 always laugh at this guy
>>
>>53851770
Finns på banken senpai
>>
>>53851843
tvivlar att jag skulle få ett lån på 120k.
>>
>>53851892
Varför pratar du inte med banken istället? 120k är inte särskillt mycket pengar.
>>
File: freegh.jpg (41 KB, 446x362) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
freegh.jpg
41 KB, 446x362
>>53851357
>inget jobb
>har knappt jobbat sen jag slutade gymnasiet
>börjar tvivla på mina egenskaper och undrar om jag håller på att bli ringrostig
>ångest om att ringa till arbetsgivare
>>
>>53851968
>Varför pratar du inte med banken istället
för det är totalt meningslöst. Jag har inget jobb, runt 20k på banken, ingen lägenhet, bil värd 25k. Så utöver det ingen säkerhet.

>120k är inte särskillt mycket pengar
ge mig det då
>>
https://www.youtube.com/watch?v=xBmHG7yzEpM
>>
Finns det några svenska privattrackers kvar?

t. Power User på piratebits innan SÄPO blåste servrarna åt helvete
>>
>>53852025
>120k är inte särskillt mycket pengar

Går att jobba ihop på ett halvår om man lever på 7-8 i månaden och sliter i industrin.
>>
>>53852268
Ja. dock måste du ansöka via brev. Du skickar namn, adress, epost och 2-10 mening på varför du ska få vara med till Bolstomtavägen 2, 171 73 Solna
>>
>>53852310
>Går att jobba ihop på ett halvår om man lever på 7-8 i månaden och sliter i industrin
ja absolut. Men det kvarstår att jag inte har något jobb. och vilken industri har man 28 000 NETTO? brukar väl vara 22-26 000 brutto beroende på skift
>>
>>53852326

t. säpo
>>
Kan man typ bygga sin egna pansarrustning och därmed bli väldigt svår att döda med vanliga handeldvapen?

Frågar åt min polare Anton
>>
File: 1409233345956.jpg (9 KB, 267x181) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1409233345956.jpg
9 KB, 267x181
>>53851988
jvdk
tror hela tiden att jag inte klarar av att göra saker, att jag inte förstår saker
>>
>dkn vill titta på The Wire men har ingen dricka till mina ostbollar
>>
>>53851988
>>53852513
jvdk
är ständigt orolig att jag inte klarar av saker, har struntat i att söka flertal jobb just pga detta. För är rädd om jag får det att sedan misslyckas så det sker en olycka av något slag.
>>
>>53852366
Kanske överdrev lite, men i alla fall.
Jag plockade ut kring 85 på 10 veckors arbete i sommar, hade kring 120 brutto.

Får tillbaka en del nu till våren också. Fast det var LKAB med massa övertid och diverse tillägg. Där låg lönen på kring 30 brutto.
>>
>>53852506
Kan du säkert. Men det kommer vara tungt och jävligt opraktiskt.
>>
>>53852570
>Jag plockade ut kring 85 på 10 veckors arbete i sommar, hade kring 120 brutto.
>Fast det var LKAB med massa övertid och diverse tillägg
LKAB har ju alltid bättre lön än övrig industri. Men är ändå jävligtbra att ha 120 000 brutto på 2½ månad.

Får se hur det blir. Troligtvis blir det inget av det. Tror dock starkt på idén.
>>
>>53851988
>drygt 20-21k på banken
>4,2 i hyra
>inte ett jobb i sikte
>planerat så att jag kan klara mig fint i 3-4 månader innan saker går utför
>>
>>53852650
Jo. Men poängen är att kan du knega ihop hälften så ska nog inte lån eller någon form av bidrag èller lån vara helt omöjligt. Inga släktingar som kan gå in med något som säkerhet?
>>
>>53852310
Var finns det industri favä
>>
>>53852699
Förlåt om jag lät grinig, var inte menat så. Är tacksam för att någon försöker hjälpa. Ska försöka fixa ett jobb så kanske det löser sig.

>Inga släktingar som kan gå in med något som säkerhet?
Inte vad jag vet, har knappt någon kontakt med mina släktingar. Men antar sånt är livet, lättare att tjäna pengar om man har pengar.

Behöver som sagt investera runt 120k för att kunna starta och driva företaget.
>>
>>53852718
Beror väl på var man bor. Nära mig har jag LKAB, SSAB, Gestamp/Hardtech. Säker ett gäng ställen till.
>>
>>53852772
Nädå, lät inte grinigt, jag fattar väl att ens situation varierar beroende på familj, var man bor osv.

Jag började jobba deltid när jag var 16, så hade över 100k på banken när jag var 18, fick jobb på COOP via kontakter. Sen dess har jag jobbat lite då och då på sommrarna på olika ställen, så har alltid varit rätt ekonomiskt stabil. Kanske har gett mig en lite skev bild.
>>
>>53852880
>fick jobb på COOP via kontakter
ja jobb på olika matvarubutiker är nog inte det lättaste att få utan kontakter.

>Kanske har gett mig en lite skev bild
det tror jag inte. 100k är väl inte överdrivet mycket, men är mycket för mig som inte haft det så gott ställt.

Har tyvärr inte det bästa CVt heller så svårt med jobb. Kan inte gnälla så mycket över det egentligen, är huvudsakligen mitt fel att det är så.

Känns bara lite dystert när det är "ynka" 100k mellan mig och starta ett företag som jag tror på. Ska höra runt med lite folk under veckan, kanske det löser sig med ett banklån.

>har alltid varit rätt ekonomiskt stabil
jvidk
>>
>>53852992
>ja jobb på olika matvarubutiker är nog inte det lättaste att få utan kontakter.

Menar det. Har haft lite tur.

Bor du hemma?
Regga dig på något program, ta CSN i ett år. Lågränte-lån. Du får ut CSN i över ett år utan att behöva klara kurser. Kan skita sig om du vill plugga senare, men i alla fall. Slapp återbetalningstakt också. Blir kring 80k, varav typ 60 är lån.
>>
>>53853240
>Har haft lite tur.
ge mig din tur, eller anställ mig inom något. Du bestämmer.

>Bor du hemma?
nej

>Du får ut CSN i över ett år utan att behöva klara kurser
dock kräver väl CSN att man betalar tillbaka åtminstone bidragsdelen direkt om man inte klarar kursen? har för mig det.

>Blir kring 80k, varav typ 60 är lån
ja det hade väl varit något. Men misstänker att det inte kommer funka. Om jag ska plugga under ett år måste jag åtminstone klara det fram till sommaren. Sedan har jag för mig bidragsdelen ska tillbaka direkt.
>>
>>53853493
Inte såvitt jag vet. Har kuggat kurser hit och dit och fått CSN indraget, behövde inte betala tillbaka mycket.

Var i Sverige bor du?
>>
>>
Fy fan vad jag hatar svenska tjejer. Degenererade jävla horor som bara bedrar och ljuger. Det enda de bryr sig om är sig själva och sin jävla "lycka" vilket innebär en lina från en pundares kuk eller varför inte en resa in till ghettot. Jag gillar faktiskt terroristerna för de dödar iallafall bort skräpet, nbögarna, från samhället. Hell fucking Seger.
>>
File: 1440550859079.png (557 KB, 1013x676) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440550859079.png
557 KB, 1013x676
>>53853716
>>
>>53853684
>Har kuggat kurser hit och dit och fått CSN indraget
gjorde också det för något år sedan, blev väl ett par tusen att betala tillbaka.

>Var i Sverige bor du?
södra, östkusten
>>
>>53853770
Aight. Har ingen koll på den delen av landet när det gäller jobb i alla fall. Inte för att jag direkt skulle kunna ge rekommendationer hursomhelst.

Ska sova nu, lycka till i alla fall.
>>
>>53853852
>Har ingen koll på den delen av landet när det gäller jobb
Synd det. Kan gärna flytta om du har jobb åt mig :3

>Ska sova nu, lycka till i alla fall.
tack för snacket, godnatt
>>
File: paul dano.jpg (49 KB, 403x594) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
paul dano.jpg
49 KB, 403x594
klassiker
>>
https://www.youtube.com/watch?v=-u-ZcFgDj-4
;__;
>>
File: image.png (110 KB, 330x270) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.png
110 KB, 330x270
>rymd ingenjörer
>ett par kompisar och jag har dragit ca 150 timmar på att bygga ett 2 000 ton fartyg
>imorgon så kommer det att vara flygfärdigt
Känns, man1
>>
>>53854503
>>rymd""""""""""""""""""""ingenjörer
>>
File: 1407847981451.jpg (10 KB, 600x434) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1407847981451.jpg
10 KB, 600x434
>>53853705
>>
/mu/ levererar
>>>/mu/61877552
>>
File: 1451871741132.jpg (93 KB, 620x670) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451871741132.jpg
93 KB, 620x670
>dkn 5000 kr extra i CSN den här månaden
>>
File: 1453163599899.png (76 KB, 362x315) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453163599899.png
76 KB, 362x315
>>>/mu/61878807
>>
File: 1447214898491.jpg (28 KB, 254x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447214898491.jpg
28 KB, 254x300
>>53854743
>>
File: förvånad ekonom.jpg (10 KB, 177x215) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
förvånad ekonom.jpg
10 KB, 177x215
>>53854743
>>
File: 1391845071067.gif (858 KB, 245x165) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1391845071067.gif
858 KB, 245x165
>>>/mu/61878908
>>
File: 1453145727223.jpg (39 KB, 296x421) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453145727223.jpg
39 KB, 296x421
>>>/mu/61878908
>>
File: 1406476774907.png (153 KB, 334x334) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1406476774907.png
153 KB, 334x334
>>53854743
>>53854847
>>
>>53854743
Så jävla tråkigt. Förstöra en bra tråd sådär.
>>
File: 1432352612351.jpg (86 KB, 423x1021) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432352612351.jpg
86 KB, 423x1021
>Vill till systemet
>Det stänger 18 och det är massa snö
Hur ska man lyckas egentligen
Har tänkt köpa och prova sake
>>
>>53854972
Dra dit riktigt tidigt som alla dygnande alkisar
>>
File: 1448554394342.png (803 KB, 1100x700) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448554394342.png
803 KB, 1100x700
Grod morgon...
>>
>>53855003
Du lever :3 breva gris
>>
File: 547213862.jpg (72 KB, 768x970) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
547213862.jpg
72 KB, 768x970
Önskar jag hade börjat med en sport som liten och hållt mig vid den. Skulle haft en najs kropp, bra kondition och en paj säkert.
>>
>>53855031
Nöff seger
>>
>>53855148
har ditt snubbel ändrats?
>>
>>53855153
ändrade ett par månader sedan, körde utan tidigare...
>>
File: 1451338662571.png (104 KB, 500x596) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451338662571.png
104 KB, 500x596
>>53855056
jvdk

det var nog inte menat att vara
>>
>>53855172
På så vis. Ta en gris
>>
kommer posten i göteborg idag? Eller ska det försenas i en vecka bara för att det snöar i nordeuropa under vintern?
>>
File: krisgris.jpg (88 KB, 960x638) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
krisgris.jpg
88 KB, 960x638
>>53855255
Om i kris, ta en gris!
>>
>>53843408
he looks like he has got some kind of genetic disorder or like a 800 year old vampire
>>
File: Januari_2016.jpg (35 KB, 491x404) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Januari_2016.jpg
35 KB, 491x404
Inizios mätning i Januari
>>
>>53855478
>KD över 4%
Där ser man!
Kommer skratta i tusen år ifall MP åker ur nästa val
>>
File: 1448846281001.jpg (7 KB, 226x225) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448846281001.jpg
7 KB, 226x225
>>53855478
sieg heil fy fan
>>
File: 1448119948540.png (149 KB, 396x385) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448119948540.png
149 KB, 396x385
Vad ska ni göra idag då?
>>
>>53855478

Folk skrattade när jag skrev på facebook att SD kommer få 30% 2018

skratta åt mig nu era horungar
>>
>>53855633
psykolog > handla > dricka > raida > sova

själv då?
>>
>>53855665
Skoljobb > Skoljobb > Skoljobb > Skriva på boken > Studera
mitt liv är ett trist liv
>>
File: 1421742700745.png (77 KB, 309x190) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1421742700745.png
77 KB, 309x190
>>53855633

väntar på att mitt paket från inet ska komma.

Det skulle egentligen ha gjort det igår men eftersom skjuteborg glömmer bort att det snöar här varenda jävla år så hoppas jag att den kommer idag


Min gata är inte plogad ännu, så det lär väl dröja en vecka till, minst.
>>
>>53855633
sova > vakna vid 14-17 > handla lite > breva på kanalen > sova
godnatt.
>>
>>53855706
Våra tåg tycks inte heller förstå att snö är någonting som händer här i norden.
>>
död tråd
>>
>>53843818
latsbrah är ju en /fit/-bög
>>
File: 181.jpg (24 KB, 396x385) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
181.jpg
24 KB, 396x385
>>53856034

du är död

[spoiler]för mig[/spoiler]
>>
File: Fattighetsguden.gif (989 KB, 295x318) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Fattighetsguden.gif
989 KB, 295x318
God morgon.
>>
>>53848950
breva före/efterbilder sen
>>
>>53856127

God morgon, anon-kun!
>>
File: 1452904927157.jpg (122 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452904927157.jpg
122 KB, 640x640
>>53848950
>till att klara 20 st på knä
>>
>>53854249
du är min neger falki
>>
File: 1451832268796.jpg (250 KB, 1024x622) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451832268796.jpg
250 KB, 1024x622
>>53855056
>dkn man gick brottning men slutade för att man flyttade till stockholm
kunde säkert både varit stark och haft en benstruktur som inte var snedknullad pga lågt test just nu
>>
File: 1453264626544.png (4 MB, 1200x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453264626544.png
4 MB, 1200x1200
>>53854536
bästa
>>
>>53855633
>gå till kth nu
>komma hem från kth kl 4
>stirra ut i rymden
>gå och lägga mig klockan 8
>>
>ligger i soffan
>runkar till svartad klipp
>sprutar på benen/skrevet
>somnar i soffan
>vaknar, klibbigt skrev/soffa
>runkar till svartad klipp
>äter lite ostbågar
>somnar igen
>>
File: Erwin Wojak Rommel.jpg (143 KB, 566x677) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Erwin Wojak Rommel.jpg
143 KB, 566x677
>vaknar
>ingen nina dobrev fv slingrad runt mig
>>
var på väg ner till ICA för att köpa lite snacks och fy fan vad jag skrattade när jag såg alla idioter som väntade på bussen i 10 minus för att åka till jobbet hahaha

t. inlindad i filt och ska titta på harry potter och fenixordern
>>
>>53857187
t. socialt handikappade tjockisen som är först in i butiken
>>
>>53857260
t. väntar 15 min efter butiken öppnar för att lura dig själv att du inte är det
>>
File: rädd groda.png (191 KB, 426x628) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
rädd groda.png
191 KB, 426x628
>>53857401
>>
File: 1452909678257.jpg (72 KB, 440x406) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452909678257.jpg
72 KB, 440x406
God morgon tråden, hoppas ni har en produktiv dag
>>
ohejo
>>
Idag tänker jag inte gå till skolan!
>>
>>53857635
>varit vaken 1 timme
>inte satt på kaffe än

>dkn ingen fv som sätter på kaffe på morgonen
>>
File: z_88301b52.jpg (168 KB, 1280x898) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
z_88301b52.jpg
168 KB, 1280x898
>>53857635
good morgon anon
>>53855633
ingenting
>>
>>53857675
nej anon du måste gå, du måste ganbatta
>>
kan inte hitta på detta
>>
>>53857712
Nej jag vägrar bestämt. Jag har föreläsning på fredag som jag kan gå på istället.
Idag ska jag ta det lungt.
>>
File: a.jpg (163 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
a.jpg
163 KB, 640x640
>>53857635
morsning korsning anon
>>
>>53857780
det är andra dagen i skolan och du fuckar redan ur
>>
>>53857699
kvää tänker inte hon på hur mycket det smular?
>>
>>53857872
Notera hur kaffet runnit över kanten och hon har inte slutat hälla också.

Hon bryr sig helt enkelt inte.
>>
>>53857920
kaffe är lätt att torka upp men det är ett helvete att få bort alla smulor från en krossäng
>>
>>53857849
Vadå 'fuckar ur'?
Menar du att dagens lektion är så pass viktig att det är omöjligt för mig att komma igen om jag inte går på den?
>>
>>53847989
Sex år sedan.
>>
>>53857635
>>53857699
>>53857806
>dkn alla i tråden är små söta 2d-flickor
>>
File: 14765777670.png (54 KB, 942x1110) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14765777670.png
54 KB, 942x1110
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article22117739.ab

>SD: 22.2
>>
File: 1391899001546.png (254 KB, 592x602) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1391899001546.png
254 KB, 592x602
>>53858217
waah han vet
>>
>>53858534
V-v-vill ni b-bli mina vänner?
>>
File: 14565477738.jpg (75 KB, 241x351) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14565477738.jpg
75 KB, 241x351
>>53857748
Den där jävla fjollan är apex Sverige Ja.
>>
Ska ha en presentation om Melatonin om 10 min, berätta helt ni vet om skiten
>>
File: 14543778522.jpg (66 KB, 612x574) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14543778522.jpg
66 KB, 612x574
http://www.focus.de/regional/regensburg/frauen-taxis-und-lady-zonen-regensburger-politiker-fordert-pinke-sicherheitszonen-im-stadtbus_id_5221313.html

>könssegregerade bussar

Är det här framtiden feministerna vill ha?
När får vi rassegregerade bussar?
>>
>>53858825
man blir neger
>>
File: lemao.png (364 KB, 810x597) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
lemao.png
364 KB, 810x597
>>
>>
File: 092.jpg (128 KB, 312x312) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
092.jpg
128 KB, 312x312
>>53859060

>den där smutsiga jävla spegeln
>den där ännu smutsigare horan i spegeln
>>
File: hotaru.jpg (125 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hotaru.jpg
125 KB, 1280x720
>kall pizza till frukost
Gud är god
>>
File: feminist.jpg (129 KB, 1080x1299) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
feminist.jpg
129 KB, 1080x1299
>>53859087
Är detta också en smutsig hora enligt dig?
>>
File: 1407308594782.jpg (80 KB, 960x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1407308594782.jpg
80 KB, 960x720
>>53859191
Undrar hur hennes fitta smakar favä.
>>
>>53859129
Varför värmer du den inte i ugnen bara?
>>
File: 1452136357128.png (514 KB, 584x602) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452136357128.png
514 KB, 584x602
>>53859456
Gillar kall pizza favä
>>
>>53855633
Plugga

hell greger
>>
File: godmorgon.jpg (62 KB, 699x679) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
godmorgon.jpg
62 KB, 699x679
God morgon kära fränder.
>>
85% på tentan. Slut på neetlivet snart.
>>
>gymnasiet börjar
>tråden är död
Visste det hela tiden.
>>
>dkn ingen robotfv
>>
File: 1449128484433.png (142 KB, 312x268) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449128484433.png
142 KB, 312x268
Hur mycket (i procent) frånvaro kan man ha innan CSN stryper alla bidrag? Frågar åt en vän
>>
>>53859981
nähäääääääää
>>
File: image.jpg (16 KB, 233x235) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
16 KB, 233x235
>>53860025
Bio > mecha
>>
File: 1402541162711.jpg (8 KB, 249x202) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1402541162711.jpg
8 KB, 249x202
>>53859981
alla läser inte i gymnasiet hörrö d-
>>53860039
>(i procent)
>>
>>53860039
20 någonting, tror jag

Fråga dem istället
>>
File: Semla.jpg (308 KB, 1920x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Semla.jpg
308 KB, 1920x1280
>>53860039
>obligatorisk närvaro
HAHAHAHA
>>
File: Golv.jpg (150 KB, 405x412) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Golv.jpg
150 KB, 405x412
>>53860039
Bokstavligen så fort de ser ett mönster fick vi alltid höra på gymnasiet.

>obligatorisk närvaro
>>
>>53860039
På med snubblet Knektor
>>
>>53860063
>>53860066
>>53860085
>>53860309
>>53860338

Tack för goda råd och tack för alla (Du)'s
>>
File: 1452642612472.png (477 KB, 674x750) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452642612472.png
477 KB, 674x750
Är Flandre söt?
>>
File: 1447787170626.jpg (104 KB, 450x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447787170626.jpg
104 KB, 450x600
Är Martina söt?
>>
File: 1451411443513.png (864 KB, 596x596) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451411443513.png
864 KB, 596x596
Är Gladkatt söt?
>>
>flykting""krisen"" tas upp av föreläsaren när hon diskuterar risktagande
>>
>två föreläsningar på hela veckan
>orkar inte gå på någon av dem
bra start på terminen som vanligt
>>
How many of you are black already?
Ive been told around 60%, is that true?
>>
>>53860640
no it's way worse than 60
>>
>>53860462
Ja

>>53860563
>>53860578
Nej
>>
>dkn fast här för evigt
>>
File: 1391200319719.jpg (109 KB, 1000x709) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1391200319719.jpg
109 KB, 1000x709
Är tekniska museet bara för barn eller kan man gå dit som två vuxna personer utan att det är konstigt?

Jag och en kompis försöker hitta något att göra i stan idag och det är svårt. Även om man bor i Stockholm.
>>
File: 1447873360414.png (836 KB, 475x634) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447873360414.png
836 KB, 475x634
Martina är söt
>>
>>53860854
Är ni bögar?
>>
>>53860859
Nej
>>
>>53860867
Kille och tjej.

Vi dejtar typ.
>>
>>53860854
>vuxna personer
>besöka tekniska museet
?
>>
>>53860890
Varför skrev du "kompis", ljug inte jävla bög.
>>
>>53860909
Ja? Det är det jag vill ha svar på?
>>
>dkn helg

Fan vad jag älskar högskolan
>>
>>53860920
välj en och endast en osv
>>
>>53860911
för om jag skrev tjej så skulle jag bara få höra "KVÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ" i alla jävla brev.

>>53860947
Ah ok. Tack för svar då. Kollar vidare efter annat.
>>
>>53861053
Tekniska har anpassats mer och mer efter småbarn under de senaste åren IMO. Åk någon annan stans
>>
Var det narcissus som bre ru? eller var det någon annan?

t. varit borta från tråden i 3 dagar
>>
>>53861053
Varför inte ta med henne till Mdongo direkt och skippa snacket om du nu bor i Stockholm?
>>
>>53845931
>dem

MEN KVÄÄÄÄÄÄÄÄ LÄR ER SVENSKA
>>
ny tråd

>>53861107
>>53861107
>>53861107
>>
>>53861104
Det var Narcissus. Det är även Narcissus som brevar hanrejpastan om sig själv.
Thread replies: 380
Thread images: 131
Thread DB ID: 454325[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.