[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/Norgetråden/
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 83
Thread images: 15
File: 1449964295928.png (322 KB, 662x530) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449964295928.png
322 KB, 662x530
Rakk ikke lenke fra forrige tråd-utgave

Forrige tråd: >>53819343
>>
>>53837104
Skjer med den rare nye banneren?
>>
*prump*
>>
>>53837189
Dette fåvæ. Hva er greia her?
>>
File: 1453234881641.jpg (174 KB, 800x836) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453234881641.jpg
174 KB, 800x836
How can Poopway even compete?
>>
>>53837304
>bench: 55 reps
HOLY SHIT 55 reps??!! That absolute MADMAN
>>
Skjette for skandinavisk språkunion med for å bevare de skandinaviske språk mot anglofisering
>>
>>53837189
>>53837235
blasfemi, er det som skjer
>>
File: Arild_Haugen.jpg (38 KB, 450x409) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Arild_Haugen.jpg
38 KB, 450x409
>>53837304
I guess America needs photoshop to compete.
>>
>>53837841
>dfn vil aldri kunne bruke den harde kroppen til Arild til å kjevle ut lussekattdeig
Livet er ikke verdt å leve.rar
>>
Jeg ligger i sengen
Tenker på schengen

Flyktningene kommer
Det er som en våt sommer

Jeg bor i min mors kjeller
Det er mine regler som gjelder

Skotter bort på tomme monster bokser
Er det slik man blir når man vokser?

Hva er meningen med tanker?
Mine bare vanker

Når slipper Breivik ut?
Han var jo litt av en stut

Jeg er glad i Tuborg
Den drukner min sorg

For jeg er arbeidsledig
Det er jo ganske snedig

Lange late dager
Det er kun meg det behager

NAV er alltid der for meg
Kanskje de kan ordne noe for deg?

t. Aanonsen, poet, kunstner og fritenker.
>>
Anon som vil kjǿpe monsterkort: du kan kontakte meg via [email protected] Gjerne med bilde av noen kort pluss tidsstempel eller noe sånt, så jeg vet at det ikke bare er en episk megmegmester herfra, så skal jeg sende bilde av kortene tilbake.
>>
>>53838350
Aanonsen, din stut
Ta med deg ord fra dustetrut
Og kom deg til helvete ut
>>
>>53838350
Min kritikk er ikke nådig
Din poesi er middelmådig
>>
>>53838543
>>53838650

La nå ikke ditt hjerte fylles med hat
Det ender bare med tap

Aksepter mennesker slik de er
I all slags vær
Med alle typer bær
Da er du en kær

Jeg vil kjenne din kropp inntil min
Jeg vil smake på ditt slim

Hold meg i natten
Jeg er så lei av katten

Jeg vil så gjerne bare kose
Men jeg har desverre fimose

Lahlum er min mester
Men desverre ikke i mine omgangskretser

Guds ord må man ta til hjertet
Uten hans visdom finnes bare smerte

Slipp nå alle flyktninger inn i kongeriket
Vår kultur de vil berike
Uten at det påvirker de rike
Samle alle på Gronland
Så skal du få se hva de kan
Moskeer de skal bygge
Våre norske jenter skal fole seg trygge
I det de blir revet inn i en busk
Av en Afghansk kusk

Voldtatt i natten

Lysbakken er ansvarlig
Flyktninger er ikke farlig


t. Aanonsen, poet, kunstner og fritenker
>>
huæhuæhuæ nödrim er så morsomt gutta fra calcutta
>>
>>53838860
Beste hittil
>>
File: 1446472602664.gif (478 KB, 307x253) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446472602664.gif
478 KB, 307x253
Hvem /sortmetall/ her?
https://www.youtube.com/watch?v=hEtqBrOhlS8
>>
>>53839274
Jeg er ikke 15, så nei.
>>
>Sorlandet bidrar stort til utmeldingsrekord fra Den norske kirke
>Kirkens medlemsflukt er storre i Kristiansand og i byene omkring enn i landet for ovrig. Bare i Kristiansand har antall utmeldinger steget med 175 prosent sammenlignet med et normalår.

Nå kan dere slutte med dette """"bibelbelte""""" megmeget
>>
>>53839691
At det oker betyr ikke at det er nevneverdig stort
>>
>>53839691
Man må ha et medlemsgrunnlag i utgangspunktet for å ha noen mulighet til å ǿke utmeldingene, så sǿrlandet er nok fremdeles bibelbeltet i noen tiår til.
>>
Rangsjer din respekt, og hvor viktig du tror deres funksjon er for hæren fra 1-10 på vær gren.

TMBN
Respekt:
Viktighet:

2. Batt
Respekt:
Viktighet:

HV
Respekt:
Viktighet:

Artilleriet
Respekt:
Viktighet:

Garden
Respekt:
Viktighet:

Panser
Respekt:
Viktighet:

Samband
Respekt:
Viktighet:

Sanitet
Respekt:
Viktighet:

FSK/FJK
Respekt:
Viktighet:

Etterretning
Respekt:
Viktighet:

Cyberforsvaret
Respekt:
Viktighet:

FLO
Respekt:
Viktighet:

MP
Respekt:
Viktighet:

Ingeniorbataljonen
Respekt:
Viktighet:

Stridstrenbataljonen
Respekt:
Viktighet:
>>
File: juuhtota.jpg (32 KB, 650x488) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
juuhtota.jpg
32 KB, 650x488
wuf
>>
>>53841017
>that reflection
PEKKA我想他媽的
>>
TMBN
Respekt: 8 (de er veldig proffe men noen av soldatene virker overdrevent tacticool gearqueers)
Viktighet: 10 - hvis noe skjer er de de forste til å ta på seg serios, tung strid

2. Batt
Respekt: 7 - ganske kul tjeneste
Viktighet: 8 - trenger infanterigutta

HV
Respekt: 5 - innsatsstyrkene er ganske flinke
Viktighet: 10 - det er absolutt viktig at HV kan kalle inn tidligere soldater når noe skjer

Artilleriet
Respekt: 6 - har hatt litt forskjellig kvalitet, kunne hatt bedre rykte (dfn mlrs står bortgjemt i et fjelldepot)
Viktighet: 7 - artilleriet kalles tross alt "king of the battlefield", det er tunge våpen som kanoner som forårsaker mest skade på fienden

Garden
Respekt: 5
Viktighet: 6 - de har tross alt ansvar for happenings i hovedstaden, men utover det gjor de ikke så flinke som 2. batt f. eks.

Panser
Respekt: 7
Viktighet: 7 - stormere og panser, hva er det å ikke like? dog kan det diskuteres hvor relevante stridsvogner er i moderne krigforing

Samband
Respekt: 5 - ikke akkurat operator for å si det sånn
Viktighet: 6 - et viktig stottelement selvsagt, men ikke en kampenhet

Sanitet
Respekt: 3 - sanitetstjeneste er for jenter, men det er vel greit å bli lappet opp
Viktighet: 10 - åpenbart trenger man sanitet

FSK/FJK
Respekt: 10 - operator as fuck
Viktighet: 10 - spesialstyrker er utrolig nyttig

Etterretning
Respekt: 8 - spooky
Viktighet: 9 eller 10

Cyberforsvaret
Respekt: 2 - ikke engang soldater
Viktighet: 6 - fucking nerdshit

FLO
Respekt: 5 - ganske noytral til disse gutta
Viktighet: 9 - logistikk kan være nokkelen til seier gutta

MP
Respekt: 3 - bruker mest tida på å putta vernepliktige i fyllearrest eller noe sånn
Viktighet: 2

Ingeniorbataljonen
Respekt: 6 - kul tjeneste men..
Viktighet: 6 greit å ha i spesielle situasjoner

Stridstrenbataljonen
Respekt: 3 - taktiske lastebilsjåforer lol
Viktighet: 5
>>
>>53840869
Nei ass

Ta med deg forsvarsdriten din et annet sted
>>
>>53842220
Meget bra brev, spesielt imponert at du tok deg tid til å gi litt utdypelse. Takk for kvalitetsbreving, anon.
>>
File: RIP_Doggy.gif (1 MB, 250x204) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
RIP_Doggy.gif
1 MB, 250x204
>>53837104
>Norgetråd

Oh boy
>>
Ka synes dokke om den driten her?
>>
>>53843180
hadde tenkt å se den, men glemte å folge med på TV tidene
er det noe sted online jeg kan se det gratis?
>>
>>53843180
>2016
>uironisk se på tv
>>
>>53843252
Vedder på at du er en ''le Netflux and chill xddddd'' tenåring
>>
>>53843235
Tror du må ha Sumo.
Serien har bra karakter PoV, men handling er blæh
Det er vanskelig å gjore Norge relevant i verdens politikk
>>
>>53843738
Jeg kaster ikke bort tiden min med å se på tv/serier av noe som helst slag fåvæ.
>>
>>53843235
Okkupert 2015 720p WEB-DL AAC2.0 H.264
Okkupert 2015 720p HDTV MPA2.0 x264-NorTV
Okkupert 2015 1080p GER Blu-ray AVC DTS-HD MA 2.0-XORBiTANT
Okkupert 2015 720p BluRay FLAC2.0 x264-SbR
>>
File: 1450094818318.png (11 KB, 307x462) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450094818318.png
11 KB, 307x462
>>53844320
>>
>>53844381
det er piratkopiene som fins på private trackere. nederste er vel mest relevant, da det er blårei-versjonen. den kom i dag da, så vet ikke hvor tilgjengelig den er rundt omkring.
>>
>>53844540
>fins
pinlig fåvæ
>>
http://strawpoll.me/6583853
>>
File: porn org.jpg (161 KB, 1116x873) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
porn org.jpg
161 KB, 1116x873
Bare 5500 filer igjen, så er jeg endelig ferdig med å sortere bildene, gif'ene og webm'ene mine.
>>
>>53845127
>201 gb med porno
Hvorfor?
>>
>>53845229
Hvorfor ikke? Jeg holder vært eneste byte kjær. Og så har jeg en ganske åpen smak så de meste jeg finner blir lagret. Alt er på min tredje pc, som kun brukes til porno og surfing på nett mens jeg spiller på hoved pc'n. Pc nr 2 er for filmer, serier, anime etc etc
>>
>>53845229
Har 212 GB. Kjekt å ha. Liker å slippe å lete etter filmer jeg liker. Rundt halvparten er X-Art i 1080p.
>>
lmao
http://www.bbc.com/news/world-europe-35355727
>>
>>53845301
Har du noe rullestolporno?
>>
>>53845127
>futa
vurder selvmord
>>
File: porr.png (8 KB, 320x243) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
porr.png
8 KB, 320x243
>>53845127
>>53845229
>>53845301
>>53845303
BARE
>>
>>53845354
Nei, ekte 3d er ikke min greie, og lite av det i 2d verdenen, spesielt med forhold til etablerte characters. Finnes sikkert noe OC stuff men OC characters er ikke noe jeg vanligvis lagrer om det ikke er veldig bra kvalitet.

>>53845374
Er kun futa på jenter. Ingen solo futa eller FutaxMale Fremdeles like ille?
>>
File: 1453239898436.jpg (24 KB, 497x493) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453239898436.jpg
24 KB, 497x493
>>53845336
Erna "syrere er et uhyre" Solberg.
>>
>>53845379
>Under 10k filer
Hvor mange av dem er pornofilmer?
>>
>>53845374
Men det er jo en helt normal fetisj da Anonsen.
>>
>>53845336
NORGE
NEI
>>
>>53845534
det meste
>>
>>53845566
å runke til jenter med penis er faen ikke normalt. det er degenerert
>>
>>53845624

Det må være bra små pornofilmer. Gjennomsnittsstorrelsen per fil er på 56 MB. I mappen min for TV-serier er gjennomsnittsstorrelsen på 478 MB.
>>
>>53845648
det er faktisk veldig utbredt, ro deg ned tjommi
>>
>>53845689
TV serier er gjerne high res. De fleste filene hans tipper jeg er rippet fra div sider, og da blir de gjerne max 100 mb på 10 minutters clips
>>
>>53845648
Kom igjen a, kamerat. Det er jo bare å fetisjisere det mannlige lem ved å tro det er mindre homofilt å putte det på en kvinnelig kropp. Hva er galt med det?
>>
>>53845771
Ja, det er sikkert tilfelle. Det meste jeg har er i 720p eller 1080p. Storste enkeltfila mi for TV-serier er en episode av BBCs "Planet Earth". 9.1 GB
>>
>>53845764
tror jeg ikke noe på

>>53845808
det er bare sykt forkastelig
>>
>>53845852
at noe er "forkastelig" er tidenes elendigste argument
>>
File: 1439469302153.jpg (43 KB, 980x551) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439469302153.jpg
43 KB, 980x551
DU HORER NÅ EN PODKAST FRA NRK P3

NRK NO SKRÅSTREK PODKAST
>>
>>53846528
>dfn jeg hǿrte lillesǿster på radioen i forrige uke
>>
>>53845379
FÖKK
>>
Tid for nattaprump.

Prump.

*prump*
>>
>>53845648
Ikke hvis penisen er feminin.
>>
>dfn ingen dominant jv til å låse meg inn i et kyskhetsbelte og tvinge meg til å ta viagra
>>
>>53847480
fyfaen dra til helvete
>>
>>53847990
det hǿres direkte usunt ut fåvæ.
>>
>>53848046

Nå var du bare plump. Holder du igjen en prump?

*prump*
>>
>>53837104
norgetråden var i den grad en fejltagelse.
>>
File: Redaktør i VG.jpg (57 KB, 437x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Redaktør i VG.jpg
57 KB, 437x480
>>53848375
>>
>>53848326

Trenger ikke ta mer enn en i gangen da, anonsen.
>>
>>53838350
Haha! Var fin den der, håper å se fler.
>>
>dfn man er nesten ferdig med å torke seg, men så begynner man å berse igjen

Ers ass, jeg var så nære å være ferdig!
>>
>>53849730
Hvis du absolutt skal dritbreve så lær deg i det minste å stave ordene riktig.
>>
>>53850032
Å stave feil en en slags "failsafe" for å få (you)'s. Om innholdet ikke funker, så kan du vedde på at å stave feil alltid sorger for et par svar i det minste.
>>
>>53845838
>9 gig med BBC
Jævla hanrei
>>
>>53842220
0 på alt med respekt
0 til 2 på det andre.

Militæret er for homser som tror muskler har mer verdi enn en god hjerne. Bare meatheads og chads overalt i den homseorganisasjonen der. Skattesnyltere er dem alle og.
>>
>>53850032

>autisme snakker
>>
File: 2484129.jpg (11 KB, 316x425) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2484129.jpg
11 KB, 316x425
>>
>>53853049

Ligner på en autistisk petter stordalen fåvæ
Thread replies: 83
Thread images: 15
Thread DB ID: 451058[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.