[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Sverigetråden
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 475
Thread images: 131
>>
File: 1432771630566.gif (48 KB, 500x281) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432771630566.gif
48 KB, 500x281
2D
>>
File: 1452249702591.jpg (24 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452249702591.jpg
24 KB, 600x600
>Gabriel
>>
File: 1452028819611.jpg (116 KB, 353x357) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452028819611.jpg
116 KB, 353x357
>dkn heter Markus
Skulle hellre inte ha ett slavnamn och heta Markku
>>
skittråd
>>
File: skriva ut pizza.jpg (57 KB, 440x268) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
skriva ut pizza.jpg
57 KB, 440x268
>>
>dkn heter Louise och jag är bitig som helvete
>>
File: 1453100531864.jpg (471 KB, 1648x1050) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453100531864.jpg
471 KB, 1648x1050
HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA

MDONGO

VART ÄRU???????

HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAH
>>
>>
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/orebro/nazist-avsparrning-pa-skola
>>
File: du vet redan.jpg (88 KB, 674x679) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
du vet redan.jpg
88 KB, 674x679
Vad menade hon med detta album?
>>
>>53766818
What did he say?
>>
File: 1452914100475.jpg (58 KB, 555x436) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452914100475.jpg
58 KB, 555x436
>dkn heter magnus
:3
>>
>>53766673
INDE
N
D
E
>>
>>53766830
"– Nordfront är som svenska Isis. De är en organisation som med våld och hot om våld vill få igenom sina åsikter, säger Hussein al Doudi."

kek
>>
>>53766846
"poo in loo"
>>
>>53766846
Are you a muslim pussy I want fuck you with white christian dick give you swedish sperm
>>
>t. blablabla
vad är detta?
>>
>>53766830
>svenska ISIS
Varje jävla gång
>>
>>53766863
Hell seger!
>>
File: 1410726310197.jpg (205 KB, 418x613) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1410726310197.jpg
205 KB, 418x613
Är hungrig ;_;
>>
File: 1443613201168.png (78 KB, 399x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443613201168.png
78 KB, 399x240
>människan är bara en tänkande blandning av atomer inuti ett skelett på ett organisk rymdskepp som har en kärna av flytande järn som är i omloppsbana av en lysande ständig kärnkraftsexplosion som har hållit på i miljarder år
>>
File: f a m.jpg (20 KB, 306x306) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
f a m.jpg
20 KB, 306x306
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=105&artikel=6345971

Sverige är ärligt talat ett jävla skämt
>>
File: image.jpg (66 KB, 368x425) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
66 KB, 368x425
>>53766771
Snarare Loserise

ecksde
>>
File: LöfvenBARA.jpg (52 KB, 566x369) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
LöfvenBARA.jpg
52 KB, 566x369
>>53766922
>Just nu utreder polisen i Blekinge en rad ärenden där förare stoppats utan körkort och som hävdat att man istället har ett utländskt körkort som är borttappat.

Fan är det där för jävla ursäkt?
>>
>>53766885
Nybög stick
t. din mamma
>>
File: 1423476673856.jpg (384 KB, 1750x2500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423476673856.jpg
384 KB, 1750x2500
>Nordfront är som svenska Isis. De är en organisation som med våld och hot om våld vill få igenom sina åsikter
>>
File: Arpi.jpg (140 KB, 574x759) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Arpi.jpg
140 KB, 574x759
>dkn man aldrig kommer ha lika vasst banter som Ivar
>>
File: image.jpg (14 KB, 250x218) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
14 KB, 250x218
>>53766898
Vad är det där?
Fiskleverolja?
>>
>>53766922
Sverige som homogent land har länge haft en kultur där man är ärlig och gör rätt för sig. Det är denna kultur vår lag är anpassad för.

Mångkulturen är inte förenlig med detta.
>>
>>53766885
finska mvh

t. skedmatare
>>
>>53766896
Om ändå ISIS bedrev klistermärkeskrigsföring
>>
>>53766830
>Al-Salamskolan (även skrivet Alsalamskolan, enl. skolans webbplats Al-Salam Skolan) är en muslimsk friskola i Örebro ("fristående skola med muslimsk profil") som grundades år 2003.

>Al-Salamskolan tar emot 100 000–150 000 kronor per år i bidrag från en stiftelse med anknytning till Al-Haramain Islamic Foundation, en saudisk missionsstiftelse som företräder den wahhabitiska formen av islam och som står med på FN:s terrorlista.

GRI
FU
VI
>>
File: 1452616058861.gif (140 KB, 275x317) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452616058861.gif
140 KB, 275x317
slappsurfar hela dagen favä
>>
Hvist Lyset Tar Oss FåVaE
>>
File: IMG_5277nr2-2.jpg (460 KB, 1534x2300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_5277nr2-2.jpg
460 KB, 1534x2300
>>
File: 1452282205240.jpg (73 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452282205240.jpg
73 KB, 1280x720
>dkn ingen robot-fv
>>
>>53766731
>Markus med K
lmaoar åt ditt liv
t. Marcus med C
>>
>>53766898
>ordet uppe i hörnet

betyder bröd

t. duolingo pro
>>
File: Kulturrevolution.jpg (86 KB, 500x351) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Kulturrevolution.jpg
86 KB, 500x351
Nu står det nån cuck i svt2 och säger att vi behöver en kulturrevolution i svensk politik, det låter obehagligt
>>
>>53766546
Jag tippar min genusintellektuella hatt åt dig Axel
>>
>>53767513
>Marsus
>>
File: 1417806557804.png (13 KB, 638x561) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1417806557804.png
13 KB, 638x561
>>53767513
>Marcuck
>>
File: aaakgbwarning.jpg (62 KB, 380x537) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
aaakgbwarning.jpg
62 KB, 380x537
>>53767695
du vill väl inte vara på fel sida historian anon?
>>
Mar*us är världens fulaste namn oavsett stavning.
>>
>>53767695
Exakt vad vi behöver, svensk kultur.
>>
File: 1426412868344.jpg (10 KB, 234x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1426412868344.jpg
10 KB, 234x250
>Lukas
>180cm
JAG ÄR ETT MANSBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARN
>>
>>53767781
Keith är fulare
>>
>>53767780
>dkn det där stämmer helt även här i Sverige
>>
>>53767781
> t. machmud
>>
>>53767840
Machmud är faktiskt finare än Markus favä
>>
File: 1370386451092.png (172 KB, 380x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1370386451092.png
172 KB, 380x500
1-3 - Levla helarslyna på ffxiv
4-6 - Dragons dogma
7-9 - Börja på nya säsongens 2D
0-fina siffror - Plugga
>>
>>53767780
Undrar hur kul det är att arbeta på KGB egentligen
>>
File: Fettot.jpg (162 KB, 1024x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Fettot.jpg
162 KB, 1024x768
>>53767819
>anglosaxiska namn i Sverige
>John, Jim, Rick
>>
File: 1452926168117.jpg (95 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452926168117.jpg
95 KB, 1280x720
>>53767816
hahah hej lukas xDDD

t.axel 194
>>
>>53767860
> t. machmuds bror hassan
>>
>Sven 187 cm 100 kg rent stål
Mirerar ni?
>>
>>53766863
Hoppas det.

>dkn de börjar rista blodörn på kaosblattar och bränna dem på kors
>>
Vilka namn är jonte (förutom Jonte)?
Markus
Lukas
Sebastian
Oliver
Anton
Alexander
William
>>
File: 1424899818742.jpg (65 KB, 560x560) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1424899818742.jpg
65 KB, 560x560
>>53767924
Blir avtryckt av namnet hassan favä
>>
Fan vad dagtråden suger jävla NEET-drägg

t. På lunch
>>
>>53768004
Oskar (Ogge)
Mattias (Matte)
Joakim (Jocke)
Fredrik (Fredde)
>>
>>53768004
Sebbe, Jocke, Ogge och Matte
>>
>>53768036
Den blir värre när stormvännerna vaknar kl fyra
>>
>>53768053
Vi är alltid vakna. Vilka tror du det är som gjorde tråden?
>>
ICKE-JONTE NAMN:

Erik
Viktor
Gustav
>>
>>53768049
Sebbe är ju SMR jugend. Raskrigar-Sebbe.

Han är kompis med Jonte och Jocke men stör sig på att de inte bryr sig om politik utanför Piratpartiet.
>>
>>53768049
Nä men, intressant Sebbe. Nej, det tycker jag inte.
>>
File: cuck.jpg (22 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
cuck.jpg
22 KB, 480x360
>>53768075
>>
File: 1447753806059.png (47 KB, 847x534) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447753806059.png
47 KB, 847x534
>>53768075
>stormbögar "gjorde tråden"
>>
https://www.nordfront.se/demonstration-borlange-pa-forsta-maj.smr
https://www.nordfront.se/veckans-fraga-kommer-du-pa-1-maj-demonstrationen-borlange.smr
>>
File: 1452127272348.png (233 KB, 397x402) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452127272348.png
233 KB, 397x402
>>53768081
Instämmer
>>
>>53768114
Funderar på att delta

t. Inte ens stormbög men vill demonstrera och SD anordnar aldrig något
>>
File: 1451413584858.png (1 MB, 906x1194) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451413584858.png
1 MB, 906x1194
>>53767862
>Levla helarslyna på ffxiv
Vilken helarslyna? Vitmagiker, forskare eller astrolog?
>>
>>53768107
Trådstartbilden är tagen från Nordfront. Alltså var det någon av oss stormbögar som gjorde tråden.

https://www.nordfront.se/rn41-jonas-inde-motstandsrorelsen-behovs.smr
>>
Sveriges underbara framtid enligt RFSU
>>
File: 1446076110753.jpg (77 KB, 653x590) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446076110753.jpg
77 KB, 653x590
>>53768151
>jonas inde
Är det här ett riktigt namn?
>>
File: 1447857379149.png (19 KB, 384x362) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447857379149.png
19 KB, 384x362
>>53768170
Bilden ser fan inte mänsklig ut
>>
>>53768220
Vad är då det här?

http://www.rfsu.se/Bildbank/Dokument/Metod-Handledning/L%C3%A4ttare%20svenska/lektionsunderlag2015web.pdf
>>
>>53768170
Haha mm för muslimerna kommer vilja lära sig om demisexuella trekönade vargmänniskor
>>
>>53768170
haha
>>
>>53768170
>den enda svenska killen är den som sitter i rullstol
>>
File: 1442661708649.png (68 KB, 249x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442661708649.png
68 KB, 249x480
>>53768170
Är det lättare svenska för att eleverna är mentalt handikappade alt. utlänningar eller för att lärarinnan är utlänning?
>>
>>53768249
>dkn inget hö te kvinnligt kolsvart djungelmonster att befrukta
>>
>>53768274
Tjockisen i grön tröja då? Han ser ut som en klassisk stormbög favä
>>
>>53768170
> krymplingen
Kan inte hitta på detta
>>
>>53768284
Tacka gudarna för det
>>
>>53768274
>killen
>>
>>53768274
>killen

Du vet inte vilket kön hen (eller någon av de andra för den delen) tillhör eller inte tillhör.
>>
>>53768249
>sexleksak
>visar enbart kvinnliga hjälpmedel

topp misandri

tänker inte ens påpeka barnporren
>>
imma make you hurt imma imma make you hurt
>>
>>53768249
>dkn ingen HÖ TE fv
>>
>>53768340
>jag kräver att min kinestecknade kroppskudde ska vara en del av undervisningen. annars blir boku no poku (anons kroppskudde) ledsen ;_;
>>
File: 8964.jpg (166 KB, 713x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
8964.jpg
166 KB, 713x1000
>>53768170
>90% av bilderna är negrer och asiater
Bara jag som tror att de flesta ungar som ser det här kommer tycka att det är rätt mysko?
>>
File: 1445555810341.png (1 MB, 1265x716) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445555810341.png
1 MB, 1265x716
HELL SEGER

http://na.se/nyheter/orebro/1.3462903-na-tv-det-ar-skrammande-
>>
Vita (blä), heterosexuella (usch) män (krääks)
>>
>>53768383
Det är ju en kursbok för SFI, så nej
>>
>>53768368
>jag vill inte ha jämställdhet, jag vill bara ha specialbehandling av kvinnor
>>
File: 32976243.png (3 MB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
32976243.png
3 MB, 1920x1080
>>53768146
Vitmagiker
>>
>>53768408
Du vet att du är en vit heterosexuell man när du skjuter ihjäl folk på din skola iklädd i anime-kläder
>>
palmblad är det äckligaste svenska efternamnet

bevisa mig fel
>>
File: fefo.jpg (47 KB, 748x947) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fefo.jpg
47 KB, 748x947
>>53768249
>>
https://soundcloud.com/kanyewest/nomorepartiesinla

YEEZYSÄSONG
>>
>>53768417
De flesta män har inte sexleksaker. Det är nog bara du.
>>
>>53768479
>de flesta männen som är nbögar har inte sexleksaker
fdåd
>>
File: hon vet.jpg (112 KB, 766x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hon vet.jpg
112 KB, 766x900
>hon vet


snacka om att vara helt självcentrerad, världen kretsar inte kring enbart dig.
>>
>>53768515
>sökte ett jobb som chef
>>
File: 1445893817176s.jpg (10 KB, 250x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445893817176s.jpg
10 KB, 250x240
>>53768502
Det är en nbögs-värld vi lever i, vän
>>
>>53768451
"Folk" som har bytt s mot z i sina efternamn existerar
>>
>>53768515
>tjej söker ett högkvalificerat jobb
>får det inte
JAG ÄR KRÄNKT

>man söker ett högkvalificerat jobb
>får det inte
Nästa gång kanske
>>
>>53768479
>De flesta män har inte sexleksaker.

Det kanske vore bra då om män inte fick en "förlorar" stämpel ifall de hade sexleksaker. Det skulle även reducera antalet våldtäkter och sexbrott.

Fast det skulle ju vara jämlikt, och inte funka i ett feminazistiskt samhälle.
>>
File: 1447296675312.png (685 KB, 816x979) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447296675312.png
685 KB, 816x979
>>53768575
>om jag inte får sexleksaker måste jag våldta
okej mdongo
>>
>>53768575
Hur fan skulle det minska våldtäkter?
>>
>>53767489
källa?
>>
>>53768451
Alla namn som slutar på -sson är äckliga.
>'va heter du?'
>svensson
>'åh så du är svens son?'
>n-nä
Fullkomligt efterblivet
>>
File: vinterskiss.png (327 KB, 627x951) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
vinterskiss.png
327 KB, 627x951
Har vinter-chan träffat er
>>
>>53768628
Koukaku no Pandora
>>
File: 1430178971057.png (275 KB, 704x971) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1430178971057.png
275 KB, 704x971
SMÅ
>>
>>53768515
>sökte till chef
Detta är allt vad som är fel med Sverige idag, Börja lågt era bortskämda studentnegrer
>>
>>53768616
>Hur fan skulle det minska våldtäkter?

>hur skulle lättare åtgång till sexuellt avbelastning minska sexuell avbelastning
>>
>>53768693
är den bra?
>>
>>53768575
>antyder att handen inte är mer än vad du behöver när det kommer till sexleksaker
>>
>>53768698
>cucksex
>>
>>53768687
aa favä men hon är på väg härifrån nu ser det ut som
>>
>>53768742
om det räckte så hade kvinnor inte behövt slösa tusentals kronor på dyra svarta massageapparater
>>
>>53768687
Ja, jag hälsar på henne varje dag. Kul att se dig med Snigel.
>>
>>53768726
Man våldtar inte för att man är kåt din idiot, isf skulle Kina toppa våldtäktsstatistiken.

Killar våldtar för att det är kulturellt (muslimer) eller för att de är sjuka i huvudet och går igång på det (hagamannen)
>>
>>53768711
>t. läste några kurser på högskolan innan jag hittade ett välbetalt jobb genom mina nbögvänner
>>
>>53768758
v-var bor du?
>>
>>53768711
>m-men folket på chalmers så att om jag läste till ingenjör skulle jag få ett chefsjobb med månadslön på 90 000 efter skatt och en 10/10 fru ;_;
>>
>>53768802
Hurså?
>>
>>53768726
>antyder att våldtäkt inte handlar om makt mer än sex

Det är ett uttryck för sadism
>>
Skulle ni rasblanda med en rullstolspaj?
>>
>>53768726
Våldtäkter är till 99% en ockupationshandling och handlar om att håna och förnedra ursprungsbefolkningen.
>>
>>53768859
Svar: ja
>>
>>53768784
>>53768852

våldtäktsmänniskor i denna tråden
>>
File: 1436536836660.jpg (610 KB, 700x914) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436536836660.jpg
610 KB, 700x914
>>53768687
bara -9 idag kompis, börjar redan sakna henne

sommar snart!! :3
>>
>>53768849
>ingenjör
>chef

Du vad
>>
>>53768851
tror vi bor i samma stad
>>
>>53768849
haha, det är lätt att få jobb som ingenjör men eftersom alla vill ju bli ingenjör så finns det ingen plats för alla ;)
>>
File: 1362969561466.png (151 KB, 421x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1362969561466.png
151 KB, 421x500
>>53768859
de här bilderna är påriktigt skräckinjagande
>>
>>53768886
Vad har du gjort med trådstart-tan?
>>
>>53768908
trevligt
>>
>>53768798
t. pluggade yrkeslinje på gymnasiet och plockar in 25 lax efter skatt i 22 års ålder
>>
>>53768960
aa fast nä
>>
>>53768909
Bokstavligen alla som gått på Chalmers får jobb

Du behöver minst 1.6 på HP för att komma in där, dvs bättre än 96% av Sverige. Det är inget som vem som helst gör som den stjärtsmärtade anon som gjort bilden verkar tro. Alla vet att du är smart som fan om du klarar en utbildning på Chalmers (eller för den delen KTH, LTH eller LiTH) och smarta människor är attraktiva på arbetsmarknaden.

t. Examen från Chalmers F och alla fick jobb direkt från min klass
>>
>>53768959
säg första bokstaven senpai
>>
>>53769038
Ja ja, tror på dig.
>>
______ gjorde INGET fel.

Vem?
>>
>>53769084
månanon
>>
>>53769058
l
>>
>>53769088
>t. dödskallebältcucken
>>
>>53769084
Adolf Hitler
>>
>>53769084
jonas inde
>>
>dkn kommer inte få A på tentan
fan
>>
Iol :)
>>
>>53769143
Ta livet av dig själv min gode man.
>>
>>53769143
>A
>tenta
?
>>
File: 1453115877641.png (129 KB, 480x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453115877641.png
129 KB, 480x800
http://www.rfsu.se/Bildbank/Dokument/Metod-Handledning/L%C3%A4ttare%20svenska/lektionsunderlag2015web.pdf
What is the meaning of this
>>
>>53769038
Jag blir fundersam nu, om "alla" får jobb när de går ut en ingenjörsutbildning, varför finns det då ingenjörer som inte har jobb? Förklara till mig hur du tänker, varför skall "alla" få jobb direkt efter utbildningen? Finns det verkligen tillräckligt till "alla".
>>
>>53769239
lyssna inte på honom Chalmerister är det vidrigaste packet i världen

t. gick på GU
>>
>>53769256
Alltså jag blir bara fundersam för det finns massa som har gått ut kth och sånt men inte fått något, hur kommer det sig? Är de inte "smarta"?
>>
>>53769239
De ingenjörer som inte har jobb har inte förmåga att arbeta med något alls. Det är alltså personer som passar bättre med att gräva gropar och plocka skräp med gul väst på.
>>
>>53769228
The marxists are preparing our buttholes for big black cock
>>
>>53769116
var inte samma favä
>>
>>53769038
>att klara högskolan är svårt
älskar detta mem
>>
>>53769228
>not enjoying yourself with a finger up your cornhole
It's more fun.
>>
>>53769337
Är du säker på detta? Vart har du fått det? Låter som du får det från tomma intet.
>>
>>53769298
Folk tror att man är garanterad ett jobb bara för att man har en utbildning, de tror typ att rekryterarna som kommer till skolan kommer att ge dom ett jobb.

Det dom inte inser är att man faktiskt måste söka jobb, man blir inte erbjuden ett jobb enbart baserat på sin utbildning (okej det har hänt i vissa fall)

Sen måste man konkurrera mot alla andra som sökt jobbet som har samma utbildning
>>
>>53769370
Folk som säger det verkar vara folk som genuint har det svårt. Så länge man har lite framförhållning så kan man inte misslyckas med en utbildning.

>>53769392
Det är från mina erfarenheter, har inget egentlig källa. Det finns folk på alla utbildningar som är helt värdelösa och inte bör arbeta i ett modernt samhälle.
>>
>>53769395
Alltså jag hade tagit honom mer seriös om han hade sagt, utbildning är en investering för framtiden. För det kommer aldrig finnas tillräckligt arbete för en viss område, dvs alla får inte jobb även om de har utbildningen för det.
>>53769432
Vet inte vad jag skall säga, de som är värdelösa brukar inte ens klara sin utbildning. Så är osäker på "finns" jobb åt "alla".
>>
>>53769370
jag hade jätteproblem med min utbildning favä. har skitsvårt för matte och fick spendera en jävla massa tid med att läsa upp allt jag behövde för att ens kunna söka till datavetare och när jag väl kom in var det ännu mera jävla matte

matematik är fan djävulens påfund, finns inget drygare

att söka datavetare för mig vore typ som om nån med dyslexi hade sökt till att bli logoped
>>
>>53769487
matematik är ju aslätt efter man "kan" det dock ju, är bara en liten tröskel i början.
>>
File: 140375436765717.jpg (9 KB, 261x202) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
140375436765717.jpg
9 KB, 261x202
>5000 har lämnat Kommunal
>>
File: 1390876376267.gif (1 MB, 288x208) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1390876376267.gif
1 MB, 288x208
>sfmtråden på /jif/
>>
>>53769486
Vad du än säger så finns det data som visar att ingenjörer är den grupp människor som väldigt ofta arbetar inom samma fält som de utbildat sig till efter studierna. Googlade lite snabbt men kunde inte hitta datan, men den finns där. Andra siffror på andra utbildningar kan få dig att bli helt mörkrädd.
>>
File: 1423476976689.png (74 KB, 279x267) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423476976689.png
74 KB, 279x267
>Vad du än säger så finns det data som visar att ingenjörer är den grupp människor som väldigt ofta arbetar inom samma fält som de utbildat sig till efter studierna. Googlade lite snabbt men kunde inte hitta datan, men den finns där. Andra siffror på andra utbildningar kan få dig att bli helt mörkrädd.
>>
>>53769592
Haha okej, du får väl ha din tråd ifred då.
>>
>>53769563
Men att arbeta inom samma fält är inte att de får "jobb" direkt eller så.
>>
>>53769563
Vad jobbar du med?
>>
>>53769660
Gick inte ut gymnasiet favä.
>>
>>53769563
låter faktiskt som det kan stämma men av de 6 personerna jag gick i skolan och som jag fortfarande umgås med jobbar jag inom databasadministration, en som tågreparatör, en är logistiker, en är securitasvakt och en är butikschef. Bara en av oss jobbar som civilingenjör och han är och ser till att skyskrapor blir raka nånstans och drar in 40 lök efter skatt
>>
Är Adam ett jontenamn?
>>
>>53769673
seriöst?
>>
>>53769660
kan garantera att han inte jobbar
>>
>>53769698
Nej, det är ett dampbarnnamn.
>>
>>53769701
>>53769710
Jobbar på posten favä.
>>
>>53769747
Men varför pratar du om ingenjörs grejer när du jobbar på posten förstår inte?!
>>
>>53766847
jag med =3
>>
>>53769766
Man kan väl prata om saker man inte direkt är involverad i. Annars måste jag vänta tills någon pratar om paketsortering innan jag kan skriva ett till brev.
>>
>>53769766
>ingenjörs____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________grejer
>>
>>53769747
Hur fick du ditt nuvarande jobb? Nåt tips till en annan utan utbildning? Jag har sökt jobb på posten många gånger.
>>
>>53769801
varför är ni så fittiga när det kommer till följesedlar
>>
>>53769801
Mann1 du låter som en fedorabärande person...
>>53769823
Tack, jag missade det.
>>
>>53769829
Kom in genom ett bemanningsföretag, jobbade som en häst och blev kvar.
>>
>>53769845
Du skulle se hur vi behandlar paket.

>>53769863
>Mann1 du låter som en fedorabärande person...
Missade fedoraflugan med ungefär 10 år.
>>
File: 1423476971153.png (156 KB, 308x398) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423476971153.png
156 KB, 308x398
>Mann1 du låter som en fedorabärande person
>>
File: magiker.png (295 KB, 700x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
magiker.png
295 KB, 700x480
*Återupplivar tråden*
>>
File: 14272646214255.jpg (55 KB, 690x490) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14272646214255.jpg
55 KB, 690x490
h-hej anon... vad gör du? :3c
>>
File: 1452136357128.png (514 KB, 584x602) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452136357128.png
514 KB, 584x602
>dkn ingen fv
>>
File: das it mane.png (934 KB, 1276x708) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
das it mane.png
934 KB, 1276x708
>dkn lunchpromenad i solskenet
>dkn snö
>>
>dkn klarar antagligen tentan
>>
File: 1453041146071.jpg (39 KB, 435x449) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453041146071.jpg
39 KB, 435x449
>>53770244
>klarade inte min tenta
>>
>>53770198

>buskiga gubb-ögonbryn
>enorm panna
>potatisnäsa som ser ut som den blivit bruten minst två gånger
>enorma händer
>ögon aldeles för långt ifrån varandra

3/10 hade låtit suga av mig
>>
>>53770276
jvdk...

INTE!! :pPPppPPPp
>>
>>53770308
>hade låtit suga av mig
>antyder att hon skulle vilja
>>
File: 1428852741972.jpg (55 KB, 499x499) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1428852741972.jpg
55 KB, 499x499
http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/article22109239.ab

>Avspärrningsband sattes under natten till måndagen upp runt friskolan Alsalamskolan och kommunala Tullängsgymnasiet i Örebro. På avspärrningsbandet står det "nordfront.se". Enligt Sveriges Radio P4 Örebro är det den nazistiska organisationen Svenska motståndsrörelsen som agerar under namnet Nordfront.

Vem av er var det?
>>
File: 1452823202746.png (1 MB, 1016x1167) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452823202746.png
1 MB, 1016x1167
>>53770210
jvdk
>>
>>53770351
Jesper?
>>
File: 1424287847626.jpg (73 KB, 339x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1424287847626.jpg
73 KB, 339x600
jag vill vara en söt mjuk tjej!
>>
>>53770416
Danne?
>>
är Jonas ett bra namn?
>>
>>53770460
aa om man är en knullpojke.
>>
>>53770460
haha aa om man gillar att gibba
>>
>>53770460
haha aa om man bär hjulet
>>
File: kek.jpg (25 KB, 400x386) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kek.jpg
25 KB, 400x386
https://youtu.be/P3jGnbnonOM
>manskultingar

topp jävla skratt
>>
>>53770460
haha aa om man är en stor grabb
>>
>>53770460
Jag gillar inte det favä.
>>
>>53770460
haha aa
>>
>>53770210
>dkn man måste ha koll på två gävleflaggor nu
>>
Hello, fellow Vikings! My grandparents from my father's side were from Stockholm. I big skol to my Swedish brothers from the states haha uff da!
>>
File: l.gif (227 KB, 391x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
l.gif
227 KB, 391x400
>>53768081
Dkn man heter Erik i första namn och Gustaf i andra :^)
>>
>>53770611
>americans
>white
>>
File: 15863473089157.png (173 KB, 640x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
15863473089157.png
173 KB, 640x400
>>53770611
>Cuckholm
>>
>>53769038
>1.6 på HP för att komma in där, dvs bättre än 96% av Sverige

Får man oironiskt under eller exakt 1.6 på HP är man nog snudd på förståndshandikappad.
>>
File: 1441832369552.jpg (283 KB, 2362x1575) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441832369552.jpg
283 KB, 2362x1575
DEN KOMPLETTA LISTEN ÖVER ARISTOKRATISKA (ICKE-JONTIGA) NAMN:

Frans
Erik
Anders
Gustav
Walter
Viktor
Magnus
Per
Karl


Fyll gärna på!
>>
>>53770784
Frans och Gustav är dock riktiga cucknamn.
>>
>>53770784
>Frans
>Walter
>Per

Bokstavligen talat nördhanrejautistnamn.
>>
File: 14401469560202.jpg (194 KB, 875x1118) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14401469560202.jpg
194 KB, 875x1118
>>53770784
>frans
>>
File: knatte za warudo.png (43 KB, 177x215) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
knatte za warudo.png
43 KB, 177x215
>>53770784
>frans
>inte med z
>>
>>53770784
Petter
Adolf
Jerry
Alexander
Pontus
Markus
Simon
Billy
Johan
Jonathan
Jacob
>>
>>53770833
>Jerry
>>
>>53770784
Gabriel
>>
>>53770611
Var hälsad!
>>
File: 1438939016519.jpg (65 KB, 500x440) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438939016519.jpg
65 KB, 500x440
>>53770784
>frans
>Viktor
>Per

snälla gyckla
>>
Gudalika namn:
Nordiska
Helt okej:
Tagen från grekiskan
Usch:
Alla andra
>>
>>53770942
Viktor är okej favä.
>>
>>53770856
GET OUTTA HERE!
>>
>>53770856
Jerry Karl Franz af Gjyllenstjärna
>>
File: smug sabel.jpg (355 KB, 774x880) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
smug sabel.jpg
355 KB, 774x880
>>53770833
>icke jontiga namn
>jonathan
Vad menade han med detta?
>>
>>53770971
Bara för att man förjontigar ett namn betyder ju inte det att ursprungsnamnet är jontigt.
>>
>>53770971
Undrar hur tajt sabel är.
>>
>>53769239
För att de pluggat på sämre universitet. Ingen från de 4 bästa blir arbetslös utan extrem autism.
>>
File: 1429722365552.jpg (64 KB, 500x313) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1429722365552.jpg
64 KB, 500x313
>man martina påminner en om HENNE
o hela tiden ska ni breva
>>
>>53771030
rätt lös, har blivit töjd av många st sv ku
>>
anno 1404 j/n
>>
>>53770963
när jag var liten hade min syster en kompis vars lillebror hette Viktor och alltid hängde med till oss när dom skulle leka, dom bodde rätt nära. Tror han var 3 år yngre än mig. Han bar alltid pjamas och började gråta för nästan ingenting, han kunde t.ex spilla lite saft eller nåt så började han störtlipa och mamma fick ringa hans mamma så hon kunde komma och trösta honom.

Detta var när han gick i typ femte klass
>>
File: artour blaze.jpg (101 KB, 1080x1920) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
artour blaze.jpg
101 KB, 1080x1920
>>53771025
Jonathan är bokstavligen Jonte: Namnet
>>
https://soundcloud.com/kanyewest/nomorepartiesinla

Yeezy säsongen närmar sig!
>>
>>53771066
jag hoppas du heemade honom
>>
Breva baserade namn:

Mattias
Lars
>>
File: VYUNKP5_1_.jpg (46 KB, 1000x538) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
VYUNKP5_1_.jpg
46 KB, 1000x538
>bor i Helsingborg
>läser lokala judeblaskan för att döda tid på jobb
>snyfthistoria om att kvinnor känner sig rädda och obekväma på knutpunkten pga "män"
Jag undrar varför
>>
>>53771189
Sture
Harald
>>
>>53770784
Jibril
>>
>>53771212
Läser hellre om det än om elallergiker som gråter ut.
>>
>>53771189
Olle
>>
>>53771189
Torbjörn
Lief/Leffe
>>
>>53771298
Olle är en liten hanrej. Äckligt namn.
>>
Varför doxxar ni er själva?
>>
File: 1451655934609.jpg (882 KB, 1300x943) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451655934609.jpg
882 KB, 1300x943
>>53770784
William
Oscar

>glömma flicknamn
absolut misogynt. Men det är lugnt, jag kommer till undsättning

Linnea
Julia
Maria
Malin
Sofia
Anna-Karin
Magdalena
>>
File: joonas.jpg (174 KB, 1083x1653) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
joonas.jpg
174 KB, 1083x1653
>>53770460
>joonas
>>
File: smugjak.png (18 KB, 640x712) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
smugjak.png
18 KB, 640x712
>>53771212
>dkn det är kvinnorna som röstade för detta
>dkn det är kvinnorna som får ligga i den säng de har bäddat
>>
>>53771349
de é ju kul conny
>>
>>53771352
Absolut grisvidriga kvinnonamn. Överväg självmord.
>>
>>53771378
Dom gillar ju dock det din dumma hanrej.
>>
>>53771143
>en gång tappade han sin glass i vår soffa
>hade mina tuffa högstadiekompisar hemma och tittade på sagan om ringen på vår storbildstv
>han börjar gråta och det rinner snor och det är allmänt jobbig
>mamma är inte hemma
>hans syster får leda hem honom två gator bort

han hade nog dött om jag snuddat honom
>>
>>53770460
Nä favä
>>
>>53771378
Och ligga får de
>>
File: 1452399260133.png (166 KB, 540x540) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452399260133.png
166 KB, 540x540
>>53771430
>>
>>53771410
>t. abedallah machmedulla
>>
File: 1452529288507.jpg (20 KB, 255x181) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452529288507.jpg
20 KB, 255x181
>>53771352
>slyn namnen
>>
>>53771378
Jag blev nästan rånad igår. Jag röstade inte för den här skiten.
>>
File: 1420615366692.jpg (120 KB, 1280x714) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1420615366692.jpg
120 KB, 1280x714
>>53771189
>man jag heter Mattias Lars
>>
>>53771505
>nästan
Gröntext
>>
File: 1439061924129.gif (226 KB, 330x236) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439061924129.gif
226 KB, 330x236
>associerar Märta med fula o tjocka tjejer
>HON heter Märta
>>
>>53771586
Han sög Jamals kuk istället inte mycket att gröntexta om
>>
>>53771598
Var inte mörtig mot märta-snärta
>>
>asylsökande får köra bil utan körkort under hela asylprocessen

KVVVÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

t. betalade 12 papp för lappdjäveln
>>
>>53771586
>ute och går
>ser två blattar som spärrar av en trång del av gatan typiskt upplägg för att skrämma svennar
>fortsätter gå
>ena blatten försöker hejda mig
>svarar inte ens
>andra blatten dyker upp i synfältet och börjar vifta framför ansiktet för mig
>svarar inte
>går bara vidare

Ni kan nog argumentera för att jag är nojjig men jag tar inga chanser. I efterhand upplevde jag att deras sätt att stå på den smala trottaren mellan bilarna sådär var jävligt underligt. De väntade på någon som de kunde "spärra in" där.
>>
>>53771598
>märta är inte namnet på ens 98-åriga faster som fortfarande lever av någon anledning
>>
File: 139943245557.gif (1 MB, 321x179) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
139943245557.gif
1 MB, 321x179
>>53771727
>vi ska ha ordning och reda
>>
>>53771745
Det är lugnt. Jimmie Åkesson kommer att integrera rasfrämlingarna så blir allt bra sen.
>>
>>53771727
vaaa källa
>>
>>53771727
Det kanske börjar bli dags för etniska svenskar att skita fullständigt i regimen och dess svenskfientliga lagar, om lagarna ändå inte gäller för vissa?
>>
>>53771745
de kanske bara ville bli din vän men du vara för främlingsfientlig för att uppfatta det
>>
>>53771789
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=105&artikel=6345971
>>
>>53771773
Nej det kommer ju inte bli det.
>>
>>53771806
Hehe mm
>>
>>53771806
Jag ska också börja skaffa vänner på en trång bakgata på kvällen och vifta framför folks ansikten. Med tanke på att jag är vit lär polisen komma.
>>
>>53771834
Tror det där var sarkasm, favä

Svårt att bedöma tonlägen via text
>>
>>53771834
Precis. Ett inbördeskrig är numera oundvikligt och där kommer inte ett parti som SD ha en chans. De är vana att arbeta inom systemets ramar.

Räkna med en total systemkollaps inom några år om inte något riktigt stort hinner hända innan, och då menar jag stort på global skala.
>>
File: Markku 9.7.2010.jpg (46 KB, 360x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Markku 9.7.2010.jpg
46 KB, 360x480
>>53766731
den här är min hund Markku och hans smaklig abborre. Bild är från 2010. Markku gillar att äta en gädda. Jag lagar gäddabullor för markku varpå gädda är hundmat.
>>
>>53771883
Jag fattar väl att det är sarkasm men ifall jag håller med kan jag väl bara lugnt och sansat säga det?
>>
>>53771773
Jag som varken vill se eller höra dem.
>>
>>53771905
>dkn ingen markku v
>>
>>53771905
Markku är söt!!!!

Söt!!!!!!!
>>
>>53771905
Även ifall ni blir ett brunt land som Sverige så är det ändå befolkat av finnar som är jävligt sköna människor. Jag tänker uppgå i ert mongoliska rike i framtiden. Otetaan ryypy!
>>
File: 1445801635321.jpg (10 KB, 177x215) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445801635321.jpg
10 KB, 177x215
om vi tog bort alla bidrag till flyktingar och förbjöd all typ av anhöriginvandring hade inte jättemånga dragit tillbaka då?
>>
>>53771885
Sverige kan fortfarande garantera rikets säkerhet. Det är den politiska viljan som saknas. Återfinns den finns det ändå hopp. Men jag tror att vad du säger är en lågoddsare ändå favä.
>>
>>53771959
Faller Sverige så faller hela Nordeuropa. Det kommer inte finnas några säkra ställen i framtiden.

Vit flykt funkar bara tills det inte längre finns några vita områden att fly till.
>>
>>53771988
Jo, efter en rejäl purge där den med flest automatkarbiner vinner.
>>
>>53771988
Jo, men det hade också lett till upplopp och nästan krigstillstånd i hela landet. Hade svenska invandringsvurmare också lagt sig i skulle det riskera att leda till inbördeskrig.
>>
>>53771988
Jo, men vi vill ju ha dem här. Det är därför vi hjälper
>>
>>53771988
Jag hoppas SD gör det samt drar in bidrag till autister samt NEETar.
>>
>>53772006
Jag bor hellre i ett land där folk inte tycker det är dålig stil att skjuta dindusar än i ett land där folk tycker det.
>>
>>53772001
Sverige som land är redan dött. Det går inte längre att rädda, lika lite som man kan rädda ett hus som är genomruttet. Skiten måste rivas så vi kan bygga något bättre på dess ruiner.

Detta är skillnaden mellan att vara reaktionär och att vara revolutionär.
>>
>>53772066
Jag håller med favä.
>>
>>53772076
Du kanske köper dig några år till men tids nog kommer pesten även dit.
>>
>>53771988
detta har ju redan hänt i en mindre utsträckning
>>
>>53772080
Tyvärr tror jag du har rätt igen. Jag hatar att erkänna det, men verkligheten har en förmåga att tränga sig på.
>>
>>53772111
Något vekare vapenlagar. 50% av befolkningen tänker stanna och slåss. Polis och militär ser inte mellan fingrarna på negerjävlar så länge en journalist inte står och pekar en kamera rakt emot dindun.
>>
do you guys need more Muslims? we can send more

BTW how do I get swede girlfriend
>>
>kommer in i tråden
>/pol/ är i full gång
>>
File: 1453126835041.png (71 KB, 433x432) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453126835041.png
71 KB, 433x432
VIF Svíþjóð
12,000 BC - 1975 AD
>>
>Ett bråk har uppstått i Migrationsverkets lokaler i Jönköping.
>Flera personer var inblandade i bråket och det finns uppgifter om att en skruvmejsel använts.
>En person är förd till sjukhus.
>>
>>53772200
For every muslim that Israel shoots. I pray more for you guys to be safe. I really hate muslims. They are filth.
>>
>>53772236
vita mannens fel
>>
>>53772229
Mdongo, hur gick det nu igen inatt?
>>
>>53772229
10/10
>>
>>53772229
HELL SEGER
>>
>>53772242
duktig goy, muslimerna är fienden glöm inte det
>>
File: avtryckt.webm (416 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
avtryckt.webm
416 KB, 1280x720
OY VEY
>>
>>53772229
Bara bidragstagare här vid denna tid. Vad hade du väntat dig?
>>
File: 1267569113531.jpg (44 KB, 814x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1267569113531.jpg
44 KB, 814x500
>>53772200
>>
>>53772200
Fuck off, ratfaced demon.

>>53772242
Det är inte muslimerna själva som sitter i media och propagerar för massinvandring och upplösningen av Sverige.
>>
File: hotaru.jpg (125 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hotaru.jpg
125 KB, 1280x720
Du älskar henne så du måste ge henne världen
Är det där en världsturne eler är det din tjejs turne
Detta är inte vad hon menade med att du måste öppna upp dig själv
ya
avtryckarfingrar blir till twitter fingrar
du blir kroppad av en sjungande neger
>>
>>53772229
fuktig bild
>>
>>53772242
how dare you say that halal shit
israel is very tolerate and love Muslims we are love multicultural society
>>
>>53772294
Nej men ni är cancern som måste skäras bort från samhällskroppen.
>>
>>53772274
Judar har aldrig gjort mig något. Muslimer däremot är ett skräpfolk som förtjänar en kula i nacken.
>>
>>53772229
ingen här orkar ändå argumentera
det är bara "jamal kommer våldta din syrra och den vite mannen kommer dö ut det du vill llr???"

/pol/ är en del av västvärldens förfall även fast det tror att det är räddarna
>>
>>53772335
Pls of greatest ally, shoot more dindus!
>>
>>53772346
>vi
Jag ser gärna att man sätter en kula i nacken på varenda jävel som inte hör hemma här men packet som ligger bakom skiten ska inte heller komma undan. Alla ska ställas till svars inför folkdomstolen och dömas efter sina brott mot det svenska folket.

>>53772387
Utan judarna hade vi inte haft någon massinvandring.
>>
>>53772267
>>53772312
T-tack, n-ni med.
>>
File: 1449033101487.png (1 MB, 1583x992) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449033101487.png
1 MB, 1583x992
>>53772387
Detta måste vara bete
>>
File: 1449032961468.gif (2 MB, 4408x4296) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449032961468.gif
2 MB, 4408x4296
>sionisterna gjorde inget fel
haha aa fortsätt blunda för fakta precis som vänsterpacket
ni ligger på samma infantila nivå
>>
>>53772418
what made your country lean to the left so much?
>>
File: 1449032893938.jpg (111 KB, 930x810) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449032893938.jpg
111 KB, 930x810
>>53772575
Your people did. Thanks.
>>
File: Svullo[1].jpg (55 KB, 494x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Svullo[1].jpg
55 KB, 494x600
JAG ÄR FÖR KORPULENT FÖR ETT LIGG
KAN INTE ÖGNA NER TILL JORDEN NÅT MER
>>
File: joe hoogan.jpg (35 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
joe hoogan.jpg
35 KB, 500x500
>kommer hem
>stormbögarna har precis vaknat efter en natts klibbning och är nu i full fart med att förstöra tråden
>>
File: juuhtota.jpg (32 KB, 650x488) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
juuhtota.jpg
32 KB, 650x488
wuf
>>
Vad gör ni hemma på en måndag?
>>
File: 1449514931990.png (651 KB, 1156x1140) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449514931990.png
651 KB, 1156x1140
>>53772662
>vara SDare
>gråta när vänstern inte bryr sig om er statistik och fakta
>bete sig precis likadant som vänstern när "stormbögarna" presenterar statistik och fakta
>>
https://www.instagram.com/p/BArwlTpupSi/

ELDEN = STIGANDE VÄLDIGT LÅNGSAMT
>>
File: 54249.gif (492 KB, 500x333) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
54249.gif
492 KB, 500x333
https://www.youtube.com/watch?v=EvaGDEbnk3w

BOKSTAVLIGEN BASERAT
>>
ADOLF HITLER GJORDE INGET FEL
>>
>>53772596
seriously now are you left or right if there are even right in Sweden ?
>>
>>53772792
den var inte ens kul
>>
>>53772634
byt ut ligg mot samlag
>>
>>53772758
Erik "cucken" Niva
Vill slå han i ansiktet när jag ser honom
>>
>>53772833
The left/right scale is retarded anyways. It means nothing these days.
>>
>>53772699
ledig från skolan :)
>>
>>53772883
Nej. Det passar inte med resten av texten,
>>
>>53772699
skrev tenta och gick hem
>>
File: 144624323438.jpg (717 KB, 2048x1152) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
144624323438.jpg
717 KB, 2048x1152
>>53772792
Bara namnet är ju roligt.

>Blink 1488
>>
>>53772908
what does the left fight for?
what does the right fight for?
>>
>>53772833
does israel have a right-wing?

do right-wing israelis believe in the holocaust?

like a jewish version of right-wing
>>
>>53772964
>what does the left fight for?
Immigration and replacing ethnic swedes with foreigners while handing out welfare.

>what does the right fight for?
Immigration and replacing ethnic swedes with foreigners while handing out a little less welfare.
>>
>>53772964
The same thing.
>>
>>53773030
Våra högermänniskor är ju de som tror starkast på förintelsen och är mest pro-judiska. Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna.
>>
>>53772879
>den var inte ens kul

ja, vi ser dig jack
>>
>>53773071
men inget av de där partierna är "höger" internationellt.

däremot stämmer det för amerikansk höger, men inte europeisk sådan.
>>
>>53773107
har bara ett sinne för humor och kvalité
killen kunde inte ens sjunga
>>
>>53763582
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Nábrók
>>
File: fnatics.jpg (1 MB, 1742x871) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fnatics.jpg
1 MB, 1742x871
>dkn svenskar vann i både CS, DotA och Smäll igår

Springer esport favä
>>
>>53772699
Jag är ju och tränar på gymmet
>>
>>53773200
Vad i helvete
>>
>>53773030
>does israel have a right-wing?
kek, tror du att landets politik är styrt av en vänster eller? Netanyahu som styr är deras höger. Full "understödja ISIS, bomba Iran, ödelägga Iraq och Syrien och bygga stor-Israel". Israels vänster är tvåstatslösning.
>>
File: _mg_6984.jpg (216 KB, 638x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
_mg_6984.jpg
216 KB, 638x600
>>53773200
>dkn inga varma och sköna nekrobyxor att ha på sig när man gungar i sin skelettgungstol
>>
>>53773200
komfort OCH tur, finns det nåt brallorna inte kan åstadkomma?
>>
>>53772964
The same
See: the December agreement
>>
>>53773255
>tränar på gymmet
>brevar på kanalen
Sjuka vinningar du måste göra
>>
>>53773200
Det där låter galet nog att fungera
>>
>>53773293
>inte göra ett skitbrev mellan varje mängd
Det märks att du är ny grabben
>>
File: 1449155717543.jpg (30 KB, 230x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449155717543.jpg
30 KB, 230x250
>>53773200
Nu DETTA är barbariskt
>>
File: 143321715714.jpg (86 KB, 800x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
143321715714.jpg
86 KB, 800x600
>>53772792
>>
File: CRHE-naWgAA9203.jpg (24 KB, 576x442) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
CRHE-naWgAA9203.jpg
24 KB, 576x442
>>53773200
>detta är vad asacuckarna hyllar
>>
när ska det hända så man slipper ta ansvar över sitt liv längre och kan skylla alla sin misslyckandet på DET:et istället
>>
>>53773408
>inte inse att DET har hänt hela tiden sen 60-talet
>>
>>53773436
jo men "judarna" håller inte som argument för att inte göra mina inlämningsuppgifter
>>
>flytta ut på västkustens rurala skärgården och isolera sig halvt från omvärlden
J/N?
>>
>>53773408
Den totala kollapsen kommer nog inträffa inom 5 år. Efter det kommer samhället fortfarande att "fungera" men det kommer i princip vara laglöst.
>>
>>53773507
>västkusten

gri
vi
>>
>>53773408
>antyder att du inte är ansvarig över dina egna handlingar i vilket fall

t: säpo
>>
>>53773523
>den här 08an
>>
>>53773507
N
>>
>>53773523
Haha ok Ahmed al-Husby
>>
>>53773507
>skjutkusten
>>
File: hqdefault.jpg (21 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hqdefault.jpg
21 KB, 480x360
>>
>>53773573
Bor redan i Göteborg, att flytta ut på en ö är knappast ett steg närmare skotten.
>>
>>53773608
Tack, Lori
>>
File: NORGE JA.jpg (232 KB, 600x522) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
NORGE JA.jpg
232 KB, 600x522
>>53767476
>>
>>53773618
>antyder att öarna inte är nästa ställe för mdingo och co att erövra
>>
File: dancecat.gif (86 KB, 200x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dancecat.gif
86 KB, 200x200
>>
>>53773185
>när leffe 12 brevar
>>
>>53773698
Haha vilken rolig katt, får jag spara?
>>
>>53766673
Riktigt nice sang her söta bror https://www.youtube.com/watch?v=sk4PrvQc7pY
>>
>>53773775
13
3

cm
m
>>
Vilka tjänster ska jag nyttja för att prångla iväg mitt CV så långt som möjligt?

Registrera konto på LinkedIn och Monster är så långt jag kommit hittills.


t. arbetslös utan körkort, så måste gå att sortera lokalt också
>>
>>53773775
https://youtu.be/PLVRMtmVDao
>>
>>53773815
>kukcucken
>>
>>53773834
Ta körkort, du kommer alltid bli bortprioriterad för en som har.
>>
>>53773899
>cuckcucken
>>
>>53773774
Den är helt din, min vän
>>
>>53773976
>cuckcucken-hanrejen
>>
File: le-procc3a8s.png (984 KB, 1196x926) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
le-procc3a8s.png
984 KB, 1196x926
>dkn man inte är K i processen
>>
>>53774064
>kekkekkeken
Bara gammelbögar förstår
>>
>>53774109
som
en
hund
>>
>>53774109
att bli skjuten i grustaget är väl den lockande delen då, eller?
>>
Kvääääs det funkar inte med en död tråd kl 16 en måndag DET FUNKAR INTE
>>
>>53774294
>antyder att såna här brev gör tråden mer aktiv
>>
>>
>>53774350
>monay

?¿?
>>
jeg elsker svenske danseband fåvæ
https://www.youtube.com/watch?v=EeNMMdk_Kdc
>>
File: 1448316287354.jpg (82 KB, 480x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448316287354.jpg
82 KB, 480x480
>Fazers blåbärchoklad
>>
>>53769084
Timur
>>
>>53774471
bjud.
>>
>>53769084
Saruman
>>
>>53774524
*trycker in en bit i nätverksporten*

Tacka mig senare
>>
>>53774350
>>53774448

Ska ju stå Money helt klart. :D
>>
>>53771352
Julia och Sofia är ok favä, resten slynnivå
>>
>>53774562
>dkn ingen 3dskrivare som skriver ut och formger kolhydrater
>>
>>53774575
7kt tråkigt
>>
File: VI.jpg (106 KB, 483x741) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
VI.jpg
106 KB, 483x741
VI
>>
File: giphy.gif (871 KB, 500x280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
giphy.gif
871 KB, 500x280
https://www.youtube.com/watch?v=g9XEHAJOP_s

Ska bli en samurai
>>
File: 1450463050223.png (167 KB, 232x345) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450463050223.png
167 KB, 232x345
>>53774620
VAR
>>
>när socialism visar sig vara skräp

http://talkingpointsmemo.com/world-news/francois-hollance-economic-state-emergency
>>
>>53769239
För att de gjort sig omöjliga på ett eller annat sätt. Inte så ovanligt bland folk som är extremt tekniskt kunniga att de samtidigt är hopplöst socialt eller politiskt efterblivna.
>>
File: URSVENSK.png (222 KB, 232x345) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
URSVENSK.png
222 KB, 232x345
>>53774694
BARBARER
>>
>>53774739
>när det visar sig att du bajsbrevar
>>
File: 1452978834047-0.jpg (164 KB, 823x1056) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452978834047-0.jpg
164 KB, 823x1056
>>53774739

alltid rätt

pol

välj 2
>>
>>53774742
En del blir psykiskt sjuka eller alkoholister också. Verkar också vara överrepresenterat bland folk som är onaturligt begåvade.
>>
>hungriga skalett som styrketränar
Helt okej jagjag, det är inte som att de skulle kunna öka i massa i vilket fall med sin diet.
>>
File: 1293907615806.jpg (12 KB, 236x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1293907615806.jpg
12 KB, 236x240
>>53774790
>dkn man aldrig kommer ha lika välinformerade källor som Sidney Blumenthal
>>
>>53769239
En del som är bra har otroligt skev självbild. Tror att de är värdelösa när de i själva verket är bättre än de flesta. Det gör att de utvecklar beteenden att undvika att träffa folk och att skaffa sig chanser att bli anställda.
>>
File: bara3.png (250 KB, 423x350) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bara3.png
250 KB, 423x350
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6347194

>Trots att barnäktenskap är förbjudet enligt svensk lag låter kommunerna ofta barnen bo tillsammans med den vuxna person som de är gifta med.
>Ekot har varit i kontakt med de sex ankomstkommuner som under hösten tagit emot flest ensamkommande barn, vilket även gifta barn behandlas som. Under hösten har det i dessa kommuner rört sig om runt 70 gifta barn men statistiken är inte fullständig så antagligen handlar det om ännu fler.
>De flesta är flickor mellan 15 och 17 år men Ekot har också fått berättelser om 13 och 14 åringar och om enstaka pojkar.

Hur vill ni ha erat land?
>>