[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Sverigetråd - Nattupplaga
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 397
Thread images: 151
https://www.youtube.com/watch?v=j4JOjcDFtBE
>>
yung lean lads
>>
File: wallhaven-112356.jpg (575 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
wallhaven-112356.jpg
575 KB, 1920x1080
>>
File: 1446737717384.png (29 KB, 633x758) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446737717384.png
29 KB, 633x758
>>53752531
>Markkontroll till major Tom, din omloppsbana är död, något är fel
>Kan du höra mig Major Tom?
>Kan du höra mig Major Tom?
>Kan du höra...

>Planeten Jorden är blå och det finns inget jag kan göra.
>>
>>53752510
Vår raket kommer bli bättre.

>>53752530
;___;
Vår raket kommer bli större.
>>
>>53752595
Ser ut som min dröm
>>
File: Starloop.gif (573 KB, 500x246) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Starloop.gif
573 KB, 500x246
>>
File: 14034053405.gif (804 KB, 500x715) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14034053405.gif
804 KB, 500x715
Vad tycker ni om denna bild, är den djup eller är det som de i /brit/ sade, "Reddit-tier faggotry"?
>>
File: 1452556732517.jpg (598 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452556732517.jpg
598 KB, 1920x1080
>>53752572
>>
>>53752635
Do I look like fucking Gustav Vasa? I don't fucking know some faggot decided it
>>
>>53752701
Jag tyckte inte att det var det ända tills "... and inherited craziness-an epic story bla bla bla".
>>
File: 1430076731495.jpg (40 KB, 500x589) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1430076731495.jpg
40 KB, 500x589
>>
File: 1451969252320.jpg (1 MB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451969252320.jpg
1 MB, 1920x1080
>>53752640
Drömmar är läskiga, men på tal om drömmar

Har inte haft en på flera månader
>>
>>53752628
fortsätt gärna
>>
File: black girl twerk.webm (3 MB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
black girl twerk.webm
3 MB, 1280x720
>>53752738
Vad är Arizona och smakar det gott? :| Tycker jag hör det överallt
>>
File: 1452552728128.jpg (2 MB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452552728128.jpg
2 MB, 1920x1080
>>53752787
>>
>>53752701
Totalt faggotry
>>
File: Allting brinner.jpg (113 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Allting brinner.jpg
113 KB, 640x640
>>53752817
Schhh. Bara mardrömmar nu.
>>
Är 4chan segt för någon annan? Har 20 upp / 300 ned men ändå så går det segt som fan på kanalen
>>
File: Roast Beef4.gif (17 KB, 700x484) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Roast Beef4.gif
17 KB, 700x484
>>53752838
Ok:)
>>
File: 1452562367177.png (2 MB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452562367177.png
2 MB, 1920x1080
>>53752844
Arizona är guds nektar

Tänk dig en saft och läsk-blandning med pyttelite kolsyra, dock dyrt pga import

>>53752884
vif
>>
File: Roast Beef5.gif (34 KB, 627x488) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Roast Beef5.gif
34 KB, 627x488
>>53752958
>>
File: Roast Beef6.gif (24 KB, 700x493) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Roast Beef6.gif
24 KB, 700x493
>>53752997
>>
>>53752958
>>53752997
tack, lite småroligt såhär på kvällskvisten
>>
File: Roast Beef7.gif (17 KB, 448x494) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Roast Beef7.gif
17 KB, 448x494
>>53753031
:3
>>
File: Roast Beef8.gif (39 KB, 700x492) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Roast Beef8.gif
39 KB, 700x492
>>53753066
>>
File: Roast Beef9.gif (34 KB, 700x489) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Roast Beef9.gif
34 KB, 700x489
>>53753092
>>
File: Roast Beef10.gif (37 KB, 700x491) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Roast Beef10.gif
37 KB, 700x491
J-jag dödar väl inte t-tråden va?
>>
File: Roast Beef11.gif (23 KB, 514x518) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Roast Beef11.gif
23 KB, 514x518
439
>>
>>53753154
tråden är ändå död vid den här tidpunkten, om folk inte gillar det så säger nog någon ifrån.
>>
borde försöka sova lite grabbar

föreläsning kl 8 grabbar

kanske dygnar grabbar
>>
File: 1.gif (2 MB, 540x404) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1.gif
2 MB, 540x404
>>53753154
Det är lugnt.
>>
>>53753185
DET HÄNDER
>>
File: Roast Beef12.gif (32 KB, 700x492) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Roast Beef12.gif
32 KB, 700x492
>>
File: Roast Beef13.gif (25 KB, 700x490) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Roast Beef13.gif
25 KB, 700x490
>>
File: 2.gif (239 KB, 485x750) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2.gif
239 KB, 485x750
>>53753252
>>
File: Roast Beef14.gif (26 KB, 700x492) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Roast Beef14.gif
26 KB, 700x492
>>
File: Roast Beef15.gif (19 KB, 700x252) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Roast Beef15.gif
19 KB, 700x252
>>
File: 3.gif (2 MB, 540x293) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
3.gif
2 MB, 540x293
>>53753319
>>
File: Roast Beef16.gif (29 KB, 469x484) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Roast Beef16.gif
29 KB, 469x484
>>53753362
>>
>>53753359
kek
>>
File: Philippe17.gif (17 KB, 700x253) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Philippe17.gif
17 KB, 700x253
>>
File: 4.png (532 KB, 997x534) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
4.png
532 KB, 997x534
>>53753436
>>
File: Philippe18.gif (16 KB, 700x254) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Philippe18.gif
16 KB, 700x254
>>
File: Todd19.gif (21 KB, 700x252) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Todd19.gif
21 KB, 700x252
>>
File: 5.png (1 MB, 997x534) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
5.png
1 MB, 997x534
>>53753456
>>
File: Shrovis20.gif (48 KB, 700x482) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Shrovis20.gif
48 KB, 700x482
>>
File: Shrovis21.gif (42 KB, 700x483) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Shrovis21.gif
42 KB, 700x483
>>
File: Shrovis22.gif (80 KB, 700x948) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Shrovis22.gif
80 KB, 700x948
>>
File: Shrovis23.gif (79 KB, 700x950) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Shrovis23.gif
79 KB, 700x950
>>
>>53753685
>>53753736
som när en äldre person använder en dator
>>
File: Shrovis24.gif (93 KB, 700x951) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Shrovis24.gif
93 KB, 700x951
>>
File: Shrovis25.gif (87 KB, 700x951) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Shrovis25.gif
87 KB, 700x951
Precis så, Cornelius är gammal.
>>
File: Shrovis26.gif (75 KB, 700x951) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Shrovis26.gif
75 KB, 700x951
Siftin' the cod from our children's very blood, they are!
Asså vadfan :^)
>>
File: Shrovis27.gif (83 KB, 700x952) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Shrovis27.gif
83 KB, 700x952
>>
>>53753923
;___;
>>
File: Shrovis28.gif (51 KB, 700x718) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Shrovis28.gif
51 KB, 700x718
>>53753977
Är det en ledsam serie Anon?
>>
>>53754029
ja lite, tycker synd om honom ;_;
>>
File: Shrovis29.gif (58 KB, 700x719) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Shrovis29.gif
58 KB, 700x719
Vi får se om det kanske ordnar sig på något sätt, Anon.
>>
File: Shrovis30.gif (81 KB, 700x952) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Shrovis30.gif
81 KB, 700x952
>>
File: Shrovis31.gif (38 KB, 700x487) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Shrovis31.gif
38 KB, 700x487
>>
File: 1446625842055.jpg (42 KB, 680x455) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446625842055.jpg
42 KB, 680x455
>>53754177
>>
File: Shrovis32.gif (87 KB, 700x947) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Shrovis32.gif
87 KB, 700x947
>>53754244
:3
>>
>>53754311
jag ska sova nu, tack för bilderna :3
>>
File: 1381846336557.jpg (109 KB, 646x774) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1381846336557.jpg
109 KB, 646x774
>tfw dad never taught me swedish
>tfw farfar is getting very old
I would really like to visit again soon.
>>
File: 1452455140421.jpg (176 KB, 1632x1224) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452455140421.jpg
176 KB, 1632x1224
>>53754542
>tfw farfar dog för ett år sen
>>
>>53754542
That's a bitch ass move by your dad
>>
File: 1418059902782.png (137 KB, 453x668) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1418059902782.png
137 KB, 453x668
>>53754632
https://youtu.be/jm3LEmFFj2g
>>
>>53754673
Farfar moved here to work on nuclear power plants when my dad was born, my farmor moved here when my dad was 13 months old. He spent most of his life in California. He thinks of himself as an American more than a Swede but I don't really feel like I belong here. I first visited Sweden when I was 8 and I knew I was getting fucked living in the midwest.
>>
>>53754438
Natti
>>
"""God""" """morgon""" och varför är kanalen så jävla seg?
>>
>>53754764
No, brother. I would trade with you in a heartbeat.
>>
>>53754793
Ugh en snubblare. Vilken är du nu igen?
>>
>>53754969
That's a fair trade then. Especially if you live out in the country side.
>>
>>53755000
en stormsnorre och lustigt nog animebög

ignorera han bara
>>
>>53755000
Den med uppknulad dygnsrytm

0-4 [HorribleSubs] GATE - 14 [720p].mkv
5-9 [HorribleSubs] Boku Dake ga Inai Machi - 01 [720p].mkv
>>
>>53755096
Okej. Jag tycker ingen av dom har lyckats konstruera en riktig karaktär förutom någon enstaka. Lite sorgligt snubblande favä ._.

>>53755000
Självschackat
>>
>>
Den storaslagna utomhusstriden 1/?
>>
Ursäkta mig.
>>
>>
File: 1394645992401.jpg (20 KB, 476x324) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1394645992401.jpg
20 KB, 476x324
>>53755279
>>
>>
>>
>>53755096
>mobbas
>klockan 4 på morgonen
Avsluta dig.
>>
>>
File: what.png (31 KB, 1239x1059) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
what.png
31 KB, 1239x1059
>>53755279
Varför blir detta spammat?
>>
>>53755506
Han har väl inte mobbat någon?
>>
>>53755627
bara rapportera han
>>
>>
>>53755686
>bara rapportera han
>han
lär dig stava
>>
>>
>>
>>
>>53755955
Och här går startskottet för Det Storslagna Utomhusstriden!

Följ Ray och alla de andra tappra kämparna vidare på http://achewood.com/index.php?date=01272006
>>
>>53756089
Avsluta dig själv, spammare.
>>
Känner ni någonsin dessa känslor?
>>
>>53756280
Du först :^)
>>
>>53756285
Mjo, älskar musik men är helt jävla musikaliskt efterbliven, fick knappt godkänt i ämnet och minns hur jontig jag var och dampade om att musik var ett ämne för att gå ut högstadiet
>>
>Ångest hela natten
Vem här /ensam/?

>>53756285
Ja, väldigt. Depp så ingen ork för att försöka satsa och faktiskt lära mig heller.
>>
>>53756853
Jag. Ska lägga mig och se på jägarfolk på svtplay :3
>>
>>53756285

>dkn du aldrig kommer att få mysa med Scarlet Johanson i sängen under täcket medan det regnar ute

*fortsätter runka till Anal Acrobats megapack*
>>
File: 1451970051132.jpg (70 KB, 720x667) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451970051132.jpg
70 KB, 720x667
>dkn ljudet på dattan är mystiskt borta
>>
>dkn man är vaken 05:45 och tittar på videospel när man har viktiga grejer imorgon
>>
>>53758061
Du har ju typ 18 timmar kvar av dygnet att sova på om du lägger dig nu.
>>
>>53758061
>dkn kollar på kameratjejer
>>
>>53758061
>tittar på videospel
>tittar

Där har du problemet.
>>
tenta idag boys
>>
>>53758660
Lycka till, anon.
>>
File: 356.jpg (76 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
356.jpg
76 KB, 400x400
>alla dessa normies som har tentor idag

NEET mästerras
>>
File: 5006370618.png (32 KB, 300x135) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
5006370618.png
32 KB, 300x135
>betalar för 100/100Mbit/s
>får detta

haha asså va
>>
>>53758821
>dkn betalar för 100/10 men får bara 39/10 för jag är tvungen att använda trådlöst wifi till dattan
>dkn lägenheten är nyrenoverad så de kunde lika gärna dragit internetkablar till andra rum än bara hallen

KVÄÄÄÄÄ
>>
hej

>dkn vill gadda mig men vet inte vad eller var
>>
>>53759006
Gadda ej.
>>
>>53758821
>betalar för 100/100
>får 100/100
vad e problemet
>>
File: 1419928372330.png (1 KB, 220x307) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1419928372330.png
1 KB, 220x307
>>53759006

använd den här bilden mann1
>>
>>53758821
>100 upp

Bokstavligen varför?
>>
>>53759152
strömma cs XD
>>
>>53758660
omg jag med
>>
>>53759006
Valknut över hjärtat
>>
>>53759006
Någon rättristad rad denna gång. :^)

>>53759100
>kors
>>
>>53759152

seeda efter mig och ladda upp saker till molnet och min server
>>
File: 1423862560230.jpg (20 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423862560230.jpg
20 KB, 480x360
>>53759216
>faktiskt sno min idé som jag snodde från Viking
Obror, favä.
>>
File: Grod Morgon.png (356 KB, 1080x1920) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Grod Morgon.png
356 KB, 1080x1920
Vad har vi gjort? Har vi dödat en av Sverigetrådens signaturjagjags?
>>
>>53759006
ouroboros kring stjärthålet
>>
>>53759334
Din jävla hora.

>dkn uppriktigt förbannad
>>
>>53759019
Ok

>>53759100
Njaäe

>>53759216
Valknut är fint, men kanske inte just där. Vill gärna göra något större den här gången

>>53759247
>rätt
Finns inga regler för barbarskrift
>>
>>53759006
Vegvisir/aegishjalmur över handlederna
>>
>>53759006
>>
>>53759351
Jag har inte gjort något. Men det känns som att alla i SvT spottar ur sig "Grod Morgon" till alla nbögar på jodel m.fl nbögsmedier
>>
File: 1406426706895.png (20 KB, 270x282) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1406426706895.png
20 KB, 270x282
>>53759357
>Finns inga regler för barbarskrift

>>53759374
>Ægishjálmur på handleden
>>
File: 1429387005149.jpg (52 KB, 736x760) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1429387005149.jpg
52 KB, 736x760
>>53759417
>>53759374
Såhär?
>>
>>53759283
Jag berättade ju om den för dig innan jag visste att ni hade kommit på samma sak så egentligen kanske det var ni som stal idén från mig :^)

>>53759357
En korp på ryggen då? Eller om du vill göra något mindre så kör på Vinter-chans bindruna på underarmen
>>
>>53759417
Har sett bilder på det och det ser helt ok ut
>>53759428
Ja
>>
File: 1406747414954.jpg (11 KB, 300x299) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1406747414954.jpg
11 KB, 300x299
>>53759454
Du vad? Har inga minnen av detta mer än att vi pratade om det på vägen hem till mig på BT.
>>
>>53759335
Kör på d1a

>>53759374
>>53759394
Gillar inte vegvisir, men kan tänka mig en sån där skräckhjälm som SvPs logga

>>53759454
Funderar på korpfana på bröstet
>>
File: Räv.jpg (94 KB, 1655x836) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Räv.jpg
94 KB, 1655x836
>>53759006

jag ritade en bild åt dig
>>
>>53759635
Spana in mina trips som bekräftar den här räven som gaddmaterial.
>>
File: azunyan pepsi.png (201 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
azunyan pepsi.png
201 KB, 400x400
>>53759516
Jag tror vi pratade om det innan men nu blir jag osäker. Hursomhelst är det en bra idé

>>53759601
Ja, korpfanan är riktigt snygg. Det är en klassisk symbol med
>>
>>53759655

NÄRA
>>
>>53759655
Attans.
>>
File: 1421385296535.jpg (21 KB, 475x263) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1421385296535.jpg
21 KB, 475x263
>>53759601
>Funderar på korpfana på bröstet
Detta låter bättre än att slumpapplicera rungaldrar hit och dit.
>>
>vaknar
>öppnar tråden
>den är fylld med kättare

Tack, det var den morgonen åt skogen.
>>
File: egd lol.jpg (68 KB, 337x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
egd lol.jpg
68 KB, 337x300
>>53759829
:^)
>>
Grabbar det går bra på Fnöske
>>
>>53759400
Då ber jag om ursäkt och riktar min kvädesord till de som faktiskt sprider våra värdefulla jagjag för vinden.
>>
>>53760023
breva skärmdump.
>>
>>53760086
Menade att jag får många matchningar med slynor som skriver först
>>
>>53760126
breva skärmdump.
>>
>>53760085
okvädesord*

Tyckte att det lät konstigt.
>>
>>53760135
Så att ni kan sno mina slynor? Nej
>>
>dkn jätte sjuk och trött i kroppen.
>dkn misstänker körtelfeber
Prov om 40 minuter
BARA
A
R
A
>>
>>53760279
>jätte________sjuk
>>
>>53760263
>slynor
he he... ja. slynor...
>>
>>53760316
>tjejer på fnöske
>inte slynor
HAHAHAHA
>>
Bajsbrevar bokstavligen -från skoltoaletten- just nu
>>
>sitter på tåget
>inser hur mysigt det vore om tåget aldrig stannade
>>
>>53760378
Vad gör du ens i skolan? Jävla mes
>>
>>53760388
jvdk

Sitter inte på taget men jag känner igen känslan ändå.
>>
>>53760378
https://youtu.be/CokbxjNKkcc?t=212

Anon...
>>
>>53760378
>Jag har låst in mig på vår skoltoalett
A-anon, d-du har väl ingen automatkarbin i väskan va? D-du ska väl inte göra något dumt nu, va?
>>
File: 1443823482334.png (8 KB, 215x255) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443823482334.png
8 KB, 215x255
>>53760378
F
>>
>>53760378
Ska du bli en världskänd martyr? En hämnare?
Ser du dig själv endast i ljuset av en tändare?
>>
File: c76.png (38 KB, 633x758) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
c76.png
38 KB, 633x758
>>53760378
Kommer du introducera din vän till dina skolkamrater?

>ljudet av tomhylsor mot golvet
>>
>>53760378
Ping SÄPO
>>
>>53760378
>faktiskt göra en Anton
baka
>>
>>53760378
Har du camokläder? Är du krigsmålad?
t. SÄPO
>>
File: 1453099267672.jpg (165 KB, 650x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453099267672.jpg
165 KB, 650x500
töd dråd
>>
File: godmorgon.jpg (62 KB, 699x679) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
godmorgon.jpg
62 KB, 699x679
God morgon alla morgonmänniskor.
>>
File: 1452909678257.jpg (72 KB, 440x406) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452909678257.jpg
72 KB, 440x406
Död tråd och god morgon
>>
God morgon
>dkn helt okej dygnsrytm
>>
File: 1453005280813.png (119 KB, 883x955) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453005280813.png
119 KB, 883x955
>>
God morgon tråden!
>>
>>53761949
omg hej!! :3
>>
>>53761949
Kina är en flicka!
>>
>Linnéa, 16, hade ont i magen – födde på toa
Fan vilket vitt skräp
>>
>>53762346
Det kanske bara var en liknelse. Ibland brukar jag säga att jag ska klämma av en negerunge.
>>
Idag när jag vaknade hade jag förlorat hörseln i mitt vänstra öra. Det är otroligt hur mycket vax som får plats i ett öra.
>>
>>53762354
>Det var lite chockartat, varken jag eller min fru hade sett några tecken på att Linnéa kunde vara gravid.
SOM TILL EXEMPEL EN STOR MAGE?

För helvete.
>>
Hur det för den raketen dom skulle skjuta upp då?
>>
>>53762390
Hon kunde ju varit fet. Nåja, grattis till tillskottet!
>>
Does Sweden have any good schools that teach Computer Science or Software Engineering?
Thinkin' about going to Uni in either Swe or Den, either is fine.
>>
>>53762466
KTH och Chalmers typ. Massa svettiga och äckliga svenskar som går dit och vill uppnå sin dröm till att bli någon form av dataråtta.
>>
>>53762513
Sem þýdir hvad fyrir mig?
>>
>>53762591
>dkn gissade vad det där betydde
>gissade rätt
Känns bra att vara nordisk in i själen.
>>
>>53752531
Deres oljefylte broder er ankommet.
>>
>>53762653
Stort grattis.

>>53762591
Har ingen aning om det spelar roll vars fan man läser datta, håller inte koll på sånt. I regel så är Chalmers och KTH bättre än många andra på mycket.
>>
>>53762696
Hurra! En norrman! En norrman! Ring kungen, en norrman!
>>
>>53762699
Allt I lagi, takk
Er nokkud dyrt ad fara í skola I sviþjód?
>>
>>53762748
Dyrt är det nog inte, du har väl rätt till samma peng som andra svenska studenter antar jag? Oftast får väl internationella studenter hjälp med boende också, och det blir säkert inte för dyrt.
9000 kronor kan räcka långt om man är försiktig och klarar av att leva med mindre lyx.
>>
File: AoE 2 Berserker.jpg (6 KB, 117x155) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
AoE 2 Berserker.jpg
6 KB, 117x155
>>53762748
>Allt I lagi
>>
>>53762839
Hörde hans röst i mitt huvud. Bra brev.
>>
>>53762839
Tänkte också på han, fy fan.
>>
>>53762730
Mener du ikke knugen? :^)
>>
File: 54305550_p0.jpg (181 KB, 675x850) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
54305550_p0.jpg
181 KB, 675x850
>dkn ingen 2d fv
>>
KTH lýtur alveg vel út
Leidinlegt ad tessi umsóknarfrestur var ad renna ut fyrir 3 dögum
Sheittttt
>>
>>53762933
jvdk
>>
>>53763007
Nvm, tad var bara fyrir útlendinga
>>
>>53762933
Söt flicka. Får man klappa henne?
>>
>>53763039
Vad har du tänkt dig då? Stanna i fem år i Sverige för att plugga? Har vi ingen nordiskt samarbete eller något när det kommer till att studera?
>>
File: 1452493346681.jpg (280 KB, 1500x998) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452493346681.jpg
280 KB, 1500x998
>anon, jag hörde att du röstar på SD och ogillar invandring, stämmer det?
>>
>>53763156
Tad er í lagi, er buinn ad safna mer helling af pening fyrir namid, svo get ég lika tekid namslan (hef ekki einu sinni áhuga á ad búa her eftir námid)
Ég ætti kanski samt bara ad skoda etta betur.
>>
>>53763186
dåligt brev
>>
>>53763280
Hér = Ísland
>>
>donken islänningarna bokstavligt talat klädde sig i byxor bestående av döda människors hud
Absoluta galningarna!
>>
File: i_it_s_going_in.jpg (117 KB, 392x533) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
i_it_s_going_in.jpg
117 KB, 392x533
>dkn ingen fv
>>
>>53763280
Antar att marknaden för datavetare är ganska så liten i Island? Tar det inte emot att lämna hemmet?
>>
>>53763298
>t. rasist
>>
>>53763366
Þad er lett ad finna vinnu med svona menntu hér á landi en allt er svo helvítis dýrt hér, né er hægt ad fá husnædi hér lengur
> emot
?
>>
>>53763366
>i Island
Man använder inte "i" när landet är en ö.
>>
>>53763470
Jaja, tack för svenskalektionen.

>>53763462
Är det inte tråkigt att behöva lämna hemlandet menar jag.
>>
>>53763311
Källa på det?
>>
>>53763505
Örugglega eitthvad smá, en ég held ad mér verdur alveg sama eins lengi og ég flyt til annarra nordurlanda
>>
>>53763153
Haha aa.
>>
>>53763615
Tack anon.
>>
>>53763583
Hade nog själv inte valt att bo i Sverige, vi är i en mörk period i vår historia just nu och ingen vet om det blir bättre. Jag kanske får det att låta som att det är värre än vad det är, men att plugga i Danmark är nog ett bättre framtidsval.

Förutom att Danmark då är så jävla platt och tråkigt.
>>
Se upp för raskrigspropaganda.
>>
File: artour morgon.jpg (35 KB, 344x427) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
artour morgon.jpg
35 KB, 344x427
Grod morgon
>>
>>53763672
Kanski væri þad betra en ég er bara ad hugsa um menntunina eins og er
Ef ég væri ad fara ad flytja varanlega til annars lands væri þad líklegast til Noregs
>>
>>53763712
>dkn din flagga störde mig när den inte fungerade
>dkn den stör mig nu för att den fungerar
>>
>>53763790
Fast Norge är ju också svindyrt, men ack så vackert. Hoppas det går bra för dig och att du hittar en väg i livet.
>>
File: 1436339021296.jpg (84 KB, 577x885) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436339021296.jpg
84 KB, 577x885
>dkn snacka med en kristen från MENA igår kväll
>dkn han sade att om saker som muslimer gör här skulle hänt i hans hemland så skulle varenda kristen man i närheten gå ut och slå/mörda dem
keke kanske därför vi har problem med djuren här i väst
>>
>>53763851
Inga andra folk hade accepterat det här. Vita människor har förlorat livsviljan och begår kollektivt självmord.
>>
>>53763851
Sekularisering var ett misstag.
>>
>>53763830
Í noregi er færdu allabega borgad laun til ad hafa efni á dýru hlutunum
Þad er þvímidur ekki satt hér
>>
>>53763851
Araber är bara våldsamma, så är det. Det går inte att vara civiliserad med araber.
>>
>>53763893
Okej då förstår jag. Om det är så illa så antar jag att det är fler än du som vill flytta till fastlandet?
>>
>>53763888
Och vad gör dagens kristna åt problemen? Var är korstågen? När ska Påven åkalla de heliga arméerna? När ska vi se vår tids Wien 1683?
>>
>>53763942
I Sverige så är vi faktiskt protestanter. Vem fan vill gå på korståg med en sån okristlig djävul som en lutheran?
>>
>>53763965
>det är ett kristna gnäller på andra kristna-avsnitt
>>
>>53763933
Yup, helling af ödrum búinn ad flytja þangad, medal annars sumir ættingjar mínir
>>
>>53763965
Vem fan bryr sig? Protestanter har väl också bekämpat fientliga ockupationer?
>>
>>53763998
Det gör ont i själen att höra, men jag är fullt förstående.
>>
>>53752701
Värdelös som definition, alldeles för specifik. Hade räckt med den första meningen
>>
File: Fundersam kuk.jpg (42 KB, 500x440) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Fundersam kuk.jpg
42 KB, 500x440
Min farsgubbe har gått och fått sig ett rejält jävla ryggskott, han kan knappt röra sig från platsen han står på.

Han är för stolt för att fråga om hjälp men jag gav honom en karta voltaren med ett glas vatten och satte på radion hos honom.

Vad mer kan man göra?
>>
>>53764014
Etta gerir grædginn, enginn samkeppni og of mikill kostnadur ad flytja hluti inn
Ástandid batnar, er vörunar halda áfram ad hækka í verdi í stad þess ad lækka
>>
Funderar på att hoppa framför tåget.
>>
>>53764086
Ge honom din pf som i kinesteckningar.

Har han ingen tablet ellet dator eller något? Radion låter som ett tortyrinstrument favä.
>>
>>53764086
Ta han bakom lagårn, det är du som är karl i huset nu.
>>
>>53764151
Gör det favä. Gör nbögarna sena
BETA UPPROR
>>
>>53764151
Gör det på något annat sätt om du tvunget måste.
>>
>>53764151
haha aa
>>
File: 1452426581631.jpg (63 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452426581631.jpg
63 KB, 1280x720
>>53764086
Detta favä
>>53764180
>>
>>53764092
Försöker den isländska regeringen hålla er kvar på något vis? Jag kan inte föreställa mig att situationen bättras på om alla unga och kapabla människor lämnar Island för att studera och bo på annan ort.
>>
File: kristin.jpg (110 KB, 800x1125) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kristin.jpg
110 KB, 800x1125
>>53764151
>missa vinterT

>>53764168
>Har han ingen tablet ellet dator eller något?
Det har du rätt i. Tack.
>>
File: 1453065546569.webm (909 KB, 720x404) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453065546569.webm
909 KB, 720x404
>>53764151
Gör det inte, vi behöver dig i kriget mot nbögarna
>>
>>53764180
Man behöver inte ha analsex med sin far för att visa vem som bestämmer. Totalt jäkla opassande.
>>
>>53762466
Your alma mater won't matter too much. Employers will want to see your github and stackoverflow portfolio.

With that said, Royal Institute of Technology (KTH), Chalmers or Lunds Tekniska Högskola.
>>
>>53764253
where are the video games?
>>
File: 1453109873237.webm (534 KB, 500x658) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453109873237.webm
534 KB, 500x658
Breva flickor
>>
>>53764316
Top left, about 15% of the screen.
>>
File: 1453066147144.webm (2 MB, 1200x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453066147144.webm
2 MB, 1200x1080
>>53764316
I dont know
>>
>>53764255
Stockholmare snälla gå.
>>
>>53764222
Yfirvöldinn eru of upptekinn í ödrum málum til ad vera sama um etta
Man ekki hvad samt
>>
>>53764289
I know that, bit I just need something to help push me forward
>>
File: 1452136357128.png (514 KB, 584x602) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452136357128.png
514 KB, 584x602
>>53764322
>dkn ingen 60fps fv
>>
>>53764499
jvdk
>>
>>53764490
I'm sure you've read this already but there's some good information out there.
http://www.norden.org/is/nordurloend-fyrir-thig/menntun-a-nordurloendum

If you want to study at a place with a bit of prestige then KTH is a worthy option.
>>
File: mememem60.webm (3 MB, 960x540) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mememem60.webm
3 MB, 960x540
>>53764499
jvdk
>>
hatar min skola och klass, vad ska jag göra tråden
>>
>>53764557
En anton
>>
>>53764557
Beväpna dig och gassa dig i normalbögarnas reaktioner
>>
>>53764557
Bit ihop, sug och svälj, morgondagen kanske inte blir lika hemsk.
>>
>>53764542
Fy vad äckligt. Önskar jag var bög.
>>
>>53764533
I'll check it out
>>
>>53764499
Totalkaka snälla
>>
>>53764584
Tror du är bög favä.
>>
File: Ullenhag i Husby.jpg (43 KB, 594x444) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Ullenhag i Husby.jpg
43 KB, 594x444
>>53764584
>dkn kan inte breva fler webms för de har ljud
När ska 4kanalen bli lika bra som oändlighetskanalen när det gäller webms
>>
>>53764631
Visst försökte moot med det men gav upp det nästan direkt?
>>
>>53764630
Grisvidrigt med en massa fläskiga kroppsdelar överallt. Som ett galleri av kött. Usch. Var är känslan liksom. Blir sjösjuk.
>>
>klockan är elva
>>
>>53764668
Romantiken är död, i dess ställe har vi juckande och presenterade likt babianer.
>>
File: 1436340532450.png (127 KB, 745x814) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436340532450.png
127 KB, 745x814
>>53764668
Anon, du är nog bög
>50% av människor är gjorda för kuk
>vilja sitta och pilla i en annan mans anus
hehe mm
>>
File: 105.jpg (67 KB, 400x478) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
105.jpg
67 KB, 400x478
>Din order håller nu på att plockas.

t. inet
>>
>>53764722
>inetcucken
>>
File: cosplayrunk.gif (1 MB, 480x270) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
cosplayrunk.gif
1 MB, 480x270
>>53764646
Det funkar väl på /gif/ tror jag men orka lägga upp på ett annat bräde för att sedan länka dit
>>
File: 042.jpg (22 KB, 398x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
042.jpg
22 KB, 398x500
>>53764676

Tack för påminnelsen, pizzerian öppnar vid den tiden
>>
>>53764722
>handla när det inte är stora rabatter
Vad gör han ?
>>
>>53764722
Vad har de beställt?
>>
>dkn bussen inte kör ned för ett stup
>>
>>53764771

http://www.inet.se/produkt/5340006/samsung-bar-standard-128gb-usb3-0#/specs

https://www.inet.se/produkt/9990887/fraktfritt-sweclockers#/moreinfo
>>
File: bl_ckfisk.jpg (46 KB, 550x871) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bl_ckfisk.jpg
46 KB, 550x871
>dkn blev bannad av lewd webmn
MAN SÅG JU INTE FITTA ELLER BRÖSTVÅRTOR REEE
>>
>>53764837
Det var nog den avtryckta böganonens fel favä.
>>
File: 1440550859079.png (557 KB, 1013x676) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440550859079.png
557 KB, 1013x676
Fy fan vad jag hatar svenska tjejer. Degenererade jävla horor som bara bedrar och ljuger. Det enda de bryr sig om är sig själva och sin jävla "lycka" vilket innebär en lina från en pundares kuk eller varför inte en resa in till ghettot. Jag gillar faktiskt terroristerna för de dödar iallafall bort skräpet, nbögarna, från samhället. Hell fucking Seger.
>>
>>53764827
Vilken jävla C U C K du är
>>
>sitter intill ett element
>elementet är varmt
>fryser fortfarande
vad ska jag göra
>>
>>53764987
Pissa i byxan
>>
>>53764987
Häng dig själv.
>>
>>53765039
oförskämt
>>
File: 1421711876812.jpg (79 KB, 666x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1421711876812.jpg
79 KB, 666x1000
>man kan få kattflicka och alienflicka i Huniepop
MIN BENIS
>>
File: 1433868804001.jpg (217 KB, 800x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1433868804001.jpg
217 KB, 800x1280
>>53764890
>dkn blev inte bannad
:3c Tack baserade admin
>>
>>53765137
>huniepop

Varför spelar du inte ett riktigt VN istället för ett le strömjagjagxD VN?
>>
>>53765167
Vad tror du? Casuals.
t. läser alla VNs innan de översätts.
>>
File: 1452928268316.gif (1 MB, 500x281) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452928268316.gif
1 MB, 500x281
>dkn köpt in massa kettle chips
>dkn köpt in massa somersby cider(pärsika)
>dkn skall spela massa spel och bara lata
Livet är så skönt när man är NEET ~~
>>
>>53765161
Jag vill mobba en Momiji!
>>
jag gillar snopp
>>
File: 1396055016621.gif (995 KB, 640x348) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1396055016621.gif
995 KB, 640x348
>>53765193
>dkn inte neet längre
>>
File: 1435737095437.jpg (361 KB, 1440x1374) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1435737095437.jpg
361 KB, 1440x1374
>>53765193
>kettle chips
Jag ser att du har smak
>>
File: image.png (679 KB, 707x683) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.png
679 KB, 707x683
>ska byta ett moderkort på SLs huvudkontor
>måste vänta på kontaktpersonen i lobbyn
>tar en kaffe så länge
>personen i fråga kommer
>har en enorm trunk för att trakta alla otympliga lådor överallt
>tar kaffet i ena handen och väskan i andra
>jättetrånga spärrar för att komma in i resten av byggnaden
>fastnar med trunken i spärren
>du är för fet för en trunk, säger någon
>spiller kaffe över hela mig, väskan och spärrarna
>fortsätter gå som inget hänt
>man
>>
>>53765193
>cider
Calle?
>>
File: DSC_0243.jpg (2 MB, 3920x2204) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DSC_0243.jpg
2 MB, 3920x2204
En promenad i minus 10 grader var ganska skönt favä
>>
File: 1452438977763.jpg (138 KB, 1440x810) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452438977763.jpg
138 KB, 1440x810
>>53765219
Finns det söta flickor i din klass eller är det bara äckliga WTs?
>>
>>53765230
Glömde att spärrarna stängdes på mig precis efter jag spillt
>>
File: 1448130888731.jpg (89 KB, 485x769) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448130888731.jpg
89 KB, 485x769
>>53765245
Distans
>>
>>53765242
Det är en behaglig temperatur.
t. ska ut nu i -16, helt okej
>>
>>53765245
Vem fan döper sin dotter till Saya?
>>
VÄRLDEN RASAR SNABBARE, SLAGEN AV PANIK
KAPITALET ÄR PÅ KORSTÅG, DET GÅR ÖVER LIK
INDIVIDENS STORA SPELPLAN, DU FÅR VÄLJA TILLS DU DÖR
OM DU SPELAR MED, DET HAR DU INGET FÖR
>>
>>53765193
>pärsika
Nackskott
>>
File: 1451721043797.png (160 KB, 742x604) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451721043797.png
160 KB, 742x604
>>53765271
>plugga distans
Då är du fan NEET desu wa
>>
>>53765310
>plugga distans
>skitlätt
>kan sitta hemma i kallingar och äta chirre och dirre medan man skriver en hemtenta
Varför läser folk på plats för fan?
>>
File: 073.png (36 KB, 298x279) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
073.png
36 KB, 298x279
>>53764722

>Hej! Din order har nu skickats från vårt lager

t. inet

Fan vad snabba dom är asså
>>
>>53765310
Örrö, rin jävel, en desu wa kan du vara själv, distans räknas också som utbildning
>>
>>53765310
Han kanske är hikki men inte fan är han NEET. Lär dig dina termer.
>>
File: 1452170999583.jpg (71 KB, 880x880) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452170999583.jpg
71 KB, 880x880
>>53765341
Distans är låtsasutbildningar så då är man NEET
>>
File: 1409268056229.png (75 KB, 320x285) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1409268056229.png
75 KB, 320x285
>Får skjuts av pappa till tandhygienisten
>När vi kommer hem hälsar min granne som är samma ålder på sina föräldrar och skrapar rutorna till sin bil
HELVETEEEEEEEEEEEEEEEEEEE LIVET GICK SÅ FEEEEEEEEL
Vem här /mansbarn/?
>>
>dkn föräldrarna är mer rödpillrade än en själv
>>
>>53765310
>grisvidrig båtbrevare
>vet inte ens vad neet är
Och ingen är förvånad. Jävla nbög lämna kanalen
>>
File: 1450619268730.png (763 KB, 787x830) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450619268730.png
763 KB, 787x830
>>53765355
jvdk
Jag hatar mitt liv
>>
>>53765355
snart så vaknar du väl upp med flickvän, lägenhet och körkort också
vilken dag som helst!

xD
>>
>>53765354
För dig

Ärligt är det ibland effektivare med distanskurser om man ska lära sig t.ex fotoaffär eller illustratör
>>
>>53765355
Aldrig för sent anon, vi kommer alla klara oss.

t. 33 och börjar få ordning på livet
>>
File: 1452904269152.png (110 KB, 242x251) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452904269152.png
110 KB, 242x251
>>53765376
>plugga engelska på distans
>antyder att han inte kan leva sitt forna liv till 99%
hehe mm han är neet fortfarande
>>
>>53765399
Och så slipper man duscha och fixa håret, klä sig och borsta tänderna. Man kan bara dega.
>>
File: 1452925797211.jpg (56 KB, 848x477) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452925797211.jpg
56 KB, 848x477
>>53765219
Synd för dig, jag förlorade jobbet så skall leva nu NEET under ett år.
>>53765223
D-du med
>>53765231
Carl?
>>53765290
Käften slyna
>>
File: image.jpg (96 KB, 360x270) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
96 KB, 360x270
>>53765405
>dkn neetade fram till 23
>är nu 27 och har jobb samt ska snart bli pappa
>>
>>53765405
Respekt favä.
>>
File: 1452932082596.jpg (365 KB, 750x725) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452932082596.jpg
365 KB, 750x725
>>53765355
>dkn 27 och har ingen jobb, lägenhet,körkort eller framtid
Hej hej!
>>
File: 1451720362696.jpg (573 KB, 1244x888) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451720362696.jpg
573 KB, 1244x888
>>53765444
>bli pappa
Säker på att barnet är ditt?
>>
>>53765444
Samma här faktiskt, snygga tripluls f ö.

Vad ska ungen heta?
>>
>>53765460
>dkn 27
>har lägenhet
>har körkort
>inget jobb
>ingen framtid
Känns skit som fan, kan knappt tänka mig hur du känner dig.
>>
>>53765460
hehe rolig gyckel ;p
>>
>>53765473
Haha aa

>>>/r9k/
>>
>>53765417
Nej
https://en.wikipedia.org/wiki/NEET
>>
>>53765482
Adrian..

Inte mitt första val men det enda vi kunde kompromissa om
>>
>>53765460
Jag vet den känslan. Man är så patetisk att folk på 4kanalen tror att man gycklar.
>>
File: 1452901013795.jpg (78 KB, 884x574) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452901013795.jpg
78 KB, 884x574
>>53765496
>antyder att hon inte fått en spermainjektion av Åsklem
>>
>>53765483
Grattis.
>>53765485
Inget gyckel mann1
>>53765519
Synd :(
>>
>>53765460
>>53765519
Ni lever bara en gång och ni sopar bort hela livet genom att vara lata parasiter?
Najs.
>>
>>53765518
ut ur mitt land jävla blatte
>>
>>53765527
Hehe mm

Vi var båda arbetslösa då så vi var med varandra bokstavligen 24 timmar per dygn

Men bra försök
>>
File: 140324593845.png (271 KB, 393x383) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
140324593845.png
271 KB, 393x383
>>53764582
>>
File: 1396790545450.png (1 MB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1396790545450.png
1 MB, 1280x720
>>53765567
>dkn ingen neet fv
>>
>>53765547
Jag är psykiskt sjuk desu
>>
>>53765549
;_;

>dkn adlig släkt
>>
>>53765584
hehe såklart du är
skyll allting på dina hjärnspöken haha
>>
>>53765518
Kunde du inte valt något mer svenskklingande?

Erik är GOAT namn faktiskt. Oerhört stabilt och bra.
>>
>>53759006
Skriv dina cm över bröstet din jävla kulting
>>
>>53765601
Är det möjligt att du heter Erik?

T. Erik
>>
>>53765668
Näe men hade varit nöjd om jag gjorde det. Mitt namn är också rätt svenskt, men betydligt fulare.
>>
Hur fixade ni körkort? Via föräldrar eller egen ficka?
>>
>>53765518
>inte gabriel eller jibril
Ett jobb anon. Ett jobb.
>>
File: 1452975828381.jpg (57 KB, 540x565) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452975828381.jpg
57 KB, 540x565
>>53765518
Bra val. Ett redigt och propert namn.
>>
>>53765601
Jag ville ta det vi kunde inte komma överens
>>
>>53765705
Är glad att pappa tog tag i att namnge mig favä, morsan ville döpa mig till Jonas....
>>
>adrian
Bokstavligen zigge-namn
>>
File: 1449775051975.jpg (254 KB, 642x700) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449775051975.jpg
254 KB, 642x700
>>53765567
http://pillse.bol.ucla.edu/Publications/Pillsworth&Haselton_ARSR.pdf
hehe mm din kvinna är speciell
>>
>>53765754
Varför inte? Varför har din tjej så usel smak? Hur kan man inte gilla namnet Erik?
>>
>>53765787
De enda Adrian jag mött var jugoslaver

Absolut inte ett namn jag skulle ge en unge
>>
>>53765802
Du tycks ha blivit dumpad utav slynor.
>>
>inte bara ge sitt barn ett namn från topp 10 svenska namn 2015 för att undvika risken för mobbning
>>
>>53765840
Populärt i Rumänien, säger allt
>>
>>53765870
>inte bara döpa sitt barn till Khaleesi eller Symphony
>>
Helvete vad börsen svänger upp och ner, och judesvinen sitter och drar i sina trådar och styr marknaden precis som de vill
>>
>>53765906
jag vill mörda dig
>>
>>53765787
Har kännt en Adrian, mammas bästa kompis unge som var några år yngre än mig

han dog av en heroinöverdos i höstas
>>
hur närmar man sig en person man inte talat med på sju år och redan då befann sig i ens periferi?
>>
>>53766015
okej :)
>>
>>53766015
Av "misstag"
>>
>>53766015
Är du en arkeolog?
>>
>>53765601
>>53765668
>dkn heter Eric med c för att mina föräldrar planerade att bosätta sig utomlands
>dkn vi flyttade hem igen när jag var 12 och nu har jag ett jävla hanrejnamn
>>
>>53766038
Byt till k då din fjant
Alla Erik jag har känt har varit supertöntar favä
Glasögonormsnamn
>>
File: smug natsumi.jpg (121 KB, 864x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
smug natsumi.jpg
121 KB, 864x720
>>53766038
>c
>>
Jag ville döpa honom till Sven pga jagjag men det är tydligen "en dålig anledning" enligt min fv

>kvinnor med ansvar för fuktiga jagjag
>>
>>53766031
attans

får öva in min bästa billy crystal och hoppas på att charmreserven löser resten

>>53766036
jag är ingenting
>>
Jadu grabbar, ska ut och stämpla. Ses igen senare.
>>
>dkn man heter Lukas
Det är inte ens möjligt att vara vuxen med mitt namn
Jag var dömd till att vara ett mansbarn sen dagen jag föddes
>>
Breva patriciska namn.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Christian_(given_name)
>>
File: 14214324446.jpg (325 KB, 860x700) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14214324446.jpg
325 KB, 860x700
>>53766254
>>dkn man heter Lukas
>>
>>53766233
Ska du till pantbanken, lol
>>
>>53766254
Du har George Lucas att se upp till
>>
>>
>>53766287
haha aa
>>
File: 1440868603941.jpg (27 KB, 600x750) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440868603941.jpg
27 KB, 600x750
>>53766348
>Jag identifierar mig som libertarian
>>
>>53763694
topp lel
>>
>själv heter jag Lukas
>>
>>53763694
Motgift och Nordfront är godkända!
>>
File: NTR.jpg (512 KB, 1200x1807) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
NTR.jpg
512 KB, 1200x1807
https://www.youtube.com/watch?v=x3OSi_4Oqvg
Bokstavligen cuckskit.
>>
File: 1452911139271.jpg (99 KB, 632x492) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452911139271.jpg
99 KB, 632x492
>dkn ingen irl retar eller mobbar en för att man heter axel
VARFÖR MÅSTE NI VARA HORUNGAR MOT MIG.
>>
Min far är extremt wt och har fördomar mot alla som inte kör rally
>>
>>53766581
Låter mysigt.
>dkn farsan tog med mig på rally
>jag hatade det varje gång
Uppskattar det bara så här i efterhand.
>>
>>53759006
kom till salong betong i Stockholm, att gadda sig någon annan stans är bokstavligen hanrej.
>>
>>53766254
>dkn heter Magnus men är tanig och mesig.
>>
ntråd

>>53766673
>>
>>53766655
>så mycket potential
>>
>>53766639
>salong betong
Blatteville 3000, nej tack. Grisvidrigt och smutsigt.
>>
>>53766460
är det sant att alla som heter lukas gillar att bli rövknullade av negrer?
Thread replies: 397
Thread images: 151
Thread DB ID: 451589[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.