[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Sverigetråden - Söndagkvällsupplagan
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 456
Thread images: 145
File: 1452559506597.jpg (96 KB, 960x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452559506597.jpg
96 KB, 960x720
>>
File: 1450736092874.jpg (44 KB, 450x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450736092874.jpg
44 KB, 450x600
>allt kommer bli bra
>>
File: 1418660108146.jpg (123 KB, 509x417) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1418660108146.jpg
123 KB, 509x417
>dkn snart fv
>>
Meningen med livet är inget objektivt utan enbart det man själv väljer att göra det till.
Det enda ansvaret man har som medlem i ett samhälle är att inte vara en parasit, så länge du drar din egen vikt så finns det inget annat du måste göra i livet, oavsett vad SMR-cuckarna säger om att du måste fortplanta dig.

Biologiska drönare är avskum.
>>
>skolan börjar imorgon
>>
File: kjell2.png (454 KB, 836x603) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kjell2.png
454 KB, 836x603
>>
File: 6uoBzPfm.jpg (32 KB, 512x512) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
6uoBzPfm.jpg
32 KB, 512x512
>>53736663
>allt blev inte bra.
>>
VAD BETYDER "FARÄ"
KVAAAAAAAA
>>
>>
>>53736835
>flaggan
valde örlogsflaggan för att antyda att Sverige befinner sig i krig favä
>>
>>53736824
>skolan.

Underårig eller faktiskt tagit dig in på universitetet?
>>
>>53736835
Varför kommenterar du i finländsk media? Claes blund?
>>
>>53736870
>dkn svenska skolan är körd
miskeke du måste rädda den
>>
>>53736889

Universitetet, jag är rädd håll mig.
>>
>>53736870
Vad är det jag tittar på?
>>
>>53736814
>han är en varelse skapad utav naturen och evolutionen genom oräkneliga processer för att fortplanta sig, och att att överleva länge nog att fortplanta sig

>möööhhh jag tycker annat xDDDD
>>
>>53736930
vrf rädd
>>
>>53736961

Första gången osv
>>
>>53736870

Va?
>>
>>53736930
Vad i djävulen. Är din lärare kulturmarxistisk jude eller vadå?
>>
>>53736982
var börjar du vad ska du plugga
>>
>>53736814
Finns inget objektivt fel med att vara en drönarparasit
>>
>>53737013

Sluta, inte relevant till min rädsla.

Nya människor, kommer inte lära känna någon.
>>
>>53737067
men jag var nyfiken
>>
>>53737067
Inte med den inställningen iaf.
>>
>>53736933

>"Han har ingen fri vilja utan är nöjd med att ha ett förbestämt liv. Trots detta så väljer han att klanka ner på alla andra som väljer att leva sitt liv som de vill"

Haha aa, bara för att en föddes utav en långvarig process så måste en fortsätta denna process även om det gör en olycklig i processen.

Väldigt sunt val där kompis
>>
>>53736824
>>53736889
>>53736930

Universitet är inte skolor. De är lärosäten.
>>
>>53737085

Genus på södertörn

>>53737088

Kanske inte men så är det
>>
>>53737119
antar du blir triggad som fan när folk säger elever också
>>
>>53737098
Allt annat är det som gör dig olyckig.
>>
File: 1431157476927.jpg (71 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431157476927.jpg
71 KB, 640x640
>>53737141
>Genus
>>
>>53737144

Ja, det blir jag. Det är mental lathet, och det hör inte hemma där.
>>
I V A R
>>
>>53737173

Lel ok hobbypsykolog.
>>
File: Agenda.png (533 KB, 1005x573) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Agenda.png
533 KB, 1005x573
Kollar ni?
http://www.svt.se/nyheter/live/kinberg-batra-och-lofven-i-agenda
>>
>>53737211
var
>>
Höru mej bae? Mann1 d e Cherrie, dissa min grej eru deli?
Eru dum len?
Byn ger mig kärlek oändligt
blåa, Sverige va händiish
>>
>>53737060
>gyckel
>>
>>53737231

Varför skulle jag?
>>
>>53737240
se >>53737231
>>
>>53736870
Dra åt helvete, jävla feminist lärare
>>
>>53737231
>http://www.svt.se/nyheter/live/kinberg-batra-och-lofven-i-agenda
Får väl kolla
>>
>>53737310
Löfven kommenterar Wallströms fiasko
>>
>löfven
av
g
å
>>
ALLIANSEN
STÖRTA
REGERINGEN
>>
>PLUGGA GENUS
>>
BESVIKEN

>wallström kommer bli avskedad pga lägenhet och inte hur hon klantar sig internationellt
>>
File: duck.jpg (150 KB, 555x740) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
duck.jpg
150 KB, 555x740
Bara jag som alltid ser en anka som kvackar varje gång mellin pratar?
>>
>>53736869
För att vara ärlig = t b h
>>
>>53737305
nä favä

Om man ska gå efter NaEvLa så är det ju hur fördelaktigt som helst att parasitera på andra
>>
>>53737482
>klantar sig internationellt
Fast det gör hon inte.
Dessutom är hon ett av de statsråd med högst förtroende, finns ingen anledning till att hon skulle bli avskedad.
>>
Helvete vad jobbig hon tanten är att lyssna på
>>
File: 1440550859079.png (557 KB, 1013x676) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440550859079.png
557 KB, 1013x676
Fy fan vad jag hatar svenska tjejer. Degenererade jävla horor som bara bedrar och ljuger. Det enda de bryr sig om är sig själva och sin jävla "lycka" vilket innebär en lina från en pundares kuk eller varför inte en resa in till ghettot. Jag gillar faktiskt terroristerna för de dödar iallafall bort skräpet, nbögarna, från samhället. Hell fucking Seger.
>>
F Ö R A L L A H
Ö
R

A
L
L
A
H
>>
>>53737606
>gyckel^2
>>
File: NTR.jpg (512 KB, 1200x1807) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
NTR.jpg
512 KB, 1200x1807
Under tiden, hemma hos Narcissus...
>>
>>53737661
>tanten

Man får säga kärring.
>>
>>53737662
Detta ombrev varje gång...
>>
>>53737634

Axel är det inte sovdags?
>>
>>53737691
fina pattar narcissus har favä
>>
>>53737634
Har du helt glömt bort hur on håller på att bli förbjuden från mellanöstern?
>>
>dkn ingen meepo fv

https://www.instagram.com/p/BAoscngxWA1/
>>
>>53737704
Det är ju humor. Låt han hålla på.
>>
File: 1447969485002.jpg (175 KB, 1615x911) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447969485002.jpg
175 KB, 1615x911
>>53737687
Hade jag kunnat leva gott på dina och resten av samhällets pengar utan motprestation så hade jag gjort det utan att tveka
>>
Mellin älskar STORA SVARTA
>>
>dkn tenta imorgon
>dkn kan inget

är det bara jag som gör sånt här?
>>
I C A
C
A

https://www.youtube.com/watch?v=jGu6BTsCgfU
>>
>>53737886
haha aa
>>
intervju med baserade inger :3
>>
File: 1413375160316.gif (1 MB, 150x150) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1413375160316.gif
1 MB, 150x150
>han har ett facebook konto
>>
>>53737526
tillslut! tack, bra herrn.
>>
>>53737886
>dkn tenta imorgon
>dkn inte bergssäker på A
kommer gråta om jag får B
>>
löfven på självmordsvakt
>>
>>53737926
>30 kr för kyckling
Dags att bli medlem alltså
>>
Första gången jag lyssnar på Löfven, han verkar inte speciellt bra på att prata
>>
>>53738144
hur ny
>>
>>53737994
Ja alla är inte autistisk här ponken.
>>
>>53737830
gyckel^4
>>
File: 1452376290764.gif (1 MB, 361x395) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452376290764.gif
1 MB, 361x395
>>53737886
Dygna och plugga inför tentan kl 8 imorron bitti J/N?
>>
File: 1436530274461[1].png (211 KB, 327x316) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436530274461[1].png
211 KB, 327x316
>Kinberg
>>
>>53738144
Han är helt värdelös
>>
>>53738128
>äta ica basic kyckling
vifif
>>
>>53738247
Hur dålig är den?
>>
File: terrified dragon.gif (130 KB, 425x417) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
terrified dragon.gif
130 KB, 425x417
>uppsats till fredag
>200 ord om min favoritfilm

bara
>>
>Margot wallström

>bannlyst från att besöka heliga landet israel

>bara någon dag efteråt så dyker kommunal-affären upp

DUMMA GOYEN SKALL STRAFFAS!
>>
>>53738215

jag har ingen tenta imorgon (går inte ens i skolan), men jag ska i alla fall dygna
>>
File: 1440015525132.jpg (70 KB, 248x252) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440015525132.jpg
70 KB, 248x252
>>53738309
>200 ord
>>
>>53738309
går du på högstadiet?

Jag hade samma fast minst 10 A4
>>
>>53738309
>de förutsätter att man har en """favorit"""film

spränga sveriges lärosäten NÄR?
>>
>>53738309
haha fy fan vad segt Jonte xD
>>
File: 1452472350261.jpg (28 KB, 540x527) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452472350261.jpg
28 KB, 540x527
>>53738359
>>53738360
>>
varför är löfven så jävla sämst, batra är inte mycket bättre med sina kärringfasoner
>>
>>53738247
Aldrig köpt tidigare favä, är den kass?
>>
hehe mm sänker vi bullerregler lite grand kommer vi ha plats med alla flyktingar lovar
>>
>>53738328

haha exakt

>anklaga Israel för att invadera och sno land
>snodde själv en lägenhet genom att gå före alla andra i bostadskön

Hade detta varit i USA så hade den jävla terroristen fått sparken
>>
>>53738359
>>53738360
nördar snälla dra

>>53738402
haha visst

>>53738368
tar o gör det strax

b-bara gycklar säpo
>>
>>53738426
>dkn ingen stark ledare som häver ur sig populistiska slagord
>>
>>53738426
inte lika som du
>>
joo alltså vi vill göra det lättare och billigare att bygga
joo alltså vi vill göra det lättare och billigare att bygga
joo alltså vi vill göra det lättare och billigare att bygga

Kan hon säga något annat?
>>
>>53738470
>korruption straffas i USA
mm
>>
>>53738295
>>53738438
Aldrig köpt. Men är dansk, halalslaktad, 80% kycklingfilé. Jag skulle i alla fall inte äta det
>>
>>53738483
>snälla dra
haha nej
>>
>>53738530
>dansk, halalslaktad
Men halal är ju olagligt i Danmark, fast bara vetskapen om att det är Danskt får mig att avstå
>>
File: mfw11.jpg (188 KB, 1462x1462) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mfw11.jpg
188 KB, 1462x1462
>>53738309
>>200 ord
>>
>>53738483
>nördar snälla dra
Det är 18-årsgräns på kanalen.
>>
ping läxpatrullen

om den elektriska kraften från två laddade partiklar på en tredje är noll i en punkt, då är också elektriska fältstyrkan i den punkten noll eller hur?
>>
>>53738514
Löner är dyrt, regler är krångliga, markanvändningen är efterbliven, sossepampar vill bygga hus i sina egna maktbolag och inte låta marknaden sköta detta, moderater vill som ni kanske märkt i debatten hålla bostadspriserna uppe.

Sossar och moderater kan dra åt helvete bägge två.
>>
raskrig
>>
>"öppna era hjärtan" moderaterna

>skyller på sossarna för kass integrationspolitik

HAH
>>
>>53738626
Det är ju uppenbart du som är nybögen då du faller för gycklet
>>
>>53738594
>Men halal är ju olagligt i Danmark
jag vet inte men stod på förpackningen "halal-godkänd".
>>
>>53738483
>nördar
skulle inte tro det, achmed
>>
File: 1451338662571.png (104 KB, 500x596) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451338662571.png
104 KB, 500x596
hur fan kom det till detta och vad har jag gjort för att förtjäna det
>>
>>53738640
är det fysik 1? koll bara på dina formler senpai vad händer om en faktor är 0
>>
>>53738640

va fan läser du till? Kärnfysiker?
>>
>>53738674
Äh då och då går man på pumpen, funkar för mig.
>>
>>53737744
Varför i hela friden värderar du länder som Saudi Arabiens och Israels åsikter om Sverige högt?
Du bör nog se över dina värderingar.
>>
Is this true that Swedes boil Elk shit and drink it as a soup?
>>
>>53738707
Du är dum i huvudet.
>>
>>53738728
mann1 det där är gymnasiefysik
>>
>>53738683
Länge sen du läste det? Äh, vad spelar det för roll. Det är skit hursom
>>
File: Bo Develius2.webm (357 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Bo Develius2.webm
357 KB, 640x640
>>53738707
var bara dig själv anon.
>>
File: fam.jpg (14 KB, 251x242) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fam.jpg
14 KB, 251x242
>8 år innan 50% har jobb
Vårt land är förstört
>>
>>53738646
>marknaden

tidernas största meme
>>
>>53738754
yup...jävligt ful med :( men dom sa att det inte betyder nåt sa dom alla är vackra på insidan sa dom
>>
Margot Wallström stödjer Islamiska Staten, Al-Qaida, Al-Shabaab och Hamas men ändå så får hon sitta kvar i regeringen

vidrigt
>>
File: 1425049255507.jpg (41 KB, 525x540) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1425049255507.jpg
41 KB, 525x540
>många som kommer hit är akademiker

ÄLSKAR DETTA JAGJAG
>>
>>53738790
om 8 år så har 50% av de 160-180 000 som kommit i år jobb.

:^)

hur fan tänker de
>>
>>53738773
>Länge sen du läste det
stod på icas hemsida favä

>Det är skit hursom
ja gri vi. aldrig dansk kyckling
>>
File: db0.jpg (26 KB, 349x642) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
db0.jpg
26 KB, 349x642
>>53738674
>>
>>53738790
""""""""""""""""""vårt""""""""""""""""""

>nazister
>>
>>53738804

hehe mm låt staten sköta allt xD
>>
File: 1449167749558.jpg (11 KB, 545x296) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449167749558.jpg
11 KB, 545x296
>>53738736
>>
>>53738866
Aldrig dansk något
>>
>>53738736
Yeah it's called Norrconsummé and is it's a delicacy
>>
>>53738825
haha aa så e de jonte
ta de sossarna XD USA USA USA
>>
>>53738813
Det är ok att va unik.
Va bara dig själv så blir det bra.
>>
File: 1450595011038.png (615 KB, 816x612) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450595011038.png
615 KB, 816x612
>>53738790
just den siffran har används rätt felaktigt. det tar inte i genomsnitt 8 år innan invandrare får jobb som många säger. utan det tar i genomsnitt 8 år innan 50% av dem har fått något slags "jobb". även de supersubventionerade ickejobben staten skapar men klassar som "i sysselsättning". och den resterande 50% kanske i princip aldrig kommer i arbete.

det är över
>>
>>53738870
Menar du att personen som jagjagar om 200 ord eller dom som är nybögar/ gycklar att dom faller för det är personen på bilden. Gycklar att dom faller för det hoppas jag
>>
File: 193.jpg (11 KB, 250x247) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
193.jpg
11 KB, 250x247
[spoiler]neger[/spoiler]
>>
>>53738813
>>53738707
hur illa är det?
>>
>>53738804
Varor köps och säljs. Några bygger saker som andra köper för att antingen hyra till andra eller behålla själv och ha verksamhet där de i sin tur köper och säljer varor och tjänster.

>hur fan är detta ett gyckel? kommunister borde fan avliva sig själva
>>
>>53738731
Det skadar svenska företags investeringar där när affärsmen förbjuds för att wallström klantat sig igen.

Jag bryr mig inte om deras åsikt, jag bryr mig om svenskarna som förlorar pengar.
>>
File: aaa.jpg (29 KB, 260x506) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
aaa.jpg
29 KB, 260x506
>>53738986
>så ny att du inte vet hur man följer en konversation
>>
File: 102.jpg (22 KB, 276x340) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
102.jpg
22 KB, 276x340
http://www.expressen.se/gt/jacob-och-saymon-gor-historisk-adoption/
>>
>>53738969
>och den resterande 50% kanske i princip aldrig kommer i arbete.
Kom inte arbetsförmedlingen ut med siffror att även efter 16 år så är 40% kvar i arbetslöshet
>>
>allt fler politiker har fällt (krokodil) tårar

>bokstavligen bara kvinnor


LÄMNA KÄNSLOR UTANFÖR POLITIK.

MAN KAN INTE LÖSA PROBLEM MED KÄNSLOR
>>
>>53739210
>vem är obongo
>>
File: genus.jpg (101 KB, 1035x576) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
genus.jpg
101 KB, 1035x576
bokstavligen icke-vetenskap
>>
>>53739210
Nu har du en känsla att du är arg och frustrerad. Det är en känsla. Varje åsikt i politik är en känsla.

Nu känner du dig dum eller hur?
>>
File: 1452529347111.gif (3 MB, 240x135) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452529347111.gif
3 MB, 240x135
>>53739187
>så ny att han faller för 100 ord uppsats gyckel
>>
>>53739274
M-men alla ska ju vara feminister xD
>>
File: 1408497756712.png (18 KB, 498x520) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1408497756712.png
18 KB, 498x520
>dkn vill börja spela runescape igen
Är OSRS skoj nu för tiden?
>>
>>53739291
>Varje åsikt i politik är en känsla.

snälla lämna politik, du vet inte vad du pratar om.
>>
japaner och deras jävla kultur asså
>>
File: 1443798250707.gif (1 MB, 250x233) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443798250707.gif
1 MB, 250x233
>>53739311
Nej.
>>
File: CY8BJDuWMAEbO91.jpg (68 KB, 1024x576) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
CY8BJDuWMAEbO91.jpg
68 KB, 1024x576
https://www.youtube.com/watch?v=329TFfPxZBU
https://www.youtube.com/watch?v=xJU_sT3o9tA

Kan inte denna kvinna bli utrikesminister eller något? Hon verkar rödpillrad som fan
>>
File: 14034598349.png (138 KB, 553x350) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14034598349.png
138 KB, 553x350
>>53739350
Jag lever för min rs gubbe
>>
>>53739165
Nämen oj vad synd det är som sviniga svenska investerar som stöder wahabister och oj vad synd det är om sionisterna och wahabisterna själva.
Rannsaka sig själv förhelvete.
Wallström är vår bästa utrikesminister på 8 år .
>>
I
N
G
E
R
>>
>>
>>53739350
Strömma det favä
>>
>>53739498
inget fel på detta favä
känner ibland samma
>>
File: 1450139510490.jpg (51 KB, 396x385) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450139510490.jpg
51 KB, 396x385
>>53739350
>dkn brukade åka till karamja med inventoryt full med logs och gjorde upp eldar så att alla skulle tycka om mig
>dkn min allra bästa vän jag någonsin haft var en runescapevän men sen loggade han ut en dag och loggade aldrig in igen och även när jag slutade spela var det första jag gjorde när jag gick hem efter skolan att kolla om han var online och jag gjorde det i ett och ett halv år men han loggade aldrig in igen
>>
>>53739411
vrf tog du av dig snubblet SNSD? mitt filter fungerar inte då
>>
>>53739385
Det där är också en känsla min mann
>>
>>53739498
k
>>
>>53739498
Vart hittade du den?
>>
Tror legitimt att jag precis bajsade på mig när jag försökte hålla inne en bajskorv.
>>
>>53739498
när man ser pöbelbeteende på den där nivån verkar inte sovjetska gulag så illa
>>
>>53739396
Enligt arkivet är du det.
>>
>>53739498
Låter som en av mina fantasier favä
>>
File: 1452824897424.jpg (212 KB, 397x799) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452824897424.jpg
212 KB, 397x799
>>53739558
Vad sägs om att du sätter på ett snubbel så att jag kan filtrera dig din kindiga lilla fittunge
>>
File: 1354049928921.jpg (48 KB, 563x637) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1354049928921.jpg
48 KB, 563x637
>>53739552
Beklagar min anonyma internet vän
>>
>>53739421
>Wallström är vår bästa utrikesminister på 8 år .
HAHAHAHA
>>
File: fettot.jpg (34 KB, 476x357) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fettot.jpg
34 KB, 476x357
JAG ÄR FÖR FET FÖR ETT FUCK

KAN INTE SE NER TILL MARKEN NÅTT MER
>>
>>53739580
Och sedan brevade du detta istället för att gå till toan? Är du indisk, månne?
>>
>>53739580
SKIT I TOAN
>>
>>53739498
Man måste ju ge beröm till herr Jonasson som agerar på sina luster
>>
>dkn man måste hitta en tv-bänk som inte får vara djupare än 30cm

Hur jävla svårt ska det här vara!?
>>
File: serveimage.jpg (169 KB, 1458x1600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
serveimage.jpg
169 KB, 1458x1600
>>53739587
>arkivet
>>
>>53739350
Ja för helvete, strömma skiten.
Själv tar man fan alla i tråden.
>>
>>53739624
wew bara en förfrågan
>>
i plugget använde dom mig som fotboll
>>
>>53739764
>oironiskt inte vara skiller
>>
File: 1447468322033.gif (2 MB, 362x305) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447468322033.gif
2 MB, 362x305
>>53739624
Öm punkt favä
>>
>>53739788
>spara min bild med samma filnamn

men vad i helvete
>>
File: 1409121415731.jpg (3 KB, 249x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1409121415731.jpg
3 KB, 249x250
>>53739419
>dkn vet vad för gear du har
Känns positivt favä

>>53739509
>>53739764
>strömma runescape
Är inte det lite tråkigt att kolla på änna?

>>53739552
>han hade inte members

>första dagen av members
>ohboyohboy
>vet inte vad jag ska göra
>går omkring vilsen
>snubbe frågar om jag är ny members
>j-ja
>han säger åt mig att följa
>dum 12-åring som jag var så följer jag honom
>vi går, och går, och går, och går, känns som evigheter, ser massa nya områden jag aldrig sett tidigare, helt tagen över hur stor världen nu är
>helt plötsligt stannar han
>"u can train agillity her"
>tränar agillity och vi lägger till varandra
>han hjälper mig i framtiden med hunter, slayer, farming, thieving osv
>blir bra vänner
>en dag loggar han inte in
>dagarna går, veckor, månader, år
>ser honom aldrig igen
glöm aldrig ;_;7
>>
File: 332.jpg (64 KB, 480x352) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
332.jpg
64 KB, 480x352
>>
File: 1428009376114.jpg (76 KB, 524x558) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1428009376114.jpg
76 KB, 524x558
>LE igen
>>
File: SAM_5223.jpg (234 KB, 1066x1600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
SAM_5223.jpg
234 KB, 1066x1600
>dkn man hittar ett hemligt imgur album med enbart lättklädda/halvnakna småflickor i
>>
>>53739870
Bra jobbat Jonatan men skola imorgon, i sängs med dig nu så du orkar upp!! Pappa har lämnat pengar på köksbordet ta en banan innan du hoppar på bussen // puss mamma.
>>
File: 1443825438124.png (296 KB, 521x493) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443825438124.png
296 KB, 521x493
>>53739843
sluta sno mina bilder anon
>>
>mänskliga rättigheter
>>
Anon?
du är söt :3
>>
>>53739989
>t. geni på att imitera mamma
Hur blir man så upphöjd?
>>
File: 1443803416281.jpg (84 KB, 469x565) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443803416281.jpg
84 KB, 469x565
>>53739993
men det är ju jag som har blivit bestulen din bov
>>
File: pilot.webm (169 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pilot.webm
169 KB, 1280x720
>>53736847
>allt KOMMER bli bra
>>
>>53740044
Tack :3 behövde detta
>>
>>53739975
Om du hittade det så var det väl inte så hemligt?
>>
>>53739975
Definera småflickor
>>
File: mid_overview.jpg (208 KB, 768x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mid_overview.jpg
208 KB, 768x768
>>53739858
>>53739552
>>53739419

Alla dessa runescape-spelare... själv var min första mmo-upplevelse bild relaterad. Vem /Midgård/ här?
>>
>>53740044
tack :3
>>
>dkn drömmer om sex med en riktig sötpaj
>ska precis börja
>väcks av grannen som borrar i betong klockan 06:30 på morgonen
:/
>>
File: 1450765363033.png (716 KB, 713x785) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450765363033.png
716 KB, 713x785
>>53740044
d-du med!
>>
>>53740083
Jisses vilken ful karta favä
>>
>>53739975
l1ka
>>
>>53740095
Okej? Detta hände alltså MINST 15 timmar sen och du väljer att breva det nu? Så jävla mycket bs i tråden att man fan inte orkar bry sig om gröntexter längre
>>
>>53740172
Jag somnade om din jävla kakaoränna
>>
>>53739582
Bokstavligen inget fel på gulag
>>
File: 1453045111821.webm (1 MB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453045111821.webm
1 MB, 1280x720
#FUKT
>>
>>53739657
Du är inte medveten om att innan Wallström så hade vi en utrikesminister som var persona non-grata i en stor del av balkan?
>>
>>53740189
Ok så du sov 15 timmar då? Hur många timmar ska du dra i med att du sov totalt? 20? Din fucking mytoman
>>
>>53740217
Såg rätt torrt ut där
>>
File: 1443108215131.jpg (125 KB, 1010x964) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443108215131.jpg
125 KB, 1010x964
>>53740060
>bildtjuv
>kallar andra för bovar
>>
File: DSCI034.jpg (117 KB, 543x727) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DSCI034.jpg
117 KB, 543x727
>>53740076

>Definera småflickor

bild relaterad

>>53740165


länk [avslöjare] http://imgur.com/a/IR5Mz [/avslöjare]
>>
File: daoc-rvr.jpg (935 KB, 1819x762) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
daoc-rvr.jpg
935 KB, 1819x762
>>53740147
Spelet va inte så jävla vackert heller, men fan vad kul vi hade!
>>
>>53740261
Jag somnade 05:00, vaknade vid 19:00 och var ute till ungefär 21:00, då jag kom hem, åt, kollade på serier och sedan öppnade tråden. Vill du ha intyg från alla jag gick förbi på stan?
>>
>>53740311
Kan tänka mig, vem fan bryr sig om grafik om spelet är topp skoj?
>>
>>53740345
>var ute till ungefär 21:00
>"var ute"
Är du nån jävla Bananskalare eller nåt? Vem fan bara ränner i 2 timmar sådär på kvällen? Du är ju uppenbarligen nån jävla abu hassan som bara drar runt med sina polare och skriker jävl ablatte jävel
>>
File: putinface.jpg (42 KB, 620x620) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
putinface.jpg
42 KB, 620x620
>>53740289
f1 nice album, sparat
>>
>>53736663
>att bli bra

what a fucking shitty language, Jesus
>>
>>53740353
Detta är varför Mount and Blade är fortfarande ett av mina favoritspel
>>
File: 1443818655189.png (313 KB, 395x377) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443818655189.png
313 KB, 395x377
>>53740288
hell seger
>>53740289
8/10
>>
File: 1293278474756.gif (289 KB, 300x162) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1293278474756.gif
289 KB, 300x162
>>53740289
>>
>>53740392
Gymmade från 19:30 till 20:30, handlade och gick hem
>>
>>53740410
https://www.youtube.com/watch?v=ofNhy7YcA3U
>>
>G-salen imorgon
>>
>>53740429
Exakt! Allt står fel till i det spelet utom gameplay, fy satan vad kul det är att svinga sitt svärd i ansiktet på en bonde gjord på 15 polygoner
>>
>>53740457
Okej Chad, frågan är vad FAN du gör i min tråd
>>
>>53740410
????????estar bien¿¿¿¿¿¿¿
>>
File: serveimage (8).jpg (1 MB, 800x1027) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
serveimage (8).jpg
1 MB, 800x1027
Vem /EverCrack/ här?
>>
>>53740520
>bara Chads gymmar
haha nä, jag går så sent just för att slippa mycket folk, men vill samtidigt inte vara den skumma snubben som gymmar mitt i natten
>>
>>53740289
Skrattade ivl
>>
File: Iran_hdr.jpg (47 KB, 600x411) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Iran_hdr.jpg
47 KB, 600x411
>>
>>53740574
>dkn man är den snubben
jag avskyr människor ok?
>>
>>53740574
>dkn man ska iväg o gymma om 20 minuter
>>
>>53740500
Hittar du dit eller behöver du fråga din fv?

>>53740508
Eller fylla Swadierna med pilar för att sedan rida bort och gifta mig med en 15polygonssötpaj
>>
>>53740550
går det spelet ut på att den kvinnan har sex med ödlemannen, då hade jag gärna spelat det favä
>>
>>53740654
Eller börja som Nord och bli våldtagen 20 gånger per minut av 2-polygon kukar
>>
>>53740654
>dkn ingen fv som kan visa mig runt
>>
>dkn måste hitta jobb efter 25 års arbetslöshet
>"vad har du för erfarenhet då"


vad svarar jag favä
>>
>dkn fotsvamp
>>
>>53740541
actually lol'd, ty svenskabro
>>
>>53740740
Din skill i one-handed weapons är väl 100? Det är väl en bra erfarenhet
>>
>>53740740
"livets hårda skola"

sen spotta ut snuset och sjung "JIMMIE ÅKESSON SHA LA LA LA"
>>
File: 1411293578504 (1).png (650 KB, 569x802) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1411293578504 (1).png
650 KB, 569x802
>>53740740
"jag är en stor grabb"
>>
File: 1424373212620.gif (142 KB, 450x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1424373212620.gif
142 KB, 450x400
>>53740289
topp
>>
>>
>vandrar omkring i Runescape, vet inte vad man vill göra
>kommerpå vad man kan göra
>börjar springa
Jag kan inte ha varit den enda
>>
File: bl_ckfisk.jpg (46 KB, 550x871) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bl_ckfisk.jpg
46 KB, 550x871
>dkn skola på tisdag
JAG VILL INTE
>>
Varför är månanon den sämsta snubblaren?
>>
Höh
>>
>>53741003
Dödskallebälten
>>
>>53740984
>G salen imorgon

vifi mig
>>
>>53740930
köp fv
>>53741022
Långa naglar
Usch
>>
>>53741022
>långa naglar

bokstavligen varför
>>
>>53740927
>>
>>53741022
bokstavligen bryr sig om denna skit
>>
>>53741003
>tjock
>dålig klädstil
>inget #spel
>#pin
>uppmärksamhetshora
>>
>>53740927
B A R A
>>
File: fettas.jpg (239 KB, 700x783) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fettas.jpg
239 KB, 700x783
MARKEN HAR VÄL ALDRIG STÖRT MIG
>>
File: hqdefault.jpg (18 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hqdefault.jpg
18 KB, 480x360
>>53741022
>>
>>53741003
skitig personlighet
>>
File: Punpun15.png (268 KB, 665x791) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Punpun15.png
268 KB, 665x791
Allt kommer inte att bli bra
>>
File: 1452858811501.jpg (709 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452858811501.jpg
709 KB, 1920x1080
>>53741003
DÖD
SKALLE
BÄLTE
>>
snälla förklara döskallebälte-jagjaget
>>
>>53741003
ETT
JÄVLA
DÖDSKALLEBÄLTE
>>
File: Fattigmannen.jpg (539 KB, 754x939) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Fattigmannen.jpg
539 KB, 754x939
>>53736663
Jag hoppas det ;_; just nu är det så dystert och jag ser inget ljus men jag hoppas
>>
File: 1452955616004.jpg (726 KB, 2254x1606) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452955616004.jpg
726 KB, 2254x1606
>>53741161
Klart det kommer ponpon
>>
File: 1452199437936.gif (2 MB, 504x279) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452199437936.gif
2 MB, 504x279
>>53740927
Kom nyss ihåg att jag måste gå upp vid fem
>>
>>53741158
>>
>>53741003
Nu överdriver du väl ändå lite grann? Betänk att vi har "folk" som dakka och zola också.
>>
File: 1442633912459.jpg (39 KB, 528x492) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442633912459.jpg
39 KB, 528x492
Ping anon för bilden med date-anon, bbq och månanon
>>
File: Punpun18.png (200 KB, 315x517) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Punpun18.png
200 KB, 315x517
>>53741242
Nej det kommer det inte
>>
File: 1451835239882.png (60 KB, 500x407) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451835239882.png
60 KB, 500x407
https://www.youtube.com/watch?v=RKut3lkh1RU

>dkn man inte springer när andra går
>dkn man går när andra springer
>>
File: 1277014872766.jpg (37 KB, 400x349) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1277014872766.jpg
37 KB, 400x349
>skummar igenom tråden efter söta flickor

>ser >>53740289

>klickar
>>
>>53741293
På med snubblet
>>
File: comfy.webm (2 MB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
comfy.webm
2 MB, 480x360
:3
>>
BARA
>>
>>53741275
seinfeld är fortfarande topp kul favä

>hans trägubbe som sprack när den blev fuktig
>>
>>53741341
Alla har sina depperioder, vissa mer än andra men det finns alltid stunder av ljus
>>
jag önskar att jag kunde rita
>>
Jag förstår inte hur man kommer ihåg vilken snubblare som är vilken när alla har samma personlighet
>>
>>53741395
Får lust att ha barn när jag ser denna webum
>>
File: 1452628108679.jpg (55 KB, 525x700) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452628108679.jpg
55 KB, 525x700
>>53741298
>>
>>53741381
Detsamma, kommunistfitta.
>>
File: punpun.png (506 KB, 1183x864) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
punpun.png
506 KB, 1183x864
>>53741161
>dkn ens liv aldrig kommer att vara lika intressant
>>
File: 1407848755731.png (181 KB, 2048x2103) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1407848755731.png
181 KB, 2048x2103
>>53741395
>kramen när pappan lägger sig ner
>>
>dkn halt ute och man måste gå handikappat
>dkn ryggen gör otroligt ont nu
Hatar is, varför kan det inte bara vara snö
>>
File: Gustav_bara.jpg (170 KB, 582x776) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Gustav_bara.jpg
170 KB, 582x776
>>53741407
>>
Hur gör man på uni om man måste välja grupper frivilligt? är man vifi då eller
>>
>>53741452
ljus är bara ett påhittt

>>53741500
jvdk
>>
>>53741624
Ja.
>>
>>53741539
du har bokstavligen ingen anledning att snubbla
>>
Blir själv lite stressad när jag ser detta favä

http://www.liveleak.com/view?i=b24_1453029476#Dm4uHzOMJhI6MLgH.16
>>
>>53741085
>dkn råkade välja tjej som när jag skapade karaktär
>dkn fick pengar och gear av nördar för att kalla dem söta/snygga och låtsas vara deras fv framför deras vänner
Topp värt misstag ändå
>>
>>53741624
Frågar om någon vill jobba med dig
>>
File: 1452400637175.jpg (55 KB, 602x614) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452400637175.jpg
55 KB, 602x614
>>53741655
Men du fick ju dubletter familjmedlem
>>
>>53741692
Nä jag vet, jag gör det ironiskt
>>
>>53741746
>antyder att jag kommer prata med någon någonsin

stick nbög
>>
File: OC sno inte.png (9 KB, 718x702) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
OC sno inte.png
9 KB, 718x702
>>53741751
Spana dessa då
>>
Borde man avsluta sig själv?
>>
File: 1451663919781.jpg (84 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451663919781.jpg
84 KB, 1280x720
>>53741814
F-fina
>>
>>53740838
skrattade ivl
>>
>>53741792
Då hoppas du och ber till högre makter att när de andra har valt grupper så står lagom antal andra personer också utan grupp.
>>
NÄR KOMMER SENTIO KVÄÄ
>>
>dkn man har undvikit sverigetråden hela dagen
>>
>>53741878
Förmodligen försenad pga Januari månad, folk är lediga.

Annars brukar den ju komma mellan 10-15e
>>
File: doden2.jpg (23 KB, 259x339) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
doden2.jpg
23 KB, 259x339
>>53741792
Varför skaffar du dig ens en utbildning då? Inte som om du kommer få jobb om du inte kan göra något så enkelt som att hitta en grupp till ett projekt.
>>
>>53741924
varför?
>>
http://www.aftonbladet.se/debatt/article22095680.ab

Är det här en ny nivå av hanrejeri?
>>
>>53742024
För att den har varit piss på sistone.
>>
>>53741766
>gör det ironiskt
Du gör det fel.
>>
File: 1452983339702.jpg (47 KB, 592x415) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452983339702.jpg
47 KB, 592x415
>dkn oanständiga spelet blir svårare och svårare ju mer tid som går och inte efter hur långt man har kommit
HELVETE
>>
>>53742066
Lär mig
>>
File: 4WHUH.jpg (50 KB, 450x409) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
4WHUH.jpg
50 KB, 450x409
>>53742043
>Ledamot i Vänsterpartiet Storstockholms antirasistiska utskott
>>
När ska "antirasisterna" inse att dom bara häller bensin på elden?
>>
File: blandaupp.jpg (177 KB, 672x672) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
blandaupp.jpg
177 KB, 672x672
#krlek
>>
>>53741864

låter inte bra

>>53742016

käften nbög ree
>>
>>53742190
Sluta tro att alla vill förbättra sig, förstå saker eller allmänt har en logisk anledning att göra saker. Allt vi kan påverka med säkerhet är oss själva och resten kan brinna favä
>>
File: 1412982432244.png (72 KB, 638x911) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1412982432244.png
72 KB, 638x911
>>53742190
>dkn man läste bensin som benis
>>
>>53742212
Avundsjuk på hans liv.
>>
>>53742079
v-vilket spel?
>>
>>53742190
aldrig. de vill vara hjältar. de drivs av egoism. De vill vara antirasistiska hjältar men det är de själva som lett oss till ruinens brant. De inser heller inte att de ät skälet till att SD blev så stort
>>
File: Skärmklipp.png (94 KB, 526x654) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Skärmklipp.png
94 KB, 526x654
>>53742095
Han trodde han skulle bli hjälte men alla feministerna hatar honom bara mer.

>man han blir utesluten ur cuckpartiet
>>
File: Måns Vestin.png (487 KB, 1172x546) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Måns Vestin.png
487 KB, 1172x546
>>53742043
kek
>>
File: 1452438977763.jpg (138 KB, 1440x810) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452438977763.jpg
138 KB, 1440x810
>>53742328
Huniepop, bokstavligen skitspel
>>
>>53742190
De agerar inte efter vad som ger det bästa resultatet, de agerar efter vad som får dem att just då i stunden känna sig goda.
>>
>>53742387
vad var det roliga med detta?
>>
>>53742387
Han är så nära men ändå så långt bort.
>>
File: knatte4.png (321 KB, 512x512) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
knatte4.png
321 KB, 512x512
>>53742403
>skillkravet på sista dejten vs sex
>>
File: Old_Bedroom1.jpg (2 MB, 2400x1800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Old_Bedroom1.jpg
2 MB, 2400x1800
>>53742403
Jag tyckte det var kul att få ett oanständigt spel i 2d-stil med Engelsk röstskådespel som omväxling.

Sen hade jag hellre velat ha det i VN format visserligen.

>dkn ingen sädesdemon fe fv
>>
File: 2ec.png (187 KB, 327x316) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2ec.png
187 KB, 327x316
>>53742385
Blev han utesluten ur V?
>>
>>53742190
Ifall de vill hälla är det väl bara för en sådan som mig att tippa fedoran och skratta i takt med lågorna.
>>
>>53742611
Tycker synd om han favä.
>>
>>53742651
>synd om han

lär er svenska för helsike
>>
File: Snuskälva.gif (2 MB, 230x129) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Snuskälva.gif
2 MB, 230x129
>>53742079
>>
>>53742750
Har bokstavligen alla på internet sett den här videon
>>
>>53742212
>dkn det finns hopp för manskultingar

bara att haffa en negerpaj, Calle.
>>
>>53742425
Hans geografiska plats, SecPol.
>>
>>53742385
>inte exakt som planerat
>>
File: 47JdiVA.png (114 KB, 414x426) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
47JdiVA.png
114 KB, 414x426
>>53742750
finns det något bättre än oanständiga älvor?
>>
File: sheev2d.png (194 KB, 562x465) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sheev2d.png
194 KB, 562x465
>när man inser att man måste hålla isär gävleflaggorna nu
>>
File: Punpun6.jpg (27 KB, 309x174) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Punpun6.jpg
27 KB, 309x174
>>53742403
Huniepop är ju kul
>>
>>53742212
Undrar hur det känns att befrukta en svart kvinna. Inte bara knulla henne, men att veta med relativ säkerhet att hon kommer att bära ditt barn.
>>
0-4: duscha
5-9: runka
>>
>>53742841
Anständiga älvor som tvingas till oanständiga saker.
>>
>>53742904
Runka i duschen?
>>
File: 1443945554793.png (1 MB, 798x801) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443945554793.png
1 MB, 798x801
Hade ni en somalier?
>>
File: 1421859123169.jpg (110 KB, 811x730) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1421859123169.jpg
110 KB, 811x730
>>53742885
>>
File: hm.png (39 KB, 300x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hm.png
39 KB, 300x300
>>53742917
>anständiga älvor
>>
File: 1433191758002.jpg (48 KB, 720x439) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1433191758002.jpg
48 KB, 720x439
>>53742841

Oanständiga kvinnor som finns på riktigt
>>
>>53742748
Skriver i min dialekt favä.
>>
File: le nigger emoji.jpg (45 KB, 548x361) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
le nigger emoji.jpg
45 KB, 548x361
>>53742387
episkt mannen xdddd
>>
File: 1426858342702.jpg (31 KB, 456x320) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1426858342702.jpg
31 KB, 456x320
>>53742611
Han lär väl bli det då alla feminister rasar mot honom och han har kommit ut som en sexförbrytare. Det är ju bara okej när invandrare gör det förstår du väl?

Stackars Måns. I flera dagar har han förberett sig för det här, äntligen är det dags, han ska få en egen twittertag och få sina 15 minutes of fame, han ska ta en kula för kampen och visa rasisterna vart skåpet ska stå. Allt var perfekt, han kollade sitt privilegium och hans text lyser igenom av sitt hat mot män och särskilt vita män, dvs han själv. Nu skulle väl inte någon kunna säga att han minsann inte varit rättvis? Vad Måns i sin hast lyckades glömma var att han faktiskt begått ett brott och att andra chanser bara är till för de förtryckta. Måns var redan på botten av sitt sociala umgänge som vit, medelålders, heterosexuell (nåja) man.

Nu väntar utsparkning ur V och snart så lämnar alla hans vänner honom som märker att de förlorar PK-poäng genom att umgås med hand-på-flickstjärt-Måns. Allt han arbetat för att bygga upp i flera år som en hanrej av rang kommer falla och han kommer ensam vandra, bitter och desperat efter svar. Och det är där han kommer finna samma vän som vi alla gjort, nationalsocialismen. HELL SEGER
>>
File: porträtt.jpg (263 KB, 799x712) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
porträtt.jpg
263 KB, 799x712
>>53742939
>knulla utanför sin egna ras
>>
File: 144804208919.png (203 KB, 1285x765) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
144804208919.png
203 KB, 1285x765
Rekommendera en bra film favä.
>>
>>53742939
hade deporterat
>>
>>53743006
VI
MA
NE
SL
>>
File: 1452645045219.jpg (309 KB, 932x1400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452645045219.jpg
309 KB, 932x1400
>>53742939
Skulle inte det där, men skulle bild relaterad. Det är nog en etiopier dock

>>53743006
Du är inte qringlan
>>
>>53743027
mm strax
>>
File: just.jpg (7 KB, 250x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
just.jpg
7 KB, 250x250
>Det är en "låt oss bete oss som idioter så vi kan få youtube-tittare" CSGO match
>>
File: latest[1].jpg (33 KB, 647x844) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
latest[1].jpg
33 KB, 647x844
>>53742973
Ja.
>>
BREVA LITE BRA MUSIK MODERKNULLARE
https://www.youtube.com/watch?v=-bD0gtvfqoM
>>
>>53743027
paths of glory
>>
>>53743027
calvary
>>
>>
>>53743027
Vad är du sugen på? Här är två dramafilmer du nog inte har sätt favä
The Return, ryskt modernt drama
Certified Copy, spännande europeiskt relationsdrama där allt inte är som det verkar
>>
File: jimpan.png (184 KB, 443x369) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jimpan.png
184 KB, 443x369
>>53742043
https://archive.is/cObSQ
fdåd
>>
>>53743136
https://www.youtube.com/watch?v=wmGVIvf8Q6s
>>
>>53742885
hehe mm
jävla match 3 skit
jag vill bara knulla hon som studerar, professorn och älvan kvää
>>
>>53743168
POO
ON
MOON
>>
File: hoho.jpg (63 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hoho.jpg
63 KB, 600x600
>>53743136
Tror fan hon blir mer slynaktig med tiden.
>>
>>53742841
Oanständiga loliälvor med gigantiska bröst, och deras hopplösa kamp i en farofylld värld med orcher och tentakler?
>>
>>53743049
>>53743090
>ingen fattar
>>
>>53743224
Är det här nästa Justin Bäver?
>>
>>53743246
>Lägger upp hundratals narcissistiska egobilder av sig själv

Inget illa menat Anon, men [spoiler]hon var en hora hela tiden[/spoiler]
>>
tar en dusch nu

återkommer när jag är klar
>>
>>53743302
Vadå, att hon som du brevar om är blandras?
Tror nog alla begrep det.

>>53743327
Om det är kriteriet för att vara hora så är 99% av dagens tjejer horor.
>>
File: kräk-chan.jpg (82 KB, 680x680) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kräk-chan.jpg
82 KB, 680x680
>>53743268
>faktiskt gilla kotuttar

normalproportioner, strykbräda eller gå.
>>
>>53743344
Okej gå med gud
>>
>>53743314


kidz bop-cat power
>>
File: 1449696124223.jpg (174 KB, 640x556) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449696124223.jpg
174 KB, 640x556
>>53743302
Du klagade på rasblandning samtidigt som du brevade resultat av rasblandning

HAHAHAHAHAH GUU SÅ KUUL

;~)
>>
>>53742750
>dkn man inser hur orcher bokstavligen är ett substitut för STSVKU
>kan inte runka fullt ut till denna längre
>>
>>53743344
breva benis
>>
>>53743356
>så är 99% av dagens tjejer horor.

Ja?
>>
>>53743403
Så har det ju varit sen Tolkien uppfann orkerna.
>>
File: sipsboy.jpg (10 KB, 326x225) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sipsboy.jpg
10 KB, 326x225
>>53743224
>Wish I could write songs about anything other than death
garvar sönder favä
>>
kallt ute
>>
File: 1428072285195.jpg (27 KB, 353x459) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1428072285195.jpg
27 KB, 353x459
>>53743356
>Om det är kriteriet för att vara hora så är 99% av dagens tjejer horor.

Behöver jag ens säga något?
>>
Jag tror jag ska göra det svea tråden. Önska mig lycka till.
>>
File: kristin.jpg (110 KB, 800x1125) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kristin.jpg
110 KB, 800x1125
>>53743356
>>53743402
Nej

Överskattade mitt forcerande av
>dkn inte svensk

kopplat med mongolögon och en f.d. halvkinesfv
>>
>>53743503
Göra vad?
>>
>>53743508
Jösses.
>>
>>53743541
Ta mitt liv
>>
File: comfylaught.png (598 KB, 467x916) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
comfylaught.png
598 KB, 467x916
>>53743544
Jag tyckte jag var görkul i alla fall
>>
>>53742832
fattar inte favä
>>
File: 1435514348447.jpg (2 MB, 2192x3127) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1435514348447.jpg
2 MB, 2192x3127
>>53742841
Jag vill avrätta den som var först med att rita alv + orc favä, alver skall älskas ömt
>>
>>53743567
Varför då?
>>
File: 1452986364521.png (1 MB, 914x924) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452986364521.png
1 MB, 914x924
>>53743508
k, låt mig notera denna väsentliga information
>>
>>53743580
Det var episkt, episkt för vinsten.
>>
>>53743604
För många anledningar, kan inte säga alla... jag säger till om jag försöker inatt
>>
File: gucci main.jpg (65 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
gucci main.jpg
65 KB, 640x640
>det är ett panikattack avsnitt

Jag är inte menad för denna värld favä.
>>
>>53743440
http://www.doujinmoe.us/y94vam56
Rätt h1 ändå
>>
bruna alver > vita alver
>>
>jonas inde med i stormisarnas podcast


elden stiger
>>
ska ta och skita grabbs
>>
>>53743372
Tillbaka nu :3
>>53743427
n-nej
>>
>>53743780
ha det så skönt o lycka till
>>
>dkn ingen brun alv-fv med saftiga lår och död blick
;________________________________;
>>
File: CYx04M8WcAIOPw2.jpg (32 KB, 599x357) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
CYx04M8WcAIOPw2.jpg
32 KB, 599x357
haha kolla här jonte
>>
>>53743756
>antyder att inde inte varit persona non grata i relevanta kretsar i minst tio år
>>
http://www.youtube.com/watch?v=RxIQXbt7JbA
Man liksom spelar det över telefonlinan med kompisar över hela världen!
>>
>>53743780
breva bajs
>>
>>53743838
Haha den där Margot är ett jävla borgaräckel. Såna ska vi allt ganka när vi blir level 20.
>>
>>53743882
haha aa
>>
>>53743756
Är han rolig?
>>
>>53743756
Vilken podcast?
>>
>>53743791

Gick du med gud? Gick allt bra?
>>
>>53743713
Råkade morsan köpa Cola Zero istället för Pepsi Max? Måste vara oerhört skärrande
>>
Kringlan snälla breva mer menade inte att såra dig när du drog ditt skämt.
>>
>>53743780
gl bb
>>
>>53743993
Ja masha'Allah broder allt gick väl
>>
>>53743838
Kan någon köra en fl;lä av Wallströms bostadsskandal?

t. har inte läst någonting alls vad det handlar om
>>
Vilken snubblare var det nu igen som är trans och kör linux favä?
>>
>>53743756
De senaste åren har den offentliga bilden av forne Killinggänget-medlemmen Jonas Inde varit en man i fritt fall: UR-serien om hans alkoholism och ursinniga tweets om en vårdnadstvist där han verkligen låtit kvinnohatet blomma ut.
>>
>>53744066
Fick en lärra utan att vänta, facket kommunala gjorde en liten fuskis .
>>
>>53744056
*phew*
>>
>>53744104
narcissus
>>