[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/NEDERDRAAD/
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 301
Thread images: 60
File: 313165161.jpg (71 KB, 618x246) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
313165161.jpg
71 KB, 618x246
mayo op je gefrituurde aardappel reepjes doen om amerikanen te trekkeren editie

mensen die fietsen met een helm op niet welkom
>>
eerste voor belgië
>>
bzt even de aambeien schoffelen
>>
File: 1452648193618.gif (1 MB, 220x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452648193618.gif
1 MB, 220x200
derde voor ik zie het niet meer zitten
>>
>>53723139
ga dan staan
>>
File: zak-friet.jpg (18 KB, 235x280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
zak-friet.jpg
18 KB, 235x280
>Vlaampjes noemen dit onironisch een pak friet
>>
>>53723202
>altijd teveel mayo bij je eerste fritjes
>nooit mayo bij je laatste frietjes
Waarom doen Belgen dit henzelf aan?
>>
>>53723224
Wat is daar mis mee?
>>
>>53723260
maar dit is precies hetzelfde als in nederland?
>>
>>53723224
>krulbroodjes
>>
Mayo with fries is pretty goat desu
>>
>>53723327
but fries with shit is even better amirite India?
xP
>>
>>53723272
het is walgelijke
Mayo is for seafood
>>
>>53723471
nog een keer zo'n grote mond en ik neuk je moeder
>>
>>53723139
Ben je nou nog niet naar de opticien gegaan?
>>
>>53723202
>nederlanders geloven dat ze een betere frietcultuur hebben dan belgië
>>
>>53723471
>mayo voor zeevoedsel
krulbrood a.u.b. wegwezen
>>
File: 1452619025650.jpg (246 KB, 500x667) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452619025650.jpg
246 KB, 500x667
>>53723471
>letterlijke slakkenvreter vertelt mij wat wel en niet walgelijk is
>>
>patat
>>
>>53723047
>mayo with your gefries earthapple raped something amerikkkaner trigger

God fuck Dutch fuck you all
>>
>>53723551
>geen escargots halen bij uw frituur
letterlijk wat de neuk
>>
File: 1406378219606.png (90 KB, 672x346) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1406378219606.png
90 KB, 672x346
>>53723559
>>
Gaat de goede kant op, jongens.

https://www.welklidwoord.nl/1/oefenen
>>
>>53723047

>mayo with french fries

I have never seen something more repulsive
>>
>>53723618
Wat is deze?
>>
>>53723739
mayo in murrica is disgustingly sour
>>
>>53723739
>just mayo straight from the jar
mijn excuses
>>
What is that stewed meat cooked in beer you Belgians put on fries? Starts with an s I think.
>>
>>53723739
hou je kk bek kk tatta mayo is kk spang ik ga je djoeken kil
>>
>>53723764
Ben je letterlijk achterlijk?
>>
>>53723739
>french fries
>not french patates
Noordelingen de neuk uitgeblazen
>>
>>53723829
>>53723831

Honey mustard is the patrician choice.
>>
>>53723870

Thats how your mother sounded last night when my dick was in her mouth
>>
>>53723882
>dezelfde woorden als Amerikanen gebruiken
>positief
>>
File: piepe.png (361 KB, 858x725) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
piepe.png
361 KB, 858x725
>>53723887
>>53723926
AMERIKANEN GA WEG

RIIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
>>
>>53723858
stoofvlees
>>
>>53723047
>dvw cock.li neer
>dvw ik mijn horsefucker.org mail-adres nu niet kan gebruiken
>>
>>53723874
Ja ik heb 66 iq :(
>>
>>53723985
Thank you.
>>
Vieze vatsige mensen die liever mayo vreten dan curry.
>>
File: 197417.jpg (63 KB, 423x344) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
197417.jpg
63 KB, 423x344
>>53723739
>het duurde 22 palen voor de eerste amerikaan getrekkerd was
>>
>>53724198
>niet speciaal met extra ajuinen
>>
>>53724198
Curry is kankersmerig.
>>
>>53724198
>niet beide met uitjes
>>
>>53724350
Uit het land jij.
>>
Ketchup > *

Als je het hier niet mee eens bent, ben je een proleet.
>>
File: hammysip.png (85 KB, 294x258) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hammysip.png
85 KB, 294x258
Hallo iedereen!
>>
>>53724493
Is wel lekker bij tosti's maar niet echt bij patat. Joppiesaus of pindasaus is beter.
>>
>>53723047
Als je friet patat noemt moet je LETTERLIJK een einde aan je leven maken
>>
>dvw geen Robin Vos om me in mijn kontje te neuken
>>
>überhaupt patat eten

Getsiederrie.
>>
File: 1443464368975.png (61 KB, 648x648) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443464368975.png
61 KB, 648x648
>>53724493
Allemaal even lachen om deze veramerikaniseerde homo.
>>
>>53724579
>überhaupt
Het is overhoofd, stomme Mofrikaan.
>>
>>53724555
Leuke drievoudigen
Maar serieus, moet deze smoelboek-niveau-teringdiscussie ook hier worden gehouden?
>>
File: 10360849.jpg (13 KB, 450x342) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
10360849.jpg
13 KB, 450x342
>iets anders nemen dan samurai
>ooit
>>
>>53724642
Ja.
Letterlijk hoe nieuw ben jij?
>>
>>53724642
hoe nieuw?
friet vs. patat is nederdraad pur sang
>>
File: hammyisthatso.jpg (126 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hammyisthatso.jpg
126 KB, 1280x720
>>53724571
Ben jij een mooi meisje?
>>
File: 1436256327782.jpg (27 KB, 542x474) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436256327782.jpg
27 KB, 542x474
>>53724642
>drievoudigen
>smoelboek
Dit is echt heel erg pijnlijk vriend, bijna net zo pijnlijk als mensen die patat zeggen
>>
File: shit nigger.png (292 KB, 561x552) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
shit nigger.png
292 KB, 561x552
>>53724685
> mgw ik een fles samurai meegenomen heb naar Engeland omdat ze hier bijna geen goeie sauzen hebben
> mgw de fles bijna leeg is
>>
>>53724770
Ik kan wel een mooi meisje voor je zijn als je dat wilt.
>>
File: 1452080257256.jpg (331 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452080257256.jpg
331 KB, 1280x720
>>53724770
Moet het per sé een meisje zijn?
>>
>>53724234

Why dont you and your cock gargling language make like a tree and fuck off?
>>
File: umarushinjifather.png (456 KB, 768x660) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
umarushinjifather.png
456 KB, 768x660
>>53724873
Paal beenoksels
>>
>>53725039
but you came here on de nederdraad
>>
>>53725039
>american ""banter"""
>>
File: download.jpg (7 KB, 225x225) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
download.jpg
7 KB, 225x225
laat die eeuwige discussie over hoe je je frieten eet of noemt zijn

Hoe eten jullie je hetehond? Als het niet met mosterd en ketchup is, dan kan je jezelf ophangen
>>
>>53725135
>hetehonden eten in plaats van broodje knakworst
>>
>>53725135
Waarom niet enkel mosterd?
>>
>>53725135
>>53725284
>niet worstebroodjes
RANDSTAD
>>
>>53724856
zal ik een opsturen?

>>53725135
veel mosterd, beetje ketchup, veel ajuin
hoe anders? is zelfs geen discussie waard
>>
>>53725382
worstenbroodje =/= hetehond
>>
File: 1427051911023.jpg (13 KB, 225x225) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1427051911023.jpg
13 KB, 225x225
>>53725135
>hetehond
Het vernederlandsen van 4chan-lingo gaat te ver kerels, het is oprecht niet grappig of vermakelijk
>>
File: IMG_20160103_132844.jpg (739 KB, 1024x1513) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_20160103_132844.jpg
739 KB, 1024x1513
Paal gezond voedsel
>>
>>53725382
huh, wat?
dat zei ik niet, ik kan Nederlands
>>
>>53725382
>dvw eet minstens 4 worstebroodjes in een week
Ik moet wel naar een bepaalde bakker, nu ik de zijne geproefd heb lust ik het gemiddelde worstenbroodje niet meer
>>
>>53725489
>zuivel
>gezond
>>
Waarom geen pindasaus?
>>
>>53725489
paal dildo in anus
>>
>>53725655
Magere yoghurt familie

Gezonder kan niet.
>>
>>53725773
Magere kwark is beter, vriend.
>>
>>53725382
> worstebroodjes

Dit is een worstebroodje
>>
>>53725809
Ik wissel het meestal af.

Ik moet wel zeggen dat kwark bijna niet door je strot te krijgen is.
>>
File: worstbrood.jpg (113 KB, 1200x930) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
worstbrood.jpg
113 KB, 1200x930
>>53725948
>>
>>53723445
Indeed, Belgee
>>
>>53725773
Ben jij een hongerig skelet?
>>
>beetje yoghurt met een tiental hoogstwaarschijnlijk chemische frambozen
amai zenne, gezond
>>
>>53725965
>Ik moet wel zeggen dat kwark bijna niet door je strot te krijgen is
En een lul wel?
>>
>>53726037
Ik koop alleen biologische. Lekker duur maar het scheelt.

>>53726024
Ik weeg 51 kg als je dat bedoelt.
>>
Ik ben moe jongens
>>
>>53726112
>51kg
E I N D H O V E N
>>
>>53724685
>ik heb geen zin om de smaak van patat of wat dan ook te proeven voor de komende 2 uur de saus
>>
>>53726233
ga dan slapen
>>
>Almere-Buiten Oost
>>
>>53726112
dildoanon aub
>>
File: gatverdamme.jpg (194 KB, 750x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
gatverdamme.jpg
194 KB, 750x500
ik wil een vies studentenbaardje groeien.
dit is van 2 weken en ~2-3 dagen
(foto's van 2/3 maanden terug)
is dit genoeg groei voor een redelijk vies studenten baardje?
>>
>>53726376
Wat is daar vies aan
>>
>>53726376
>vies studentenbaardje
Gewoon alles weghalen behalve op je kin
>>
>>53726376
NORMAALTJE GA WEG
JE BENT NIET LELIJK GENOEG OM HIER TE PALEN
>>
>>53726460
robin aub
>>
>>53726486
ik heb ook nog een atletisch lichaam als dat zout in de wond strooit.
maar ik ben sociaal gewoon niet sterk. :^)
>>53726420
is natuurlijk niet zo mooi als een volle baard als bijv van iemand in de 30 of 40
>>53726460
ik ben geen geit :^]
>>
>>53726376
HAHA VOLGENS MIJ KEN IK JOU
>>
>>53726595
paal postcode
>>
>>53726376
word wat dikker en draag er ook een stijlvolle hoed bij.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=kj6CyApYCyI
Is dit pop-punk of punk-rock?
>>
Hoe krijg ik een finse vriendin?
>>
>>53726634
FAKA RUUUUUUUUUUUDJE
>>
>>53726718

pop punk
>>
>>53726756
een succesvolle miem maken
>>
Week end is about to end. How do Dutch people cope with this great sorrow?
>>
>>53727006
Weekend is meaningless when you have exams all week.
>>
File: Comfy_guy.jpg (41 KB, 600x579) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Comfy_guy.jpg
41 KB, 600x579
>>53727006
>mfw I´m a NEET student, and classes only start in 2 weeks
>>
File: Almere.jpg (1 MB, 2560x1920) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Almere.jpg
1 MB, 2560x1920
>>53726357
>Overal in Almere.
>>
>>53727070
Good luck with your exams.

>>53727131
I wanna be neeting for a few weeks. I'm tired and bored of my current job.
>>
Paal gezichten.

Ik wil weten hoe jullie eruitzien oetz.
>>
File: Serena fridge.png (1 MB, 1488x833) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Serena fridge.png
1 MB, 1488x833
>>53727006
Wage slaves feel terrible, but weekend has no meaning for NEETs.
>>
File: 1444436072987.jpg (6 KB, 181x160) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444436072987.jpg
6 KB, 181x160
>>53727164
>"gevlucht" om in nederland vuilnis te doorzoeken
>>
File: 1452534887790.jpg (149 KB, 400x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452534887790.jpg
149 KB, 400x800
>>53723739
>I have never seen something more repulsive


your mother uttered as you were born
>>
File: 1452877035168.png (3 MB, 1644x1365) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452877035168.png
3 MB, 1644x1365
>>53727259
Dat gaat niet, heb wel deze gevonden.
>>
>>53727339
letterlijk wie is die negerin, die hoort er niet bij
>>
>>53727339
allemaal kankernormaaltjes.
>>
>>53727259
Ik ben te verlegen >:(
>>
>>53727411
Zien er best gemiddeld uit, maar waarom zou je lelijk of raar er uit moeten zien als abnormaaltje?
>>
>>53727339
>dvw geen krulhomo

heeft iemand nog dat kanaal van drenthe?
>>
File: verschil.jpg (120 KB, 1214x727) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
verschil.jpg
120 KB, 1214x727
Leer het verschil mensen, een frikandel is een frikandel

geen gezeik meer wanneer ik het google
>>
>>53727269
Everyday is holiday. It's not comfortable either, right?
>>
>>53727325

>swedish banter means nothing since they will be a third world country in 15 years

Feels so good
>>
File: 1443051923830.jpg (144 KB, 793x1098) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443051923830.jpg
144 KB, 793x1098
>dvw patat met mad sauce

>>53727259
>>
>>53727567
aub
>>
>>53727638

America will be a majority minority country within the next 2 decades, you´re fucked too
>>
Als een grill waarvan ge denkt dat die u misschien wel ziet zitten de volgende video paalt op haar neusboek, wat betekent dat dan?

https://www.youtube.com/watch?v=-CsA1CcA4Z8
>>
>>53727702
> niet te verwarren met de Frikandel, een ronde compacte gehaktbal

oprotten Hollanders, een frikandel is een frikandel
>>
>dvw bietjes met vis maken op een zondag

Voelt heidens
>>
>>53727810
niemand geeft iets om belgie want het is niet ehechtttttttttt
>>
>>53727737

Not really. We concentrate the minorities in ghettos. We will literally have segregated communities and have all the nice shit while the nogs and spics nog and span in shitholes
>>
>>53727743
>wat betekent dat dan?
Dat u de nederdraad advies over grietjes aan het vragen bent.
>>
>>53727810
>niet te verwarren met de Frikadel, een ronde compacte gehaktbal

Leer lezen, blinde Limbo
>>
>>53727810
>niet te verwarren met de Frikadel*, een ronde compacte gehaktbal
Frikadel =! Frikandel
>>
File: frikandel-O.jpg (91 KB, 800x596) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
frikandel-O.jpg
91 KB, 800x596
>>53728043
bij jullie misschien, maar niet hier

foto gerelateerd, het is een lange hamburger

>>53727873
Leer de foto te bekijken >>53727567
>>
>>53727743
Ze gaat graag op vakantie naar mediterrane landen om daar helemaal los te gaan en alles te doen wat verboden is
>>
>>53727567
Links zijn gehaktballen, rechts zijn frikandellen.

Ik weet wel hoe eten heet, jij duidelijk niet.
>>
>dvw dildoanon nog steeds geen foto van zijn kontje heeft gepaald
>>
leeft roux nog?
>>
>>53728340
Daar heb ik pas nog een sausje van gemaakt
>>
>>53728381
Nee ik bedoel Jesse/Roux
>>
HURR IM DUTCH I PUT SPRINKLES ON MY FUCKING BREAD

IM TOTALLY NOT A FAGGOT

I TAKE DICK IN MY MOUTH AFTER EATING MY FAGGY SPRINKLE BREAD

LOL
>>
>>53727567
Links zijn Frikadellen
Rechts zijn Frikandellen.

Die N is belangrijk.
>>
>>53728403
gezien de transgenderomstandigheden is de kans vrij groot dat hij/zij ondertussen van een brug gesprongen is
>>
File: 1436344242933.jpg (34 KB, 550x550) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436344242933.jpg
34 KB, 550x550
>>53728435
>>
>>53728435
Heb je daar een probleem mee?
>>
>>53728435
>american banter
>>
File: Knipsel.jpg (106 KB, 713x937) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Knipsel.jpg
106 KB, 713x937
Niet vergeten dit soort van ongepast gedrag te melden.
>>
File: 460x.jpg (27 KB, 460x293) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
460x.jpg
27 KB, 460x293
>>53728435
Go suck ayatollah cock.
>>
>>53728435
>het is niet slecht voor je zolang je er maar kanker veel melk overheen giet
>>
>>53728453
>transgenderomstandigheden

hoe heb ik dit gemist
>>
>>53727576
Every day can be like a comfy holiday as long as the NEETbux keep flowing in.
>>
>>53728590
ik vind het echt pure kanker dat we in nederland zo weinig soorten cornflakes hebben
>>
File: image.jpg (396 KB, 1984x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
396 KB, 1984x960
>>53727640
Best wel een leuke real life Serena lijkt het.
>>
>>53727259
Moet je maar een keertje langskomen
>>
>>53728790
>Cornflakes eten
Brood of dood oetz
>>
>>53728790
Verhuis naar Amerika dan
>>
Waarom is hagelslag het beste beleg, jongens?
>>
>>53728790
>cornflakes
Graanvlokken*
>>
>>53729068
Dat is geen pindakaas!
>>
>>53729068
broodje ham kaas oetz familie
>>
File: 1442401689458.png (241 KB, 379x579) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442401689458.png
241 KB, 379x579
>moet voor stage een presentatie geven op het ISS
help
ik wil niet meer
>>
File: randstad.jpg (74 KB, 620x378) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
randstad.jpg
74 KB, 620x378
>>53727640
>mad sauce
>>
>>53729172
maar waarom
>>
>>53729068
Omdat het lekker is bij zowel roomboter als pindakaas.
>>
>>53728654
Hoe vaak moet je op controle voor NOOTgeld? Zijn ze subtiel over het feit dat ze je een luie flikker vinden of niet?
Ik ben echt benieuwd hoe zo'n gesprek gaat, paal leuke verhalen
>>
>>53729172
Doe je astronauten opleiding ofzo
>>
>>53727743
>grill
zie >>53729185


>>53729172
hoezo wil je niet meer?
ik heb altijd al een ruimtestation willen bezoeken.
>>
>>53729068
Ik at vanaf jongst af aan tot na mijn puberteit alleen maar hagelslag op brood, de rest lustte ik niet, misschien heeft het gebrek aan juiste voedingsstoffen mij gemaakt tot wie ik nu ben
>>
>>53729335
>astronautenopleiding*
Stomme Anglofiel.
>>
File: 77iq negeer.jpg (384 KB, 1188x892) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
77iq negeer.jpg
384 KB, 1188x892
>>53728845
RANDSTAD
>>
>>53729318
Hoef nooit op controle, krijg een van deze dagen ook de brief over participatiewet waarin hoogst waarschijnlijk staat dat ik permanent ben afgekeurt.
>>
>>53727640
>>53728845
naam?
>>
>>53729549
wie ben je nu

>>53729602
waarom ben je afgekeurd, wat is er mis met je
>>
>>53729628
Svetlana Ruslana
>>
>>53729568
waar paal je dat plaatje erbij?
je kunt ook verbinden naar >>53729185
en opslaan voor de volgende keer
>>
>>53729635
Ben sociaal niet echt handig en kan niet goed met mensen omgaan.
>>
File: feest.jpg (390 KB, 1177x888) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
feest.jpg
390 KB, 1177x888
>>53729675
omdat het over 77IQ gaat
>>
>>53729687
dat lijkt mij geen reden om permanent afgekeurd te zijn
>>
File: hela.jpg (46 KB, 528x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hela.jpg
46 KB, 528x480
>>53724198
Dat is nu de eerste fles curry die ik ooit heb gezien die niet van hela is
>>
>>53728790

zwijg mij ervan, in engeland hebben ze niet eens smacks en smacks is godverdomme de beste cornflakes
>>
>>53729721
maar dan zeg je toch:
>77IQ?
in plaats van RANDSTAD
>>
>>53729755
hela hola hela hola hela hola
>>
File: 1452980192369.jpg (469 KB, 1024x575) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452980192369.jpg
469 KB, 1024x575
Kijken jullie ook naar Competitie der Legenden?

Bjergsen is zo schattig :3
>>
>>53729742
Dat waren de eerste dingen waarop ik ben afgekeurt, daarna kreeg ik een autisme diagnose en heb door de jaren heen een dik dossier bij de GGZ gekregen.
>>
>>53729628
Hanna Hallysem
>>
>>53729870
Dat is nen kutspel
>>
>>53730112
Jij bent een kutspel
>>
>>53729870
>moba
hou maar op.
>>
>>53729795
De RANDSTAD-miem heeft hier ook betrekking tot 77 IQ's woordkeuze, namelijk de uitspraak "real life".
Door het 77 IQ-miemplaatje erbij te voegen, bespot hij niet alleen zijn taalgebruik, maar ook 77 IQ zelf.

Efficiëntie heet dat.
>>
>>53730189
kan wel zo zijn, maar je moet geen dingen in elkaar laten gaan, maar ordelijk gescheiden houden, want je bent niet dom als je Engelse woorden gebruikt, maar gewoon een vies vuile Randstedeling.
>>
>>53730388
Of dom EN een Randstedeling
>>
>>53730504
als dat zichtbaar is bij een paler dan mag je het natuurlijk wel doen.
>>
Wie gaat er straks lekker Maestro kijken?
>>
File: mijnleven..png (8 KB, 237x216) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mijnleven..png
8 KB, 237x216
>>
>>53730853
waarom
>>
>>53729891
Heb je wel eens vrijwillegerswerk of dagbesteding gedaan?

Wanneer is je gesprek met het UWV?
>>
>>53730848
Ik lekker niet.
>>
>>53728340
>hem roux noemen
>>
File: 1451866715061.jpg (111 KB, 802x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451866715061.jpg
111 KB, 802x1000
>dvw we al over de eerste helft van de eerste maand van het jaar zijn
waarom gaat de tijd zo snel?
>>
>>53730189
dit was ik zelf niet maar ik had zelf niet beter kunnen verwoorden.

dank daarvoor
>>
>>53730889

Waarom niet? Wat maak jou gelukkig in het leven?
>>
>>53731071
Krijg je als je plezier hebt, of dronken bent, of slaapt, of een combinatie hiervan.
>>
>>53731137
>Wat maak jou gelukkig in het leven?
Niet hem maar ik heb werkelijk geen idee.
>>
>>53731139
Maar het gaat snel en ik doe alleen slapen en dat ook niet zo veel
>>
>>53731195
Hoeveel slaap jij dan per dag?
>>
File: feest.jpg (8 KB, 282x278) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
feest.jpg
8 KB, 282x278
ik heb zin in een feestje jongens.
>>
>>53731137
dat ik nog jong ben

ik heb nog hoop voor potentieel in mijn leven
anders maak mezelf na mijn 30e van kant
>>
File: 1451080888759.jpg (15 KB, 620x350) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451080888759.jpg
15 KB, 620x350
>>53731139
>Krijg je als je plezier hebt
Was het maar om die reden dat de tijd snel ging
>>
>>53731228
Paal foto van je voeten.

Het liefst met gestreepte kniesokken aan.
>>
>>53731228
Goed plan, trek zo mijn mona toetje open
>>
>>53731225
9 uur ofzo
>>
>>53731249
>na mijn 30e
Je wilt weten of de tovenaarmiem echt is?
>>
>>53731191
Dit heb ik dus ook op het moment
>>53731249
Dus je haalt je geluk uit het feit dat je jong bent? Apart
>>
>>53731320
Dat is gemiddeld zo'n 4 uur meer dan ik slaap per dag.
>>
>>53731268
trek gestreepte kniesokken aan en kijk naar je eigen voeten.
>>
>>53731362
Waarom zou je zo weinig slapen?
Ik voel me letterlijk alleen goed als ik aan het slapen ben oetz
>>
>>53731137
>Wat maak jou gelukkig
Yaoi verhaaltjes lezen met een onschuldige jongen die ontvoerd wordt door een overduidelijke dominante gast en waar uiteindelijk een romantische foute bond ontstaat tussen slachtoffer en dader.

Hoofdpersoon moet het liefst een weeskind zijn.
>>
>>53731424
Omdat ik schijt te doen heb?
>>
Ik heb zin in een uitje morgen, waar zal ik heen gaan?
Enige suggesties? Ik houd van kunstmusea, als dat helpt.
>>
>>53730938
Ik ben niet hem, maar ik heb ooit vrijwilligerswerk in een bieb gedaan

>10 cent per dag boete voor boek te laat inleveren
>mensen komen serieus met 20 euro boete aanlopen
>dat gebeurt redelijk vaak

Het hoogste wat ik ooit gezien heb was rond de 50 euro
>>
>>53731499
Kijk jij toevallig ook naar opera's?
>>
>>53731482
waarom?

Ik snap het echt niet
>>
>>53731521
Nee, ik ben niet musicalflikker
>>
>>53731499
Rijksmuseum om kunstzinnige wijven te versieren
>>
>dvw je vader volgende maand in de schuldsanering moet
wat moet ik doen jongens?
>>
>>53731481
Dat klinkt nogal gay oetz
>>
File: 1453049993315.png (988 KB, 834x689) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453049993315.png
988 KB, 834x689
>>
>>53731598
Al te vaak geweest
>>
>>53731648
Eigen schuld of uit overmacht?
>>
>>53731712
Kröller-Müller
>>
>>53731499
ga naar die david bowie tentoonstelling, maar pas op voor de dode-geïntreseerde
>>
>>53731481
Aanraders oetz

https://www.fanfiction.net/s/5974150/1/A-Visitor-in-the-Night

Dit verhaal is heel zacht aardig maar toch non-con.

https://www.fanfiction.net/s/7717864/1/Thread-of-Fate
Dit verhaal is 1000 keer hoekiger.

Veel plezier.
>>
>>53731728
Beetje van beide
>>
>>53731703
>amsterdam

koek
>>
>>53731783
Vertel.
>>
>>53731557
Huis moet schoon, eten moet gemaakt worden, was moet gedaan worden, vaat moet gedaan worden, dingen moeten gemaakt worden, dingen moeten gekocht worden, sociale leven bijhouden, geld verdienen om het allemaal te betalen enzovoort
Niet iedereen wil een uitkeringstrekker zijn.
>>
>>53731743
Helemaal in Otterloo of Arnhem, te ver.

>>53731756
Helemaal in Groningen, veel te ver.
>>
>>53731807
vader rookt en blowt als de malle, heeft een redelijk goed betaalde baan dus kan 't betalen.
opgeven moment gescheiden met me moeder en alles voor d'r achtergelaten, huis gekocht dichtbij voor kinderen, te veel betaald voor een te klein huis, uiteindelijk ben ik bij hem gaan wonen waardoor hij de kosten van zijn vaste lasten niet meer kon opbrengen (bijna 1400€ per maand) waardoor schulden zijn gaan oplopen, uiteindelijk huis met 20.000€ verlies moeten verkopen, kan schulden niet fatsoenlijk afbetalen dus schulden zijn zich blijven opstapelen en nu zodoende
>>
>>53731916
Ga naar je moeders kut, zitten ook relieken van de oudheid in en niet zo ver
>>
>>53731955
Te diep.
>>
>>53731648

Bel je vader en zeg dat je hem onder vier ogen moet spreken.

Maak je kamer gereed, haal het liefst alle spullen (inclusief meubilair) uit je kamer en plaats enkel twee stoelen tegen over elkaar (op een kleine afstand).

Zit tegenover hem, kijk hem een paar seconden diep in zijn ogen aan en zeg niets. Pak vervolgens zijn hand stevig vast en zeg "Papa, je hebt me diep teleurgesteld. Mijn enige doel in het leven is om mijn kinderen niet teleur te stellen zoals jij mij hebt teleurgesteld."

Loop vervolgens weg.
>>
>>53731916
ik dacht dat het in amsterdam is
>>
>>53731997
m-maar ik woon bij me vader
>>
>>53731997
en neuk hem daarna in zijn kontje
>>
>>53731929
En je moeder?
Kan zij niks voor hem betekenen?
>>
>>53731861
Kanker ik haat dit leven
>>
>>53732127
nee me moeder verdient echt niks, woont ook in een veel te duur huis dus komt ook amper rond :^)
>>
File: 1453051715946.gif (536 KB, 381x512) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453051715946.gif
536 KB, 381x512
John Romero zegt dat hij meer levels voor Doem wil maken jongens.
>>
>>53730938
Nooit vrijwilligers werk, wel dagbesteding. Was een voorwaarde om de psychiatrische inrichting uit te komen, niet om iets bij te dragen ofzo.
>>
>>53732187
Welke Doom hebben we het dan over? Alles na Doom 2 is shit.
>>
>>53732169
De situatie zoals jij hem schetst en de manier waarop jij schrijft doen mij vermoeden dat jij uit een tokkiegezin komt.
>>
>dat voel wanneer nootje nu zitten af te trekken en te poeppalen terwijl ik keihard moet leren
>>
>>53732322
dit
>>53732169
laat je ouders achter, vergeet ze
>>
File: 1394303790894.png (103 KB, 283x244) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1394303790894.png
103 KB, 283x244
>>53732300
Doem 1 en 2 natuurlijk.
>>
>>53723047
I thought Americans were the only ones who eat fries with Mayo. Personally I prefer it with ketchup or vinegar, or made up in a good poutine .
>>
>>53731481
>>53731778
>>>/y/
>>>/lgbt/
>>>/fanfiction/
>>>/archiveofourown/
>>
>>53732361
ik heb al geleerd vandaag dus ik mag lekker poeppalen en aftrekken.
>>
>>53732405
>poutine
smerig oetz familie
>>
File: Kapsalon2.jpg (75 KB, 600x394) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Kapsalon2.jpg
75 KB, 600x394
>>53732405
>I thought Americans were the only ones who eat fries with Mayo.

...

....

.........

>good poutine

Kapsalon > Poutine
>>
>>53731703
die gasten hopen gewoon zo in een of ander lelijk wijf haar broek te geraken
>>
>>53732480

>kapsalon met salade


STOP MET DEZE MIEM
>>
>>53732443
>niet het leren uitstellen tot het laatste moment en dan de nacht doorhalen
>>
>>53732572
Dat is geen miem.
>>
>>53732468
>>53732480
Kankerrrrrrrr
>>
>>53732405
ik wou dat we ook poutine in nederland hadden.
>>
>>53731703
>>53732532
Die 2e van rechts zocht duidelijk gewoon een excuus om iets onozel te doen
>>
>>53732138
Omdat je dingen moet doen?
Wees blij dat je in Nederland leeft, hier is alles super makkelijk.

Ik heb net de vaat met de hand gedaan, door gewoon warm water uit de kraan te halen en een beetje, gekochte, zeer krachtige zeep erin te mikken. Maar ik heb ook de keus om de vaatwasser open te trekken en daarin de vaat te mikken.
In sommige landen hebben ze al die luxe niet.
Huis schoonmaken? Stofzuiger pakken, microvezeldoekje om te stoffen en zware chemicaliën om het hardnekkige weg te halen.
En zo pak ik mijn mobiel en ga ik mijn vrienden vragen wanneer ze een keer langs kunnen komen, al zitten ze 150km verderop.

Als je zo denkt zal je genieten van het leven, hoe makkelijk wij het hebben, hoeveel wij allemaal niet kunnen doen. Een beetje werken heb je daar toch wel voor over?
>>
>>53733108

En wil je dat nog steeds?
>>
>>53732572
Zo hoort kapsalon nou eenmaal
>>
>>53733526
>mijn vrienden
Normaaltje, aub
>>
>>53733534
ja
>>
>>53733731

Gat in de markt, vind je niet? Doe er wat aan zou ik zeggen, lijkt me behoorlijk simpel.
>>
File: 1436852879465.jpg (31 KB, 638x540) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436852879465.jpg
31 KB, 638x540
animé
>>
>>53733686
Kan er ook niets aan doen
>>
>baangarantie
d-dat betekent ook dat je echt gegarndeerd een baan kright, roch?
>>
>>53734105
Mits je voldoet aan alle eisen en er banen beschikbaar zijn. Mogelijk ook niet de baan die je zou willen.
>>
File: pepep.jpg (103 KB, 775x719) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pepep.jpg
103 KB, 775x719
Waarom vertel me, waarom, vertel me waarom, vertel me waarom ik bid .
Ik moet het nu weten oooooooh.
>>
>>53734105
Ja, maar die baan is misschien niet de baan die je wilt.
Die gegarandeerde baan kan alles zijn.
>>
Vanille, Chipolata of Chocolade?
>>
>>53734105
Niemand krijgt meer een vast contract deze dagen, je krijgt misschien gegarandeerd een baan na je studie maar na 6 maanden moeten ze je niet meer.
>>
>>53734377
Neger, ik heb sinds 17 dagen een vast contract, begonnen als vakantiekracht.
>>
>>53734149
>>53734168
Het is voor mijn vader. Het is ook niet precies de baan die hij wil maar het sluit tenminste wel aan bij wat hij vroeger deed.

Hij vindt de opleiding wel ver onder zijn niveau, maar goed dat moet dan maar want zo makkelijk komt hij niet meer aan werk en zijn WW gaat uiteindelijk op.
>>
>draad is opeens dood
>>
>>53725454
vind ik wel oetz
>>
Als de hond bijt
Als de bij steekt
Als ik me slecht voel
Dan herinner ik me simpelweg mijn favoriete dingen
En dan voel ik me niet zo verdrietig meer
>>
Iemand interesse in /heksbal/?
>>
>>53734659
normaaltjes zijn aan het eten
>>
File: 1445014141766.jpg (41 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445014141766.jpg
41 KB, 600x600
>>53727339
jeeminee zeg
>>
>>53734771
Link maar een kamer.
>>
>>53734771
ben er te slecht in oetz
>>
>>53734726
prachtig
>>
>>53734659
Ze zijn zich aan het voorbereiden op werk/school en zullen vroeg naar bed moeten.
>>
>>53734812
heb slechts mn laptop, kan dus geen goede host zijn uetz
>>
>>53734848
>en zullen vroeg naar bed moeten.
Dat zeker, morgen er om 5:30 uit
>>
NIEUW

>>53734946
>>53734946
>>53734946
Thread replies: 301
Thread images: 60
Thread DB ID: 450477[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.