[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/nederdraad/
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 319
Thread images: 82
File: dutchbirthday.jpg (60 KB, 960x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dutchbirthday.jpg
60 KB, 960x720
NEDERDRAAD

bijna jarig editie

welkom: iedereen
cadeautjes verplicht
>>
MOFFEN UIT
>>
File: 1452073325155.jpg (12 KB, 236x319) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452073325155.jpg
12 KB, 236x319
>>
>>53691310
Wat de kanker is die foto maat
>>
>dvw geen zacht haar vriendje
>>
File: 1452895781473.gif (75 KB, 348x349) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452895781473.gif
75 KB, 348x349
Eerste voor feestje bouwen voor die ene anon die jarig is over anderhalf uur.
>>
>>53691408
Je gemiddelde verjaardagsfeestje
>>
>>53691237
Ik kwam emmers!
>>
ey jarig anon, geef gewoon een kk dik feest volgend weekend
>>
>>53691368
Verwacht gij dan niet dat ik dik ben, of en soort heffende dwerg?
>>
GERMANEN ZIJN EN ZULLEN ALTIJD HOORNDRAGERS ZIJN:

https://www.youtube.com/watch?v=mj2ufAJQeuU
>>
>>53691436
beetje laat maar het feestje kan alsnog komen :3

>>53691502
i-ik heb alleen jullie als vrienden
>>
>>53691508
waarom niet allebei
>>
File: image.jpg (72 KB, 542x1047) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
72 KB, 542x1047
>>53691396
Kan niet zien of dit een vrouw is.

Kort haar op vrouwen verbieden wanneer?
>>
>mensen zijn hier zo klein dat ik geen urinoirs kan gebruiken
Hoe was jullie dag?
>>
File: 1452897583210.webm (2 MB, 640x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452897583210.webm
2 MB, 640x360
>>53691607
het is nooit te laat voor een feestje
>>
>>53691654
Het is een lieve jongen.
>>
File: tommy-lee-jones.jpg (116 KB, 500x587) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tommy-lee-jones.jpg
116 KB, 500x587
>>53691388
>Arabieren
>>
>>53691607
dat is genoeg toch, geef ons het adres
>>
>>53691408
Verjaardagautisten
>>
>>53691650
Omdat heffen me natuurlijk kankerbreed zou maken in plaats van gewoon minder zacht.
>>53691607
Ik kan pas na den 28e komen maar k zal een kaartje sturen
>>
File: 1452807283707.png (371 KB, 446x523) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452807283707.png
371 KB, 446x523
>>53691703
Ik wacht nog steeds op mijn kaartje.
>>
>>53691703
Je lul staat toch niet altijd omhooggericht?
Leg mij dit uit.

mvg,
meisje
>>
Iedereen kent hier elkaar en niemand praat Vloams.
Op naar de Franse draad ik ben.
>>
>>53691809
PAAL OORLELLEN
>>
File: SLANOUOP.png (668 KB, 1278x721) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
SLANOUOP.png
668 KB, 1278x721
test
>>
>>53691739

Neuk af, kankermof
>>
>>53691773
Godverdommese mongool. Denk je dat kaartjes op 2 seconden de oceaan overvliegen? Wees geduldig, het kan misschien wel een maand duren. Pfff... ik zal nog eens kaartjes sturen, ondankbare aap.
>>
>>53691822
kk waal
>>
File: shockmaster.jpg (25 KB, 642x361) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
shockmaster.jpg
25 KB, 642x361
zoveelste voor slechtste idee ooit
>>
>>53691893
Hoe weet ik dat jij mijn adres niet verkoopt aan de Nigeriaanse prins?
>>
>>53691893
>ondankbare aap.
haha die miem ken ik!
>>
>>53691890
Ja die Duitsers zijn verantwoordelijk voor de meeste stront hier in Europa en ze durven zich dan nog zo hautain opstellen.
>>
>>53691893
Oke sorry ik wacht het geduldig af
>>
>>53691822

en de walen zijn veel beter?
>>
>>53691822
Astemblieft ket, kunde uw eigen nie een beetje proberen te mengen in de discussie
>>
School
is echt een hel
Je ziet mij pas lachen
na de bel
>>
>>53691941
Ik heb hem al aan de Inka verkocht.

>>53691955
Euh... oke, ik weet niet waar je het over hebt oetz.

>>53691958
Goed zo!
>>
File: hqdefault.jpg (8 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hqdefault.jpg
8 KB, 480x360
MAAK ME WAKKER
>>
File: 1452891987943.png (156 KB, 270x270) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452891987943.png
156 KB, 270x270
>>53692133
Nee, het is weekend. Dan moet je lekker uitslapen.
>>
>>53691960
Hoe achterlijk moet je zijn om te denken dat iedere Franssprekende mens een Waalse (een overigens hoorndragende Germaanse volk) boer is?
Ik heb meermaals in de Nederdraden bewezen dat ik jullie taal beter ken dan jullie zelf.
>>
File: 41_1422536505582.jpg (137 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
41_1422536505582.jpg
137 KB, 1920x1080
Hallo Anoniempje, welk bier drink je op dit moment?
>>
>>53692240
Jupiler want, ZEEUWS-VLAANDEREN
>>
>>53691310
Dus als ik een kado geef met het bonnetje hoef ik verder niet naar het feest toe?
Man wat een slechte vloeikaart
>>
>>53692240
>bier drinken

Sorry anoniempje.
Ik drink nu een glas melk.
>>
>>53692240
grolsch oetz
>>
>>53692223

Walen en Fransozen zijn allemaal dezelfde kankermongolen
>>
>>53692293
Dat is een legitieme reden.
Grolsch voor mij want SALLAND
>>
>>53692336
Ik ben cultureel Frans (NIET WAALS), maar ik heb ook een Vlaamse kant; ik ben er immers opgegroeid. Ik ben voor de onafhankelijkheid van Vlaanderen.
Zijn alle Germanen zo kortzichtig en dom?
>>
>>53691957
Zonder Duitsland was Russland op deze plek waar ik nu lieg. Ben niet zeker of je dat zal prefereren.
Maar ja, Hitler en Merkel hebben Europa geschaad als geen ander Westeuropese politicus in de laatst honderd jaren.
>>
>>53691877
ik wil wel eens weten hoe je dat doet
>>
>>53692240

Ik vraag in de bar altijd wat het goedkoopst is
>>
>>53692486
>Hitler, Hegel, Marx en Merkel hebben Europa geschaad als geen ander

Inderdaad. Allemaal cultureel Duitse mensen.
>>
Mijn maag zit vol braaksel dat er elke moment gaat uitkomen. Ik laat al de hele avond boertjes met kotslucht. Voelt slecht.
>>
>>53692467

je levensverhaal kan me geen reet schelen, ga van de draad als het hier niet goed genoeg is
>>
>>53692508
Ben je seculier? Koel als neuk.
>>
>>53692543
maar marx heeft niets verkeerds edaan
>>
>>53692240
Ik drink meestal alfa
>>
>>53692600
Uiteraard
>>
>>53692602
Dat klopt; was ie te lui voor.
>>
>>53692596
Ik doe wat ik wil, hoorndrager.
>>
>>53692645
dan is het niet zijn schuld
>>
>>53692651
> denken dat ik een Brit ben

neger alsjeblieft
>>
>>53692602
MET EVO JA
BEDANKT CRISTINA
CHAVEZ LEEFT DE STRIJD GAAT VERDER
ALTIJD TOT DE OVERWINNING
VADERLAND OF DE DOOD
>>
>>53692683
Nee maar zijn theorieën zijn wel het begin van de causale keten
>>
>>53692602

hij en Bismarck waren verantwoordelijk voor de commune van Parijs
>>
>>53692716
>Celto-Germanic.

Denk je dat Nederlanders uniek zijn in dat opzicht (afgezien van het feit dat paardenhoofden wat meer voorkomen in Nederland)?
>>
>>53692774
>er waren nooit filosofen met socialistische ideeen voor Marx
>>
File: PoUi92X.png (1 MB, 1101x915) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
PoUi92X.png
1 MB, 1101x915
>>
>>53692774
als er geen machtsmisbruik en iedereen gelijk was, dan was het nooit zover gekomen.
>>53692751
VIVA LA COMMUNISMITO
>>53692783
was dat niet alleen Bismarck?
>>
>>53692902
vertel nou!
>>
>>53692843
Wat is er eigenlijk zo leuk aan irrelevant schijtpalen?
>>
>>53692843
>16 januari 2016
>nog steeds geloven in 19de eeuwse raciale classificaties
>>
>>53692507
>>53692952
wij zijn anoniemus
>>
>>53692543
Wat heeft Hegel mis gedaan?
>>
>>53692911

hier heb je er een artikel over

http://www.worldsocialism.org/spgb/socialist-standard/1970s/1971/no-799-march-1971/karl-marx-and-paris-commune
>>
>>53692968
>16 januari 2016
>nog steeds geloven in postmoderne theorieën uit de jaren 70

En natuurlijk zijn die "raciale" classificaties niet strikt omlijnd, zoals ze vroeger misschien dachten (of wouden geloven). Het is maar om een idee te geven, een tendens zeg maar.
>>
>>53693076

onleesbare boeken schrijven
>>
>>53693038
ik ben ook anoniemus, vertel nouw!
>>
miems oetz
>>
>>53692952
[verklapper]https://instasync.com/r/cringegalore1[/verklapper]
>>
>>53692543

Je vergeet Ni*tzsche
>>
>>53693079
bedankt
>>
>>53693076
"Master–slave dialectic"
Slachtoffercultuur is daaruit voortgekomen.
>>
>>53693174
Ik heb niets tegen Nietzsche. Een goeie poëet.
>>
>zit nog steeds op het ISS
>kom over vijf uur pas terug
>moet dan nog 74 keer Emily neuken
>moet volgende week Bannerlord testen
>moet TW minimaal drie suggesties geven die ze ongeacht de kosten zullen implementeren
Ik haat mijn baan zo erg.
Ik wil NOOT zijn.
>>
File: tip.png (443 KB, 479x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tip.png
443 KB, 479x720
>>53691877
>>53692507
>>53692902
>>53692952
>>53693038
>>53693152
>>
>>53692543
Trouwens, wat denken Belgen van Kerel de Groote?
>>
>>53693144
Alleen onleesbaar als je dom bent. Zijn werken hebben een grote impact gehad, een zeer negatieve impact (persoonlijke mening).
Lees ze wel in het Engels, niet in het Duits. Zelfs voor Duitsers is Hegel moeilijker in het Duits dan in het Engels (dit geldt alleen voor Duitsers die perfect Engels verstaan natuurlijk).
>>
>>53693396
Goeie Belg, Net als alle mensen die over een groot deel van Europa heersten zonder de neuk te worden uitgeblazen
>>
>>53693369
vertel nouw!
>>
Aan allen die filosofie willen beginnen lezen. Start eerst met uw inzicht in wiskunde en (zowel formele als informele) logica te verbeteren.
>>
>>53693824
Hahahahahahahahahaaaah nee.
Start met de Grieken.
>>
>>53693824
>>53693863

>filosofie
>>
>>53693886
>geen filosofie
>>
File: amazed.jpg (31 KB, 263x380) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
amazed.jpg
31 KB, 263x380
Kinderen, kijkt allemaal naar buiten! HET SNEEUWT!
>>
>>53693964

Wat je moet weten over filosofie

>logisch positivisme
>???
>>
>>53691310
>de foto is in het Engels
RANDSTAD
A
N
D
S
T
A
D
>>
>>53694006
Vielleicht in Deutschland aber nicht hier.
>>
File: 1452298269658s.jpg (2 KB, 125x93) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452298269658s.jpg
2 KB, 125x93
>dvw je tekenfilmpje slecht afloopt
>>
Neuk ik voel me zo neuking wakker. Mijn bioritme voelt al verneukt aan.
>>
>>53694093
Wat je moet weten over wiskunde

>1+1=2
>???

Zo klink je
>>
File: Knipsel.jpg (71 KB, 691x814) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Knipsel.jpg
71 KB, 691x814
herinnering alle naam- en struikelflikkers te negeren
>>
File: 1451616158844.jpg (131 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451616158844.jpg
131 KB, 1280x720
>>53694006
Grensbewoner meester ras
Hier ook lekker sneeuw
>>
File: 1452628587731.png (92 KB, 3086x753) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452628587731.png
92 KB, 3086x753
>>53694256
>geen extra vlaggen
>niet Morgen als stijl
>>
>>53694361
Heb je al de Leonovo Project Tango smartphone?
>>
>>53694256
>als ik het probleem negeer gaat het weg
>>
>>53693824
Indien je echt Joods bent: al plannen om naar Israel te gaan verkassen? Of kijk je het nog even aan?
>>
>>53694575
t. Europa
>>
>>53694504
>morgen als stijl
aub, ik ben geen 16 meer, hoekig ontwerp en krijg liever geen oogkanker
>extra vlaggen
ik had ze een of twee jaar geleden, toen ze nieuw waren, maar na een tijd heb ik ze verwijderd omdat het uiteindelijk gewoon een vorm van struikel- of avatarflikkeren was sindsdien heb ik het maar gelaten

>>53694575
als iedereen het doet wel, en in tussentijd heb ik er in ieder geval minder last van
>>
>>53693824
Heb je ooit iemand aangegeven voor antisemitisme?
>>
>>53694603
>kijk het nog even aan
Tis nog geen oorlog hé. Tzijn nog altijd incidentele voorvallen. Ik ben hier opgegroeid. We moeten ook niet overdrijven, alhoewel het wel erg is en Duitsland hier schuld treft.
>>
>>53691310
Is dit niet ook de norm in het buitenland dan?
>>
>>53694730
Natuurlijk niet. Ik voel me niet zo vlug beledigd. We moeten kunnen lachen met zaken.
>>
hoi jongens ik kom uit de kast
>>
>>53695009
Ga er maar weer in, het is veels te licht buiten
>>
>>53694774
>vertel
In Duitsland vergaren we all onze poep voor een week, ermee kunnen we dann een heel leuke besprenkel feest maken. Maar de rest is gelijk.
>>
>>53695009
VALSE VLAG
VALSE VLAG
>>
>>53695009
IK OOK
>>
File: LEUGENS.png (418 KB, 2806x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
LEUGENS.png
418 KB, 2806x900
>>53695009
leugenaar
>>
>>53695237
>>53695009
IK OOK
>>
>>53695292
Wacht, kan je onze locaties achterhalen? Ben je een soort ebische hekker?
>>
>>53695292
xp huid?
>>
>>53695292
>>53695370
Oh doe mij!
>>
>>53695383
nee, xp thema
>>
File: Happy_birthday-8.jpg (3 MB, 4725x1536) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Happy_birthday-8.jpg
3 MB, 4725x1536
>>53691310
Gefeliciteerd me je verjaardag!
Veel liefs wenst jou jouw buurman Hans!
>>
>>53695009
Ik ook, ik ga een meisje worden ;3
>>
IK BEN JARIG
>>
>>53695324
IK BEN ROVA NIET TROUWENS
>>
>>53695292
>geen grappige tabbladen om te lezen
je maakt me verdrietig
>>
>>53694738
Jawel en het zou ook belachelijk zijn om je druk te maken over de huidige voorvallen. Je hebt waarschijnlijk meer kans om door de bliksem te sterven.

Maar er zit wel een trend in en ik zie eerlijk gezegd niet hoe die trend op een nette manier terug te draaien is. Het gaat niet om wat er nu gebeurt maar straks.
>>
ebisch

https://www.youtube.com/watch?v=NYQ-5sveoB4

>>53695439
letterlijk wat ik zei, of niet?
>>
>>53695455
Ik ook.
>>
IK BEN SPARTACUS
>>
>>53695464
ik had gewoon geen zin
>>
>>53695446
De eerste die mij feliciteerde is een mof. Betekent heel wat voor me :3

Dankjewel schat
>>
File: 1418916839845.jpg (129 KB, 850x1079) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1418916839845.jpg
129 KB, 850x1079
>>53695455
Gefeliciteerd, Anoniempje!
>>
>>53695493
Hoi mede-Bosschenaar wil je samen Bossche bollen halen?
>>
>>53695489
Moet ik je een kaartje sturen?
>>
>>53695480
waarom paal jij mijn /vee/skeep video's?
>>
>>53695499
Dankjewel :3 waar blijft mijn cadeautje?
>>
>dvw rova nu helemaal mijn brave jongen is en ik hem keihard in zijn kontje neuk
>>
>>53695542
Godverdomme, ik heb zin in bossche bollen

>>53695546
Ja, doe maar
>>
File: baby.png (874 KB, 634x799) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
baby.png
874 KB, 634x799
a-amai
>>
https://www.youtube.com/watch?v=SDmBcK7aIH8

>wees hollander
>maak ritje door belgie
>>
File: 1451842357740.jpg (244 KB, 453x774) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451842357740.jpg
244 KB, 453x774
>>53695640
In m'n onderbroek :3
>>
>>53695655
paal foto
>>
>>53695451
Jesse, aub
>>
>>53695768
>Ik ben een burger van de EU

:^) daar ben ik gestopt. Waarom mag hij België niet inrijden?
>>
>>53695676
Prima. In welke opvangkamp zit je?
>>
>>53695901
De belgische politie had niets te doen.
>>
>>53695768
Aub, is vrij normaal he, 't is ne makak
>>
File: cadeautjes.jpg (177 KB, 1400x933) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
cadeautjes.jpg
177 KB, 1400x933
>>53695640
Hier heb ik een paar cadeautjes voor je :3
Ga naar /nachtschicht/ en vertel dat je jarig bent. Ze zullen je niet in de seek laten als jou landgenoten.
>>
>>53695965
Stuur maar naar 'Zonnetempel, Pisac, Perú'.
>>
Welkom bij Budgetgaming.nl

Je bent slechts een klik verwijderd om je account bij Budgetgaming.nl te activeren, Door op de onderstaande link te klikken bevestig je je emailadres en zal je nieuwe account actief zijn op onze site.

Ik hoop dat je veel aan Budgetgaming.nl zult hebben en ons misschien ook een handje kunt helpen door prijzen van de goedkoopste games door te geven. Neem ook is een kijkje op ons forum en als je iets nodig hebt kan je ons altijd e-mailen of een vraag stellen op het forum.
>>
>>53695455
<3
>>
>>53695455
alles gute zum geburtstag anon.
>>
>>53695455
Happy birthday my friend. May 2016 be a great year for you
>>
>>53695455
Herzlichen Glückwunsch

Hier haste ein Bildchen
>>
allemaal kankermoffen hier, jezus wat een kankerdraad
>>
File: 1448374378813.png (11 KB, 356x376) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448374378813.png
11 KB, 356x376
>>53695455
>IK BEN JARIG
Auch schon volljährig?
>>
Sein die Deutscher hier um uns zu erobern?
>>
File: 1418802722492.png (746 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1418802722492.png
746 KB, 1280x720
>>53695455
Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Anonymous.
>>
File: 1451427841238 (1).gif (3 MB, 500x288) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451427841238 (1).gif
3 MB, 500x288
>>53696697
Pest mijn oosterburen niet!
>>
>>53696728
Nein, wir sind hier um einen Kameraden zu seinem neuem Lebensjahr zu gratulieren
>>
File: 1451411356447.jpg (146 KB, 598x755) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451411356447.jpg
146 KB, 598x755
Alles Gute Grasneger.

Hab nen feschen Abend Bursche.

Hier, hast a Dirndl mit große Tepf.
>>
>>53696728
>Sein
sind

würde auch Zeit
>>
File: 1300044776986.jpg (17 KB, 250x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1300044776986.jpg
17 KB, 250x250
>>53696697
>zo nieuw zijn
>>
>>53695455
Herzlichen Glückwunsch
>>
>>53695455

Alles gute zum Geburtstag uezs
>>
>>53695455
Ich wünsche dir alles Gute, Anon <3
>>
kan iemand dat spurdo plaatje apelen?
>>
WE WORDEN GEROEST
>>
>>53696769

bereid je maar voor op een kale kop, vuile collaborateur
>>
File: 1411028293967.gif (1 MB, 200x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1411028293967.gif
1 MB, 200x200
>>53695455
Alles Gute zum Geburtstag dir. Ich hoffe 2016 wird ein ganz tolles Jahr für dich.
>>
>>53695455
Gefeliciteerd anon!
Dit is een hele onbeleefde vraag, maar hoe oud ben je geworden?
>>
DE DUITSERS KOMEN ERAAN :-D
>>
>>53696967

Hallo, wo ist Käse?
Ich tausche Fahrrad gegen Käse.
>>
He wacht even. Ik ben ECHT jarig vandaag.
>>
Alle miems terzijde, Boku no Pico is eigenlijk best wel goed
>>
>>53697030
wat? waarom bedenkt je je dat nu pas?
>>
drukke verjaardag oetz
>>
File: birthdaydogs.jpg (79 KB, 640x510) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
birthdaydogs.jpg
79 KB, 640x510
>>53695455
happy birthday!
>>
>>53695455
>
>>
>>53697117
Ik heb het daarnet ook al gezegd.
>>
SONYA BLADE WINS
FLAWLESS VICTORY
FATALITY
>>
File: 1452694299370.gif (50 KB, 250x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452694299370.gif
50 KB, 250x250
>>53697030
gefeliciteerd
>>
>>53697153
welk spel
>>
>>53697152
oh, gefeliciteert
>>
>>53695455
Alles Gute, Freund, und Glückwunsch zu den Dubletten.
>>
>>53695455
>>
>>53697185
mkx, ben een stream aan het kijken
>>
>>53695455
Joyeux anniversaire.
>>
File: 1442870804334.webm (2 MB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442870804334.webm
2 MB, 1280x720
>>53695455
>>
>>53695455
Alles Jute zum Geburtstag uezs
>>
File: randstad.jpg (74 KB, 620x378) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
randstad.jpg
74 KB, 620x378
>>53697290
>stream
>>
>>53697290
>de miem niet herkennen
>>
File: 14728.jpg (34 KB, 793x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14728.jpg
34 KB, 793x600
vielen Dank für die liebe Wörter, meine Freunde
>>
File: 587b47394f92df79.jpg (87 KB, 720x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
587b47394f92df79.jpg
87 KB, 720x720
>>53695455
ALL GUD ZOOM GEBOOTSDAG
>>
Heeft er nog iemand goede suggesties voor videospellekes? Ik heb recent een apparaat uit de 3DS-reeks gehaald en heb nu 4 spellen plus wat demo's en Pokemon Picross maar ik wil meer meer meer
>>
>>53695455
happy birthday lad
>>
>>53695455
hola happy birthday my lad
>>
>>53697396
pijp mij ofzo
>>53697409
welke miem
>>
>>53695455
ahh sehr grossartig
>>
>>53695455
breithlá sona
>>
Wat een ellende
>>
File: 1436385408094.jpg (116 KB, 480x319) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436385408094.jpg
116 KB, 480x319
>>53695455
Happy Birthday la <333
>>
>>53697438
waar is dat plaatje van?

>>53697454
>ik wil meer meer meer
kijk eens op gbatempel
>>
>>53697501
zeeland?
>>
>dvw dit mij zou gebeuren het oprecht een mooiere verjaardag zou zijn dan diegene die ik de laatste paar jaar had
>>
File: 1440689233921.jpg (237 KB, 2048x1365) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440689233921.jpg
237 KB, 2048x1365
>>53695455
Gefeliciteerd
>>
>>53695455
happy birthday, bud
>>
File: season's greetings.jpg (123 KB, 674x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
season's greetings.jpg
123 KB, 674x800
>>53695455
HAPPY BIRTHDAY
>>
File: 1441807500727.jpg (22 KB, 247x320) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441807500727.jpg
22 KB, 247x320
>>53695455
Happy Birthday.
>>
File: 1436300819750.jpg (389 KB, 793x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436300819750.jpg
389 KB, 793x600
>>53695455
Happy Birthday dude
>>
>>53695455
Happy birthday anon
>>
>>53695455
¡Muchas felicidades!
>>
>>53697549
>zeeland?
its all greek to me
>>
File: 1404000322144.webm (2 MB, 960x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1404000322144.webm
2 MB, 960x720
>>53695455

Otanjoubi omedetou
>>
>>53695455
Happy birthday m8, hope you enjoy your day.
>>
File: plsnobully.jpg (109 KB, 485x372) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
plsnobully.jpg
109 KB, 485x372
>>53695455
HAPPY BIRTHDAY YOU GLORIOUS WEED SMOKING BASTARD
>>
>>53695713
>>53694361
where can i see the original bottoms in these pictures
>>
File: 1414613600173.jpg (177 KB, 554x603) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1414613600173.jpg
177 KB, 554x603
>>53695455
Congrats neighbourino!
>>
>>53695455
Feliz Cumpleaños
https://www.youtube.com/watch?v=tznBgIGSi98
>>
File: 1450465101717.jpg (12 KB, 232x345) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450465101717.jpg
12 KB, 232x345
>She find pictures in my e-mail
>I sent this bitch a picture of my dick
>I don't know what it is with females
>But I'm not too good with that shit
>>
>>53695455
happy birthday
>>
File: 1452185529309.gif (782 KB, 500x538) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452185529309.gif
782 KB, 500x538
>>53695455
Gefeliciteerd!
>>
KANKERMOFFEN! IK BEN HIER DE JARIGE!
>>
>>53697608
that regional flag is the same as the flag of zeeland
>>
File: 795.gif (517 KB, 720x405) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
795.gif
517 KB, 720x405
>>53695455
Gefeliciteerd
>>
WE WORDEN GEROETSJT
>>
wie zijn al deze mensen
>>
File: k-on-31.jpg (133 KB, 500x413) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
k-on-31.jpg
133 KB, 500x413
>>53695455
Wszystkiego Najlepszego!
>>
>>53697675

Gefeliciteerd pik
>>
>>53697676
>>
>>53697675
kun je wat daarvan opsturen, ben dol op buitenlands geld
>captha: chileense vlag
>>
>>53697479
>welke miem
hoekig
>>
>>53695455
happy birthday, friend!
>>
worden we gereet
>>
File: Ezio_Greggio_1.jpg (177 KB, 1100x1600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Ezio_Greggio_1.jpg
177 KB, 1100x1600
>>53695455
buon compleanno campione!
>>
>>53695455
HAAPPYEEN BIRTHDAAG
>>
>>53695455
Happy new year
>>
>>53697734
here
>>
>>53697751
Nee, flikker op
>>
>>53695455
Who is this faggot?
>>
Hello Nedercucks, how do I charm a dutch girl?
>>
Waar komen al deze anoniempjes vandaan?
>>
>>53695455
Happy birthday
>>
File: foranon.gif (144 KB, 500x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
foranon.gif
144 KB, 500x360
>>53695455
>>
File: EZIO1.png (304 KB, 497x491) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
EZIO1.png
304 KB, 497x491
>>53695455
TANTA MERDA IN BOCCA DA /ITA/

AUGURI <3 <3
>>
WAT GEBUERT HIER
>>
File: 1452363355947.png (81 KB, 296x313) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452363355947.png
81 KB, 296x313
>>53695455
Happy bday
>>
File: 1452149411579.png (94 KB, 396x385) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452149411579.png
94 KB, 396x385
HAND OVER THE DUTCH SLAGS, nice and easy lads...thats it...one at a time...
>>
>>53697803
kek yeah they do look almost the same

sehr interessant
>>
>>53695455
Happy birthday apparently
>>
>>53695455
Feliz aniversário!
>>
GODDAMN ASSHOLES ITS REALLY MY BIRTHDAY LOOK HERE >>53697675
>>
>>53695455
To begin with we're not what you'd call human. Over the
past one thousand years a kind of consciousness formed layer by
layer in the crucible of the Sousa valley. It's not unlike the way
life started in the oceans four billion years ago. The Douro river
was our primordial soup, a base of evolution --
We are formless. We are the very discipline and morality that
portuguese people invoke so often. How can anyone hope to eliminate us?
As long as this nation exists, so will we.
The mapping of the human genome was completed early this century.
As a result, the evolutionary log of the human race lay open to
us.But there are things not covered by genetic information.
Human memories, ideas. Culture. History.
Is it something that should not be passed on? Should that
information be left at the mercy of nature?We've always kept records of our lives. Through words, pictures,
symbols... from tablets to books...But not all the information was inherited by later generations. A
small percentage of the whole was selected and processed, then
passed on. Not unlike genes, really.But in the current, digitized world, trivial information is
accumulating every second, preserved in all its triteness. Never
fading, always accessible.All this junk data preserved in an unfiltered state, growing at
an alarming rate.It will only slow down social progress, reduce the rate of
evolution
>>
>>53695455
Happy birthday Dutchbro, sadly my Dutch is shit at the moment but I'm taking Dutch classes to improve it. Please don't hate me, have a good birthday mijn vriend
>>
>>53697905
ALL CAPS OMG
>>
BUNKER

Kom schuilen en videootjes kijken met ons!

CANCER FOREIGN FAGS GET BAN
http://instasync.com/r/CringeGalore1
>>
>>53697862
Dio di cielo

Chi cazzo è questo coglione
>>
>>53695455
Congratulations on your pregnancy
>>
>>53697905
Who cares you faggot
>>
File: 1452985806181.jpg (16 KB, 201x179) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452985806181.jpg
16 KB, 201x179
>>53695455
Buon Compleanno(Happy Birthday) da(from) /ita/ amico(friend).
>>
>>53695455
happy birthday lad :)))
>>
>>53695455
Just for (You), my friend
>>
>>53695455
hi
i have no idea who the fuck you are or why am i here, but i've been told to wish you a happy birthday, so...
happy birthday, dutch anon i know nothing of!
>>
>>53697940
>walen
>>
>>53695455
happy birthday anon!!
>>
“Ik was heel erg opgewonden die dag. Overal om ons heen liepen agenten, maar toen ik achterom keek zag ik dat de rij steeds dikker werd. Op de Zeeweg in Bloemendaal werden we opgewacht door een macht aan politie, gewapende marechaussee en soldaten met stenguns. Maar het ergste vond ik dat er vier pantserwagens stonden. Als je ziet hoe die geschutskoepel langzaam naar je toedraait, en er een machinepistool op je wordt gericht, dan voel je toch wel een hele nare dreigende, stemming, hoor. De tranen liepen mij over de wangen en ik ben naar een van die pantserwagens gehold waar een blonde jongen met een heel bleek smoeltje op zat. Ik schreeuwde hem toe: ‘Had je echt op mij willen schieten? Ik had mijn leven voor je willen geven! Voor jullie, voor de jeugd! Hannie heeft haar leven voor jullie gegeven. Die jongen draaide zijn hoofd om van schaamte. Het was het gezicht van een jongen die niet wilde schieten, maar als hij opdracht had gekregen wel had geschoten. Ik heb in de oorlog vreselijke dingen gezien maar dit heeft mij persoonlijk het meest geraakt. Het gevoel dat je niemand meer bent. Er werd getwijfeld aan onze integriteit, het enige wapen in onze strijd tegen het nazisme. Ik was erg in de war die dag en de dagen daarna. Ik bleef maar huilen.”
>>
>>53697976
Nee ik heb geen autism
>>
>>53697976

Wat de neuk is dit?
>>
File: GEFELICITEERD.jpg (2 MB, 1585x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
GEFELICITEERD.jpg
2 MB, 1585x1080
>>53695455
HEPPJEN GEBOODSDAGJEN
>>
>>53695455
Hyvää syntymäpäivää :)
t. mämmin väki
>>
>>53695455
Tapa ittes, senkin säälittävä vitun paviaani.

Alternatively, kill yourself, you pathetic fucking baboon.
>>
>>53697982
fumate una vela
>>
File: deutch.png (19 KB, 1318x127) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
deutch.png
19 KB, 1318x127
DUITSERS WEG

RIIIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
>>
File: EZIO3.png (376 KB, 686x719) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
EZIO3.png
376 KB, 686x719
>>53697982
E SE TI CAGO IN BOCCA?
>>
>>53698012
>>
>>53697905
HAPPY FUCKING BIRTHDAY TO YOU, TOO. PEDRO.
>>
>>53698029
>autism
RANDSTAD
>>53698033
Same youtube-filmpjes kijken.
>>
File: 3464536453.jpg (366 KB, 1280x853) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
3464536453.jpg
366 KB, 1280x853
>>53697625
this one?
>>
>>53698066
opperste koek, zo zielig
>>
>>53697982
>furente
>>
>>53695455
HAPPY BIRTHDAY DUTCH-BRO :D
>>
File: thd.jpg (11 KB, 300x231) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
thd.jpg
11 KB, 300x231
>>53698061
Kek.
>>
File: 1445368012238.png (822 KB, 438x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445368012238.png
822 KB, 438x480
>>53695455
FELIZ ANIVERSÁRIO SEU MUÇULMANO DO CARALHO
>>
>>53698096
77 IQ ga ergens anders heen aub
>>
>>53695455
お誕生日おめでとうございます
Happy birthday Dutchman
>>
File: 1440473163139.jpg (40 KB, 400x388) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440473163139.jpg
40 KB, 400x388
I SAID HAND OVER THE FUCKING DUTCH SLAGS
>>
>>53698016
>dvw ik Portugees ben
>>
>>53698076
Thank you Hans

>>53698110
Gij ook
>>
>>53695455
Feliz aniversário
>>
File: 47567.gif (2 MB, 230x175) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
47567.gif
2 MB, 230x175
>>53698061
you mad bastard
>>
>>53698121
We going to conquer the /nederlands/ for /ita/ly?
>>
>>53698154
we're not slags
>>
>>53698146
Die vergeten n was gewoon een tikfoutje.
>>
File: schotland_nee.png (12 KB, 200x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
schotland_nee.png
12 KB, 200x200
>>53698154
>>
WENS ME EEN GELUKKIGE VERJAARDAG OF IK STUUR GEEN KAARTJES MEER
>>
>>53695455
you suck
>>
jongens wat is deze
>>
>>53695455
Happy birthday, mate.
>>
Maar serieus, niemand die DS of 3DS-aanraders heeft?
>>
>>53698276
rapefugee aub
>>
>gast die iedereen heeft verteld om hier te palen gerapporteerd aan de concierges

voelt goed
>>
>>53698218
i'm gonna conquer the pussy of your mom for my dick ;)
>>
>>53695455
誕生日おめでとう
from Japanese thread
>>
>>53698276
Das ist aber unhöflich, du Hurensohn.
>>
nieuwe

>>53698332
>>53698332
>>53698332
>>
File: verjaardag.jpg (57 KB, 1873x118) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
verjaardag.jpg
57 KB, 1873x118
>>53695455

welkom:
de jarige job

niet welkom:

emilyflikker, stan, rova, bourgondier, rodevans, arab, marginaalst, 77iq serenaflikker, ponyflikker, noord-brabant flikker, gaart, antwerpflikker, amsterdam flikker, braziliaanse kat-paler flikker, allebei de jesse’s, cringegalore gast, dildoflikker/anorexia/168, mensen die ontdozingen houden, die gast uit zuid-afrika, robin vos, andere hamsterpalers, sjinese tekenfilm palers, RANDSTAD paler, die ene gast met velzen met de z als achter naam, anoniempje uit baarn, musicalflikker (letterlijk), anon die niet durft te bellen, vluchtelingen, caraflikker en die homo die altijd draden maakt als ik ze wil maken, awoe paler, sinterklaas, engelse miemstudie student, dronken belg die zijn naam niet wil vertellen, bangalijst anoniempje, draadmaakslet, zoetermeer en katwijk anoniempjes, boze belg die naaktfoto’s maakt met zijn hand in zijn reet, takbir, nachtdienst anon (met de europese vlag), die ene anon die een vrouwenstem na doet en dan masturbeert op zijn eigen stem, bangalijstanon, PK, vriendje/ottertje/vosje van rova, sinterklaas naamflikker, K naamflikker, zal ik een iphone kopen anon, anon uit polen, anoniempjes die er nu 5x in staan, anoniempjes die in polen en togo zijn, nachtfabriek anon, postkaartanon / anon in peru, anoniempje met een schattig lammetje in zijn vlag
>>
File: yusachew.webm (590 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
yusachew.webm
590 KB, 1280x720
>>53695455
You did it. Good job.
>>
>>53691310
>>53695455
;)
>>
>>53695455
Happy birthday
>>
File: 1447694072424.webm (110 KB, 960x540) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447694072424.webm
110 KB, 960x540
>>53695455
auguri stronzo
>>
>>53695455
homo
>>
File: 1452845322906.gif (215 KB, 500x230) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452845322906.gif
215 KB, 500x230
>>53695455
happy birthday
>>
>>53697982
A tripfag worshipped from children in /ita/
>>
>>53701206
t. comfyfrocio hater
Thread replies: 319
Thread images: 82
Thread DB ID: 449550[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.