[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/rzeczpospolita polska/
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 327
Thread images: 117
Polska, czyli po prostu gówniana edycja
>>
cyferki
>>
Raz anime to nie pedał
>>
File: 1452798290561.png (116 KB, 951x557) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452798290561.png
116 KB, 951x557
>>53685040
Daily reminder
>>
poljska je slaba i beznačajna država
>>
File: 1450621632647.jpg (608 KB, 1280x1920) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450621632647.jpg
608 KB, 1280x1920
ktoś wspomniał o żyzności
>>
>>53685224
idealna pupcia
>>
File: 50835367_p0.jpg (689 KB, 1181x1748) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
50835367_p0.jpg
689 KB, 1181x1748
ANIME (i łódki)
>>
File: 143.gif (2 MB, 375x550) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
143.gif
2 MB, 375x550
>>
SRAM NA FLAGĘ I NA JEBANYCH KATOLI
>>
>>53685224
What point does that hat serve when she wears such little clothing?
>>
File: 1451257688769.png (1 MB, 1080x1074) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451257688769.png
1 MB, 1080x1074
przypominka
>>
File: 1388740087305.jpg (429 KB, 1719x1205) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1388740087305.jpg
429 KB, 1719x1205
>>53685281
ANIBE (i goburiny)
>>
File: mai waifu.jpg (1 MB, 3000x1982) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mai waifu.jpg
1 MB, 3000x1982
>łódki
mtg BRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRTTTTTTTTTTTTTTTTT
>>
>>53685189
>forced meme
: *
bbb?
>>
>>53685376
ESTHETICS
>>
Dobry wieczór zuchy.
>>
>ćwicz, wyglądaj jak gówno
>przestań ćwiczyć, zacznij wyglądać lepiej
czemu?
>>
>>53685449
ANIKUKURYKU
i ciekawe filozoficzne tematy
>>
postujcie muzyke
https://www.youtube.com/watch?v=V9QXQz6uE0M
>>
>>53685556
Długofalowe efekty poprzedzających ćwiczeń.
>>
>>53685556
musisz cwiczyc co najmniej 2 miesiace zeby zauwazyc roznice..
>>
>>53685602
https://www.youtube.com/watch?v=vwnVI_x5g0I
>>
>>
>>53685510
dobry
>>
File: 1415981881674.png (58 KB, 626x754) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1415981881674.png
58 KB, 626x754
>>53685659
Dzięki
>>
>>53685602
https://www.youtube.com/watch?v=2B1ihrSfu3Q
>>
File: 2323121543632.jpg (7 KB, 254x216) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2323121543632.jpg
7 KB, 254x216
>>53685763
>>
File: hqdefault.jpg (22 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hqdefault.jpg
22 KB, 480x360
no co tam, anony
>>
File: 1291063399923.jpg (337 KB, 1600x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1291063399923.jpg
337 KB, 1600x1200
EH WY KURWY
>>
>>53685556
Polacy mają na odwrót, amerykańscy naukowcy pisali o tym kilka prac. Polak, który ćwiczy, wygląda gorzej niż Polak, który ćwiczy oglądanie TV na kanapie. Wniosek jest prosty - 3-4 duże posiłki dziennie w chujowym fast-foodzie (najlepiej McDonald's) przez parę miesięcy i będziesz wyglądać jak Adonis. Ćwicz dalej, będziesz wyglądać jak Ibisz czy inny Tajner.
>>
>>53685872
gównopostujemy jak zwykle
u ciebie?
>>
>>53685872
>>
>>53685602
https://www.youtube.com/watch?v=DIXTcLYmSwg
>>
>>53685602
https://www.youtube.com/watch?v=xAgONCceMrA
>>
File: adolf-hitler.jpg (78 KB, 1024x576) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
adolf-hitler.jpg
78 KB, 1024x576
HITLER MIAŁ KURWA RACJĘ
>>
>>53686185
w jakiej sprawie konkretnie?
>>
Dzień dobry, czy to miejsce gdzie wali się konia nad dublami?
>>
>tug sucha skóra na penisie
ehhh anoni
>>
>>53686303
to zamocz
>>
File: 1434007781451.jpg (25 KB, 250x201) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1434007781451.jpg
25 KB, 250x201
How do you tell a Ukrainian hooker from a polish hooker?
>>
>>53686303
>tug bizony na dupencji
ehhh anoni
>>
File: 5_putzig.jpg (3 MB, 4139x2965) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
5_putzig.jpg
3 MB, 4139x2965
>>53686185
DANZIG
A
N
Z
I
G
>>
Na chuj komu dodatkowy pozaszkolny angielski?
>>
File: adolf-hitler.jpg (163 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
adolf-hitler.jpg
163 KB, 1280x720
Tęsknie za Hitlerem.
>>
III RZESZA PRZEJMUJEMY
>>
File: stalin.gif (69 KB, 245x265) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
stalin.gif
69 KB, 245x265
>>53686620
NOT SO FAST
>>
>>53686245
tak, zapraszamy. można sobie wybrać dubelka, ale część już zajęta przez stałych klientów
>>
>>53686506
Żeby umieć angielski, bo w szkole się nie nauczysz.
>>
File: 1444245996825.jpg (43 KB, 550x550) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444245996825.jpg
43 KB, 550x550
>mfw I abandoned my pregnant polish gf
Just packed up and left back to Lithuania. I need time to find myself and her parents have money. Why would any man hang around and raise a family in Poland, especially when its gonna get infected with niggers and mudslimes in a few years?
>>
>>53686832
Na chuj sypac pieniadze jak mozesz nauczyc sie na wlasna reke?
>>
>>53686848
nice copypasta, m8
>>
>>53686882
Nie każdy jest obdarzony takimi pokładami samodyscypliny jak ja, czy ty zuchu.
>>
>>53686963
Korzystanie z obcojezycznych mediow nie wymaga ani troche dyscypliny.
>>
>>53686963
Nawet nie wiesz jakie to łatwe. Ja na przykład nauczyłem się bardzo po prostu oglądając seriale.
>>
>>53687010
ale systematyczności by się trochę przydało
>>
>>53687031
>>53686963
Ja nauczylem sie anglais bez jakiegokolwiek wkladu pracy.
Po prostu gralem w Tibie a potem przerzucilem sie na anime.
>>
>>53687127
to żbsz

jak nie umiesz się nawet tego nauczyć na luzie to zasługujesz na piekło
>>
File: 1451621400046.jpg (66 KB, 633x636) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451621400046.jpg
66 KB, 633x636
>>53687010
Tylko korzystając z obcojęzycznych mediów się nie nauczysz. Znaczy, no może inaczej. Nauczysz się ale nie będziesz wiedział co i dlaczego. Do pewnego poziomu ogarniesz, później będziesz rozumiał ale możesz mieć problemy z produkcją bardziej złożonych zdań.
Inna sprawa, że jak masz takie solidne podstawy nabyte dzięki obcowaniu z językiem to później reszta to kwestia dosłownie chwili pracy poswięconej na samo zrozumienie tematu. Do tego dochodzi możliwosć komunikacji głosowej, a bez regularnego otwierania japy możesz pisać na poziomie prawie nejtiwa, ale mówić nie będziesz za cholerę. Ogólnie szkoły nie są potrzebne i wszystko można zrobić samemu, ale rozumiem też ludzi, którzy się decydują na inną droge.
>>
>nauczyłem się angielskiego z serialów i gier
>>
>>53687325
>nie nauczyłem się koreańskiego bo jestem tępym robakiem
>>
File: 1271195677293.jpg (39 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1271195677293.jpg
39 KB, 640x480
Anony Anony... poważna sprawa...

czy śniło wam się kiedyś, że uprawiliście segz ze swoją matką? poważnie pytam XXDDDD
>>
File: 1436380816774.jpg (66 KB, 500x699) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436380816774.jpg
66 KB, 500x699
>>53687444
>uczenie się koreańskiego
>>
File: lithuanians.webm (3 MB, 963x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
lithuanians.webm
3 MB, 963x720
>>53686848
>>
>>53687525
wypierdalaj na wykopki
>>
>>53687581
karaczan*
>>
>>53687581
>on się wstydzi
>>
t. b2/c1 i nie czuję w ogóle, jakbym się rozwijał dalej, mimo codziennego obcowania z językiem

iść na kurs czy złapać jakiś podręcznik
>>
File: char_50752.jpg (19 KB, 210x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
char_50752.jpg
19 KB, 210x240
>>53687525
skąd takie pytanie, zuchu?
>>
>>53687657
jebnij się w ten pusty łeb

a najlepiej o biurko

od razu podziała
>>
File: 1414682708463.jpg (97 KB, 1024x679) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1414682708463.jpg
97 KB, 1024x679
>>53687325
>nie umiej w angielski
>rodzice ci kupują playstation na 8 urodziny
>gierki są w 90% po angielsku
>mimowolnie naucz się języka grając w gierki
Dosłownie nigdy nie uczyłem się angielskiego nawet przez chwilę, a zawsze cierpiałem na "syndrom najlepszego z angielskiego w klasie" a teraz także i w grupie dziekańskiej
>>
>>53687679
szanuję mocno

https://www.youtube.com/watch?v=euM3kv24guQ
>>
>>53687679
bo raz mi się sniło. oprócz seksy ze zwierzętami, albo z małymi. to najbardziej mnie zastanowiło. i się pytam czy to normalne.
>>
>>53687785
żbsz to mam to intro jako dzwonek w telefonie
>>
>>53687808
za dużo pornoli oglądasz zuchu
>>
>>53687762
>Dosłownie nigdy nie uczyłem się angielskiego nawet przez chwilę, a zawsze cierpiałem na "syndrom najlepszego z angielskiego w klasie"

Jak ja to dobrze znam.
>>
>>53687808
nie
>>
File: 1442258706464.jpg (122 KB, 845x740) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442258706464.jpg
122 KB, 845x740
>>53687762
Póki nie trzeba mordy otworzyć na lotnisku.
>>
>>53687850
i ja też
>>
>>53687886
Bycia spierdonem w to nie mieszajmy :^)
>>
>tug już nigdy nie obejrzysz hypera z kolegami
https://www.youtube.com/watch?v=nR6xKRth2ow
>>
>>53687816
weź bo już nie mogę bardziej szanować

masz tak czasem, że specjalnie nie odbierasz żeby tylko posłuchać?
>>
>>53687886
Raz na uczelni zaczepił mnie jakis student z wymiany, prosił o wypełnienie ankiety. Machnąłem, rozmowa potoczyła się trochę dalej, a ja po ~5-10 minutach się zorientowałem, że regularnie wplatam "fuck"-i i "shit"-y do zdań, a reszta grupy (tzn. ta reszta, której znajomosc angielskiego przekroczyła poziom przeciętnej ameby) cos krzywo na mnie patrzy. Uczenie się angielskiego z gier rozwinięte uczeniem się angielskiego na 4chanach ma swoje złe strony.
>>
>>53687717
niemiłe żbsz
>>
Ja to nawet myślę nie raz po angielsku.
>>
>>53688167
kek
>>
>>53688002
a faktycznie zdarza mi się zwlekać
szkoda, że już takich kreskówek nie grają. pieniężne gówno było
>>
>>53688167
Po prostu żeś cham i prostak, po polsku też pewnie joby i kurwy wszedzie wplatasz
>>
>>53688399
Wręcz przeciwnie. Tzn. zdarza mi się jak konwersuję sam ze sobą, tak prywatnie, ale w towarzystwie unikam jak ognia.

Ale cham i prostak to jednak jestem, nie zaprzeczę.
>>
>>53688399
>>53688488
ładna seria
były jakieś badania pokazujące, że w każdym języku ma się nieco inną osobowość
>>
File: comf.jpg (366 KB, 2048x1536) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
comf.jpg
366 KB, 2048x1536
>>53688167
A tak to i ja mam, ale raczej przez muzykę. Wchłaniam też slang jak gąbka.
Bardziej mi chodziło o to, że jak się tylko gra w g*erki i ogląda filmy to zdolnosć do produkcji mowy ssie kule nawet jak jestes dobry w pisaninie i potrafisz czytać ze zrozumieniem poważniejsze książki. Nawet nie o brzmienie chodzi co o to, że ma się po prostu to niewyćwiczone. U mnie np. wychodziło takie poprawianie się co chwilę do pewnego momentu, aż się za to nie wziąłem oddzielnie. Pierwszy raz płynnie gadałem po angielsku jak się najebałem więc może dochodzi do tego też spierdolenie, ale pewne rzeczy po prostu trzeba często robić.
>>
>Nowy komendant główny policji wchodzi do gabinetu
>Od razu opierdala poprzednika za zbytnią rozrzutność, bo po co wideokonferencje, zagłuszacze i inne zabezpieczenia
Ja pierdolę
>>
>>53688736
żbsz, to nawet po dłuższym nieodzywaniu się do nikogo po polsku czuję jakby mi mowa zanikała i muszę się poprawiać co jakiś czas... z angielskim miałem tak samo - drugie piwo poprawia nie tylko płynność ale i akcent. a od kiedy gram w project reality i dość regularnie muszę korzystać z angielskiego w mowie, płynność się poprawiła
>>
>>53688794
JEBAĆ PSY
>>
>>53688888

shit get t b h
>>
>>53688794
NIENAWIŚĆ DO POLICJI TAK ZOSTAŁEM WYCHOWANY
>>
Who /sarmatian/ here ?
>>
posting in dubs-collecting polish autist thread

if dubs, poland a shit
>>
>>53688888
What a boring post. You dont deserve those 88888.
>>
>>53689032
if dubs Bulgaria a shit gets nuked into oblivion
>>
jak dubsy to polska gowno
>>
POLSKA DLA POLAKÓW
>>
>>53689032
>>53689098

damn miss by one
>>
File: 200px-Libertycap.jpg (13 KB, 200x271) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
200px-Libertycap.jpg
13 KB, 200x271
DROGA JAK KAŻDA INNA
>>
>>53688888
treść taka sobie, ale szanuję przyniesienie tego zwycięstwa do /polski/
>>
if doobs thun poland balongs to oyorlond
>>
>>53689098
Polska gÓwno, educate yourself you pleb.
>>
si dubs Polonia pertenece a España
>>
File: 1426494905588.jpg (1 MB, 1452x1599) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1426494905588.jpg
1 MB, 1452x1599
>>53689032
>>53689098
>>53689229
>>53689290
>>
if dubs then poland gets rekt by czechia and become our eternal slaves
>>
>>53689301

Even God knows Poland a shit and he wouldn't burden us with your gowno lands ;_;
>>
File: 1452625455196.gif (1015 KB, 500x278) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452625455196.gif
1015 KB, 500x278
>Nigdy nie będziesz japońskim
>>
>>53689341
>>
Jak duble to kto nie z polski wypierdala
>>
File: zheravna-costumes1.jpg (182 KB, 332x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
zheravna-costumes1.jpg
182 KB, 332x500
>>53689389
>2016
>Bulgarian people still wear this
>>
File: rejectionchick.gif (3 MB, 300x202) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
rejectionchick.gif
3 MB, 300x202
>>53689408

kek
>>
File: into space.jpg (746 KB, 3200x4000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
into space.jpg
746 KB, 3200x4000
>>53689545

>2016
>polish people still think they're gonna wear this
>>
>>53689606
Is Poland the only commie state that Russia didnt shoot to space?
>>
>>53689545
ale to jest fajne żbsz
>>
>>53689606
We actually do.
I'm even wearing it right now.
>>
hi where are the pierogi :DD
>>
>>53689606
>he doesn't know
>>
>>53689606
>says Bulgaria
>>53689099
dubsy mówia prawdę
>>
>>53689735
Is Macedonia really this poor?
https://youtu.be/xXtTuCpBv8g
>>
>>53689672

they tried
>>
>>53689802
top qt
>>
File: Poland in space.jpg (64 KB, 242x630) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Poland in space.jpg
64 KB, 242x630
>>53689672
мoля тe
>>
>>53689819
szutka to jeszcze gorsze getto niż mają na słowacji. zabawne, że centrum skopje stara się przebudować w lanserskie miasto aleksandra wielkiego, a pod bokiem mają to gówno
a w ogóle to polecam obejrzeć księgę rekordów szutki
>>
>>53689918
Ayyyy, good job. Interkosmos, helping backwards countries like Poland and Bulgaria go to space since 1967.
Even Mongolia has a spaceman, Jügderdemidiin Gürragchaa.
>>
>>53689819
clip seems to be filmed here
https://en.wikipedia.org/wiki/%C5%A0uto_Orizari_Municipality

it's the gypp ghetto
the places where we live are probably typical of other ex-yu places me thinks i.e. second world commieblocks etc
>>
>>53689918

>born in ukraine

kek ok
>>
File: image.jpg (84 KB, 403x487) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
84 KB, 403x487
How is life in Nowy Sącz?

My company wants to relocate me there but I'm a bit worried about having problems because I'm a German Arab, I also don't speak Polish.

My boss says I look like someone from south eastern Poland but I don't know if he's full of shit.
>>
>>53690096
>ukraine
kek
>>
>>53690198
He wants you dead desu.
>>
File: 1426739357526.jpg (225 KB, 682x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1426739357526.jpg
225 KB, 682x600
>>53690198
>because I'm a German Arab
>>
File: liberated shqip.png (6 KB, 275x246) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
liberated shqip.png
6 KB, 275x246
>>53690198

>I'm a German Arab
>>
>>53690198
It's horrible, don't go there. They'll kill you on sight.
>>
>>53690198
http://www.roksa.pl/len/anonse.php?miasto=Nowy+s%C4%85cz

you should do fine
>>
>>53686769
No, bo ten, chciałem powiedzieć, że to moda z 2009 i czas to zmienić.
>>
Chce mi się srać ale nie chce mi się wstać.
>>
>>53690808
~adam mickiewicz
>>
>>53690295
>>53690248
Is it really that bad or are you meming? I've only been to Warsaw and Kraków so far and didn't have any issues there, the pay would be very good but it's not worth it getting beat up by Bydlos.
>>
>>53690560
ale przecież wszyscy lubią to co znają. znamy pałowanie do dubli, niech tak zostanie
>>
>>53690856
Not memeing m8. It's like the worst parts of Łódź put into a whole city. Can you dodge that somehow?
>>
>>53691167
Thanks, yeah dodging it is no problem. Just means I won't get promoted.
>>
File: 1412100518754.gif (73 KB, 800x545) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1412100518754.gif
73 KB, 800x545
>>53686369
the Ukrainian one looks Asian
>>
>>53686369
one will suck your dick for 30$, the other for free
now guess which one ;^)
>>
>>53686832
poza szkołą też się nie nauczysz. wystarczy tylko oglądać filmy i seriale i shitpostować
>>
>>53690856
>Bydlo
You are the bydlo, arab german lol
>>
co dzisiaj pijecie?
>>
>>53691503
No probs, m8.
>>
>>53691939
>>
>>53691939
Wodę. Kranową.
>>
>>53691167
kurwa typie byłes kiedy w sączu

najlepsze miasto żbsz
>>
>>53692128
ale że od tego można dostać kamienia nerkowego to ty wiedz
>>
>>53691939
gówno, jak wszyscy
>>
>>53692197
Słyszałem tylko o sraczce żbsz.
>>
>>53692225
zuch z Wileńszczyzny?
>>
>>53691939
Kawę.
>>
>>53692268
moja siostra piła za dużo i tak to się skończyło

możesz sprawdzić na necie jak mi nie wierzysz
>>
Moja kopia Devil May Cry 3 sie zjebala a mi sie nie chce reinstalowac.
RIP
>>
>>53691939
byłem u dziadka na imieninach
piłem tam wódkę, likier, wino malinowe i chyba jakąs przepalanke
wróciłem do domu i przypomniałem sobie o jegermaisterze w zamrażarce, wypiłem 5 szybkich szotów
czuje że zaraz wyląduje albo z głową w kiblu albo w 4 gestosci
przyslicje pomoc
>>
File: 1426284301410.jpg (55 KB, 800x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1426284301410.jpg
55 KB, 800x800
>>53692429
>>
>>53692464
o co ci chodzi anon
>>
>>53692327
Hahahahaha najebał się.
>>
>>53692082
>IPA
mój goryczkowy przyjaciel
>>
File: 1416864531833.png (8 KB, 604x608) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1416864531833.png
8 KB, 604x608
>>53692540
>>
>>53692589
co do kurwy po co to postujesz jprdl
>>
File: 1411394162634.png (13 KB, 640x710) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1411394162634.png
13 KB, 640x710
>>53692622
>>
Przegryzlem sobie warge.
>>
http://pikio.pl/petru-grozi-partii-razem-sadem-za-publikacje-mema/
Przez rządy PO, polska to gówno.
Może pis to zmieni
>>
>>53692678
>>
>>53692744
PO nie było dobre ale jakoś się toczyliśmy
teraz kurs złotego leci na ryj a policja i koscioł robia co chca
nie ma to jak PIS
>>
>>53692744
DRAMAT KURWA
>>
File: murzyn565006432.gif (2 MB, 300x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
murzyn565006432.gif
2 MB, 300x300
>>53692744
>>53685147
>>
>>53692809
Ja nie zauważyłem żadnych zmian, było jak jest.
Poza dwoma wyjątkami, benzyna jest tańsza i ludzi więcej w kosciele widze.
>>
>>53692744
>polska to gówno
>dubsy

>>53692833
>kolejne dubsy

a-ale /polska/ jest za mała żeby uprawiać magię memiczną
>>
>>53692809
Po rozjebało gospodarkę tak, że nie ma czego zbierać.Zadłużenie większe jak za PRL.
>złotówka leci na pizdę
>lekkie kryzysy na całym swiecie, nawet w Chinach.
>byl tam Duda
>wszystko wina PiSu
>>
File: 1395427624299.gif (428 KB, 170x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1395427624299.gif
428 KB, 170x240
>>53692809
to
ostatnio mi kurwa wbił odział paladynów i musiałem laptopa wyjebać za okno żeby hentaiców nie znaleźli, a i tak dojebali 100 zdrowasiek bo "mi się przyda" śmiecie jebane
>>
>>53688736
ale prosze nie srać archiwum nazwami plików bo się potem głupio linków szuka
>>
File: 1408203089003.jpg (54 KB, 366x493) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1408203089003.jpg
54 KB, 366x493
>>53692744
>memy w wiadomosciach

kurwa co za czas by zyc XDDDDD
>>
>>53692958
a, to u ciebie ostatnio byłem z ziomkami na bazie
niech no cię kurwa znowu przyłapię na zbereźnosciach, to normalnie tak ci dopierdolę ze 'smite evil' że się nie pozbierasz do przyszłych swiat. Pilnuj się gagatku, jestes na liscie obserwowanych przez Prałata. DObrze ci radzę, nie wpadnij znowu
>>
File: 1442663204475.jpg (68 KB, 579x579) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442663204475.jpg
68 KB, 579x579
Wypierdalajcie z tym PiSem i PO. Cały wieczór był spokój i musiał ktos mordę otworzyć.
>>
>>53692958
Ja piszę z obozu pracy, bo katalog z nagimi łódkami znaleźli.
>>
Jeśli dubsy to polska to gówno do kwadratu.
>>
>>53693086
Dubsy otworzyły puszkę pandory

>>53692744
>>53692833
>>53693066

Duda czyni Cuda
>>
>>53692739
Dolną?
>>
>>53692739
Tak.
>>
File: 1451857130061.jpg (192 KB, 605x945) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451857130061.jpg
192 KB, 605x945
>>53693067
ja tak t-tylko żartowałem, nawet śmieszne o-obrazki chwalące bohaterów narodowych mam i regularnie p-postuję, żeby zanosić dobrą nowinę, widzi Pan p-panie Komisarzu
>>
>>53693067
pierdolę prałata (specjalnie z małej), a sam imperator kaczyński (również specjalnie z małej) robi mi loda
>>
File: a75.jpg (29 KB, 680x486) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
a75.jpg
29 KB, 680x486
Poszedłem na chwilę obejrzeć film, a tu już wykopki przyszły i zawaliły fred pierdoleniem o PiSie. Ehh ile czasu zanim im się odechce zuchy?
>>
File: wtf.gif (2 MB, 280x202) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
wtf.gif
2 MB, 280x202
>>53693166
https://www.youtube.com/watch?v=ZvDnWk-5U3Y

Dubsy za zmianę polski z gówna zrobionego przez PO w wielką polskę za rządów pis.
>>
>>53693270
>>
BEDZIE WAS PIS RUCHAL W DUPE
BEDZIE WAS PIS KURWA DYMAL TAK JAK WAS PLATFORMA NIE DYMALA
TA KURWA
TEN JEBANY KARAKAN KACZYNSKI SMIEC
>>
>>53693296
to pogadajmy o sraniu
macie tu robaki prawdziwą kurwa toaletę, washlet i DWIE ROLKI, nie to w co jakimś pierdzidołku europy wschodnio wschodniej
>>
File: washlet.jpg (838 KB, 4320x3240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
washlet.jpg
838 KB, 4320x3240
>>53693638
a tak dobrze czuć że i obrazek wysrało
>>
>>53692809
>teraz kurs złotego leci na ryj
Za łganie i oczernianie skazuje cię na smierć.
Wykonać bezzwłocznie.
>>
File: CTVI9ZYWoAAex5R.png (217 KB, 450x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
CTVI9ZYWoAAex5R.png
217 KB, 450x600
>>53693296
Wiesz co robić
>>
>>53693296
>ile czasu zanim im się odechce
Nigdy im się nie odechce, to niereformowalny typ.
>>
>>53693696
>instrukcja jak używać kibla
>>
>>53692744
Chuja wiesz o tym jak jest i było w kraju, jesteś po prostu kolejnym typowym człowiekiem utrzymywanym przez rodziców lub pracującym na kasie w Biedronce.
>>
File: ddc9145656_pis[1].jpg (73 KB, 333x333) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ddc9145656_pis[1].jpg
73 KB, 333x333
>>53693741
>>53693296

Przepros
>>
>przez parę godzin dobrze po osiągnięciu masy krytycznej politycznego pierdolenia i wkurwieniu przemysłu /polskiego/
>znowu kurwy od polityczki napierdalają
WY
PIER
DA
LAĆ
>>
File: 1359893551643.jpg (14 KB, 317x309) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1359893551643.jpg
14 KB, 317x309
>>53693787
>memy.pl
>>
>>53693879
>>>/r/polska
>>
>>53693296

Jaki film zuchu?
>>
Wiecie co robic.
>>
>>53693827
>>53693879
ale wy wiecie, że coś takiego tylko ludzie rozjusza, nie?
>>
>>53693827
Po prostu sypmy młotkiem aż się odpierdolą.
A zuchy ze zmiennym IP postować co chcecie, byle ich wygonić.
>>
File: 1442438897701.jpg (27 KB, 257x306) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442438897701.jpg
27 KB, 257x306
>>53693741
Nie odpowiadać na pol*tyczkowe posty. Kiedys się znudzą.
>>
>>53693861
Tylko polskie memy.Bo każdy Polak ma polski organizm i wszystko co obce mu szkodzi.
>>
File: 1392612509849.jpg (41 KB, 455x406) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1392612509849.jpg
41 KB, 455x406
>>53693957
>>
File: 52145473_p0.jpg (419 KB, 600x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
52145473_p0.jpg
419 KB, 600x800
POTWOROLOSZKI
>>
>>53694042
>>
>>53694069
SCALY CLOAKA
>>
>>53693931

Mandarynki
>>
>>53694114
>>
>>53694072
O dzieki za przypomnienie.
Dajcie no memy z kaczyńskim i macierewiczem jako space marines.
>>
File: 1444410390836.jpg (507 KB, 2941x1654) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444410390836.jpg
507 KB, 2941x1654
>>53694069
>>
>>53694152
>kaczyńskim i macierewiczem

KUUUUUUURWA WYPIERDALAĆ Z MOJEGO 4CHANA WYKOPKI REEEEEEEEEEE
>>
proponuję zacząć zakładać polityczną polską na /pol/...
>>
>>53694114
.
>>
>>53694114
..
>>
>>53694114
...
>>
File: 1438496423370.png (603 KB, 617x724) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438496423370.png
603 KB, 617x724
>>53694069
A może być straszny yōkai?
>>
>>53694114
....
>>
>>53694114
.....
>>
File: r0.jpg (1 MB, 500x7240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
r0.jpg
1 MB, 500x7240
>>
>>53694331
Anime.
Dajcie no Dudę w wersji anime :D
>>
>>53694114
......
Best
>>
>>53694409
łap
https://www.youtube.com/watch?v=xVDur6QA2OM
>>
>>53694114
>>
>>53694409
https://www.youtube.com/watch?v=zTuYXZSW6rE
>>
N O R G E
O L U S O
R U
G S
E O
>>
>>53694409
Leci
https://www.youtube.com/watch?v=zTuYXZSW6rE
>>
>>53694546
chibi kinia jest jeszcze słodsza od wersji prawdziwej
wsadzałbym w nią mój penis, jesli wiesz o co mi chodzi
>>
>Minister finansów Niemiec Wolfgang Schaeuble zaproponował w sobotę, aby w razie konieczności wprowadzić w Unii Europejskiej dodatkowy podatek na benzynę w celu uzyskania środków finansowych na rozwiązanie problemu imigrantów napływających do Europy.
>"Powiedziałem, że jeśli w narodowych budżetach finansowych oraz w budżecie europejskim zabraknie środków, to ustalmy na przykład, że wprowadzamy podatek w określonej wysokości od każdego litra benzyny" - powiedział Schaeuble w wywiadzie dla weekendowego wydania niemieckiej gazety "Sueddeutsche Zeitung".
kurwa, co?
>>
>>53694409
>>53694467
>>53694534
>>53694546
>:D

Dobra zuchy straciłem nadzieję. Nie odratujemy tego fredu. Debile z wykopu się ugościły i nie chcą wypierdalać do siebie. Powodzenia zuchy w walce z pisowym spamem, ja idę spać.
>>
>>53694684
pb 95 za 8zł/litr kiedy?
>>
>>53694684
Jeśli ktoś jeszcze ma wątpliwości co do tego, że świat jest odgórnie sterowany to jest jebanym idiotą
>>
>>53694684
>>53694796
>>53694834
P*LITYCZKA DO GAZU
>>
File: 1442242610582.jpg (97 KB, 1327x995) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442242610582.jpg
97 KB, 1327x995
>>53694715
Trzeba wybłagać Hiro o bany za tostowanie po polsku desu.
>>
>>53694684
Rano słuchałem na jedynce jakie jeszcze cyrki nawymyślali. Polityka spójności i przynajmniej nasze (powstał dokument w którym polska jest wymieniona z nazwy jako kraj któremu można odbierać pieniądze) dopłaty do rolnictwa idą się jebać.
jest też już konkretnie wiadome że jeżeli jakieś środki nie będą wykorzystane, to przepadają bezpowrotnie i idą na uchodźców.
>>
>>53694796
dzisiaj znieśli sankcje iranowi, a to oznacza że może już handlować ropą i wróciły zamrożone aktywa.
raczej zapowiadają się dalsze spadki. przynajmniej w najbliższym czasie
>>
>>53694901
>cena benzyny wpływa dosłownie na każdy aspekt twojego spierdolonego życia bo koszta transportu
>polityka
jebnij ty się w łeb kurwo pierdolona
chcesz żeby chleb kosztował 5 złotych? bo w ten sposób dostajesz chleb kosztujący 5 złotych
>>53694973
no i dobrze. Zresztą, ja z moją piździaweczką 1.2 to nawet aż tyle nie bulę za benzynę, ale przy zarabianiu trochę ponad najniższą krajową to i tak duża ulga jak się zalewa więcej benzyny za tego samego jagiełłe
>>
File: Tired Sadfrog.png (111 KB, 306x306) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Tired Sadfrog.png
111 KB, 306x306
>>53694684
>Zatankuj za 0.99
>Zapłać
>Zatankuj za 0.99
>Zapłać
>Zatankuj...
>>
>>53695115
czy to ten słynny anon-debil?
>>
>>53695071
>ja z moją piździaweczką 1.2
też mam 1.2. po mieście wpierdala i 9 litrów.
miałem parę lat temu citroena 3.0. palił 11.
bez sensu...
>>
>>53695210
ciężka stopa i mało wachlowania biegami?
>>
>>53695210
to ty chyba nie umiesz jeździć za bardzo bratku
mi max zjada 7 w miescie, a na dłuzszej trasie to koło 5.5
>>
>>53695255
>ciężka stopa i mało wachlowania biegami?
ja wiem? jeżdżę przepisowo i zwykle do 3000rpm.
buda trochę duża jak na ten silnik
>>
>>53695115
przepraszam co
>>
File: CK4AO6TWoAAs8vb.jpg (9 KB, 250x238) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
CK4AO6TWoAAs8vb.jpg
9 KB, 250x238
>>53695290
ty. driver...
>>
>>53695344
a to chyba, że tak
>>
>>53695428
no koleżko, jak ci 1.2 wypija 9 litrów w miescie to albo masz cos pierdolnięte z autem albo nie do końca ogarniasz dynamikę jazdy/swoje auto. I nie mówię tego ironicznie. Skoro uważasz że jeździsz w porządku to może trzeba by sprawdzić pompe/zbiornik?
>>
>>53695534
jeżdżę krótkie dystansy, często na niedogrzanym silniku, nierzadko po korkach.
mówię, że w najgorszym wypadku opierdala 9. latem było to około 8. w trasach pali normalnie koło 6l.
tęsknię za cytrynką ;__;
>>
File: 1450762181743.jpg (242 KB, 849x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450762181743.jpg
242 KB, 849x1200
zdeh
>>
paliwo się skończyło
>>
File: 1436390895975.gif (2 MB, 480x481) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436390895975.gif
2 MB, 480x481
gierki na Steamie po 4,50 zł za euro

RRRRRRRRREEEEEEEEEEEEE
>>
>>53696986
>karmienie parowego żyda
ishgdygy
>>
>>53696986
netflix podrożeje
>>
>>53696986
zlotowki na steamie kiedy
>>
>>53697416
nigdy bo gruba świnia Gaben musi mieć pieniądze na japońskie figurki z anime
>>
File: 137493504134.jpg (106 KB, 618x411) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
137493504134.jpg
106 KB, 618x411
>>53696986
>gie*ki
jebany plebejuszu tylko na to zasługujesz
>>
>>53697416
nigdy bo kogo obchodzi jakaś egzotyczna waluta z afryki
>>
>>53697416
i może jeszcze obniżenie cen do akceptowalnych
>>
>>53697416
>was trzeba ruchać jebać i na was zarabiać
>wy głupie chuje wy

nigdy bo się wkurwił na polaków
>>
File: 3426237.gif (247 KB, 469x313) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
3426237.gif
247 KB, 469x313
>>53697847
>tug głosowałeś na dwunogeła bo był całkiem świeżym memem ale miał niespełna 0,37% poparcia

ech zuchy
>>
Eh, spojrzałem w mój portfel i zostało mi 3.45 euro. Czy mogę za te pieniądze otworzyć biznes w Polsce?
>>
>>53698457
tak ale poczekaj do poniedziałku jak gospodarka jebnie
>>
>>53698457
koniecznie we wschodniej
>>
>>53698457
sorry anon, ale za taką kasę to se nawet kebsa nie kupisz
spłac długi
>>
>współlokatorzy fikają o jakieś smuty
>zmiażdż ich werbalnie w kilka sekund
>siedzą cicho jak myszki

tak się wygrywa, Polaczki
>>
>>53698812
zielonostrzałkuj calosc, co ci szkodzi?
>>
>>53685040
czy każdy Polak w polskich threadach jest fanem anime? Rozumiem, że anime było fundamentem 4chana, ale..
>>
>>53698900

S
R
A
M

N
A

A
N
I
M
E
>>
File: 1412714647939.png (224 KB, 277x599) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1412714647939.png
224 KB, 277x599
>>53698900
>>
>>53698900
ja nie przepadam
>>
File: 1451528185720.png (891 KB, 800x1132) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451528185720.png
891 KB, 800x1132
>>53698900
>..
Ale wybaczam, bo cyferki.
A *hińskie bajki oglądamy żeby uciec od rzeczywistości.
>>
>>53698900
obejrzałem kilka anime, przeczytałem kilka mang. Fanem bym siebie nie nazwał, ot sprawdziłem o co chodzi i z czym to się je, kilka mi się spodobało kilka nie, tyle w temacie.
Ale soundtrack z Bebopa to już od 2 dekad szanuje kurwa.
>>
>>53698721
No bez przesady, akurat na dużego kebaba mu starczy.

>>53698900
Ale co? To prawie tak, jakby komus wytykać, że ma czelnosć czytać książki czy komiksy dla rozrywki. Jak bardzo chcesz, możesz sobie poszerzyć listę o dowolne media.
>>
File: 1270431028682.jpg (27 KB, 300x273) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1270431028682.jpg
27 KB, 300x273
PSI > KOTI
>>
>>53699114
szanuję
>>
>>53699114

mądrze prawisz anone
>>
File: singing butler.jpg (29 KB, 500x337) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
singing butler.jpg
29 KB, 500x337
>>53699083
>soundtrack z Bebopa
oj jak szanuję
>>
File: 1368375922270.gif (2 MB, 346x194) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1368375922270.gif
2 MB, 346x194
>>53699114
Wiadomo. Wydry też są całkiem zajebiste.
>>
File: 1412716824951.gif (2 MB, 427x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1412716824951.gif
2 MB, 427x450
>>53699083
>>53699319
>szanowanie oczywistych zrzynek przez Yoko Kanno
https://www.youtube.com/watch?v=dwMtQ4sDpD4
https://www.youtube.com/watch?v=YCgHWWelUTE
>>
File: 154318432138.jpg (25 KB, 414x276) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
154318432138.jpg
25 KB, 414x276
>>53699389
borsuki też urocze
>>
https://www.youtube.com/watch?v=tRaC50B5eqg&t=0m16s
>>
>>53699680
no nie wiem kurwa czy to takie oczywiste zrzynki skoro ni chuja nie potrafię ich rozpoznać
also, jakosc != oryginalnosc
>>
File: 1423430767748.jpg (57 KB, 853x984) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423430767748.jpg
57 KB, 853x984
>>53699814
to sobie słuch sprawdź plebie jak nie rozpoznajesz OP Bebopa w pierwszym kawałku.
>>
>>53699680
o patrz, jak waitsa słucham od dawna i często, ale midtown mi uciekło z pamięci
>>
>>53699941
>pierwsze
>podobne do TANK!
hmmmmmmmmmmmmmmmmm
>>
File: 1412716641102.gif (1 MB, 263x368) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1412716641102.gif
1 MB, 263x368
>>53700018
zmieszaj z linkiem poniżej i masz, głucha pejo.
https://www.youtube.com/watch?v=Ii1tc493bZM
>>
>>53700156
nawet ktos tak głuchy jak ja słyszy że to co zaposotwałes ma zupełnie inne tempo i metrum od tanka
słabo anon
>>
>>53700216
słaba to była twoja stara wczoraj
>>
>>53700216
proszę
https://www.youtube.com/watch?v=EuAzPR0ACVw
>>
>>53700307
to już prędzej
>>53700282
twoja za to swietnie się spisuje, naprawdę, dawno nie jebałem takiego zdrowego i energicznego Milfa. Pozdrów ją ode mnie
>>
>>53699195
obligatoryjnie
https://www.youtube.com/watch?v=54VUL-ogl80
>>
File: eclipse field.jpg (86 KB, 1026x758) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
eclipse field.jpg
86 KB, 1026x758
https://www.youtube.com/watch?v=Ew3--XVFioU
>>
File: comf.jpg (366 KB, 2048x1536) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
comf.jpg
366 KB, 2048x1536
https://www.youtube.com/watch?v=msymG-0_5b8
>>
a co to te Anki i po co to komu?
>>
>>53701232
ładne
>>
File: 1419330650168.gif (72 KB, 160x160) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1419330650168.gif
72 KB, 160x160
https://www.youtube.com/watch?v=9iMs4tldCDc
>>
File: 1431695179115.jpg (92 KB, 509x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431695179115.jpg
92 KB, 509x720
https://www.youtube.com/watch?v=WhpT7Klunl0
>>
NIE SPAC

https://www.youtube.com/watch?v=ABqh9N-Mw5E
>>
File: 1419390021819.jpg (75 KB, 348x528) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1419390021819.jpg
75 KB, 348x528
>>53701623
https://www.youtube.com/watch?v=LuOLtLoTWtU
>>
File: 1402488844670.jpg (211 KB, 1274x871) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1402488844670.jpg
211 KB, 1274x871
>>53701623
https://www.youtube.com/watch?v=9EgLB1_FXqg
>>
File: 1326719190337.gif (2 MB, 441x207) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1326719190337.gif
2 MB, 441x207
https://www.youtube.com/watch?v=NY8IS0ssnXQ
>>
nowa nitka
>>
>chińskie ryciny to jeden z powodów dla których zdecydowałeś się złożyć papiery na studia artystyczne
W sumie jestem z tym ok. Przynajmniej jest zabawnie
A wy jak dużo kontroli nad własnym życiem przekazaliście autyzmowi ?
>>
Kurwa dochodzę
>>
>>53702576
>A wy jak dużo kontroli nad własnym życiem przekazaliście autyzmowi ?
poszedlem na informatyke

ale ludzie z prawdziwym autyzmem i tak sa ode mnie lepsi. skad oni znaja te wszystkie zaleznosci matematyczne ja nie wiem
>>
>>53702599
Możesz do środka pod warunkiem, że weźmiesz odpowiedzialność
>>
>>53702630
Nigdy nie byłem zły z matmy, ale pod koniec liceum to już wysiadałem, tak bardzo miałem dość tego przedmiotu. Szanuję ludzi którzy godzą się dobrowolnie uczyć tego dalej przez kolejne 4, czy ile tam lat, żeby wesprzeć ostęp techniki
Ale fakt faktem trzeba do tego mieć też nutkę jakiegoś wewnętrznego spierdolenia
>>
>>53702796
ja tam problemow z matma nie mam. zwykle calki, rr, czy inne podstawowe pierdoly sa w porzadku, ale "widzenie" schematow czy zastosowan dla zaleznosci wydawaloby sie z dupy to wysoki poziom autyzmu.
>>
>>53702698
co
>>
>>53702961
"Cum inside but only if you take reponsibility."
>>
>>53702961
No chyba ci nie będę tłumaczył podstawowych praw biologii
Dzieci wychodzą z pochwy anonku. To straszne ale prawdziwe
>>
File: 1290719223584.png (128 KB, 488x297) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1290719223584.png
128 KB, 488x297
nic już nie czuję, nawet wobec siebie. można na nowo się jakoś nauczyć tego czy już przepadło? emocje i takie tam. nie piszcie, że tabletki bo to chuj. pustka
>>
>>53703331
zrob se dziecko, pomaga
>>
>>53703331
Musisz znaleźć cośco sprawi, że znowu poczujesz. Potem wszystko powoli wraca.
>>
>>53703331
po prostu bądź sobą bzyjacielu.
>>
File: r462N.jpg (503 KB, 2996x2000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
r462N.jpg
503 KB, 2996x2000
>>53703415
trzeba jeszcze mieć z kim, pracuję nad tym... ale żeby mieć dziecko to też trzeba jakiegoś uczucia, bo po co skazywać następnego człowieka na mękę.
>>53703467
co to może być? czuję na sekundę i zapominam
>>53703501
yyou2

chyba gdzieś wypierdolę w ciepłe kraje, trochę kasy już odłożyłem. gdzie? i niech chociaż sceneria się zmieni. ale nie ucieknę chyba przed sobą nie wiem jak daleko. strach skąd on się bierze? nawet nie wie czego się boję. pustka to pewnie reakcja obronna
>>
chleb
>>53704366
>>53704366
>>53704366
Thread replies: 327
Thread images: 117
Thread DB ID: 449064[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.