[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Sverigetråden - Lördagsfestupplagan
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 351
Thread images: 151
File: lördagsfest.png (1 MB, 829x1189) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
lördagsfest.png
1 MB, 829x1189
>>
det är söndag
>>
Jag är olycklig.
>>
File: 1452544977126.gif (855 KB, 320x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452544977126.gif
855 KB, 320x240
>>53685002
Äta
Dricka
Kolla på
Spela
Lyssna på
Läsa (lol nörd)
>>
File: image.jpg (41 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
41 KB, 640x480
>13 cm
>>
File: 1452195442275.gif (666 KB, 245x245) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452195442275.gif
666 KB, 245x245
>>53684914
imgur.

http://imgur.com/lbOq5ft
>>
File: mdongo vs SNSD.webm (489 KB, 202x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mdongo vs SNSD.webm
489 KB, 202x360
>>
File: min-fv-på-bilden.gif (3 MB, 960x540) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
min-fv-på-bilden.gif
3 MB, 960x540
>>53685100
>>
File: image.png (265 KB, 334x393) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.png
265 KB, 334x393
>>53685100
Fy fan vad äckligt
>>
File: 84.jpg (26 KB, 300x100) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
84.jpg
26 KB, 300x100
>>53685090
>>
File: 1429021026657.jpg (45 KB, 447x604) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1429021026657.jpg
45 KB, 447x604
>>53685130
Bevis på at mannlinger er sinte pga höyden.
>>
File: 1440550859079.png (557 KB, 1013x676) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440550859079.png
557 KB, 1013x676
Fy fan vad jag hatar svenska tjejer. Degenererade jävla horor som bara bedrar och ljuger. Det enda de bryr sig om är sig själva och sin jävla "lycka" vilket innebär en lina från en pundares kuk eller varför inte en resa in till ghettot. Jag gillar faktiskt terroristerna för de dödar iallafall bort skräpet, nbögarna, från samhället. Hell fucking Seger.
>>
File: 1449436810892.jpg (191 KB, 624x416) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449436810892.jpg
191 KB, 624x416
så jävla hungrig
>>
Breva gubbrock.
>>
>>53685100
homo
>>
File: 1418674067455.png (126 KB, 530x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1418674067455.png
126 KB, 530x450
>13 cm
>>
>>
>drömde jag antastade en motvillig fälla

Är inte ens böq favä.
>>
>>53685230
Sådana där mackor är så grisiga att äta
>>
>>53685230
var är bacon?
>>
File: 1416445995915.jpg (18 KB, 259x253) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1416445995915.jpg
18 KB, 259x253
>>53685200
>13 cm
Var var ni när langrennslopnorsken erkände sin lilla snopp?
>>
>>53685230
>gjorde en smörgås med rågbröd ost och medwurst
Är rågbröd det bästa brödet?
>>
File: (´・ω・`).webm (85 KB, 440x330) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
(´・ω・`).webm
85 KB, 440x330
>>53685100
Avliva dig själv
>>
File: 1449465780121.jpg (530 KB, 3000x2000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449465780121.jpg
530 KB, 3000x2000
>>53685294
>>53685310
>>
>>53685350
Nä dra åt helvete vilken grisvidrig människa
>>
>>53685374
VAR ÄR BACONET, LÄGG TILL BACON!
>>
Snabb fråga; Är er slaka qk längre än era fingrar?

t. slak qk längre än mitt långfinger
>>
>>53685327
>langrennslopnorsken

Jeg er jo ikke han. Men ja, jeg har ikke stor snopp.

Jeg er iaf ikke mannling :^)
>>
TAIWAN NUMBA WAN
>>
File: 14334432434.jpg (743 KB, 1126x1091) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14334432434.jpg
743 KB, 1126x1091
Borde ha köpt glass.

Fan också.
>>
kallt ute
>>
>>53685100
tidsstämpel
>>
>>53684915
https://youtu.be/a7Y2R82yPJw
>>
>>53685428
Är snoppen feminin?
>>
>dkn är borta från tråden i 1 dag

missar 13cm

Snälla berätta.
>>
>>53685427
Nej, slak är bara lika lång som lillfingret för mig.
>>
>>53685470
Snopper er ikke feminine anon.
>>
>>53685471
var bokstavligen tråden innan denna
>>
>>53685471
Misaka tror sin 13cm kuk är stor
>>
>>53685439
aa
>>
>>53685471
qringlan brevade snopp så nu vet vi varför han blev cuckad och sen dumpad
>>
File: 1451673715917.jpg (156 KB, 548x966) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451673715917.jpg
156 KB, 548x966
>>53685439
>>
>>53685471
SIDFs cuck är endast 13 cm
>>
>>53685471
se
>>53685512
>>
>>53685494
>Snopper er ikke feminine anon.
jo??? vissa
>>
File: 14404230820.jpg (151 KB, 1080x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14404230820.jpg
151 KB, 1080x720
>13 cm

Norge är över.
>>
>>53685584
Haha aa
>>
>>53685584
haha idiot
>>
>>53685593
haha aa
>>
Du seedar väl efter dig, anon?
>>
>>53685593
Min är 12 cm.
>>
File: 1450214499898.jpg (400 KB, 1272x1152) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450214499898.jpg
400 KB, 1272x1152
>13cm
I dont even know who your making fun of or why but I'll join in
>>
File: 1441550241761.png (1 MB, 829x834) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441550241761.png
1 MB, 829x834
>min snopp är 13 cm
>>
>>53685435
breva sås
>>
File: IMG_1726.jpg (65 KB, 267x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_1726.jpg
65 KB, 267x400
>13 (tretton) cm
>>
>>53685657
Är inte kommunist.
>>
>>53685657
>svensk och engelska blandat
Hoppas den ansvarige begår korsord.
>>
>>53685657
hehe aa mm
>>
>>53685563
Grejen med bilden?
>>
>>53685713
men din är ju endast 14...
>>
>>53685696
Söt kille om man bortser från septumringen.
>>
>>53685774
/brit/
>>
File: 144032420202.gif (500 KB, 496x371) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
144032420202.gif
500 KB, 496x371
>Hahaha ja, jag har 13cm kuk.
>Vad menar du att du vill studera afrikansk kultur älskling?
>>
>>53685805
haha aa
>>
>>53685808
Jag läser aldrig brit. Förklara är du snäll.
>>
File: 145135354396.jpg (24 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
145135354396.jpg
24 KB, 600x600
https://www.youtube.com/watch?v=NHeecBsC2ik&feature=youtu.be&t=4726

>det är ett Joe snackar om STORA SVARTA-avsnitt

Alltså ett helt vanligt avsnitt
>>
File: 1449934013071.jpg (283 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449934013071.jpg
283 KB, 1920x1080
>>53685799
>14
+4,5 :3
>>
File: känns bra man1.png (1 KB, 141x30) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
känns bra man1.png
1 KB, 141x30
>>53685657
Har alltid haft för mig att det är uppladdningen man blir pingad för, så jag tar alltid bort direkt när nerladdningen är klar. Antagligen stämmer inte det, men vafan, jag har inget att förlora på det. Speciellt nu när jag har VPN med torrent proxy.
>>
>>53685874
Kev
>>
File: mememe.webm (3 MB, 960x540) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mememe.webm
3 MB, 960x540
>>53685707
Nekopara
>>
File: 1451101548906.jpg (77 KB, 540x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451101548906.jpg
77 KB, 540x960
>>53685874
Kev
>>
File: 4832492.png (55 KB, 642x199) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
4832492.png
55 KB, 642x199
>storlekscuckar
>>
File: 1451342340915.jpg (3 MB, 6706x7124) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451342340915.jpg
3 MB, 6706x7124
>det finns faktiskt folk som uppskattar brutalism inom arkitektur

skakar mitt huvud
>>
>>53685967
Du kan inte lura mig, 14cm. Jag vet mer än vad du tror.
>>
File: utorrent.png (14 KB, 478x365) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
utorrent.png
14 KB, 478x365
>>53685657
inte men den internet jag har
>>
>>53685991
t. på beställning av organisationen förenta småkukar
>>
>>53685970
Cidercucken
>>
>>53685984
Är detta porr?
>>
>>53686044
>inte men den internet jag har
inte med den här nättet jag har
>>
File: 1452630254326.jpg (42 KB, 327x316) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452630254326.jpg
42 KB, 327x316
>>53685682
13
CM
>>
File: 1391522088395.gif (871 KB, 245x230) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1391522088395.gif
871 KB, 245x230
>>53685991
>Kvinner
>Rapportere sannheten

haha aa
>>
>>53685657
Gullig ratio.
>>
>>53685970
>>53685986
fattar inte favä
>>
>>53686054
har Kev med cider att göra? är det en gröntext?
>>
File: 1452664640576.jpg (10 KB, 249x241) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452664640576.jpg
10 KB, 249x241
Grabbar, låt oss starta detta

>13
>cm
>>
File: mememem60.webm (3 MB, 960x540) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mememem60.webm
3 MB, 960x540
>>53686114
Musikvideo
>>
File: 1443619876098.jpg (13 KB, 325x216) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443619876098.jpg
13 KB, 325x216
>13 cm
>>
File: 42398429834.jpg (42 KB, 551x395) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
42398429834.jpg
42 KB, 551x395
>>53686010
Plebej.

https://vimeo.com/93963469
>>
>>53685435
>dkn köpte steam version utan att veta att steam har tagit bort alla sex delar
BARA
>>
File: 1452923525832.jpg (214 KB, 1080x848) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452923525832.jpg
214 KB, 1080x848
>dkn endast 15cm
b-bör jag vara orolig?
>>
File: image.jpg (66 KB, 368x425) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
66 KB, 368x425
>13 cm
>>
>LE 13 CM XD
När kommer tråden sluta vara så barnsliga och växa upp?
>>
File: Me!Me!Me!.gif (2 MB, 500x281) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Me!Me!Me!.gif
2 MB, 500x281
>>53686232
Lel ladda ned den bara?
>>
>13cm
Vafan är detta för nytt episkt jagjag?

t. Min första tråd för dagen
>>
>>53686263
>t. liten benis
>>
>>53686163
Det är ju hela bilden som är rolig din autist, ansiktsuttrycket, hans ställning osv
>>
File: 1443885192882.png (67 KB, 616x596) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443885192882.png
67 KB, 616x596
>>53686216

>gråa betongblock är estetiskt tilltalande

https://vimeo.com/112655231
>>
>>53686286
en norrman sa att hans penis var 13cm, vilket han påstår är normalt i norge.
>>
File: 1449162374785.png (211 KB, 327x316) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449162374785.png
211 KB, 327x316
>13 cm

>>53686039
haha m

du får bara ett m
>>
>>53686293
Har 20cm om du vill så gärna veta
>>
File: image.jpg (429 KB, 1560x1059) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
429 KB, 1560x1059
>13 cm kek
>>
>>53686295
ja men vaddå "kev"?
>>
File: 1425828982195.png (1 MB, 1275x715) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1425828982195.png
1 MB, 1275x715
Alla ni som gnäller över att inte ha en fv, skulle ni kunna tänka er att dejta en feminist?
>>
File: 1443806560082.png (526 KB, 718x544) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443806560082.png
526 KB, 718x544
>13cm

Var var ni när Norge-anon blåste sig själv ur tråden?
>>
udda: ta en snus
jämna: ingen snus förräns imorgon.
>>
>>53685657
>dkn elräkningen kommer vara skyhög denna månad efter att ha försökt få ett bra seed/peer-förhållande hos bögporrtrackern
>>
>>53686348
Snubben heter kevin, kev.
>>
>>53686146
Den här norsken har rätt
>>
>>53686360
VID i frid anon
>>
>>53686356
Nej. Jag må känna >dkn ingen fv, men det betyder inte att den känslan kan tillfredställas av vilken idiot som helst.
>>
File: 1452177471956.png (1 MB, 1169x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452177471956.png
1 MB, 1169x800
>Tråden pratar om kukar igen

Varför gör ni det här dagligen? Vi heterosexuella vill inte veta av era bögfantasier
>>
>>53685968

nja, det är bara om du själv laddar upp materialet. Alltså, om du köper en film och sedan för över den till datorn och laddar upp så att andra kan ta del av den.

När du laddar ner så delar du även med dig av innehållet till andra, det blir man inte tagen för i Sverige i alla fall. Men aa, VPN är aldrig fel favä
>>
>>53686414
Jävla kuk, vill ju ha en snus nu ;_;
>>
>>53686426
Åk tillbaka till Frankrike, bilal
>>
>>53686300
>>>prageruniversity
>>
>>53686426
arab spräng dig själv
>>
>mobbning
PF TILL SALU
>>
File: image.jpg (16 KB, 233x235) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
16 KB, 233x235
>>53686470
>dkn köpte granit av misstag
>>
Kan vi sluta mobba folk i tråden för helvete? Kommer ihåg när vi kallades polare
>>
>>53686356
Beror på vad du menar med "feminist". Det ordet kan betyda vad fan som helst.
>>
File: 13408753543011.jpg (66 KB, 500x578) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
13408753543011.jpg
66 KB, 500x578
>13cm
>>
>>53686507
>>53686487
Alla ogillar er bögar favä, oavsett ras och religion.
>>
File: myspys.jpg (47 KB, 300x223) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
myspys.jpg
47 KB, 300x223
>>53686549
Vi kan hålla om varandra.
>>
>>53686401
Vad laddar du ner?
>>
Nu ska vi reda ut vilken sexuell läggning SvT har
http://strawpoll.me/6557303
http://strawpoll.me/6557303
http://strawpoll.me/6557303
>>
>>53686593
Ifrån bögporrtrackern? Bögporr antar jag.
>>
>>53686487
>>53686507
Hur fick ni för er att denne anon var babbe?

t. inte nybög
>>
>>53686567
En sån här feminist

https://www.youtube.com/watch?v=qR150uMib9A
>>
>>53686360
Vad snusar du nu? Själv kör jag kaliber pga dåligt med pengar till den 25e
>>
File: top.png (1022 KB, 1080x1920) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
top.png
1022 KB, 1080x1920
>>53686613
Tror inte en enda i tråden är hetro, inte i sverige heller.
>>
>>
File: image.png (1 MB, 912x905) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.png
1 MB, 912x905
>>53686561
>snällcucken
>>
>>53686585
Jag är inte bög. De äcklar mig också. De ha likt förbannat större existensberättigande i mitt land än du har. Din lilla arabslyna.
>>
File: kex.png (896 KB, 1080x1920) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kex.png
896 KB, 1080x1920
>>53686648
General xr strong favä, betalar 42/39 per dosa, ica och mackar har olika pris ;_;

>>53686653
>>
File: 1450138858583.jpg (26 KB, 327x316) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450138858583.jpg
26 KB, 327x316
>>53686561
ETT
JÄVLA
DÖDSKALLEBÄLTE

>13 cm
>>
File: Screenshot_6.png (100 KB, 189x208) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Screenshot_6.png
100 KB, 189x208
>>53686646
>>
>>53686642
Kvinnlig intuiton
>>
>>53686642
babbar är inte bögar
>>
>>53686585
Jag är inte homo, däremot är du no det som automatiskt kopplar vår grillning av den norska spammaren som någon bögig parningslek

Bög
>>
osäkra nbögar i tråden
>>
>>53686642
Ha brevade en bild på sig själv?
>>
>>53686659
>köpa rumplampan
Varför? Fittan ser ju finare ut även om man är bög.
>>
>>53686761
Kan bekräfta är inte svensk och inte bög då såklart.
>>
Är en supertaster
Fråga mig vad som helst
>>
File: suffer.png (902 KB, 1417x1073) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
suffer.png
902 KB, 1417x1073
>>53686694
>arabslyna

Det där var faktiskt elakt, jag gråter nu. Snälla ta tillbaka det.
>>
>>53686833
Kan du mörbulta min prostata, tack?
>>
>>53686659
>>
File: swedensad.png (63 KB, 997x880) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
swedensad.png
63 KB, 997x880
Åh... Alexandra! Du är bättre än oss andra!
Så solidarisk, solid och arisk.
Åh... Alexandra! Visa vägen Alexandra!
Ditt ord är lag, allt lyder jag!
>>
File: image.jpg (61 KB, 435x571) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
61 KB, 435x571
>>53686851
*spolar tillbaka tiden*
>>
>>53686705
Okej, tycker general oftast har ok snus men föredrar knox.
>>
File: 1452860017484.jpg (145 KB, 720x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452860017484.jpg
145 KB, 720x960
>>53686782
Nej men då tråden brevar dagligen om penisar så börjar man undra hur stor del av tråden är homosexuella.

Eller så gillar svenska "män" helt enkelt att prata om kukar.
>>
File: 1449773796169.gif (2 MB, 230x175) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449773796169.gif
2 MB, 230x175
>>53686725
>hans fv åkte på afrikasemester
>dumpade honom när hon kom hem
>>
>>53686870
o-oanständigt
>>
File: 1382908905068.gif (1 MB, 217x217) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1382908905068.gif
1 MB, 217x217
>>53686613
En (1) ensam liten bög.
>>
File: tank you.webm (484 KB, 640x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tank you.webm
484 KB, 640x360
>>53686561
>faktiskt vilja strömma för att försörja sig
>>
>>53686755
Ser ut som smögen
>>
>>53686646
>jobbig uppmärksamhetshora, men inte bindgalen
Förmodligen, men det är ju ett klart minus så hon får vara jävligt trevlig i övrigt för att få ekvationen att gå ihop.
>>
>>53686918
Det är felaktigt
>>
>>53686918
Vem?
>>
jag tror jag vill stoppa mitt könsorgan i någon annans
>>
File: 1452854343898.png (1 MB, 928x1129) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452854343898.png
1 MB, 928x1129
>>53686918
>kringlan är en bokstavlig hanrej till fingol manskulting
>mobbar andra
>>
File: 1417538770476.jpg (19 KB, 281x283) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1417538770476.jpg
19 KB, 281x283
>>53686976
>fv åker svartkukkarusellen
>blir dumpad när hon kommer hem
Bättre?
>>
Nån som ser p3 vitskuld eller?
>>
>>53686976
br ru
>>
>>53686976
Det beror på hur många gånger det upprepas
>>
File: 1417704343574.jpg (337 KB, 960x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1417704343574.jpg
337 KB, 960x1280
>>53687002
>fingol
Dra inte min ras i smutsen, han är 0% finne
>>
>>53686904
Om jag fick välja mellan knox stark och general stark skulle jag tagit general varje dag i veckan, men nu slutar vi snacka om snus, jag försöker dra ner här ;_;
>>
>>
>>53687002
Klart han gör, hans liv är ju skit. Finns det någon som har bra liv och är lyckliga som mobbar andra?
>>
>>53687042
Kom och skratta tillsammans
http://www.svtplay.se/kanaler
>>
>kollar på dokumentären om GW
>han berättar om hur han planerade att mörda sin mamma
normalt tänkande, väldigt normalt.
>>
File: 1452015694769.jpg (38 KB, 600x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452015694769.jpg
38 KB, 600x450
>thread complaining about generals
>check out the Swedish one because one guy complained they are all racist neo nazi's
>all I see are people making fun of some guy for having a small cock and tripfags I have never seen outside this general
>>
Någon som minns alla Klas "rätt ras annars gas" Lund rim?
>>
File: 1447567940608.jpg (96 KB, 792x558) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447567940608.jpg
96 KB, 792x558
>den här p3-galan

Ayy lmao

Bokstavligen "Blattekultur tar över:galan"
>>
>>53687059
Vart bor du?

t.finne
>>
>>
File: 14493222748.png (725 KB, 499x499) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14493222748.png
725 KB, 499x499
>han blev hanrejad av små kinesiska i Singapore

Borde bara ha dratt en lögn och sagt Afrika Kring, detta är ju mer skamligt .
>>
File: 1452606869380.jpg (14 KB, 307x454) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452606869380.jpg
14 KB, 307x454
>>53687180
Adam Tenstas neger talat ord var topp kek

Vill blanda upp med bruden som sjunger nu favä
>>
>>53687172
svart snopp är dyrt
>>
File: 1418209364011.jpg (57 KB, 520x537) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1418209364011.jpg
57 KB, 520x537
>>53687172
SIEG HEIL JUDENSCHWEIN RAUS
>>
>>53687172
ok hur känns det tycker du
>>
>>53687174
Någon copypizzade den, tror jag
>>
>>53687172
We just bully eachother now, wont be long until no none shows up anymore
>>
>>53687255
>dkn gjorde det men radera min mapp
>>
>>53687172
We are still racist neo-nazis but sometimes you just gotta put the politics down and have real nigga hours 'ya know.
>>
File: image.jpg (69 KB, 722x349) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
69 KB, 722x349
>breva tråd om tv-spel på /v/
>tråden blir skit och fylld med autism
>jag blir bannad
Aldrig mer
>>
>>53687050
det är redan sant i sfären som är /svt/
>>
>>53687172
Finns ingen rasism i sverigetråden jänkare.
>>
>>53687174
bokstavligen googlade >"Klas "rätt ras annars gas" Lund och fick fram http://textfiles.mrowr.me/svt/klaslund.txt
>>
File: 1431958161231.png (228 KB, 509x624) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431958161231.png
228 KB, 509x624
>>53687316
>/v/
>>
>>53687155
Läs Gustavs grabb.
Hans mamma är legitimt en av de vidrigaste människor jag hört talas om.
>>
File: 139198889673.gif (2 MB, 560x315) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
139198889673.gif
2 MB, 560x315
>>53687230
>Vill blanda upp med bruden som sjunger nu favä

Mina tankar med
>Ghost vann inte

ayyyy lmao
Bokstavligen bara p3 egna feministband vann över Ghost.
>>
>>53685146
Ge sås favä
>>
>>53687316
undersaga?
>>
File: spök.png (2 MB, 1789x837) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
spök.png
2 MB, 1789x837
Haha spök hanrejade av något feminist skit band

Snygga rattar på en dock
>>
Hur ser en maskulin penis ut?
>>
>>53687347
är boken bra i övrigt? kanske borde beställa hem den
>>
File: image.jpg (75 KB, 780x589) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
75 KB, 780x589
>>53687316
>går in på /vg/
>tråden är 90% frufruskit
>>
>>53687376
Tove lo tror jag. Vill du ha mer?
>>
File: 4823482374.jpg (61 KB, 480x563) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
4823482374.jpg
61 KB, 480x563
Vilken folkgrupp är denna nykomna afghanen?
>>
>>53687172
I checked for it, where is it?
>>
>>53687073
>möh karma

lmao häng dig jävla tönt
>>
File: whores.webm (520 KB, 600x338) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
whores.webm
520 KB, 600x338
>>53687202
E s k i l s t u n a
>>
>>53687476
Han är afghan.
>>
>>53687476
Typ östturk
>>
File: Bo Develius2.webm (357 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Bo Develius2.webm
357 KB, 640x640
åmg hej grabbar!
>>
>>53687504
fan...bor ute i haparanda...
>>
File: CYv_DQNUsAAjytu.jpg (270 KB, 1024x1820) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
CYv_DQNUsAAjytu.jpg
270 KB, 1024x1820
>>53687476
Pashtun
>>
>>53687446
Svart.
>>
File: 1452621508838.gif (2 MB, 333x194) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452621508838.gif
2 MB, 333x194
>>53687472
>man kunde se hennes röv väldigt bra när hon klev av scenen på väg ut väst
>>
>>53687510
mm och alla amerikaner är etniska amerikaner
>>
File: 1452872172316.jpg (7 KB, 153x179) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452872172316.jpg
7 KB, 153x179
>invandrar vurmande i sionistisk televiosion
Varför är jag inte förvånad?

>de uppskattar inte ljudet av knölvalar
plebejer
>>
>>53687614
Förstår inte varför en etnisk afghan får inte vara afghan. Samt förstår jag inte hur du försöker dra samma grej till europeer som flyttade till amerika och tog över från de som bodde där förr.
>>
>>53687510
>afghan
>en folkgrupp
>Afghanistan
>ett land
>>
>>53687563
>
>>
File: 53001_1203762268.jpg (35 KB, 273x410) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
53001_1203762268.jpg
35 KB, 273x410
>dkn ingen herbert munkhammar estik
>>
Såg just focus, och jävlar alltså..

Margot Robbie är definitionen av f1 h1.
>>
>>53687730
Okej, han är muslim
>>
>dkn svart hår och blåa ögon

Vem /sällsynt/ här?
>>
>>
>>53687727
Du vet inte vad en afghan är? Du är typ en av de idioter som säger iranier istället för perser.
>>
>>53687784
Hon ser defekt ut.
>>
File: 1451831583495.webm (1 MB, 460x460) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451831583495.webm
1 MB, 460x460
>dkn ingen dvärgv
>>
File: 1452818374521.jpg (47 KB, 720x576) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452818374521.jpg
47 KB, 720x576
>>53687784
Varför är alla hennes filmer henne + en svart manlig protagonist?
>>
>>53687834
Hur tänker man när man går ut sådär? Ser ut som ett nattlinne
>>
>>53687843
Var fan då?
>>
>>53687834
Rött hår, gröna ögon och fräknar är typ 10x mer sällsynt

Jävla normie
>>
>>53687917
>kristina kuk
>>
File: image.png (440 KB, 633x758) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.png
440 KB, 633x758
>>53687892
I själen
>>
>>53687917
sluta hävda dig
>>
File: 20160110_220223.jpg (1 MB, 3264x1836) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
20160110_220223.jpg
1 MB, 3264x1836
>dkn vita pepparkakor och kaffe
Herrejistanes mina smaklökar
>>
File: 43535.png (140 KB, 633x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
43535.png
140 KB, 633x900
>dkn ingen blond och blåögd fv
>>
>>53687971
Vita? Va?
>>
File: CUCK V2.png (365 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
CUCK V2.png
365 KB, 500x500
>>53686976
>>
File: margot-robbie-768.jpg (144 KB, 768x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
margot-robbie-768.jpg
144 KB, 768x1024
http://strawpoll.me/6557651
>>
Köpte dillchips och dip, pojkar.

Något som går bra här i livet.
>>
File: 1452870452419.jpg (39 KB, 350x358) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452870452419.jpg
39 KB, 350x358
>>53687855
https://www.youtube.com/watch?v=cRgi5d7XsgY
>>
>>53687917
>rött hår
fy helvete vad grisvidrigt, hur är dessa inte utrotade än?
>>
File: Untitled.png (952 KB, 859x799) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Untitled.png
952 KB, 859x799
Zara nu
Hon har redan klagat på män som hatar på henne. Nu snackar hon om typ våldtäkt eller nått
>>
File: juuhtota.jpg (32 KB, 650x488) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
juuhtota.jpg
32 KB, 650x488
wuf
>>
>>53687965
Hur ska man annars vara nöjd med sig själv

t. dåligt självförtroende
>>
>>53688048
Varför är hon så mörkhyad?
>>
>>53688019
Jag hatar dig, qringlan. Din jävla nbög. Jag ville ha en ärlig match.
>>
>>53688019
Fattig mans Jaime Pressly
>>
>>53688019
>http://strawpoll.me/6557651


ayy lmao denna stråpoll
>>
>>53688017
Lite som en blandning av drömmar och pepparkakor, även kallat finska pepparkakor.
>>
>>53688019
ingen favä
>>
>>53688031
Du förstår väl att rött hår är en konsekvens av att mörkhåriga och ljushåriga personer skaffar barn tillsammans?
>>
File: OuO.jpg (1 MB, 1328x1819) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
OuO.jpg
1 MB, 1328x1819
>>53688031
>t. bög1
>>
>>53688019
>dkn man röstar KK
>>
File: zq6mbf1k.jpg (92 KB, 618x950) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
zq6mbf1k.jpg
92 KB, 618x950
>>53688077
Lmao det var inte jag
>>
>>53688115
ayy lmao på hela bunten
>>
File: 4823984289342.jpg (918 KB, 2319x2123) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
4823984289342.jpg
918 KB, 2319x2123
>>53687724
Afghan är en nationell identitet, ingen folkgrupp/etnicitet. Man kan inte vara etniskt afghan.
>>
>>53688099
>"nej"
>>
File: Untitled.png (281 KB, 463x713) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Untitled.png
281 KB, 463x713
>dkn ingen ella fv
>>
>>53688099
>t. sov på biologilektionen
se: alleler
>>
>>53688115
Samma hände i min familj, fast det blev 4 tjejer 1 pojk (jag) och hårfärgen i fråga är typ blond-röd. Farsans svarta hår klarade sig inte, förvånansvärt nog. Vad är oddsen?
>>
File: 1411914378865.jpg (19 KB, 176x285) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1411914378865.jpg
19 KB, 176x285
>''leeenköping''
>>
File: 1423107447452.jpg (136 KB, 700x1052) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423107447452.jpg
136 KB, 700x1052
>>53688161
Min lilla Anon kan inte vara såhär homosexuell
>>
File: 1389592760401.jpg (113 KB, 680x680) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1389592760401.jpg
113 KB, 680x680
>>53688241
>näspiercing
du fortsätter bevisa min poäng
>>
File: 14391728210300.png (497 KB, 698x453) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14391728210300.png
497 KB, 698x453
>dkn argumenterar med någon på kanalen
>mitt i inser man att man har helt fel
Erkänn att man har fel, fly fältet, eller gå full efterbliven och se hur länge han orkar hålla på?
>>
>>53688143
>"haha aa" - Margot Robbie
>>
>>53688031
Tycker det är en helt ok hårfärg. Tycker den svarta färgen östasiater har är konstig. Inte ful men konstig.
>>
>>53688163
https://en.wikipedia.org/wiki/Afghan
>>
>Du förstår väl att rött hår är en konsekvens av att mörkhåriga och ljushåriga personer skaffar barn tillsammans?
>>
File: 1434206942419.gif (999 KB, 250x251) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1434206942419.gif
999 KB, 250x251
>>53688213
>lindköping
>>
0-2 ta en snus
3-9 ingen snus förräns klockan 1
>>
Svart hår blåa ögon är den sexigaste kombon för en snubbe. Bevisa mig fel.

>blonda knulpojkar behöver inte ansöka
>>
File: 1300589043140.jpg (39 KB, 656x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1300589043140.jpg
39 KB, 656x600
>dkn man kör nukleär tron och man får till en bra omgång men sen dödar sig själv genom att springa in i giftmoln från sitt gift-armborst i stridens hetta
Få spel som får mig att ryta MEN FÖR HELVETE som detta spelet gör.
>>
File: 00.jpg (53 KB, 500x670) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
00.jpg
53 KB, 500x670
>>53688266
Hon kan väl bara plocka ut den?

>animebild.jpg

haha mm
>>
>>53688343
Linnköping
>>
>>53688271
man börjar svara med skitbrev
>>
>Jonathan Johansson
Låter för svenskt SVT bekräftat rasister
>>
File: bo develius 003.jpg (173 KB, 540x682) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bo develius 003.jpg
173 KB, 540x682
>>53688376
>>
>>53688376
>>
>>53688115
>4 döttrar
Vif i frid
>>
>dkn inser att jag måste gå till affären mitt i p3 lel
>>
>>53688376
>kolsvart hår
"""""nej"""""
t. bög
>>
File: kristin.jpg (110 KB, 800x1125) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kristin.jpg
110 KB, 800x1125
>>53688031
Jag gillar mitt brun-röda hår med några få blonda små vågor favä
>>
File: 324131726500.jpg (297 KB, 1000x1500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
324131726500.jpg
297 KB, 1000x1500
>>53688376
Tycker blåa ögon ser lite fjolliga ut med mörkt hår favä

Den här kombon är fin.
>>
>>53688445
>blonda knulpojkar behöver inte ansöka
>>
>>53688462
>vit familj som får 4 (fyra) välskapta barn
Snarare en enorm vinst för mänskligheten
>>
>>53688473
>Kolla på P3

Jag hoppas ärligt talat att du halkar och bryter nacken för att sedan bli bajsad på av en grupp somalier
>>
>>53688528
Du är den enda som gillar något med dig
>>
>>53688549
ska gå till affären nu så det är ju inte omöjligt

>Tove styrke
Snälla vinn och inte hor zara
>>
File: 1_1280.jpg (121 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1_1280.jpg
121 KB, 640x640
>>53688539
>>
File: 1446893519454.gif (154 KB, 360x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446893519454.gif
154 KB, 360x360
>>53688576
Det är nog sant

;_;
>>
>>53688310
>refers to something from Afghanistan, particularly a citizen of that country. Prior to this definition, it was used by Persian speakers and those influenced by the Persian language to denote the Pashtun people. In modern times, "Afghan" is rarely used as an ethnic term for the Pashtuns but is rather used as the national demonym for all citizens of Afghanistan
>national demonym

>he word Afghan (afḡān) in current political usage means any citizen of Afghanistan, regardless of their tribal or religious affiliation.
>citizen of Afghanistan

Om Afghanistan som nationalsstat avvecklas kommer inga av dessa etniska grupper längre kalla sig paraplybegreppet "afghan", de är inte definerade utav dess existens.
>>
>>53688519
>bry som om vad bögar tycker är sexigt

haha, ni har helt klart inte det bästa omdömet när det kommer till sexuella ämnen
>>
>>53688544
>de tar alla enorma mängder med kuk så deras ungar kommer ut som blandraser
Oops haha
>>
>>53688636
J-jag gillar dig.
>>
>>53688719
>gilla någon som bajsbrevar varje dag
haha mm
>>
File: 1452744615452.jpg (4 MB, 3500x2333) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452744615452.jpg
4 MB, 3500x2333
>>53688462
Snarare välsignelse favä, skulle be en bön som tack till farsan ifall jag fick chansen att idka älskog med en av hans vackra döttrar
>>
>>53688648
SLUTA VARA HORA OCH FÖRSTÖRA VAD JAG ÄR. JAG ÄR EN AFGHAN, SVENNEHORA.
>>
>>53688700
mm okej det finns en hel del tjejer i tråden som skulle kunna göra den bedömningen bättre
>>
File: tippar2.webm (127 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tippar2.webm
127 KB, 1280x720
>Snarare välsignelse favä, skulle be en bön som tack till farsan ifall jag fick chansen att idka älskog med en av hans vackra döttrar
>>
File: n1.jpg (60 KB, 810x688) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
n1.jpg
60 KB, 810x688
>dkn ingen sötpaj
>>
File: 1437472844411.jpg (70 KB, 810x780) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437472844411.jpg
70 KB, 810x780
>>53688741
Kaka söker maka, antar jag.
>>
File: 1409345834958.png (368 KB, 505x547) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1409345834958.png
368 KB, 505x547
Breva din reaktion när någon från Västerbotten säger sig vara norrlänning
>>
File: 1435002404570.gif (1 MB, 306x216) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1435002404570.gif
1 MB, 306x216
>>53688852
>>
File: memez.jpg (125 KB, 640x382) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
memez.jpg
125 KB, 640x382
>var jag
>var i stockholm
>åker tunnelbana, som fjollorna där kallar "tuben"
>står i rulltrappan och lyssnar på musik
>plötsligt dyker världens jävla stekare upp bakom mig
>"aa men typ asså hallå asså man går faktiskt i rulltrappan. gå åt sidan asså"
>jag börjar förklara hur en rulltrappa fungerar och hur den är gjord att ta folk från punkt a till b utan att man behöver gå och knö
>stockholmarn blir ännu argare och börjar ge mig örfilar
>jag ger honom en snyting så att han faller ned för rulltrappan
>han fäller en mängd stekare och genusvetare på vägen ner
>hans tjej dyker upp
>"d-din heteronormativa bondläpp!"
>jag kysser henne
>hon börjar ta av sig kläder
>"åh ta mig här framför min pojkvän"
>mitt anskite när
>>
>>53688852
västerbotten är norrland lilla du
>>
File: 1444649538781.gif (61 KB, 300x351) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444649538781.gif
61 KB, 300x351
>>53688852
Så ehm vaddå, du bor typ inte i stockholm asså? Haha har ni ens internet där eller?
>>
>>
File: 1452547522303.png (4 KB, 194x498) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452547522303.png
4 KB, 194x498
>började plugga för 5 timmar sen
>gått igenom 3 kapitel
>tentan är på måndag
vem /misslyckad/ här
>>
File: 1412693383039.jpg (29 KB, 424x410) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1412693383039.jpg
29 KB, 424x410
Fick precis ett "Vi behöver prata... Om oss"-samtal från tjejen. Grundar sig i att jag har varit asdeppig och haft en del självmordstankar på senaste, vilket har resulterat i att jag inte har städat på eoner hemma hos mig. Hon kom hem till mig och vi märkte båda att det stank. Tydligen hade jag glömt en vitlökspress i en skål med vatten(för att det ska bli lättare att få ur den där skiten som ALLTID blir var) i några dagar, vilket ledde till att det luktade Indiens bakgator i mitt kök.

Vi pratade lite generellt om saker efter det, stämningen lättades upp lite men när vi återkom till när vi skulle ses imorgon blev hon stel och ville fatta sig så kort som möjligt.

Försöker nu att inte bryta ihop, för jag pallar inte om det skulle skita sig för att jag gick in i en ond jävla cirkel av dödsångest och gammal disk. Hon sa att "oavsett hur dåligt man mår håller man ändå vissa standards". Vilket är... Yeah. Nej.

Slängde för övrigt vitlökspressen. Kändes bra.
>>
>>53688932
Bra brev, läste det favä
>>
Men vafan
>>
>>53689035
>bry sig om tjejer
>>
File: 1452869540945.jpg (33 KB, 326x315) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452869540945.jpg
33 KB, 326x315
>>53688719
Åh wow en ansikts- och identitetslös anon

tack

>>53688741
Börjar plugga igen snart så då blir det 100% kvalite
>>
men vafan
>>
File: 1448575959477.png (173 KB, 319x327) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448575959477.png
173 KB, 319x327
>>53689035
Gå tillbaka till /soc/ med dina jävla nbögsbekymmer, din jävla kärring
>>
File: 1450377314518.png (525 KB, 591x643) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450377314518.png
525 KB, 591x643
>>53689029
>gick ut gymnasiet i våras
>inget jobb
Jag saknar skolan favä
>>
>>53689111
Bättre än att pilla sig i stjärten och dregla över fällor hela dagarna
>>
>>53689116
du bokstavligen förstör tråden med tråkiga brev, bajsbrevning och avatarbögeri
>>
File: Hyun-ae.jpg (79 KB, 500x707) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Hyun-ae.jpg
79 KB, 500x707
>>53688636
D-du är en bra vän Kring.
>>
File: episkt.png (13 KB, 854x78) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
episkt.png
13 KB, 854x78
lel

https://www.youtube.com/watch?v=NNt85hobnVU
>>
>går till tandläkaren
>har skjutit upp besöket ett par år nu
>samma tandläkare som innan
>hon är smått irriterad låter det som
>sätter mig i stolen
>hon börjar peta i tandköttet
>blöder direkt
>"men alltså, borstar du ens tänderna"
>j-ja
>"jaha, det syns då inte"
>k-kanske inte varje dag då
>"du borde kanske göra det så"
>börjar gråta
>"herre gud"
>tar mig igenom besöket helt förstörd
>"vi får väl ses om ett år, fast jag förväntar mig inget"
KVÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
>>
>>53688932
>Finns folk i tråden som inte vet hur man åker i en rulltrappa korrekt.
Jag blir arg. Arg.
>>
File: 1439042336047.jpg (41 KB, 500x376) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439042336047.jpg
41 KB, 500x376
>>53689116
>Åh wow en ansikts- och identitetslös anon
>tack
Oj wow vilken fitta du är.
>>
File: image.jpg (28 KB, 480x336) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
28 KB, 480x336
>>53689247
>*börjar gråta*
>>
>>53689035
>vitlökspresscucken
>>
File: 1447109768601.jpg (38 KB, 365x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447109768601.jpg
38 KB, 365x450
>>53689247
>börjar gråta
>"herre gud"
>>
>>53689187
>dkn man kravlar sig till mållinjen för sin jagjagingenjörsutbildning
>>
>>53688714
Behålla dina cuckfantasier för dig själv.
>>
File: 1451667302395.png (258 KB, 540x467) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451667302395.png
258 KB, 540x467
>>53689195
Du kan alltid filtrera.

>>53689197
Tack detsamma, Misaka.

Kom knula2d över till slut?

>>53689294
Det är sanningen, jag menar visst är det kul men det finns inte någon som helst tyngd bakom orden.
>>
File: 1451507983031.gif (2 MB, 240x176) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451507983031.gif
2 MB, 240x176
>>53689116
>Åh wow en ansikts- och identitetslös anon
>>
File: bornthisway.jpg (45 KB, 360x649) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bornthisway.jpg
45 KB, 360x649
>>53689116
>Åh wow en ansikts- och identitetslös anon
Bild relaterad. Du är en dryg jävla bög.
>>
>>53689247
den här pastan är några månader gammal, vad gör du
>>
>>53689478
>Du kan alltid filtrera.
nej. klandrar hellre ner så du brevar bra brev istället
>>
File: 1441136026981.png (16 KB, 691x597) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441136026981.png
16 KB, 691x597
>>53689512
Kan man få sås på den giffen kanske?
>>
>>53689471
>vad är telegoni
Fortsätt köra huvudet i sanden tills du får köra din frus son till fotbollsträningen, min vän
>>
>>53689578
mdongo kanske vet
>>
Varför kom de tre bokstavligt talat värsta snubblarna tillbaka? Allt de gör är att cirkelrunka varandra, skita ner tråden och mobba alla som inte tycker som dem
>>
>>53689598
detta
>>
>>53689512
>>53689530
>>53689478
>>
File: 1442097798169.jpg (132 KB, 768x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442097798169.jpg
132 KB, 768x1024
>>
>>53689598
Tillbaka? De lämnade aldrig mann1
>>
>>53689643
filtrerad
>>
>>53689595
Jag sa behåll dina cuckfantasier för dig själv.
>>
File: 1342283817331.jpg (195 KB, 640x931) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1342283817331.jpg
195 KB, 640x931
>kommer tillbaks till tråden
>bara en massa käbbel

Kan vi inte titta på pajer istället?
>>
File: 1432855934259.png (935 KB, 400x548) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432855934259.png
935 KB, 400x548
breva stjärtgossar som du vill straffknulla tills de slutar vara så stöddiga
>>
>>
>>53689812
stick tillbaka till norgetråden
>>
>>53689825
>brandon blev nyligen knulad i en video
sött :3
>>
>>53689812
Vem är du och vad gör du i Norge?
>>
>>53689759
>fantasier
>realism
Välj en hanrej
>>
>>53689838
>norgetråden

Båda gångerna jag har försökt mig på den så har tråden varit full med snack om killars förhud och ännu mer nbögerier än vad det är här.
>>
>>53689985
>>53689985
>>53689985
>>53689985

Ny
Ny
Ny
>>
Blir det någon ny tråd eller?
>>
>>53687426
Vad gäller det? L1ka snela
Thread replies: 351
Thread images: 151
Thread DB ID: 448996[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.