[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/rzeczpospolita polska/
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 318
Thread images: 108
File: SAVE ME.png (10 KB, 574x241) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
SAVE ME.png
10 KB, 574x241
CAN'T WAKE UP edycja
https://www.youtube.com/watch?v=tOsck7jYUsE

poprzedni
>>53635836
>>
File: ancient_merchant.jpg (14 KB, 206x213) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ancient_merchant.jpg
14 KB, 206x213
>>53662035
>>
>>53662035
zaraz, zaraz, zaraz....
Złotówka umacnia się w stosunku do dolara, ale w stosunku do euro już słabnie.
jak wygląda euro/dolar?
>>
pope is faggot
>>
>>
File: 1352662380238.jpg (118 KB, 719x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1352662380238.jpg
118 KB, 719x1024
What do you do if a Pole throws a hand-grenade at you?

Take the pin out and throw it back.
>>
>>53662207
War soon hans.
prepare your anus.
>>
>tug zacząłeś pracę w nazistowskiej korporacji
>>53662222
sprawdzone
>>
File: papiez ok.jpg (36 KB, 300x414) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
papiez ok.jpg
36 KB, 300x414
>>53662188
>>
File: 1452672150762.png (98 KB, 828x828) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452672150762.png
98 KB, 828x828
ale włączajcie kurwa kierunkowskazy na drodze
>>
File: Nelson_Ha-Ha.jpg (25 KB, 400x373) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Nelson_Ha-Ha.jpg
25 KB, 400x373
>>53662035
>>
File: chekkim.jpg (103 KB, 460x288) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
chekkim.jpg
103 KB, 460x288
>>53662222
czekim
>>
File: 1404571354818.jpg (25 KB, 400x386) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1404571354818.jpg
25 KB, 400x386
>>53662222
Good luck
>>
File: 1441388063593.jpg (68 KB, 811x541) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441388063593.jpg
68 KB, 811x541
>>53662378
berlin taken in a week

gg no re
>>
Was geht in diesem Thread ab?
>>
>>53662222

Tell me where I can sign into your army, or if you need a place to stay.
>>
>>53662429
>Berlin
>taken away

Thanks. The sooner this happens, the better.
>>
File: 1451585965683.jpg (7 KB, 240x232) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451585965683.jpg
7 KB, 240x232
>>53662207
>niemiecki """"humor""""
>>
File: 1448311798492.png (19 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448311798492.png
19 KB, 500x500
>>53662429
>in a week
chłopaki twierdzą że lotnictwo jest w stanie go zrównać z ziemią w trzy godziny, a pierwsze oddziały są góra na następny dzień.
>>53662378
and who's going to stop us?
you?
your fatfucks who'd you call an army?
Fugees?
Mutti?
lol
>>53662433
ja ci kurwo dam
>>
>>53662472
this is why you lose every war

there's no sense of German unity, as soon as you lose clay you say "hurr it's not my problem I'm from X not from Y"
>>
>>53662429
good luck with our culturally enriched capital. on top you'll get 100.000 rapefugees and an unfinished airport that will never be completed. ever.
>>
File: 1452251783963.jpg (854 KB, 960x726) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452251783963.jpg
854 KB, 960x726
>>53662515
>100.000 rapefugee
Killing muslims is a Polish national sport
>>
File: image.jpg (54 KB, 459x344) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
54 KB, 459x344
>>53662496
https://www.youtube.com/watch?v=ky-zdHMNFNM

Diesmal haben wir Verstärkung.
>>
>>53662497

No, it's because Berlin is the biggest cancer this country has right now.
>>
>>53662515
>you'll get 100.000 rapefugees
you mean "civilian casualties"
>>
>>53662534
still your motherfucking capital you hahnrei
>>
File: pepe.jpg (5 KB, 249x252) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pepe.jpg
5 KB, 249x252
>>53662531

Your modern soldatenlieder are better
http://www.liveleak.com/view?i=323_1429066834
>>
>>53662568
No it isn't.
>>
>>53662542
thank you, polebro! i see that rational thinking is at home in poland and no longer at home in germany.
>>
>>53662568

And it's worse than Bonn. I don't care if it's the capital or not. It's ugly, poor, badly organized, full of hipsters and enrichment.
>>
File: 1447717656374.jpg (51 KB, 720x405) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447717656374.jpg
51 KB, 720x405
>>53662531
https://www.youtube.com/watch?v=o_VL6ZYv2bE

zobaczysz skurwysynu.
tym razem rozjebiemy was na pierdylion państewek które rozdamy arabom i murzynom.
>>
File: 1444773992937.jpg (179 KB, 1024x708) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444773992937.jpg
179 KB, 1024x708
>>53662589
proud German nation, ladies and gentlemen

3 days, gg no re
>>
>>53662588
You got me.
>>
>>53662603
thanks...
>>
File: wiesel11.jpg (133 KB, 1189x650) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
wiesel11.jpg
133 KB, 1189x650
>>53662606
Five of these little fuckers take on your whole tank fleet.

https://www.youtube.com/watch?v=G7f5b7K0CoI
>>
>>53662670
>german basic tank
wiesels are cute
>>
>>53662670
anon

our tank fleet is already in Germany, waiting for signal
>>
>>53662698
>>concept
>>
File: 1452808645183.png (4 MB, 2280x1248) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452808645183.png
4 MB, 2280x1248
>>53662670
yeah.. no

ANIME TANKS in 30 min watch out tobi
>>
>>53662698
Don't play with my feeling like that.
>>
>>53662698

So will you turn Berlin into a WW II Dresden?
>>
>>53662698
Is it radar invisible or something?
>>
>>53662742
we will turn Berlin into liberated Berlińsk

>>53662756
yes
can also fake heat signatures to appear on radars as a civilian car
>>
>>53662756
>heat
>radar
>non-reflective surface
XXI century
>>
File: O.png (365 KB, 484x362) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
O.png
365 KB, 484x362
>>53662786
>appears on radars as civilian car

If it appears as mercedes everybody will assume it's stolen Anon.

>>53662742
Pic related.
>>
File: henri.png (168 KB, 638x347) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
henri.png
168 KB, 638x347
How hard is it to learn polish and do Germans usually have ugly accents speaking it?
>>
Ananaski, czy to jest czas na to, żeby wjebać wszystkie oszczędności w ropę z nadzieją na to, że pójdzie w górę?
>>
>>53662830
>How hard is it to learn polish
pretty hard
>Germans usually have ugly accents speaking it?
as fuck
i have german neighbors near my summer house
>>
>>53662876
>>as fuck

>tfw kinda want to learn it but scared of sounding like a german idiot
;_;
>>
>>53662830
Germans can't roll their Rs, can't produce nasal ąę, have problems with ść clusters and tend to reduce vowels (Hegel in Polish is Hegel, not Hegl)
>>
>>53662862
pytanie czy pierdolnie coś między saudami i iranem i co będzie z europą. ropa idzie w dół i nie zapowiada się żeby rosła.
jakbym miał hajs to bym wpierdalał w złoto i kupował akcje firm zbrojeniowych z usa....
chyba wojna idzie
>>
>>53662862
Ich glaube sie haben was vor Brudis.
>>
>>53662830
learn this https://en.wikipedia.org/wiki/Silesian_language
>>
>>53662895
just try tho.
imo those two guys won't bother learning properly.
>>
File: 1450357640984.png (91 KB, 336x449) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450357640984.png
91 KB, 336x449
>>53662918
AUTONOMIOOOOO
>>
>>53662910
złoto chyba najlepsze rozwiązanie

ehh kurwa, niby dużo tych oszczędności nie mam, ale i tak przykro patrzeć na to, jak z dnia na dzień są warte co raz mniej
>>
>>53662941
umknął mi gdzieś ten obrazek
>>
>>53662963
spróbuj biznes jakiś zrobić, albo firmę załóż.
zabawa w inwestycje to jest dobra jak masz masz kilka dużych baniek na rozjebanie
>>
>>53662904
>have problems with ść clusters
"have problems" is a nice euphemism kek
>>53662918
My family is actually from Silesia, noice.
>>53662940
I actually did a vocaroo of polish speaking once and people said it was cute but I guess they just didn't wanna be rude.
>>
>>53663006
>spróbuj biznes jakiś zrobić, albo firmę załóż

złota rada zuchu, miałbym ze 200k to bym tak zrobił
>>
Hey dude's what the dude is dudeing on?

nah you guys are alright

P.S. that Polish girl I slept with uploaded the cutest pic on FB. Like legit was like omgosh she is looking so cute right now! She has a bf now but like dang what a cutie
>>
>>53663006
t. mamusin biznesmen
>>
>>53663031
vocaroo sth for us m9
most people in /polska/ are from shitholes and speak with ridiculous accents anyway

>anon-świstak
Jesus how disgusting
>>
>>53663081
>złota rada zuchu, miałbym ze 200k to bym tak zrobił
to zależy co chcesz robić...
>>53663123
taka prawda. trzeba się liczyć ze stratami jak masz mało hajsu i bawisz się krótkoterminowo, żeby chociaż spróbować powąchać jakieś pieniądze.
>>
>>53663208
Gimme some text to vocaroo desu.
>>
>>53663267
Przewodniczący Centralnego Konsystorza Żydów we Francji Joël Mergui w trakcie telewizyjnej debaty poświęconej zamachom w Paryżu powiedział, że „Polska zagazowała Żydów”. Z uwagi na skandaliczny charakter wypowiedzi ambasador Andrzej Byrt niezwłocznie wysłał list żądając natychmiastowego sprostowania – informuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
>>
File: a4005.jpg (91 KB, 610x740) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
a4005.jpg
91 KB, 610x740
>>53663280
tak było
>>
>>53663370

If you pronounce ł like u, is Paweł or Karoł pronounced "Karou"
>>
dzienny przypominacz że jeśli głosowałeś na PiS to patrz co się dzieje i pierdolnij sobie w łeb cegłą
>>
File: 1449881854970.png (56 KB, 630x664) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449881854970.png
56 KB, 630x664
>>53663507
we pronounce ł as ł, u as u
>>
>>53663507
piss off my thread faggot
>>
>>53663507
>*KaroL
but it's pronounced like English 'w'
>>
>>53663534
>tug nie głosowałeś i możesz narzekać zawsze na wszystkich

czuje smerfastycznie żabka
>>
>>53663507
Paweł - Paweu
Karol - english Carol; there's no "ł" there
>>
>>53663507

germany please save us, annex this piece of shit country and remove the current catholic """""great leaders""""
you can throw away the entire eastern half to ruskeis too, just focus on western half of this country
>>
File: 1445527718279.png (68 KB, 800x585) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445527718279.png
68 KB, 800x585
>>53663534
głosowałem i kisnę.
czekam jeszcze na implozje niemiec i trzecią wojnę światową
>>
>>53663555

Thanks.

>>53663556
>germany
>saving anyone
Sorry.

>>53663541
Not even the other german. I guess you're one of the two fags who still thinks it's 1939
>>
File: Bez tytułu.png (314 KB, 570x558) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Bez tytułu.png
314 KB, 570x558
>>53663641
come on, id rather deal with muslims than catholics.
just invade and annex or make us puppet country thats free of eastern retardery. or create new state by merging us with good czechs
>>
>>53663641
you arent welcome here, just like polish workers in germoney
choke on ahmeds dick you fuckin queer
AND GET THE FUCK OUT MY THREAD
>>
File: 1451034096964.jpg (83 KB, 750x563) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451034096964.jpg
83 KB, 750x563
>moja mama gdy po wojnie Der Ewige Jude będzie potrzebował stabilnej waluty dla Europy bo Euro poszło się jebać
>czemu nie złotóweczki
>>
>>53663280
http://vocaroo.com/i/s0MrLZMmCFjR
fucking meme language
;_;
>>
File: q.jpg (17 KB, 259x195) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
q.jpg
17 KB, 259x195
>>53663698
>do tego po wojnie złotówka wreszcie pokryje się złotem.
>plus te wszystkie pokradzione niemieckie fabryki

czuje dobrze cebula-san
>>
>>53663761
Bist du ein Süßmädchen? :3
>>
>>53663695

Nö :^p
>>
File: 1451585728269.jpg (146 KB, 765x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451585728269.jpg
146 KB, 765x1024
>>53663761
rz is basically ż
stress always lies heavily on the penultimate syllable
"w" as a single word (preposition "in") is very subtle and simply adds momentum the next word, there's no need to enunciate it
ó is u

good effort, better than most
train more
>>
File: 1452260348103.jpg (165 KB, 770x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452260348103.jpg
165 KB, 770x1000
>>53663534
t. tomasz lis

sznur już czeka
>>
>>53663882
>ciekawostka
>austryjacy wymawiają "rz" tak jak polacy
>>
>tug zjadlem juz 2 male pizze i pije drugie capuchino
>tug klatka boli
>>
File: 1437308102529.jpg (33 KB, 480x454) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437308102529.jpg
33 KB, 480x454
>>53663923
>wszystkie polskie rz odpowiadają miejscem i funkcją czeskiemu Ř
>>
>>53663882
Thanks for the tips :3
>>
>>53663882
na chuj mu pomagasz pedrylu jebany? itak ci pracy nie zalatwi ty spierdolino
>>
>>53663996
bo jestem na /int/ wymieniać się kulturami i uczyć nowych rzeczy
>>
>>53663976
No to jesteś słodką dziewuszką czy nie?
>>
>>53663996
chyba "jej" głuchy kurwa jesteś?
>>
>>53663976
> :3

tits or auschwitz
>>
File: 1202422168359.png (132 KB, 274x238) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1202422168359.png
132 KB, 274x238
>>53664019
O KURWA XD
>>53664204
NO TERAZ TO SKISLEM
XD
POLAKI BRUDAKI JEBANE MYSLA ZE KOGOS POZNAJA NA CHINSKIM ANIME BOARDZIE
>>
A ja to bym rozstrzelał Polaki robaki biedaki zmywaki cebulaki złodziejaki.
>>
PROROK I PATRIOTA

https://www.youtube.com/watch?v=M16AG-eoGTE
>>
File: 1452351851576.png (84 KB, 219x245) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452351851576.png
84 KB, 219x245
>głosuje na PiS
>>
>>53664799
z powrotem na wykopki
>>
W sumie nie dziwię się, że wszyscy gardzą Polakami. Przychodzi obcokrajowiec do freda i nawet nic obraźliwego nie pisze a tu mu horda podludzi od razu wyskakuje z bólem dupy. Żenujące przedstawienie, szczególnie typki jak >>53664298
>>
File: 1452803630925.jpg (261 KB, 900x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452803630925.jpg
261 KB, 900x900
>>53662279
SKURWYSYŃSTWO JEBANE
>>
File: 1 (2).jpg (175 KB, 555x399) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1 (2).jpg
175 KB, 555x399
>>53664799
>głosuj na cokolwiek
>>
Był dobry wywiad z żydówką, która bada ISIS, a konkretniej ludźmi w to zaangażowanymi.
Wychodzi na to, że Daesh to takie "beta uprising".
>większość tfw no gf
>z klasy średniej
>wykształceni
>chcą zmienić świat, ale stwierdzili, że inaczej niż przemocą się nie da.
Lol
>>
>>53664958
a chuj nas to, robaczku :^)

łaaaaaaaaaałaaaaaaa bo mnie jeszcze nie poklepio panicze z zachodu po główce :^)
>>
>>53665070
*na radiowej jedynce
>>
>>53663959
>czeski to w zasadzie sztuczny język

Ciekawe gdzie stała ta jebana wieża babel...
>>
>>53664958
>opinia debili z zagranicy
>relewantna

brechłem z robaka
>>
>>53665152
nie można być takim debilem
>>
>>53665222
>a-a-ale to działa na nasz kraj

nie zesraj się tam, kelnerze
>>
>>53665070
heh, nie pasuje mi tylko to "wykształceni". spodziewałem się, że to w większości pastuchy kierowane przez kilku cwaniaków
>>
>nawet Słowacja i Litwa są bogatsze od Polski

gniję z podludzi
>>
>>53665264
pastuchy by nie kładły takiego nacisku na obraz medialny i serwisy społecznościwoe
>>
>>53665311
no właśnie od tego byliby cwaniacy. a pastuchy do biegania z kałaszami
>>
Chwała wielkiemu Jarosławowi i chwała wielkiemu PiS-owi. A wy zdrajcy narodu, zawiśniecie.
>>
>>53665366
pastuchy nie są aż tak głupie żeby biegać z kałachem bo tak powiedział jakiś gówniarz z francji co przyszedł się bić bo tfw no gf degeneracja zachodu

to nie afganistan gdzie próbują bić się o swoją miedzę
>>
postujcie najlepszych dziennikarzy jakich znacie. ja zacznę
>>
File: rafal_ziemkiewicz.jpg (81 KB, 800x627) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
rafal_ziemkiewicz.jpg
81 KB, 800x627
>>53665474
wesół dzień
>>
>>53665410
swoją drogą, wypłynęły jakiś czas temu listy do rodzin od takich przechrztów z brytanii. pojechali zabijać niewiernych, a oni im każą kible myć, pustynię zamiatać i ziemniaki obierać. no i odebrali ipody
jeśli były prawdziwe, to kisnę do tej pory
>>
>>53665474
>>
File: maxresdefault.jpg (35 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
maxresdefault.jpg
35 KB, 1280x720
>>53665474
>>
http://wpolityce.pl/polityka/278364-transakcja-wiazana-dalismy-sie-kupic-wyznanie-millera-konczy-pytania-o-zaprzysiezenie-sedziow-tk-wybranych-w-antykonstytucyjnym-spisku
>>
>>53665617
szanuję dobrego gracza

przegrał to zaraz szuka innej drogi
>>
>>53664958
bo gdyby nie powedziala ze jest "laska" to zaden robak polski by jej nie pomogl
ty dwulicowa kurwo faszystowska
>>
File: tak jest.jpg (58 KB, 638x482) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tak jest.jpg
58 KB, 638x482
>>53665474
>>
>>53665658
no nie powiedziała

dopiero w vocaroo się wydało
>>
My brothers
>>
>>53665657
On i tak wie, że już nie wróci. Ciekawe czy próbuje ratować twarz czy coś go naprawdę ruszyło. Stare latka skłaniają do takich refleksji. No ale nic, najważniejsze że robi to co słuszne.
>>
>>53665692
manipulancka kurwa
>>
>>53662195
dobry mem
>>
File: 1452438634940.gif (2 MB, 200x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452438634940.gif
2 MB, 200x200
>>53663761
>tug zwierze przemówiło ludzkim głosem
>>
>>53665753
>stare latka

on ma dopiero 69 lat, jak Trump i Clintonowa
>>
What's the deal with Latvians?
>>
>>53666035
who
>>
>lewica

https://twitter.com/Exen/status/688300875287261184
>>
>>53666049
Latvians, what's the deal with them?
>>
>>53666101
you keep using that word
>>
>>53666123
Which word?
>>
>>53666160
"Latvians"
>>
>>53666189
Yeah, what's the deal with them?
>>
>>53666214
what the fuck are they
>>
>>53666228
I don't know, hence why I am asking
>>
>>53666051
kek
ale poważnie, co tam było?
>>
>>53666253
ebińskie memy
>>
>>53666051
>>
>>53666246
there's no such thing stop inventing words
>>
>>53666246
Well we don't know either.
I'm pretty sure nothing like that exists.
>>
>>53666305
Sorry

>>53666308
Okay I guess this is good
>>
File: 1439354801925.jpg (93 KB, 577x575) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439354801925.jpg
93 KB, 577x575
>>53663761
>http://vocaroo.com/i/s0MrLZMmCFjR
>that laugh at "Polska zagazowała Żydów"
>>
>>53666253
turczynowi dobra opowieść wyszła, to się pan prezes uśmiał co
>>
File: 1451650655462.jpg (469 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451650655462.jpg
469 KB, 640x480
>>53666371
jak on pociesznie wygląda, jak zadowolony starszy pan

nie sposób go nienawidzić
>>
>>53666371
lmao it looks like they are reading the best jokes haha! :D
>>
>>53666371
chyba pierwszy raz w życiu widzę jak pan kaczka się śmieje
>>
>>53666371
Bóg zapłać dobry anonku, właśnie na to czekałem
>>
>>53666371
>>53666253
Nawet nie wiecie jak blisko byliście

http://www.fakt.pl/politycy/jaroslaw-kaczynski-prezes-pis-smieje-sie-do-rozpuku-w-sejmie-,artykuly,604232.html
>>
>>53666495
diss na turczyna zawsze prawilny
>>
>>53666371
>Witek

jebany normicki plebs nie rozumie takiego wyrafinowanego humoru
>>
co tam oplskie gowna jebane ?
>>
>>53666725
a jest tu ktoś z opola?
>>
>>53666804
z czego?
>>
File: 1452448613351.jpg (51 KB, 400x323) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452448613351.jpg
51 KB, 400x323
Is it true that 'Polska naszych marzeń' is Kaczyński's 'Mein Kampf'?
>>
>>53666894
Yup. But instead of Jews, we're gonna slaughter Gercucks.
>>
File: 1450443278596.jpg (192 KB, 605x945) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450443278596.jpg
192 KB, 605x945
>>53666894
"Myśli nowoczesnego Polaka" is Mein Kampf
>>
tutaj macie z czego śmiał się prezes

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pismo_Kozak%C3%B3w_zaporoskich_do_su%C5%82tana_Mehmeda_IV
>>
lads I fucking swear. I dare you. Right this minute. Like not even fucking kidding

nah watever yall are alright
>>
>>53666992
>>
>>53667033
>aj fakin słer
>jal ar arajt

made up language tbf
>>
File: laugh.jpg (6 KB, 282x179) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
laugh.jpg
6 KB, 282x179
>>53666992
I bet the messenger that brought back the answer was beheaded instantly.
>>
>>53667186
przestań pisać po niemiecku
>>
>>53667186
POLSKA DLA POLAKÓW
WYPIERDALAJ
>>
File: 421.jpg (28 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
421.jpg
28 KB, 480x360
https://www.youtube.com/watch?v=CY_ZfMUjTq8
>>
File: 1450363202504.jpg (38 KB, 480x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450363202504.jpg
38 KB, 480x720
Zali to, bratrzy! Jest-li przyczyna, dla której to siedzicie samojedni za maszynami liczącymi w owo popołudnie szabatnie?
>>
>>53667288
1:48
ja pierdole xddddd
>>
File: 1451601199697.jpg (208 KB, 440x482) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451601199697.jpg
208 KB, 440x482
ale zajebiste poki sciaglem zuchy
fire red ze wszystkimi 385 , wszedzie mozna rozne spotkac
>>
What's the deal with Lithuanians?
>>
na chuj tu ten kangur postuje
>>
>>53667601

They are to us what New Zealand is to Straya
And Ukraine is Indonesia
>>
File: 12312312.gif (451 KB, 400x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
12312312.gif
451 KB, 400x300
czego sluchacie
https://www.youtube.com/watch?v=E2Y-9U3QUxQ
>>
File: 1433886006071.png (460 KB, 724x894) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1433886006071.png
460 KB, 724x894
>>53667601
Jonas Paulius 2 pakliuvom vaikučius
>>
Ale anony Masę szanują?
>>
>>53667533
>pokemony
nuda i zgrzytanie zebow

nie da rady w to grac bez speed na 500% a nawet wtedy, granie na emu bez walki/wymiany z innymi to gowno
>>
>>53667686
tylko kiełbasa żbsz
>>
>>53667659
ale technojebka
>>
Czemu Sumliński ma takie fajne okładki?
>>
>>53667288
Zdechlem
>>
>>53667533

>islamskie anime
https://www.youtube.com/watch?v=zf0RMLNRV0A

te głosy kurwa...
>>
>>53667859
bo ja wiem
taki design 101

also na tej konkretnej jakoś chujowo ma przestrzeń rozłożoną
>>
>>53667650
so they beat you at rugby all the time?
>>
>>53667686
ładna koszula, też taką mam
>>
>>53668041
no, at basketball
>>
File: 1452350408215.jpg (456 KB, 994x664) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452350408215.jpg
456 KB, 994x664
>>53667288
dobrje
>>
>>53668107
gay homos play basketball so that's alright
>>
Ma ktoś wincyj takich?
>>
File: Imperator Dudeł.jpg (113 KB, 640x447) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Imperator Dudeł.jpg
113 KB, 640x447
>>53668358
dół z wapniem już czeka
>>
File: QzaeQLM.jpg (86 KB, 599x443) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
QzaeQLM.jpg
86 KB, 599x443
szubienica dla Pet.ru kiedy?
>>
File: 1429760975191.png (3 KB, 401x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1429760975191.png
3 KB, 401x400
>>53668418
>tug dodek nigdy nie poleje cię benzyną i nie podpali
>nigdy nie zapali papierosa wpatrując się w twoje cierpienie
>nigdy nie dobije cię kulką w łeb bo szkoda mu czasu
>>
File: 7375268.3.jpg (134 KB, 500x706) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
7375268.3.jpg
134 KB, 500x706
Znajdźcie mi bardziej zredpillowany polski film.

pro tip: i tak nie znajdziecie
>>
File: 1450374308154.gif (160 KB, 236x285) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450374308154.gif
160 KB, 236x285
>>53668555
>>
File: loszki.jpg (51 KB, 480x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
loszki.jpg
51 KB, 480x640
>>53668418
Utożsamiasz się z Polską podziemną bo twoja piwnica jest pod ziemią?
>>
File: 1450447528621.jpg (37 KB, 400x525) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450447528621.jpg
37 KB, 400x525
>>53668555
przecież za to jest co najmniej proces o zdradę stanu
>>
>mama zrobila uszka z barszczkiem
>spytaj gdzie opłatek
xDD
>>
File: 1405468518996.jpg (89 KB, 430x479) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1405468518996.jpg
89 KB, 430x479
>>53668700
>>
>>53668700
prezenty kurwa xDDDDD
>>
File: 1445276076478.jpg (21 KB, 273x270) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445276076478.jpg
21 KB, 273x270
http://strawpoll.me/6553295
>>
>>53668762
>278 total votes
>tylko jedno spierdalaj
co to za manipulacja?
>>
>>53668762
>strawpole z wykopu
>>
>>53668817
uczciwa ankieta co ty chcesz
>>
File: Adolf Hitler-709.jpg (1 MB, 1280x1891) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Adolf Hitler-709.jpg
1 MB, 1280x1891
Hitler nie zrobił nic złego.
>>
File: mein_comfy.jpg (58 KB, 604x492) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mein_comfy.jpg
58 KB, 604x492
>>53668850
hitler byl polakiem
>>
>>53668850
polacy kazali niemieckim zolnierza zydow zabijac
>>
File: Choinski-Europa2.jpg (88 KB, 557x443) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Choinski-Europa2.jpg
88 KB, 557x443
>>53668924
To prawda. I do tego Polakiem najlepszego sortu, prawdziwym piłsudczykiem.
>>
>>53668607
>sugerowanie, że w Polsce obowiązuje prawo
żydy z wybiórczej dosłownie namawiają żołnierzy do buntu i nawet nikt się tym nie zainteresował
>>
File: hitler1.jpg (209 KB, 1575x1302) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hitler1.jpg
209 KB, 1575x1302
>>53668850
czy ten człowiek mógł zrobić coś złego?
>>
File: 137593505137.jpg (10 KB, 215x268) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
137593505137.jpg
10 KB, 215x268
>>53668999
>>53668555
>>
File: 137593505136.jpg (14 KB, 240x320) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
137593505136.jpg
14 KB, 240x320
>>53668850
>>53668924
>>53668970
>>53669078
Nowoczesna.DE ma już swoich trolli na 4chanie?
>>
File: 1452039560396.jpg (120 KB, 716x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452039560396.jpg
120 KB, 716x768
>on jada rosół

z biedą nie gadam
>>
File: 1450033878948.jpg (215 KB, 1264x1460) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450033878948.jpg
215 KB, 1264x1460
>>53668850
>>53668924
>>53668970
>>53669078

Naziści to spierdoxy
>>
>>53669151
*patriotów
>>
File: costanza.jpg (84 KB, 500x363) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
costanza.jpg
84 KB, 500x363
>>53669220
>on nie jada rosołu z kluskami z naleśników
>>
Opinie na temat skyline Krakowa?
>>
File: 1369142303628.jpg (49 KB, 406x364) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1369142303628.jpg
49 KB, 406x364
w ogole to boli jak stulejarz wklada kutasa z cipćie bo sie skóra naciaga?
>>
>>53669299
ładniejsze niż morda koriaba desu
>>
>>53669299
10/10 cyberpunk
zawsze marzyłem o takim widoku z okna
>>
File: 9EfPiXi.jpg (237 KB, 1399x787) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
9EfPiXi.jpg
237 KB, 1399x787
Opinie na temat skyline Warszawy?
>>
>>53669318
zapytaj kolegów z gimbaczan ork
>>
>>53669347
jak to jest industrial punk ty kurwa debilu
>>
>>53669318
zależy od zaawansowania stuleji żbsz
>>
>>53669258
>tug też tak sie czuje
ehh nawet cwiczyc mi sie juz nie chce
>>
File: Tibfwn9.jpg (250 KB, 1200x898) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Tibfwn9.jpg
250 KB, 1200x898
ja po lewej
>>
Opinie na temat koraba?
>>
>>53669374
no to powiedz mi bo nie wiem
>>
>>53669380
ma pan rację
>>
File: 1438158659687.png (34 KB, 852x674) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438158659687.png
34 KB, 852x674
>nazizm

*smark*
>>
File: germany.jpg (46 KB, 530x615) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
germany.jpg
46 KB, 530x615
>>53669393
Spokojnie, anonku. To tylko znak, że pisane są Ci wielkie rzeczy.
>>
>prawica
>>
>>53669542
>memica
>>
File: 34-hitler.jpg (160 KB, 1024x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
34-hitler.jpg
160 KB, 1024x768
A mogło być tak pięknie.
>>
>>53669611
tak to jest jak beck zyd w dupe jebany myslal ze brytole specjalnie tu przyplyna nam pomoc
>>
>>53662035
Jak ja niemiłosiernie kisnę teraz z wyznawców PiSu (bo w tym momencie to już przy pisie nie ma normalnych wyborców). Prywatne agencje ratingowe obniżają nam oceny, bo PiS chce zwiększyć dług publiczny do biliona złotych, a ci debile jak jakieś lemingi powtarzają słowa ministra finansów o tym "że decyzja jest niezrozumiała", albo pierdolą, że to "Niemcy chcą nas zmusić do przyjęcia imigrantów".

Kurwa czasem wydaje mi się, że koncentracja debili na metr kwadratowy w Polsce jest jedną z najwyższych w Europie, jak nie na świecie.

Jak ktoś chce mieć dobrą bekę z "wyborców pisu, panie i panowie" to polecam zajrzeć na w*kop i zobaczyć jak tam zaklinają rzeczywistość, żeby wyjaśnić co się dzieje. Jeszcze tylko brakuje zrzucania na PO.
>>
File: 1446763594528.png (579 KB, 650x788) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446763594528.png
579 KB, 650x788
>lewica
>>
>>53669475
zrobimy beta uprising jak w 1933
>>
File: feelsgood.jpg (105 KB, 919x1226) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
feelsgood.jpg
105 KB, 919x1226
nastawiłem pościel do prania zuchy. już się nie mogę doczekać jak cały pokój będzie pachniał. a potem naparzę sobie herbaty z imbirem i cytryną
kurwa, ależ będzie comfy wieczór
>>
>>53669673
>Jeszcze tylko brakuje zrzucania na PO.
?? Przecież cały czas pierdolą że to PO rozpuściło te plotki po Europie i to oni doprowadzili do tego że nas krytykują i obniżają ratingi.
>>
File: 1450117067228.jpg (254 KB, 865x966) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450117067228.jpg
254 KB, 865x966
>>53669611
>>53669475
>>53669397
>>53669258
>>53669078
>>53668924
>>53668850
Polecam gorąco książkę "Pakt Ribbentrop-Beck" Opowiada o Nazistach współpracujących z II RP aby zajebać komunistów. Dobry read.
>>
File: 1442401739815.jpg (7 KB, 259x194) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442401739815.jpg
7 KB, 259x194
>>53669698
>tug kołderka, filmiki, herbatka i czipsiki
>>
>>53669698
ale nie taki dobry bo nie masz dziewczyny z ktora bys wieczorem film ogladal
>>
File: TvTVrLU.jpg (334 KB, 1797x1233) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
TvTVrLU.jpg
334 KB, 1797x1233
>>53669649
>MUH HONOR
>>
>>53669649
gorzej, on myślał, że jak Wielka Polska postawi się Hitlerowi to niemaszki się w gacie posrają i spierdolą
>>
>>53669673
>agencje
>liczba mnoga
jedna agencja, która sama o sobie pisze, że jej ratingi mają tylko wagę tekstów dziennikarskich i niczego więcej, a w dodatku zrobiła to na życzenie takiego antypolskiego buraka jak ty >>53668555
>>
>>53669794
żart na ciebie, bo mam dziewczynę. filmu co prawda dziś nie oglądamy, ale nie można mieć wszystkiego
>>
Widzę, że ciężko wyczerpać tematy takie jak Hitler i polityka
>>
>>53669921
>sugerowanie że zaraz kolejne nie obniżą nam ratingu
>sugerowanie, że jakiś zenek z twittera piszę prawdę

Oceny lecą na łeb na szyję, bo PiS postanowił zwiększyć dług publiczny (bilion złotych w 2017) i żaden Petru (który zostanie w 2019 premierem btw) nie musiał nawet nic przy tym robić.


http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/0EBE638D9F6EFE2FC1257F2300766835/%24File/146-strategia%20zarz%C4%85dzania%20d%C5%82ugiem.pdf
>>
>>53669921
i jeszcze teraz zarobią fortunę na spekulacji złotówką, a jebane """polskie""" lewactwo się cieszy, że ich finansjera okrada, bo 'heheh pisiorom dokopio c'nie mati XDD chodź na marsz kodu spiewac hop siup i od nowa'

>demokracja w polsce
>ani jednego razu
>>
>>53670129
*pisze
>>
File: jozef-beck.jpg (108 KB, 400x568) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jozef-beck.jpg
108 KB, 400x568
Beck dobrze zrobił, wy jebane naziolskie gadziny. Jest jedna tylko rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenna. Tą rzeczą jest honor. Spójrzcie z jakim politowaniem patrzycie na te żałosne państewka jak Węgry, Bułgaria czy inna Rumunia które się do nich dołączyły. A Polska była bitna, była honorowa i nieuległa.
>>
>>53670129
>"ale te głupie wykopli zaklinają rzeczywistość"
>sam zaklina rzeczywistość
lewaki-robaki, panie i panowie
>>
>>53669921
>>53670165
Jezu skąd się biorą tacy głupcy. Wszyscy patrzcie na nich i się śmiejcie.
>>
>>53670207
>zalinkuj mu do źródła z danymi
>"anon nie zaklinaj rzeczywistości, pis nic złego nie robi lalalala nic nie słyszę"

Wyborca PiSu, panie i panowie
>>
>>53670129
>bilion złotych w 2017
chciałbym przypomnieć, że jaro obiecał BILION ZŁOTYCH na innowacje
przypadek?
>>
>>53670273

Co ty nie wiesz, że post z twittera ma większe znaczenie niż oficjalne dokumenty państwowe? Tu masz odpowiedź >>53668555 a nie jakieś dokumenty z sejmu wyciągasz lewaku
>>
>>53670191
Beck to ma w ogóle jakieś pomniki w Polsce? Ulice? Ronda?
>>
>>53670165
>>53670165
Dzienny przypominacz, że samie żescie głosowali na PiS, żeby dojebac PO i pare lat temu smialiscie się z Pana Prezydenta Lecha Kaczynskiego. Dla nas, prawdziwych wyborców PiS jestescie tylko użytecznymi idiotami i nie jestescie juz więcej potrzebni.
>>
>>53669797
najgorsze ze takie tragedie narodowe jak powstanie warszawskie sa otaczane jakims kultem BO HEHE PATRIOCI CHUJ ZE MIASTO POSZLO Z DYMEM I JUZ NIE BYLO O CO WALCZYC XD
>>
>>53670273
>>53670343
S&P dosłownie w swoim oświadczeniu napisała, że powodem jest sytuacja polityczna a nie gospodarcza

poza tym za ten dług publiczny to ty możesz rostowskiemu i tuskowi podziękować przede wszystkim
>inb4 a czemu pis nie naprawi wszystkiego w polsce w jeden rok
>>
>>53670414
Predzej Bem niz Beck.
>>
File: 1448717021856.jpg (808 KB, 900x1270) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448717021856.jpg
808 KB, 900x1270
GŁOSOWAĆ NA ANIBE

https://poal.me/1pbep0
https://poal.me/1pbep0
https://poal.me/1pbep0
>>
File: Bez tytułu.jpg (53 KB, 526x313) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Bez tytułu.jpg
53 KB, 526x313
jak nazwać moją piękną kolonię?
>>
Niech anony mi poleca jakaś dobra książkę, tematyka może być przeróżna jeśli uważacie ze będzie godna mojego czasu.
Tylko bez fantasy.
>>
>>53670456
Pamiętam jak kiedyś Sikorski wypowiedział się, że Powstanie W. było złą decyzją, to psychoprawaki nie nadążały z wymyślaniem inwektywów do określania go.
>>
>>53670531
kraina kurwina
>>
>>53670454
To. Ich termin przydatnosci do użycia już minął.
Ja pamiętam kto z moich znajomych się smiał z Zamachu i Pana Antoniego. Połowa poszła zagłosować na PiS. Powinno się sporządzić jakąs listę chorągiewek.
>>
>>53670414
No do mostu siekierkowskiego jest aleja Becka
>>
Dzisiaj wypłynęło kilka nowych unijnych dokumentów.
Jeden z nich twierdzi, że zaczną nam odbierać środki unijne głównie z rolnictwa.

Ja wam powiem tak: mam wyjebane w ratingi. I każdy kto się tym interesował powinien mieć podobne zdanie od Enronu, czy baniek dotkomowych.

Mam też serdecznie wypierdolone w skakańców na ulicach. Mamy demokrację. Macie prawo robić z siebie małpy.

Nie mam za to wyjebane w to jak kurwy szkalują nasze państwo za granicą. Jebana targowica.

A jak już spojżę na tych geniuszy z wykopu to w ogóle lałbym po ryjach.

Pies to jebał.

Mam nadzieje że wszyscy umrą na kiłę
>>
>>53670566
Buszujący w zbożu

nawet nie mejmuję teraz
>>
>>53670488
>PiS zakłada jeszcze większe zwiększenie długo w swojej oficjalnej strategii
>"ej oni próbują tylko naprawić ten kraj, to peło wszystkiemu winne"
>>
File: 1444866762592.jpg (44 KB, 403x410) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444866762592.jpg
44 KB, 403x410
>>53670530
>ten swiński nos
>>
>>53670566
Idę tam gdzie idę

taki wywiad-rzeka z Kazikiem
>>
>>53670657
>środki unijne
dobrze, przynajmniej przestaniemy się zadłużać :^)
>>
>>53670566
>>
>>53670672
najpierw nakłamałeś robaku, że decyzja S&P ma cokolwiek wspólnego z sytuacją gospodarcza mimo, że sami napisali że nie ma, a teraz zmieniasz temat

lewaki robaki, panie i panowie
>>
>>53670566
Otwiera oczy na prawdę.
>>
>>53669928
to wypierdalaj
>>
>>53670566
Cmentarz w Pradze
>>
File: 1442096526716.jpg (62 KB, 689x568) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442096526716.jpg
62 KB, 689x568
>Standard & Poor's nie bierze pod uwagę zjawisk gospodarczych, koncentruje się na polityce. Gospodarka ma się świetnie. Jeszcze dwa dni wcześniej Bank Światowy podwyższył prognozę wzrostu gospodarczego dla Polski na 2016 rok, jeszcze dzień wcześniej Międzynarodowy Fundusz Walutowy przedłużył dostęp dla Polski do elastycznej linii kredytowej"

2 dni temu żaden platformatoł nawet nie wiedział, że coś takiego jak S&P w ogóle istnieje, a dzisiaj to najświętsza wyrocznia na świecie
>>
>>53670566
>bez fantasy
To mi jakoś tak dało do myślenia, czemu właściwie przegrywy zwykle najchętniej czytają fantasy?

"Tydzień w Korei Północnej" ostatnio czytałem, przyjemne było.
>>
>>53670566
marsjanin, złe psy, spycraft, żegnaj laleczko
>>
>>53670566
>>53667859
>>
>>53670900
>To mi jakoś tak dało do myślenia, czemu właściwie przegrywy zwykle najchętniej czytają fantasy?
jest lepsze dla dzieci żbsz
ja szukam czegos bardziej edukacyjnego
>>
>>53670934
Miało nie być fantasy zuchu
>>
why does poland create both the worlds qtiest grills and the worlds autisticest dudes
>>
>>53670890
to, żbsz
>>
>>53670900
Escapism.
>>
>>53670530
Co to jest desi?
>>
>>53670890
a-a-ale tak w Wybiórczej powiedzieli
>>
>>53669921
ale ty wiedz, że to tylko była ich linia obrony przed murikańskim kongresem i uniknęli w ten sposób utraty miliardów

zjebie
>>
>>53670900
w zasadzie nie przegrywy tylko wszyscy, bo to najpopularniejszy gatunek akcji jest, nie powstają już pulpowe książki o policjantach i gangsterach, książki przygodowe są w zasadzie tylko dla dzieci, a kryminały mają wokół siebie aurę "mądrej literatury".
>>
kr*kow brud syf i ubostwo nawet was smiecie na apart porzadny nie stac kurwa gnije z was
>>
File: 1452947305881.png (78 KB, 1219x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452947305881.png
78 KB, 1219x900
Pamiętajcie zuchy, że w następnym meczu głosujemy na /luso/. LUSO to będzie kolejne NORGE, które rozsadzi wykopkom dupę do reszty

N O R G E
O
R
G
E
>>
>Szef MON A. Macierewicz zapytany o rating S&P
"Wedle mojej najlepszej wiedzy nie będzie to miało wpływu na obronę przeciwlotniczą Polski"
>>
>>53671258
>>53671226
>15:40:57
>15:41:51

I to ja podobno to spamuje...
>>
>>53671274
>sugerowanie, że spadek złotówki nie będzie miał znaczącego wpływu na uzbrojenie polskiej armii

Minister PiSu, panie i panowie
>>
File: 1452203202398.jpg (2 MB, 2398x4047) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452203202398.jpg
2 MB, 2398x4047
>>53670890
Po prostu lewaki, liberały i każdy kto połyka nasienie EU stara się wywindować wszystko to co pokazuje Polskę w złym świetle do rangi światowej. Gwarantuję ci że gdyby lewaki dalej był u władzy a twoje miasto otrzymywało by dostawy imigrantów to TVN by nawet na tym gównianym żółtym pasku by nie pokazał że co to jest S&P
>>
>>53671226
duszą się w tym smogu jak jebane robaki
>>
Chyba ktoś napierdala ostry hajs od tygodnia
Chiny w dół
USA w dół
W Europie spadki
W Rosji spadki
Qui bono?

>Inb4 polska
Coś się dzieje, ale mam jeszcze za mało danych żeby skakać do konkluzji. Z resztą my to na mapie świata jesteśmy pryszczem. Sporym, ale tylko pryszczem
>>
>>53671395
wig by sie zesralo ale S&P obnizylo rating po zamknieciu sesji
>>
>Agencja Standard & Poor to firma która w lutym 2015 roku musiała zapłacić 1,5 MILIARDA dolarów odszkodowania USA za błędne manipulujące rankingi oraz przegrała przed australijskim sądem za to samo.
>Biuro S&P zajmujące się Polską znajduje się we Frankfurcie... W komunikacie czytamy: "Obniżka odzwierciedla naszą opinię, że system kontroli i równowag (ang. checks and balances) został istotnie naruszony, a niezależność i efektywność kluczowych instytucji, jak Trybunał Konstytucyjny i media publiczne, zostały osłabione"

>niezależność TK naruszona
>5 pisowskich sędziów, 10 niepisowskich

>media publiczne
>upolitycznione od '93
>>
>>53671334
>żadki pepe
>>
>>53671258
>>53671300
Koriab daj następne głosowanie o takiej godzinie, żeby /v4/ ostro przejebało. Ból dupy polaczków to jedno, ale ból dupy w*grów i ponowny ból dupy polaczków to już całkiem inny poziom.
>>
>>53671395
a co do tych spadkow to wiecej bedzie wiadomo w e wtorek jak Chinczycy oglosza dane z 2015

ogolnie w stanach prasa juz straszy recesja i kryzysem gorszym niz w 2008
>>
>>53671515
>>53671515
>>53671515
>>
File: korwinocelot.png (1 MB, 1920x583) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
korwinocelot.png
1 MB, 1920x583
>>
>>53671460
I tak czekamy do poniedziałku na Moody's i Fitcha....
Z resztą patrz >>53671461
S&P niepotrzebnie babrze się w politykę (już pomojając to że są w lóżku z niemcami). Wszyscy byli analitycy mówią, że tak nie powinno być
>>
>>53670993
To. W fantastyce albo sci-fi dostajesz całe uniwersum, nowe zjawiska, rządzące nim zasady etc., dużo rzeczy, które można rozkminiać jeszcze długo po skończeniu książki, np. z innymi fanami w necie. Można się w to wciągnąć i wtedy nie myśleć o smutnej rzeczywistości.
Jak byłem młodszy i zaczytywałem się w mangusiach, to właśnie tego typu rzeczy mnie wciągały w daną serię najbardziej (gdyby była kontynuacja albo spin-off Fullmetal Alchemist to bym czytał jak nakręcony)
>>53671142
>kryminały mają wokół siebie aurę "mądrej literatury"
Jak gadam z normikami o książkach to okazuje się że zazwyczaj czytają kryminały albo horrory. Kryminał to chyba najbardziej popularny gatunek.
>>
>>53671258
/eire/ v /mena/ - tak bardzo wyjebane
>>
>>53671334
ale się mamie madzi przytyło
>>
>>53671784
dwa zdechle generaly
>>
>>53670823
Zawisza?
>>
>>53671334
>te suty
Thread replies: 318
Thread images: 108
Thread DB ID: 447403[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.