[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
sverigetråden
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 386
Thread images: 151
File: General-Knas-6601.jpg (24 KB, 660x396) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
General-Knas-6601.jpg
24 KB, 660x396
>>
File: 1452781855012.jpg (132 KB, 1080x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452781855012.jpg
132 KB, 1080x1080
Är du för eller emot rasblandning? Svara ärligt
>>
HAN HAR GRÖNA GRÖNA FINGRAR
>>
Jag har aldrig kramat en tjej
>>
File: 1452460701500.png (1 MB, 740x833) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452460701500.png
1 MB, 740x833
Aldrig har väl svensken förr fått lida lika hårt? Fått bocka snällt och niga, fått smyga fram på tå
Nej, aldrig har väl svensken förr fått lida lika hårt? Ett helvete nu vilar över Sverige, likt svart mörka moln
>>
File: 1452869540945.jpg (33 KB, 326x315) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452869540945.jpg
33 KB, 326x315
>>53641293
>>53641480
Tillägg:

Även att kunna plocka isär vapnet på under 30 sek och sätta ihop på 45 sek och veta hur man rengör vapnet på rätt sätt och i fält osv.

Vara snabb att åtgärda eldavbrott när hylsan fastnar i patronläget på ett säkert sätt osv
>>
File: raskärlek2.jpg (506 KB, 1083x1600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
raskärlek2.jpg
506 KB, 1083x1600
>>53641754
För
>>
File: jonkoping1464NY.jpg (47 KB, 805x536) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jonkoping1464NY.jpg
47 KB, 805x536
>Nationalister
>>
File: 1452456523901.jpg (37 KB, 460x555) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452456523901.jpg
37 KB, 460x555
https://i.4cdn.org/wsg/1452749378657.webm

OCH JAG LOVAR OCH SVAR, JAG SKA BÄRA VÅR FANA GENOM IS OCH ELD, ÖVER GRAVAR OCH UT PÅ SLAGFÄLTET! KAMRATER, FÖLJER NI MIG?
>>
>>
>>53641754
Bara sex eller skapa blandbarn?
>>
>>53641848
breva barbariet.webm
>>
File: Karlstad3.jpg (56 KB, 800x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Karlstad3.jpg
56 KB, 800x450
>>53641848
HELL SEGER!!
>>
A B C KAN DU DE???
>>
File: 1452863477692.jpg (123 KB, 1200x716) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452863477692.jpg
123 KB, 1200x716
>>53641930
https://i.4cdn.org/wsg/1452749607421.webm

>>53641990
HELL SEGER ANON!!!
>>
>>53641754
>Är du för eller emot rasblandning? Svara ärligt
emot
t. östeuropeiska barbaren
>>
File: pepe.jpg (62 KB, 516x390) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pepe.jpg
62 KB, 516x390
>>53641848
GRI VI röst favä
>>
File: 1452895333410.png (2 MB, 1278x805) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452895333410.png
2 MB, 1278x805
Från Europas vita länder skall folken sluta upp
Mana dessa mörkermän till ett krig vi ej har glömt
>>
>>53641990
Varför gillar Motståndsrörelsen ICA/Coop/Konsum så mycket?
>>
>>53642006
Tack senpai
HELL SEGER
>>
""bork""
>>
File: karlstad1.jpg (68 KB, 800x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
karlstad1.jpg
68 KB, 800x450
>>53642094
Glöm inte Willys!!

HELL SEGER
>>
File: clalingu.webm (2 MB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
clalingu.webm
2 MB, 1280x720
>dkn du kommer aldrig vara en liten robotflicka som tittar på när en maskin förgriper sig på robotflicka man är kär i
>>
>>53642151
>lekia
>>
File: 1451250930698.jpg (23 KB, 300x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451250930698.jpg
23 KB, 300x300
Om det inte händer något snart så är det nog för alltid för sent
Den svenska mannen han blir kaffebrun, asiatisk negroid den svenska frun
Då har ni det klarat, men får ni nog när den sista svensken bor på ett zoo
EU:s Europa det är ju så flott, välkommen, välkommen till våran folkkompott
>>
>>53641848
>gå från söderman till detta
Vilket jävla tapp alltså.
>>
>>53642173
Det gäller att lära dem i tid
>>
File: hopeless.jpg (8 KB, 201x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hopeless.jpg
8 KB, 201x200
>Sweden
>gorgeous and advanced country
>very good employment, salaries and economy
>nice, civilized people
>place where I planned to live after getting a degree, learning a bit of the language and having put some money apart
>gets cucked by niggers

why, Sweden? You ruined my plans. You ruined my fucking plans.
>>
Vilket land på EU4 ska man spela som?
>>
Lurking for Swedish territory flags. Come on ahmed.
>>
File: 1441238846001.jpg (61 KB, 499x499) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441238846001.jpg
61 KB, 499x499
>>53642205
That was only a reality between the 60's and 70's.
>>
File: heh.jpg (59 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
heh.jpg
59 KB, 1280x720
>>53642218
Ryukyu WC eller så får det vara favä
>>
>>
>>53642151
>dkn detta är 300 meter från mig men jag missade tillfället att säga HELL SEGER
>>
>>53642205
They ruined our lives. Fuck your plans.
>>
>>53642205
>Italy

You'll fit right in with the arabs mate
>>
>>53642282
HELL SEGER!
>>
Hatar att bli kissnödig när man blir full
Skaffa kissflaska? J/N
>>
>>53642205
this
from what I see it would be a perfect place to live, if not for all the nignogs
>>
>>53642282
Parkinsons?
>>
File: 1452895513546.jpg (142 KB, 800x505) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452895513546.jpg
142 KB, 800x505
>>53642094

>Varför gillar Motståndsrörelsen ICA/Coop/Konsum så mycket?


BLÖJOR ÄR INTE DET ENDA URSVENSKA VI HAR, DET HAR DU RÄTT I MAMMA
>>
>>53641838
>den där bilden
Varför är japansk ritad cuckporr ungefär 100% hetare än alla andra varianter?
>>
>>53642326
J, rekommenderar brämhults. Stor öppning.
>>
>>53642205
>tfw every swede i know instantly associates pizza with arabs, and not italy
>>
File: DSC_0904 (1).jpg (2 MB, 3872x2592) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DSC_0904 (1).jpg
2 MB, 3872x2592
>>53642352
Hell Seger
>>
>>53642299
fair enough

>>53642309
rude desu

>>53642347
yep, >>53642276 is way too harsh. It may not be perfect but it's (was?) a very nice place compared to the other european states.
>>
File: 1447689498738.png (1 MB, 1576x992) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447689498738.png
1 MB, 1576x992
En sedan länge utfärdad krigsförklaring råder än idag – var dag som passerar gör det i krigsföringens tecken
Det slag som nu står är inte ett med vapen i hand, den strid som nu utkämpas är ej belägen på slagfältet
Det hot vår folkstam nu står inför är denna gång ej fysiskt och den skugga som täcker vår mark kastas ej av en fientlig här

Kamp! Den slutliga striden rör våra landsmäns medvetande
Sanningens dissidenter utgör idag fosterjordens hird
Sigr! Då algiz förseglas i vår folksjäl för evig tid, vårt eviga monument i återfödelsens gryning

Ta er i akt, ni som viger er röst åt maktens språkrör – ni, som sanningen vet men förmedlar den som lögn
Ett varningens ord till er som tjänar främmande herrar – när gjallarhornet ljuder är det er dom som förkunnas!
>>
>>53642205
ladm8 our niggerproblems are so small compared to most other west european countires
don't get memed by all the memers
if you are a white educated productive member of society you can get a place outisde of the ghetto and your only interaction with our melanin enriched friends will be limited to some public places

come to sweden we might not be a paradise but it's still a lot better than most of evropa
>>
File: 1443902870002.jpg (461 KB, 735x786) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443902870002.jpg
461 KB, 735x786
>>53642471
North or south italian?
>>
>>53642471
https://www.youtube.com/watch?v=0OpQYVPWBjA
>>
Alla kvinnor är lösaktiga, ondskefulla undermänniskor som aldrig har haft en vettig tanke i skallen
>>
>>53642480
>bokstavligen alla har en "originellt verk, stjäl inte"
>>
Kan någon breva symbolen som man brukar få genom alt+3, som inte är £. Ser ut som en sol med fyra strålar som utgår från den. Tack i förväg.
>>
>>53642564
>t. aldrig varit i stockholm, göteborg eller malmö
>>
>>53642564
Vi behöver inte fler icke-germaner i vårt land favä
>>
File: 1445702313362.gif (1015 KB, 200x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445702313362.gif
1015 KB, 200x200
>>53642600
>>
>>53642564
Bokstavligen vart fan bor du.
>>
>>53642585
North ofc (I'm from Piedmont), I'm not a fucking savage.

>>53642564
gotta monitor the situation. Let's see how it's going to evolve in years (how many refugees? how many terrorist attacks? etc.)
>>
File: ili.jpg (70 KB, 396x594) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ili.jpg
70 KB, 396x594
>>53642205
>very good employment, salaries and economy

nice meme
>>
>>53642779
Hair and eye color?
>>
File: 1450635194894.jpg (101 KB, 640x638) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450635194894.jpg
101 KB, 640x638
VÄLJ EN

>1 500 000 st anzu invandrar till Sverige men du måste bli knullad i röven av en neger varannan dag

eller

>1 500 000 negrer invandrar till Sverige men du måste knulla anzu varannan dag
>>
>>53642752
fin tumblrgif, hora
>>
File: BzCX9TgIIAEa6Wj.jpg (19 KB, 420x312) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
BzCX9TgIIAEa6Wj.jpg
19 KB, 420x312
Känner igen det här leendet.
>>
>>53642835
Vad fan är en anzu
>>
>>53642636
¤?
>>
>>53642835
Inget, din negercuck
>>
>>53642830
b-brown?
>>
File: m_mmi.jpg (83 KB, 601x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
m_mmi.jpg
83 KB, 601x900
>>53642779
Ok, you are a human so you are welcome desu, I fucking hate the cousin fucking arabs in the south that call themselves italian
>>
nu tittar vi på persona 4 :3

twitch
.tv/cirno_tv
>>
>>53642835
Den där tjejen är jävligt ful, för att vara ärlig. Förstår inte varför hon har blivit så poppis på vedbodsbrädena.
>denna frågeställning
Hanrej.
>>
>>53642891
Stora kråkan från WoW
>>
>>53642905
Fuck off, we're full
>>
>>53642835
Nr 2, bryr mig inte om Sverige desu
>>
>>53642932
Aldrig spelat WoW
>>
>>53642920
M-men jag spelar ju Persona 3 FES för första gången just nu. ;_;
>>
>>53642925
>Den där tjejen är jävligt ful, för att vara ärlig.

Är jag väl inte?
>>
>>53642896
Den ja! Tack, Anon.
>>
File: 1437153226456.gif (2 MB, 320x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437153226456.gif
2 MB, 320x240
>>53642868
Tack, tänkte att jag skulle sätta stämningen ifall du ville börja blogga om hur Linda inte ville gå på bio med dig.
>>
>>53642282
Jag är inte stormbög. Ser bokstavligen inget fel med stencilen ändå. Klottra uppden bara.
>>
File: 1452518138826.png (583 KB, 540x540) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452518138826.png
583 KB, 540x540
https://www.youtube.com/watch?v=Ucyrv_u9eNs
>>
>>53642941
b-but it's the norm in Italy
>>
>>53643001
A N Z U gift dig med mig
>>
>>53642978
40-mannade din mor
>>
File: SAM_8191.jpg (154 KB, 1066x1600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
SAM_8191.jpg
154 KB, 1066x1600
>>53643058
Jag är svenska blond
>>
>>53643055
FORZA LAZIO FORZA LAZIO
>>
File: 1452570451160.jpg (371 KB, 1280x1920) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452570451160.jpg
371 KB, 1280x1920
>>53642699
>>53642718
bor i storstad
enda gången jag träffar blattar är på bussen och i stora köpcenter
det är sjukt lätt att isolera sig från negers

vars fan bor ni är väl frågan


>>53642925
kolla på hennes jävla ytvideos
gullig som fan
ren och perfekt
en såndär "åååh hon är introvet som meejjj :33c" känsla
hadehållthenneshand/10
>>
File: P3dcCUW.jpg (97 KB, 640x635) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
P3dcCUW.jpg
97 KB, 640x635
Mörka kvinnor är universums mirakel
>>
>>53643119
hnng
>>
>>53643119
nej
>>
File: image.jpg (142 KB, 960x1440) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
142 KB, 960x1440
>det plingar på din dörr
>du öppnar och ser detta
>de vill rekrytera dig till raskriget i polen
vad gör du?
>>
>>53643036
>Linda
?????
>>
>>53643093
Hehe mm kanadacucken
>>
>>53643051
https://www.youtube.com/watch?v=isxvXITTLLY
>>
File: 3289400327558.jpg (98 KB, 330x458) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
3289400327558.jpg
98 KB, 330x458
>>53643119
*mörka män
fdåd
>>
>>53643161
bor typ en neger i polen så jag stannar hemma
>>
>>53643001
BRE
BRÖ
>>
>>53643109
>bor i storstad
haha aa
sug min kuk din äckliga lögnaktiga horunge
>>
File: image.jpg (228 KB, 2048x1247) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
228 KB, 2048x1247
>>53643212
raskriget i england då?
>>
>>53643119
ta ditt liv när som helst famygdala
>>
>>53643179
Kancucken är nog brunhårig och har någon grisvidrig negerfärg på ögonen.
>>
>>53643161
Går och hämtar mitt exemplar av Maos lilla röda, min basker samt min Che-tröja, allt för att konvertera dessa herrar till den ljusa sidan. :^3
>>
>>53643161
Följer med, låt mig knyta skorna bara.
>>
File: image.png (453 KB, 638x428) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.png
453 KB, 638x428
>>53643051
>>53643205
ave evropa!
>>
>>53643166
Jag vet självklart inte vad flickan som gjort dig så upprörd heter, så jag hittade på något.
>>
File: IMG_2071.jpg (718 KB, 960x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_2071.jpg
718 KB, 960x1280
Ingen man gillar platt bröst :(
>>
>>53643288
>zola har inte maos militärpolitiska skrifter
>jävla pleb
>>
File: image.jpg (143 KB, 562x554) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
143 KB, 562x554
>>53643288
om det var stora arga greker då?
>>
>>53643239
men jag ljuger inte
visst är det blattar på stan men jag kan ju liksom gå en käpplängd från patrasket

spenderar du 99% av din tid att tänka på blattar kommer du bara se blattar

flytta ut från ghettot jävla grottmongo
>>
>>53643307
Joho :3
http://www.youtube.com/watch?v=XAJroAaf3ZY
>>
File: image.jpg (43 KB, 600x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
43 KB, 600x400
>>53643365
>>
File: 1452780614237.jpg (434 KB, 1561x3015) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452780614237.jpg
434 KB, 1561x3015
>>53643307

>Ingen man gillar platt bröst
>>
Hur mycket smör har ni på era mackor? Själv har jag ett ~7 millimeter tjockt lager
>>
>>53643365
De får bokstavligen in runt 1 miljon nignogs varenda jävla år. Vi klagar på 190k. Deras land är helt bankrutt, inte en eurocent ens för socialhjälp eller pensioner. Och en miljon negerjävlar. Golden dawn är verkligen en utav få nazistpartier i EU som jag hade röstat på och begärt medlemskap i.
>>
>>53643440
jag har 5.4231 mm
>>
Kudne relatera till förra bildN i OP förra tråden HÄR HAR NI DEN: >>53635902

vet ni varför det?`Joru seatt eh jag var som på bilden, fast just nu, som berättar åt er att jag är hög som en skyskrapa BRUUUR

>dkn ingen pv dock
>>
>>53643398
Avlägsna dig själv.
>>
File: blandaupp4.gif (557 KB, 500x235) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
blandaupp4.gif
557 KB, 500x235
>>53643254
Varför det? Livet är ju så underbart med alla dessa mörka kvinnor :3
>>
File: IMG_2061.jpg (667 KB, 960x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_2061.jpg
667 KB, 960x1280
>>53643412
>>53643425

Det gjorde mig glad
>>
>>53643440
inget smör alls.
>>
>>53643440
typ såhär tjockt |--|
>>
File: 1390665966300.gif (2 MB, 446x251) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1390665966300.gif
2 MB, 446x251
>>53643479
>>
File: Nozomi.jpg (246 KB, 1056x1600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Nozomi.jpg
246 KB, 1056x1600
>>53643307
lågtest är för den bildade mannen
>>
File: image.png (1 MB, 1658x771) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.png
1 MB, 1658x771
>>53643461
>dkn ingen gg fv
>>
>>53643412
påminner om denna låten: https://www.youtube.com/watch?v=ZvQ0pWJl6TY

skön som bara den
>>
File: neckbeard-fedora.png (377 KB, 594x422) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
neckbeard-fedora.png
377 KB, 594x422
>lågtest är för den bildade mannen
>>
File: image.jpg (168 KB, 1200x630) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
168 KB, 1200x630
i vilket land tror ni det börjar?
>>
File: 1422512108858.jpg (82 KB, 653x732) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1422512108858.jpg
82 KB, 653x732
>lågtest är för den bildade mannen
>>
http://2static4.fjcdn.com/comments/Gt+gambled+and+lost+even+waffle+_7b15aa6b2267eeddbf608c592c3f643a.mp4
>>
File: image.jpg (146 KB, 960x630) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
146 KB, 960x630
https://www.youtube.com/watch?v=iok7vqxz9Io
>>
>>53643505

Varför det?
>>
>>53643659
>i vilket land tror ni det börjar?

Sverige? FAGNARÖK KOMMER

Bögarna kommer att rädda oss, de är de enda som är immuna mot åsiktslobbyn
>>
>>53643659
Grekland/Makedonien eller Bulgarien/Rumänien
>>
Ta en snus eller borsta tänderna?
>>
Hey lads, can you remind me what are those low-class dirt rally competitions are called in Sweden? Where everyone drives beaten up 20 year old cars and crashes within 10 seconds into the race? Maybe youtube links?
>>
>>53643757
> - huntertde funnyjunk

BORT SNORVALP
>>
File: image.jpg (26 KB, 380x180) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
26 KB, 380x180
>>53643783
>>53643800
jag tror på grekland, italien eller spanien
>>
>>53643836
Folkrace
>>
>>53643836

google
"Traffic CCTV outside Stockholm"
>>
File: snus.jpg (19 KB, 373x309) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
snus.jpg
19 KB, 373x309
>>53643807
Tog precis en snus, familj.
>>
Tänk om man kunde vara en neger för en dag
https://www.youtube.com/watch?v=t8EwzisBEHc
>>
>>53643836
Since you asked so nicely :3

https://www.youtube.com/watch?v=3awDi1JDglA
>>
File: 1449913779849.jpg (45 KB, 570x487) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449913779849.jpg
45 KB, 570x487
>>53643903
Yup, thank you, it's hilarious.
>>53643989
Ayy
>>
>>53643836
stubbaräser
>>
File: 14232434415.jpg (75 KB, 601x601) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14232434415.jpg
75 KB, 601x601
>>53642205
and you are ruining my dreams to move to Italy

Fuck you Francesco
>>
>>53643659
>inte kapitalisera DET
Vad Gör Han?
>>
>>53644009
du menar såhär: https://www.youtube.com/watch?v=2vNzz2VMWac

:^)

>dkn snart är den uppe i fler än judedöda
>>
Alltid kul med trådar om konspirationsteorier. De här människorna är verkligen helt borta.
>>
>>53644084
kek
>>
>>53644009
Varför känns det som att jag är den som brevat all johnny rebel och sydstatsmusik i tråden någonsin :3

https://www.youtube.com/watch?v=hUFL2GT1-2g

Tänk er att vara ihop med en sådan i videon
>>
File: 1452204217946.jpg (63 KB, 914x574) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452204217946.jpg
63 KB, 914x574
>dkn nästa vecka så börjar skolan
Kvää jag vill inte trängas på KTH
>>
>>53644084
>keywords: black, negro, naacp, martin luther king, lawdy, fried chicken, hookers, cocaine, watermelon
>>
>>53644121
haha aa man ska ju inte ifrågasätta makten trots att de bevisligen ljuger för oss gång på gång
>>
>>53644121
Typ?
>>
https://www.youtube.com/watch?v=oAFjBSPUQJk
>>
>>53644038
Noice.
https://www.youtube.com/watch?v=Rs6DkEQ3oRg
>>
File: IMG_7780.jpg (596 KB, 960x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_7780.jpg
596 KB, 960x1280
>den känslan när man är osäker ifall man ska svälja eller spotta ut satsen
>>
>>53644262
Typ det här.
https://www.youtube.com/watch?v=6E4rXii2h-o&app=desktop

>>53644226
Jag menar saker om magi och att illuminatin försöker framkalla satan.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=YAfHigPsC_s
>>
>>53644183
Men du, om vi ska trängas 2 pojkar i min lilla säng måste bli van med att trängas. Sötnos <3
>>
https://www.youtube.com/watch?v=7XVsEVW4x_Q
>>
>>53641780
>Aldrig har väl svensken förr fått lida lika hårt?

du vad

Närapå konstant krig i så gott som ett sekel med lite pest och hungersnöd här och där måste nog räknas som åtminstone lite värre.
>>
File: 1451175905708.png (834 KB, 1200x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451175905708.png
834 KB, 1200x1080
>>53644362
H-hehe o-ok
>>
>>53644447
>Most importantly, revealed in this work is the one true cause of the rise and fall of the world’s greatest empires – that all civilizations rise and fall according to their racial homogeneity and nothing else–a nation can survive wars, defeats, natural catastrophes, but not racial dissolution.
>>
>>53642205
Up until 25 years ago people would have unironically called you a nigger m8 so everything probably turned out for the best.
>>
>>53644352
Medveten desinformation som sprids för att förlöjliga konspirationsteorier om 9/11 osv.
>>
File: qt18.jpg (115 KB, 640x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
qt18.jpg
115 KB, 640x960
>>53643307
Det stämmer
>>
Varför har inte media nämnt något om det här? Det är ju extremt stort om nästan varenda nationalistiska och konservativa parti i hela Europa går samman i en allians.
>>
File: SAM_0055.jpg (264 KB, 1066x1600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
SAM_0055.jpg
264 KB, 1066x1600
>>53644553
>den känslan när man vill bli 2d flicka

tuttkossa
>>
File: VAD HÄNDE JUST.jpg (97 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
VAD HÄNDE JUST.jpg
97 KB, 1280x720
>>53644038
Det här är fan sällsamt underhållande.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=5OKdbc0DYpM
>>
>>53644552
Det skulle jag kunna tro. 9/11 teorierna är verklighetsbaserade i alla fall även om man inte tror på någon av dem. Demoner och satanistiska kulter inom all världens elitgrupper? Lite mindre verklighetsbaserat.
>>
>>53644570
För att det inte är sant? Vart har du hittat den här fantasibilden?
>>
File: 1450708518556.jpg (68 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450708518556.jpg
68 KB, 500x500
>>53644570
>identitärer, fascister, nationalsocialister, konservativa, reaktionärer, högerkristna och duginister över hela världen enas
Nu jävlar händer det grejer
>>
>>53644418
https://www.youtube.com/watch?v=YAfHigPsC_s
>>
>>53644677
Googla på namnet. Det verkar vara i ett väldigt tidigt stadie.
>>
File: 1446146290023.jpg (246 KB, 800x611) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446146290023.jpg
246 KB, 800x611
>>53644352
magi är på riktigt
ta en introvideo
https://www.youtube.com/watch?v=R95A1jDwX_8


Illuminati är modern mytologi (Jospeh campbell)
>>
>>53644504
Är det sant att programmerare i regel är bökar?
>>
File: qt tits2.webm (3 MB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
qt tits2.webm
3 MB, 1280x720
>>53644606
Påminnelse om att tuttko alt. kotuttar är ingen förolämpning
>>
https://www.youtube.com/watch?v=dKMTu1GDi_w
>>
HELL
>>
>>53644786
SEGER
>>
>>53644786
NEGER
>>
>>53642006
Dendär Webm gav mig gåshud. Någon som har mer liknande? <3
>>
>>53644570
>Jean-Marie Le Pen
>Golden Dawn
>Syrian Social Nationalist Party
>Dr.Kevin MacDonald
>Russian Imperial Movement
>Generation Identity
Vad i helvete?
>>
>>53644727
Hittepå-skit tills motsatsen bevisas.
>>
File: amazon.jpg (221 KB, 964x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
amazon.jpg
221 KB, 964x1080
>>53644570

Vad menade Amazon med detta?
>>
>>53644873
Jean-Marie, inte Marine. Men ja, låter som trams.
>>
>>53644855
finns bara den och >>53641848
>>
File: 1452431144274.jpg (518 KB, 1200x1514) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452431144274.jpg
518 KB, 1200x1514
>>53644553
>>
>>53644680
Visar hur långt det gått när så vitt skilda grupper kan enas om något.

>reaktionärer och nationalsocialister under samma paraply

Nationalsocialismens mest berömda kampsång innefattar hur man ska skjuta reaktionära lel.
>>
>>53644880
>>53644920
Bokstavligen första resultaten på Google.
>>
File: 1452815855431.jpg (1010 KB, 1200x1399) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452815855431.jpg
1010 KB, 1200x1399
>dkn ingen fru och barn
>>
>>53644765
Alltså tror du verkligen på den videon? Kan du ge ett exempel på magi eller förklara hur man ska använda magi?
>>
File: IMG_2065.jpg (158 KB, 1000x666) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_2065.jpg
158 KB, 1000x666
>>
>>53644954
Söt
>>
>>53644775
>han stjäl mina webbums
>>
>>53645039
vad kollar jag på
>>
>>53644997
BEVISBÖRDAN LIGGER PÅ DIG.
>>
>>53645016
>>
>>53645042
Det där är ett dåligt jagjag
>>
File: 1428517945211.jpg (431 KB, 2048x1536) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1428517945211.jpg
431 KB, 2048x1536
>>53644954
>>
>>53644987
Jag trodde aldrig jag skulle se dagen då nationalsocialister, 4pt och fascister ställer sig sida vid sida med reaktionärer, identitärer och konservativa. Det känns som det sista stora kriget närmar sig.
>>
>>53645039
min toarulle efter toarulletestet.jpg
>>
File: IMG_2066.jpg (211 KB, 1000x666) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_2066.jpg
211 KB, 1000x666
>>53645052
>>
File: snällo.jpg (34 KB, 600x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
snällo.jpg
34 KB, 600x450
>>53644765
>länkar Illuminatus! appendix i dutub-form
Min neger.
>>
File: 1440626124143.jpg (28 KB, 480x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440626124143.jpg
28 KB, 480x720
>>53645077
yuck
>>
>>53645148
breva näsa
>>
>>53645148
Ö R E B R O
>>
File: 1384891940220.jpg (213 KB, 1280x1713) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1384891940220.jpg
213 KB, 1280x1713
För många vita kvinnor i tråden
>>
File: image.jpg (40 KB, 620x349) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
40 KB, 620x349
>>53645227
brinn, negerälskare
>>
>>53644954
GRI
VID
>>
File: 1452543461426.jpg (133 KB, 960x601) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452543461426.jpg
133 KB, 960x601
>>53645024
Lyssnade du på vad han sa?
Videon är gjord för att förklara de grundläggande koncepten med den psykologiska modellen för magi
Behaviorism är den absolut vanligaste sortens terapi i modernt samhälle
och det är exakt det han pratar om
Förstärk ofta

Läs Jung eller något
Mänsklig psykologi är en avancerad sak och magi är konsten att kontrollera sitt egna sinne

>>53645195
*högfemmar dig*
>>
Breva vad ni kollar på

http://www.twitch
.tv/TrumpSC
>>
När övergick feminism till hat mot vita Hetero killar? nej allvarligt vilket år började detta?
>>
>>53645292
Jo, men jag skulle inte kalla att kontrollera sitt egna sinne för magi. Hur framkallar jag en succubus? Kan behöva en.
>>
File: image.jpg (113 KB, 678x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
113 KB, 678x1024
>>
>>53645346
Venne
>>
>>53645148
Var inhandlas dessa?
Brevar åt en vän.
>>
>>53641754
bryr mig ej så jag antar att det blir för? fast inte så att jag aktivt jobbar för det utan jag ligger/blir ihop med vilken tjej som helst så länge hon är snygg och jag gillar hennes personlighet
>>
>>53645339

Fin autistström.

Reckful, Mitch vågar inte strömma.
>>
>>53645363
varför kan blöjnassar inte in i design?
>>
File: 1450388935447.jpg (129 KB, 960x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450388935447.jpg
129 KB, 960x720
>>53645346
Det handlade alltid om att splittra och vända könen mot varandra. Gör inte misstaget att koppla samman kvinnorättsrörelserna med feminismen. Feminism var alltid ett vapen mot västerlandet på samma sätt som kommunismen användes för att vända samhällsklasserna mot varandra.

Det går ut på att söndra och härska genom att dela upp folket och få dem att strida mot varandra.
>>
File: bästa yordle.jpg (2 MB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bästa yordle.jpg
2 MB, 1920x1080
Bästa yordle.
>>
File: 1450388998934.jpg (337 KB, 1600x2812) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450388998934.jpg
337 KB, 1600x2812
>>53645432
>>
>>53645339
/nymn_hs favä
>>
File: 140934509834.png (404 KB, 514x527) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
140934509834.png
404 KB, 514x527
Vem /detta/ här?
>>
>>53645399
Ica
>>
>>53645521
>oironiskt knarka
>>
>>53645475
Christina H Sommers är antifeminist så vafals är den där bilden om mann1
>>
File: 1452453724323.jpg (75 KB, 627x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452453724323.jpg
75 KB, 627x960
>>53645016
jvdk
>>
>>53645521
Inte jag. Min rumskompis har slut på gräs.
>>
File: 1452786424689.png (161 KB, 318x292) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452786424689.png
161 KB, 318x292
>>53645351
Du har missförstått magi eller vill inte förstå
genom att bemästra ditt eget sinne bemästrar du andras

Tråkigt att du har en så dålig attityd det är ett helt område av mänsklig historia och tradition som ligger avlägset för dig
>>
>>53645550

Dricker du aldrig kaffe/läsk?
>>
>>53645562
Nej.
>>
Hallå era bögar

om jag beställer från inet idag (ja, jag vet att det är helg), kommer jag få produkten på måndag? Eller spelar det ingen roll om jag beställer idag eller på måndag?

t. fått snabbt internet och hårddiskutrymmet håller på att ta slut
>>
File: 1440364753655.png (2 MB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440364753655.png
2 MB, 1920x1080
>>53645339
Min bakgrundsbild
>>
>>53645562
>tro att den som gjorde bilden faktiskt orkade kolla upp saken utöver om det var en jude eller inte
>>
>>53645562
Hon var väl inte alltid antifeminist?
>>
>>53645597
Nej, bara vatten
>>
>>53645550
Det är inget fel på gräs. Gräs är universums skapelse och länderna är onda svin som kämpar för onda makter och vill inte att ungdomar ska få ha kul och röka hur mycket weed dom vill och titta på stjärnorna, och skriva poesi i sanden. Weed är kärlek och stater är hat.
>>
>>53645600
>Her work includes the books Who Stole Feminism? (1994) and The War Against Boys (2000), both of which are critical of contemporary feminism.
>>
>>53645606

Nej, din order skickas först måndag.
>>
>>53645670
Hon är stark feminist och påpekar hur "feminister" är sexistiska av sig och skadar rörelsen
>>
>>53645606
beställer du på måndag kanske du får det på onsdag istället för tisdag. Men det spelar ingen roll om du beställer idag eller söndag kväll
>>
>>53645687
>en av grundarna inser att sin egen skapelse är ett monster och byter sida
hehe mm
>>
>>53645339
https://www.youtube.com/watch?v=I9SL_lrKmKs
>>
>>53645587
Tror de allra flesta har missförstått magi om det är vad det handlar om.
>>
>>53645702
Rörelsen i sig är sjuk då den alltid har haft som syfte att splittra folket.
>>
>>53645721
>en av grundarna

mm aa hehe hihi
>>
>>53645762
t. MRA
>>
>>53645809
Nej, jag avskyr äcklen från /r9k/ som inte inser att kvinnorna är lika stora offer. Feminismen fyller samma syfte som kommunismen. Det går ut på att dela in folket i grupper och ställa dessa mot varandra. Tyvärr lyckas de väldigt bra just på grund av betahannar som sitter på /r9k/ och gråter om hur elaka kvinnor är.
>>
>>53644765
Vad är det här för jävla trams? Det är ju för fan bara massa jävla ordbajseri.
>>
>>53645747
Haha va
>>
File: 1436268209227.jpg (16 KB, 228x243) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436268209227.jpg
16 KB, 228x243
>>53645940
>kvinnor
>offer
>>
>>53645945
Det är vad moderna cuckar tror att magi betyder. De tror det innebär att forcera fram placeboeffekter men de har blivit grundlurade. Riktig magi finns, men det är inte vad de tror.
>>
>dkn ingen mamma som bröstmatar mig

https://www.youtube.com/watch?v=37adXYp5Cr8
>>
>>53646038
Vad är riktig magi då? Sluta ordbajsa och ge mig något.
>>
File: giphy.gif (987 KB, 500x380) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
giphy.gif
987 KB, 500x380
>dkn ändlöst mörker
>>
>>53646101
Den existerar inte längre. De blodslinjer som bemästrade den är sedan länge döda.
>>
>>53645945
>>53646038
Haha

>>53646101
GEEE MIGGGG
>>
>>53646154
hahahahhahaahahahahhahaahahahah
>>
File: 1446967550336.jpg (66 KB, 251x257) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446967550336.jpg
66 KB, 251x257
>>53645945
Du kanske behöver utöka ditt eget ordförråd
finns väldigt lite i världen som bara är ordbajs
det en tanke bakom varje ord

>>53646038
Jag är inte 100% psykologiska modellen men det är det enda sättet att få folk att ens överväga mystik
det måste du väl ändå inse

>>53646101
Du kan inte förstå något på det här sättet
är det så du gjort hela ditt liv?

SER JAG DET INTE FINNS DET INTE!!!! ÄR JAG HJÄLPSAM NU??

Det finns väldigt mycket läsande att göra
men det kanske inte är för dig så det är bara lägga ner om du inte vill lära dig något

>>53646154
typ detta också
men det kommer att återuppstå i takt med att vår kultur dör
>>
File: 1448563797431.jpg (226 KB, 440x532) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448563797431.jpg
226 KB, 440x532
>>53646154
>>
Gå ut och supa j/n
>>
>>53645940
>antyder att kvinnor inte är genetiskt onda varelser
Tillbaka till reddit vitknekt
>>
>>53646173
>>53646177
>>53646248
Telekinetiska krafter var ovanligt men det fanns. Även en viss form av telepati i form av delade känslor och minnen förekom.
>>
>>53646269
Alla kvinnor förutom min mamma.
>>
IN I MODERLANDET
DEN TYSKA ARMEN MARSCHERAR
>>
>>53646203
Fast du brevar ju bara rent jävla trams. Pruttgubben i ditt klipp sade lika mycket substans på 5 minuter som Onkel Konkel.
>>
behöver en fet jävla fedoabild just nu
>>
>>53646293
Okej Enoch
>>
>>53646251
>nbög

finns bara ett svar
>>
File: 1443882237408.png (77 KB, 1500x228) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443882237408.png
77 KB, 1500x228
>folk som tvivlar på magi
Häng er, normalbögar.
>>
File: 1315221114542.jpg (30 KB, 331x319) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1315221114542.jpg
30 KB, 331x319
>Gick på en träff för 1,5 år sedan, hade ett dödskallebälte på mig
>>
>>53646315
>antyder att våra mödrar inte är de mest ondskefulla av de alla
t. har singelmamma
>>
>>53646325
Det är inte för dig gosse. Ingen fara, det är nästan inte för någon.
>>
>människor som misstar universums lagar med """magi"""
Ta era liv.
>Ask, and it shall be given you; seek, and ye shall find; knock, and it shall be opened unto you:
>For every one that asketh receiveth; and he that seeketh findeth; and to him that knocketh it shall be opened.
>>
>oironiskt gå på träff
>>
>>53646354
Vad menades med bältet?
Är det någon symbolik bakom det som vi enkla människor helt enkelt inte förstår?
>>
>>53646350
j då?
>>
>>53646325
du förstod alltså inte vad han sa
Säg något du tycker har substans
Din definition är ganska skev
>>
>>53646069
f-f1h1
>>
>>53646396
Farsan verkar ha problem med flaskan, de få gånger han har försökt ta kontakt har han seriöst druckit innan telefonsamtalet.

mm aa att jag ska orka bry mig då.
>>
>>53646413
Varför går du inte på NDT? Det är ju en stor träff så risken att någon stormbög knivar dig är väl ganska liten.
>>
>>53646420
nybög hittad
>>
>du delar tråd med dessa """""människor"""""
>>
File: 1446318760550.png (102 KB, 861x320) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446318760550.png
102 KB, 861x320
>>53646402
Hur kan folk vara så jävla dumma att de inte ens förstår simpel kaosmagi? Vad är det för spån som sitter i den här tråden egentligen?
>>
MEN ERA ÄCKLIGA JÄVLAR
DET ÄR INTE MAGI
DET ÄR UNIVERSUMS LAGAR

Ask, and it shall be given you; seek, and ye shall find; knock, and it shall be opened unto you:

8 For every one that asketh receiveth; and he that seeketh findeth; and to him that knocketh it shall be opened.

Ask, and it shall be given you; seek, and ye shall find; knock, and it shall be opened unto you:

8 For every one that asketh receiveth; and he that seeketh findeth; and to him that knocketh it shall be opened.

Ask, and it shall be given you; seek, and ye shall find; knock, and it shall be opened unto you:

8 For every one that asketh receiveth; and he that seeketh findeth; and to him that knocketh it shall be opened.
>>
>>53646409
magi är ett visst område av universums lagar
ordet kanske inte är passande då det verkar avtrycka en hel del tröga sinnen i den här tråden

>>53646420
>>53646516
bra pikar
ni kanske borde sluta tänka på saker helt och hållet ni vill ändå inte förstå
>>
File: 144532433491.jpg (94 KB, 960x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
144532433491.jpg
94 KB, 960x960
>folk som inte tror på mememagi
>>
JAG VILL INTE BÖRJA MED SKOLAN IGEN KVÄÄÄ
>>
>>53646598
haha aa
>>
File: latest[1].png (811 KB, 600x666) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
latest[1].png
811 KB, 600x666
>>53646541
>kaosmagi
Magi är för bögar
>>
>>53646541
Pracka inte på magi på folk din idiot.
>>
File: 1434326655499.png (646 KB, 717x1029) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1434326655499.png
646 KB, 717x1029
>>53646649
>dkn jag tog ett alldeles för långt jullov och ångrar det grovt nu
>>
File: 1451342340915.jpg (3 MB, 6706x7124) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451342340915.jpg
3 MB, 6706x7124
Magi finns.
>>
>>53646598
UNIVERSUMS
EVIGA
LAGAR

HYPERBORISK MAGI
HELL SEGER
>>
File: 1452737921535.gif (993 KB, 924x507) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452737921535.gif
993 KB, 924x507
>>53646649
>fysiktenta på måndag
>om jag hade pluggat mellan 27de och 5e skulle jag säkert kunnat klara den
>pluggar nu in allting på 3 dagar
dock är den andra tentan nästan garanterat godkänd så jag är lugn favä
>>
>>53646598
kategorisering är bra sluta
du kan inte bara säga
lol universums lagar
>>
Om magi finns, varför trollar du inte fram en fv? :^)
>>
>magi finns
>>
>>53646768
Det håller vi ju på med. Vad tror du #vårtår är? Jagjagmagi(kaosmagi).
>>
File: 14216324942.jpg (17 KB, 300x307) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14216324942.jpg
17 KB, 300x307
>>53646768
>antyder att jag inte håller på med det just nu

>dkn jag kommer träffa en trevlig kvinna som vill bli min fv i år
>>
File: Saya_stitch_06.jpg (397 KB, 1280x937) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Saya_stitch_06.jpg
397 KB, 1280x937
>>53646722
Jvdk
Borde ha pluggat lite men nu får man bli chockad av att man måste göra saker
>>
File: 1446936574995.gif (2 MB, 297x391) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446936574995.gif
2 MB, 297x391
Hur blir man snygg?

Hur blir man en pv?
>>
>>53646834
Väntar på VR favä
>>
>>53646834
Tinder

Träffar en halvkines

Träffas några gånger

Knullar

pang så är du sen en pv

tills hon dumpar dig efter en svartadresa
>>
File: Saya_stitch_05.jpg (556 KB, 1280x1046) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Saya_stitch_05.jpg
556 KB, 1280x1046
>>53646742
Jag har omtenta på stokes sats och skit den 10nde ;__;
>>
>>53646834
Uppenbarligen ska du repetera dina önskningar om att bli snygg varje dag så kommer magin göra dina önskningar till verklighet.
>>
File: rare_frodo.jpg (28 KB, 400x396) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
rare_frodo.jpg
28 KB, 400x396
>>53646860
>fnöske
>fv
>>
>>53646869
Saya bästa flickan.

>>53646860
Man måste redan vara snygg för fnöske.
Eller kunna ta en bra bild.
>>
File: 1450579962180.png (198 KB, 454x602) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450579962180.png
198 KB, 454x602
>>53646859
Men jag vill tjäna värmen och känslan av en intim kyss

>>53646860
Bra felaktigt jagjag

>>53646896
Jag vill bli snygg
Jag vill bli snygg
Jag vill bli snygg
Jag vill bli snygg
Jag vill bli snygg

Det funkade inte
>>
File: 1444354333539.jpg (119 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444354333539.jpg
119 KB, 500x500
>>53646933
>dkn det aldrig någonsin (förevigt) kommer komma en ny SvT-podd
>>
File: 1427788353606.jpg (42 KB, 256x259) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1427788353606.jpg
42 KB, 256x259
>kommer in i tråden
>folk diskuterar magi till synes oironiskt

Har jag fallit in i en mardröm där alla brevare är Dala?
>>
>>53646955
du är redan snygg din jävla stjärtgosse
>>
File: 1452793278416.jpg (178 KB, 1916x1074) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452793278416.jpg
178 KB, 1916x1074
>>53646933
Bra smak, synd att vi inte kunde diskutera detaljerna av vad gör Saya så bra när du var i Eskilstuna
>>
>>53646834
>hur blir man snygg

Vet inte, kanske borde man prova självmord > reinkarnation?
>>
>>53646995
Bra jagjag
>>
>>53646834
>Hur blir man snygg?
Ta hand om ditt utseende

>Hur blir man en pv?
Prata med tjejer
>>
Vad fan sysslar ni med? Ni har missuppfattat en av universums eviga lagar med """""magi""""". Rekommenderar er att studera grundläggande filosofi och historia.

Ask, and it shall be given you; seek, and ye shall find; knock, and it shall be opened unto you:

For every one that asketh receiveth; and he that seeketh findeth; and to him that knocketh it shall be opened.

_

If thou canst believe, all things are possible to him that believeth.

_

As ye sow, so shall ye reap.
>>
File: 1452713276770.png (54 KB, 942x1110) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452713276770.png
54 KB, 942x1110
>>53646986
Är cellen helt död nu när Dala har lämnat eller har du tagit över rollen som Mujahideenledaren?
>>
File: djokolel.gif (667 KB, 245x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
djokolel.gif
667 KB, 245x200
>>53646860
>>
File: BvLzH1gIMAEYbBK.jpg (22 KB, 600x337) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
BvLzH1gIMAEYbBK.jpg
22 KB, 600x337
>>53646986
Förbered dig att erfara sexuell magi.
>>
Snabbt, vad ska jag rita i paint?

Kom ihåg att jag är bokstavligen sämst i tråden på att rita.
>>
>>53646986
>förstår inte vad magi är
>klagar
haha aa
>>
File: SAM_5223.jpg (234 KB, 1066x1600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
SAM_5223.jpg
234 KB, 1066x1600
>snö i turkiet
>>
>>53647124
Din mamma
>>
>>53647134
Ockuperad mark.
>>
File: 1450233998015.png (284 KB, 736x736) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450233998015.png
284 KB, 736x736
>folk som tror att attraktivitet bara verkar på fysisk nivå
det är som att ni aldrig varit kära i någon
tror ni också att attraktionen till 2D är rent fysisk?

ett annat tips om ni vill klara en arbetsintervju
när du väl sitter där fantisera om hur du misshandlar personen som intervjuar dig

>>53647049
det har olika namn i olika traditioner
kom igen nu
>>
File: takbir.png (797 KB, 478x678) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
takbir.png
797 KB, 478x678
>>53647130
magi är det bästa kortspelet
>>
File: 1452902378242.png (203 KB, 1291x2228) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452902378242.png
203 KB, 1291x2228
>>53647049
Det är du som inte har insett att det finns olika typer av magi. Den vanligaste varianten i dagsläget är kaosmagi som går ut på att manipulera ditt undermedvetna och manifestera din övertygelse i verkligheten. Men det finns flera sorter, vissa är dock helt utdöda.
>>
>>53647037
Mjo, men det händer ju till slut ändå
>>53647048
textbok 101
>>
File: cuck king.jpg (92 KB, 1024x576) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
cuck king.jpg
92 KB, 1024x576
>>53647130

Förklara snälla, jag vill bli upplyst.
>>
File: blandaupp.jpg (96 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
blandaupp.jpg
96 KB, 640x640
kärlek
>>
File: 1452902378262.jpg (185 KB, 798x949) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452902378262.jpg
185 KB, 798x949
>>53647224
Läs igenom tråden.
>>
Väldimensionerade tvådimensionella varelser ENDAST
>>
File: Padda som svettas.jpg (38 KB, 600x568) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Padda som svettas.jpg
38 KB, 600x568
>dkn DotAbög sedan flera år tillbaka men har blivit beroende av LoL under den senaste månaden (både som spel och den professionella scenen)

Vad händer, skicka hjälp
>>
File: 1451005683438.png (267 KB, 469x357) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451005683438.png
267 KB, 469x357
>>53646986

Jag har nått kritisk massa.
>>
>>53647224
>Förklara snälla, jag vill bli upplyst.
>jag vill bli upplyst.
>vill bli
>vill
Nigga blease
>>
>>53647224

https://www.youtube.com/watch?v=wOVe7Ek5Hsg

VI ÅKALLAR DIG

DEN STÖRSTA DEMONEN AV ALLA

HIN
HÅLE
NEGER
PÅLE
>>
>>53647240
Snyggt par favä, även om han verkar lite kort

t. inte förespråker inte rasblandning generellt
>>
>>53647264
>kalla dig själv kristen
>vara intresserad av """magi"""
Du är bara tjock med livlig fantasi.
>>
>>53647240
öl
ölmage
flint
flintskalle
öl | flint
ölmage | flintskalle
öl | flint
ölmage | flintskalle
öl | flint
ölmage | flintskalle
>>
brb ska gå och trolla en fv till min säng
>>
>>53647020
Risken att jag kanske hamnar där någon gång i framtiden är väl inte obefintlig.
Fast jag vill nog inte dit. Kändes lite fattigt.

>>53646986
Har du sett fnordarna?
>>
File: grodtröja.png (207 KB, 508x444) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
grodtröja.png
207 KB, 508x444
>>53647302
>REEE
ljuden
>>
File: 1452902478272.jpg (72 KB, 728x1100) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452902478272.jpg
72 KB, 728x1100
>dkn ingen återupplivad atlantisk magi förrns kali yuga är över och cykeln har startat om
>dkn vi kunde ha äntrat satya yuga med kalki vid rodret vid det här laget om det inte vore för de allierade
>>
File: 1428072285142.jpg (27 KB, 353x459) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1428072285142.jpg
27 KB, 353x459
>>53647316
>kristen
>intresserad av magi

Förstår inte vad du tycker är konstigt favä
>>
>>53647264
Länka svammlande killen i typ badrock.
>>
File: 1391741814567.jpg (56 KB, 300x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1391741814567.jpg
56 KB, 300x400
>>53647349
>dkn detta är på riktigt
>>
>>53647349
>bar bar bar försöker sno baserad hellenistisk symbolism
försök inte lura mig stjärtgosse
>>
File: 1452799416174.jpg (798 KB, 1440x1602) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452799416174.jpg
798 KB, 1440x1602
>>53647338
Jag beklagar om du är tvungen att åka hit igen
>>
File: 1452902815243.jpg (695 KB, 1600x1142) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452902815243.jpg
695 KB, 1600x1142
>>53647385
Tredje Riket höll på att återuppväcka den slumrande Hyperboriska kraften som fortfarande fanns kvar hos de renaste arierna som ännu inte blandat ut sitt blod men de stoppades. Vi kunde ha varit gudar.

>>53647439
Atlantis sträckte sig över stora delar av planeten.
>>
File: blandaupp2.jpg (125 KB, 540x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
blandaupp2.jpg
125 KB, 540x720
mera kärlek
>>
File: bulking.jpg (43 KB, 500x365) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bulking.jpg
43 KB, 500x365
Hur många här i tråden har faktiskt läst om den här skiten och inte bara jagjagar och brevar blider från /pol/? Reka böcker tack, tycker det är intressant.

>>53647338
>Har du sett fnordarna?

Nej, jag har ingen aning vad det är
>>
File: r910374_9344922.jpg (17 KB, 340x227) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
r910374_9344922.jpg
17 KB, 340x227
>denna tråd
Avlägsna er.
>>
>>53647469
atlantis är ett påhitt av platon
>>
SNOPP

I

RUMPA
>>
>>53647484
Läs Miguel Serranos böcker och Savitri Devis "Lightning and the Sun".
>>
>>53647484
så du tror på riktigt att magi finns?
>>
>>53647484
Läs den heliga bibeln. Endast.
>>
File: 1443879012765.jpg (2 MB, 985x3142) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443879012765.jpg
2 MB, 985x3142
>>53647500
Atlantis är namnet på civilisationen som fanns innan floden.

Tror ni det är en slump att alla kulturer av relevans nämner den stora floden? Den var bokstavligen början på alla civilisationer då den ledde till att det som existerade före floden (de antediluvianska samhällena) spred sig ut över världen och beblandade sig med de primitiva människorna.
>>
Jag kungen är över alla här, i trädens gröna höjd
>>
File: 1451795169375__1_.gif (4 MB, 158x223) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451795169375__1_.gif
4 MB, 158x223
>>53647174
haha aa ok
>>
File: 1420582000107.jpg (59 KB, 500x435) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1420582000107.jpg
59 KB, 500x435
>>53647514

Ingen Hitlerskit era cuckar

>>53647529

Inte Harry Potter-magi men jag kanske finner filosofiska insikter bland all mystisk hokuspokus
>>
>>53647484
Har läst endel
https://mega.nz/#F!AE5yjIqB!y7Vdxdb5pbNsi2O3zyq9KQ

Säger fortfarande att Prometheus rising och Illuminatus är bästa introt


>>53647514
lite inte på detta

>>53647531
En man av det ockulta läser allt


Om du vill ha svensk skit kan du läsa Strindbergs Inferno och sedan böckerna han rekommenderar i slutet
>>
File: 1444244717928.jpg (55 KB, 640x305) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444244717928.jpg
55 KB, 640x305
Alla högkulturer på planeten grundades av det första vita folket. Det var våra avlägsna förfäder som skapade allt av värde på den här planeten. Alla kulturer och religioner har ett gemensamt ursprung, nämligen det antediluvianska imperiet, också känt som Atlantis, Lemuria, Mu, Thule, Hyperborea etc. Den vita människans ursprung och civilisationens arkitekter.
>>
>>53647563
du är tråkig
>>
File: godbless.jpg (5 KB, 100x100) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
godbless.jpg
5 KB, 100x100
>>53647563
Lel om någon tar det här seriöst, Amerika nivå på det här.
>>
File: 1447726092799.jpg (95 KB, 500x653) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447726092799.jpg
95 KB, 500x653
>>53647316

hehe mm tjock ehehehe

>>53647384

https://www.youtube.com/watch?v=bWIkqEnVG8I

>>53647484

Stora ord från skeptikern som har ett sigill i rummet.

WLSTHN
>>
Detta måste fullt seriöst vara den sämsta nattråden på väldigt länge.
>>
>>53647466
Ähe. Billy boy hade ok kebab.
>>
twitch PUNKT tv/showdownsmash

kolla smash kolla smash
>>
>>53647634
Instämmer :(
>>
File: 1358034660576.jpg (120 KB, 524x492) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1358034660576.jpg
120 KB, 524x492
>>53646541
>>53646673
>dkn kom precis tillbaka från en timmes lorevideo på mänskliga imperiets titaner och finner DEN HÄR SKITEN i tråden

Kättare snälla gå.
>>
>>53647634
Tycker det är lite kul att jag råkade få magitroende autister att komma fram.
>>
File: 1438952382607.jpg (68 KB, 388x650) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438952382607.jpg
68 KB, 388x650
>>53647749
>>
File: jonah-hill.jpg (201 KB, 950x1270) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jonah-hill.jpg
201 KB, 950x1270
>>53647628
>>
File: image.jpg (620 KB, 2000x2786) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
620 KB, 2000x2786
>>53647749
>imperiet
>ens en gång
>>
File: 1444004313205.png (64 KB, 395x401) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444004313205.png
64 KB, 395x401
>>53647799

Varje gång, varje jävla gång

Salu2
>>
File: 1452903525516.webm (510 KB, 674x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452903525516.webm
510 KB, 674x500
Asagudarna skapades som ljusets soldater, av de kosmiska astralkrafterna. Deras uppdrag var att bekämpa den evige förgöraren, och dennes kreatur (judarna). De bosatte sig sedan på jorden (Midgård), efter att ha lämnat sitt urhem, planeten Asgård. Asarna skapade arierna som sin spegelbild, och gav dem kunskapen som krävdes, för att erövra planeten från de primitiva människorna, som levde på den.

Vi arier spridde oss över planeten, och formade det Atlantiska imperiet. Pyramider och monument restes under vår uppsyn över hela världen, och vi blev gudarna på den här planeten. Efter många tusen år hade dock den evige förgörarens fotsoldater hittat till jorden, och arien som var van med fred och ära, förväntade sig inte, att ett sådant lömskt och ondskefullt folk skulle kunna existera. Detta var vad som ledde till det Atlantiska Imperiets fall. Med det Atlantiska Imperiets fall påbörjades Kali Yuga, den mörka tidsåldern. Under denna tidsålder kommer olika avatarer att uppenbara sig, som ljuspunkter i det eviga mörkret. Dessa avatarer är inkarnationer av Oden, som går under olika namn, beroende på vilken del av det forna Atlantiska Imperiet man besöker. Den senaste, och näst sista avataren var den nionde, Adolf Hitler.

Den sista avataren är förutspådd att uppenbara sig i den yttersta norden, i det forna Hyperborea. Han skall med ödets spjut i sin hand, och den svarta solen som sigill åkalla den sista domedagsbataljonen, och leda slutstriden mot skuggfolkets rike. Efter att striden är avslutad, och den evige förgörarens rike är ödelagt, så kommer cykeln att börja igen. Ett nytt Atlantiskt Imperium kommer att resa sig, och vi kan återigen njuta av paradiset på jorden. Så kommer det att fortsätta in i evigheten. Det finns ingen början, och inget slut.
>>
File: 1452904588787.png (2 MB, 1582x4327) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452904588787.png
2 MB, 1582x4327
>>53647863
>>
File: 1452856449298.png (473 KB, 486x676) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452856449298.png
473 KB, 486x676
>>53647821
>>53647821
>>53647821
>>53647821

Ny
Ny
Ny
>>
ny tråd

>>53647901
>>
>>53647821
>>
>>53647964
>brevar försent
>samma OP som tidigare idag
nybög dra
Thread replies: 386
Thread images: 151
Thread DB ID: 445346[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.