[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Sverigetråd
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 435
Thread images: 151
File: 140934509834.png (404 KB, 514x527) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
140934509834.png
404 KB, 514x527
tihi
>>
Först

stormsnorrar och anime-brevare är dumskallar
>>
ut med blattarna favä hell seger
>>
File: 145223415.jpg (191 KB, 630x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
145223415.jpg
191 KB, 630x1200
Vad ska man göra ikväll?
>>
File: bo dev.jpg (72 KB, 397x516) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bo dev.jpg
72 KB, 397x516
>>53635960
men arier? :3
>>
>>53635960
Sen har vi den här dumskallen
>>
File: needs a filename.jpg (128 KB, 416x320) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
needs a filename.jpg
128 KB, 416x320
>>53635913

>tautologier
>>
File: hej.gif (1 MB, 640x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hej.gif
1 MB, 640x360
Vad har ni gjort idag?
>>
>>
>>
File: 1452818372143.jpg (47 KB, 720x576) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452818372143.jpg
47 KB, 720x576
>Städaren gör inget åt cuckspammaren

Förvånande xd
>>
File: image.jpg (66 KB, 368x425) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
66 KB, 368x425
>>53635996
>if I turned it off, I would die
>>
File: 1451221346441.jpg (40 KB, 550x512) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451221346441.jpg
40 KB, 550x512
>>53635909
>ikväll
>>
>haha orka bry sig om vad som händer med Sverige jävla stormbögar
>rör ju inte mig jag har min 2D och mina dataspel xDD

Fan vilka misslyckanden ni måste känna er som.
>>
File: fettot.jpg (34 KB, 476x357) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fettot.jpg
34 KB, 476x357
>>53636012


JAG ÄR FÖR FET FÖR ETT FUCK

KAN INTE SE NER TILL MARKEN NÅTT MER
>>
>>53636012
Tvättat klädarna, handlat, "cleaned up", skitbrevade, samlag.
>>
File: kyss mig anon.jpg (442 KB, 1280x1707) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kyss mig anon.jpg
442 KB, 1280x1707
>>
>>53636012
Jobbat med laptop-garantiärenden på plats

Bytte en skärm och ett batteri
>>
>>53636012
dammsugit

>detta är vidden på vad jag åstadkommer under en genomsnittlig dag
>>
File: 1437671597001.png (247 KB, 373x321) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437671597001.png
247 KB, 373x321
ett(1) liv och mina gener tvingade mig att bli en ful, kort, smaltjock, socialt efterbliven NEET och ensam.

skitvärld favä
>>
>>53636005
Antyder du att alla serier är plebserier?
>>
NÅNSTANS SKA MAN VAAAAAAAAAAAAAAA
PÅ SÖNDER BOULEVARDDDDDD
>>
Jävla sverigedemokrater och stormbögar som inte låter mig stoppa huvudet i sanden och fly verkligheten ifred!!
>>
>>53636157
Ja, böcker är skit1
>>
Kloclan är 12 här men går ni till någrs fredagsfester favä?
>>
File: 1449571800765.jpg (140 KB, 2002x1124) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449571800765.jpg
140 KB, 2002x1124
>>53636012
Vart ledig hela dagen så rannsakade mig själv och städade och tvättade
>>
File: heil.jpg (27 KB, 640x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
heil.jpg
27 KB, 640x360
https://www.youtube.com/watch?v=crQ4llWDl0Q
>>
File: 1447459428989.jpg (16 KB, 357x379) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447459428989.jpg
16 KB, 357x379
>>53636206
>varit på fest
>någonsin
>>
>>53636206
Klockan är 9.

Och jag ska snart sova, kanske.
>>
>>53636206
Palla
>>
File: 1452718942061.png (289 KB, 435x438) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452718942061.png
289 KB, 435x438
>>53636109
har du några kultiverade flickpolare som du kan låna ut?
aldrig träffat en brud som läst mer än Harry potter favä
jag vill bara ha en fv som spelar fjol och gillar litteratur
>>
File: gino.jpg (41 KB, 640x629) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
gino.jpg
41 KB, 640x629
>>53636206
mann1, var tror du att du är någonstans?
>>
Hur kommer det sig att vi tar in varje duglig man i tjänstgöring men ni har inte råd?
>>
File: 1451636301001.png (5 KB, 275x273) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451636301001.png
5 KB, 275x273
ge mig en fv så tar jag del i kampen och strider i raskriget
>>
Jag tycker det är oerhört läskigt hur vi så kortsiktigt reagerar över och dramatiserar väder och temperaturer som att det är det mest allsmäktiga, när vi i själva verket har mycket större problem än så på jordklotet.
Det flukturerande klimatet överlag, politisk ambivalens runt om i världen och jämställdhetsfrågor av alla dess slag.
Vågar vi ta upp samtalet över dagens väder just för att vi vet att vi ändå inget kan göra åt det? Varför ska vi då uppförstora det? Är det just för att titta bort och rikta uppmärksamheten från det vi kan göra något åt?
Förnekelse i dess renaste form.
För ärligt talat, på kafferasterna på jobbet klagar vi inte på de sociala och ekonomiska klyftorna i samhället, vi klagar "typiskt svenskt" på att vi var tvungna att skrapa bilrutorna eller plöja med cykeln genom snövallar påväg till jobbet.
Det faktum att vi bor i Sverige och har snöbelagda gator i upp till 5 månader om året får vi nog ta och finna oss i, så även våra riktiga problem.
>>
>dkn barny inte kunde spela farewell white woman
>>
File: startrekoriginal.jpg (89 KB, 560x330) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
startrekoriginal.jpg
89 KB, 560x330
breva patriciska serier
>>
>>53636206
Magen är rätt paj :/
>>
File: 1420582000107.jpg (59 KB, 500x435) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1420582000107.jpg
59 KB, 500x435
>>53636157

Om Narcos är en "plebserie" så är jag glad att plebejer har bra smak.
>>
File: 1423919610354.jpg (127 KB, 831x981) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423919610354.jpg
127 KB, 831x981
>>53636012
Såg på Alliance mot Secret med några kompisar!
>>
>>53636291
Nej, förlåt. Jag känner bara få folk i sverige nu, och min tjejkompis letar inte efter nån nu.

Hon tar någon ensamstid.
>>
>>53636291
>antyder att såna kvinnor inte är mer sällsynta än enhörningar
>>
File: brittisk neetklubb.png (535 KB, 716x536) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
brittisk neetklubb.png
535 KB, 716x536
>>53636353
>>
>börjat på nytt jobb
>får reda på att min kollegas son är en av de som mobbade mig i högstadiet
Vad göra?
>>
File: kermit_.jpg (26 KB, 280x268) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kermit_.jpg
26 KB, 280x268
>>
>>53636352
>"barny"

sitter ni och jontar med era ryckströmmar nu igen?

vem fan är barny?
https://youtu.be/_nTpsv9PNqo?t=1m57s
>>
File: 1451175905708.png (834 KB, 1200x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451175905708.png
834 KB, 1200x1080
>>53636012
Pluggat Java och firat inkomna högskolepoäng
>>
File: 1445609365401.jpg (140 KB, 650x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445609365401.jpg
140 KB, 650x800
Varför bry mig om raser, vithet och det svenska folket när de har behandlat mig som skräp och alltid har gjort det?
>>
>>53636388
>Såg på Alliance mot Secret med några kompisar!
>kompisar!
NBÖG UT!!!!!
>>
File: 1450573271455.jpg (73 KB, 425x487) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450573271455.jpg
73 KB, 425x487
>>53636353
>>
>>53636325
Jag motsätter mig slavdrivare så jag varken kan eller vill ge dig något alls
>>
>>53636067
Jag vet, det är fullständigt galet, jag önskar vi levde i en övervakningsstat som i nordkorea där allt jag avskydde förbjöds
>>
>>53636450
formulera en genomtänkt plan för att sabotera något på företaget och skylla på kollegan
>>
>>53636468
haha aa
livemusik på motgift
>>
>>53636477
Antar att du vill fortsätta leva ett mysigt NEET-liv och inte vill bli halshuggen av en flock somalier?

Därför du ska bry dig.
>>
File: 1449769091049.jpg (122 KB, 1023x574) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449769091049.jpg
122 KB, 1023x574
>>53636100
hehe mm det är lite sent att bry sig om Sverige nu, får du ens handla på systemet?
>>
File: 1448344490859.png (776 KB, 1755x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448344490859.png
776 KB, 1755x1080
>>53636484
Vi hade jättekul, åt chips och drack cola. topp-skoj favä
>>
I WANNA RUNAWAY
ANYWHERE OUT THIS PLACE

FOR YOUUUU AND I I I I I
YOUUUUU AND I I I I I
>>
File: bönne.jpg (97 KB, 720x478) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bönne.jpg
97 KB, 720x478
>Kul att du värnar om sverige och svenskarna men varför bry dig om du aldrig kommer få en svenskfv eller svenska barn?
>>
File: 1452605991148.jpg (87 KB, 640x633) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452605991148.jpg
87 KB, 640x633
>Smekningar i nacken och på ryggen. Sedan orden "passa dig - jag kommer att hitta dig!". En äldre man utsatte Rikard, 16, för sexuella trakasserier på en av Örebros bussar igår.

>Plötsligt kände han händer på sin nacke, sin rygg och sina axlar. Han vågade inte vända sig om, men försökte att flytta på sig. Det var då mannen bakom honom sa att han skulle passa sig och att han skulle hitta honom

>Rikard upplevde händelsen som mycket obehaglig, skrämmande och kränkande. Men han är inte en person som ställer sig upp och gör en stor scen av något sådant här. Så han väntade till bussen stannade på nästa hållplats, klev av och sprang därifrån.

>svenska "män"
>>
>>53636477
>antyder att de faktiskt har gjort det och du inte helt enkelt motiveras av avundsjuka
>>
>>53636525
Alltså även fast du gör detta för att provocera så måste det finnas ett underliggande begär för att du ska orka. Du tar dig tiden att leta upp skiten, spara det och sedan breva här och steget till att runka till det är inte långt.

Rannsaka dig själv.
>>
>>53636002
>Islam är en pan-arabisk religion. En konvertit kommer aldrig uppnå samma status som en arab.

Detta var den mest hyllade och viktigaste muslimen (för muslimer) i modern tid ju, inte en arab.
https://en.wikipedia.org/wiki/Abul_A'la_Maududi
>>
>>53636553
HATAR NBÖGAR SOM DU, FITTOR MED VÄNNER, KVÄÄÄÄ!
>>
>>53636477
För att babbarna kommer behandla dig långt mycket värre
>>
File: The-Prisoner.jpg (532 KB, 1024x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
The-Prisoner.jpg
532 KB, 1024x768
>>53636353
JAG ÄR INTE ETT NUMMER
JAG ÄR EN FRI MAN

>>53636405
synd

>>53636446
bara döda mig anon
>>
>>53636547
>2D-mansbarn
>rätt att ha åsikter om någonting

Tillbaka till din drömvärld med dig.
>>
>>53636353
>>
File: 1393718706094.jpg (54 KB, 458x428) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1393718706094.jpg
54 KB, 458x428
>>53636674
>>
>>53636674
>9.4 på imdb

plebserie favä
>>
>>53636603
>du gör narr av en sextonårig pojke som blir antastad av en äldre man
Är du stormbög eller mentalt störd? Eller oj vänta nu...
>>
File: 1371725330979.jpg (44 KB, 569x506) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1371725330979.jpg
44 KB, 569x506
>>53636542
Du har fan rätt
>>
File: 1432069786315.png (147 KB, 409x397) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432069786315.png
147 KB, 409x397
>>53636615
Hur har din dag varit anon, något som du vill prata om :)
>>
>>53636674
överskattad serie
>>
File: 144325465443.jpg (30 KB, 467x435) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
144325465443.jpg
30 KB, 467x435
>>53636525
>rationalisera sitt cuckspammande med "DET HÄR ÄR ETT FRITT LAND"
>>
File: 1451528506745.jpg (219 KB, 832x1176) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451528506745.jpg
219 KB, 832x1176
>>53636662
Låter som jag träffade rätt med att du inte ens får handla på systemet. Det är försent för att ändra på något, Sverige kommer dö sin sakta död och det finns ingenting du kan göra för att stoppa det så sluta försök
>>
>har knappt ätit något på hela dagen
>stoppar in en prilla i käften
>blir illamående och yr nästan på en gång

knas
>>
>>53636772
Nähä
>>
>>53636763
JAG VAKNADE SOM VANLIGT, ENSAM OCH FRAMFÖR DATORN MED INGA VÄNNER ELLER HOPP, SNÄLLA LÄMNA TRÅDEN!
>>
File: latest.jpg (169 KB, 1600x1422) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
latest.jpg
169 KB, 1600x1422
>>
>>53636724
>antyder att imdb-rankningen har något med saken att göra
>>
File: 13524345662.gif (487 KB, 500x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
13524345662.gif
487 KB, 500x360
>dkn potatisen är i ugnen och nu pågår en kamp mot klockan på att komma på något att kolla på innan de är klara
>>
File: 1441739757001.jpg (57 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441739757001.jpg
57 KB, 500x500
Låt oss starta detta.

>du kommer aldrig vara cuckanon
>>
File: 1439627196895.png (1022 KB, 1140x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439627196895.png
1022 KB, 1140x1200
>>53636812
ifall du vill kanske vi kan bli vänner?
>>
>>53636732
>blir antastad
>sitter kvar och säger inget
>springer därifrån utan att ens vända sig om för att se hur mannen såg ut
>polisanmäler senare utan att ens ha några signalament

betor förjänar att hånas
>>
De flesta av er är ganska otrevliga favä
>>
>>53636802
GÖTEBORG
Ö
T
E
B
O
R
G
>>
File: 1418927209002.jpg (462 KB, 1280x1638) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1418927209002.jpg
462 KB, 1280x1638
om man aldrig haft fv som tjugoåring är det för sent då?
>>
File: 1411432432481.jpg (148 KB, 958x784) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1411432432481.jpg
148 KB, 958x784
>>53636891
>usch, ska jag inte få springa runt och skrika om att jag har en fetisch för svarta män. Är det här Nordkorea eller?
>>
>>53636353
Ut ur min väg era vietnamesiska skitar, patricisk serie kommer igenom!
>>
>tog alvedon vid 20 för jag hade ont i huvudet
>huvudvärken släpper
>tog nyss 1 shot och blandade mig en grogg
är jag vifif? ;_;
>>
>>53636525
jag i mitten
>>
>>53636974
Ja

t. 21-åring
>>
>>53636974
Nej
>>
>>53636525
ra
di
sj
>>
>>53636974
Skulle gärna knulla henne för att vara ärlig
>>
File: 1451538551719.gif (227 KB, 391x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451538551719.gif
227 KB, 391x400
>>
>>53636974
det var alltid för sent för oss, anon
>>
>>53636971
H U F V U D S T A D E N


I still wanna know why so many buildings say this downtown.

Is it more like "main city(area)" instead of capital?
>>
>ge svar till cuckanon
>falla för det mest uppenbarliga betet någonsin
>>
>>53636893
Näh, finns ingen mening. Jag är en idiot med ingen intresse eller hobby samt har jag svårt att hålla kontakt med folk.
>>
>>53637007
Du är helt lugn. Ha en mys kväll. VIVIF
>>
File: 1451903726285.png (108 KB, 290x290) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451903726285.png
108 KB, 290x290
>dkn stormsnorreri inte är förbjudet
>>
>>53636971
Vad har gbg med mitt brev att göra haha
>>
File: 1433787705553.png (299 KB, 942x848) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1433787705553.png
299 KB, 942x848
>>53637139
Hmm okej anon, hoppas att det vänder för dig!
>>
File: fv.jpg (100 KB, 736x1230) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fv.jpg
100 KB, 736x1230
>>53637079
sportpajer påverkar en så
>>
>>53636823
SLUTA
>>
>>53637112
explain to me how lesbian sex works with you and your wife
>>
>>53637254
Stanna en stund och lyssna
>>
File: 1451541267051.jpg (494 KB, 817x1251) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451541267051.jpg
494 KB, 817x1251
>dkn inte vältränad med vältränad fv att ha apsex med i duschen
>>
>>53637283
Nä.
>>
>>53637283
Use plenty of details and pictures
>>
File: 1432948940023.jpg (56 KB, 645x716) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432948940023.jpg
56 KB, 645x716
>>53637209
>du kommer aldrig få stoppa din snorre i hennes fiffi
>>
File: 1451508355947.jpg (481 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451508355947.jpg
481 KB, 1920x1080
>>53637358
Hon är ju topp äcklig
>>
File: 1424666782101.jpg (241 KB, 960x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1424666782101.jpg
241 KB, 960x1280
>>53637301
>jvdk
>>
>>53637323
rude
>>
>>53637414
*kaskadspyr*
>>
>>53637414
Men
du
>>
File: simmarpaj.jpg (143 KB, 1500x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
simmarpaj.jpg
143 KB, 1500x1000
>>53637401
vad säger han
>>
grabbar minns ni dagarna innan cuckpostande
>>
File: 1452028595971.jpg (61 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452028595971.jpg
61 KB, 600x600
>>53637414
Borde vara förbjudet att vara fet favä
>>
>>53637401
t. bög och oskuld
>>
File: image13.jpg (48 KB, 960x540) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image13.jpg
48 KB, 960x540
farväl söte prins
>>
>>53637434
Do you want to describe in detail something extremely intimate and private of your own?

>varför pratar vi engelska?
>>
>>53637188
NYBÖG
Y
B
Ö
G
>>
File: 1437581794733.jpg (206 KB, 960x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437581794733.jpg
206 KB, 960x720
>>53637442
>>53637450
>>53637478

Hur ska ni kunna rädda den vita rasen om ni inte tänder på pajer?
>>
>>53637477
Jag vill inte minnas såna hemska tider
>>
File: attachment.jpg (149 KB, 1280x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
attachment.jpg
149 KB, 1280x960
>>
hello is dis de nazi anime HQ :DDDD
>>
>>53637478
kan du sluta avatarböga jävla ärkeautistmo
>>
>>53637549
Yes.
>>
File: Johnny Mac.gif (1 MB, 595x331) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Johnny Mac.gif
1 MB, 595x331
Kelly i Aska mot Onda Döda är ganska het. :3
>>
File: 1412276047114.png (136 KB, 500x477) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1412276047114.png
136 KB, 500x477
>dkn ingen fv

Varför finns det inga sötpajer i Stockholm att mysa med?

Flicka i sthlm? Flicka i sthlm?
>>
File: 1449680726382.jpg (81 KB, 600x847) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449680726382.jpg
81 KB, 600x847
>>53637554
>antyder att jag är avatarbögen
>>
>>53636974
Nej, men nästan
t. 23
>>
>>53637297
diablo3-bögar får inte använda sig av däckard käpps citat då d3 dödade honom
>>
>>53635948
>Ska ut och klibba i och runt Sollentuna med fv:n och några polare snart.

Edsviken?
>>
>>53637535
>dkn ingen milf att knula
>>
>>53637414
O M G
M
G :3
>>
File: 1402526572605.jpg (556 KB, 1600x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1402526572605.jpg
556 KB, 1600x1200
>>53636012
Käka buffé med grabbarna o kolla lokala fotbollskuppen. Ska glo på film nu favä
>>
>>53637504
ya sure ask away then u
>>
File: 1446047392494.jpg (2 MB, 3088x4808) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446047392494.jpg
2 MB, 3088x4808
>>53637535
Det skulle bli mycket tvål av henne favä
>>
>>53637676
Det visste jag inte, har inte spelat trean
>>
File: NIVETINTEENS.jpg (557 KB, 2336x3504) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
NIVETINTEENS.jpg
557 KB, 2336x3504
min qk skulle explodera
>>
>dkn full
breva bra musik
>>
File: 1450207583947.jpg (617 KB, 1586x775) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450207583947.jpg
617 KB, 1586x775
>>53637535
Den mänskliga skepnaden är skit

>>53637591
om du skriver det nog mycket kommer du hitta en
jag är fullt seriös
>>
>>53637773
öhhhh....
>>
>>53635999
han gick i min paralell-klass. Rätt chill
>>
>>53637890
Vad?
>>
>>53637591
>dkn man inte lever i ett cyberpunkigt japanskt 80/90-tal

BARA
>>
File: waffenssparade.jpg (168 KB, 800x532) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
waffenssparade.jpg
168 KB, 800x532
Fan vad jag hatar jontar. De är värre än vänsterextremister för de kan iaf skylla på sinnesförvirring men jontarna har ingen ursäkt annat än att de är lata jävla drägg.

Min brorsa är ett praktexemplar på en Jonte. Satt och spelade sitt jävla CS och skrek på Skype dag in och dag ut när han inte var i skolan (som han typ skolkar från 90% av tiden). Igår fick jag nog, gick in i hans rum och tog hans jävla "gayming-mus" och tangenbord och krossade dem, gav han en lavett och sa att vi ska ut och springa. Han grät som en jävla flicka och dampade ur totalt, typ som han var 5 år (han är 17). Mamma och pappa sa dock inget utan stod bara där tysta och lät mig uppfostra fittungen som skrek och grät om att han skulle döda mig och att jag sabbar hans dröm, vilken jävla dröm, spela dataspel. Till slut fick jag med honom ut och vi sprang tills fettot föll (han orkade typ 500 meter) och jag sparkade honom tills han slutade gråta och bara låg tyst. När vi väl var hemma så slängde jag ut hans dyra dator, all hans chips, cs-bok, mjukisbyxor och annan skit och tände eld på allting på gården. Han hade slutat gråta vid det här laget och stod och blängde på mig som om han ville döda mig men han vågade inte göra något, den fittan. Detta ska upprepas varje dag tills jag fått ut giftet ur hans kropp.
>>
>>53637878
https://www.youtube.com/watch?v=jGKNaIXtBZQ
>>
>>53637752
Describe in detail your deepest shame.
>>
>>53637878
http://youtu.be/D0W1v0kOELA
>>
>>53637878
https://youtu.be/Y4UIoz6Gg_I?list=PL_LjFcefug66HLOY9ZspYvjUVo82RzMti
>>
File: 1452780614237.jpg (434 KB, 1561x3015) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452780614237.jpg
434 KB, 1561x3015
>>53637883

Jag vet, det är min plan.

>>53637942

jvdk
>>
File: juuhtota.jpg (32 KB, 650x488) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
juuhtota.jpg
32 KB, 650x488
wuf
>>
>>53637941
Man gör inte tvål på människor
>>
>>53637964
Sometimes I wank to transgendered porn
>>
File: image.jpg (28 KB, 480x336) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
28 KB, 480x336
>>53637941
Vad lyckliga de ser ut tillsammans
>>
>>53637964
I enjoy interracial porn
>>
File: 1449115356496.png (3 MB, 1860x1036) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449115356496.png
3 MB, 1860x1036
>>53637942
jvdk
>>53638025
Man gör tvål av fett, lägg ihop ett och ett
>>
>>53637964
I'm not really racist.
>>
>>53638100
Jo, men inte av människofett
>>
>>53638072
gjorde jag med för några år sedan LOL
skönt att det är över.
>>
>dkn man blir bara nedstämd när man dricker
Varför?
>>
>>53637654
lika autistisk så det skulle inte förvåna mig
>>
>>53638133
hehe mm är du en autist eller?
>>
>>53638208
Nej, varför skulle jag vara det?
>>
>>53637964
I didn't want to know how you guys shag in intricate detail, just like the basics of a normal fun night. Scissors? Dildos? Just tongue-play? Just snogging til you fall asleep?
>>
>>53637987
https://youtu.be/a7Y2R82yPJw
>>
>>53636102
dit--> >>53637414
>>
>>53637953
>cs-bok
va?
>>
File: 1446585499385.jpg (313 KB, 1372x1165) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446585499385.jpg
313 KB, 1372x1165
Bästa låtom oss leka
NÅGONSIN
http://www.youtube.com/watch?v=LDK6Q2v8HPg
>>
File: 1450723586374.jpg (101 KB, 640x638) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450723586374.jpg
101 KB, 640x638
>>53638256
Jag orkar inte förklara för en autist att han är autist, så du får hoppas att någon annan orkar med det
>>
>>53638330
t. autist
>>
>>53638263
Mostly oral and hands. It's like 95 percent foreplay too.
>>
>>53637953
Kul att det iaf händer något någonstans. Om du inte gycklar har du nu ett seriöst ansvar gentemot hans utveckling, mycket nöje
>>
Finns det en bättre >donken än >donken någon säger att man hackar på CS?
>>
>>53637970
>dkn
varje gång
>>
>>53638376
Låter tråkigt favä
>>
>>53638376
>kvinnor
>>
>>53638276
https://youtu.be/8PJ6nYfLrJw
>>
>>53638457
Foreplay är bästa.
>>
>>53638504
lol
>>
>>53638504
Men tråkigt när det är det enda.
>>
>>53638303
Fantastiskt röst, sjukt spel, sjuka skills, härliga kommentarer och geniun kärlek och uttömmande kunskap för spelet
>>
File: milo.jpg (155 KB, 1366x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
milo.jpg
155 KB, 1366x768
https://www.youtube.com/watch?v=cuikG1p7kiM

BOKSTAVLIGEN BÖGBASERAD
>>
>>53638604
Lära du dig hur att göra foreplay då
>>
File: 1449777153285.jpg (278 KB, 1280x793) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449777153285.jpg
278 KB, 1280x793
https://en.wikipedia.org/wiki/Lesbian_bed_death
>>
>>53637504
>varför pratar vi engelska?
t. hanrej
>>
File: yoda.jpg (30 KB, 600x494) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
yoda.jpg
30 KB, 600x494
Hur orkar ni vara elaka mot varandra o tjafsa hela tiden?
>>
>>53638671
Tror inte du förstod.
>>
>dkn man gör stressgrejen när man tar sig på håret och massa massa hår faller av
b
a
r
a
>>
>>53638668
Han gillar stora svarta.
>>
>>53638736
Boring when it's only that... Isn't that what you said?

Good foreplay is the best thing ever. And it has plenty of room for creativity and fun. It doesn't get boring.
>>
>>53638789
Dakka?
>>
File: 1450217872702.jpg (160 KB, 1080x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450217872702.jpg
160 KB, 1080x1080
>dkn ingen sötpaj fv
>>
>>53638789
>när anon fyller 26-28
>>
>>53638832
om några år är jag nog där aa

vad gör man? rakar av allt elr
>>
File: blandaupp.jpg (96 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
blandaupp.jpg
96 KB, 640x640
goals
>>
>>53638831
There's a reason why it's called foreplay and not the play.
>>
Slängde ner min syster på golvet och sparkade henne i magen för att hon spergade om hur hemska SD är och snackade om svenska våldtäktskultur. Rätt gjort? Kunde inte kontrollera mig mer av att behöva lyssna på ludrets tjat.
>>
>>53638789
>dkn 26 och har all hår kvar som vanligt
Känns bra mann1.
>>
File: 1452727617747.jpg (128 KB, 312x312) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452727617747.jpg
128 KB, 312x312
>>53638860
>utåtnavel
>>
>>53638860
Fy helvete så äckligt
>>
File: 1412790700972.png (475 KB, 691x801) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1412790700972.png
475 KB, 691x801
>>53636012
Hjälpt en polare flytta in
Käkat middag och stormat med farsan
Skrivit en tenta

Nu ska jag spela Drakens Dogm
>>
File: 1436082616600.jpg (252 KB, 960x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436082616600.jpg
252 KB, 960x1280
>>53638860
>manskultingar kan inte få något bättre än djur
>>
>>53638860
Hell Seger.
>>
>>53638852
Du rakar av, dakka är dum i huvudet och sparar det hår han har kvar.
>>
File: smugjak.png (18 KB, 640x712) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
smugjak.png
18 KB, 640x712
>>53638889
Fortsätt så vite krigare
hell seger favä
>>
>>53638912
många får utåtnavel vid graviditet
>>
>>53638920
Alla människor är djur ditt spån
>>
File: good-job-picture.jpg (50 KB, 503x419) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
good-job-picture.jpg
50 KB, 503x419
>>53638889
>>
KANSKE KAN VARA SMART ATT HA EN ENDA JÄVLA AFFÄR ÖPPEN SENARE ÄN TIO JÄVLA FITTÄCKEL
>>
>>53638886
The boundary is very fuzzy for us.
>>
>>53638958
daglig påminnelse att lämna din partner om hon får utåtnavel vid graviditet
>>
>>53638960
>mennesker er dyr
Hva holder du på med?
>>
File: 1451457004118.jpg (82 KB, 624x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451457004118.jpg
82 KB, 624x960
>dkn drakens dogma springer kasst på min dator
>>
>>53638860
Fint
>>
>>53638985
>dkn senaste butiken stänger 20
BARA
>>
File: 1450801026276.jpg (20 KB, 460x287) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450801026276.jpg
20 KB, 460x287
Inte ett enda jävla Monkey Island på PS4
>>
>>53639035
Specs?
>>
File: blanda upp 3.gif (2 MB, 400x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
blanda upp 3.gif
2 MB, 400x200
>>
>>53638985
Flytta till USA
>>
>>53638889
skulle sparkat in hennes skalle med dina läderkängor kamrat
>>
File: 1452891253199.jpg (114 KB, 1024x650) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452891253199.jpg
114 KB, 1024x650
Är detta Lars von triers bästa film?
>>
>>53639088
Fyfan vad äckligt
>>
>>53639034
Ja, människor är djur. Vänta. Visste du inte detta? Trodde du att vi var utomdjordingar utanför djurriket eller vad ditt stolpskott?
>>
File: 1440867701101.jpg (777 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440867701101.jpg
777 KB, 1920x1080
>>53639035
spelet är rätt uselt endå
>>
File: 1452528661490.jpg (65 KB, 444x440) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452528661490.jpg
65 KB, 444x440
>>53639143
>ärret
tappad
>>
>>53638985
>dkn macken här brukade ha öppet 24/7

>dkn hotellet jämte blev asylboende

>macken har bara öppet till 22 nu
>>
File: 1446390210161.jpg (452 KB, 1199x1649) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446390210161.jpg
452 KB, 1199x1649
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article22097590.ab
Så jävla blåsta
>>
File: heidi.jpg (75 KB, 395x526) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
heidi.jpg
75 KB, 395x526
>Anon!
Skriker hon.
>Jag har spanat in dig, och du är rätt söt och en jävla fitta!
Hon låser upp armen på din rygg, drar hem dig och knular dig medvetslös.
Du vaknar ledbruten nästa morgon.
Här är din chans.
Vad gör du nu?
>>
File: knug_finger.jpg (62 KB, 680x1023) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
knug_finger.jpg
62 KB, 680x1023
>>53639188
SLUTA BREVA AFTONHORAN
>>
>>53639188
dkn ingen nätt fvs
>>
>>53639188
Varför försöker media gömma DN och våldtäktsavslöjandena bakom den här skiten som ingen bryr sig om?
>>
File: blanda upp2.jpg (28 KB, 500x625) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
blanda upp2.jpg
28 KB, 500x625
>>53639119
Synd att du ska vara så hatisk anon :3
>>
>>53639188
skit i aftonbladet,

BREVA MER LITEN FLICKA HELIN
>>
>>53639233
Skulle ta på hennes muskler hela tiden om hon var min fv
>>
File: 1450604967674.jpg (378 KB, 1276x1920) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450604967674.jpg
378 KB, 1276x1920
>han hade inte VITAT en negerpaj

Tvivlar på att du är helt hetero
>>
>>53639118
kantigaste kanske
>>
File: norge.jpg (176 KB, 980x831) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
norge.jpg
176 KB, 980x831
>>53639233
>tatueringar
>manlig käklinje

Jag spyr, flyr och ringer polisen.
>>
>>53639233
skär halsen av henne för allah
>>
>>53639255
>Varför försöker media gömma DN och våldtäktsavslöjandena bakom den här skiten som ingen bryr sig om?

De förväntar sig en person i vraket
>>
>>53639118
f1 h1
>>
>>53639292
Det går inte att vita någon, det går bara att svarta. Du blir passivt svartad när du "vitar" en negress favä.
>>
Nån i Stockholm som vill hitta på nåt?
https://www.youtube.com/watch?v=pp4xSfY9JNQ
>>
>>53639118
Har inte sett den än men jag tvivlar starkt på att den är bättre än Dogville.
>>
>>53639259
Dessa barn är naturvidriga, rashandikappade missfoster som man borde tas bort. Fyfan vad äckliga de är, mår illa av se dem.
>>
Mitt liv är tomt, jag behöver rannsaka mig själv.
>>
>>53639307
omg no

nooooooooooo
>>
>>53639371
>denna hanrej
>>
File: 144788875356778.jpg (96 KB, 792x558) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
144788875356778.jpg
96 KB, 792x558
>>53639188
>hela Kommunalröran
>man dessa jävla fackkärringar som är fast i typ 70-80talet och hållit på för så länge äntligen börjar bli sprängda åt helvetet

mmmmmmm LO kom med mer anti-SD reklamfilmer medan ni äter hummer och skålar skumpa på arbetarnas pengar era horungar.
>>
>>53638303
tack för länken! intressant spel som jag aldrig haft chansen att testa
>>
>>53639377

Är du en anständig söt flicka?
>>
>>53639377
Som?
>>
>>53639377
Typ vad?
>>
>>53639456
Du är hanrejen som kan tänka dig att stoppa din penis i en underlägsen ras och riskera svarta ungar.
>>
>>53639307
Snälla säg att det där är fotoaffär
>>
>dkn man snyter sig i ett gammalt runkpapper och känner lukten av den torkade satsen
>>
File: svensk-soldat.jpg (101 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
svensk-soldat.jpg
101 KB, 640x480
>>53639430
GMU
M
U
>>
nigger
>>
File: Kelly.webm (2 MB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Kelly.webm
2 MB, 1280x720
Skulle du?

J/N/Kanske
>>
le socialist utopia faec
>>
File: 1314843208421.jpg (32 KB, 600x649) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1314843208421.jpg
32 KB, 600x649
>Dessa barn är naturvidriga, rashandikappade missfoster som man borde tas bort. Fyfan vad äckliga de är, mår illa av se dem.
>>
File: blandaupp2.jpg (125 KB, 540x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
blandaupp2.jpg
125 KB, 540x720
kärlek
>>
>>53639430
+1
>>
>>53639233
lånar lite av hennes steroider favä
>>
>>53639534
K för knull
>>
>>53639506
>>53639501
Ingen aning, typ dricka alkohol + vad som helst.

>>53639491
Nej och nej.
>>
File: d0veIUS_x6c.jpg (200 KB, 960x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
d0veIUS_x6c.jpg
200 KB, 960x960
>snubblarna borta och skitbrevarna tillbaka
>>
>>53639477
Skit i att spela det favä och kolla på hans let's play istället
>>
>>53639410
>anon har inte suttit på bio bland publik och sett när tjejern i filmen blir dubbelpenetrerad av två STORA SVARTA

för det händer, och det är grovt pornografiskt
>>
>>53639550
>kärlek
vakna upp ur din blåpillsfantasi anon
>>
File: 1452440621635.jpg (182 KB, 900x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452440621635.jpg
182 KB, 900x1200
https://www.youtube.com/watch?v=Ucyrv_u9eNs
>>
>>53639550
>>
>>53639529
Skulle få en skrivbordstjänst, familj. Är mer närsynt än oppfinnar-jocke.
>>
alright lads
can you post the pictures from your previous meet ups
one of you posted them in /brit/ before and it looked really good to be fair
going to try to arrange a real non-meme meet up for /brit/ lmfao
thanks in advance
>>
File: eh.jpg (99 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
eh.jpg
99 KB, 1280x720
>äter glass
>luften är kallare än glassen
>>
>>53639650
fin nordisk nasheed min broder
>>
File: 1444865394169.png (2 MB, 825x830) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444865394169.png
2 MB, 825x830
>>53639512
>bokstavligen hanreja negrer
>"du är hanrejen"

Hur tänkte du här? Och var kom barnafödande in i bilden?
>>
File: lilianna.jpg (224 KB, 681x905) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
lilianna.jpg
224 KB, 681x905
>>53639529
GMU är inte för autister som oss. Lovar dig att du blir mobbad/utstött om du visar det minsta autisttecknet, tjejerna kommer att anklaga dig för antastning och våldtäkt också.
>>
>>53639534
Skulle vadå? fva någon som leker med ett hagelgevär i sängen? Aldrig i livet.

knula? j
>>
>>53639529
Marininfanteiets AK5 eller? Vadfan är det där för jävla missbildad AK.
>>
moderlös /1D810FD

tacka mig senare
>>
File: 1438122920926.jpg (6 KB, 188x188) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438122920926.jpg
6 KB, 188x188
>>53639702
>autister som oss
>>
>>53639702
Jag ansökte igår till GMU. Jag är autist men är extremt muskulös osv, tror du någon kommer försöka bråka med mig? Hoppas det.
>>
>>53639673
ur welcome
>>
File: 1459278856672.jpg (947 KB, 2560x1920) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1459278856672.jpg
947 KB, 2560x1920
>>53639673
here fäm
>>
File: effy.gif (476 KB, 300x316) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
effy.gif
476 KB, 300x316
>>53639712
Hon leker inte med det, hon 420blaserar ur ena pipan. :^3
>>
>>53639758
de kommer bara att skjuta dig polarn
>>
Vem /på väg ut/ här?
Vem /nbög/ här?
>>
File: aXm822xjU.jpg (76 KB, 650x650) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
aXm822xjU.jpg
76 KB, 650x650
>>53639590

Var lite tidigare med skit som detta, jag vore på en StochholmsT
>>
>>53639701
Sex = förökning. Själva syftet med sex är barnafödande. Har en svensk tjej och en afrikansk kille sex blir det en negerunge och har en svensk kille och en afrikansk tjej blir det en negerunge. I båda fallen förlorar den vita, fattar du?
>>
>>53639803
Degenererat
>>
>>53639712
Jag skulle fan fv:a någon som leker med hagelgevär i skogen så jävla snabbt.
>>
>>53639529
Ingen gymnasieutbildning favä familj :/
>>
>>53639702
>>53639758

Detta är falskt, inga är mer inkluderande än GMUare, man har inte så mycket annat val än att jobba tillsammans.

Om du faktiskt blir utstött under din GMU är du alldeles för autistiskt för att komma igenom psykologen till att börja med.
>>
File: 1450452618648.gif (1 MB, 340x257) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450452618648.gif
1 MB, 340x257
>>53639820
Ingen
>>
>>53639758
Guds fart och tänk på att sänka din kraftnivå en smula när du ska umgås med folk.
>>
File: vita.jpg (217 KB, 551x1005) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
vita.jpg
217 KB, 551x1005
SMÅ

http://www.sydsvenskan.se/malmo/tioarig-flicka-hotad-och-ranad-i-malmo/
>>
File: blandaupp3.jpg (590 KB, 1280x955) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
blandaupp3.jpg
590 KB, 1280x955
>>53639832
>I båda fallen förlorar den vita
Nej? Jag får ju en vacker fru och ett vackert barn :3
>>
>>53639534
Exorcera henne? J
>>
>>53639832
Har du hört talats om kontraceptiv eller är du fast i 1400-talet min man?
>>
>>53639774
looks like a good day out
would get drunk with these lads
thanks pal
>>53639767
bit rude
>>
>>53639945
fly over next time
>>
File: 1440178982587.jpg (42 KB, 415x540) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440178982587.jpg
42 KB, 415x540
>>53639870
>inga är mer inkluderande än GMUare
Tror du på detta själv?
>>
>>53639737
Kan vara David varianten, pipan är kortare för att lättare kunna manövreras i en bil, används också av polisen också.

Har dock för mig att de senaste David har samma kolv och handgrepp som Ceasar så det är troligen en äldre mer Adam liknande variant.
>>
>>53639923
Du är en bra grabb.

Icke-besatt Kelly > äcklig demon inuti-Kelly.
>>
>>53639898
>har ni något motiv på mannen?
>ja, han var 40 år och MAN

ALLA MÄN ÄR DJUR

|
|>
|
|
|3
|
>>
>>53640011
pissscenen var f1 h1 dock
>>
>>53639997
ja familj, gjorde den ganska nyss
bosktavligen ingen i våran pluton hamnade utanför och jag var inte ens största autisten där
>>
>>53639832
Är du full eller varför sitter du och tjafsar med folk så seriöst om det där? Kalla dem hanrej och skratta för fan. Du äger inte deras penis.
>>
>>53640011
Vad är det för serie?
>>
GMU-antagningstest för att få rösträtt? J/N

>>53639870
>>53639997
Instämmer

t. inte nbög
>>
>>53640064
Lirar du WoW?
>>
>>53639534
hade knu den blonda flickan istället
>>
>>53640096

N, bidragstagare borde inte få rösta öht så då exkluderar vi alla GMU cuckar
>>
>>53639944
Så du tror lite gummi på kuken förändrar den grundläggande problematiken? Problematiken ligger i vad evolutionen har lärt oss. Om din flickvän är otrogen mot dig spelar det ingen roll om hon har kondom eller inte, dina känslor inför det har evolutionen fört med sig och kondomen kommer inte förändra något. Med din logik hade du inte brytt dig om din flickvän var otrogen mot dig med kondom för hon hade ju ändå inte fått hans säd i sig.
>>
>>53640120
Okej, nu fan är det nog. Du åker på stryk nästa gång jag ser dig i affären.
>>
File: Lana.jpg (94 KB, 736x1104) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Lana.jpg
94 KB, 736x1104
>>53640120
>t. NEET
ummm...?
>>
>>53640103
naej
>>
>>53640170
>dkn snsd kommer heema en anon snart
någon filma snälla
>>
>>53640072
Skulle inte kalla mig full men helt klart alkoholpåverkad. Tråden är ju ändå rövdålig så kan lika gärna argumentera skit med anon.
>>
>>53639893
+1
>>
>>53640120
>applicera amerikanska jagjag från /pol/ på svenska försvaret
Jag trodde du var rödpillrad på riktigt men det verkar som du bara gillar att breva jagjag. Fan vad besviken jag blev.
>>
File: 1449698189566.jpg (92 KB, 768x783) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449698189566.jpg
92 KB, 768x783
>>53640140
Detta måste ändå väl vara ett gyckel eller har fbanon gått och blivit stormbög?
>>
>>53640096
>GMU-antagningstest för att få rösträtt? J/N
jag är allergisk mot nötter så borde jag inte ha rösträtt?
>>
>>53640056
Denegritogenerat.

>>53640085
Ash mot Onda Döda.

>>53640107
Också acceptabelt.
>>
File: 1452886926492.jpg (48 KB, 499x499) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452886926492.jpg
48 KB, 499x499
>>53640256
Elden har sannerligen stigit högt.
>>
File: raskärlek.jpg (280 KB, 1280x890) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
raskärlek.jpg
280 KB, 1280x890
>>53640172
>>
>>53640264
stämmer, untermensch bör inte få bestämma i friska människors samhälle
>>
>>53639609
jo det var idén. den är ju jättebra, det vore mycket roligare att se på lp:s om de vore lika pålästa som den här killen
>>
>>53640264
Man borde bara få rösträtt ifall man betalar in till det allmänna. Dvs skattar.
>>
File: 1449162374785.png (211 KB, 327x316) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449162374785.png
211 KB, 327x316
>>53640264
>jag är undermänniska så borde jag inte ha rösträtt?
Nej
>>
>>53639737
Tidig AK5D
>>
>>53640140
Jag läste på /pol/ och blixtbak där du är överfältherre att sperma lagras i kvinnan. Usch.
>>
File: 1450726424104.png (622 KB, 1024x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450726424104.png
622 KB, 1024x1024
>>53640340
>kommer från en dvärg
>>
>>53640256
Det är du som har sex med negrer. Kalla det att du hanrejar dom om du vill men jag ser det inte så, snarare tvärt om.
>>
File: 1450725730011.gif (2 MB, 320x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450725730011.gif
2 MB, 320x240
>>53640375
Ett skämt min gode divi
>>
File: raskärlek.gif (495 KB, 245x138) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
raskärlek.gif
495 KB, 245x138
*puss*
>>
File: 1448742986463.png (237 KB, 1634x1058) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448742986463.png
237 KB, 1634x1058
>>53640374
>>
>>53640342
Jag borde ha googlat innan jag gastade rakt ut i tråden. Den såg helt missbildad ut favä.
>>
>>53640333
dåså.

>>53640340
>undermänniska för man är allergisk mot en sak
>>
>>53640327
<3
>>
>>53640377
Du är helt vriden i skallen, sök hjälp
>>
jag googlade ett uråldrigt jagjag. Detta är abortmetod #1, lovar.
>>
>så arg att jag skakar
>sjuk så kan inte dampa loss på boxningspåsen

Allt jag ville var att få leva ett normalt liv i ett normalt land med en flickvän, okej jobb och familj. Men nej jag var tvungen att födas ful och ensam i det här jävla misslyckade skitlandet.
>>
>>53640170

S-snälla nej, ta en cigg och snacka skit istället?

>>53640240

Kom igen lite roligt var det, men är det dagens GMU så N, gamla lumpen möjligtvis.
>>
fan nu när jag börjat högskola kan jag aldrig göra gmu ju, eller kan man göra det när man är 26?
>>
Hur många av er här tränar?
Jag har nu tränat i över 3 år och alltid undrat hur många här brukar träna och tycker om att träna.
>>
>>53640474
Bra argument.
>>
>>53639832
>fattar du?
Haha ok Kjell-Henry
>>
>>53640474
Han är ju skitrolig. Låt han vara :)
>>
Nån med medicinsk expertis som kan hjälpa mig? Jag har en knöl i bakhuvudet som värker lite grann imellanåt. Skitirriterande och jag hoppas att det bara är en fettknöl. Jag har vart på vårdcentralen och jag väntar bara för att få en tid till ultraljud där dom kan se om knölen bara är gjord av fett och inte cancer som är det mindre trevliga alternativet.
>>
File: 3dpd.jpg (167 KB, 480x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
3dpd.jpg
167 KB, 480x640
>>53640428
>dkn aldrig brevat den bilden
>dkn kan inte mobba dig anonymt
Tråkigt
>>
>>53640299
säsongsavslutningen var fullkomligt galet kul
>>
>>53640502
Ja

t.32
>>
File: 1442611410991.jpg (51 KB, 588x668) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442611410991.jpg
51 KB, 588x668
>dkn gråter till en film för första gången på massa år
vem /mjuk och emotionell/ här
>>
>>53640516
Calle?
>>
>>53640502
>göra GMU öht

Sluta slösa på våra skattepengar favä.
>>
>>53640480
haha gör en tunnrullning xDD
>>
>>53640516
Jag tränar
>>
>>53639914
>negrer
>vackra
>>
>>53640580
Vilken film?
>>
>>53640591
jag ser det som en skyldighet
>>
>>53640516
Jag gör. Blir tredje gången gillt nu dock, har slutat två gånger tidigare så det är tredje gången jag tar upp det igen...
>>
>>53640591
>inte vilja ha fler vapentränade vita män redo när DET händer
>>
File: lana lang.jpg (25 KB, 322x386) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
lana lang.jpg
25 KB, 322x386
>>53640502
Hade en i min pluton som var 37 år, han fick problem med foten och hoppade av men det går.

Tror den högsta åldern för årets kull var typ 62 år lel

>>53640555
Ingen undgår den evige qringlan
>>
>>53640653

Att vadå, kasta bort skattepengar så att du får ligga ute i en skog som en cuck?
>>
>Nuvarande prognos:
>Mer Hotaru på ingång
>Gratis mat
>Redig vinterkyla
Bra kväll/10
>>
>>53640587
Carl?
>>53640605
Bra! Hur länge har du hållt på och går det bra?
>>53640659
Ge inte upp! Även om det känns jobbigt, ge inte upp. Det bästa med träning är att man mår bättre, ser resultat samt blir starkare.
>>
>>53640669

Hur mycket vapenträning får man? En dags skjutande? Grattis, ni får vara kanonfoder.
>>
File: 1446890772161.gif (2 MB, 400x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446890772161.gif
2 MB, 400x250
>>53640689
>37
>62
Glöm GMU då, trodde det skulle vara 18-23 åringar.
>>
>>53640669
>han tror att människor som har gjort gmu inte kommer sättas EMOT nationella
Top goy.
>>
http://i.imgur.com/zbFGb9p.jpg
http://i.imgur.com/L72LYjP.jpg
>dkn ingen gyllene fv
>>
Går och lägger mig lads
>>
File: Saya_stitch_07.jpg (529 KB, 1280x956) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Saya_stitch_07.jpg
529 KB, 1280x956
>>53640712
>Hotaru
>inte förstöra kvällen
Hehe mm
>>
>133 killar på 100 tjejer

Bra idé bästa tjejgänget
>>
File: ledsen groda.jpg (114 KB, 1252x1252) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ledsen groda.jpg
114 KB, 1252x1252
>>53640550
Och så är jag skitnödig och mina mjukisbyxor hänger på tork...
>>
>>53640761
Fortfarande bättre än inget.

>>53640769
Tills det blir för kaotiskt och hela förband bryter sig loss från vansinnesregimen som vill att de vänder vapnen mot sitt eget folk samtidigt som främlingarna tillåts härja fritt.
>>
>>53640781
>jvidk
>>
>panna cotta i kylen
tack pappa staten :^)
>>
>>53640782
Sov gott!
>>
>>53640761
Nästan varje dag med skjutprov också

>>53640765
>trodde det skulle vara 18-23 åringar.
Det är det till mestadels, medelåldern var väl 22-23 kanske på mitt regemente
>>
>>53640761
ungefär hela vecka 3-7 är konstant skjutande och efter det inkluderar cirka 50% av alla övningar av att skjuta antingen löst eller skarpt

>>53640765
majoriteten var runt 20 för mig, ett par mellan 20-25 och typ 3-4 över det
>>
File: 1452721397601.png (343 KB, 647x786) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452721397601.png
343 KB, 647x786
>>53640591
>vapenvägrande lelbeterian
aa privata militärer är jättebra
bara läsa lite om medeltida Italien
verkligen lagt för stabilitet

kan hålla med om att GMU är för kanonfoder men det är fan inte slös på skattepengar att ha ett försvar
om något är det väl en av de få bra ställena att dumpa pengar då försvaret ofta pumpar pengar in i sjukt mycket industrier
>>
File: 1451596034402.jpg (168 KB, 532x439) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451596034402.jpg
168 KB, 532x439
>>53640860
Tjejer gillar ju överraskninggängknull så ja?
>>
>>53640781
https://a.pomf.cat/qbnzzd.webm
>>
>>53640891
>panna""""""""""""""""cotta
>>
Borde alla etniskt svenska män som gjort militärtjänst tilldelas en egen automatkarbin att förvara i hemmet?
>>
>>53640977
Ja.
>>
File: Kant.jpg (69 KB, 684x342) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Kant.jpg
69 KB, 684x342
>>53640948
fakking stoppa mig från att äta den då
han rej :^)
>>
>>53640977
mm, skulle vara lätt att begå självmord då.
>>
>>53641010
>han"""""""""""""rej
KVÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
>>
File: 76578.jpg (68 KB, 561x433) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
76578.jpg
68 KB, 561x433
>>53640500
LOL ta ditt liv äckel
>>
>>53640940
>t. xXx~HipHopSlayer666~xXx
>>
>>53640885
>Tills det blir för kaotiskt och hela förband bryter sig loss från vansinnesregimen som vill att de vänder vapnen mot sitt eget folk samtidigt som främlingarna tillåts härja fritt.
Du vad? Ni kommer inte bli insatta för att skjuta på "erat eget folk". Ni kommer bli insatta för att skjuta ner nazistiska terrororganisationer som försöker göra revolution/statskupp. Förmodligen kommer dessa organisationer vara kriminaliserade sen länge dessutom. Detta har ju hänt hur många gånger som helst i historien, varför skulle Sverige vara annorlunda? Eller ser du hela svenska folket med Britt-Marie och Lars-Göran gå med högafflar mot Rosenbad?
>>
>>53640650
calvary
>>
>>53641053
Anon reka bra film/serie som jag inte har sett
>>
File: Ursvenskt barbari.jpg (54 KB, 810x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Ursvenskt barbari.jpg
54 KB, 810x640
JAG ÄR FÖR FET FÖR ETT BARBARI
>>
>>53640902
Hur lång tid tog det för dig att bli skaplig?
>>
>>53640940
SMÅ
>>
>>53641082
Schlomo snälla
>>
>>53640591
Ibland får du fan rannsaka dig med din jävla lolbertarianism.

t. Klassisk liberal
>>
>>53641088
Det är just därför som NMR och liknande inte kan agera för tidigt.
>>
>>53640927
han har rätt i att folk som går gmu men inte jobbar vidare inom FM är rätt slös med skattepengar
>>
File: Pepe L'artiste.jpg (48 KB, 766x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Pepe L'artiste.jpg
48 KB, 766x960
Vad är det med alla sura, bittra nybögar?
>>
>>53640927
Försvaret få kosta vad det kostar. Det är en bra "försäkring" för att ha fred inom landets gränser.

t. lolbertarian som inte är SNSD-tier
>>
>>53641116
Jag är svensk, men okej.
Har du någonsin varit med en kvinna?
>>
>>53641099
Med att skjuta? Efter jag fått köra automat så kände jag väl mig rätt säker med vapnet. En månad kanske?

Klarade alla skjutprov på första försöket

>>53641167
Inte efter att de nu kan kalla in till repmånad
>>
>>53641249
>behövde träna varje dag i en månad
lmao
>>
https://www.youtube.com/watch?v=d3odd49k2-Y
>>
>>53640940
Vad fan?
>>
>>53641249
qringlis, sluta lägga upp bilder på den där talanglösa sötnosen. Du påminner mig om Martinabrevaren.
>>
File: smr.jpg (60 KB, 696x464) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
smr.jpg
60 KB, 696x464
Varför kan inte tjockisarna i smr knyta slipsen ordentligt? Varför ar dom ens slips? Och varför är allihop så förbannad feta? Kommer dom ens att orka med ett raskrig utan att bli andfådda? Kommer Magnus söderman klara sig på slagfältet utan en bigmac nära till hands?
>>
>>53641359
Det där bilden är snart 10 år gammal. SMR existerar inte ens längre och på den tiden var det inte ens en nationalsocialistisk organisation.

Försök igen.
>>