[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Sverigetråd FREDAG KVÄLL!!!
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 544
Thread images: 151
File: FREEEDAG.jpg (10 KB, 250x171) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
FREEEDAG.jpg
10 KB, 250x171
ÄTA?
DRICKA?
SPELA?
LYSSNA PÅ?
LÄSA?
>>
for the lad
>>
HELA ORTEN HAR TABANJA
>>
Martina
>>
>>53629555
Varför görs alltid de är trådarna när jag redan ätit för

Vad hände med att familjer äter klockan 18:00 som hederliga svenska och protestantiska människor?
>>
>>53629553
Jag tror att min aksent skulle vara nog roligt.

>>53629555
>ÄTA?
Ingenting
>DRICKA?
Cola
>SPELA?
Vanilla WoW liten grann.
>LYSSNA PÅ?
70s rock
>LÄSA?
Era bögar.
>>
File: klartext.jpg (87 KB, 523x592) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
klartext.jpg
87 KB, 523x592
>ÄTA?
tacos
>DRICKA?
pmax
>SPELA?
euiv
>LYSSNA PÅ?
thåström, morricone, d.å.r.f.d.h.s.
>LÄSA?
tråd1, gravitationens regnbåge
>>
>>53629555
>ÄTA?
Chirre och dirre
>DRICKA?
Trocadero
>SPELA?
Mörkaste hålan
>LYSSNA PÅ?
Tove Lo :3
>LÄSA?
Någon bok om grekisk filosofihistoria.
>>
File: ozzy.png (575 KB, 540x989) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ozzy.png
575 KB, 540x989
>>53629555
>ÄTA?
diverse snacks har jag köpt
>DRICKA?
läsk
>SPELA?
runescape
>LYSSNA PÅ?
stoner metal
>LÄSA?
lmao
>>
File: knull på toan.webm (748 KB, 1920x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
knull på toan.webm
748 KB, 1920x1200
>dkn du aldrig kommer få en sådan här subtilt kåt blick av en fälla på lajv TV

Är fan inte ens böq, med det känns som jag missar något grant.
>>
File: 1410911402116.jpg (4 MB, 7000x7000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1410911402116.jpg
4 MB, 7000x7000
>>53629643
HELIGA MATILDA NÄR LADE HON UPP DEN HÄR?
>>
https://www.youtube.com/watch?v=rknZ9qWh7n0
LOL
>>
File: 1452731417586.jpg (720 KB, 3000x2000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452731417586.jpg
720 KB, 3000x2000
Margot Wallström är en skam för Sverige.

t. SD:are och pro-Israel
>>
>>53629589
Inte för mig. Ska få sova ut 2 nätter i rad nu.
>>
>>53629701
>dkn ingen megamjölk martina lillasyster
>>
>>53629555
>FREDAG""""""""""""""""KVÄLL
>>
>>53629701
Det är hennes profilbild på insta just i detta nu
>>
File: 1450139302761.jpg (115 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450139302761.jpg
115 KB, 1280x720
>>53629713
>dyrka SD som om det vore en sekt
>>
Nämn någon kyckling bättre än svensk majskyckling.

(Fransk gårdskyckling räknas inte.)
>>
>>53629555
>ÄTA?
Inte bestämt än
>DRICKA?
Samma som ovan
>SPELA?
Får se om det blir spel
>LYSSNA PÅ?
Rockklassiker kanske
>LÄSA?
Sverigetråden om man får tid
>>
>>53629790
vänlig påminnelse om att q röstade på liberalerna i eu-valet
>>
>>53629555
>ÄTA?
Bifteki, klyftpotatis, tzatziki
>DRICKA?
Pmax
>SPELA?
Inget
>LYSSNA PÅ?
Peste Noire
>LÄSA?
Tråden/Ippo
>>
File: jokenation.png (756 KB, 590x589) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jokenation.png
756 KB, 590x589
>>53629713
Gillar vad hon gör mot Israel favä. Hoppas vi skickar några jas-plan till Palestina snart så vi kan assistera de i kampen mot den vidriga förtryckarstaten Israel.
t. Gycklar inte ens, de ska fan brinna i helvetet efter vad de gjorde mot Folke Bernadotte
>>
>>53629790
>dkn ingen narcissusvän
>>
File: image.png (12 KB, 707x228) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.png
12 KB, 707x228
>>53629713
>stötta invaderare någonsin

Hur kan du sitta och hävda vara SD när du tycker det är ok för några att åka till en plats och sno landet från under näsan på dem?
>>
>dkn
https://www.youtube.com/watch?v=V-X8s1yPKi8
>>
>>53629647
Jag fattar inte hur negern slår på din arm över att du har armen över din väns axel. Sånt gör jag också med mina manliga vänner och jag är en 0:a på kinseyskalan.
>>
>>53629790
Någon breva de där webmarna?
>>
>>53629872
Sluta breva den här tjejen fan.
>>
>>53629555
>fredag__________________kväll

>ÄTA?

Kycklinggryta, majskyckling med citron och persilja.

>DRICKA?

Pepsi MAX

>SPELA?

Dotes/Arma/PoE/CS

>LYSSNA PÅ?

Riktiga Vänner

>LÄSA?

Kik/wechat
>>
>>53629870
*de som bor där redan
>>
File: 1448752709063.png (213 KB, 635x542) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448752709063.png
213 KB, 635x542
>>53629713

Vafan Dagens Nyheter, Expressen och Aftonbladet säger ju att SD är nazister??

fattar inge
>>
File: 1398954677422.gif (960 KB, 245x245) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1398954677422.gif
960 KB, 245x245
>>53629790
>t. borgare som tror att de är bättre när det gäller invandringen än de rödgröna
>>
>>53629713
>faktiskt vara SDare
Skämmigt
>>
>>53629870
Därför att araber är chimpanser som det är legitimt att sno land från.
>>
>>53629702
rader detta
>>
>>53629928
Man får det man ger, glöm inte det
>>
>dkn tandvärk
:///
>>
File: porträtt.jpg (263 KB, 799x712) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
porträtt.jpg
263 KB, 799x712
>>53629830
Imperivm Evropa favä

>>53629914
Okej adam

Jä ghettosåsse
>>
>>53629924
>>
File: saya_dance.jpg (62 KB, 383x555) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
saya_dance.jpg
62 KB, 383x555
>>53629555
>ÄTA?
Kettle vinägerchips
>DRICKA?
Pmax
>SPELA?
>faktiskt spela dattaspel
>LYSSNA PÅ?
Retrowave
>LÄSA?
>faktiskt läsa

Ska kolla 2D
>>
>>53629988
>88
>bekräftar att gas är rätt för araber
>>
Vad skulle ni göra om er fv förklarar att hon inte tänker jobba någonsin utan stanna hemma med barnen och sköta hemmet?
>>
>>53630008
>han spelar inte spel och får aha ideer under speltid och sedan lämnar spelet för att skriva kod i 1-3 timmar sedan börja spela igen 1-2timme.
plejb
>>
>>53629990
>dkn vågar inte längre gå till tandläkaren för truten är i ruiner
>>
>>53629713
Seth, snälla gå.
>>
>>53629991
>kalla andra såssar
>stödjer såssepolitik som 99,9% av Sverige
>>
Någon annan som fick SMS från CSN?
>>
>>53630055
göra henne med barn
>>
File: 1436580472664.gif (627 KB, 373x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436580472664.gif
627 KB, 373x360
>>53629573
>>
>>53630088
nej de skickar aldrig per sms.
>>
File: Alliance.jpg (101 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Alliance.jpg
101 KB, 600x600
>>53629555
>ÄTA?
Risbollar, chips, clementiner
>DRICKA?
Vatten, öl
>SPELA?
Dota 2, sen får vi se
>LYSSNA PÅ?
Ingen aning
>TITTA PÅ?
Någon ström
>LÄSA?
Tråden, någon bok, någon mango
>>
File: SadEyes.jpg (71 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
SadEyes.jpg
71 KB, 1280x720
>>53630077
Jag vill bara ha tillbaka gammelmoderaterna
>>
>>53630088
För några dagar sen
>>
File: 145465567671.jpg (85 KB, 600x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
145465567671.jpg
85 KB, 600x800
Jag vill bara påminna er om att Reinfeldt är en äcklig orm som njuter av massinvandringen för han vill destabilisera det svenska samhället.

Jag vill bara påminna er om Annie "40 miljoner" Lööf faktiskt är ledare för "Centern".

Gå inte på någon lögn om att borgarna skulle vara mer emot invandringen än de rödgröna.

Ha nu en så trevlig kväll som möjligt, gör något roligt istället för att tjafsa. Men glöm aldrig!
>>
>>53629882
Jag kanske kyssade henne. Jag kommer inte ihåg. Han var helt fullt dock.
>>
File: i_it_s_going_in.jpg (117 KB, 392x533) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
i_it_s_going_in.jpg
117 KB, 392x533
>>53630056
Har inget att koda favä, måste lära mig Java just nu
>>
File: holly earl.gif (1 MB, 400x330) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
holly earl.gif
1 MB, 400x330
>dkn rädd för kvinnor
>>
>>53630055
Jag skulle säga att vi antagligen får sluta åka på utlandssemester och umgås extremt mycket mer med våra barn.
>dkn skulle ha noll problem med det
>>
>>53630077
vad menade hon med detta
>>
>>53630008
>pmax och vinägerchips
Finn jesus
>>
ÄTA?
Ballerina kex
DRICKA?
Vatten
SPELA?
dina känslor
LYSSNA PÅ?
min puls
LÄSA?
era bajsbrev
>>
>>53630055
Kommer inte tjäna nog med pengar för att föda flera munnar helt själv, tyvärr. Inte på många många år.
>>
>>53630123
>säger han och röstar på Vetbästerbergs parti
men du
>>
File: Saya_stitch_04.jpg (796 KB, 1280x1440) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Saya_stitch_04.jpg
796 KB, 1280x1440
>>53630123
Men du skulle ju svälta ihjäl om gammelmoderaterna styrde
>>
>>53630145
De är alla demoner

Men tyvärr är det min fetisch
>>
>>53630137
Okej, lycka till mann1.
>>
om det skriver "rekommenderar kunskaper i c, c++ eller haskell" vilket borde jag lära mig??
>>
>>53630182
Nej han skulle bara bli tvingad att jobba.
>>
>>53629713
>kippa på kaktus

TOPP SKRATT GOYIM
>>
Äta: Pringels hot & spicy
Spela: WoW Privat server
dricka: coca cola
känns bra mannen
>>
>>53630199
Börja med C och endast C. Ge det 2-3 år.
>>
File: qt2.webm (3 MB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
qt2.webm
3 MB, 1280x720
>>53629924
Mer skämmigt att gilla brudar som är plattare än bord favhu
>>
>>53630199
C++
>>
>>53630135
akta så inte SNSD blir triggad
>>
>>53630137
>måste lära mig Java just nu
All my sympathy.
>>
>>53630059
>dkn det kostade drygt 50000:- att renovera truten efter att man låtit tänderna förfalla i många år
>>
>>53630135
ÄVEN DU BRUTUS
>>
>>53630270
H Ö G K O S T N A D S S K Y D D
>>
>>53630270
50k? Betalar inte försäkringskassan något?
>>
>>53630199
>haskell available.

LÄRA DU DIG HASKELL.
>>
File: Saya_stitch_06.jpg (397 KB, 1280x937) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Saya_stitch_06.jpg
397 KB, 1280x937
>>53630196
D-du med
>>53630199
Haskell favä
t. Shill
>>53630212
Men vad ska han jobba med förutom att sälja sin pf?
>>53630244
Platt är bäst
>>53630266
Tack
>>
>>53630244
>dkn ingen asiatpaj med stora bruna ögon som stirrar rakt in i ens själ medans man har sex
varför ens leva
>>
>>53630180
Röstar för mina sakfrågor, som Imperivm Evropa

>>53630182
Hur så?
>>
>>53630291
det gäller inte för tandvård.

intyg för munhälsa är indraget och kommer aldrig mer ges ut, förutom till invandrare
>>
File: 1450615980796.jpg (201 KB, 600x373) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450615980796.jpg
201 KB, 600x373
>>53629555
>ÄTA?
Inget
>DRICKA?
Vatten
>SPELA?
Dota 2, Jedi Knight
>LYSSNA PÅ?
SW ljudbok, blandad skitmusik
>TITTA PÅ?
Inget troligtvis
>LÄSA?
Kanske lite tentaplugg
>>
>>53630199
förlåt det var fortran inte haskell vet inte vad jag tänkte på
>>
>>53630333
För du kommer hoppa av din utbildning nästa vår samt de skulle ta bort CSN
>>
>>53630355
Fan säger du? Det är väl just tandvård det gäller.
>>
>>53630291
Finns inget som heter så länge inom tandvården. Dock betalar väl staten en viss procent över 10 000, en högre procent över 30 000 osv. Något i den stilen.
>>
>>53629442
>http://vocaroo.com/i/s13WUkfsZxk5
You sound fat as fuck you lard
>>
>>53630420
85% är ju fan nästan gratis.
>>
>>53630403
Lär dig fortran då för skojs skull
>>
>>53630355
>förutom till invandrare
förutom till asylsökander.

Jag skulle får ingenting heller.

>>53630436
Jag är inte.
>>
>>53630244
>dom tuttarna
oj
>>
>>53630333
>Imperivm Evropa
>enligt FPs vision
Nej tack.
>>
>>53630420
När jag gick på soc så betalade de en en räkning på över 6k åt mig

Någonting bra gör de iaf
>>
>>53630333
trodde du var nationalist
>>
>man när musikvideon i Adeles - Hallå handlar om Adele och hennes svarta pv
>>
>>53630406
>tro att jag lever på CSN
lmao det är bara fickpengar som kommer in en gång i månaden

>hoppa av din utbildning nästa vår
Min utbildning tar ju slut i vår
>>
>>53630483
>bokstavligen klasskamp mellan invandrare och asylsökare

HE
RA
KR
>>
>>53630519
>tar smslån
>ger pengarna till en kompis
>låter soc betala räkningen
har vi kommit på den ultimata vägen att sno pengar från staten?
>>
File: qt32.jpg (374 KB, 1280x1855) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
qt32.jpg
374 KB, 1280x1855
>>53630316
platt är sämst
>>
>>53630542
Hur fan får du pengar kringlan? Mor och far?
>>
Transsexuella stenas i Tyskland av invandrare.

faceobook /sat1nrw/videos/943391579030190/
>>
File: ge.png (895 KB, 1024x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ge.png
895 KB, 1024x768
överskattad
>>
>>53630542
du fortsätter väl hoppas jag
>>
File: 1452799416174.jpg (798 KB, 1440x1602) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452799416174.jpg
798 KB, 1440x1602
>>53630542
Jag menar när du gått ut gymnasiet och börjar en riktig utbildning :)
>>
>>53630483
>Jag är inte.

Varför har din röst det där typiska fetto-tonläget? Kanske du är i förnekelse, längd/vikt?
>>
>>53630594
>ingen video på självaste akten
Snark
>>
>>53630579
Så dumma är de inte, väl?

Eller?
>>
>>53630686
Troligtvis inte, men man vet aldrig
>>
>>53630594
Herregud, slutar du någonsin snacka enbart politik? Jävligt ointressant.
>>
Finns det några serier att följa nu förutom alltid soligt?

2d göra sig icke besvär
>>
>>53630577
Aa. Asylsökander får dera kukar sugade från migrationsverket och allt.

Ja väntade 1 år för en 2 år uppehållstillstånd, och jag är gift men en svenska. Jag måste ansöka igen nästa år att få permanet uppehållstillstånd.

Och jag har rätt till ingenting specielt, när de har rätt till ATT VARA BETALT ATT LÄRA DE DOM SVENKA.

>>53630635
Vet inte varför. Denna är bara min röst. Jag kan inte byta det.
>>
Inte ens för att vara kantig, men varför blir transsexuella accepterade i samhället? Varför ser folk inte det som en mentalsjukdom?
>>
>>53630590
Jag jobbade sedan jag slutade gymnasiet tills jag började på tekniskt basår, men en del kommer från föräldrarna också.

>>53630605
Självklart

>>53630613
Det får man se, vad som händer händer
>>
>>53630800
Le homosexualitet var en mental sjukdom för xx år sen.
>>
File: dunderfelt.jpg (72 KB, 336x568) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dunderfelt.jpg
72 KB, 336x568
>de föll för det
lel
Peka och skratta mina vänner.
>>
>>53630792
Vad ska du göra ikväll?
>>
File: 2016-01-15 (1).png (671 KB, 1920x1040) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2016-01-15 (1).png
671 KB, 1920x1040
Betygsätt mitt bygge för att hjälpa nybögar med pappa gascoigne
>>
>>53630840
>Pekka och skratta
>>
File: 1438241981029.png (490 KB, 600x850) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438241981029.png
490 KB, 600x850
>>53630840
Lel
>faktislt gå på 3d-juden
>>
>>53630792
Har du slöja eller burka när du går ut?
>>
>>53630735
Just det, kommer ihåg att min handläggare sa att de nye hjälper med lån, såvida det inte är csn och då skickar de bara ett intyg att man inte behöver göra några inbetalningar

Så där fick du tji
>>
>>53630779

Händelserik fredag min man.
>>
>>53630789
Jag har dåligt smak, men...

Vikings
Marco Polo
Narcos
Doctor Who
Sherlok ( men kanske om du är inte engelsk ska du inte upskatta det )

>>53630917
Självklart icke.
>>53630866
Kanske spela lite mer WoW med min andra halv, och sen sova. Vet inte faktiskt. Du?
>>
File: 1452854343898.png (1 MB, 928x1129) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452854343898.png
1 MB, 928x1129
Började få ont i bröstkorgen och hosta upp massa slem sedan jag slutade röka för 4 dagar sedan

Är jag vifif? Trodde fan att sluta röka HJÄLPTE med allt det där fy helvete
>>
File: fikki_fikki.jpg (120 KB, 580x750) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fikki_fikki.jpg
120 KB, 580x750
>>53630840
>vita "kvinnor"
>>
>>53630977
Är du samma kvinna som för några dagar sedan argumenterade mitt i natten om att vi tjänar på invandring?
>>
>>53630977
>Vet inte faktiskt. Du?
Runka till fantasier om ett svensk-kanadensiskt lesbiskt par.
>>
>>53631086
Rannsaka dig själv och begå sedan ditt liv min gode man.
>>
>>53630792
Något säger mig att du inte vill veta hu de lurar staten på bidrag. Många tar 7-8 år på sig att lära sig svenska på en högstadienivå. Allt för gratis bidrag :3
>>
File: 1440777403282.png (556 KB, 1000x1210) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440777403282.png
556 KB, 1000x1210
>>53630977
>de här serierna

KVÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
LÄMNA MITT BRÄDE
SEDAN MIN TRÅD
>>
>>53631104
>begå ditt liv
va
>>
>>53631085
Jag tror så.

>>53631086
ROFL. Okej, jag hoppas att det går bra för dig då.

>>53631118
Sluta. Jag blir för ledsen. Jag skulle älska att vara betalt att integrera snabbtare. -_-
>>
>>53631085
Nej den kvinnan hade perfekt svenska. Det var ett internt problem och inte ett invandrat.
>>
>>53631205
fast se >>53631200

>>53631200
>Jag tror så.
snälla lämna tråden.
>>
>>53631132
Vad är problemet med serierna?
>>
File: Monarch.png (301 KB, 768x432) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Monarch.png
301 KB, 768x432
>>53630789
Venture Bros favä man1
>>
File: 1433813117116.gif (1 MB, 499x341) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1433813117116.gif
1 MB, 499x341
Hur känns det att ha en framtid, ett helt liv att se fram emot?
>>
File: 1439107526221.gif (2 MB, 480x481) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439107526221.gif
2 MB, 480x481
>>53631200
>Jag tror så.
>>
File: meirl.jpg (21 KB, 408x352) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
meirl.jpg
21 KB, 408x352
>>53629555
jag hatar svergie. norge och finland har nånting att vara stolta över, medans vi bara har gått åt helvetet
>>
>>53631060
Det är bra att din kropp börjar kämpa tillbaka och kasta ut det skadliga slemmet från sitt viktigaste organ

Hell seger
>>
File: severed.jpg (87 KB, 627x763) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
severed.jpg
87 KB, 627x763
påminnelse att om du är snygg så kan du våldta rostbiffar utan konsekvenser
>>
>>53631200
"Jag tror så". Du har alltså argumenterat för oss att vi tjänar på invandring? Sedan vill du ha hjälp och sympati.

Bara försvinn din äckliga bög.
>>
>>53630580
>platt är sämst
>>
>>53631257
Som att berätta för mig att ditt favoritband är One Direction och dina favvo artister Bieber, Wiz Khalifa och Usher.
>>
File: 1397058349816.jpg (214 KB, 500x663) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1397058349816.jpg
214 KB, 500x663
>dkn önskar jag hade hår
>>
>>53631382
Vad är problemet med narcos, vikings och marco polo?
>>
>>53631366
Platt är tråkigt att hålla, nafsa och smeka.

favä
>>
>>53631060
Går över efter två veckor
>>
>>53631320
Ingen europé kan med rätta vara patriot idag. Alla är vi lika illa i fördärvet.
>>
>>53631429
plebserier men vikings är ok.
>>
>>53631366
>inte gilla alla bröst
Stora som små, alla bröst är fina
>>
>>53631481
Det mesta som går på tv är pleb.
>>
>>53631409
Varför tog du inte propecia?
>>
>>53631205
Jag pratade med nån ett par dagar sen om flyktingpolitik dock.

Det var kanske annan situation. Hur bra min svenska är beror på vad jag pratar om, tror jag.

>>53631249
>snälla lämna tråden.
Nej tack. Förlåt att jag är inte så extremist som dig?

>>53631290
Vad?

>>53631351
Jag läste fel, förlåt. Jag tror att den nuvarande invandringssituationen är riktigt dåligt mot sverige. Jag förståd inte ordet "tjänar".

Nej, det var inte mig som argumenterade mot er. Jag var i annars tråd ett par dagar sen och sade bara att jag tror inte att ni ska exterminera de som har medborgarska t.ex.

Förlåt, en lite missförstånd.

>>53631429
Narcos är bra om du vet lite amerikansk "history of drug crime"
>>
>>53631334
>>53631452
Jaha det är normalt/bra alltså? hell seger
>>
>>53631497
>t. vitknekt
>>
>>53631481
>vikings är ok
Inte så högt, YC kanske kommer in och brevar arga reaktionsbilder.
>>
"bork"
>>
>>53631481
>>53631549
Vikings är ok som en fantasy serie. Man får inte tänka på det som seriöst.
>>
>>53631541
>hata på bröst
bokstavligen bök
>>
>>53631533
Du är bara ett enda stort gyckel.
>>
File: 9.jpg (206 KB, 728x1062) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
9.jpg
206 KB, 728x1062
>dkn frös sönder ansiktet när man köpte chips
>>
>>53631511
Ja?
>>
>>53631497
>alla bröst är fina

topp oskuld

alla bröst är definitivt inte fina.
>>
>>53631558
Well memed friend, tell me another new one.

>>53631595
V-vad?
>>
>>53631533
Hur gammal är du? Invandrat från kanada? Är du kvinna?
Förstår inte vad du har att hämta här
>>
>>53631533
>Nej tack. Förlåt att jag är inte så extremist som dig?

>Jag var i annars tråd ett par dagar sen och sade bara att jag tror inte att ni ska exterminera de som har medborgarskap

Snälla gå
>>
>>53631533
du är okej
du triggar alla grodbrevare
det gör mig glad
>>
>>53631642
It means "you're just one big joke"
>>
>>53631640
Detta

De är som två lökar

När de är unga är de inget att ha
När de är mogna är de underbara
När de är gamla är det som man vill gråta
>>
File: dean.png (2 MB, 1257x810) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dean.png
2 MB, 1257x810
>>53631594
>alla kvinnor är så perfekta och modiga och duktiga och älskvärda och förtjänar en 10/10 rik Chad med enorm kuk
Du till höger btw
>>
>>53631640
Det beror ju på hur man ser på dem. Stora bröst kan se bra ut under kläder, men vidriga utan. Små bröst syns inte under kläder, men kan se riktigt fina ut. Hängiga bröst kan se bra ut med en pushup, det finns så många möjligheter.
>>
>>53631675
>Hur gammal är du? Invandrat från kanada? Är du kvinna?
28, aa till båda.
>Förstår inte vad du har att hämta här
Adventyr, ett bra liv... Lingonrårörda.

>>53631728
Jag förståd det. Men varför säger du det?
>>
>>53631714
Sadist
>>
>>53631775
>28, aa till båda.
bor i Göteborg?
>>
File: louis.gif (2 MB, 507x341) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
louis.gif
2 MB, 507x341
>>53631736
>När de är unga är de inget att ha

>han har aldrig bjudit sin afrikanska vän på lite vitlök
>>
File: 144371410344.jpg (16 KB, 264x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
144371410344.jpg
16 KB, 264x240
seriöst svarar ni en, och jag citerar efter henne själv; "lesbisk polygamist feminist med ett intresse i islam"
>>
>>53631821
Korrekt.
>>
>>53631822
Det där skämtar man inte om
>>
>>53631714
Jag skiter i grodbrevarna då jag fått knulla nog mycketi mitt liv. Men en invandrare som argumenterar till oss att invandring är bra kan seriöst dra åt helvete.
>>
>>53631843
Grattis, nu är mordanon på ditt spår.
>>
>>53631741
Det är bokstavligen inget fel med att ta hand om sin frus barn din jävla sexist.

Är du ens en riktig man? Patetiska oskuld...
>>
>>53631843
Är du den jag pratade med på /cum/ för någon dag sedan?
>>
>>53631824
ja, jag hade frågat vad min käre trollbroder hade för sig då den där kombinationen av bokstavsdiagnoser aldrig kan gå ihop rent logiskt
>>
>>53631824
Jag har förstått att detta är ett gyckel.
>>
>>53629688
Byt ut runescape mot dota 2 så hade du varit min neger favä
>>
>>53631881
>Det är bokstavligen inget fel med att ta hand om sin frus barn
jaja du försökte
>>
>>53631889
Fråga kanadicken, hon beskriver sig själv sisådär
>>
>>53631824
AhhAhsdhashaha

Intresse i theology. Alla sorter. Har började att lära mig lite om hinduism nu faktiskt.

Och inte feminist. Jag tror att du kommer ihåg memebrevaren.

>>53631875
Oh well.

>>53631888
Aa det är jag.
>>
>>53631875
Mordanon? vem fan är det.
>>
>>53630789
Workaholics, Broad City, Community?
>>
File: 1386551001131.gif (3 MB, 320x239) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1386551001131.gif
3 MB, 320x239
>>53631848
>han runkar inte till videos av hur han mörkade när hundratals små vita lättklädda flickor blev älskade på ett spännande och exotiskt sätt medans våra filmkameror rullade
>>
File: 1452786424689.png (161 KB, 318x292) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452786424689.png
161 KB, 318x292
>>53631866
alla tycker inte att det är kul att vara självhatare
>>
>>53631971
Det blir du snart varse :^)
>>
File: 1443814541033.jpg (15 KB, 316x202) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443814541033.jpg
15 KB, 316x202
>>53631971
Jag. Försök inte ens seppo, jag är bakom 7 proxies.
>>
>>53630871
Strömma lite vetja
>>
>>53631948
>Aa det är jag.
trodde du var man. Känner mig smutsig.
>>
>>53630111
Jo. Du kan välja det på hemsidan.
>>
>>53631889
Det är inte sant. Lätte.

Jag är de-facto lesbisk polygamist med intresse i teologi( olika sorter ) och historia.
>>
>>53631977
Du är sjuk, jag är inte road
>>
>>53631948
Är du germansk?
>>
>>53632033
haha mm strax
>>
>>53631822
skrattade favä
>>
>>53631135
Bli mord liksom
>>
>>53632005
>nådens år 2016 i herrens vif
>dödad på grund av icke-fuktiga memes
>vif in nomine pepe, et sancti wojak
>>
File: 1452501238928.jpg (45 KB, 650x650) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452501238928.jpg
45 KB, 650x650
>ÄTA
ugnstekt kyckling
>DRICKA
den sista julmusten
>SPELA
autismblock
>LYSSNA
>LÄSA
haha aa
>>
>>53632037
Det händer på anonymous bildplank.

>>53632071
Aa. Engel- o Hollandska.
>>
>>53632071
>komma från Kanada
>vara germansk
>>
File: 1403625517972.png (273 KB, 518x700) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1403625517972.png
273 KB, 518x700
>>53632045
>Jag är de-facto lesbisk polygamist med intresse i teologi( olika sorter ) och historia.
>>
>>53629555
Turkisk peppar
Ett par öl
Kanske lite Victoria 2.
>>
>>53632031
Du gillar kex och är från småland? snälla svara.

t. säpo, författningsskyddet
>>
File: 1448106634961.jpg (5 KB, 261x150) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448106634961.jpg
5 KB, 261x150
>>53632045
>Jag är de-facto lesbisk polygamist med intresse i teologi( olika sorter )
>>
>>53632045
Och vad säger teologin om homosexualitet?

Man tycker ju att kunskap som samlats i tusentals år väger tyngre än vad någon samlat på sig under en föreläsning
>>
>dkn folk berättat om att kvinnor/tjejer blir rädda för dem när de går på gator
Bokstavligen aldrig hänt mig
>>
File: 1446773957573.png (1020 KB, 4177x3049) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446773957573.png
1020 KB, 4177x3049
>>53632045
>>
>>53632125
>Det händer på anonymous bildplank.
men du kan inte säga att du flyttat hit och bor tillsammans med din flickvän utan att säga att du är kvinna
>>
>>53632045
>Jag är de-facto lesbisk polygamist med intresse i teologi( olika sorter ) och historia.
Även ifall du inte gycklar oss, gycklar du din omvärld genom att existera. Guds fart, din jävla gycklare.
>>
>>53632125
>Engel- o Hollandska.
>""""""""""""""""germansk""""""""""""""
>>
>>53632179
är du stolt över att var en liten knullpojke eller
>>
>dkn warpspeed turbogyckel engaged
>>
>>53632205
Anglo-saxer är väl en del av den germanska stammen?

Eller var innan de förådde resten?
>>
>dkn alla jävla (odubbade) barnprogram man brukade se
>det var fan bättre förr
https://www.youtube.com/watch?v=fFWst8c_Cvk
>>
>>53632179
Du behöver mig i ditt liv anon.
>>
>>53632255
hon är på riktigt bror
till och med sett henne strömma o skit
>>
File: pYR9CGhZNM-2.png (22 KB, 300x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pYR9CGhZNM-2.png
22 KB, 300x250
>>53632149
>>53632137
Det är riktigt fint att vara med två tjej. Skulle ni tror inte så?

>>53632158
Jag är gudlös. Det är bara en akademisk intresse.

>>53632204
>>53632201
Bli inte arg, kompis :3
>>
File: 144553287322.jpg (22 KB, 600x338) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
144553287322.jpg
22 KB, 600x338
>>53632045
>Jag är de-facto lesbisk polygamist med intresse i teologi( olika sorter ) och historia.
>>
>>53632299
Anglo-saxare är anglo-saxare.
>>
>>53632251
Ja
>>53632323
Tror inte det, jag klarar mig bra framför min dator
>>
>>53632329
Folk som gycklar är inte alltid medvetna om det själva. Speciellt folk som har autism på sexuell idenitet, typ fällor, konstig bögeri och turbogycklare som henne.
>>
File: 1449595438673.gif (1 MB, 294x329) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449595438673.gif
1 MB, 294x329
>>53632332
>Jag är gudlös.
Vi vet.
>>
File: 1449768577215.jpg (78 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449768577215.jpg
78 KB, 1280x720
>>53632045
Inte för att vara elak men du borde ha vuxit ur sådan skit nu
>>
>>53632332
Jag är inte arg. Men ingen jag känner skulle någonsin ta dig seriöst. Du är alltså ett vandrande skämt.
>>
>>53632411
går med på det här
>>
File: TAKBIR.png (129 KB, 263x244) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
TAKBIR.png
129 KB, 263x244
Stormbögar är rätt lika muslimer
>>
>>53632461
Nej låt henne fortsätta. Hon får mig att känna mig oerhört tillfreds med mina tillkortakommanden.
>>
File: 1426775403927.jpg (10 KB, 261x173) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1426775403927.jpg
10 KB, 261x173
>>53632332
>Jag är gudlös.
nä fan sägeru det
>>
File: 760.jpg (40 KB, 760x425) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
760.jpg
40 KB, 760x425
>dkn godis och cola
>>
>svenska kvinnor
>>
>>53632355
>Tror inte det, jag klarar mig bra framför min dator
Skulle du inte bli glad med lite sällskap?
>>
>>53632522
Jag surnade bara på hennes åsikter om att invandring är en bra grej. Hennes sexuella avarter skiter jag i.
>>
>>53632522
muslimer har rätt i en hel del saker favä
>>
>>53632479
>Men ingen jag känner skulle någonsin ta dig seriöst.


>Du är alltså ett vandrande skämt.

Redan här kan vi se hur den kognitiva dissonansen ställer till det för vår patient, aldrig tidigare har det skådats en sådan sinnesförvirring
>>
Någon som lyssnar på Motgifts livemusik med Barny? In på Motgift.nu för toppmys favä.
>>
>>53632577
>kanadensiska kvinnor
>>
File: 1452442358180.jpg (206 KB, 600x1243) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452442358180.jpg
206 KB, 600x1243
>>53632584
Om du är en söt platt flicka visst
>>
>>53632610
vad menade han med detta?
>>
>>53632618
Nej, jag är ingen katolik så katolsk radio är inget är för mig.
>>
>>53632083
Snälla du
>>
>>53632667
näh men är en söt kille, dock vill jag inte göra något bögigt, utan bara mys och vänskap.
>>
umaru en sötast
>>
>>53632618
jag garanterar att varenda en av dessa slynor har blivit svartade upprepade gånger
>>
>>53632577
Det roliga är att svenska kvinnor inte är värst

De kvinnor som måste kämpa för uppmärksamhet är värst

Svenska kvinnor får den per automatik och det är det som menas med vitt privilegie

tl;dr Sveriges politik grundas på en 12-årings avundsjuka
>>
breh....
>>
Min pappa jobbar för anonymous fråga mig vad som helst.
>>
>>53632694
Episkt jagjag min vän!
>>
>>53632618
>dkn dessa flickor är toleranta och välkomnar arga unga araber in i sitt land och i sina vaginor
>>
>>53632716
det är ju det som är det heta dum dum
>>
>>53632714
umaru är politisk islam propaganda, vars enda uppgift är att utbilda kvinnor att bära huckle och stanna inomhus
>>
>>53632716
>negeranon är här och brevar sina krystade fantasier igen
>>
>>53632702
Ok kom förbi, jag äter vinägerchips och kollar 2d
>>
File: 14403280402.gif (3 MB, 245x310) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14403280402.gif
3 MB, 245x310
>vi importerar vänsterslynor från kanada med som kommer importera fler sandnegrer eventuellt med deras röster

Helvete, jag tänker flytta till Finland så snart som fan möjligt.
>>
>>53632766
>sanning är jagjag
Om det ändå vore så väl.
>>
>>53632610
Hur är det kognitiv dissonans att uppleva att en lesbisk aktiv polygamist med diverse intressen i religion är ett skämt? Du är ju bokstavligen en jävla bingobricka som vandrar omkring och fullträff på allt.
>>
>>53632819
okej, jag vill inte ha chips eller pmax, men du kan bjuda på kaffe och kakor eller något? Vart bor du?
>>
>>53632819
Jag vill komma förbi, vart bor du?
>>
>>53632759
vad menade du med detta?

>>>/tv/64916517


t. mördaranon
>>
>>53632843
>Finland

Vad fan ska man göra i Finland?
>>
>>53632843
Du och jag kaveri.
>>
>>53632843
>mitt folk och land är i fara
>jag vet, jag flyr som en fegis istället för att ta mitt ansvar och gå emot skiten
Hoppas du skojar.
>>
>>53632868
>>53632871
>denna törst för någon ni inte ens sett
Vad i... Kom Eskilstuna, en av Sveriges värsta städer
>>
>>53632899
Supa, deppa och bada bastu

Även kastkniv
>>
>>53632934
Är mer törstig för vänner...har inga och orkar inte vara ensam om dagarna.
>>
>>53632848
En av tre är katolik. Vilken sanning.
>>
>>53632973
>dkn ingen finsk släkt som man kan åka till och bada bastu
>>
>>53632479
Jag tar inte mitt själv seriöst. Göra vad du vill.

Jag är inte så konstigt som det låter här favä.

>>53632461
Vad skulle jag vuxit ur från? Den polygamist saken?
>>
>>53632875
Den musen har enorm ångest efter att det bruna psykfallet tagit ena frambenet på honom sedan innan. Extremt mysig gif.
>>
>>53631540
Slemhinnan i lufrören som torkat bort/tunnats ut p.g.a. av år av (tobaks)rök växer nu ut tillbaka och slemmar innan den är helt återställd, ungefär som sårskorpor på huden. Blir det besvärligt och du får feber med andtäppa och hostar upp mycket klumpar kan det bero på mycket bakterier i luftrören och då rekommenderar jag ett besök till vårdcentral för att se ifall det är så besvärligt att en veckas antibiotikakur bör sättas in för att få bort dem.
>>
När SD tar makten kommer de tillåta frivilligorganisationer för att jaga blattar?
>>
>dkn snart dags att registrera sig med Arbetsförmedlingen
>aldrig ens haft en fast anställning trots min avancerade ålder

Hur gamla är ni och hur många jobb har ni haft?
>>
Niet
>>
>>53633057
Allt borde du slutat med
>>
>>53632899
Leva i ett vitt land där det inte är ett brott att skrika vittun satana lakkupelle efter negerjävlar.
>>
File: 99.png (48 KB, 490x317) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
99.png
48 KB, 490x317
TOG JUST MIN FUCKING FÖRSTA 99 PÅ RUNESCAPE

GZ TACK
>>
File: 1452458808048.jpg (198 KB, 847x592) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452458808048.jpg
198 KB, 847x592
>>53633079
>>
File: pa-sparet.jpg (1 MB, 3307x2277) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pa-sparet.jpg
1 MB, 3307x2277
Vänlig påminelse om att På spåret precis börjat
>>
>>53633083
26
0
>>
File: 1451132717081.jpg (121 KB, 878x527) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451132717081.jpg
121 KB, 878x527
>>53633083
0 (noll) jobb och snart 25
>>
>>53633083
20, jobbade i typ 1 timme på Willys en gång.
>>
är vi det bortglömda folket
>>
Tyskarna är fan värdelösa på chips
>>
>>53633131
ahaha aa ok gösta, ska bara korka opp rövinet xDD
>>
Får inte SD minst 40% i de seriösa opinionsundersökningarna nu så ger jag upp Sverige, då finns det inget hopp alls att de någonsin kommer få makten.
>>
>>53633128
gz du är officiellt en autist
>>
>>53633057
Kan du inte invandra till ett land med äckliga vänsterflator istället? Vi har redan så många att vi är överfulla.
>>
>>53633067
Tack pekka, uppskattas. Var riktigt orolig ett tag innan.
>>
>>53633131

Ingen i tråden är 40+, hur tänkte du nu?
>>
>>53633083
26
6 snart 7, alla temporära anställningar
>>
>>53633083
22
1, jobbat 5 år på donk1 nu
>>
>>53632929
folket är faran i sig själv
>>
>>53633131
Filip och Fredrik vinner med 27-19
Första tågresan: Valencia
Andra tågresan: Johannesburg
>>
>>53633171
Köp ölkorv i tyskland

t. älskare av bierbanger
>>
File: Ginni Kapoor.jpg (113 KB, 768x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Ginni Kapoor.jpg
113 KB, 768x960
Breva DESIGNERADE flickor
>>
>>53633128
>Runescape

https://www.youtube.com/watch?v=rNaGquPJcLg

Sammanfattar vad som är fel med runescape
>>
>>53633155
>25
Du är ett år yngre än mig, hmm. Vad sägs som lunch imorgon?
>>
>>53633112
Man borde sluta med att studera "the humanities" som hobby?

Varför? Historia är bra att lära och religion är en viktigt del av historia.

Eller att jag är de-facto lesbisk? Det kan jag inte byta. Det är omöjligt.

Så lämnar det bara polygamy. Vi har ingen andra partner nu iallafall. Och kanske vi ska aldrig hitta en.

>>53633208
Du tror att jag är typist vänsterpolitik. Jag bara tror i "personal liberty".
>>
File: bowie6.jpg (40 KB, 500x690) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bowie6.jpg
40 KB, 500x690
David Bowie är död, grabbar
>>
>>53633241
ge mig en temporär anställning tack
>>
>>53633185
För du har kämpat så mycket för Sverige :^)
Sverige och den Sverigevänliga rörelsen kommer sakna dig så mycket! Vilket värde som försvinner!
>>
>>53633302
är aten inte död ännu
>>
>>53633302
>Athene
Tror inte någon vetting människa tar tips från honom när det gäller spel favä
>>
>>53633227
JOOONTEE!! e-sport p-max CS:GO xDxDxD
>>
>>53633304
>Du är ett år yngre än mig, hmm. Vad sägs som lunch imorgon?
Det här låter jätteautistiskt, men jag vill. Är också 25.
>>
File: 1452266056828.jpg (314 KB, 800x533) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452266056828.jpg
314 KB, 800x533
Har en konstig smärta i naveln och detta är inte första gången. Känns typ som att vävnaden i hålet/under det är sträckt ut eller något

Vet någon annan donken eller är jag vif?
>>
>>53633302
>8:40

lel
>>
>>53633350

Hur många R1 har du? :^)
>>
>>53633336
Har nog inte du heller

Nej att stoppa upp klibbor gör ingenting, bokstavligen ingenting.
>>
File: 1443714183056.jpg (10 KB, 177x215) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443714183056.jpg
10 KB, 177x215
>>53633318
>Det kan jag inte byta. Det är omöjligt.
källa: din degenererade röv
>>
>>53633325
Lika bra att han fick gå nu innan det blir värre.
Vif David.
>>
>>53633325
har bokstavligen aldrig lyssnat på honom, breva något bra
>>
>>53633262
Att folk har blivit lättpåverkade och dumma genom manipulation och avkulturalisering är inte deras fel. Det hade dessutom inte spelat någon roll om folket var vid sina sinnes fulla bruk och med på noterna eftersom det inte är folket själva som är ansvariga för skit1 som pågår.
>>
File: 1451713330238.jpg (25 KB, 468x474) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451713330238.jpg
25 KB, 468x474
>Sverige och den Sverigevänliga rörelsen
>>
>>53633325
Undrar hur det känns att vara död
>>
>>53633325
k
>>
>>53633275
Tack för att du påminde mig om om ölkorv, din jävel

Bara mal ner den och låt mig injicera den
>>
>>53633325
https://www.youtube.com/watch?v=YoDh_gHDvkk
Mår dåligt kompis.
>>
>>53633372
Trevligt, ses imorgon kl 1230 i food court.
>>
>>53633383
Vad är R1?
>>
>>53633083
21
2 jobb
>>
>>53633354
Du är också Jonte, du inser det bara inte.

Annars hade du inte varit i Sverigetråden
>>
>>53633241
Av vilken typ och var håvade du in dessa?

>har högskoleexamen
>vet inte om jag vill ha ett fast jobb än eller läsa vidare på hösten
>känns ändå dumt att ta något icke-relaterat jobb

antar att det är bortskämt som attan favä
>>
>>53633318
Även ifall du är för personlig frihet så är du för invandring, vilket innebär de facto attdu är emot äganderätten. Du är bara en förvirrad bög favä.
>>
File: 1451663896544.jpg (164 KB, 426x306) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451663896544.jpg
164 KB, 426x306
>>53633304
Nej bor inte i stockholm, pendlar bara dit
>>
>>53633426

Rank 1, hur många säsonger har du slutat rankad som etta på världens bästa battlegroup?
>>
>>53633400
Nästan allt är bra.
https://www.youtube.com/watch?v=Sa6bI_95G9I
>>
>>53633425
I food court?
>>
>>53633470
Synd.
>>
>>53633496
Spelade inte WoW då jag inte var en kasuell spelare, lirade Tibia och Everquest istället
>>
>>53633386
Jag är inte den som säger att "jag ger upp" som att jag har gjort allt i min makt fast allmänheten tackade nej. Sluta framställa dig själv som att du har gjort ett jävla PISS för Sverige. """Ge upp""" nu och riv ditt pass din äckliga horunge.
>>
>dkn kanadicken sa oironiskt "det gamla sverige med majoriteten etniska svenskar är borta och kommer aldrig tillbaka, vänj dig vid det" till mig

Hur deporterar vi denna varelse?
>>
>>53633521
Ja?
>>
>>53633446
>det här brevet
>>
Filip och Fredrik vann med 27-19. nu behöver ni inte se.
>>
>>53633496
Tror inte det betyder mycket när det gäller Athene, han försöker ju fuska i bokstavligen allt han gör. Jag har själv aldrig varit rank 1 på wow(?) om det gäller PvP, tycker inte det är kul
>>
>>53633568
tåg, läger och duschar är ju beprövad metod
>>
>>53633566
Ge upp kan betyda att man slutar tro på landet pucko.
>>
>>53633400
https://www.youtube.com/watch?v=gPVrFIP0CMs
>>
File: 2PYxSH4.jpg (458 KB, 1920x2880) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2PYxSH4.jpg
458 KB, 1920x2880
>>53633288
>flickor

BYGGD FÖR SVART
>>
>>53633574
Vart? Och förresten,
>1230
Tror inte jag är vaken så tidigt.
>>
>>53633558
>Tibia

Saknar tiderna.
>>
>>
>>53633318
Du är ok.
>>
>>53633579
Det har länge pågått en debatt inom den klassiskt liberala rörelsen om invandring skall vara fri eller reglerad. Det argument som jag köper är det som rothbard med flera använde. Tillåter du vem som helst in på allmänningar kommer de pissa sönder dessa tills de inte är värda något. De kommer dessutom bli helt värdelösa för folk som faktiskt byggt dem och försöker vårda dem. T.ex. vägar. Dock kräver det att man sänker idealismen en smula och istället tänker att en minimal stat är ok.
>>
>>53633660
han kommer mörda och våldta dig
>>
>>53633444
ett par sommarjobb som fastighetsskötare
ett säsongsjobb på byggvaruhus
tre jobb inom vården
>>
>>53633706
>mörda
Ja tack
>och våldta dig
Det klarar han nog inte.
>>
>>53633446
>Även ifall du är för personlig frihet så är du för invandring
Inte sant.

Personlig frihet att leva som du vill i ditt privatliv. Jag vill att gränserna vara fortfarande stängt och att sverige säga nej till ALLA ensam män och alla som har ingen legitimation.

Och, och deportera alla som har inte medborgarska på dera första brott.

>>53633568
Jag är inte mot det. I am just being realistic. The damage is done and it won't happen.

I also never said "get used to it". I said "you already fucked up too hard."

>>53633692
Tackar.
>>
>>53633400
http://www.youtube.com/watch?v=-42QFmgzVo4
>>
>>53633400
http://www.youtube.com/watch?v=AALrrgEOlvU
>>
File: 1452517605089.jpg (333 KB, 1294x728) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452517605089.jpg
333 KB, 1294x728
>man barny spelar stöveltramp av pluton svea
>>
Sluta svara henne nu
>>
>>53633401
Detta ggr en miljoners :3
>>
>>53633848
jvdk

>dkn snackar i chatten
>>
>>53633325
k, bry
>>
>>53633858
Jag skulle vara glad att snacka vanliga o inte argumentera :3
>>
>>
>>53633864
Inte inne i chatten favä
>dkn man inte kan vara anon
>>
>dkn ingen talang
>>
Varför gör dom bara inte Trump president redan nu
orkar inte vänta favä
>>
>>53633685
Helvete vad jag vill knulla skiten ur henne alltså
>>
>>53633400
http://www.youtube.com/watch?v=jMiY_ekrPSk
>>
http://newobserveronline.com/sweden-state-funded-muslim-sniper-training/

Statskupp när?
>>
>>53633568
synd att det är
[spoiler]rätt[/spoiler]

>>53633982
skaffa en
>>
>>53633984
tror du han vinner?
>>
File: 1452113198923.jpg (136 KB, 690x690) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452113198923.jpg
136 KB, 690x690
>>53633987
jvdk
>>
File: latest.jpg (655 KB, 1260x1634) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
latest.jpg
655 KB, 1260x1634
>dkn star wars rpg
jag vill ha ett!
>>
>>53634010
Källkritik Jonte
>>
OH, MAN AGAINST TIME
>>
>>53633936
Har säsong 5 startat redan?
>>53634044
Jag kan böja mina fingrar bakåt mycket om det räknas
>>
File: 1452499910598.jpg (19 KB, 236x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452499910598.jpg
19 KB, 236x300
>rasblandade med en somalier

GRI VI
>>
>>53633982
>dkn bara bra på att imitera, inte skapa
>>
>>53633748
Pragmatisk.
>>
>>53634099
du hade blivit en bra ingenjör
>>
>>53634056
>dkn SWG ska aldrig leva igen -_-
Du påminnade mig på det.

Kanske repopulation ska bli bra.
>>
Invandringen är helt rätt. Jag ska fortsätta rösta på centerpartiet och Annie.
>>
Jag vill älska ömt med Martina
>>
>>53634010
>när svenne gör revolt (kek som om) skickar man ut sina nya fotsoldater för att krossa dem

genier favä
>>
File: Robert Jay Mathews.jpg (252 KB, 1944x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Robert Jay Mathews.jpg
252 KB, 1944x450
>>53634068
Robert Jay Mathews, närvarande!

https://www.youtube.com/watch?v=v9GbvHovMaA
https://www.youtube.com/watch?v=wk9Cue3BduQ
>>
>>53634138
min hjärna blir pudding av matematik så det är nog uteslutet
>>
Har ni märkt att vissa negrer har så breda kindben att de ser lite ut som khajiiter från äldre rullar?
bara en udda tanke jag hade
>>
File: latest.jpg (414 KB, 1510x2138) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
latest.jpg
414 KB, 1510x2138
>>53634056
>>
>>53634099
jvdk, när jag spelade Minecraft och liknande så kunde jag bara bygga fyrkantiga hus eller kopiera andras
>>
>>53634221
Nostalgia tråd?
>>
File: 1452200659107.png (432 KB, 452x530) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452200659107.png
432 KB, 452x530
>>53634218
>dkn khajiiter är ziggisar
>>
>>53634216
bara att imitera lösningsförlsagen
>>
File: Kreia.jpg (99 KB, 980x1436) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Kreia.jpg
99 KB, 980x1436
>>53634221
>ingen möjlighet att rädda och frufrua Kreia
Varför ens leva?
>>
>>53634268
zigenare bygger inte tempel
>>
>>53634218
Förstår inte vad du menar favä
>>
File: Bo Develius2.webm (357 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Bo Develius2.webm
357 KB, 640x640
hej grabbar!
>>
>>53634094
ödet han valde
>>
File: aaaaaaa.jpg (49 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
aaaaaaa.jpg
49 KB, 1280x720
>>53634056
>dkn tror att jag har det på vinden bland dom andra rollspelen
>>
>>53634320
>bara va dig själv brush de enkelt
>>
Kan vi blir kompisar dock?
>>
>>53634320
vem är detta?
>>
File: Bo Develius1.webm (775 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Bo Develius1.webm
775 KB, 640x640
>>53634407
bo develius favä. svensk modell.
>>
>>53634318
asså killen jag såg hade flätor och ansiktet var platt och nästan kattlikt
>>
>>53634398
haha aa
>>
>>53634407
pewdiepie
>>
>>53634441
NÄMEN GUD VAD KUL HAN ÄR XDD

ZOOMA FRAM OCH TILLBAKA ASSÅ SHIT HAHA
>>
>>53634320
>>53634441
Skulle bokstavligen talat betala miljarder för att se ut sådär
>>
THOR
ODINS SON
>>
>>53634496
>t. äcklig bitter oskuld
>>
>>53634496
Detta. KVÄÄ
>>
>>53634496
>denna absoluta rumpsmärta och avundsjuka
>>
>>53634525
https://www.youtube.com/watch?v=JFYVcz7h3o0 ?
>>
>>53634320
Blue Steel

>>53634441
Fagzoom

He's got all the moves.
>>
>>53634320
Han skulle man bli bög för
>>
>>53634514
Men du har ju inte miljarder så vad är din poäng typ, och om du hade det skulle det fan inte betyda något hur du såg ut om du inte var grotesk
>>
>>53634536
>>53634542
>de bögar
>>
File: 1451948335211.png (226 KB, 480x433) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451948335211.png
226 KB, 480x433
>>53634586
Men homosexualitet är en synd
>>
http://www.allehanda.se/angermanland/solleftea/laddade-for-prickskytte
>>
>>53634586
tycker du det tror jag att du är redan bög mann1
>>
>>53634612
>t. snubbelcuck som aldrig haft sex
>>
>diskuterar politik vid middagsbordet
>glider in på flyktingkrisen
>mamma frågar vad vi ska göra med alla flyktingar i Tyskland
>jag är arg vid det här laget och säger att de har väl ett gäng gaskammare som bara står
>hon blir helt till sig och börjar gråta och pappa säger åt mig att gå

Tur att jag åker hem imorgon.
>>
Tänk om han dessutom har en härlig personlighet kombinerat med 10/10 utseende
>>
>>53634641
Va inte avundsjuk för att han blir bög för en snygg en.
>>
>>53634595
>antyder att en kvinna skulle knulla mig bara för att jag hade några miljarder
kek
>>
>>53634612
>t. fuling
>>
File: 140934509834.png (404 KB, 514x527) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
140934509834.png
404 KB, 514x527
Ångrade mitt brev men hade redan fyllt i captcha så ta en meme
>>
File: Onsala.png (672 KB, 674x567) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Onsala.png
672 KB, 674x567
>>
>>53634687
>cuck

Fel.

>aldrig haft sex

Fel.

>de bögar
>>
File: image.jpg (34 KB, 303x320) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
34 KB, 303x320
>>53634696
Hell seger anon!
>>
>>53634586
Stämmer.
>>
File: 13230110829.jpg (7 KB, 269x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
13230110829.jpg
7 KB, 269x200
>>53634722
>antyder att en kvinna skulle knulla mig bara för att jag hade några miljarder

Ja????vafan
>>
File: bo develius 00365.jpg (88 KB, 620x902) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bo develius 00365.jpg
88 KB, 620x902
>>53634514
jvdk
han ser rätt bra ut favä.
>>53634496
jvdk också.
>>
>>53634696
I morgon går du och ber om ursäkt till din mor, säger att du tänkt över vad ni pratade om och att du hade fel.
Sedan diskuterar du aldrig, aldrig mer politik med dina föräldrar.
Uppfattat?
>>
File: INTERRACIAL.webm (3 MB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
INTERRACIAL.webm
3 MB, 1280x720
>>53634696
>hans föräldrar är hanrejer
>>
File: 1373929234377.gif (16 KB, 645x773) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1373929234377.gif
16 KB, 645x773
>>53634730

Att jag är ful är knappast något jag kan påverka.
>>
>>53634696
>jag är arg vid det här laget och säger att de har väl ett gäng gaskammare som bara står

För helvete anon, lmao.
>>
>>53634722
Pengar är mer attraktivt än bra utseende för det fargra könet mannen... Inte ens ett skämt
>>
>>53634791
Det vägrar jag, de kommer lära sig verkligheten på ett sätt eller annat och då vet de att jag har rätt.
>>
>>53634791
Ta ditt liv, folkförrädare.
>>