[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Sverigetråden - Oanständig 2D-upplagan
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 366
Thread images: 151
File: 1452862456739.jpg (169 KB, 850x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452862456739.jpg
169 KB, 850x1200
>>
>dkn ingen futa fv
>>
File: 1439917295023.jpg (140 KB, 600x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439917295023.jpg
140 KB, 600x800
>dkn ingen 2d fv
>>
File: image.jpg (16 KB, 233x235) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
16 KB, 233x235
>dkn gillar inte 2D
>>
>>53618105
>dkn ingen kvinna fast i en mans kropp fv
>>
>>53618155
tycker synd om dig
>>
eftersom vi glömde att göra det på den 9 december så gratulerar vi gustav II adolf på sin födelsedag lite sent
>>
>>53618058
Is daga shikashi sevärd?
>>
File: 1451351992527.png (1 MB, 1200x1600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451351992527.png
1 MB, 1200x1600
>dkn ska beställa onlinepizza från pizzerian som antingen gör riktigt bra pizza eller riktig skitig pizza beroende på vem som arbetar bakom disken idag

>in före "wääähhh pizza kl 14 wäääääh"
>>
Hei Sveariket :3
>>
>>53618160
>dkn hade en, dumpade direkt.
Du kommer inte vilja ha en favä.
>>
>>
File: 1452842843422.jpg (529 KB, 1280x956) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452842843422.jpg
529 KB, 1280x956
>>53618190
Värd för bästa flickan, le hålla upp spork-flickan förstör dock
>>
>>53618189
Vem är Gustav den andre adolf?
>>
File: image.png (440 KB, 633x758) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.png
440 KB, 633x758
>>53618160
>dkn ingen tompojke fv att ha argsex med
>>
File: 1447156215572.jpg (262 KB, 2710x3656) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447156215572.jpg
262 KB, 2710x3656
>>53618207
Hej Norge!
>>
>>53618207
Hej före-detta och framtida Svearike :3
>>
dark souls 2 är roligare än ettan
>>
>>53618190
"komedi" är aldrig värt det
nöjd med skärmdump och porren
>>
File: 1359741295395.png (317 KB, 600x732) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1359741295395.png
317 KB, 600x732
Bästa frufu
>>
File: 1444353413775.jpg (90 KB, 500x752) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444353413775.jpg
90 KB, 500x752
>>53618253
Alt bra?
>>
>>53618058
Why is Hotaru so 10/10?
>>
Börja göra Ben Garisson-edits på någon svensk serie, j/n? t.ex den där som går i Metro


sedan breva i de stora näthatargrupperna på Ansiktsboken så de får snabb spridning, borde prassla rätt många byxor favä
>>
File: varg-vikernes.png (581 KB, 762x464) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
varg-vikernes.png
581 KB, 762x464
>>53618058
>posting fatalpulse
>>
>>53618292
Allt är toppen! Hemma "sjuk" och struntbrevar :3 Ska ut med grabbarna ikv
>>
>>53618256
>halvdelen af bosserne er kopier af fjender fra tidligere

Nej.
>>
>>53618322
Hej futa loving dane!
>>
>>53618322
>>53618341
>skriva på engelska med varandra

Skäms.
>>
File: 1447156215571.jpg (137 KB, 1200x716) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447156215571.jpg
137 KB, 1200x716
>>
>>53618336
Så bra!

>>53618337
Dansken har rett.
>>
File: Varg.jpg (86 KB, 600x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Varg.jpg
86 KB, 600x900
>>53618341
Jeg kan ikke lide futa
>>
>>53618292
>>53618299
>>53618322
>>53618337
>>53618376
UUTTTTTTT
UT UR MIN TRÅD
UTTTTTTTT
UT UT
>>
Jag har inte duschat på två dagar
>>
>>53618373
Wow. Litt av et bilde.

Aldri sett för.
>>
>>53618404
Shh, du behöver inte ljuga. Jag vet vem du är :3c
>>
>>53618337
sa roligare din hora
>>
>>53618240
killen som gjorde det här https://en.wikipedia.org/wiki/Swedish_Empire och göteborg
>>
>>53618407
Hej muhammed, när skall du lämna?
>>
>>53618407
Ro ned blodtrykket nå Svennevenn.
>>
>>53618418
Jag har inte duschat på två år

t. Har ingen dusch
>>
File: VargVikernes-2012.jpg (87 KB, 620x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
VargVikernes-2012.jpg
87 KB, 620x400
>>53618431
Det er ikke forste gang du beskylder mig for dette. Las da straks være eller beskydr din mening
>>
>>53618471
hÅLL KÄFTEN med det här nymodiga
>"TIHII VI ÄLSKAR ANDRA SKANDINAVIER PÅ 4KANAL <3 :3"
jagjaget, hååll käften bara, det är DE HÄR JÄVLARNA TILL GRANNLÄNDER som mobbar oss fan mest


UTTTT
UT
UTTTTT>>53618476
UTTTTT UT
>>
>dkn inget snus
>>
>>53618418
Att duscha mer än var tredje dag är överdrivet favä
>>
File: 1414952768709.png (110 KB, 330x270) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1414952768709.png
110 KB, 330x270
>>53618565
>dkn inget snus
>>
>>53618548
>>53618476
UT
EN AV ER HAR EN EGEN TRÅD OCH DEN ANDRE KAN BARA TA OCH KNULLA AV FÖR ALLT JAG BRYR MIG
UT UT UTTTTT UT UT
>>
>>53618373
allting ser så rätt ut med uniform favä


varför slutade SMR klä sig vettigt och började se ut som snorungar istället?
>>
File: pewpew.jpg (86 KB, 444x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pewpew.jpg
86 KB, 444x640
>>53618550
>DE HÄR JÄVLARNA TILL GRANNLÄNDER som mobbar oss fan mest

wut, jeg mobber aldri mine brödre.
>>
>>53618514
>>53618589
Min snopp luktar äckligt. Har inte ni det här problemet?
>>
>>53618548
Shh, jag sa sluta ljug och var mer öppen. Det finns loggar om dig och dina futa vanor här i 4chan.
>>
>>53618605
När klädde SMR sig vettigt?
>>
>>53618550
Ut med dig muhammed.
>>53618611
Jag tror muhammed är dum i huvudet, han tror han är svensk eller något.
>>
>>53618612
>min blir bara torr ibland
>aldrig haft någon smegma

tror något är fel favä, men jag har inte lidit av det
>>
>>53618207
>after he finds out the photographer is Jewish
Stämmer det? Känns lite väl... intressant.
>>
>>53618640
håller inte koll på alla stormisar. SvP kanske jag tänkte på?

Vita skjortor och lite gubbiga khakibyxor hade de väl vid någon tidpunkt.
>>
>>53618656
Tillbaka till sweddit med dig
>>
>>53618656
Sluta damp för fan anon.
>>
File: 154753477732291.png (414 KB, 900x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
154753477732291.png
414 KB, 900x900
>"jag gillar svenska tjejer"
>>
>>53618620
Du er dum at hore på!
>>
>>53618691
Tvivlar själv favä.
>>
>>53618656
Sluta vara så jävla autistisk
>>
>>53618755
Men det är ju där Muhammed kommer ifrån.
>>
File: 1443024399882.jpg (76 KB, 538x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443024399882.jpg
76 KB, 538x720
>"jag gillar inte svenska tjejer"

ÖÖÖH BOSSE SKARU BESTÄLLA EN THAIFRU ELLER HAHA SKARU HA EN BIRA ELLER
>>
Bra start på tråden grabbar!
>>
File: kom.jpg (27 KB, 655x236) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kom.jpg
27 KB, 655x236
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article22094043.ab

avgå
v
g
å

>förstör Sveriges relationer med flera länder och avvecklar i stort sett svensk vapenexport, en mångmiljardindustri
>erkänner Palestina endast månader efter att regeringen tillträtt, helt utan att folket blivit upplysta (Israelisk media hörde nog talas om det innan Sveriges befolkning)
>lyckas också bli portförbjuden från Israel efter ytterligare klavertramp
>myglar tydligen med mutor från facket


de """Sveriges""" ""regering""
>>
>>53618888
haha aa
>>
>>53618880
wtf?
>>
>>53618888
fina siffror
>>
File: 154645737547.jpg (68 KB, 484x604) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
154645737547.jpg
68 KB, 484x604
Tror ni han hade ett riktigt lejon?
>>
File: 1449878446742.jpg (2 KB, 112x125) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449878446742.jpg
2 KB, 112x125
>>53618888
>>
>>53618921
haha aa kanske i byxorna sina ;)))
>>
>>53618880
>THAIFRU
tror ni man hade fått billiga thai-boxar?
>>
Så jag besökte mämmi idag och förstår inte hur kan de skoja om att sverige är homo när hela deras jävla tråd handlar om bögeri
>>
>>53618970
Finnar är de största sverige-mobbarna i 4kanal favä, hatar dem.
>>
File: ukraineqt.png (686 KB, 895x498) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ukraineqt.png
686 KB, 895x498
>>53618880
>inte bara skaffa dig en fv från Ukraina
>extremt överskott på tjejer så de är desperata
>du är rikare, snyggare, längre och mer välvårdad än den genomsnittliga mannen där
>de har inte förstörts av feminism och letar alltid efter något seriöst
>snyggast i världen, långa, slanka, söta ansikten med kvinnliga personligheter

Du kan åka dit som fet och ful gubbe och du har tjejer över dig ändå. Det har blivit en jävla industri till och med, se den här dokumentären om du har tid.

http://www.dailymotion.com/video/xml2vr_video-journal-of-the-ukraine-quest-tour-experience-int-l-dating-success-stories_people
>>
File: 327131223232.jpg (98 KB, 500x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
327131223232.jpg
98 KB, 500x375
>>53618970
Jo men vår tråd har MER bögeri.
>>
>>53618880
Jag hade gärna tagit en öl favä blir nog aw sen
>>
>>53618901
>avvecklar i stort sett svensk vapenexport, en mångmiljardindustri
Egentligen det enda hon gör rätt favä. Majoriteten av vapnen går till mellanöstern, och vi vet ju redan vad dessa vapen används till.

Nu snackar jag inte rent ekonomiskt sett, såklart, för hade det varit så enkelt då hade vi kunnat fortsätta hur länge som helst.
>>
>>53618995
Enda anledningen till att vi är cuckade är att vi förlora våra testiklar; finland
kolla på en karta någon gång
>>
>>53618995
Mjo.
>>53619019
Näh inte från vad jag har läst igenom hos mämmi, de har till och med haft bögträffar.
>>
File: 1442790190668.jpg (128 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442790190668.jpg
128 KB, 1920x1080
>dkn ingen säsong 2
>>
File: 1444017193922.jpg (166 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444017193922.jpg
166 KB, 1920x1080
>>53618888
Spanar
>>
>>53619040
>och vi vet ju redan vad dessa vapen används till
spana efter ubåtar i Egeiska havet?
>>
>>53619040
>och vi vet ju redan vad dessa vapen används till.

Tror du de slutar döda varandra om vi slutar sälja dem vapen ditt stolpskott? Hellre oss än nästa bästa säljare.
>>
>>53618783
Det känns mer som att han irriterades av att någon smygtog ett foto på honom. I och med att han verkar vara upptagen med något annat. Och vadå, ska någon ha tagit ett foto i samma ögonblick som de meddelade att de var en jude? Kanske för att medvetet försöka fånga hans reaktion, men det känns som en rätt farlig sak att göra i Nazityskland.
>>
hej sverige
>>
>>53619019
Det där är garanterat felaktig information.
>>
>>53619101
omg hej danmark xD
>>
File: Skärmklipp.png (760 KB, 604x607) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Skärmklipp.png
760 KB, 604x607
Varför gör den här kroppen min K så hård?

>små bröst
>ingen htest rumpa eller lår

Det är något med slankheten eller att den ser "mjuk" ut typ men kan inte sätta fingret på det.
>>
>>53619120
haha!! xDD so randumb
>>
>>53619069
>bögträffar

På riktigt? Hur menar du? Hur vet du ens förresten?
>>
>>53619101
omg skandiFRÄNDE hejjjj sötis? ska vi prata om våra språkskillnader tihiii??
>>
File: iak2.png (392 KB, 640x851) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
iak2.png
392 KB, 640x851
animene
>>
>>53619132
tror det kallas pedofili alternativt hebefili?
>>
File: 327131724610.jpg (18 KB, 402x302) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
327131724610.jpg
18 KB, 402x302
>>53619109
Ja då är ju frågan om jag ska erkänna mitt misstag eller se till att det blir sant.
>>
>>53619147
Ja, träffar där de möter upp och håller på med bögskit. Hur jag vet?
Är halv finne :^)
>>
>>53619150
Dra åt helvete din 08a.
>>
File: abbie lewd.webm (2 MB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
abbie lewd.webm
2 MB, 1280x720
>>53619132
För lå te bästa kropp
>>
>>53619019
>>53619181
SMÖGEN!
>>
>>53619175
Nej hon är 15 och välutvecklad.
>>
>>53619199
Ja ja, jag ser dig.
>>
>>53619181
Började rysa favä.
>>
File: 1423476971731.png (260 KB, 300x352) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423476971731.png
260 KB, 300x352
>Nej hon är 15 och välutvecklad.
>>
>>53619208
Ser ut som en sån där giljotin spurdo eller vad den heter.
>>
>>53619150
okay men mit svenska är skit
>>
>>53619224
>välutvecklad
>ingen röv
>knappt några bröst
inte ens roligt anon
har kontaktat SÄPO
>>
>>53619069
>>53619147
>>53619183
någon finne borde gå på bögträffen och ta bilder åt oss i tråden

inte homo
>>
>>53619087
Jamen trofan att de hittar några andra att köpa vapen ifrån. Skillnaden är dock att Sverige som stat inte längre bidrar till problemet via exporten dit. Sen att det fortfarande finns andra stater som håller på med samma sak är det inte mycket vi kan göra åt, tyvärr.
>>
File: 327131724603.jpg (46 KB, 1072x603) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
327131724603.jpg
46 KB, 1072x603
>>53619241
Av välbehag?
>>
>>53619258
Gå fråga dem.
>>
>>53619208
hnnnnnng
>>
File: gondola socks.png (105 KB, 379x927) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
gondola socks.png
105 KB, 379x927
>>53619251
Gondola
>>
File: Skärmklipp.png (2 MB, 961x657) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Skärmklipp.png
2 MB, 961x657
>>53619257
Jodå hon har bröst
>>
>>53619285
Nej, tyvärr inte.
>>
http://www.dagenssamhalle.se/debatt/partierna-i-stockholm-kaende-till-sexoevergreppen-21632

>Det står klart att alla partier i Stockholms kommunfullmäktige förutom Sverigedemokraterna var informerade om sexövergreppen mot flickor under festivalen ”We are sthlm” i Kungsträdgården.

>Informationen ska ha framförts under ett möte med Kulturnämnden i Stockholm. Sverigedemokraterna är inte representerade i någon nämnd i Stockholm då vi inte tilldelats några platser. Vad vi kan se har heller inte informationen protokollförts. Anmärkningsvärt är också att Feministiskt initiativ som sitter i kommunfullmäktige i Stockholm har blivit delgiven information om det systematiska sexvåldet

Vem av er startade elden?
>>
>grannen smäller i dörren konstant igen
Antingen så är han normalbög av rang eller så glömmer han bort saker hemma och går fram och tillbaka. Säkert hört dörren öppnas och smälla igen i jämna intervaller i ungefär 2 timmar nu.
>>
File: 1448662935359.jpg (38 KB, 604x437) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448662935359.jpg
38 KB, 604x437
>>53619300
breva mer gondola
>>
File: 1447787170998.jpg (87 KB, 450x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447787170998.jpg
87 KB, 450x600
>>
>>53619383
Nej men Martina, så där får man inte göra. Ut med fingret annars kapar jag av det.
>>
File: 1452555841767.png (584 KB, 962x643) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452555841767.png
584 KB, 962x643
Vad händer idag grabbar?
>>
>>53619354
Låt det brinna ned till grunden
>>
>>53619258
Det här favä. Någon får hämta hem bilder från mämmi tillbaks hit.
>>
File: started a fire.jpg (98 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
started a fire.jpg
98 KB, 1920x1080
>>53619354
ELDEN STIGER
L
D
E
N

S
T
I
G
E
R
>>
>>53619420
Plugga, Äta, Sova, Dö (?).
>>
>>53619420
Äter i princip alltid med andra och näthatar som bara den

t. korridorsstudent
>>
Hur många problem måste man själv inte ha för att mobba månanon så som ni gör?
>>
>>53619420
Tänkte äta middag vid datorn, bajsbreva i tråden, runka utan att egentligen ha någon lust, gråta mig till sömns. Kanske göra popcorn.
>>
>>53619481
På med snubblet.
>>
>>53619481
4st.
>>
>>53619481
Tycker också det är lite väl mycket.
>>
>>53619481
>ingen har nämnt månanon i hela tråden
>tar upp honom ändå

ja ja, jag ser dig Magne
>>
>>53619481
Om mentala spöken och personlighetsstörningar var ett fysiskt objekt så hade enbart den samlade massan i tråden kunnat sänka Sverige till eldhavets domäner.
>>
>>53619481
skiter i att anon gör det för anon är anon men lite förvånad att snubblarna också är så hårda favä
>>
File: facebookjews.webm (398 KB, 1920x979) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
facebookjews.webm
398 KB, 1920x979
>>
Äntligen kvitt den här jävla förkylningen.
>>
File: 1424287847621.jpg (104 KB, 612x612) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1424287847621.jpg
104 KB, 612x612
;_; vill ha en söt lillasyster
>>
>>53619558
Känns som man är tillbaka till grundskolan och grabben som är lite autistisk, men inte gör något illa, blir konstant mobbad av killarna som alltid försöker göra sig coola men egentligen är de mest patetiska människorna i klassen
>>
>>53619626
Reflekterar inte facebook personen som har kontot? Alltså att sökningar baseras på intresse och så vidare.
>>
>>53619568
Du om någon borde veta hur detta att bli retat på det sättet. Gör du dina föräldrar stolta genom att göra som du gör?
>>
>>53619636
Fina moogles.
>>
>>53619705
Myskaka är ju den värsta mobbaren vi har i tråden, du kunde ju fråga Sebbe men han är inte längre i livet.
>>
>>53619681
Även ifall en person söker och är medlem på diverse nationalsocialistiska sidor är det bara facebook och de som äger gruppen som kan lägga till ikoner på hitlerjugend
>>
File: 195745673754784.png (915 KB, 787x972) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
195745673754784.png
915 KB, 787x972
Försöker Aftonbladet ta ner hela facket och nu även Socialdemokraterna eller?
>>
File: KyoAni 'huh'.gif (3 MB, 686x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
KyoAni 'huh'.gif
3 MB, 686x720
>>53619705
>Du om någon borde veta hur detta att bli retat på det sättet

Varför borde jag göra det?
>>
>>53619743
Hurr tvingade han sebbe att ta livet av sig?
>>
File: 1433861923969.jpg (135 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1433861923969.jpg
135 KB, 400x400
>>53619420
>Svensk media
>>
>>53619420
Jag äter ensam men inte för att jag är asocial på något vis, får helt enkelt inte ut något av att sitta i köket med folk som "studerar" saker som sociologi, datavetenskap eller lärare. Får bara huvudvärk av deras småprat och tjatter och diskussionen sträcker sig sällan djupare än det senaste avsnittet av big bang theory eller om maten smakar gott.
>>
>>53619795
Förstörde hans självkänsla och fick han att ifrågasätta sin existens.
>>
>>53619760
För att vara ärlig är det bara bra att de rensar ut myglande sossar.
>>
>>53619764
Du är över 20 och kollar på 2d, seriöst nu
>>
File: 1452820176047.png (1018 KB, 1200x1600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452820176047.png
1018 KB, 1200x1600
>>53619800
Mobbas inte ;_;
>>
>>53619830
Vad är felet med det?
>>
File: 1441392235701.jpg (32 KB, 260x260) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441392235701.jpg
32 KB, 260x260
>>53619812
>>
File: 1427646153162.jpg (258 KB, 700x1050) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1427646153162.jpg
258 KB, 700x1050
Vart kan jag hitta en brud som denna, grabbar?
>>
>>53619830
Okej?

Och din poäng är?
>>
>>53619891
Rosengård?
>>
DET HANDLAR OM BAAAAAAAAAAAAAAARRRRRRRNNNNNNN
>>
>dkn du kommer aldrig heema miskeke
>>
File: 1452827032844.jpg (112 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452827032844.jpg
112 KB, 1280x720
>>53619891
Solna är väl perserstället
>>
>>53619381
>breva Gondola som inte är gjord rätt
Usch
blir avtryckt när folk inte förstår Gondola-mémen
Han är inte Spurdo med långa ben
Han är en helt annan karaktär
>>
>>53619764
>ful bisexuell glasögonorm med präster till föräldrar som dessutom gillar politik

Ja du måste vart sjukt poppis i skolan
>>
>>53619848
Jeg mobber svensk media, ikke svensker min venn!
>>
JAG ÄR VEGAN
>>
>>53618901
>>erkänner Palestina endast månader efter att regeringen tillträtt, helt utan att folket blivit upplysta (Israelisk media hörde nog talas om det innan Sveriges befolkning)
Gjorde inte regeringen det dag ett?
>>
File: 1452017632649.jpg (89 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452017632649.jpg
89 KB, 640x640
>>53619921
nej sötpajer
>>
>>53619985
Misaka har fan vuxit in i sin kropp, han ser riktigt söt ut till och med.
>>
File: 1427646051492.jpg (85 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1427646051492.jpg
85 KB, 640x640
>>53620018
Jaha anon berätta mer
>>
>>53620018
JAG ÄR H-HALV SVENSK
>>
>>53620033
Är han 185 nu?
>>
>>53620018
Vad trevligt, bara du håller käften och ger fan i att pressa din värdsvy på alla skitmilitant så kommer vi inte ha några problem sinsemellan.
>>
>>53620033
Nu är han stilig ja, men nu är han vuxen.
>>
>>53620033
Utan skägg ser han 12 ut, med skägg ser han ut som pedofil
Vem fan i sitt rätta sinne skulle vilja vakna upp bredvid honom?
>>
>>53620106
Njae men han fyller ut i sin ram.
>>
File: 1443901244914.jpg (61 KB, 576x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443901244914.jpg
61 KB, 576x640
>>53620033
(Du)
>>
File: 1423168589268.jpg (18 KB, 499x499) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423168589268.jpg
18 KB, 499x499
>Misaka har fan vuxit in i sin kropp, han ser riktigt söt ut till och med.
>>
>>53620138
Vad menar du?
>>
>>53620167
Har du aldrig hört det uttrycket?
>>
>>53620183
Nej.
>>
>>53620183
Aldrig
>>
Giv ritförslag som man kan göra i msmåla
>>
>>53620183
>>
>>53620223
vita små söta tjejer som tar stora svarta kukar i varje hål
>>
>>53618305
j
>>
File: 1452853488492[1].webm (1 MB, 534x626) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452853488492[1].webm
1 MB, 534x626
>dkn ingen stor pv att klämma på och mysa med
>>
>>53620250
^^^^^^^^^^^^
>>
File: 1449564792814.gif (2 MB, 500x281) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449564792814.gif
2 MB, 500x281
>>53620223
Rita umaru
>>
>>53620291
Ser ut som att hon har tvspelet under hakan och stirrar långt bortom skärmen.
>>
>>53620275
>dkn jobbar på att bli så stor
Snart är jag där!
>>
>>53620275
>Gilla manskultingar
Om du ska gilla män så får du väl fan se till att han är över 180, allt annat är skamligt.
>>
>>53620324
>japansk 2d
>>
Nu kommer alla att sköta sig.
>>
>>53620291
Jag vill vara Umaru favä
Hon verkar så glad och mysig
>>
>>53620349
Undrar hur stark du är ;)
>>
>>53620324
Det gör det lel men jag tycker hennes pyttelilla ben är så söta
>>
File: jinder.jpg (212 KB, 1275x714) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jinder.jpg
212 KB, 1275x714
Josefine en söt

https://www.youtube.com/watch?v=NV1cK4jBL1E
>>
File: 1443957433849.jpg (12 KB, 240x219) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443957433849.jpg
12 KB, 240x219
>>53620371
>det har lagts pengar på att finansiera det här
>istället för att bara minska flyktingmotagandet
>>
>>53620018
korsorda dig själv
>>
>>53620371
ich können nicht verstanden eller nåt
>>
>>
>>53620477
h1, breva mer
>>
tacokväll ikväll
naice
>>
>>53620371
>swiss refugees guide
>österreich
~\(x_x)/~
>>
File: 1438181540317.png (113 KB, 247x274) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438181540317.png
113 KB, 247x274
>>53620477
>>53620500
Lägg ner
>>
>>53620558
Varför det är ju h1, hon är under din makt.
>>
File: 13684372475.png (39 KB, 443x226) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
13684372475.png
39 KB, 443x226
>>53618901
Har regeringen Löfven gjort något bra?
>>
>>53620558
vad menande han med detta?
>>
File: 1388876044184.jpg (61 KB, 310x310) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1388876044184.jpg
61 KB, 310x310
>>53620477
BREVA MER
>>
>>53620612
Ja? Sveriges ekonomi går bra mycket bättre nu ön under Reinfeldt. Kolla bara BNP och alla jobbmöjligheter osv
>>
File: umr.png (23 KB, 608x646) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
umr.png
23 KB, 608x646
>>53620291
>>
>>53620699
Söt :3 Rita gondola om du känner för att rita mer
>>
File: 6516124125.jpg (76 KB, 381x314) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
6516124125.jpg
76 KB, 381x314
>>53620641
>asanagiansiktsuttryck
>>
>>53618901

Den nuvarande regeringen är verkligen ett skämt, den värsta vi haft på länge.

>>53620676
>Sveriges ekonomi går bra mycket bättre nu

Svar nej.
>>
File: 1444387776460.jpg (21 KB, 499x324) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444387776460.jpg
21 KB, 499x324
>>53620641
varför skulle en orgasm göra att ögonen blir sådär?
>>
File: 1451883130648.jpg (111 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451883130648.jpg
111 KB, 500x500
>>53620791
>svara på bete
>>
>>53619354
>SD visste inte om

http://www.deogan.com/2015/08/16/fientlighet-foder-fientlighet-svenskar-tjejer-utsatta-for-rasism-av-trakasserier/

Man tycker ju att Tommy borde ha pushat lite för att uppmärksamma detta eftersom han blev anställd av SD efter det hände.

>Inte heller feministerna som så ofta blandar ihop äpplen med päron och anser att män är roten till allt ont samt “inte behövs i världen”, lyfter ett finger för dessa tjejer som utsätts. Mina enda – logiska – förklaringar till detta är att de antingen inte har en aning om den verklighet som de själva lever i, eller vågar inte stå upp för dessa utsatta tjejer för att de utsätts av killar med invandrarbakgrund?

>Under årets festival anmäldes uppemot 300 anmälningar om sexuellt ofredande -och trakasserier under fem dagar, av dessa var 100% av offren/ målsägarna svenska tjejer. 95% av gärningsmännen var Afghaner – detta enligt säkerheten och polisen på plats.

>16 AUGUSTI, 2015
>>
File: t. goli.png (28 KB, 800x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
t. goli.png
28 KB, 800x600
>>53620730
här har du en spurdo som jag gjorde för länge sen
>>
Saknar Göran Persson favä.
>>
File: 1i.png (683 KB, 1280x1160) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1i.png
683 KB, 1280x1160
gråalver favä
>>
>>53620860
tror hon håller på att tappa sina trosor favä
>>
>>53620840
Sparad favä, samma med umaru
>>
File: Umaru blinkar.gif (1011 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Umaru blinkar.gif
1011 KB, 500x500
>>53620699
Najs :3
>>
>>53620816
>t. har aldrig haft en flickorgasm
>>
File: t. american bear.jpg (273 KB, 1024x741) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
t. american bear.jpg
273 KB, 1024x741
>>53620886
här är en till
>>
>>53620916
>jvdk
>>
File: just.jpg (7 KB, 250x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
just.jpg
7 KB, 250x250
>Aldrig köpt bra hörlurar förut

>Måste nu sitta i 8 timmar och läsa på om allting som finns att veta angående ljud och hörlurar

Jag hatar teknologi, ta mig tillbaka till medeltiden senpai.
>>
>>53620944
bara köp beats lmao
>>
>>53620944
snälla så svårt är det inte
>>
File: 1394384323.jpg (125 KB, 984x629) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1394384323.jpg
125 KB, 984x629
>staden av Kommunal
>man de myglar för alla sossar samtidigt som deras medlemmar går över till SD

Socialdemokraternas död kommer närmre och närmre.
>>
File: 1436675912634.png (19 KB, 571x448) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436675912634.png
19 KB, 571x448
>vaknar igår kl 21
>somnar 3 på morgonen med datorn på
>vaknar 9, somnar igen
>vaknar nu
>>
>>53621008
Fan, hela sjukllöverns fall är i stort sett bekräftat nu när vi VET att ALLA partier förutom SD kände till om skiten i parken och valde att hålla käft om saken.

Det ska bli roligt att se hur vänsterextremisterna försvarar den här skiten. "Det är inte pålitlig källa"-argumentet kommer inte funka nu när det bevisats att de sajter som sagt det själva bevisats som faktiska opålitliga källor. Tror de kommer använda det ändå med den jävla politiska hjärntvätt som de fått genomgå.
>>
>Priset på en liter svensk bensin består idag till cirka två tredjedelar av skatt och moms. Endast en bråkdel av bensinpriset bestäms av priset på råoljan.

Det som är läskigt är att det finns folk som försvarar detta.
>>
File: 1417998227592.jpg (11 KB, 300x299) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1417998227592.jpg
11 KB, 300x299
varför är super pochaco så populär
>>
File: Ghost logo.jpg (33 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Ghost logo.jpg
33 KB, 600x600
>>53621200
Vettefan. Hon är ju ett fläskben.
>>
File: 139543555454.jpg (19 KB, 253x296) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
139543555454.jpg
19 KB, 253x296
>>53621143
Är ju bara att ta bussen eller tunnelbanan, vad är problemet?
>>
File: 42159141.jpg (69 KB, 298x324) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
42159141.jpg
69 KB, 298x324
>>53621143
borde vara högre favä
>>
File: 1450190116055.jpg (133 KB, 500x700) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450190116055.jpg
133 KB, 500x700
>man hon sade att labbarna ska bli inrapporterade idag
>dkn det inte kommit in än
Bara mörda mig senpai
>>
http://www.dailymail.co.uk/wires/afp/article-3397032/American-tourist-gang-raped-PNG-jungle-trek-report.html
>>
>>53621271
Innan jag mördar dig, kan du göra mig en tjänst? Ge mig den bästa avsugning du kan.
>>
>>53621271
bara ta exitbaggen
>>
>>53619420
hahaha kul fotoaffär

>googlar

>http://www.aftonbladet.se/nyheter/article16978262.ab

VAFAN

>svensk media

inte undra på att folk söker sig till alternativmedia
>>
File: 1445616154436.png (296 KB, 521x493) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445616154436.png
296 KB, 521x493
>>53621252
Alla bor inte i Stockholm
>>
File: 1449658472608.jpg (152 KB, 1031x882) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449658472608.jpg
152 KB, 1031x882
>>53621322
Men homosexualitet är en synd anon-kun, jag vill till himmelen
>>
File: 146546677443.webm (2 MB, 1024x576) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
146546677443.webm
2 MB, 1024x576
>>53621140
SD måste vässa sitt blad.

Det funkar att låta de andra klanta upp sig men det vore bättre om de var mer aktiva.
>>
>>53621379
Det är inte en synd om du hjälper en annan med deras besvär. Så hjälp mig, så hjälper jag dig med din död.
>>
File: 1452444834090.png (712 KB, 874x512) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452444834090.png
712 KB, 874x512
https://www.youtube.com/watch?v=2ikx5qF5Dao
Rekommenderar alla Sverigepolare att se. Vad han säger om conceptual space är väldigt intressant.
>>
>>53621413
Kul att behöva slipa bladet pga att fedoran skär i plast med det. Vilken jävla idiot.
>>
>>53621345
hur jävla ny får man lov att vara?
fyfan alltså
>>
File: 138654354153.gif (36 KB, 750x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
138654354153.gif
36 KB, 750x800
>>53621463
Jadu, han behöver ju hålla bladet vass till alla olika krig han ska använda svärdet i.

Fan tror han köper alla dessa svärd och knivar till?
>>
Breva slumpad bild
>>
File: CO2ck07.jpg (266 KB, 1200x820) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
CO2ck07.jpg
266 KB, 1200x820
>>53621525
>>
s4 ser alltid så ledsen ut sedan han gick med i ALL igen
>>
File: 1452728045861.jpg (194 KB, 499x499) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452728045861.jpg
194 KB, 499x499
Är ni /comfy/ nu?
>>
File: TGDGD4GDFG5.jpg (226 KB, 979x733) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
TGDGD4GDFG5.jpg
226 KB, 979x733
>>53621525
>>
>>53621616
Jonte vilka ska man heja på på detta dota turnament
>>
File: 1445546780357.gif (550 KB, 728x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445546780357.gif
550 KB, 728x720
>>53621627
>ögonbrynen
>>
File: 178584736674.png (271 KB, 657x483) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
178584736674.png
271 KB, 657x483
>"hur vill du ha ditt fack?"
BARA

FACKA

UPP

MIG
>>
File: miku.jpg (49 KB, 564x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
miku.jpg
49 KB, 564x800
Nu är inte tiden för 3D, det kommer senare

När Sveriges media är i ruiner, då har ni min tillåtelse att breva 3D
>>
File: 1452731025496.jpg (30 KB, 400x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452731025496.jpg
30 KB, 400x300
>>53621670

Helt och hållet glömt att det var dotes favä
>>
File: 1443952086215.jpg (32 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443952086215.jpg
32 KB, 600x600
>>53621602
han vann inte TI5 så han är rätt ledsen
>>
>>53618058
plattbröst är alltid bästa flickan
>>
File: 1408068176452.jpg (107 KB, 663x731) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1408068176452.jpg
107 KB, 663x731
>>53621525
>>
>>53620676
Om något bra sker med ekonomin är det pga att svensk industri åter igen lyckats åstadkomma ett mirakel, inte sossarnas jagjagspolitik.
>>
inte läst tråden, men jävligt bull att twitter bannlyste asanagi
>>
File: 1452732550504.jpg (91 KB, 590x750) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452732550504.jpg
91 KB, 590x750
>VIX +21%
>>
File: 1452527797426.png (113 KB, 500x460) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452527797426.png
113 KB, 500x460
>>53621769
Mm
t. Trådstartare
>>
>>53621796
Varför? Det han ritar är ju kvinnoförnedrande och skadar kvinnor.
>>
File: 515321.jpg (711 KB, 1190x1684) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
515321.jpg
711 KB, 1190x1684
>>53621689
mhm
>>
File: goran.jpg (28 KB, 307x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
goran.jpg
28 KB, 307x480
Varför var Göran Persson den bästa statsministern i modern tid och den bästa statisministern sedan andra världskriget förutom Tage Erlander?
>>
File: NORMIESAURUS KEKS.jpg (56 KB, 960x540) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
NORMIESAURUS KEKS.jpg
56 KB, 960x540
>
>>
File: fettot.jpg (9 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fettot.jpg
9 KB, 480x360
>>53621838

han var FÖR FET FÖR ETT FUCK

KAN INTE SE NER TILL MARKEN NÅTT MER
>>
>>53621838

Men det var han ju inte? Han är en grisvidrig sosse.
>>
File: 1452519974678.png (635 KB, 869x721) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452519974678.png
635 KB, 869x721
H-hej tråden gör ni nått roligt?
>>
>>53621838
säg någonting som han har gjort?
>>
File: Capture.jpg (41 KB, 559x488) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Capture.jpg
41 KB, 559x488
>köp inte
>det är en bluff
t. tråden
>>
>>53621888
Passa dig jävligt noga nu så jag inte bryter näsbenet på dig nästa gång jag ser dig IVL din lilla fjant
>>
>>53621602
Skulle också vara ledsen ifall jag tvingades till att vistas i cucklodas närhet
>>
>>53621816
>dkn 95 % likvid

Bueno
>>
File: 1422478831588.jpg (33 KB, 326x315) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1422478831588.jpg
33 KB, 326x315
>>53621898
N-nä skriver en ansökan till ett kassajobb

Du då?
>>
File: 1451130291684.jpg (389 KB, 3936x2624) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451130291684.jpg
389 KB, 3936x2624
Jag mår bra nu :3
>>
>>53621949
Månadsspara i indexfonder istället för jagjag.
>>
>>53621898
Åker tunnelbana :3
>>
File: 1452825324426.png (931 KB, 636x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452825324426.png
931 KB, 636x960
>>53621769
>Pedofiler
>>
File: 143547899861.webm (611 KB, 350x350) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
143547899861.webm
611 KB, 350x350
http://www.metro.se/nyheter/experterna-slar-hal-pa-sex-myter-om-valdtakter/EVHpan!o05P72UAYeqY/

>Föreställning: Alla våldtäktsmän är invandrare

>– Så är det självklart inte. Men invandrare som gärningspersoner är överrepresenterade bland de våldtäkter som klaras upp av polisen. Forskning om våldsbrott, där våldtäkt ingår, visar att huvudförklaringen är att det finns socioekonomiska skillnader mellan majoriteten svenskar och de med utländsk bakgrund. Vi vet att brottsoffer är mer benägna att anmäla brott begångna av invandrare och att polisen är mer benägna att utreda och rapportera misstänkta med utländsk bakgrund till åklagare. Att invandrare från vissa länder har en annan kvinnosyn kan påverka sexualbrott, men det finns för närvarande ingen forskning som visar, säger kriminologen Jerzy Sernecki.

>– Så är det självklart inte
> Men invandrare som gärningspersoner är överrepresenterade bland de våldtäkter som klaras upp av polisen

Så där har vi det. Även svenska män våldtar.

Så det är alla män.
>>
File: 1431882534557.jpg (45 KB, 602x850) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431882534557.jpg
45 KB, 602x850
>>53621898
Ska spela morgonvind favä
>>
>>53621956

Ovanligt att vänstermänniskor tar till våld.
>>
>>53622003
sparar i guld favä
>>
>Kollar alla jävla antirasistiska Facebook-sidor som Inte Rasist Men om hur de reagerar på DNs lögner
>Inte ett jävla knyst om skiten, inte ens foliehatt-anklagelser
Wow, det är nästan som om de inte vågar ta upp skiten eftersom de vet att det kommer motbevisa allt de har försökt säga. Men vad kan förvänta sig utav vänsterextremistiska sidor som cherrypickar kommentarer från SD-sidor för att måla ut meningsmotståndare som värre än de faktiskt är.
>>
File: 1441895265759.png (338 KB, 592x448) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441895265759.png
338 KB, 592x448
>laddar ner svärd och själ för att spela idag
topp mys
>>
File: 1452818374521.jpg (47 KB, 720x576) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452818374521.jpg
47 KB, 720x576
>>53621843
DET ÄR JU
FÖR I HELVETE
[NUVARANDE ÅR]
>>
File: 1444677110601.jpg (273 KB, 1000x650) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444677110601.jpg
273 KB, 1000x650
>>53621898
tittar på
VÅRA
GRABBAR
>>
Någon här som kan rita en bild?
Längst upp ska det vara champagnevänster, östermalm och liknande. Under de ska vara en ung vit kvinna som ser ledsen och fattig ut och till sidan längre bak MENA-"pojkar". Champagne vänstern ska säga något i stil med "röstar du inte vänster? bryr du dig inte om de fattiga? behöver du verkligen alla pengar själv? MENA-"pojkarna" ska säga sexualla trakaserier
>>
>>53621733

>dkn för fet för ett fack
>>
>>53621970
Väntar på att åka iväg och käka buffe och se på sport med farsan och brorsan

>dkn när övremedelklassen
>>
File: 1361992088043.png (102 KB, 200x298) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1361992088043.png
102 KB, 200x298
>>53622056
>koreanskt MMO
>>
>>53622037
Inte ens något litet "ALLA MÄN"?
>>
>>53622037
>folk gillar bara ta upp grejer som bekräftar deras verklighetsbild

wow kom du på detta nu ditt snille
>>
Assymetrisk dockning är ju redit nice favä.
>>
>>53622084
>champagnevänster, östermalm
Östermalm är typ 60% M
Kanske du menar Södermalm
>>
>>53621966
Cuckloda slogs ju med någon britt på DH va?
>>
File: 1332876199600.jpg (83 KB, 560x444) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1332876199600.jpg
83 KB, 560x444
>>53622124
>>
>>53622056
Betalade du pengar för att få lira ett koreanskt MMO några dagar i förväg? Njae.

Spelar nya D3-säsongen idag, sen blad och själ om några dagar, helt gratis. :3
>>
lads i was wondering what swedes do about öäå when they don't have access to a keyboard with that character

in german you can replace öäü wiht oe, ae and ue respectively and ß with ss, are there similar conventions in sweden?
>>
File: 158561595823068.jpg (69 KB, 501x585) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
158561595823068.jpg
69 KB, 501x585
>>53622022
>Jerzy Sernecki
VARJE JÄVLA GÅNG
>>
>>53622202
Skriver bara utan de bokstaverna sa det blir aao istallet
>>
>>53622152
ja men du förstår vad jag menar
>>
>>53622202
ö = oe
ä = ae
å = aa or just a
>>
>>53622202
MOst just write a or o instead, I think.
>>
File: 1452541306843.jpg (95 KB, 600x897) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452541306843.jpg
95 KB, 600x897
>>53622173
>>Spelar nya D3-säsongen idag, sen blad och själ om några dagar

Är du jag?

Har inte spelat sedan precis efter att expansionen kom ut, hoppas att Magiker inte är dåliga
>>
>>53622202
I usually just replace them with the corresponding letters without the umlauts
>>
File: Oy vey.jpg (9 KB, 488x46) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Oy vey.jpg
9 KB, 488x46
Hur långt ner ska vi favä?
>>
File: N8Y5tVW.png (56 KB, 651x383) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
N8Y5tVW.png
56 KB, 651x383
>>53622163
Han drygade och blev "strypt"
>>
>>53622284
SÄLJ SÄLJ SÄLJ
>>
>>53622202
>when they don't have access to a keyboard with that character

This has never happened to me to be honest
>>
>>53622258
Jag är du ja. Ska vi hångla? Nää skoja ba.

Jag funderar också på en trollpacka, men barbarkvinna känns också rätt intressant. Har spelat munk och korstågsriddare ganska mycket så det är inte aktuellt, demonjägare är en b-version av trollkarl, och voodoonisse var aldrig särskilt kul. Så det står mellan dom därå.

Saknar fortfarande en riktig ranger/druid-arketyp i spelet favä. Vill kunna förvandla mig till en stor björn och banka ner demoner i smutsen. Sen yiffa, såklart.
>>
File: BTFD.jpg (59 KB, 925x577) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
BTFD.jpg
59 KB, 925x577
>>53622284
>>53622317

B T F D
>>
File: 1449360775549.jpg (244 KB, 563x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449360775549.jpg
244 KB, 563x600
>hade en fantastisk dröm
>vaknade
>>
File: 1422483576506.jpg (40 KB, 434x353) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1422483576506.jpg
40 KB, 434x353
>>53622428
>drömde mardröm
>vaknade gråtfärdig
Hade behövt en stor pvs famn att krypa ihop i favä
>>
File: 1310497604332.jpg (73 KB, 600x597) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1310497604332.jpg
73 KB, 600x597
>>53622428
>Drömde att jag hade fv
>Vaknade

Varför kunde jag inte bara dö och drömma för evigt
>>
>>53622424
Om man köper aktier i stabila bolag och har tänkt ligga kvar i 20 år är det nog fortfarande en vettig idé att köpa dipparna
>>
File: 129391249.jpg (54 KB, 664x610) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
129391249.jpg
54 KB, 664x610
>två månader sen
>ring till restaurang för att söka jobb
>''Aa, jag kommer definitivt höra av mig inom veckan.''
>en vecka senare, inget
>ringer och frågar
>''Aa, det ser bra ut, vi ringer om två veckor''
>två veckor senare, inget
>ringer ännu en gång
>''OK, ring mig den 15:e januari så ser när vi kan sätta in dig, du kommer lära dig mycket- etc etc''

och nu säger han att jag ska höra av mig i juni
ord kan inte beskriva
>>
>>53622266
seems kind of confusing in å's case because the sound of the character is so different from a standard "a"

>>53622428
i had a nightmare about losing all my cats at a shopping center and i was running around trying to collect them all and they were super spooked and hiding under tables it was awful
>>
>>53622104
>>53622173
Bor hos föräldrarna med neet-pengar, familj
JAG VILL HA KUL NUUUU

>>53622022
>Att invandrare från vissa länder har en annan kvinnosyn kan påverka sexualbrott, men det finns för närvarande ingen forskning som visar, säger kriminologen Jerzy Sernecki.
hehe mm
>>
File: 1428014014462.jpg (43 KB, 550x535) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1428014014462.jpg
43 KB, 550x535
>>53622520
>drömde att jag var singel
>vaknade bredvid min tjocka fv
>>
File: chrisprat.gif.gif (2 MB, 245x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
chrisprat.gif.gif
2 MB, 245x240
dra till stan o glo på fotboll med polarna eller sitta hemma?
>>
>>53622577
skulle aldrig kunna tänka mig jobba på restaurang

fyfan vad skitiga tider och sysslor
>>
File: 1402367008497.jpg (39 KB, 350x358) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1402367008497.jpg
39 KB, 350x358
>>53622428
Drömde om en stor groda som skrek när jag petade på den
>>
File: 1449243457103.jpg (101 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449243457103.jpg
101 KB, 1920x1080
>>53622577
>dkn man känner igen doujinbilder
>>
>>53622539
>20 år
>>
>>53622666
Snobbig du är, satan.
>>
>>53622666
>säger han, och klagar i nästa andetag på att "invandrare tar våra jobb"
>>
File: 1448257104522.jpg (610 KB, 834x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448257104522.jpg
610 KB, 834x1200
>>53622021

avtryckare
>>
File: 1343537904472.png (191 KB, 300x411) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1343537904472.png
191 KB, 300x411
>>53622428
>det är en familjemedlemmar dör dröm
>>
File: Sergei Dragunov.png (1 MB, 1158x698) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Sergei Dragunov.png
1 MB, 1158x698
>>53622258
>dkn funderat lite på den där flickans kostym
Äntligen slog det till.
>>
File: fb.webm (730 KB, 800x1040) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fb.webm
730 KB, 800x1040
;_;
>>
>Blir cuckad på min trådstart även i Norgetråden
Ingen gillar mig. Jag trodde att jag hade vänner, bara på 4chan ens, men icke.
>>
>>53622759
Skärp dig bögjävel.
>>
File: inambUj.jpg (131 KB, 485x769) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
inambUj.jpg
131 KB, 485x769
>>53622723
>Det är en "jag blir själv dödligt sjuk och vaknar när jag dör i drömmen" dröm
>>
>>53622716
>invandrare tar våra jobb

existerar det här argumentet i sverige?
>>
>>53622758
Klockren cosplay, favä
>>
File: 1434482464444.jpg (6 KB, 102x138) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1434482464444.jpg
6 KB, 102x138
>>53622808
>det är en "farligt äventyr där man är i en närstridskamp på liv och död" dröm
bästa drömmarna favä
>>
>>53622791
>4chan
>bry sig om DN

Hur känns det att vara trådens störtsa cancernybög?
>>
>>53622631
Till stan.

Men det är ju inte ens matcher ikväll.
>>
File: 1449899114788.png (432 KB, 746x702) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449899114788.png
432 KB, 746x702
>>53622428
>det är en jag är konung över ett fantasirike med en otroligt vacker fru dröm
>vaknar precis innan jag ska kyssa henne
BARA
>>
>>53622875
Nej, eftersom invandrare inte jobbar

>"Invandrare tar våra skattepengar och våldtar våra kvinnor"

Något i stil med det
>>
File: 140934509834.png (404 KB, 514x527) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
140934509834.png
404 KB, 514x527
>>
>>53622981
>sagt det åt nån

Den där "svenskan" gav mig bencancer
>>
>>53622902
>dkn ingen Dragunovina fv
>>
File: 1409233345956.jpg (9 KB, 267x181) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1409233345956.jpg
9 KB, 267x181
>>53622759
>Alla runtom en växer upp, skaffar partner, barn och jobb
>Du sitter hemma framför datorn, ditt liv står still. Ingen vill ha dig.
Min själ ruttnar
>>
File: 1432218051312.jpg (25 KB, 191x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432218051312.jpg
25 KB, 191x200
>>53622875
Nej det är lyft från den Amerikanska invandringsdebatten. Försöker någon parodisera invandringsmotståndare med det kan du vara helt säker på att det är ett vänsterdrägg utan någon som helst förståelse för problemet.
>>
File: 1451525840024.jpg (45 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451525840024.jpg
45 KB, 600x600
Det har varit så JÄVLA KALLT hela JÄVLA DAN jag sitter och värmer upp mig inför träningen mot ett element med en KNULANDE mössa på HUVUDET FITTA hela jag skakakakakar

;_;
>>
>>53623090
Vill du ha en fv eller pv?
>>
File: Carl?.jpg (36 KB, 300x446) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Carl?.jpg
36 KB, 300x446
>>53623108
Besviken. Trodde du var en sann nordman. Kyla är mysigt så länge man är rätt klädd.
>>
File: 1432613670750.jpg (102 KB, 780x928) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432613670750.jpg
102 KB, 780x928
>>53622759
>dkn jag kommer vara i 30 års åldern innan jag får mitt liv på någorlunda rätt köl och kan börja leta fv om jag börjar idag
>dkn det bara kommer finnas desperat partajskräp som tagit 1000 kukar kvar att välja på
>dkn jag aldrig, aldrig, aldrig kommer få vara en ung pappa och mysa i sängen med min son och fina, nordiska fru
>dkn jag kommer dö ensam och snart
>>
>>53623108
Hur jävla dåligt isolerad är din källare egentligen?

>>53623185
Detta.
>>
File: Saya_stitch_05.jpg (556 KB, 1280x1046) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Saya_stitch_05.jpg
556 KB, 1280x1046
>>53623205
Snälla sluta ;__;
>>
>dkn man nästan enbart lyssnar på nordisk musik
Varför är Norden så jävla baserat?
>>
>>53623205
brudar gillar gamla killar, det är lungt.
>>
>>53623205
>dkn skulle aldrig ens kunna få en trasig skräpfru om jag så försökte
Så illa är det
>>
File: 1432676453378.jpg (26 KB, 254x304) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432676453378.jpg
26 KB, 254x304
>>53623205
jvdk
>>
File: 14032490583495.jpg (20 KB, 306x306) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14032490583495.jpg
20 KB, 306x306
NY tråd

>>53623296
>>53623296
>>53623296
>>53623296
>>
>>53623205
Ta det lugnt ni kommer bli män som tar handom mdongo, hans tjej och barn. Var stolt, som varje svensk!
>>
>>53623281
Brukar de gilla låglönade mansbarn som precis flytta hemifrån vid 30 års ålder och som är totalt oerfarna med det motsatta könet? För att inte nämna att jag kommer ha tappat håret till dess och inte har skägg att kompensera med.
>>
>>53623407
Ja, för du skall ju ta handom henne och mdongo ;)
>>
>>53623205
>>53623281
Knulla runt tills ni dör (thaihoror i slutet)
Nöj er inte med en föredetta slampa som vill använda dig som plånbok
>>
>>53622592
Hur tjock är hon?
Thread replies: 366
Thread images: 151
Thread DB ID: 442923[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.