[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Sverigetråden - Fikaupplagan
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 403
Thread images: 151
File: 1452424516876.png (2 MB, 1280x1337) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452424516876.png
2 MB, 1280x1337
>>
Hur får jag en vän?
>>
>Dkn ingen pv att fika med
>>
0-6 Trotsa vinterkylan och handla lite lyxigare frukost
7-9 Nöja sig med kaffe och rostbröd
>>
>>53611898
Vet inte favä.
>>
>>53611898
Vi kan vara vänner :3
>>
File: 1452814534638.jpg (314 KB, 1280x1224) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452814534638.jpg
314 KB, 1280x1224
>>
File: 1452426581631.jpg (63 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452426581631.jpg
63 KB, 1280x720
>>53611904
>Dkn
Nybög, snälla gå
>>53611909
Fika och rostbröd låter ju ganska bra favä
>>
File: 144582032255.png (689 KB, 484x597) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
144582032255.png
689 KB, 484x597
>>53611796
Aaa, om hon var söt :3
>>
>man när stavningskorrekt inte vet vad "bräsa" betyder
Hatar att upptäcka att man använder dialektala ord.
>>
File: 1452451016855.jpg (321 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452451016855.jpg
321 KB, 1280x720
>>53611931
Ska vi slåss eller?
>>
>>53611904
breva rumpan stumpan
>>
File: 1392101316188.jpg (377 KB, 1366x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1392101316188.jpg
377 KB, 1366x768
>>53611909
>smöret är slut

Siffergudarna får finna sig i att jag bryter mot deras påbud.
>>
File: 1449772582961.jpg (167 KB, 600x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449772582961.jpg
167 KB, 600x900
>>53611935
>Fika
Menade kaffe baka
t. nyvaken
>>
>>53611904
Höstack?
>>
>>53611985
Ursäkta mig, visst menar du margarin?
>>
>>53611969
Fika, inte snusk

>>53611999
Va?
>>
File: 1447161754697.jpg (37 KB, 640x469) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447161754697.jpg
37 KB, 640x469
>dkn svensk media
>>
>>53612011
Du skriver precis som höstack med stor bokstav efter >
>>
>>53612011
Höstack brukade lägga versal när hon gröntextade favä
>>
>>53612059
Låt era hjärnspöken vara fängslade i ert enfaldiga sinne, snälla.
>>
>>53612059
>>53612076
Höstack låter som en ordentlig tjej
>>
>>53612011
Breva rumpa så jag kan bestämma om det är värt besväret för resan
>>
Jag kom hit för att breva päls och tugga tuggummi.


Jag har slut på tuggummi.
>>
File: 1449739960728.jpg (161 KB, 1000x1414) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449739960728.jpg
161 KB, 1000x1414
>man SÄPO inte får kolla migrationsverkets skit om asylsökande
OJ VILKEN ÖVERRASKNING
Det är ju som att de vill att det ska komma massa terrorister

>>53612117
God morgon oniichanj
>>
>>53612096
Jag brevade mig själv ett par trådar bakåt, någon postade bild igen förra tråden >>53609017

Har bara en liten söt rumpa
>>
>>53612130
Skulle vara kul om migrationsverket har så dåliga anteckningar att det inte går att lära sig något. Grovt tjänstefel mao.
>>
File: 1434568317195.jpg (46 KB, 404x389) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1434568317195.jpg
46 KB, 404x389
>50 minuter till
>Sen kan jag ställe mig och laga mat
Vem uttråkad NEET här?
>>
File: 1447442398413.jpg (188 KB, 600x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447442398413.jpg
188 KB, 600x450
>>53612156
Ser fram emot när svennar blir ägda av alla importerade terrorister medans alla säger "HUR KAN DET HÄR HÄNDA I SVERIGE" för tusende gången
>>
File: 145111570378.png (41 KB, 200x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
145111570378.png
41 KB, 200x200
>>53612146
Tidsstämpel
>>
>>53612130
>oniichanj
nej
>>
File: 1452030260196.png (236 KB, 688x832) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452030260196.png
236 KB, 688x832
>>53612229
Du måste ju vara hans vän då
>>
>>53612130

>SÄPO får inte veta vad Migrationsverket gör bakom gardinerna
Källa
>>
File: 1451074766417.jpg (215 KB, 750x850) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451074766417.jpg
215 KB, 750x850
>>53612276
http://www.svt.se/nyheter/inrikes/sapo-vill-komma-at-asylregister
>>
afghanska flyktingbarn
>>
tänk om britbongs drar ur ut EU i år jävlar då händer DET
>>
>>53612253
>hans
>>
>>53612327
borde hängas
>>
>>53612315
Sammanfattat, vi ska lita på migrationsverketspersonal att de gör rätt bedömningar och hittar terrorister istället för att SÄPO har total åtkomst till deras register för att kunna sitta och kolla själv/ha ett automatiskt flaggningssystem. Som tillägg så är migrationsverkets personal till stor del deras egna landsmän :~)
>>
>>53612003
Jag menar den gula substansen som man har på smörgåsar tillsammans med övrigt pålägg.

Orka bete sig som en jävla megauts kring vad det kallas. Knulla dig själv med den största jävla pinnen du kan hitta.
>>
File: RcajbH8.png (1 MB, 720x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
RcajbH8.png
1 MB, 720x1280
>>53612197
Orkar inte sätta på mig skiten igen
>>
File: 1449334438828.png (227 KB, 748x917) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449334438828.png
227 KB, 748x917
>>53612360
Skäll seger, jag blev varnad när jag spammade päls-NMR ;_;
>>
>>53612381
men miskeke du brukar ju vara den största autisten när det gäller det svenska språket
>>
File: 1428806767305.png (2 MB, 1604x1025) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1428806767305.png
2 MB, 1604x1025
>>53612381
>Orka bete sig som en jävla megauts kring vad det kallas

hhee
pangkakor
plättar
haha
exx d
>>
>>53612395
S K E N E
K
E
N
E
>>
>>53612381
>Knulla dig själv med den största jävla pinnen du kan hitta.
Om du hjälper mig att hitta en pinne ;)
>>
>Further north in Finland, police have reacted with concern to the emergence of anti-migration vigilante groups patrolling city streets, watching out for trouble and so-called “Islamist intruders”. The so-called ‘Soldiers of Odin’ group claim to be acting scouts for the police, calling in officers if they witness any crimes being committed, augmenting the work of the regular force which finds itself severely overstretched.
Pekka till BT?
>>
>>53612432
>faktiskt vara så kekade att de väljer en vikingagud istället för UKKO
>>
>>53612427
C U C K H O L M
U
C
K
H
O
L
M
>>
>>53612395
>ingen /svt/

hehe mm
>>
>>53612395
Sö po som bara letar efter andra sö po eller? Är rätt manlig favä och tar den inte i rumpan.
>>
File: 1434902325389.jpg (17 KB, 250x204) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1434902325389.jpg
17 KB, 250x204
>>53612076
>>53612088
>hon
>tjej
>falla för Mizakijuden
>>
>>53612462
haha mm aa strax
>>
File: image.png (1 MB, 912x905) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.png
1 MB, 912x905
>>53612462
>antyder att välja en mongolgud inte är mer hanrejigt

>man det finns personer som oironiskt tillber yahweh
>>
>>53612503
Låt slapptaskarna hållas.
>>
>>53612498
Det funkar det med, så länge jag blir attraherad
>>
Vad skulle ni göra om ert medvetande blev tillbakstransporterat till när ni var ca 10 år gamla? Obs: inget lotto-/aktie-/9/11skit
>>
>>53612521
>välja sina förfäders gudar
>hanrejigt
? ? ?
>>53612556
Knulla alla som törstade efter min kuk i gymnasiet istället för att vara autist
>>
>>53612395
avsluta dig själv
>>
>>53612556
Skulle nog gjort fler brott. Inga konsekvenser.
>>
>>53612569
Du kan få göra det åt mig anon ;)
>>
>>53612556
Jag skulle spenderat mer tid på en palauansk anslagstavla för nepalesiska porslinfigurer
>>
>>53612546
Ge skajp eller något ;)
>>
>>53612586
o-oj
>>
>>53612381
>dkn man lyckades prassla martins pyjamas och det är inte ens lunch ännu
Idag kommer bli en bra dag.
>>
>vaknar sex, somnar om
>vaknar sju, somnar om
>vaknar nio, somnar igen
>vaknar tio bestämde mig för att gå ur sängen
vad har ni gjort denna morgon
>>
>>53612556
Varnat samhället för flyktingströmmen, efter jag har förutspått flera framtida händelser så att de tror på mig, sedan blåljuger jag (bara lite) och säger att flykingströmmen kommer leda till massvåldtäkter och massutfall utav terrorbrott i Europa som kommer lämna flera miljoner döda.
>>
File: Heligsten.gif (1018 KB, 500x341) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Heligsten.gif
1018 KB, 500x341
>>53612412
>>53612423
>>53612430
>>53612637
>dkn får enkla (you)n till morgonkaffet
>>
>>53612646
Blivit våldtagen av kung Bore i 45 minuter då mitt tåg var försenat pga vagnfel
>>
>>53612665
>t.om en tioårig anon tänker bara på politik
>>
>>53612675
Snygg räddning där.
*skålar med en nattsvart kopp kaffe*
>>
>>53612556
tillfället när jag visade min kusin min snopp skulle bli extra konstig med ett vuxet medvetande
>>
>>53612646
Samma, har inte gått upp än dock.
>>
File: image.jpg (66 KB, 368x425) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
66 KB, 368x425
>>53612699
Snarare en nattsvart snopp kaffer
>>
>>53612698
Det är inte BÖ TI baka
>>
>>53612742
Förstår inte favä.
>>
>>53612556
Jag skulle nog gjort typ vad jag gjorde med några få förändringar lite senare i livet

>inte börjat spela wow
>inte knullat frida i åttan
>inte hamnat i slagsmål med min kvinliga biologilärare i tvåan
>inte systematiskt skolkat från varje fysiklektion genom hela gymnasiet
>tagit matte c
>>
sverigetråden mer som bögtråden för att vara ärlig
>>
>>53612758
grabben gillar negerkuk och tänker inte på mycket annat
>>
File: 1372611354382.jpg (105 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1372611354382.jpg
105 KB, 1280x720
>>53612675
>dkn ingen myskakapv som kommer hem efter jobbet med en mängd (du)s
>>
File: Mikoto blink.gif (2 MB, 600x337) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Mikoto blink.gif
2 MB, 600x337
>>53612699
Snarare du som är lättlurad om du föll för mitt enkla spratt, anon.
>>
File: 1398256380991.png (2 KB, 244x226) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1398256380991.png
2 KB, 244x226
>>53612675
>>
File: avlägsna båtar.jpg (351 KB, 900x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
avlägsna båtar.jpg
351 KB, 900x450
>>53612646
Spelat FFXIV och lyssnat på musik

>>53612756
Det är inte båttimmen heller favä
>>
>>53612789
N-nä, jag fick dig.
>>
>>53612816
tåhå timme?
>>
File: 144040425111.png (614 KB, 574x546) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
144040425111.png
614 KB, 574x546
>>53612812
>en bokstavligen nybög som fiskar pv i sverigetråden
>>
>>53612646
Sprungit en grotta med några jänkare
Handlat frukost
Hållit (you)konomin i rullning
Ätit hälften av sagd frukost

>dkn bara 2 grottor kvar innan steg 2 är klart
>>
>>53612827
>>53612863
vänligen ta er autism till ett av de designerade brädena istället
>>
>>53612863
Alltid
>>
>>53612917
>dkn man aldrig kommer spela kinesspel med myskaka och höra på när han pratar om kärnfamiljen eller något
>>
>>53612665
>obs: ingen 9/11-skit
>>
Skönt att sitta hemma vid denna tiden.
Tänker aldrig skaffa jobb favä, det är ändå judarnas fel att jag är NEET.
>>
>>53612895
Jag har haft stoltare tillfällen i mitt liv

>>53612611
Ge mig din skype istället
>>
>>53612950
Tänker ta livet av mig efter det att jag inte kan få ut mer av CSN.
t. 70~ veckor eftergymnasial studiestöd avverkade
>>
>>53612938
Bara kom och spela med oss anon, inte svårt alls.

Kan säkert hitta något att gnälla över för din skull.
>>
>>53612938
>lyssna på misaka prata

Slå på ett avsnitt svampbob, misaka låter nästan precis som honom fast lite mer irriterande
>>
File: 1442314685510.png (89 KB, 1356x896) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442314685510.png
89 KB, 1356x896
>>53612950
hej smr
>>
Ja, ja är der faktist ja di, ja de har i jobba i, ja...e bög
>>
>>53612994
Skön gliring där.

>>53612987
Jag har ingen ork längre, tittar bara på när folk spelar och ligger i sängen. Tack ändå.
>>
>>53612812
Bögtimme. 24:00-01:00.
>>
File: Kirito.webm (131 KB, 640x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Kirito.webm
131 KB, 640x360
>>53612994
Och mindre snack om västvärldens förfall.
>>
File: 1438994629498.png (20 KB, 626x208) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438994629498.png
20 KB, 626x208
>Tyskland

http://www.express.co.uk/news/world/634815/Cologne-attacks-fury-migrant-sex-cover-up-refugee-event-groping-Germany
>>
>>53612966
Borde dra till ett bögbräde eller oändlighet-chan
>>
>>53613016
Det är sant

>>53613026
Kek
>>
>>53611898
Skola, jobb, krogen, fester
>>
File: 95027.jpg (134 KB, 898x701) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
95027.jpg
134 KB, 898x701
>>
http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.2957711-kvinna-omringades-av-fyra-man-pa-sparvagn-ranad-pa-mobilen
SÄKRARE
ÄN
NÅGONSIN
>>
>>53613106
Om hon inte ville bli omringad så skulle hon stannat hemma.
>>
File: sakurako höna.jpg (38 KB, 400x388) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sakurako höna.jpg
38 KB, 400x388
>>53613099
Är det inte lite överflödigt att ha med "stay away" på skylten när det redan står att de inte är välkomna?
>>
File: 1423476971726.png (479 KB, 405x465) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423476971726.png
479 KB, 405x465
>Om hon inte ville bli omringad så skulle hon stannat hemma.
>>
>>53613150
Det är ju bra att hamra in budskapet, men en lite klyftigare skylt vore ju att önska. Fast tyskar är ju sällan bra på det engelska språket.
>>
File: 1448462955332.jpg (73 KB, 640x1136) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448462955332.jpg
73 KB, 640x1136
0-8 kaffe
9 te
>>
>>53612816
Kom mot mig
>>
File: 1452601819913.jpg (96 KB, 449x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452601819913.jpg
96 KB, 449x600
>>53613219
>>
>>53613219
Det var väldigt tragiskt att se det klippet, hon var väldigt ledsen.
>>
File: svenskorna.jpg (45 KB, 490x238) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
svenskorna.jpg
45 KB, 490x238
>>53613244
>denna reaktionsbilden
Sluta forcera den tack
>>
>>53613278
Hoppas hon lever i ett helvete.
>>
LEL WALLSTRÖM HAR FÅTT LÄGENHET FRÅN KOMMUNAL
HÄRVAN BLIR BARA ROLIGARE
KAMPAI
>>
>>53613310
Det säger ganska mycket om dig.
>>
File: rädd.jpg (78 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
rädd.jpg
78 KB, 1920x1080
>>53613106
>mölndal
Topp läskigt

>dkn råkade ta en fel sväng
>hamnar på hissingen
>dkn jag överlevde
>18kr trängselskatt för en felsväng
En vän till mig bor i en av de nybyggda lägenheterna i eriksberg och där är det skitfint, men det är rätt mycket män i klänning på vagnen dit favä
>>
>>53613327
Bränner man kol så måste man betala avgiften favä
>>
>>53613327
Som?
>>
Svart snopp är dyrt
>>
>>53613330
>dkn man ser män i klänning varje gång man åker till stockholm
>>
>>53613386
Hur du är som person.
>>
File: 1452387480186.jpg (201 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452387480186.jpg
201 KB, 1280x720
Breva bästa yuri
>>
>>53613419
Ja, du har redan sagt det. Hur är jag som person?
>>
>>53613099
>mannen längst till höger
...Mike?
>>
>>53613412
Jag har inte sett en enda kille i klänning där, skulle inte kebaberna spöa upp dem direkt?
>>
>>53613436
>>53613310
>>
>>53613438
>synliga bröstvårtor
Ses om 3 dagar
>>
File: 1441255890823.png (77 KB, 233x227) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441255890823.png
77 KB, 233x227
>>53613412
Fattar inte varför folk klär sig i ökenkläder när det är -9 grader ute, hade frusit pungen av mig
>>
>>53613452
Du svarar fortfarande inte på frågan. Hur är jag som person? Du säger att du kan utläsa min personlighet utifrån min kommentar, gör det då.
>>
>>53613504
Du är rasist.
>>
File: 1447301641903.jpg (41 KB, 566x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447301641903.jpg
41 KB, 566x960
>>53613484
Jag med favä
>>
>>53613433
Kyouko och Sakurako favä
>>
>>53613514
Ja, men, det var väl inte särskilt mycket du kunde utläsa då? Ganska uppenbart.
>>
>>53613444
Mann1 det är kebaberna som bär klänning
>>
>svensk negerbögspropaganda
>>>/pol/61061864
>>
>>53613552
Jag är inte han du pratade med från början favä
>>
>>53613545
>sabbar mitt sjukt välorganiserade kylskåp
>inget fel

Jag hade gått lös på hennes incestlesbiska rövhål med min knivslip favä men du har helt rätt
>>
>>53613601
Ingen bryr sig, mein kampf finns på biblan också
>>
>>53613601
>meningsuppbyggnaden
Vad fan är detta?
>>
File: 1444340422274.png (185 KB, 536x649) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444340422274.png
185 KB, 536x649
>>53613601
Jagjagmagi?
>>
2d en skit
>>
File: 1452850411753.jpg (579 KB, 1600x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452850411753.jpg
579 KB, 1600x1200
>>53613690
det här
är en fin blomma
>>
File: oanständiga.jpg (541 KB, 2325x1296) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
oanständiga.jpg
541 KB, 2325x1296
>>53613484
>dkn -18 grader
BISTER
BITANDE
>>
File: 1452813664513.jpg (43 KB, 319x310) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452813664513.jpg
43 KB, 319x310
>>53613601
Vad är vi för jagjagland egentligen
>>
File: 1452444718171.jpg (251 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452444718171.jpg
251 KB, 1920x1080
Hell seger blattejävlar
>>
File: 1452545237939.jpg (179 KB, 1462x1462) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452545237939.jpg
179 KB, 1462x1462
>>53613601
Jag skrattar så jag gråter
>>
File: 1442649427753.jpg (367 KB, 1766x771) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442649427753.jpg
367 KB, 1766x771
Vem /lolimagiker/ här?
>>
>>53613601
Vi måste ju dra ner de negrerna till vår nivå på något sätt ju. Toxisk maskulinitet och allt det där du vet, de är ju så homofobiska.
>>
>>53613601
Det var ju en rätt fin berättelse bortsett från slutet, skriven som en dikt typ

Tänkte inte ens på att ungen var neger förens jag läste folks kommentarer. Han såg ju typ bara konstig ut.

Alla som vart mobbade nån gång kan nog relatera lite, även om den skickar ut blandade budskap och man kan tolka den på lite olika sätt
>>
File: 1441864618534.png (2 MB, 1132x1600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441864618534.png
2 MB, 1132x1600
>>53613852
>tro att negrer läser
hehe mm
>>
>>53613884
Att skriva som om det var fin rosa grill gör det inte till en dikt.
>>
File: 1447828855694.png (269 KB, 707x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447828855694.png
269 KB, 707x1000
>>53613895
>dkn ingen 2d fv med topp rumpa
>>
>>53613895
Bara att knyta in boken med bidraget.
>>
>>53613884
Och istället för att lära sig stå upp för sig själv så ska man lära sig att bara acceptera mobbningen och vara en snäll blomsterpojke
>>
>>53613884
Håller med, tyckte den var rätt söt. Hade kunnat skippa kjolen men annars så.
>>
File: 1441852723823.jpg (1001 KB, 1200x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441852723823.jpg
1001 KB, 1200x1024
http://www.helagotland.se/blaljus/fullt-med-folk-pa-vagen-12450546.aspx
>dkn Mizakis pf kommer snart bli väldigt uttänjd
>>53613940
jvdk
>>
>>53613884
det var en fin berättelse
om en fin pojke

att mobbas
är inte fint
>>
Gjorde era mammor blomkransar till midsommar åt er också?
>>
>>53613912
>t. Han som bestämmer hur folk får skriva dikter
>>
>>53613951
Vad ju en allegori för att invandrarna ska acceptera svenskarnas fördomar eftersom alla stämmer fattar du väl.
>>
>>53613995
Nej, sådant är för kvinnfolk
t. inte 08a
>>
>>53614000
>t. [s4s]
>>
>>53613951
Som sagt blandade budskap, kan även ses som att han skiter i vad folk säger och bara kör sin grej.

Hade skippat kjolen
>>
>>53613995
Mamma gjorde en krans, ville man ha den fick man slåss för den. Jungelns lag hemma hos oss.
>>
>>53613995
Nej, tjejerna i släkten satte blommor under kudden och sånt och hade krans.
>>
>>53614010
M-men jag är inte 08a heller.
>>
File: 1452809146603.jpg (82 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452809146603.jpg
82 KB, 1280x720
>havregrynsgröt med vanilj, kanel och kokosfett
Exotiskt favä
>>
Fina bögar
Knullar fint i bajshålet
>>
File: 1456603465456.png (901 KB, 690x460) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1456603465456.png
901 KB, 690x460
>Månanon
>>
File: hö te mm.png (568 KB, 479x598) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hö te mm.png
568 KB, 479x598
>>53614052
Grattis, hon försökte få en liten bög som son
>>
>>53613978
>>
File: HÖ TE.webm (3 MB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
HÖ TE.webm
3 MB, 1920x1080
>>53614089
>jag vill bli strömmare
Fyfan avliva fanskapet
>>
>>53614088
det där
var en fin dikt
>>
File: 133438573212.jpg (40 KB, 402x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
133438573212.jpg
40 KB, 402x720
>>53614089
>han planerade oironiskt på att strömma för att livnära sig
>>
File: 1439503300264.jpg (124 KB, 1433x1600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439503300264.jpg
124 KB, 1433x1600
>man inget jobb
Okej att det kanske delvis är lite mitt fel för att jag inte söker några men varför kan man inte bara FÅ ett?
>>
>>53613995
Mormor gjorde alltid kransar till oss, hon var florist och älskade att pyssla och hålla på så jag hade det när jag var liten, tror jag slutade när jag vsr typ 9 eller nåt och vi slutade att åka till slottet i närhheten där vi brukade dansa runt midsommarstången

Är väl inget femenint med att bära midsommarkrans, tror jag fick en för typ 3 år sedan jag hade på mig ett tag på midsommar
>>
>>53614162
Du kan sälja din pf
>>
File: 1448115718535.jpg (50 KB, 900x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448115718535.jpg
50 KB, 900x900
>>53614162
>Okej att det kanske delvis är lite mitt fel för att jag inte söker några men
>>
>>53614118
sauce?
>>
>Är väl inget femenint med att bära midsommarkrans
>>
File: 1452478104518.jpg (10 KB, 177x215) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452478104518.jpg
10 KB, 177x215
>>53614089
>>53614118
>>53614152
Har ju sagt hela tiden att dödskallebältet är avskum och ni räkna inte ut det förrän nu?
>>
>>53614118
>>53614152
Det enda som är mer autistiskt än att strömma är folk som tittar på strömmar

>se på när någon annan spelar istället för att spela själv
Rannsaka er själva
>>
>>53611875
who is this anime?
>>
>>53614181
bög
>>
>>53614253
Dagashi Kashi
>>
File: 1381070784808.jpg (78 KB, 884x574) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1381070784808.jpg
78 KB, 884x574
>>53614232
>man folk på riktigt tror det
>>
>>53613106
>–Enligt vittnen ska de ha mörka kläder på sig, det är vad vi vet just nu, säger Ulla Brehm, presstalesman hos polisen i Västra Götaland.

Verklige, är det det enda de har?
Såg dem inte hur de såg ut?
>>
File: 1401175860058.jpg (30 KB, 698x389) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1401175860058.jpg
30 KB, 698x389
>>53614089
>strömma
>dödskallebälte
>undertale
>musiksmak
>140IQ
>>
>>53612948
Vad har flyktingar med 9/11 och göra?
INTE
ALLA
MUSLIMER
ANON
>>
>>53614248
Vad? Jag kollar inte på strömmar, hur fan fick du för dig det där från mitt brev?
>>
>>53614247
Jag som började dödskallemémet.
>>
File: 1445625317039.gif (2 MB, 619x350) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445625317039.gif
2 MB, 619x350
>>53614258
Haha okej Mehmet, det är bögigare att bära en ökenklänning favä
>>
>>53614361
Dina föräldrar måste vara så stolta.
>>
>>53614361
hej månanon
>>
>>53614280
>>
>>53614335
9/11-skit betyder i det här sammanhanget att man inte får förutspå framtiden osv
>>
Bokstavligen vem är uppmärksamhetshoran mizaki?
>>
Och vem är månanon?
>>
>>53614326
De får inte gå ut med signalement på hur de såg ut :^)
>>
Och vem är den här 4chan?
>>
>>53612556
Mitt medvetande är helt åt helvete så skulle nog inte kunna göra mycket. Antingen börja med en sport och köra fullt ut eller lira wow/cs/dota etc med mina skeels.
>>
VAD BETYDER FAVÄ
BERÄTTA DET NUUUUUUUUUUUUUUUUUU
KVÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
>>
>>53614361
Oironiskt bära ett dödskallebälte till en träff är inte att starta ett jagjag
>>
>>53614465
För allas vänliga ändamål
>>
>>53614388
ett påhitt av snubbelhatar att ha en syndabock när någon brevar saker de inte gillar
>>
File: 1449867977075.jpg (108 KB, 960x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449867977075.jpg
108 KB, 960x720
Jag klarar inte att hålla mig vaken favä. Tror jag lägger mig.
>>
File: 1455543549.jpg (93 KB, 620x670) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1455543549.jpg
93 KB, 620x670
>>53613601
Vad i hela helvetet.
>>
File: eddy.jpg (24 KB, 436x391) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
eddy.jpg
24 KB, 436x391
>>53614465
>tumblr filnamn
0/10 bete
>>
>>53614465
vet inte favä
>>
>>53614343
>läsförståelse

Jag höll med dig ditt jävla spånhuvud, jag pikade bara strömtittare för att det var relevant till ämnet
>>
>>53614465
Försvaret av vår ärlighet
>>
>>53613995
Hon gjorde till min syster
>>
>>53614381
Finns det något svenskare än att bära en präktig krona av vackra svenska blommor på en uråldrig svensk högtid?

Som en man säker i sin sexualitet finns det bokstavligen inget femenint med blommor

>fedorabrevaren kommer citera det här
>>
File: ladyball.jpg (133 KB, 660x642) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ladyball.jpg
133 KB, 660x642
Varför tycker inte lesbiska kvinnor om fina bollar?
>>
Danskar låter fortfarande som skit
>>
>>53614593
Rosa är en ganska ful färg favä
>>
>>53614518
Läs igenom ditt brev igen, kan du inte se hur det ser ut som att du anklagar breven du citerar för att titta på strömmar?
>>
>>53614593
>landslagslegend
>någon jag aldrig ens hört talas om
>>
>>53614615
När ska de få slut på gröt egentligen?
>>
>>53614635
vet inte
svenska
https://www.youtube.com/watch?v=VHeRnaWMtDk
danska
https://www.youtube.com/watch?v=s-mOy8VUEBk
>>
File: 1404304636750.png (8 KB, 224x225) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1404304636750.png
8 KB, 224x225
>>53614593
>kvinnliga landslaget
>legendar
>>
>>53614593
Vad är problemet? Ingen tittar på damfotboll ändå, läktaren står ju fan tom när det är final.
>>
>>53614628
>rannsaka er själva

Jo lite favä, tänkte att folk skulle förstå att jag menade strömtittare och inte dom jag citerade eftersom jag typ bytte ämne

Men vi kan enas om att det mest autistiska som finns (mer auts än mlp) är att sitta och titta på när nån annan spelar spel och spamma i ett chattrum där ingen någonsin kommer att se det du skriver för att det sitter 20k till autister och skriver 7 saker i sekunden samtidigt som dig

Snabbspringarspel är inte ens med på autslistan
>>
>>53614593
hur fan blev detta en nyhet
>>
>>53614750
Snabbspringare är bokstavligt talat den mest autistiska gruppen.
>>
>>53614820
Utan tvekan, därför räknas dom inte
>>
File: månanon.jpg (615 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
månanon.jpg
615 KB, 1920x1080
Rannsaka dig själv månanon
>>
>>53614750
Instämmer med detta brev
>folk som tittar på strömmar
>>
>>53614861
Sluta mobba månanon.
>>
>>53614861
glöm inte metallica-tshirten
>>
>>53614861
jävla patrask
>>
File: 1452543850735.png (25 KB, 500x676) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452543850735.png
25 KB, 500x676
>>53614900
>cuckad av Pågen
>tror oironiskt att en brud som han träffa i SvT vill spendera nyårsafton själv med honom
>använder SvT som sin personliga tinder
>tjock
>dödskallebälte
haha aa vi ska inte mobba honom
>>
Borträknat strömmningen och #gbgsveket gjorde månis inget fel favä sluta mobbas, han har fått nog med skit
>>
File: (・ω・)_Ohio.png (30 KB, 400x275) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
(・ω・)_Ohio.png
30 KB, 400x275
I wanna FUCK a swede boy's pasty white ass raw and DEEP!
>>
>>53615012
Du är inget pris heller.
>>
>>53615033
Det där var inte jag.
>>
>>53615015
Are you a qtboy?
>>
>>53615015
My ass is off limits but you could fuck my boipussy if you want :3
>>
>>53615033
Jag är fortfarande inte kringerig och gör bort mig i SvT dagligen

På med snubblet och av med dödskallebältet månanon
>>
>>53615012
På med snubblet din ruttna hynda
>>
vad har månanon gjort nu
>>
>>53615051
Yes, I take care of myself.
>>53615059
Works for me desu.
>>
File: 1442816788800.jpg (627 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442816788800.jpg
627 KB, 1920x1080
>>53614939
Bättre?
>>
>>53615059
vänta vad
>>
File: 1385438552.png (473 KB, 486x676) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1385438552.png
473 KB, 486x676
>>53615012
Vem vare som ritade bäckisbilden?
>>
>>53615100
snyggt sparad
>>
>>53615115
ingen aning favä
>>
>>53615100
Lägg till en röd måne i bakgrunden
>>
>>53615086
varit sig själv igen
när ska han lära sig
>>
>>53615190
detta
>>
Finns det något annat fack att ansluta sig till än Kommunal? Jobbar som personlig assistent och efter dom senaste dagarna känns det inte så jävla kul att gå med kommunal
>>
>>53615114
Vadå? Har inte du någon pojkfitta?
>>
>>53615255
n-nej
vafan är en pojkfitta
>>
>>53615229
>2016
>gå med i facket
>>
>>53615089
>tfw no qtboi to 69 with for over a year
>tfw we could take turns getting to know eachothers bodies for days playing all kinds of games and following any whim without limits
>>
File: 1446067878882.png (258 KB, 549x560) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446067878882.png
258 KB, 549x560
>>53615229
Unionen?
>>
File: Ivar.jpg (51 KB, 914x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Ivar.jpg
51 KB, 914x240
Kan man det?
>>
>>53615290
>tfw no swede bf to culturally enrich
>>
>dkn två nya doujins med sö po
>dkn blir deppig för ingen pv att pumpa rumpan på som doujin:en
Är det försent för mig att skaffa en pv? Är rätt gammal ;___;
>>
>>53615376
Ja, jag hatar min pappa och levde med honom tills jag blev myndig
>>
>>53615376
>dem
>>
File: 1447062660657.jpg (609 KB, 1860x862) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447062660657.jpg
609 KB, 1860x862
>>53615229
>2016
>facket
>>
>>53615414
Hatar du honom lika mycket nu när du inte behöver leva med honom?
>>
ELDEN
>>
>>53615406
Har man ingen pv när man fyllt 21 är det tyvärr för sent och man kommer dö ensam, okysst, och illa omtyckt av sjuksköterskorna som tvingats ta hand om en.
>>
>>53615460
Jaha, får väl vara glad åtminstone att andra finner gläldje med varandra ;___;
>>
>>53615406
>dkn Ash Wing
>>
Har ni bögar testat en flicka nån gång? De är mjuka och mysiga favä
>>
>>53615447
Han är död nu så nä
>>
>>53615568
Har du testat förskoleflickor nån gång? De är ännu mjukare och mycket lättare att övermanna favä
>>
>>53615568
:3 klart man testat, topp mysiga favä men sö po är minst lika mysigt, speciellt när man är sö po själv. Sö po har allt en sö fl har plus en benis
>>
>>53615647
>Sö po har allt en sö fl har plus en benis
vad är bröst
vad är vagina
>>
File: säpo.jpg (90 KB, 600x337) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
säpo.jpg
90 KB, 600x337
>>53615642
Är detta ett erkännande?
>>
>>53615568
Mmm aldrig igen dock, de är luriga
>>
>>53615100
lägg till en mobil med en dåligt skriven populärvetenskaplig artikel om strängteori
>>
File: 1442192646935.jpg (654 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442192646935.jpg
654 KB, 1920x1080
>>53615190
>>53615218
Försökte göra himlen röd också men sket i det för det blev inte bra.
t.fotoäffärsnybörjare
>>
File: 1413379125820.jpg (29 KB, 400x386) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1413379125820.jpg
29 KB, 400x386
>myskul
>>
Mobbas månanon för mycket eller inte tillräckligt?
>>
>>53615568
Öh ja, dock verkar de flesta inte bry sig mycket om dig som person. Hade en pv förr och han älskade mig genuint, vilket ingen annan kvinna har någonsin gjort. Kanske därför jag vill ha en pv igen och inte släppa taget...ångrar att jag inte var mer ärlig med mig själv.
>>
>>53615737
inte tillräckligt
>>
>>53615737
Lagom.
>>
File: 1436045671305.png (447 KB, 655x456) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436045671305.png
447 KB, 655x456
>Det var strax efter klockan 19 på onsdagskvällen som en man plötsligt gick in på Coop i Telgehuset i centrum med en stor köttkniv i vardera hand. Väl inne i butiken såg personalen hur han gick fram till glassfrysen intill kioskdelen och högg i glaset så att det sprack.
>–Sedan tog han en glass och satte sig på stolen och började äta. Han bara log, säger en anställd på Coop till LT.
>>
File: 1396922889279.jpg (31 KB, 480x454) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1396922889279.jpg
31 KB, 480x454
>>53615705
>dkn inte hållit på med det sedan gymnasiet för 8år sedan
>får i uppdrag på jobbet att slänga upp en lokal webserver med en databas för att testa lite phpgrejer

Borde fan kunna det här, jobbar som databasadmin men har blivit för bekväm med access
>>
>>53615737
Det finns ingen gräns för hur mycket man får mobba en #svikare
>>
>>53615696
najs
>>
>>53615902
snälla säg om det finns någon utvecklarmiljö likt eclipse finns för java, felsökning är en jävla slyna med textredigerare och terminal
>>
>>53615841
Låt mig gissa

En finne?
>>
File: 1452817775819.jpg (533 KB, 1562x1212) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452817775819.jpg
533 KB, 1562x1212
min benis
>>
>>53615737
för mycket, han borde bara ignoreras istället
>>
>>53616037
Mangaversionen är sötare favhu

>införe det är en doujin
>>
File: snowball.jpg (814 KB, 1264x948) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
snowball.jpg
814 KB, 1264x948
>>53615930
varför slutar folk skriva saker modulärt bara för att språket inte är java eller c/c++?

finns ingen anledning att något som inte är det precis senaste du lagt in ska vara orsak till fel
>>
>>53615568
har inte testat någonting förutom min hand favä
>>
File: 1443814588422.jpg (773 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443814588422.jpg
773 KB, 1920x1080
>>53615694
sista måste dra nu. blev en tv istället vet inte ifall den passar in men vem bryr sig
>>
File: images.jpg (10 KB, 298x169) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
images.jpg
10 KB, 298x169
>>
>>53616174
nej
>>
>>53616141
>>
File: 14391728210277.png (258 KB, 421x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14391728210277.png
258 KB, 421x500
Vad gör man på en rekryteringsträff?
>>
>>53616248
leker lekar
>>
>>53616248
Du möter antingen anställda från olika företag eller HR människor och pratar, glöm inte ha med CV:n.
>>
>>53616226
Vad är det här?
En köttlampa för myror?
>>
HINGER DINGER BORK BORK BORK

Speak English, Finshits. And anime is for faggots.
>>
File: 14265467770.png (532 KB, 697x722) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14265467770.png
532 KB, 697x722
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article22094383.ab

>Fem personer vårdas på sjukhus med allvarliga skador och en är hjärndöd efter ett misslyckat läkemedelstest i Frankrike, rapporterar flera medier.

>Enligt hälsominister Marisol Touraine hade de sex personerna frivilligt "deltagit i försök med ett läkemedel som tas oralt, utvecklat av ett europeiskt laboratorium" i närheten av Rennes i nordvästra Frankrike.
>Franska medier rapporterar att det rörde sig om ett cannabisbaserat smärtstillande läkemedel, men det förnekas av hälsodepartementet.
>>
>>53616366
>man kan inte ta överdos på marijuana


degenererade knarkomanpundartomtar blåsta åt helsike
>>
>>53616351
O-okay s-empai.
>>
>>53616366
>gräs

Inte ens en gång.
>>
>>53616284
Åh vad bra, här gick jag och var nervös.
>>
>>53616248
>>53616284
>>53616425
rumplekar
>>
>>53616425
det är hela havet stormar men istället för stolar är det jobb favä
>>
File: 1450548539967.jpg (27 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450548539967.jpg
27 KB, 500x500
>>53616351
>Speak English
nej
>And anime is for faggots.
nej
>>
File: image.gif (2 MB, 400x225) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.gif
2 MB, 400x225
>>53611875
Fikaupplagan?
Snarare fikusupplagan
>>
File: store_image_02.jpg (137 KB, 940x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
store_image_02.jpg
137 KB, 940x400
>>
>>53616449
Får man knuffas?
>>
>>53616479
Ja, men bara extremt hårt
>>
>>53616507
O-oj, får börja göra armhävningar då. Tack anon!
>>
File: 1447715995157.jpg (88 KB, 852x852) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447715995157.jpg
88 KB, 852x852
jag på bilden
>>
>>53616612
Bra hakvinkel.
>>
>dkn man börjar blöda näsblod
>>
File: Elsa.jpg (62 KB, 736x981) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Elsa.jpg
62 KB, 736x981
>dkn termometern visade -19 när jag gick till tentan
Fullständigt underbart, älskar när det är riktigt pisskallt. Tack Elsa osv.
>>
File: 1452815321307.gif (719 KB, 389x256) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452815321307.gif
719 KB, 389x256
http://www.expressen.se/debatt/svik-inte-mig-som-kom-hit-som-flykting/
>denna debattartikel
ÅHÅHÅHÅHÅ ÅÅÅÅÅÅÅÅH POJKE
>>
>>53616408
>nya TQ introt

Veckans bästa minuter favä
>>
Fråga till er grabbar som knullar. Om jag som aldrig har doppat kuken förr och skall göra det nu ikväll. Vad bör jag göra för att inte komma så fort? Vet inte om det är någon skillnad med att doppa kuken i fitta eller röv. Men skall doppa min i en sö pos röv...
>>
File: league-of-legends.jpg (255 KB, 1205x601) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
league-of-legends.jpg
255 KB, 1205x601
>>
File: dfwc.jpg (8 KB, 300x199) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dfwc.jpg
8 KB, 300x199
Tjenare, /SvT/!

Måste varit ett halvår sedan sist. Vad har jag missat?
>>
File: 1436045530107.jpg (12 KB, 288x293) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436045530107.jpg
12 KB, 288x293
>>53616804
>Du måste ju skydda mig som kom hit som flykting för att ta del av de vackra värderingar och den frihet som Sverige hade att erbjuda, svik inte mig.
>Låt mig i stället hjälpa dig att aldrig ångra mitt val av flykt till världens bästa land.

BARA

LÅT

DET

BRINNA
>>
File: 1452842711106.jpg (556 KB, 1280x1046) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452842711106.jpg
556 KB, 1280x1046
>>53616922
>faktiskt böga istället för att vara 2d-sexuell
>>
>>53616922
Tänk på din farmor.
>>
>>53616980
Är det fel? Jag har varit ensam nu rätt länge och blivit ihop med en trevlig kille som vill vara allt möjligt för mig, så jag är glad.
>>53617007
M-men jag vill inte förlora ståndet
>>
File: 1450020345844.jpg (13 KB, 300x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450020345844.jpg
13 KB, 300x300
>>53616804
>För vissa är respekt att skydda, skydda kvinnan från den ”smutsiga” omvärlden men också att ”skydda kvinnan från sin egen svaghet och naivitet”. Denna definition av respekt har vissa människor blivit lärda sen barnsben. Våra bilder är så olika att jag inte tror att Freuds teorier om barndomen och dess olika stadier skulle kunna tillämpas på människor från vissa delar av världen. Den finns ”lärda” personer som har lärt hur man ska respektera kvinnor, att det är respekt att skrämma kvinnan för sig själv och sin omgivning.

Vad i helvete är det jag läser? Så killarna som omringade och tafsade på tjejer gjorde det inte för sitt eget nöjes skull, utan för att de respekterar dem och försöker skrämma dem till att hålla sig inomhus och ha längre kjolar?
>>
File: äckel.png (302 KB, 380x615) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
äckel.png
302 KB, 380x615
Finns det någon mer värdelös än det här fanskapet?
Legitimt sveriges sämsta politiker.
Det enda hon duger till är att vara karriärist.
>>
>>53617136
och ha pattar
>>
>>53617036
Du får väl tänka lagom mycket på din farmor. Det är en svår vetenskap, själv är jag värdelös på att knula längre än några minuter även en bra dag så du får gärna återkomma om du hittar på något bättre.
>>
>>53617136
I vissa bilder ser hon lite småsöt ut
>>
>>53617136
Skulle knula, favhä.
>>
>>53617183
Ok, då kan vi ignorera att hon är fullständigt inkompetent
>>
>>53616922
Vad gör det för skillnad om du kommer för fort i en röv? Det är ett anus ditt dregel
>>
>>53617173
Okej, får kolla upp lite mer om vad jag kan göra åt saken.
>>53617230
Vill inte komma för fort? Jag vill gärna ge så lång njutning till den jag älskar?
>>
>>53617136
Bieler?
>>
File: 1442219762790.jpg (16 KB, 419x244) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442219762790.jpg
16 KB, 419x244
>>53617069
Vänsterextremister kommer försvara det argumentet. De tror att genom att beskydda kvinnan via att böja sig till muslimernas krav för att skydda kvinnorna gör dem till perfekta antirasister samt feminister, för hej, de "undviker att vara rasistiska och de beskyddar kvinnorna från sexuella övergrepp så då måste vara feminister också" när i verkligheten de totalkompromissar feministisk agenda genom att tvinga kvinnor att klä sig på nedtryckande sätt för att de är på tok för rädda för att kallas för rasister. Vilket är ironiskt för de är inte ens bra antirasister i ordets riktiga betydelse.
>>
File: DSC09413.jpg (139 KB, 480x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DSC09413.jpg
139 KB, 480x640
>>53617136
>>
>>53617277
islam har mer respekt för kvinnor än väst favä

typ som att man har mer respekt för en tiger än en huskatt, därför spärrar man in tigern men låter huskatten springa fritt
>>
>>53617259
Det är ett anus min man inte en fitta med blygdläppar och klitoris och allt det där som känns skönt när en penis går in och ut genom hålet.

Desto mindre tid du spenderar i snubbens anus, ju mindre ont gör det för honom och minskar risken för blödningar och rövcancer.
>>
>>53617314
(You)
>>
File: 1452860696738.jpg (3 MB, 5625x3750) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452860696738.jpg
3 MB, 5625x3750
>>53616977
jagjag
>>
>>53617314
Gyckel eller taqqiya
>>
File: 1452845974955.png (724 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452845974955.png
724 KB, 1280x720
>>53616978
>>53617069
>dkn man triggerar folk
En bra känsla
>>
>>53617330
>>53617353
>t. feminister
>>
>>53617332
Fuktigt. Blev det något av BT eller var det bara gyckel?
>>
>>53617314
Väl talat, de kan inte ens argumentera detta. Kvinnor är en samhällsfara.
>>
File: 921.jpg (10 KB, 206x211) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
921.jpg
10 KB, 206x211
>>53617321
>>
>>53617321
>Desto mindre tid du spenderar i snubbens anus, ju mindre ont gör det för honom och minskar risken för blödningar och rövcancer.
Hmm, jag stannar hellre längre i snubbens anus så man kan ge honom en bra prostataorgasm. Smärta och blödningar sker endast till de som inte är vana samtidigt så kör man inte kuken direkt in, utan man leker runt med det tills det går lätt att föra in med bra mängd glidmedel.
>>
>>53617390
dom hade BT två gånger
>>
>>53617392
Slavdrivande muslimer är en ännu större samhällsfara
>>
File: 1452820176047.png (1018 KB, 1200x1600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452820176047.png
1018 KB, 1200x1600
>>53617416
Fy helvete vad bögar är äckliga
>>
File: 12345123456.jpg (44 KB, 350x280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
12345123456.jpg
44 KB, 350x280
>>53617296
>>53617136
>>
>>53617416
>prostataorgasm

Du vet väl att detta inte händer den stora majoriteten av snubbar som har analt sex
>>
>>53617321
>vara så här dålig på att knulla
>>
>>53617314
Hade nog bytat ut ordet "respekt" där med "rädsla". Man låser inte in någon enbart på grund av respekt, det måste även finnas något att frukta för att man skall låsa in någon. Och det är skillnaden mellan Islam och väst. Västmän ser inte kvinnor som ett hot om de får som de vill, det gör Islam, vilket är varför de vill kontrollera dem.
>>
>>53617217
Ja, jag menar det.
>>
>>53617454
Varför är du ledsen över folk finner sällskap och kärlek med varandra?
>>53617479
Beror på hur du ser det, om pratar om snubbar som inte tar sin tid för att massera just i punkten, ja. Annars går det med tid och ömsesidig kärlek.
>>
>>53617487
>Västmän ser inte kvinnor som ett hot
Och kolla hur bra det har gått för er.
>>
>>53617487
Kvinnornas "frigörelse" går ju jättebra just nu för väst va
>>
File: 379884.jpg (12 KB, 313x265) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
379884.jpg
12 KB, 313x265
>>
>>53617482
vad?
>>
File: GERD3Q8.png (693 KB, 1316x1983) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
GERD3Q8.png
693 KB, 1316x1983
>>53617510
Jag är inte ledsen, jag är äcklad
>>
>>53617546
Du låter ledsen, om du vore äcklad skulle du inte ha svarat eller brytt dig.
>>
>>53617487
Man behöver inte vara rädd för något för att förhindra det. Jag är inte rädd för atombomber t.ex men jag skulle dra mig för att invardera ryssland. Jag är inte rädd för sjukdomar men jag äter inte möglig mat, och så vidare.
>>
>>53617510
>pratar om snubbar som inte tar sin tid för att massera just i punkten, ja. Annars går det med tid

>Vigorous prostate massage has been documented to have injurious consequences: periprostatic hemorrhage,[7] cellulitis, septicaemia, possible disturbance and metastasis of prostate cancer to other parts of the body, and hemorrhoidal flare-up, and rectal fissures

Inte särskilt snällt mot din partner, bara kom direkt ist.
>>
Sluta breva om sex jag blir avtrycktkvvvVVVVVÄÄÄÄÄÄÄ
>>
>>53617583
Men du

Man motsätter sig saker man inte håller med om, inte ignorerar det
>>
File: im so fucked.png (660 KB, 620x596) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
im so fucked.png
660 KB, 620x596
>>53616804
Vad är problemet egentligen?

Det han säger är att vi måste vara tydliga för invandrare med vilka värderingar som gäller i Sverige, istället för att som nu bara låtsas som allt kommer ordna sig av sig självt.

Läste du ens artikeln?
>>
>>
File: Pentti_Linkola_2.jpg (4 MB, 2278x2782) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Pentti_Linkola_2.jpg
4 MB, 2278x2782
>man hälften av människor är bokstavligen gjorde för kuk
>man det finns män som föredrar att leka med någon annans mans bajshål
>>
File: image.jpg (87 KB, 707x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
87 KB, 707x500
>>53617610
Jag med, min fv är höggravid så jag har inte fått sex på en hel månad

Det är så 7kt synd om mig
>>
>>53617136
>Finns det någon mer värdelös än det här fanskapet?
hela MP V och F! för att nämna några
>>
>>53617599
>Vigorous
Vem fan gör det, man gör det med omtanke och slö rytm.
>>53617625
haha mm, du låter som en fedorabärande fjolla.
>>
>>53617703
Fin ad hominem

Begå självdräp, min man
>>
File: 1451352841956.png (37 KB, 299x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451352841956.png
37 KB, 299x450
>>53617675
Bögerier är en mental sjukdom favä
>>
>>53617675
Anon du talar sanning! Hur skall vi fixa så vi får alla varsin tjej?
>>
>>53617703
Ju längre tid du spenderar därinne desto mer skadar du hans rövtarm.
>>
>>53617791
Men min kuk är inte fan mer än 16cm, plus kör man inte in hela kuken, utan bara en bit utav dem.
>>
File: USwm5Dw.png (794 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
USwm5Dw.png
794 KB, 1280x720
>>53617738
Går inte favä, jag är iaf bottenskrap som kommer vara ensam livet ut
>>53617737
Mm
>>
File: 1446814779726.jpg (31 KB, 449x546) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446814779726.jpg
31 KB, 449x546
>>53617666
>ansiktet
detta dödar erektionen
>>
>petar näsan
>skjuter iväg en snorkråka med pekfingret och tummen
>dkn den på något rent magiskt vis mitt i min panna
>>
>>53617846
Bild eller det hände inte
>>
>>53617675
>"If there were a button I could press, I would sacrifice myself without hesitating, if it meant millions of people would die." - Pentti Linkola

Fascinerande snubbe.
>>
>>53617825
>Går inte favä, jag är iaf bottenskrap som kommer vara ensam livet ut
Näh gör som alla böghatare gör, bli en ursvenskbarbar och bli hanrejad. Du kommer ha en fv samt mdongo.
>>
File: 1451401775391.jpg (111 KB, 993x816) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451401775391.jpg
111 KB, 993x816
>>53611904

Kom Stockholm
>>
File: den går in.jpg (117 KB, 392x533) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
den går in.jpg
117 KB, 392x533
>>53617871
Han är topp skön favä
>>53617891
hehe mm
>>
>>53617819
Handlar inte om längden på kuken utan att röven inte är gjord för att man ska skjuta in saker in och ut ur dem, bara relativt mjukt bajs som ska ut. Inte undra på att bögar lever i genomsnitt 15år mindre än normala människor.
>>
File: margot.jpg (112 KB, 384x282) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
margot.jpg
112 KB, 384x282
http://www.svt.se/nyheter/inrikes/wallstrom-fick-lagenhet-av-kommunal

>ALLT ÄR KOMMUNALS FEL

>JAG HADE INGEN ANING JAG LOVAR
>>
File: image.jpg (83 KB, 311x837) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
83 KB, 311x837
Bilder, så vi blir av med den här skittråden
>>
File: reeeeee.webm (2 MB, 720x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
reeeeee.webm
2 MB, 720x720
känslan när ingen finsk fv
>>
File: 324131722000.jpg (84 KB, 500x383) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
324131722000.jpg
84 KB, 500x383
>>53617991
Spökig bild
>>
File: kenshin.jpg (127 KB, 500x667) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kenshin.jpg
127 KB, 500x667
känslan när ingen 2d fv
>>
>>53617898
Du vet väl om att den snubben är bög på riktigt och i Stockholm va? Visste inte att du var homo men vill du ha hans gmail elr?>>53612395
>>
>>53618030
>dkn ingen futa fv
>>
>>53617867
Har ju tagit bort den :^( snorkråkor lyder inte under fysikens lagar favä
>>
>>53617679
Har gravida kvinnor inte sex?
Thread replies: 403
Thread images: 151
Thread DB ID: 441805[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.