[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Sverigetråden
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 484
Thread images: 150
File: 1452626954188.png (210 KB, 937x681) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452626954188.png
210 KB, 937x681
Individer med dödskallebälten i sin ägo undanbedes
>>
Jag gjorde ingen ny tråd
>>
File: 1436418845378.jpg (94 KB, 750x750) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436418845378.jpg
94 KB, 750x750
vem /hämta kattunge imorgon/ här :3
>>
File: 1450138858583.jpg (26 KB, 327x316) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450138858583.jpg
26 KB, 327x316
>>53598457
>jag ska livnära mig på att strömma
>>
>>53598492
keke

>>53598457
keke
>>
File: 1428072284521.jpg (27 KB, 353x459) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1428072284521.jpg
27 KB, 353x459
Förlåt Pontus, jag var redan i full fart med att välja en bild när jag såg det brev
>>
>>53598502
På riktigt? Sött.
>>
>>53598457
>dkn jag bor i strängnäs
NÄR KOMMER DE HIT?
>>
Om man ville göra riktiga pengar på dutuben skulle man ha startat 2008 senast 2011 favä
>>
File: 1446936574995.gif (2 MB, 297x391) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446936574995.gif
2 MB, 297x391
>>53598502
Breva kattbilder i tråden då favä
>>
>>53598475
Är du duktig och går i moskén och tillber profetpedofilen? Bär du slöja?

Bara ta livet av dig.
>>
>>53598551
Det får bli en annan gång
>>
>dkn lättad över att arkivanon inte verkar vara en vindiktiv autist
>>
File: 3_somali_cat.jpg (275 KB, 1200x1800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
3_somali_cat.jpg
275 KB, 1200x1800
>>53598502
Trevligt Mizaki, Någon speciell sorts kattras eller vanlig bondkatt bara?

>dkn ingen somalisk katt

>>53598551
ditt brev*
>>
>>53598619
Ser ut som en mink eller något. Eller är det en iller jag tänker på?
>>
File: 1448555018452.jpg (97 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448555018452.jpg
97 KB, 1280x720
https://www.youtube.com/watch?v=8ELbX5CMomE

>"JB's senaste platta är inte full av smällare"

Tippar favä
>>
>>53598665
Smögen hur bög får man bli egentligen?
>>
File: kattisar.png (679 KB, 506x621) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kattisar.png
679 KB, 506x621
>>53598555
ja *w*

>>53598597
står mellan dessa
den längst till vänster är fett ful så vill ej ha den

>>53598619
bondkatt bäst katt, jag är dock sugen på ragdoll
>>
>>53598665
Bra smak Smögen

Även om du bara bandvagnar mig
>>
>>53598701
Vänstra katten är ju skitsöt med ett helt vitt ansikte.
>>
File: birdy2.jpg (30 KB, 480x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
birdy2.jpg
30 KB, 480x480
Har inget emot folk som röker gräs men folk som måste röka konstant (speciellt när vi bestämt att vi ska spela) och sedan sitter där på tok för hög för att vara rolig/ens möjlig att socialisera med börjar jag tröttna lite på.

Spela ensam J/N?
>>
Vad är populärt hos barn idag? Typ som Pokemon, kulor, Tamagotchi osv.
>>
>>53598694
Låter ju som vilken jävla populärmusik som helst
>>
File: 1367433553381.jpg (109 KB, 326x367) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1367433553381.jpg
109 KB, 326x367
>>53598665
>>53598702
>>
>>53598410

Brittisk bra pop
https://www.youtube.com/watch?v=KKoS5X4SMrY
https://www.youtube.com/watch?v=yuTMWgOduFM

Svensk bra pop
https://www.youtube.com/watch?v=l-ttxVgvpe8
https://www.youtube.com/watch?v=7wgt3wfcduc
https://www.youtube.com/watch?v=FBrPbffXFhM

Tysk bra pop
https://www.youtube.com/watch?v=MD6oDnm43HA
https://www.youtube.com/watch?v=Y3S5-O29hRg
https://www.youtube.com/watch?v=v4AF1r0NjiA
>>
File: Chinputs.jpg (46 KB, 821x853) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Chinputs.jpg
46 KB, 821x853
>>53598730
Prova fartspringning
>>
>>53598737

Tror nog att du är bäst lämpad för att svara på den frågan.
>>
File: Accelerator.png (279 KB, 643x791) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Accelerator.png
279 KB, 643x791
>>53598762
E T T
J Ä V L A
D Ö D S K A L L E B Ä L T E
>>
File: 1451962445214.webm (759 KB, 1280x544) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451962445214.webm
759 KB, 1280x544
>>53598702
Hörde en strömmare lyssna på den för någon vecka sedan favä
>>
>>53598737
snapchat, e-cigg, worldstarhiphop.com

t. har lillebror
>>
>>53598776
:/
>>
File: 1400030203853.png (96 KB, 180x386) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1400030203853.png
96 KB, 180x386
>>53598762
>le bara metal och annat liknande är bra

le 140 iq ansikte
>>
>>53598762
skulle inte du dra eller?

>>53598767
snubben har gjort pophat till en del av sin identitet för han är upplyst och lyssnar endast på "bra" musik
ingen idé att försöka

någon gång kanske han växer upp
men vi får nog vänta ganska länge
>>
>>53598767
>Brittisk bra pop
>första låten är bokstavligt talat alternativ rock
Bra jobbat anon
>>
>>53598762
Kolla listan på pop jag gjorde åt dig nu. Ditt dödskallebälte :3c
>>
File: 1429632902393.jpg (234 KB, 1280x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1429632902393.jpg
234 KB, 1280x960
>>53598729
gillar inte det runt hennes nos favä
>>
File: 1449613243452.jpg (7 KB, 222x227) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449613243452.jpg
7 KB, 222x227
>>53598802
(det var inte Månanon)
>>
File: mitch dick.webm (586 KB, 556x426) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mitch dick.webm
586 KB, 556x426
>>53598802

Mitchie?
>>
>>53598829
>såhär mycket autism


poängen
ditt huvud
>>
>>53598846
>den sluga katten längst upp till höger

Och det ser lite ut som att hon har gammal intorkad mjölk runt nosen eller något kanske.
>>
>>53598729
>Helt vitt
Den har ju en gul fläck
>>
>>53598873
Har för mig att det var Venruki
>>
>>53598829
Min poäng var att popmusik har en enorm bredd. Dock brukar den punkigare och rockigare popen vara den bästa.
>Moz alt-rock
>njae med lutning emot nej
>>
>>53598846
>>53598701
Varför ser kattungen i bakgrunden så arg ut?
>>
>min flickvän kommer hit helt vettskrämd och gråtandes
>frågar vad som hänt
>hon säger att hon läser på internet och hör hur tonerna i media ändras och hon är rädd över all rasism och hat mot muslimer
>hennes vän har tydligen fått hatmeddelanden där folk säger att de ska spika upp henne och hennes familj på kors
>lugnar henne och säger att det bara är lite stämt över flyktingkrisen nu och att hon inte ska lyssna på idioter
>hon har äntligen somnat

Ni gör väl henne inte illa, v-va?
>>
File: 1450105747699.gif (1 MB, 540x304) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450105747699.gif
1 MB, 540x304
>>53598846
Den i mitten där :3
>>
>dkn ingen såg att jag trollade med den tyska popmusiken ;_;
>>
>>53599039
Hoppas din flickvän blir antastad av muslimer
>>
>>53599061
Jag såg.
>>
>>53599076
Hon är muslim
>>
>dkn ingen Mira som talar oanständigt till en
>>
>>53598927
>funderar på om jag har fel
>googlar
>första jag hittar är att låten är alternativ rock
hupp

Snart klar med Hellström nu, inte särskilt imponerad på de första två favä och kan inte säga att jag någonsin riktigt gillat Håkan
>>
>>53599039
Varför har du en vänsterbrud som flickvän mann1. B A R A V A R F Ö R

>dkn muslimer blir uppspikade på kors är inte rätt men bryr mig bokstavligen inte ett skit ifall det skulle hända
>>
>>53599104
Mira är konstig favä
>>
>dkn din katt varken kan spinna eller jama ordentligt

Låter mer som ett lågmält "määää", och när han försöker spinna så andas han bara jättesnabbt men man hör inga ljud (bara vibrationer om man lägger handen på honom)

Vem /bristfällig katt/ här?
>>
>>53599106
Ifall du inte gillar håkan är du aldrig göteborgare och kommer aldrig bli. Han är kittet som förenar bögar, blattar, stormbögar med kommunister. Kärleken till staden mann1.
>>
>>53599116
Hon är moderat men hon är ju själv muslim om det inte framgick
>>
File: 1452252580509.jpg (76 KB, 720x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452252580509.jpg
76 KB, 720x960
>>53598980
smider på lite mästerplaner kanske
ska nog ta den :3

>>53599056
ja den är söt
här är en annan bild på den (tror jag!)
>>
>>53599061
Det var fuktigt
>>
>>53599146

Varför? Verkar topp najs.
>>
>>53599154
Är uppväxt i Västerås tills jag blev 18, kommer aldrig identifieras som någon annat, även om jag föddes i Uddevalla
>>
File: 1450835048342.png (233 KB, 397x402) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450835048342.png
233 KB, 397x402
>>53599103
Muslimer får inte vara tillsammans med ickemuslimer Anon, eller vara tillsammans med någon utanför äktenskap för den delen

>"M-Men hon är moderat muslim!"

Då är hon inte muslim

Vem skojar jag med, det här är ju gyckelanon med sin senaste påhittade gröntext

>>53599104
>Mira

Grisvidrigt favä
>>
>>53599215

Hon är bara 2galen4dig
>>
File: 1450954975387.png (302 KB, 945x945) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450954975387.png
302 KB, 945x945
>>53599198
Du menar inte Tyskan antar jag
>>
>>53599160
Säg åt henne att enda sättet för stormisarna och conny, ronny och sonny att inte hata henne är att hon riktar skarp kritik emot invandrare som inte sköter sig. Dvs gå full "husneger".

Det finns anledningar till att hanif bali och tino sanandaji är älskade. De tror inte för en sekund att bete sig mjukt emot blattar som itne sköter sig, snarare tvärtom.
>>
>>53599175
>>
>>53599211
Du är förlåten för dina synder. Ta en rare cornelis https://youtu.be/GHxc6b4OsV4
>>
>>53599263

Åh herre, glömde att du fortfarande törstar och talar med tyskan, lmao.
>>
File: 1452207598429.png (373 KB, 440x442) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452207598429.png
373 KB, 440x442
>>53599297
Vem fan menar du då?

>dkn ålandsbror aldrig kommer tillbaka
>>
>>53599331

Bry dig inte om det pysen.

>dkn åland bara försvann en dag och vi aldrig kommer få höra från grabben igen, h-hoppas att han finner en modemedveten fv som han kan leva resten av sitt liv med som ninja.

vif i vifi ;_;
>>
File: 1426274496705.png (148 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1426274496705.png
148 KB, 600x600
https://www.youtube.com/watch?v=vPRfP_TEQ-g
U ESS AAA, U ESS AAAA
VI MÅSTE STÅ LÅNGA OCH SVARA PÅ FRIHETENS ROP
>>
>>53599263
har pratat med henne ett tag tidigare
det finns en ganska bra anledningar till att jag slutade
hon är en mytoman och är ganska dålig på att hålla koll på sina lögner inblandat med svår autism

Hon är inte ute efter dig heller (troligen) hon har en ganska läskig fascination med pågen och bbq fortfarande faveä
>>
File: 618Smallville0952.jpg (91 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
618Smallville0952.jpg
91 KB, 1280x720
>>53599431
>den känslan
Tog mig lite på sängen favä

Hoppas han är lycklig
>>
File: 1452718131699.gif (738 KB, 500x707) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452718131699.gif
738 KB, 500x707
Någon annan /nattmyskänslor/ här?
>>
>>53599331
En rysk ryckhora som rivstartade sin karriär som kameraslampa genom att vänzona Reynad, och har sedan dess på något sätt slingrat sin in i scenen och ligger runt med diverse personligheter på event

https://www.youtube.com/watch?v=diy8mDzpbLY

En utav de mest kringeringsvärda strömmarna i Rycks historia, ska finnas video på när han kommenterar hennes ojämna bröst och hon lämnar rummet men jag hittar den inte ;__;
>>
>>53599489
han kanske är död.
>>
File: ninja.png (117 KB, 1417x1549) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ninja.png
117 KB, 1417x1549
>>53599489

Dedikerar den här till våran vietninja.

>>53599514

S-sluta spekulera sådär ;_;
>>
>>53599491
Japp, kanske ska kolla på trump som ska stumpa the guacbowldealership and shills senare.
>>
>>53599514
nej sluta han är lycklig
>>
>>53599104
avliva dig själv, min man
>>
>>53599491
Bara ångest desu senpai
>>
File: 1452816136165-0.jpg (465 KB, 1024x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452816136165-0.jpg
465 KB, 1024x768
>>
File: mys.gif (879 KB, 500x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mys.gif
879 KB, 500x400
>>53599491

Jag med familj.
>>
>>53599292
Tack senpai <3
>>
>>53599570

Nämn en bättre ryckhora som kan tala oanständigt till en.
>>
File: Todd1.jpg (44 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Todd1.jpg
44 KB, 400x400
>Mitch var bannad lite tidigare
>Jewful på sista strået
För helvete, kan ryck sluta vara såna fjantar
>>
File: 1450580237607.jpg (83 KB, 604x604) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450580237607.jpg
83 KB, 604x604
>>53599485
>det här törstjagjaget
Snälla sluta, att prata med kvinnor är inte att törsta

>>53599491

>>53599494
Jaha, bra att jag aldrig vetat om henne

>>53599550
;____;

>>53599514
;_________;
>>
File: 1431594483205.gif (4 MB, 210x194) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431594483205.gif
4 MB, 210x194
>>53599579
Varför ångest mi familia?
>>
>>53599292
Du kan få tillbaka den enda pop(?) artisten som jag faktiskt lyssnar på
https://www.youtube.com/watch?v=1o84y-5-cO0
>>
>>53599676
Pga
>dkn ingen fv
>>
File: 1450144009917.png (356 KB, 654x790) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450144009917.png
356 KB, 654x790
>>53599672
>Snälla sluta, att prata med kvinnor är inte att törsta
sen när var en konversation med en kvinna intressant
bokstavligt talat bara för penis eller bekräftelse
eller för att inte verka autistisk om det är på jobbet/skolan

bevisa mig fel
>>
File: 1414097976018.gif (1 MB, 400x248) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1414097976018.gif
1 MB, 400x248
>>53599728
>detta är smaken hos mannen som klagar på andras musiksmak
ETT
JÄVLA
DÖD
SKALLE
BÄLTE
>>
File: markoolio_2013.jpg (65 KB, 700x601) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
markoolio_2013.jpg
65 KB, 700x601
Markoolio är den bästa pop-artisten. Bevisa mig fel.

Proffstips: du kan inte.

https://www.youtube.com/watch?v=DHzdWcJ9_N8
>>
File: decisions.jpg (467 KB, 1588x1678) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
decisions.jpg
467 KB, 1588x1678
>>53599728
Du får hata pop hur mycket du vill. Det gör mig varken till eller från.
>>
File: 1449772373848.jpg (92 KB, 640x498) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449772373848.jpg
92 KB, 640x498
>>53599734
Ett skäl så gott som vilket annat som helst.
>>
>När man gäspar och det sprutar som en dusch med saliv ur munnen

Kan någon förklara det här?
>>
>>53599786
Jag har vänner som iofs är aktiva inom andra fält än de jag är aktiva inom. Det är alltid intressant att prata med henne och hennes vänner. Dock är diskussionerna på en litet högre nivå än gängse diskussion här.
>>
File: 1448284157713.jpg (74 KB, 811x456) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448284157713.jpg
74 KB, 811x456
>>53599734
Återkom om 2 månader och säg det igen nbög

>>53599728
ETT
JÄVLA
DÖDSKALLEBÄLTE
>>
>>53599786
>erkänner att han vill knula sin mamma och mormor
Jisses anon

>>53599824
Nej nej, det var inte min mening heller att det skulle göra dig något emot. Säger bara min åsikt, precis som att alla andra har sin åsikt <3
>>
File: Markoolio(4).jpg (152 KB, 625x469) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Markoolio(4).jpg
152 KB, 625x469
>>53599812
>>
File: 1452385377212.png (12 KB, 370x420) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452385377212.png
12 KB, 370x420
>>53599786
har flera kvinnliga autistkompisar jag inte vill ligga med som jag gärna pratar med, såatte
>>
File: 1452800294844.jpg (141 KB, 613x967) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452800294844.jpg
141 KB, 613x967
>>53599824
Vänta nu, är det där på riktigt hans fru?

Topp jävla lel, är hon 140cm lång?
>>
File: 1440731919027.jpg (63 KB, 650x433) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440731919027.jpg
63 KB, 650x433
>>
File: image2.jpg (91 KB, 655x718) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image2.jpg
91 KB, 655x718
>>53599904
>>
>>53599786
Tyskan är ju ändå smått auts och eehh, alternativ
>>
>>53599868
>>
>>53599915
Googla på jeb bush wife. Du kommer inte bli besviken. Ser fan ut som någons mormor och inte en kvinna i hans egna ålder.
>>
>>53599984
>en koksoxe får jägarlicens

lmao
>>
>>53599991
Brevar du från en samsungmobil just nu?
>>
>>53599986

Vet du ens hur hon ser ut eller var hon bor lmao
>>
File: 1448827833156.jpg (136 KB, 604x604) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448827833156.jpg
136 KB, 604x604
>>53600058
>>
File: markolio.jpg (27 KB, 424x302) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
markolio.jpg
27 KB, 424x302
>>53599984
>>
>>53600106
>>
Dödskallebälte? Vad har jag missat
>>
>>53600141
>>
>>53600197
>Vad har jag missat
du är nybög
>>
>>53600104

Säger väl allt om henne.
>>
>>53600197
Gick på träff för två år sedan, hade ett bälte med en dödskalle på mig
>>
File: 010.jpg (3 MB, 3888x2592) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
010.jpg
3 MB, 3888x2592
>>53600207
>>
File: 1449162374785.png (211 KB, 327x316) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449162374785.png
211 KB, 327x316
>>53600281
>hade ett bälte med en dödskalle på mig
>>
File: 160nz.png (3 MB, 1900x985) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
160nz.png
3 MB, 1900x985
>Man kan hoppas
>>
>>53600281
>>53600322
Vad är det roliga?
>>
PERSONAL RESPONSIBILITY
>>
File: 1421598973012.jpg (51 KB, 508x432) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1421598973012.jpg
51 KB, 508x432
>>53600281
>Gick på träff för två år sedan, hade ett bälte med en dödskalle på mig
man
KAN INTE
hitta på detta
>>
File: 1429784558042.jpg (705 KB, 5700x6500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1429784558042.jpg
705 KB, 5700x6500
>>53600281
>hade ett bälte med en dödskalle på mig
>>
>>53600281
>mata nybögarna
>>
>>53599867
>>53599907
okej jag kan gå med på att prata med nog autistiska hondjur kan vara kul
men brudarna jag träffar på STEM kan knappt hålla en konversation om den jävla skiten vi pluggar
hade gärna snackat med någon som är auts på rätt område

>>53600104
brukar brevas en snapchat bild där det står "mediocre" eller något liknande det är hon favä
>>
>>53600455
Jag tror inte den hona jag syftar på är auts direkt. Hon är bara ganska skärpt och vågar tänka själv utan hjord-mentaliteten ett steg framför henne.
>>
File: Iona.jpg (28 KB, 599x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Iona.jpg
28 KB, 599x720
>>53600281
>Gick på träff för två år sedan, hade ett bälte med en dödskalle på mig
>>
>>53600455
jag kan prata med i princip alla brudar i mina kurser (biokemi) och känner en hög på andra stemprogram som är trevliga

har du övervägt att det är dig det är fel på, inte kvinnorna?
>>
File: 1439862714528.jpg (2 MB, 3000x1718) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439862714528.jpg
2 MB, 3000x1718
>>53600405
>>
>>53600546
Jag kan också prata med de flesta kvinnor. De kvinnorna som kan tänka själva och inte bara rapar upp åsikter för att vara duktiga flickor är intressanta. De duktiga flickorna däremot är förbannat trista.
>>
File: 1452670110207.gif (510 KB, 700x827) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452670110207.gif
510 KB, 700x827
>dkn drömde om sötpaj blond fv med bräcklig kropp
>>
>>53600624
jupp, det är med 99% din attityd som är problemet. rannsaka dig själv för fan.
>>
>>53600405
Har det släppts något nytt?
>>
File: 1452718942061.png (289 KB, 435x438) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452718942061.png
289 KB, 435x438
>>53600546
uppenbarligen är det mig det är fel på
men nu menade jag att det är ingen kvinna i min klass som kan föra en konversation om ämnet vi studerar
floskler går väl alltid bra

P.S har Schoppymannen och Otto Weininger kanske gett mig en dålig kvinnosyn


>>53600533
>tänka utanför hjord-mentaliteten
ren ideologi favä
>>
>>53600455
Stor tvek på att det är hon
>>
>>53600322
>>53600438
>>53600439
>>53600542
Har han gjort något mot er eller är ni bara kuksugare av er? Han är ju topp snäll mot alla, varför dessa personangrepp?
>>
File: 33c.png (82 KB, 250x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
33c.png
82 KB, 250x250
https://www.youtube.com/watch?v=DgpW420ha_M
>>
File: 1448886816540.png (352 KB, 505x438) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448886816540.png
352 KB, 505x438
>>53600752
personangrepp är inte det enda ursverigetrådska

men det finns där
>>
>>53600752
Han är jävligt larvig och har inte brevat ett enda bra brev i hela sitt liv, han kan ta bort sitt snubbel om det är jobbigt
>>
File: 1407540770072.jpg (325 KB, 1280x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1407540770072.jpg
325 KB, 1280x960
>>53600455
>>53600743
>>
>>53600732
Jag är inte >>53600455

Ett visst misogynt tänkande är bara sunt för fan. Det gör att man håller standard när man letar efter flickvän och inte tar första bästa goblin som Jeb.
>>
Dödskallebälten är häftiga favä
>>
File: 1393808988104.jpg (529 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1393808988104.jpg
529 KB, 1920x1080
>>53600405
>dkn kommer aldrig bryta IS med din Hosaka medans du kämpar mot en bakfylla från alla derms du knullade upp ditt system med dagen innan
>>
>>53600740
ja (nej)
>>
File: TarkinB8.png (349 KB, 448x436) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
TarkinB8.png
349 KB, 448x436
>>53600752
>>53600849
På med snubblet igen
>>
File: 1452818372149.jpg (47 KB, 720x576) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452818372149.jpg
47 KB, 720x576
>>53600752
Månanon snälla
>>
File: hacker.webm (1 MB, 718x404) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hacker.webm
1 MB, 718x404
Hur lever ni med vetskapen om att ni aldrig kommer ha en fv?

Eller ja, ni kommer ju få det era äckliga nbögar.
>>
>>53600791
>burgare hatar också månis
Förväntade det inte

>>53600807
Brevar bättre än många andra i tråden favä

>>53600908
>>53600960
se
>>53600752
>>
>>53600743
garanterat den mest övertygande

>>53600826
är 100% bekräftat att hennes ögon är bruna
dessa ser inte bruna ut

>>53600838
typ detta
hade garanterat tappat 99.9% av mitt kvinnohat om jag fick fv för att jag är egentligen en hanrej som alla andra män
>>
>>53600960
dafaq? Jag gjrode slut med slynan i höstas.
>>
File: 145264684529.jpg (52 KB, 629x389) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
145264684529.jpg
52 KB, 629x389
>>53600978
Månanon
snälla
>>
File: 1407536827782.jpg (877 KB, 1536x2048) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1407536827782.jpg
877 KB, 1536x2048
>>53600991

Har du någon som stödjer ditt uttalande?
>>
>>53600991
Jag gör det inte kan jag säga. Sedan vettefan ifall jag hatar kvinnor, det är nog mer förakt.
>>
>>53600978
Magne, på med snubblet.
>>
>>53601064
Är hon reptilian? Ser ut som reptilnaglar. Säg åt henne att gömma sin reptilianska kraftnivå.
>>
File: 1451230769994.jpg (32 KB, 360x224) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451230769994.jpg
32 KB, 360x224
>>53600978
Månanon lägg ner du är pinsam
>>
>>53601076

desu
>>
>>53600807
Det här är en lögn. Månanon har brevat många bra brev. Eller iaf brev som lett till dråpliga situationer.

>törsta hårt efter bbq
>bli nerstängd
>lämna tråden i ett halvår av skammen

DÖ SKA BÄ
>>
>>53601114

Vet inte, fråga törstarN äks (även känd som) Kringlis Kahn
>>
>>53601165
>kommer tillbaka
>törstar ännu mer

l m @ o
>>
>>53600849
>>53600752
>>53600978
Nej men herregud månanon lmao
>>
Vad ska man göra för något?
>>
File: lol kej.png (90 KB, 580x652) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
lol kej.png
90 KB, 580x652
>>53601026
>>53601119
haha aa
>>
Ifall Trump vinner i USA 2016 kommer det boosta högern i Europa?
>>
>>53601165
>#sveker
>lämnar tråden ännu en gång i skam
den här snubben alltså

>>53601064
väldigt lite empiriska bevis favä
minns bara en diskussion om får framtida avkommas ögonfärg (wew)
>>
>>53601254
>Sitta och ändra bilder
Auts
>>
>>53601272

O-oanständigt
>>
>>53601171
Dricker vatten nu favä
>>
File: 1399058637854.jpg (137 KB, 900x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1399058637854.jpg
137 KB, 900x900
>>53601340

Alla brudar på kik/snapchat sover eller? Drick drick drick!
>>
https://www.youtube.com/watch?v=3mq5hrUDoYo

TRUMP DEBATT
>>
File: lol kej.png (65 KB, 884x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
lol kej.png
65 KB, 884x768
>>53601224
Vad nu?

>>53601304
Äh, har ändå inget jag behöver bevisa för er, knappt ens värt att spendera tid på er
>>
>>53601364
Ja alltså det rä ju sant men jag kan ju inte dricka upp allt mitt nattduksbord svatten direkt

Då skulle jag tagit hit 2 men det vet jag inte om jag får
>>
File: 1442178143331.jpg (4 KB, 125x124) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442178143331.jpg
4 KB, 125x124
>>53601385
>>
>>53601385
Jag tycker du är en reko kille men för #sveket så kommer du få äta skit väldigt länge. Oavsett hur vettigt beslutet var eller inte.
>>
File: 1452205830334.jpg (16 KB, 201x249) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452205830334.jpg
16 KB, 201x249
>>53601417
>det finns nybögar i tråden som inte har en aning om vad du talar om

fuktiga mêms är alltid välkomna, även om utövaren är en gri vi törstig nbög
>>
>>53601385
Ska du ha ett bord till saltet?
>>
File: 1452808290289.jpg (155 KB, 830x476) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452808290289.jpg
155 KB, 830x476
>>53601369

hajp

>>53601385

Glömde att du hade 140 IQ och bäst musiksmak i tråden.
>>
>>53601500
jeblan mexicuckus maximus confirmed
>>
>>53601516
HAr månanon konfirmerat 140 IQ? eller är det internettest?
>>
File: 1444834315860.png (145 KB, 295x301) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444834315860.png
145 KB, 295x301
Ingen mobbning!!!
>>
>>53601475
Tack favä, beslutet finner jag var det bästa jag kunde göra, även om tråden hatar mig som fan. Smällar får man ta

>>53601516
>140IQ
Snälla nej, vill inte ha forsens mém förfölja mig nu
>>
>>53601482
>nybögar och YC kommer ALDRIG veta vad detta är för mem
>>
File: 1405728043497.jpg (81 KB, 765x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1405728043497.jpg
81 KB, 765x800
>>53601568

Internet såklart

>>53601590
>forsen meme
>>
File: 1408123658522.jpg (6 KB, 154x122) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1408123658522.jpg
6 KB, 154x122
>>53601625
>>
File: 1452553474203.gif (2 MB, 300x241) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452553474203.gif
2 MB, 300x241
>>53601657
>Snälla nej, vill inte ha forsens mém förfölja mig nu

Avgå för helvete
>>
File: ( ͡° ͜ʖ ͡°).png (23 KB, 388x156) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
( ͡° ͜ʖ ͡°).png
23 KB, 388x156
>googla 140IQ för tråk
>hittade detta
https://answers.yahoo.com/question/index?qid=20100905034823AA1ewiq
>>
>>53601625
Lmao yc
>>
>>53601830
L e l
>>
File: bred frågetecken.png (483 KB, 452x920) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bred frågetecken.png
483 KB, 452x920
>>53601830
>>53601910
>tänker på det och mina sidor får ont

fantomen favä
>>
File: 1428348551883.jpg (348 KB, 1440x2400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1428348551883.jpg
348 KB, 1440x2400
>>
>Pike: N-nä jag bryr mig inte att ni steker mig
Tror jag aldrig skrattat så mycket under en kväll/natt
>>
>>53602000
>>53602203
>>
File: 1451792080127.jpg (97 KB, 687x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451792080127.jpg
97 KB, 687x900
>somnar strax innan 23 som en duktig arbetare
>vaknar 02
>kan inte somna om
>>
>>53602203

Vem är sädhäxan?
>>
>>53602203
Vilken jäkla ayylien.
>>
File: da.jpg (83 KB, 1200x627) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
da.jpg
83 KB, 1200x627
>dkn
>>
>>53602317
Kolla på foxbusinessPUNKTcom då. Just nu, jeb the guac merchant showing low energy.
>>
File: 1436028375732.jpg (30 KB, 316x202) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436028375732.jpg
30 KB, 316x202
>>53602442

>dkn han blev utbränd av att skriva de två senaste böckerna
>dkn han sålde ut och inte bryr sig längre
>>
Republikanska debatter är så jävla roliga att titta på
>>
File: books.jpg (196 KB, 708x880) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
books.jpg
196 KB, 708x880
>>53602483
>dkn deadline för senaste boken var 31 december 2015
>han missade deadline
>han skyller på att han har så många event att åka på tack vare serien
>>
File: 1452822911952.jpg (121 KB, 959x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452822911952.jpg
121 KB, 959x720
>>53602524
Iran har precis tillfångatagit 10 amerikanska flottister. Republikanerna är skitförbannade på Obongo nu.
>bild relaterad
>>
>strömmen dör när kejsaren börjar tala
>>
File: 1451673715917.jpg (156 KB, 548x966) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451673715917.jpg
156 KB, 548x966
>>53602467
Kollar på annat just nu. Frågan är om jag lyckas somna om innan jag ska upp, eller om det blir att göra matlåda fyra på natten
>>
>>53602713
Gudsfart calle
>>
Min nattliga carbonara blev perfekt gossar
>>
>>53602806

Ingen bild?
>>
File: VKQjJ.jpg (255 KB, 1600x1379) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
VKQjJ.jpg
255 KB, 1600x1379
>>53602562
>Missar deadline kring halloween
>Missar deadline igen vid nyår

l e l

Dessutom var han ju ärlig med att han försöker skriva men helt enkelt inte komma någonvart, vif
>>
File: fiskpinnar.jpg (69 KB, 843x1124) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fiskpinnar.jpg
69 KB, 843x1124
>>53602835
Ledsen habibi, den är redan slukad

ta den här bilden på fiskpinnar istället
>>
>>53602849

Ja just det, han kan inte skriva medan han reser heller utan måste vara ensam ostörd i sitt hem för att kunna skriva.
>>
>>53602893
>dkn sugen som fan på fiskpinnar

S-ser lite överstekta ut men det kanske bara är bilden.
>>
>>53602897
Han avbröt väl typ alla konvent för att """"skriva"""" istället?

>>53602893
>Färdigpanerad fisk

Grisvidrigaste jag vet favä
>>
Gudskejsare trump stampar sönder cruz.
>>
File: spygroda grodaspy.jpg (15 KB, 255x181) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
spygroda grodaspy.jpg
15 KB, 255x181
>>53602893

Åh herre, vad i hela världen håller du på med anon?
>>
>>53602968

Haha "aa"
>>
File: 1440550859079.png (557 KB, 1013x676) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440550859079.png
557 KB, 1013x676
Fy fan vad jag hatar svenska tjejer. Degenererade jävla horor som bara bedrar och ljuger. Det enda de bryr sig om är sig själva och sin jävla "lycka" vilket innebär en lina från en pundares kuk eller varför inte en resa in till ghettot. Jag gillar faktiskt terroristerna för de dödar iallafall bort skräpet, nbögarna, från samhället. Hell fucking Seger.
>>
>>53602893
Jag hoppas verkligen att det inte är majonnäs
>>
>>53603669
remoulade muhfugga

t. dansken
>>
>>53603707
prova smörgåspickles på tub favä
>>
Hur få fv när man är < 170?
>>
>dkn hon som skrev watamote skrev om sitt liv
>dkn hon hade inte med alla gånger hon blev mobbad eftersom att det gjorde för ont att tänka tillbaka
;_;
>>
>>53603930
snygg
stor kuk
rolig
>>
>>53603981
definiera stor kuk
>>
>>53603968
H-har något hänt henne eller? Var kan man läsa?
>>
>>53603992

Över medel får väl räknas som stor.
>>
>>53603981
Tycker en tjej att någon är snygg skrattar dom åt alla skämt han gör. Det enda dom bryr sig om är hur stor kuk dom föreställer sig han ha. Är man svart får man automatiskt +5 på 1-10 skalan t.ex. Är man från ett annat land får man också en bonus. När dom väl ligger så har dom igen aning om hur stor kuken är för dom saknar spatial hjärnkapacitet.
>>
SWEDEN BELONGS TO US NOW
>>
>>53603992
Kvinnor skall kvida när du måste pressa in den
>>
>>53604059
You'll fit in with the criminals.
>>
>>53604019
>Över medel får väl räknas som stor.
Nä, verkligen?
>>
>>53604105

Har du över medel så har du väl ändå stor? Sedan är det ju skillnad på 1cm över medel och 10cm över medel såklart.

Men ärligt talat, storleken på ditt könsorgan är det sista du bör tänka på.
>>
>>53604093
OOGA BOOGA ONLY SWEDES WILL GO TO JAIL
BLACK MEN IN JAIL IS RACIST
WE
>>
>>53604050
Du kan ju dra roliga skämt också vilket inte skadar.
>Svart får automatiskt +5 poäng
nej det får dem inte.
Har man nerver i könet så känner du ifall det är en tight fit eller inte.Jag börjar seriöst fundera på ifall du är en kvinna eller amerikan som skriver sådana jävla dumheter.
>>
>>53604138
>BLACK MEN IN JAIL IS RACIST
isnt ur whole prison island filled with black men
>>
>>53604137
>Men ärligt talat, storleken på ditt könsorgan är det sista du bör tänka på.
Är kuken inte freak-liten eller freak-stor så är storleken egal.
>>
>>53604138
If I smear black paint in my face, can I have free gasoline from centrelink to huff?
>>
>>53604180
ISNT UR ENTIRE WOMEN FILLED WITH BLACK MEN

OOGA BOOGA
>>
>>53604242
My dick is big and black, it huffs gas and plays the digeridoo for tourists.
>>
File: mehmet and son.png (139 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mehmet and son.png
139 KB, 600x600
thread: successfully derailed
>>
>>53604331
youre assuming it was on rails already
>>
>>53604331
Nah man. Everybody is busy watching the chasers war on everything public debate edition.
>>
>>53604331
´b´rá ¨jóbbat 4 på morgonen *klappar händerna*
>>
Die unmittelbare Gewißheit nimmt sich nicht das Wahre, denn ihre Wahrheit ist das Allgemeine, sie aber will das Diese nehmen. Die Wahrnehmung nimmt hingegen das, was ihr das Seiende ist, als Allgemeines. Wie die Allgemeinheit ihr Prinzip überhaupt, so sind auch ihre in ihr unmittelbar sich unterscheidenden Momente, Ich ein allgemeines, und der Gegenstand ein allgemeiner. Jenes Prinzip ist uns entstanden, und unser Aufnehmen der Wahrnehmung daher nicht mehr ein erscheinendes Aufnehmen, wie der sinnlichen Gewißheit, sondern ein notwendiges. In dem Entstehen des Prinzips sind zugleich die beiden Momente, die an ihrer Erscheinung nur herausfallen, geworden; das eine nämlich die Bewegung des Aufzeigens, das andere dieselbe Bewegung, aber als Einfaches; jenes das Wahrnehmen, dies der Gegenstand. Der Gegenstand ist dem Wesen nach dasselbe, was die Bewegung ist, sie die Entfaltung und Unterscheidung der Momente, er das Zusammengefaßtsein derselben. Für uns oder an sich ist das Allgemeine als Prinzip das Wesen der Wahrnehmung; und gegen diese Abstraktion, die beiden unterschiednen, das Wahrnehmende und das Wahrgenommene das Unwesentliche.
>>
>>53604797
domo arigato to you too
>>
>>53604797
Go back voting for jeb you mexicuck.
>>
>>53602849
BLANDA UPP
Gissar på att den kommer till sommaren, frågan är väl om han kommer hinna göra nästa efter det bara
>>
Sweden sucks!
>>
>dkn vaknar nu
>gick och la mig kl 16
>>
>dkn laddade ner vad jag trodde var andra säsongen av Working!!!
>dkn det var första
>dkn såg klart den tredje som jag trodde var den första redan
:/
>>
http://www.twitch
.tv/rajjjrajjj94
>>
>>53606030
Hon borde banta så snart som möjligt.
>>
>>53606030
Usch är hon samma ras som pågen?
>>
>>53606030
fan vidrigt
musiken, spelet och den törstande snubben allt som en cocktail av cancer
>>
>dkn ska lägga mig nu
>dkn kommer säkert vakna 7 på kvällen
känns som att detta har gått för långt
>>
>>53606724
ska lägga mig vid 7 och vakna 14
bli bra
>>
I'd like to request that you all stop meeming upon me and using my visage.
>>
>>53606773
I'll stop meeming and start heeming
>>
File: 1451429827030.jpg (241 KB, 993x947) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451429827030.jpg
241 KB, 993x947
>försöker vända på dygnet
>lägger sig nu
>dkn man bokstavligen har 0 exekutiv funktion
>>
>>53606773
what are u referring to bubs
>>
File: 1447601215574.png (2 MB, 1194x672) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447601215574.png
2 MB, 1194x672
Tenta om 1 timme och 34 minuter. Önska mig lycka till!
>>
Jag önskar att jag hade vänner som faktiskt gillade spel. En kompis gav upp på ett spel efter 20 minuter eftersom att han tyckte det var för mycket text. En annan behövde konstant min hjälp för att fatta vart questen var i Fallout 4.
>>
någon som råkar sitta på en träffbild llr
behöver för vetenskapliga syften
>>
>>53607481
Har hur många träffbilder som helst mann1.
>>
>>53607570
brevarå
>>
>>53607588
Vad ska du göra med dem?
>>
Grrrrrooooood morgon!
>dkn helt okej dygnsrytm
>>
>>53608226
>helt okej dygnsrytm
Hur?
>>
Where in Sweden can I most likely find a girl like this? please be truthful and not troll like "in mohammeds house"

thanks
>>
>>53608274
Håll dig vaken tills du borde sova, det är så enkelt
>>
>>53608274
vände och vred på den så mycket att den ordnade sig själv favä
>>
>>53608331
finland border
>>
File: Gga.jpg (163 KB, 1080x1338) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Gga.jpg
163 KB, 1080x1338
Inom denna världens gränser mår jag inte riktigt bra
Jag lever enligt lagarna av en pistol och en kniv
Min själ kan inte tämjas, jag lever bara för att dö
Jag lever ensam i livets utmarker
>>
>>53608331
Wearing a hijab at the local mosque
>>
Om man har ett autogiro uppsatt för bredbandet, gör det något om man betalar fakturan manuellt i förtid? Kommer autogirot fortfarande dra pengar även om jag redan betalat?
>>
File: godmorgon.jpg (62 KB, 699x679) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
godmorgon.jpg
62 KB, 699x679
God morgon alla vackra.
>>
>>53608544
Varför är hon så ledsen favä?
>>
Varför lyssnar de flesta svenskar på bög musik?

Speciellt södra Sverige, fullt med bögar.

Kan ni ge er tack? ni skämmer ut oss.

Lyssna på Hård rock eller nå, men ge fan i att leka wiggers eller lyssna på Justin eller nya gay hits.

t. blatte
>>
>>53608580
Jag vet faktiskt inte, tror du att det kan ha att göra med vem som betraktar bilden och från vilket håll man observerar den ifrån? Ungefär som Mona Lisas leende.
>>
>>53608544
>Dkn när man som asiat aldrig kommer hitta en asiatisk flickvän i Sverige

Kunde vi inte importerat lite söta asiater istället för alla dessa muslimer
>>
>>53608632
Varför sover hon med hörsnäckor i öroner?
>>
>>53608638
Ja varför inte, mer sötpajer tack. Synd att inget asiatiskt land har det kärvt så det finns asylskäl ens en gång.
>>
>>53608655
Tror inte hon sover, hon ligger väl bara på rygg.
>>
>>53608638
>Kunde vi inte importerat lite söta asiater istället för alla dessa muslimer

t. Lars, 48 år, Göteborg.
>>
>>53608688
Antog att hon precis vaknat eftersom du alltid brevar "God morgon" samtidigt som den bilden.

Men du har nog rätt. Varför är hon så svettig då?
>>
>>53608664
Nord Korea verkar ju ha det så, synd att de inte kan ta sig ut bara, sen skulle de väl inte ta sig hela vägen hit för att leva på välfärd.
>>
>>53608723
>Varför är hon så svettig då?
Där sätter nog bara fantasin gränserna. Det ser ut som hon blivit lite solbränd och är på en resa till någon varm plats alternativt just har kommit hem från ett jobbigt träningspass och kollapsat på sängen. Vad tror du? Sen finns det säkert folk med bättre fantasi än jag.
>>
>>53608638
Muslimer är ingen ras och vi importerar tillräckligt med asiater i form av afghaner och liknande pack.
>>
>>53608763
Hmm.
>>
>>53608771
Jag sa aldrig att de var en ras, sen är det väl ändå bara i storbritannien man kallar folk från mellanöstern för asiater?
>>
>>53607394
Lycka till broder. Må det ursvenska barbariet vara med dig.
>>
>>53608845
Det finns östasiater som är muslimer. Är de okej?
>>
>>53608880
Men finns asylskäl?
>>
>>53608880
Kanske, får väl rätta med att jag borde skrivit folk från mellanöstern istället för för muslimer eftersom det var det jag syftade på.
>>
Indonesia är väl världens mest folkrikaste land när det kommer till muslimer.
>>
>>53608694
t. Hassan, 14 år, fodt i 1973.
>>
>>53608913
Finns det asylskäl för "syrier" som "flyr" runt halva planeten för att få välfärd?
>>
>>53608973
Ja det gör det.

>>53608954
Skulle du en söt indones?
>>
>>53608971
Fan du är vass så här på morgonen, satte nästan mitt kaffe i halsen på ett bildligt sätt.
>>
File: 1452777570077.png (748 KB, 720x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452777570077.png
748 KB, 720x1280
>>53608638
Du?
>>
>>53608987
Skulle definitivt en rispaj från Indonesien, funderar på en resa dit eftersom jag har hört att de är rätt kåta för biggu howaito dikku
>>
För er som efterfrågade klipped med en ung Stefan Jacobsson i går .
https://www.youtube.com/watch?v=ZdIoUPfDlCc
>>
>>53609008
T-tack
>>
>>53609062
Nu låter du lite för äckelgubbig, kan vi inte hålla det på en högre nivå?
>>
Breva rispajer.
>>
>>53609078
Inte anon men jag tyckte också det var väldigt klyftigt. Tack själv favä.
>>
>>53609091
Svensk tradition att knulla rispajer favä
>>
File: 14042042021.jpg (6 KB, 262x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14042042021.jpg
6 KB, 262x200
>>53609124
>>53609008
sweddit snälla gå
>>
>>53609160
Inte reddit, bara mysmorgon.
>>
>>53609160
Äsch bara för att du aldrig skriver något roligt i tråden.
>>
File: huvvaligen.jpg (73 KB, 596x684) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
huvvaligen.jpg
73 KB, 596x684
Så går det när man letar efter indonesiska sötpajer, man blir upprörd.
>>
>>53608954
>Indonesia
>Sverigetråden

Prata svenska människa.
>>
>>53609249
Jag förstår inte ens poängen.
>>
>>53609309
>språkcucken
>>
>>53609322
Verkar som att Indonesien är helt besatt med att testa om man är oskuld eller inte, det gäller inte bara det militära.
>>
>>53609017
Kanske
>>
>>53609376
Ett friskt land alltså.
>>
>>53609408
Kan man ju kanske tycka om det faktiskt fanns ett sätt att fastställa om en kvinna har haft sex eller inte.
>>
Fryser kuken av mig ladds
>>
File: 1369226002339.gif (3 MB, 317x238) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1369226002339.gif
3 MB, 317x238
>>53599593
>kall, hård sten som gör ont att luta sig emot mer än 5 minuter
>fästingar som ger en obotliga sjukdomar och myggor som surrar i öronen
>svidande rök i ögonen och gnistor som bränner hål i kläderna

Inget mys med den där bilden, ojsvä.
>>
>>53609424
Är mödomshinnan där så är det väl fastställt, men avsaknaden av en säger inte mycket.
>>
>>53609438
>>>/brit/
>>
>>53609469
Nej, det är en felaktighet att en mödomshinna bevisar att någon inte haft samlag.
>>
>>53609469
>men avsaknaden av en säger inte mycket.
Skitsnack.

>>53609579
Jävla idiot. Den har använts i tusentals år i ALLA kulturer för att bevisa det.

Du har blivit hjärntvättad av feministerna.
>>
File: 1451671097950.png (1 MB, 662x1006) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451671097950.png
1 MB, 662x1006
>>53609502
Har dig
>>
>>53609579
Tror väl att den hade gått sönder efter samlag så, jo, att de har en mödomshinna säger väl en del i de flesta fall.
>>
>>53609673
Kallt ute.
>>
>>53609668
>>53609682
Ni får tro som ni vill, det är vetenskapligt bevisat och kulturellt betingat som ni beskriver det.
>>
>det här är något som kan gå sönder bara sådär hurr durr

https://i.imgur.com/KJpex8d.jpg

Sluta vara naiva får som sväljer allt ni hör bara för att det kommer från någon ni betraktar som en auktoritet.
>>
>>53609731
Förstår inte vilken sida du argumenterar för.
>>
>>53609770
>>53609668
>>
>>53609728
>jomfruhinnen er kulturelt betinget
På samme måte som hender er kulturelt betinget?
>>
File: hymen.jpg (116 KB, 724x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hymen.jpg
116 KB, 724x1024
>>53609731
Ja, det finns ju flera typer av slidkranser vissa som du kan se skulle inte påverkas utav samlag eller är redan rätt "trasiga".
>>
File: 1452560918662.jpg (19 KB, 306x306) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452560918662.jpg
19 KB, 306x306
>>53609823
>slidkranser
>>
>>53609808
Sambandet mellan samlag och mödomshinna är total vidskepelse.
>>
>>53609823
>"normal hymen"

Tack för att du bevisar dig själv fel din jävla stockholmsbög.
>>
File: 1451064157233.jpg (11 KB, 258x195) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451064157233.jpg
11 KB, 258x195
>>53609731
>https://i.imgur.com/KJpex8d.jpg
förstår varför folk blir bögar
>>
>>53609682
>>53609668
>>53609579
Jag sitter och läser nu och tydligen är det mer en "krans" än en hinna enligt RFSU.
Det jobbiga är att de på samma sida skriver hur termen "oskuld" är problematisk och nämner religion samt att det främst betecknar en "heterosexuell syn på sex" eftersom "sex kan ju vara så mycket mer än penetrerande samlag mellan man och kvinna".

Kommer dock ihåg att min biologilärarinna i gymnasiet hade en omgång på det här och hennes lektion verkar inte helt överrensstämma med RFSUs i alla fall.


>dkn man inte lever i en apolitisk värld utan tolkningar och korrektivism
>>
>>53609850
Det er ikke min erfaring. Det kan jo hende at den blir brutt på noe vis for forste samleie, men det er vel knapt normalen.
>>
>>53609874
kek
>>
>>53609894
>enligt RFSU.
Men för helvete! Läser du ens vad jag skriver? Du blir hjärntvättad av feminister.

Se https://i.imgur.com/KJpex8d.jpg
Det är ingen jävla "krans". Det är ihopväxt hud.
>>
>>53609894
RFSU är feministstyrda dock, skulle inte lita på mycket som de skriver.
>>
>>53609912
Vad dina erfarenheter säger det bryr jag mig inte om, det är allmänt accepterat i läkaryrket att mödomshinnan inte kan berätta en historia om
ägaren är oskuld eller inte.

Det är kul att det som förenar stenåldersmänniskor från Afrika och sverigetrådens brevare är deras syn på kvinnor.
>>
>>53609976
Axel, snälla.
>>
File: RFSU.jpg (258 KB, 1600x1067) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
RFSU.jpg
258 KB, 1600x1067
>>53609894
>enligt RFSU
>>
>>53609976
Och det är allmänt accepterat I ALLA KULTURER I HELA VÄRLDEN att den faktiskt KAN berätta en historia om ägaren är oskuld eller inte.

Jag litar mer på tusentals år av kultur och historia än något modernt feministskit.
>>
>>53609976
Läkarna i Kina, Mellanöstern, Indien och ja, resten av världen verkar inte hålla med.
>>
>>53609976
Du skrev 'total vidskepelse', og det var det jeg reagerte på. Det stemmer jo overhodet ikke, selv om det selvfolgelig ikke er en feilsikker metode.
>>
>>53610025
Skulle ta och borra ett hål i huvudet ditt för att släppa ut det onda för det var också allmänt accepterat.
>>
>>53610071
haha aa

Häng dig Axel.
>>
>>53610071
Det må da kunne gå an å mene at jomfruhinnen ikke er noen myte uten å bli stemplet som en idiot. Hvor jævla trangsynt skal man egentlig være?
>>
>>53610071
>t. har aldrig ens varit i närheten av en kvinna
>>
>>53610125
Men det finns ju folk i tråden som faktiskt påstår att det går att bevisa om en kvinna har haft samlag genom att undersöka hennes mödomshinna.
>>
File: 1452780614237.jpg (434 KB, 1561x3015) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452780614237.jpg
434 KB, 1561x3015
Brukade de inte i medeltiden avboka äktenskap om kvinnan inte blödde vid bröllopsnatten och att typ sängunderlägget med blod på var bevis för hennes oskuld? Om det inte hände rätt ofta, eller i majoriteten av fallen skulle väl inte många kunna gifta sig
>>
>>53610147
Det går i 90% av fallen, ja.
>>
>>53610147
Og du hevder at det er null sammenheng. Da tror jeg faktisk du er lengst unna sannheten, og det med en god margin.
>>
>>53610157
Precis. Det är en modern feminist"sanning" att det inte skulle bevisa något.
>>
>>53610147
Om hon har en är det väl rätt säkert att hon är oskuld? Avsaknaden av en medger ag är inget bevis alls, kunde ha gått sönder på flera sätt
>>
>>53610182
Vad du tror och tycker det spelar ingen roll.
>>
>>53610147
Nja, de säger väl att man i vissa fall kan utesluta det? Inte att "hon har ingen mödomshinna så hon ska stenas".

>>53609469
>>
>>53610199
>kunde ha gått sönder på flera sätt
Nej. Återigen kan du kolla på bilden som länkades.
>>
>>53610157
Dakkas fedorabild är rätt fuktig ändå
>>
>>53610205
Mener du virkelig at det er null sammenheng? Har du blitt lært dette?
>>
>>53610218
Den kan inte gå sönder utan ganska mycket kraft. I vissa fall är den så ihopväxt att det måste opereras.

Om hon inte har ridit drakdildo tills den har gått sönder så finns det inte en chans att hon skulle ha lyckats förstöra den. Hästridning och cykling är inte i närheten av tillräckligt oavsett vad feminazisterna säger.
>>
>>53610205
Axel, snälla. Har inte du arga twitterinlägg att skriva?
>>
File: 1452474325162.png (919 KB, 535x653) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452474325162.png
919 KB, 535x653
>de pratar om kvinnlig fittanatomi kl. 8 på morgonen på en fredag

Detta är varför man kommer tillbaka till tråden
>>
>>53610260
Tampong? Onani?
>>
>>53610285
Varför gnäller du alltid bara? Skriv något intressant själv.
>>
File: 13230110829.jpg (7 KB, 269x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
13230110829.jpg
7 KB, 269x200
>när Date-anon brevar utan snubbel
>>
>>53610306
Jag tyder det som att han gillar det.
>>
>>53610289
>Tampong?
Det går fortfarande att sätta in den utan att förstöra hela mödomshinnan. Undantaget är om den är helt ihopväxt men då går det inte att förstöra den med kuk1 heller.

>Onani?
Bara om hon använder en stor dildo och är tycker det är skönt att få extremt ont.
>>
>>53610342
Jaså? Kan du vara mer precis hur mycket kraft och hur grovt objektet måste vara för att bryta mödomshinnan?
>>
>>53610326
Jaha. Trodde han var ironisk.
>>
>>53610221
Onani?
>>
File: TAKBIR.png (129 KB, 263x244) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
TAKBIR.png
129 KB, 263x244
Stormbögar och muslimer är rätt lika ändå.
>>
>>53610361
Tillräckligt för slita upp ett relativt tjockt lager hud.

>>53610377
Osannolikt.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=gYb9sRLUDyM

HÖR NI FOLKET SJUNGA?
HÖR NI DE AVLÄGSNA TRUMMORNA?
>>
>>53610392
>Tillräckligt för slita upp ett relativt tjockt lager hud.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
>>
>>53610391
Vad får du det ifrån? Jag är inte stormbög bara för att jag inte går på feministlögner som ska rättfärdiga "sexuell frigörelse".
>>
>>53610391
Alla idioter är rätt så lika, de följer sina ideologier religiöst.
>>
>>53610429
Det är nog skälet till varför feminism har blivit en sekt.
>>
>>53610392
Dette er like jo feil som han som benekter tilstedeværelsen av den i det hele. Hvorfor er det bare to ekstreme ytterkanter som skal kunne klare å skrive her?
>>
>>53610459
I Sverigetråden finns bara extremister
>>
>>53610477
HELL SEGER
>>
File: 1452253963310.jpg (109 KB, 768x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452253963310.jpg
109 KB, 768x1024
Snubben som säger att avsaknaden av en mödomshinna är bevis för samlag, och snubben som säger att mödomshinnan har inget med oskulden att göra är lika dumma favä.
>>
>>53610394
Hör endast avlägsna djungeltrummor och morgonbönen.
>>
>>53610448
Exakt varför det är en sekt. Bara för att du tar bort religion så betyder det inte att folk slutar leva religiöst. De behöver bara något att följa.
>>
>>53610392
Berätta mer, kan en tjej ligga med nån smalkukad och ändå passera som oskuld alltså, eftersom det inte duger med annat än en drakdildo för att "spräcka" någon? Måste man ha en monsterlem för att ta en oskuld?
>>
>>53610522
Den enda guden är konsumism och vi ber alla dagligen.
>>
>>53610477
Gjor for en bra lættis tråd i det minste.
>>
Vif hakan ;_;
>>
>>53610536
>Berätta mer, kan en tjej ligga med nån smalkukad och ändå passera som oskuld alltså
Om han är extremt försiktig.
>>
>>53610589
taskigt
>>
File: 1452559078561.jpg (18 KB, 258x245) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452559078561.jpg
18 KB, 258x245
>>53610589
C U C K E D
U
C
K
E
D
>>
File: CUCK V2.png (365 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
CUCK V2.png
365 KB, 500x500
>>53610589
>>
File: 1403457269960.gif (858 KB, 245x165) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1403457269960.gif
858 KB, 245x165
>>53610589
>>
File: 1452380653627.jpg (27 KB, 390x310) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452380653627.jpg
27 KB, 390x310
>>53610589
>>
>>53610610
Så man måste ha en monsterlem för att ta någons oskuld? Ok
>>
>>53610633
>>53610638
Grabbar, de gjorde slut för flera veckor sedan.

Häng med lite.
>>
File: 1449496470054.jpg (198 KB, 640x1136) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449496470054.jpg
198 KB, 640x1136
>>53610589
C U C K
U
C
K

[spoiler]vem vill ha ostpizza av Höstack[/spoiler]
>>
>>53610676
Det beror helt på hur hennes mödomshinna ser ut. Se >>53609731
>>
>>53610589
D-de har väl gjort slut va?
>>
File: 1452297059911.png (276 KB, 444x602) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452297059911.png
276 KB, 444x602
>dkn fortfarande ingen dagashi kashi
>>
>>53610690
>Mfw när
>>
>>53610589
Skriv till henne för några skratt favä
>>
>>53610677
>>53610705
när och varför? har inte sett nåt om det i tråd1
>>
File: 1398931172285.png (483 KB, 600x560) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1398931172285.png
483 KB, 600x560
>>53610677
Dags att swipa höger då :^)

>>53610744
Kan inte skriva om hon inte tycker att jag är snygg nog favä
>>
>>53610717
Det kommer väl på måndag?
>>
>>53610745
Runt jul tror jag, och varför får du fråga Hak1 om ifall han ens vill snacka om det.
>>
>>53610790
Hon blev säkert SVARTAD
>>
File: 1437167743423.jpg (26 KB, 400x396) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437167743423.jpg
26 KB, 400x396
>>53610589
>dkn man ser framför sig hur arkivanon sorterar in den här bilden i sin mapp med en suck
>>
File: 14404020221.png (40 KB, 949x236) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14404020221.png
40 KB, 949x236
>>53610745
Jag hittade den exakta stunden de gjorde slut.
>>
File: 355342342.jpg (197 KB, 694x579) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
355342342.jpg
197 KB, 694x579
>>53610769
Ep 2 raws har ju varit ute i snart 24 timmar eller nått baka
>>
>>53610760
Du är säkert snygg nog kirinoanon, plus så hörde jag från hak1 att hon tar den i rumpan
>>
File: 1358914808912.jpg (573 KB, 1214x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1358914808912.jpg
573 KB, 1214x1080
>>53610863
Jag swipade vänster, vill ju inte bli doxxad.
>>
File: slags.jpg (192 KB, 707x748) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
slags.jpg
192 KB, 707x748
>>53610882
Fegis, ett lätt ligg ju
>>
>>53610882
Gjorde du något med gladkatt? Har inte sett henne på länge.
>>
File: 1350516761989.png (215 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1350516761989.png
215 KB, 500x500
>>53610909
Som att kasta en korv ner en korridor.

>>53610922
Mm, hon hälsar från källaren.
>>
>>53610882
Smart drag favä.
>>