[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/nederdraad/
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 312
Thread images: 43
File: 1452558946862.png (894 KB, 919x719) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452558946862.png
894 KB, 919x719
welkom:
emilyflikker, stan, rova, bourgondier, rodevans, arab, marginaalst, 77iq serenaflikker, ponyflikker, noord-brabant flikker, gaart, antwerpflikker, amsterdam flikker, braziliaanse kat-paler flikker, allebei de jesse’s, cringegalore gast, dildoflikker/anorexia/168, mensen die ontdozingen houden, die gast uit zuid-afrika, robin vos, andere hamsterpalers, sjinese tekenfilm palers, RANDSTAD paler, die ene gast met velzen met de z als achter naam, anoniempje uit baarn, musicalflikker (letterlijk), anon die niet durft te bellen, vluchtelingen, caraflikker en die homo die altijd draden maakt als ik ze wil maken, awoe paler, sinterklaas, engelse miemstudie student, dronken belg die zijn naam niet wil vertellen, bangalijst anoniempje, draadmaakslet, zoetermeer en katwijk anoniempjes, boze belg die naaktfoto’s maakt met zijn hand in zijn reet, takbir, nachtdienst anon, die ene anon die een vrouwenstem na doet en dan masturbeert op zijn eigen stem, bangalijstanon, PK, draadmaakslet, sinterklaas naamflikker, K naamflikker, zal ik een iphone kopen anon, anon uit polen


niet welkom:
hun, limburgers
>>
File: Serena Dawn dress.png (207 KB, 542x1047) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Serena Dawn dress.png
207 KB, 542x1047
Lang haar Serena beste Serena.
>>
tweede voor

0255
2
5
5
>>
>>53594800
draadmaakslet staat er twee keer in
>>
>>53594800
waarom is mijn vriendje niet welkom? :(
>>
>>53594923
ik sta er vier keer in oetz
>>
>>53594989
ik ook oetz
>>
>>53594800
>niet welkom: hun, limburgers

liever geen hen en brabelgen
>>
File: meme.jpg (27 KB, 984x691) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
meme.jpg
27 KB, 984x691
De welkom lijst ik kanker lang en niemand herkent deze irrelevante gasten,

Deze zijn de enigste die ik ken oetz.
>77iq, dildoflikker/anorexia/168, musicalflikker, de 500 waifu/sjinese tekenfilm flikkers en een paar struikelflikkers
>>
File: goofie.jpg (4 KB, 165x157) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
goofie.jpg
4 KB, 165x157
>>53594800
Tering zeg, die lijst word steeds langer.
>mgw maar 20% van de lijst mij bekent voor komt.
>>
>>53595042
>hij kent rova niet
nieuwflikkers buiten
>>
>>53595042
Nieuwflikker a.u.b
>>
>>53595112
>bekent

sommige zijn van de irc/instasync oetz
>>
Eerlijk jongens, hoeveel uur per dag palen jullie op /nederdraad/?

Hebben jullie geen werk, school of projecten/huiswerk wellicht?
>>
>>53595042
Rodevans
Arab
Jesse
Ontdozingen
miemstudie
Boze belg
Takbir

Ik moet meer tijd hier verspillen blijkbaar
>>
>>53595163
Er is altijd tijd om te schijtpalen
>>
>>53595163
ruim 12
>>
File: background[1].jpg (50 KB, 1024x491) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
background[1].jpg
50 KB, 1024x491
Nog anoniempjes uit Loosdrecht hier?
>>
>>53595042
>enigste

Limburgers niet welkom
>>
>>53595195
Boze Belg=Takbir
>>
>>53595244
oud of nieuw Loosdrecht?
>>
>>53595112
>>53595151
maar palen hier wel godverdomme
>>
>>53595163
ik gluur de hele dag door, maar het is alleen 's avonds dat ik echt actief loop te kakpalen
>>
>>53595134
>>53595135
Je snapt me toch wel kankermongool.

Ik ga niet de hele lijst analyseren om iedereen op te noemen. Vandaar de

>de 500 waifu/sjinese tekenfilm flikkers en een paar struikelflikkers

Je kan ze toch allemaal generaliseren.
>>
>>53595288
Arabier en Takbir door elkaar gehaalt, mijn fout oetz :^)
>>
>>53595163
gaat je niks aan oetz
>>
>>53595244
Nieuwe vlag voor extra vlaggen?
https://en.wikipedia.org/wiki/Wijdemeren#/media/File:Wijdemeren_vlag.svg
>>
Dubbels en zelfmoord
>>
>>53595423
Leef lang en gelukkig
>>
>>53595288
In praktijk zijn er twee Boze Belgen, al is het maar omdat jullie ons niet uit elkaar kunnen houden
>>
>>53595423
je was er bijna
>>
File: 1444819725317.jpg (1 MB, 5000x5000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444819725317.jpg
1 MB, 5000x5000
>>53595382
plaatje gerelateerd

>>53594971
hij staat er nu in oetz
>>
>>53595163
>dvw tentamen morgen maar kan niet stoppen met schijtpalen
>>
>>53595163
>Eerlijk jongens, hoeveel uur per dag palen jullie op /nederdraad/?
Staat 24/7 open.
>Hebben jullie geen werk, school of projecten/huiswerk wellicht?
Geen verplichtingen, het is lastig de dag vol te maken.
>>
>Dgw ik vanaf nu voor alle bachelor vakken een 7.6 moet halen om met een 7 gemiddeld te eindigen.

Kutzooi

Iemand tips om dit te halen?
>>
>>53594800
Dutch bros, how can I move to the netherlands and get a house in front of a canal and a qt dutch giant gf? I am going to college for a business degree but if work is plenty I would skip that step in a heartbeat.
>>
>>53595522
Zet 4kanaal in je hosts file zodat je er niet bij kan
>>
>>53595522
Je hebt dubbels, pleeg zelfmoord
>>
>>53595563
stoppen met schijtpalen werkt goed
>>
>>53595570
Not helping you, I rather not have your kind in this country.
>>
>>53595563
Waarom zou je dat willen?
>>
Hoe genees je autisme?
>>
>>53595563
Studeren
>>
>>53595622
Stoppen met schijtpalen
>>
>>53595337
>>Je kan ze toch allemaal generaliseren.
mijn vriendje is heel speciaal en valt niet te generaliseren :3
>>
>>53595606
Kankerracist
>>
>>53595570
>house in front of a canal
triljoenair zijn
>>
>>53595465
ik vind die vlag wel mooi
lekker duidelijk

'gemeente' mocht wel in comic sans (RANDSTAD)
>>
>>53595522
>dvw tentamen vandaag maar kan niet stoppen met schijtpalen
Ik deel je pijn
>>
>>53595672
Wie is je vriendje dan?

Dildoanon?
>>
>>53595728
Nee, rova :3c
>>
>>53595576
Wat is daar het nut van?
Als je heel graag wilt schijtpalen kom je toch wel hier terecht.
>>
>>53595382
Nee, ik wil niet herkent worden!
>>
File: miem13.jpg (11 KB, 367x202) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
miem13.jpg
11 KB, 367x202
>>53595712
>het is nu al morgen
>>
Wat een gekakpaal weer hier. Kan ook niks nuttigs zien als ik mijn tijd verdrijf hier, valt me tegen van jullie
>>
>>53595770
Je komt niet op 4kanaal. Als ik bezig ben met werk en me verveel typ ik automatisch "b" in en kom ik hier terecht.
En dan krijg ik een foutmelding dat ik er niet in kan, dus werk ik verder.
>>
>>53595606
And what would be my kind?
>>
>>53595338
welke miemstudie doe jij
>>
>>53595846
Anything non-white.
>>
File: fmsu.jpg (19 KB, 217x320) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fmsu.jpg
19 KB, 217x320
>>53595782
>verneuk het maar gewoon

https://www.youtube.com/watch?v=6Wq-ku3AwTA
>>
>>53595892
Got it. Do you also walk past turks and think they are scum but doesn't even make a bad face for being too scared?
>>
>>53595465
>hij staat er nu in oetz
Dankje :3
>>
https://www.youtube.com/watch?v=CbxsJ7BFNb0
wat maken trannies toch ook stoere muziek oetz
>>
>>53596080
>luister 10 seconde
>uit
>terug naar Taylor Swift
>>
>>53595676

Brazilië is niet een race. Ik kon wit zijn
>>
>>53596153
jij zou het ook niet begrijpen cis-tuig
>>
>>53595977
Acting hostile against them when alone would be a mistake, but I gladly see whites organize themselves to clean up their country and make it a homogeneous white utopia again.
>>
>>53596186
Jullie apen kunnen anders wel heel hard rennen
>>
wie hier /tweedenachtdoorhalen/
>>
>>53595607
7 gemiddeld voor bachelor schijnt wel redelijk oké te zijn als je later een baan wil.
>>
>>53596186
Brazilians are welcome tb.h familia. Especially the women
>>
>>53596204
So you come here to complain instead. Drink a cup of milk and relax a bit. I will also not go there to be on welfare, only if I can get a job.
>>
>>53595315

Ghetto nieuw natuurlijk
>>
>>53596376
>hij denkt dat je gemiddelde ertoe doet
10+ jaar werkervaring of je gaat n callcenter in
>>
>>53596376

Implicerend dat er ook maar iemand is die naar je cijferlijst gaat kijken als je een studie doet doe ook maar enigszins niet op een miem-studie lijkt. Als er al eisen worden gesteld is dat 9 van de 10 keer aan zaken buiten je opleiding zoals het hebben gehad van je eigen bedrijfje, voorzitter zijn van een of andere vereniging etc.
>>
Jongens hoe houden pornosterren het zo lang vol? Zo'n gemiddeld brazzers filmpje duurt 30 to 50 minuten.
Ik ben na 10 minuten al zat
>>
>>53596455
I would still dislike it if you pollute the gene pool even when you were a doctor. You're in no position to complain about me, you're the guest here that should not even be here.
>>
wie /rugkraakvideos/ hier?

https://www.youtube.com/watch?v=GpohzOLBN-w
>>
>>53596592
Hmmm misschien toch maar wat doen dan.
>>
>>53596624
:^) alsof jouw genen meesterras zijn

je hebt je hele genenpoel al verneukt door een autist te zijn die op 4kanaal paalt
>>
>>53596376

Vrijwel niemand kijkt naar cijferlijsten, als je eenmaal een jaar werkervaring hebt kan je cijferlijst sowieso bij het oud papier. Als je baan afhangt van concurrentie met cijferlijsten van andere mensen heb je niet de goede opleiding gekozen.
>>
>>53596619
Snap het ook niet oetz
Brazzers is trouwens wel schijt
>>
>>53596619
paal brassers account oetz
>>
File: 1446065286712.jpg (41 KB, 400x323) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446065286712.jpg
41 KB, 400x323
>>53596648
Zit je te jossen op deze filmpjes of haal je er iets anders uit?

Ik snap het nut niet.
>>
>>53596619
Daarom is het werk, he.
Een van de lastigste banen is het anker (de onderste) zijn bij een DP,
dan krijg je nauwelijks stimulatie omdat je voornamelijk stil ligt, hopend dat het er niet uit floept.
>>
>>53596694
>Hmmm misschien toch maar wat doen dan

Met deze houding ben je simpelweg niet geschikt voor de baantjes waarbij die dingen worden vereist. Ze zijn daar gewoon op zoek naar een bepaald type persoon en als jij nu een houding hebt van 'Hmmm misschien toch maar wat doen dan' ga jij daar echt niet op de juiste plek zijn. Bespaar jezelf de moeite en zet in op dingen die je toch al leuk vond. Hoeft geen enkele invloed te hebben over je salaris etc verderop in je carrière.
>>
>>53596757
>dvw werkend account voor Brazzers en Batsbroeders en enkele anderen
>>
File: ay3lVvW.jpg (204 KB, 1080x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ay3lVvW.jpg
204 KB, 1080x1080
>>53596847
paal aub plies
>>
>>53596354
ik hoop van niet. Ik heb gisteren 10+ uur geleerd, vandaag wil ik voor 2 uur nog naar bed kunnen gaan
>>
>>53596845
Je bedoelt bloedfanetieke mensen?
>>
>>53596899
Nee :^)
>>
>>53596919
pk, komt er een randstad vlag?
>>
amai, het sneeuwt
>>
>>53596845
>>53596964
PS, hoe weet je dit?
>>
>>53596994
randstad heeft geen vlag
>>
>>53596624

ok oranje , hebben een goede nacht en verzorgen van uw kinderen is nederlands Zij zijn de toekomst :)
>>
>>53596845
>dvw lui
>dvw niet gemotiveerd

Benieuwd waar ik later beland.
>>
Wie /den haag/ hier
>>
amai
>>
>>53596757
Er was een bepaald truukje dat je kon doen op Google search en allemaal recentelijke premium accounts te zien zag. Ik weet niet meer hoe.

of anders: http://brazzers-hd.com/ , bevat gewoon de meeste brazzer filmpjes

Ik torrent ze gewoon oetz
>>
>>53597204
Ik ken het gevoel, heb ook nooit echt geweten wat ik later zou willen worden.
Dan, na de middelbare school beland je in een gat, je moet zelfstandig worden maar je hebt geen idee wat je nou eigenlijk moet doen.

Tenminste, zo ging het bij mij.
>>
>>53597204
Hier
>>
File: 1452462989258.png (21 KB, 560x420) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452462989258.png
21 KB, 560x420
>>53597300
>randstad
>>
>>53597303
bijna
>>
>>53597204
Gewoon opgeven, neem een mbo niveau baan en een sociale bijstand woning en leef je leven
>>
>>53597390
Dat klopt
>>
>>53597366
En nu ben je premier van Nederland?
>>
>>53597390
M-maar ik ben blank
>>
>>53597366
Ik heb soms ook het gevoel dat ik achterblijf bij leeftijdsgenoten.
Iedereen is zo bezig met hun leven en ik poot een beetje aan bij mijn studie en verdoe een groot deel van mijn vrije tijd op internet.

Kent iemand dit gevoel?
>>
>>53597502
Wij allemaal broeder, wij allemaal.

Woon je thuis?
>>
>>53594800
>niet welkom
Klootzakken, en ik maar kaartjes sturen.
>>
>>53597502
zowat iedereen kent dat gevoel
gewoon lekker je eigen ding doen
>>
>>53597575
ben je limburger dan
>>
>>53597557
Ja.

>>53597591
Dat is wel waar, maar soms zou ik willen dat ik wat actiever was.
>>
>>53597632
Nee, gelukkig niet, maar er staat nergens 'peru' of 'zuid-amerika' in de OP bij welkom.
>>
S N E E U W
N
E
E
U
W
>>
>>53597696
>maar soms zou ik willen dat ik wat actiever was.

Idem

Leer je overigens nog wat op het internet of doe je echt alleen maar nutteloze dingen.
>>
>>53597751
Wat houdt je tegen? Ga heffen.
>>
>>53597751
Ik doe niks nuttigs op internet, nee.
>>
>>53597827
Ik wist gewoon dat er weer iemand zou komen met de hefmiem.
>>
>>53597827
Elliot Rodger was er niets mee.
>>
File: 1386920459353.jpg (36 KB, 600x513) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1386920459353.jpg
36 KB, 600x513
Welterusten oetz :^)
>dvw prent met Nederlandse vlag kwijt
>>
>>53597991
>dvw zin om te leven kwijt
>>
Heeft iemand Stoffels als hun achternaam?
Het is achternaam van mijn oma , maar ik kan niet Stoffels vinden overal , behalve voor Nederlanders. (sorry voor het gebruik van google translate)
>>
>>53598123
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hendrickje_Stoffels
>>
>>53598123
Het klinkt Nederlands met een tintje Duits.
>>
>>53598123
ken alleen een belg met stoffel als voornaam
>>
>>53598260
zo ken ik er ook een
>>
>>53598171

Is het gewoon een nederlandse naam of is het duits , want ze zegt dat haar familie is uit duitsland
>>
File: out.png (68 KB, 884x906) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
out.png
68 KB, 884x906
>>53598123
niet welkom dus
>>
>>53598291
ik meen het https://en.wikipedia.org/wiki/Stoffel_Vandoorne
>>
File: hqdefault.jpg (8 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hqdefault.jpg
8 KB, 480x360
>>53598171
>Hendrickje werd geboren als dochter vansergeantStoffel Stoffelse en Mechteld Lamberts
>Stoffel stoffelse

Bovenste koek
>>
>>53598329
ik ook

http://www.diagonalthoughts.com/?page_id=71
>>
>dvw je alleen maar studeert omdat het kan/moet
>dvw je je anders schuldig voelt tegenover je ouders omdat je familie kankerarm en plebs is, en jij dus de enige bent die de eer kan redden
>dvw je hierdoor ook geen zelfmoord kan plegen omdat je ouders zo ongelofelijk veel in jou hebben geïnvesteerd
>dvw je niet wil eindigen als een mislukkeling, maar toch diep van binnen weet dat het met jou niet goed gaat komen
>dvw je de hoge verwachtingen van iedereen nooit kan waarmaken
>dvw je niet voor jezelf leeft, maar voor anderen
>dvw ik deze last niet wil en kan dragen
/blog
>>
>>53598692
ikdv

serieus aan het sneeuwen in 3000 nu
>>
dutch looks like a racist impersonation of an african language
>>
>>53598692
Ikdv, er is hoop anon: op een gegeven moment zijn je ouders dood en ben je vrij
>>
>>53598805
jij ook oetz
>>
>>53598692
Heilige poep, ben jij mij?
>>
hoe oud is /int/ eigenlijk?
>>
>>53598830
Dis is letterlijk en onironisch mijn plan voor later oetz
Niet stelen.
>>
>>53598903
26, begin een ouwe lul te worden
Gelukkig zie ik er jong uit
>>
>>53599144
koek ik bedoelde het bord
>>
>>53598692
>dvw je je anders schuldig voelt tegenover je ouders
Ze hebben jou in het leven gehaald, dus dan moeten ze geen verwachtingen hebben. Je heb geen verantwoording naar mensen die je onvrijwillig in je leven heb.
>>
>dvw eindelijk sneeuw
>dvw te oud om er in te spelen
verschrikkelijke voel
>>
>>53599202
gewoon doen
>>
>>53598805
Dutch may be germanic, but many words just look like they just made their own thing
>>
>>53599228
zelfs moest ik proberen, veel zal er waarschijnlijk toch niet aan zijn, en na 5-10 minuten zit ik wellicht weer achter mijn pc
>>
>>53599202
Waarom zou je het niet doen?
Te oud hoe, waarom zou je het niet meer doen als je wat ouder bent?
>>
>>53599329
hoe de neuk kan je als volwassene in de sneeuw spelen en er plezier aan beleven?
ik zou het graag zijn, maar helaas ben ik geen naïef kutkind meer
>>
>>53599386
>ik zou het graag zijn, maar helaas ben ik geen naïef kutkind meer
Je klinkt nu meer als een naive kutpuber, idd
>>
>>53599433
naïef kutkind was niet slecht bedoeld he
>>
>>53599386
>hij haalt geen plezier uit het maken van een enorme sneeuwman
Alcht uzelf
>>
>>53599474
Naive kutpuber wel, ik had er alleen 'onterecht cynisch' aan toe moeten voegen.
>>
>>53599386
denk dat u kinderen moet krijgen oetz
>>
File: 1446909030195.jpg (5 KB, 170x208) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446909030195.jpg
5 KB, 170x208
>dvw ik nog 3 uur met mijn vingers moet draaien voordat ik naar huis kan
>>
>>53599820
Waar werk je dan
>>
>>53599545
allez dan
>>
>>53599196
Mijn ouders hebben mij niet alleen het leven gegeven, ze hebben ook voor mij gezorgd, opdat ik later zelfstandig, verstandig en gelukkig zou worden. Daardoor voel ik me verplicht om die "doelen" voor hen waar te maken, ik wil dat al die moeite dat aan mij is besteed niet nutteloos was geweest. Het zijn dus niet de verplichtingen tegenover hen die ik waar moet maken, maar de verplichtingen tegenover mijzelf vóór hen.
Voor elk normaal denkend mens zou dit vanzelfsprekend moeten zijn oetz
>>
>>53600048
welke?
>>
>>53600091
Dat ging niet goed, was veelste laat omdat ik er niet op lette.
>>
File: 1441502689774.jpg (28 KB, 499x499) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441502689774.jpg
28 KB, 499x499
>>53599966
>99966
Full house
>>
>>53600163
RANDSTAD
>>
File: 99.jpg (21 KB, 465x140) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
99.jpg
21 KB, 465x140
>>53600048
77 iq aub
>>
>>53599966
Ja ze moesten wel voor je zorgen, je kan niet zomaar weglopen als kind. Onvrijwillig is het dus.
>>
>>53595676
Kankercukold
>>
>>53600555
>>53599966

Oetz, 2 keer full house
>>
R E G E N
E
G
E
N
>>
File: 1386542701850.jpg (61 KB, 350x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1386542701850.jpg
61 KB, 350x250
>Volgende week afrijden voor de motor
>Temp rond vriespunt + regen

Mooi kut zo
>>
>>53600603
Is er iets mis met mensen die ongevraagd voor je zorgen?
Volgens mij snap je het concept "ouders" gewoon niet, wat ik wel begrijp aangezien >le zware 77 IQ verleden

Dus ja, voor het kind is het onvrijwillig, maar voor het overgrote deel van de ouders geldt dat ze het doen voor JOUW bestwil.
>>
hoe abnormaal is groene sperma?
>>
>>53601463
Paal foto (evt. met piemel)
>>
>>53601555
al opgeruimd. Niet helemaal groen natuurlijk, maar scheen toch een soort van lichtgroene schijn te hebben, of misschien kwam het door de ondergrond, maar geen idee, was gewoon een wit karton
>>
>>53601615
ge hebt teelbalkanker
gaat zo rap mogelijk naar een dokter
>>
>>53601615
kom je vaker klaar op een wit karton
>>
>>53602341
Voorlopig niet, maar was het wel aan het overwegen, in zo'n map
>>
>>53602372
rare fetish oetz
>>
kookplaat stuk, kkzooi
>>
Is het raar dat ik een soort van fetish heb voor zwarte mannen?
komt probs omdat mijn eerste vriendje een somalier was...
>>
mag jullie niet
>>
>>53603321

we zijn alles wat je hebt
>>
wie /kkrgezelligsharktankkijken/ ?
>>
>>53603509
>belgen die kanker zeggen
constanza.jpg
>>
wat de neuk, eerst sneeuw, dan vrij veel regen, nu weer immens veel sneeuw, voorafgegaan door één enkele doch grote bliksemschicht/donderknal
>>
>>53602372
>Voorlopig
>Forelǿpig

>overwegen
>overveie

wew
>>
>>53603934
Ja, ik ben ook altijd verheugd te zien hoeveel woorden en zinnen ik herken en versta, bij het lezen (of horen) van Scandinavische talen.
>>
>22.00 slapen
>03.00 wakker, val niet meer in slaap

wiew
i
e
w
>>
als er om 4 uur 's nachts struikels palen ga ik maar beter slapen
>>
File: DSC_0016.jpg (2 MB, 3840x2160) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DSC_0016.jpg
2 MB, 3840x2160
Waarom ruikt dit spul zo lekker
>>
https://youtube.com/watch?v=kRGfgjkUcqg
>>
https://www.youtube.com/watch?v=Sui36-RJHxk

>tfw no dancer dutch gf

life isn't fair
>>
>>53605325
Holy shit, that was a fucking awful choreography
>>
>>53605428

wat

r u homo
>>
>>53605792

>everybody out of sync
>not done in one go
>shitty dance moves

trashed
>>
>>53599842
Fabriek :^)
>>
>>53595042
Your fucking language is cancer. It's like a 14 year old boy frantically screaming for help while he is getting assraped behind an alley.
>>
>>53608620
*le xD *le phanny meme XD haha *le bantre mate
>>
goedemorgen oetz
>>
>>53611139
goedemorgen anoniempje :3
>>
>>53608620
>t. Albert Chang

>>53611139
>>53611688
Mogguh heren
>>
>>53595163
Tijdens de pauzes oetz desu
>>
Waarom zijn negers zo racistisch?
>>
Why doesn't Netherlands have this?
>>
>>53611707
lekker geslapen generaal bad-aap?
>>53612407
>omfgHowDoesNatureWork.jpg
>>
>>53612437
I don't know. Is it genetics?
>>
>>53612467
flikker OP AUB
>>
>>53612467
Gerapporteerd aan de AIVD.
>>
File: 1388681558485s.jpg (2 KB, 125x125) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1388681558485s.jpg
2 KB, 125x125
Binnen een uurtje naar Almere.

HALLO WAAR ZIJN DE KOFFIESHOPS
>>
File: image.jpg (2 MB, 3264x2448) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
2 MB, 3264x2448
>Bertjuh is niet welkom.

M-mijn gevoelens ;-;

Reet mijn ontbijt jongens
>>
>>53612728
Gatfer/10
>>
>>53612718
waarom.jpg
>>
>>53613303
Ik ga naar de eemhof.
>>
>>53612480
>>53612480
ohmy god how stupid are you?
>>
>>53613336
Je gaat eindelijk naar een psychiatrische inrichting?
>>
>>53613388
Ik wil vooral de Almeerse stadscultuur ontdekken.

:^)
>>
KANKER
A
N
K
E
R
>>
Wekelijkse herinnering dat ik jullie haat met passie.

Einde mededeling.
>>
0 7 2
7
2
>>
>>53613356
I ate fjords for breakfast, so I can't think straight. Are you saying that genetics are not the cause of your flat landscape? I mean, can you think of a better reason? I mean, we have blue eyes here in Norway, and then we have blue fjords, it can't be an accident.
>>
>>53613750
>Norwegians
>white
>>
Weer een dag vol ellende en teleurstelling tegemoet in een maatschappij waar je niet inpast

>dvw geen normaaltje
>>
File: image.jpg (14 KB, 329x329) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
14 KB, 329x329
En het regent WEER godverdomme elke kankerdag regent het als ik weg moet
>>
File: eyes-and-hair.png (1 MB, 1226x1434) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
eyes-and-hair.png
1 MB, 1226x1434
>>53613780
I should think more so than Netherlands.
>>
File: 87544346867.gif (607 KB, 192x144) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
87544346867.gif
607 KB, 192x144
>>53613886
did /pol/ gave you that list?
>>
>dvw geen Pesky om me in mijn kontje te neuken
>>
>>53613950
>dvw halsband vosje brave jongen
>>
>>53613927
No, /int/ did.

Do you ever climb up on one of your local tops and lie there enjoying the comfy scenery?
>>
>>53613886
I know for a fact we have more blue eyes and less blonde people than that
>>
>>53614044
Mountains are a meme
>>
File: 142326432324.png (203 KB, 740x719) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
142326432324.png
203 KB, 740x719
>>53613617
En wat is jouw verhaal waarom je ze haat?
>>53613424
Zonde van je geld om hier heen te komen.
>>
Goeiemorgen jongens
>>
>>53614430
Ik haat je oetz

>>53614651
Het is een kanker dag oetz
>>
>>53612728
>Te veel witte bonen.
>Tomaat
8/10
>>
>>53614672
amai zit je tampon scheef soms
>>
>>53614672
nou zeg meneer Aart dat is niet aardig
>>
>>53614763
Niks mis met tomaat, vriend.
>>
>>53613950
>dvw wel super lief en schattig knuffelottertje om mij in mijn strakke vossenjongenskutje te yiffen terwijl hij aan mijn halsbandje trekt en mij een brave jongen noemt
>>
>>53614794
ja
>>
>>53614911
dat klinkt best wel gay oetz
>>
>>53612728
>champignons
>witte bonen in tomatensaus
-2/10
>>
>>53614980
hihi :3
>>
Ik ben eindelijk wakker.
>>
>>53615042
Hier is je ontbijt.

*komt klaar op je gezicht*

flikker
>>
File: 1452161139065.png (836 KB, 820x633) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452161139065.png
836 KB, 820x633
koop olie
>>
>>53615080
dat is het lekkerste ontbijt oetz
>>
>>53615143
Waarom
>>
>>53615294
daarom
>>
File: nooitmeer.jpg (26 KB, 500x366) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nooitmeer.jpg
26 KB, 500x366
Mama ooo-
Ik wil niet sterven
Soms zou ik willen dat ik helemaal niet geboren was

https://www.youtube.com/watch?v=6Wq-ku3AwTA
>>
>>53615335
aansteller
>>
File: olie.png (19 KB, 463x532) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
olie.png
19 KB, 463x532
>>53615294
>>
>>53615382
m-maar wat als de prijs alleen maar blijft dalen
>>
>>53615335
Ik zie het ook niet meer zitten.
>>
>>53615382
heb geen plek voor die vaten oetz
>>
>>53615403
Dan kon je evengoed je geld in het wc gooien.
>>
>>53615403
Dan vallen de arabische olielanden
>>
> welkom:
emilyflikker, stan, rova, bourgondier, rodevans, arab, marginaalst, 77iq serenaflikker, ponyflikker, noord-brabant flikker, gaart, antwerpflikker, amsterdam flikker, braziliaanse kat-paler flikker, allebei de jesse’s, cringegalore gast, dildoflikker/anorexia/168, mensen die ontdozingen houden, die gast uit zuid-afrika, robin vos, andere hamsterpalers, sjinese tekenfilm palers, RANDSTAD paler, die ene gast met velzen met de z als achter naam, anoniempje uit baarn, musicalflikker (letterlijk), anon die niet durft te bellen, vluchtelingen, caraflikker en die homo die altijd draden maakt als ik ze wil maken, awoe paler, sinterklaas, engelse miemstudie student, dronken belg die zijn naam niet wil vertellen, bangalijst anoniempje, draadmaakslet, zoetermeer en katwijk anoniempjes, boze belg die naaktfoto’s maakt met zijn hand in zijn reet, takbir, nachtdienst anon, die ene anon die een vrouwenstem na doet en dan masturbeert op zijn eigen stem, bangalijstanon, PK, draadmaakslet, sinterklaas naamflikker, K naamflikker, zal ik een iphone kopen anon, anon uit polen

Rot oppppp, ik wil niet welkom zijn.
>>
>>53615614
ok, welgekomen
>>
>>53615669

Nee niks ervan.
>>
>>53615614
De lijst is toch al kankerlang.

90% van hen zijn ebische miemers die geen Geen knip voor de neus waard zijn.
Neem
>anon die niet durft te bellen, vluchtelingen, caraflikker en die homo die altijd draden maakt als ik ze wil maken, awoe paler, sinterklaas, engelse miemstudie student, dronken belg die zijn naam niet wil vertellen, bangalijst anoniempje, draadmaakslet, zoetermeer en katwijk anoniempjes, boze belg die naaktfoto’s maakt met zijn hand in zijn reet, takbir, nachtdienst anon, die ene anon die een vrouwenstem na doet en dan masturbeert op zijn eigen stem, bangalijstanon, PK, draadmaakslet, sinterklaas naamflikker, K naamflikker, zal ik een iphone kopen anon, anon uit polen
>>
>>53615803

> 90% van hen zijn ebische miemers die geen Geen knip voor de neus waard zijn.

> K naamflikker

Thanks
>>
>>53615803
>anon die niet durft te bellen, vluchtelingen, caraflikker en die homo die altijd draden maakt als ik ze wil maken, awoe paler, sinterklaas, engelse miemstudie student, dronken belg die zijn naam niet wil vertellen, bangalijst anoniempje, draadmaakslet, zoetermeer en katwijk anoniempjes, boze belg die naaktfoto’s maakt met zijn hand in zijn reet, takbir, nachtdienst anon, die ene anon die een vrouwenstem na doet en dan masturbeert op zijn eigen stem, bangalijstanon, PK, draadmaakslet, sinterklaas naamflikker, K naamflikker, zal ik een iphone kopen anon, anon uit polen
Dit de latste 20 zijn flikkers die niks hebben betekent voor de drad oetz.

Ik heb echt geen idee wie nachtdienst anon of sinterklaas naamflikker is.
>>
>>53615845
>Thanks
R A N D S T A D
>>
File: 1452030312144.jpg (322 KB, 918x832) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452030312144.jpg
322 KB, 918x832
Awoe
>>
File: image.jpg (269 KB, 1200x1028) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
269 KB, 1200x1028
>>53616180
Awoe~!
>>
>>53616232
Awoe!
>>
File: 1449340099989.png (635 KB, 700x1010) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449340099989.png
635 KB, 700x1010
>>53616180
>>53616232
>>53616249
Awoooeeeeee~~
>>
STRUIKELFLIKKERS RAUS

EMILYFLIKKERS RAUS

WELKOMSLIJST MAG OOK LEKKER OPKANKEREN

DOOD AAN DE GEDEGENEREERDEN
>>
>>53616276
Awoeeeeeeeeeeeeeeeeee
>>
>>53616291
>GEDEGENEREERDEN
Is er geen echt woord die mensen ook echt gebruiken?
>>
>>53616291
limburg aub
>>
File: o.jpg (11 KB, 386x272) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
o.jpg
11 KB, 386x272
Is hier iemand die het nieuwe De Staat album leuk vindtdtdt?
>>
>>53594800
ENIGE RELEVANTE NEDERDRADERS
>emilyflikker, rova, arabier, 77 IQ serenaflikker, gaart, allebei de jesse's, extra vlagpalers, braziliaanse kat-paler flikker, dildoflikker/anorexia/168, pesky, die gast uit zuid-afrika, robin vos, sjinese tekenfilm palers, musicalflikker (letterlijk), anon die niet durft te bellen, caraflikker en die homo die altijd draden maakt als ik ze wil maken, awoe paler(s), sinterklaas, engelse miemstudie student, bangalijst anoniempje, draadmaakslet, boze belg die naaktfoto’s maakt met zijn hand in zijn reet, takbir, nachtdienst anon, die ene anon die een vrouwenstem na doet en dan masturbeert op zijn eigen stem, PK, zal ik een iphone kopen anon
>>
>>53616384
Je heb er geen goed Nederlands woord voor, net als dat er voor awkward geen goed Nederlands woord is. Engels als hoofdtaal wanneer?
>>
>>53616434
77iq aub
>>
>>53616434
en raar of vreemd dan, wat doen we daarmee?
>>
>>53616418
Dit is al iets beter oetz.

Het moet een exclusieve lijst worden.
>>
>>53616482
Dat is te incompleet en legt niet goed vast wat er met awkward bedoelt word.
>>
>>53616407
Nog niet, maar ik wou er wel naar luisteren. Is het een beetje goed?
>>
J-jongens w-wiet is gezond hoor
>>
>>53616499
Door die lijst wil ik een struikel nemen en daarmee BNDer te worden.
(Beroemde NederDrader)
>>
j-jongens wat is een struikel
>>
>>53616540
"ongemakkelijk"
>>
File: 1446149845961.jpg (55 KB, 301x267) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446149845961.jpg
55 KB, 301x267
>>53616551
Ik luister er nu voor de 2e keer naar, ''Make The Call, Leave It All'' en ''Blues Is Dead'' zijn best goede nummers.
>>
>>53615910
nachtdienst anon zit 's nachts vaak te zeiken
sinterklaas is een MBO'er die meer dan een maand geleden stoer ging doen en verbannen werd omdat hij minderjarig was, maar nu is hij weer terug
>>
>>53616556
ik zit op /r/leaves jongens, steun me
>>
>>53616551
>>53616617
Ik ben dom en beantwoorde je originele vraag niet, het album is leuk.
>>
>>53616591
Dit woord dekt inderdaad gewoon compleet de lading, waar heeft die vent het nou over?

Engelsen moeten maar eens een goed woord voor gezellig gaan verzinnen die vuile kankerlijers
>>
>>53616591
Maar dat voel je je ook als je bij de tandarts in de wachtkamer zit.
>>
>>53616564
Jezus, dat was het woord waarnaar ik zocht.

Had bijna google vertalen moeten raadplegen.
Mijn woordenschat Nederlands wordt met de dag slechter als ik al simpele Engelse woorden niet kan articuleren naar het Nederlands oetz.
>>
>>53616434
Ligt aan de zin
>Wollag g deze chick is dik awkward
>luister kerel dit meisje is ongemakkelijk
Of
>luister kerel dit meisje set haarzelf voor schut

>mijn date was echt awkward
>mijn afspraakje was beschamend
>>
>>53616617
>>53616648
Dat beantwoorde mijn vraag wel goed hoor. Ik gaat er dan maar eens naar luisteren.
>>
>>53616661
> articuleren naar het Nederlands
innige deelneming anon
>>
>>53616661
moet voor >>53616591
zijn
>>
zijn hier nog leuke limburgers?
>>
>>53616556
is het dan het molecuul THC als basis gebruikt en daar een ander vorm van gebruikt?

Ik snap heel de berichtgeving niet.
>>
Hoeveel muslims zijn in de Nederlands?
>>
>>53617170
5% +- te veel
>>
>>53617170
Elke moslim is er één te veel oetz.
>>
>>53617170
Twee veel voor mij
>>
>>53616418
Als relevante nederdrader vind ik dat mijn vriendje ook op de lijst moet.
>>
>>53617301
Wie ben jij van de lijstje dan?
>>
>>53617407
Rova :3
>>
>>53617423
Redelijk onaangenaam vachtje?
>>
>>53617469
hihi dat klinkt ook wel leuk
>>
>>53617170
mashallah in de toekomst 100% moslim zolang Allah wil wollah taharrush gamea takbir
>>
>>53617170
Elk zandbroodje is er een teveel oetz
>>
>>53617573
gast, zodra het boven de 15% wordt komt er een burgeroorlog en flikkeren we jullie allemaal in een oven. nou opkankeren
>>
>>53617614
Dat zullen we snel genoeg zien of dat waar is, Duitsland zal waarschijnlijk weer de eerste stap moeten zetten.

https://www.youtube.com/watch?v=y-Yszp3SmxE
>>
NIEUWE DRAADT
>>53617790
>>53617790
>>53617790
>>
Laatste paal. Niet meer in deze draad palen na deze paal aub
>>
>>53617841
oeps
>>
File: 1424776840874.jpg (204 KB, 900x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1424776840874.jpg
204 KB, 900x900
>>53618046
KANKER JE HEBT HET HELEMAAL VERPEST GODVERDOMMEKANKERKANKERKANKER RIIIIIIIIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
Thread replies: 312
Thread images: 43
Thread DB ID: 440503[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.