[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Sverigetråden
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 584
Thread images: 151
File: 1411813365569.jpg (117 KB, 800x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1411813365569.jpg
117 KB, 800x450
"Jag hatar judar" - antisemiten och ISIS supportern Ehsan Fadakar, Aftonbladet.se
>>
Påminnelse om att se Opinion Live
Påminnelse om att rösta på svt.se/opinion för att åsiktsregistrera er
>>
Tell me about Tok.
Are you Tok?
What's the meaning of this word?
>>
>>53588756
>ge sin IP till säpo
mm strax
>>
File: 1367990079.gif (2 MB, 265x303) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1367990079.gif
2 MB, 265x303
Jag vill bara påminna er om att de som säger att det enbart handlar om kön är kvinnor som har slösat 3-5 år på att läsa om genus på clownskolor.
>>
>>53588069
?? hoppade av plugget IGEN?
>>
>bry er inte om terroristerna fortsätt res och spendera
tack resejuden du är min främsta allierade
>>
Dala går du på soc?
>>
>>53588765
It's an insane durak.
>>
File: 209.jpg (19 KB, 274x233) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
209.jpg
19 KB, 274x233
>>53588756

"Om cookies på våra tjänsterVi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter"
>>
den här cucken blev bokstavligen nästand isismördar och han står ändå och försvarar musslor vad i helvete
>>
>>53588776
>inte ha VPN för sådana tillfällen
>>
File: NTR.jpg (512 KB, 1200x1807) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
NTR.jpg
512 KB, 1200x1807
Under tiden, hemma hos Narcissus...
>>
>>53588765
Means sick cunt pretty much
>>
>>53588625
"Ja ja, jag ser dig"
>>
MEN FÖR FAN VAD TRÅKIG START PÅ ETT PROGRAM
>>
File: 1448727612672.jpg (299 KB, 736x1133) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448727612672.jpg
299 KB, 736x1133
>>53588222
du har fel

>>53588255
(y)

>>53588283
Finns kloster i norden, Norge bland annat
Sverige vet jag inte men något kan du nog hitta

>>53588408
Kristendomen är viktigt för en diskussion om sinnet och dominerar även idag tänkandet för nästan varenda person i västvärlden

Att diskutera sinnet och tänkandet är något som endast kan göras inom en tradition som kristendomen eller motsvarande i dominerande kultur

Mystiska traditioner är närmare sanningen än vad den "sekulära" vetenskapen någonsin kommer komma

Uppenbarelse är det enda sättet är det enda sättet att bliva och närma sig det hela
Underkastelse och rollspel är något som ingår i mänsklig "natur" för brist på bättre termer

Att inte alla människor kan förstå det helheten är något våra förfäder var helt medvetna om men över tid har traditionerna som bevarade vattnats ut

Blivande är en subjektiv process
>>
File: kek.png (32 KB, 484x489) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kek.png
32 KB, 484x489
lel vad ska detta vara bra för
>>
>>53588830
inte förvånande att snubben tycker det. han var ju dum nog att resa till Nordafrika 2016
>>
File: 1452783033220.png (159 KB, 232x345) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452783033220.png
159 KB, 232x345
>>53588812

Japp.

>>53588849

Nope, aldrig.

>>53588759

Ok?
>>
ja förfan, detta kan "le raidas" som fan
http://www.svt.se/opinion/liveflodet/1.0.0/index.html?bc=l-1ae5081e-990e-472a-9405-7472a3490a03&sh=d16djpy9k7jlna.cloudfront.net#timelinelist
>>
File: nagu2.jpg (28 KB, 456x526) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nagu2.jpg
28 KB, 456x526
Hade ni en Nagura?
>>
>>53588882
>hanrej
>definitionen
>flintis på opinion live
>>
File: 1436345171901.png (283 KB, 537x591) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436345171901.png
283 KB, 537x591
MÄN I GRUPP NU
TRIGGERINGSVARNING
>>
Inte symfoni igen fyfan
helvete vad tjock hon är
>>
>>53588829
>koppla upp sig i VR-världen
>välja "pumpa rumpa"
>pumpa en tjejrumpa
>en annan person väljer "bli pumpad"
>blir pumpad av den personen virtuellt
>>
File: 136543455260.jpg (27 KB, 360x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
136543455260.jpg
27 KB, 360x240
>Symphany
>>
>>53588956
>Japp.
mann1 hur försvarar du detta

varför gjorde du det inte bara
>>
>>53588759
>>53588814
Han röker väl inte ens brunt?
>>
>>53588915
och alltid dessa bilder som du hittar genom google. bra jobbat
>>
>ifrågasätter med en enkel blick
Okej, telepati funkar alltid.
>>
File: 1452339952889.jpg (200 KB, 964x696) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452339952889.jpg
200 KB, 964x696
>dkn hungrig som fan och pizzerian stängde halv tio

har absolut ingenting i kylskåpet
>>
>ungdomar
>>
10 araber antastar en tjockis. Dala kan ju dra på sig bh och gå till we are sthlm för litet knul.
>>
File: röstning.png (49 KB, 1756x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
röstning.png
49 KB, 1756x1080
Vad fan ska detta betyda då?
Va e det här för social media skit?!
>>
File: 1436339196732.png (158 KB, 409x513) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436339196732.png
158 KB, 409x513
ALLA MÄN DÄR KOM DET
>>
>>53589113
f1h1
>>
ond jävla fråga
"har du slutat slå din fru"
>>
>>
>>53588850
>>53588912

Sick in a bad meaning?

Is it insulting to be called a Tok?
>>
>>53589060
Ja ja, jag ser dig
>>
>"polisen är där för att skydda mig"
haha aa
>>
>Hur såg dessa killar ut?
>eeeh...de var...17åriga pojkar...
men säg bara sanningen ahhahaha
>>
>ung kvinna går ut ensam utan familjemedlem
>klagar på att män missuppfattar saken
Dumma hora.
>>
JOHN
>>
>>
>>53589159
When someone is tokig they are a little bit dumb or crazy but not batshit insane. Sort of like baka in Japanese.
>>
>>53589013
Skulle köpa direkt om man fick pumpa andra anons röv.
>>
File: 1436340807085.png (98 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436340807085.png
98 KB, 400x400
Jag hoppas att ni kollar och inser att svenska kvinnor är inget att ha
>>
>>53589189
Värsta hanrejen ju.
>>
File: isis.png (44 KB, 690x539) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
isis.png
44 KB, 690x539
>>53589176
t. Bilal
>>
>vad kan man göra åt det här?
JAG VET JAG VET

GASA NEGRERNA HELL SEGER
>>
Den kokta grodan som anon brevade i förra tråden var faktiskt bra trots att man är närmre stormbögeriet. Kul diskussion.
>>
Svt-debatt som foregår? Hvordan går det?
>>
>>53589211
INGEN kan ju påstå att svenska killgäng gör detta
>>
>>53589159
Nah. It's a "cute" way to call someone crazy or dumb.
>>
>>53589113
ping ritanon
>>
>>53589152
Känsligt med tjockisar som står i vägen på en konsert favä
>>
File: j.gif (48 KB, 500x281) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
j.gif
48 KB, 500x281
>>53589085
Kom över, lagar falukorv och makaroner just nu!
>>
>>53589233
Mår lite bättre över att de blev antastade favä
>>
>>
>>53589233
Inte som att jag ändå kan få en kvinna
>>
File: 1324363193247.gif (858 KB, 240x228) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1324363193247.gif
858 KB, 240x228
Fy fan för stockhomska.
>>
Det gör du alldeles rätt i.
Ge mig en självgod groda.
>>
>>53589159
I think boyfriend and girlfriend could call eachother if they have a sense of humour. It's not as harsh as durak can be.
>>
>>53589254
http://www.svtplay.se/kanaler
>>
File: 1451345057399.gif (1 MB, 392x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451345057399.gif
1 MB, 392x400
>>53589211
>>
>>53589284
>man stora svarta dansvåldtar mig
>>
File: 1448914169700.png (199 KB, 1360x994) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448914169700.png
199 KB, 1360x994
Påminnelse om att han hade rätt
>>
>>53589176
Gå och lägg dig Saudi Arabien, klockan är mycket hos er.
>>
File: Öken fröken.png (597 KB, 1043x582) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Öken fröken.png
597 KB, 1043x582
>>53589233
vill ha bild relaterad favä
>>
Olle Palmlöf tänker inte låta sin dotter bli svartad, hell seger!
>>
File: 1436342716656.png (950 KB, 1250x1976) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436342716656.png
950 KB, 1250x1976
>inte kunna gå på konserter utan att bli tafsad på helt plötsligt år 2015
>det har inte med etnicitet det är uppfostran
>>
>>53589211
>generalisera en hel etnicitet
Attackera istället vår våldtäktskultur John.
>>
>>53589124
>bokstavligen "har du slutat slå din fru" fråga

Varför kan de inte bara be de skriva en kommentar på högst 300 tecken.

DET ÄR JU 2016!
>>
>>53589284
Var twittrar man? tror de accepterar om man har jagjagnamn
>>
Unga män
>>
"""success"""
>>
>>53589347
>folk antyder att detta har skett hela tiden i Sverige
NEJ DET HAR DET INTE
>>
Hur ofta ska man raka sig där nere? Är 20 och har gjort det en gång när jag var yngre, det kliade som fan så jag gjorde det aldrig igen.
>>
>>
>>53589389
den här kvinnan sa till slut motvilligt att det var MENA män
>>
>unga män
>j-ja d-det s-sägs a-a-att d-de k-kanske k-k-kan v-v-vara u-u-utländskt u-u-utseende m-men svenskar gör ju också det

Herregud, är det såhär PK-hjon sakta måste hantera sanningen? Det är som när kristna inser att gud inte finns.
>>
MELENA JÄVLAR
>>
>>53589033

>mann1 hur försvarar du detta

Jag förvarar inte det.
>>
>>53589408
>raka sig
date-anon snälla
>>
>>53589404
Begriper inte hur man kan säga det samtidigt som polisen säger att det är helt nytt.
>>
>>
>>53589408
trimma
>>
>>53589409
>är att sopa det under mattan

LMAO "ALLA MÄN" är bokstavligen att soppa det under mattan.
>>
lel vilket jävla pissprogram
>>
File: 1436339679992.png (268 KB, 637x654) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436339679992.png
268 KB, 637x654
>>53589404
hehe mm svenskar beter sig lika dåligt i samma grad
>>
tycker det är fel att peka ut enbart män i den här debatten, tycker vi ska säga att MÄNNISKOR tafsar istället, har inget med kön att göra
>>
>>53589453
vad pluggade du?
vad ska du göra nu?
>>
>>53588691
Why Iceland is always forgotten in these pictures btw? It's like New Zealand is forgotten from many maps.
>>
den här nissen kan inte programleda för 5 öre
>>
Vad är det här för hanrej-kamp?
>>
>>53589453
vad ska du göra nu?
>>
>>
File: 13376546559.jpg (34 KB, 300x342) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
13376546559.jpg
34 KB, 300x342
>>53589478
Jerker får ju ta fram alla dessa händelser där det gäller svenska män.
>>
Jan helin? V A R F Ö R
>>
>>53589408
osäker, breva rumpa så vi kan avgöra
>>
>>53589515
Varför generalisera på det viset, alla levande varelser sextrakasserar
>>
>>53589547
baserat
>>
>>53589547
M E L E N A
>>
File: 1417534695417.png (400 KB, 461x693) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1417534695417.png
400 KB, 461x693
>jan helin bjuder in sig själv till sitt eget program
Detta måste vara ett jävla skämt
>>
Varför försvarar Aftonbladet DN? Har de samma ägare?
>>
File: 1342291541737.jpg (23 KB, 361x361) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1342291541737.jpg
23 KB, 361x361
>Jan Helin uttalar sig om detta av alla jävla människor
>>
>>53589567
3--

förlåt.. lite bajs kom med xD
>>
>>53589409
hehe mm, kan aldrig finnas grader
>>
>>53589547
>invandringskritisk kommentar läckte igenom
SHUT IT DOWN
>>
>>53589596
Kollegor som skyddar kollegor
>>
>>53589589
Finns ingen bättre man för det här jobbet.
>>
>>53589519
>>53589541

Det jag känner för.

Men jag ska plugga.
>>
>>53589596
Alla etablerade medier försvarar varandra i ett evigt cikelrunkande.
>>
BLÅNEGER
>>
File: 1436762224051.jpg (341 KB, 674x867) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436762224051.jpg
341 KB, 674x867
>dkn ingen ortodox svensk kyrka
>>
File: 1452203384836.jpg (29 KB, 299x348) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452203384836.jpg
29 KB, 299x348
>Jan Helin
>>
>>53589467
Folk (tjejer) tror att någon som klämmer på din rumpa i folkhavet är det samma som att en stor grupp på 5-10 personer omringar dig och vägrar låta dig gå därifrån
>>
>>53589596
Nej, Aftonbladet ägs av Schibsted-koncernen och DN ägs av Bonnier. Det är dock samma svenskfientliga pack.
>>
>>53589596
Ja, juden äger båda.
>>
>>53589547
So does she say that she doesn't like foreign men? What reporter said after that? Hutt hurr racism?
>>
>>
>>53588919
>Mystiska traditioner är närmare sanningen än vad den "sekulära" vetenskapen någonsin kommer komma
Not if you mix them together. Look at Isaac Newton, he was into alchemy.
>>
>>53589671
Det här är nästintill landsförräderi.
>>
>>53589645
>>53589652
>>53589690
>>53589706
äckligt! Som att alla storföretag skulle gå ihop ju. det måste vara rivalitet för fan
>>
File: SadEyes.jpg (71 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
SadEyes.jpg
71 KB, 1280x720
>programledare lägger ju in sina egna åsikter och ställer många ledande frågor
>inredningen ser skit ut med hemskt ljus
>planlösningen som gör att alla sitter 50 meter ifrån varann
>hoppar till olika segment hastigt och slarvigt
Jag gillar inte Debatt 2.0, hur blev det sämre än hur det var?
>>
>>53589734
Nu låter du som NMR. Du är väl ingen stormbög anon?
>>
>>53589745
Vem fan vet, någons jävla hjärnfjärt var det ju.
>>
Olle är on fire.
>>
>>53589715

sänds det här nu eller? jag har ingen tv
>>
>>53589745
>Jag gillar inte Debatt 2.0, hur blev det sämre än hur det var?
det ska vara modernt å hipp för att locka unga tittare :^)

>>53589778
är "rasifierad" faktiskt
>>
>alla på DN har vägrat

ayyyayay
>>
File: 1452376695251.jpg (64 KB, 633x624) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452376695251.jpg
64 KB, 633x624
>>53589715
>Symphony
vilket jävla namn kekmao
>>
>>53589689
>en stor grupp på 5-10 personer omringar dig och vägrar låta dig gå därifrån
Det här låter skitläskigt favä, hur kan tjejer inte vilja bli av med de som gör sånt så fort som möjligt?
>>
File: 1442684479214.png (148 KB, 423x772) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442684479214.png
148 KB, 423x772
>>53589717
hehe mm, ha kvar din jävla låtsaskyrka
>>53589745
Jag med kring kong desu, men skönt att det är mindre skrikigt
>>
>>53589810
svtplay mann1
>>
>>53589810
http://www.svtplay.se/video/5837264/opinion-live/opinion-live-sasong-1-14-01-22-00

varsegod
>>
>>53589810
svtplay.se
>>
Vafan händer? Janne avslöjar ju allt.
>>
>>
>>53589847
Det är inte samma tjejer som uttalar sig om det.
>>
File: 1443795299975.png (798 KB, 996x868) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443795299975.png
798 KB, 996x868
>>53589840
>>
File: 1448907492652.png (20 KB, 560x407) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448907492652.png
20 KB, 560x407
>>53589848
>vill ha en ortodox svensk kyrka
>brevar hedniska vinter-chan
>>
Symphany kan inte kontrollera sina tankar med alla stora svarta runt sig..
>>
Dagens judendom ville inte gå till studion och förklara sig.
>>
det har programmet kanske blir lite halvfuktigt ändå
>>
File: 1442693116385.png (3 MB, 1600x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442693116385.png
3 MB, 1600x900
>>53589922
Åj vej man får inte breva skojiga bilder
>>
>Baserad Polisman krossar aftonhoran
>>
>>53589907
Nej, men jag fattar inte hur någon tjej inte kan vilja köra ut dem.
>>
Vadå är konstapel hanrej nöjd över detta eller?

Jävla grisar.
>>
>>
polisnissen på självmordsvakt
>>
VAFAN
HUR KAN MAN STOLT SÄGA ATT MAN MÖRKAR
>>
>Debatt
>tittar på ett program hela tråden
>varenda jävel blir arg och hatar det
>ändå tittas det varje vecka

>Opinion eller vad det nu heter
>samma visa igen
Varför? Alla blir ju arga ändå, så varför tittar ni?

Dessutom undrar jag om detta ett veckovis program som Debatt? Kommer tråden bli oläsbar cancer varje torsdag nu?
>>
>>53589958
Det är seriösare om inte annat. När fan kommer vanligt folk in? Hon tjocksymphony räknas fan inte.
>>
>>53590024
vad brukar du göra i tråden?
>>
>>
File: 1436340097964.png (108 KB, 500x365) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436340097964.png
108 KB, 500x365
>>53590016
För han är en ateistiskt 08a
>>
Varför älskar mediacuckar babbar så mycket favä?
>>
File: 1452601819913.jpg (96 KB, 449x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452601819913.jpg
96 KB, 449x600
>>53590005
Oy vey, glöm detta nu, fokusera på något """viktigare"""
>>
>>53590030
aldrig, de har sagt att vanliga inte ska tala längre.
>>
>>53590024
något måste vi väl göra om dagarna. vi är neets vettu
>>
>>53590024
jagnjuternästanavminilska.jpg
>>
>>53590024
Det är en aktivitet som hela tråden enas kring, klart det blir kul då
>>
File: 1452535793077.jpg (76 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452535793077.jpg
76 KB, 500x500
>>53590024
Håller med dig till 100%. "Debatt" är cancern som dödar tråden VARJE JÄVLA GÅNG.

Ni gör den helt oläsbar för varenda jävla brev handlar om det äckliga skitprogrammet. Jag hatar er från botten av mitt hjärta.
>>
>>53590005
HAH

är denna skärmbilden sann?

BOKSTAVLIGEN FLYTTA FOKUS OY VEY
>>
>>53590024
>man ska bara titta på sånt som känns bra
>>
Jan Helin säger att man ska berätta om fakta nu. Jössesjävlar vad han vänt på en femöring.
>>
>>53590016
Polisen bokstavligt erkänner att de mörkar.

Jävla grisar.
>>
>>53590005
ALLT ÄR OINTRESSANT FÖRUTOM MÄN I GRUPP!!!
>>
File: ded.gif (980 KB, 305x320) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ded.gif
980 KB, 305x320
>>53590016
>ja vi mörkar med etnicitet och vi tänker fortsätta med det
vad i helv...jag ger upp
>>
>>53590049
Läsa och hoppas att tråden en dag ska bli bra igen. Såna här saker hjälper ju inte direkt.
>>
>>53590024
Sverigetrådisk kultur neger
>>
>>53590066
>bilden

HELVETE vad 6igt

*runkar*
>>
vad fan håller progamledarn på med
>>
>>53590081
Det är en timme. På 168 möjliga på en vecka.
Ta livet av din begå.
>>
File: pepe.png (132 KB, 388x399) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pepe.png
132 KB, 388x399
>denna skadekontroll
>>
>>53590081
Gå och titta på 2D medan då jävla autist. Normala människor är intresserade av politik och samhällsdebat.
>>
File: 1452365705074.jpg (45 KB, 396x385) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452365705074.jpg
45 KB, 396x385
>>53590024
>du kommer aldrig heema alla debattcuckar som använder tråden som en lajvchatt för programmet
>>
File: juuhtota.jpg (32 KB, 650x488) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
juuhtota.jpg
32 KB, 650x488
wuf
>>
>>53590119
>>53590081
det pågår i 45min. skärp er. Bögtimmen är värre å den är ju en kvart längre
>>
>>53590024
Ät skit negerjävel och åk hem till ditt land. HELL SEGER DRÄP EN NEGER
>>
>>53590093
Ja? Annars är man ju dum i huvudet om man ägnar sin tid åt sånt man inte gillar.
>>
>>
>endel oppfatter skyggelegging
>politiet har innrommet at du skjuler ting for å ikke tjene SDs sak
Hva faen er det som skjer?
>>
>>53590189
Lika färggrant som det nya Sverige.
>>
Men kolla den här statsvetaren säger ju nästan sanningen såhär långt.
>>
>>53590151
HELL SEGER GASA JUDAR!

Nu ska vi DEBATTERA politik xD det gör vi ju aldrig annars i tråden lol
>>
>>53589716
All the fathers of western science and our philosophy were into alchemy, mysticism and other "unscientific" traditions

Newton and many others are living proof that a synthesis is always what succeds
>>
>>53590081
Blatte begå jihad på din panna.
>>
>>53590120
Betyder inte att det är en bra kultur, idiot.

>>53590164
BÖ TI händer ju knappt längre som tur är.
>>
Är programledaren långeman eller är alla gäster mans eller vargkultingar?
>>
Så nu är det officiellt, etablerad media är närmare SD än V, F!, MP och alla andra psykfall som skrivit om att det här är inget nytt för Sverige?

Fan vad allt vänder.
>>
Barnen är ju fan värre än nysvenskarna.
>>
H
O
R
E
R
>>
>>53590124
*kryper fram till dig och tittar upp på dig med mitt ansikte mot din qk*

:3
>>
>>53590164
Hellre bögjävlarna än debatthelvetet. Ni förstör hela kvällstråden för ni antar att alla andra tittar på programmet. Skapa en egen jävla chatt istället där ni kan breva era omg epic debattmemes xD utan att hela tråden drabbas.
>>
File: 1444416434158.jpg (29 KB, 325x681) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444416434158.jpg
29 KB, 325x681
HORER
>>
Klart etnicitet spelar roll
Om de kommer utanför Sverige, i så fall vilket land och kultur? Kommer de från kulturer där våldtäkt är okej?

Om de kommer från Sverige och är från helsvenska familjer, varför utfördes brotten? Vart är felet i vårt land som skapar potentiella våldtäktsmän och hur kan detta lösas?

Och om de kommer från invandrande familjer, men är svenskfödda, ligger då problemet i vårat samhälle eller ligger det i personens uppväxt? Hur är kvinnosynen i familjen och vad jan göras för att förhindra att detta sker igen?

Mina två ören
>>
>>53590151
Mm, fast det här programmet, likt Debatt, är ju INTE politik och samhällsdebatt, så ditt argument är ganska värdelöst.
>>
>>53590062
lel hur fan är etnicitet en faktor?

Skicka ett svenskt spädbarn till Irakiska "kurdistan" och du får en vit person som sysslar med hedersmord, skicka ett kurdiskt spädbarn att växa upp här och du får en svensk som vilken som helst.

Problemet är ju för fan att folk övertygat sig själva om att invandrarna får svenska värderingar om jämställdhet samma sekund som man korsar gränsen till landet. Som att en hel kulturell uppväxt raderas och ersätts med medelsvensson.
>>
>>53590254
>BÖ TI händer ju knappt längre som tur är.
jasså? är det därför jag tvingas lämna tråden eller kolla bögporr varje gång efter midnatt?
>>
>>53590289
>>>/a/, tyst och dra.
>>
>dkn inga horer att knula med
>>
File: SD+V.jpg (119 KB, 999x396) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
SD+V.jpg
119 KB, 999x396
>Liksom Sjöstedt pekade Björklund även på SD som använt den senaste debatten om sexuella trakasserier som "tillhygge i invandringsdebatten".

>Men, säger han, han är också trött på "alla dessa vänsterfeminister" som inte vågar tala klarspråk om hedersvåld.
>>
Vafan var det där för jävla slut?
>>
File: readImage.jpg (7 KB, 222x225) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
readImage.jpg
7 KB, 222x225
>>53590263
>>
File: 1448418298470.png (616 KB, 797x390) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448418298470.png
616 KB, 797x390
>nybögar som """hatar""" debatt
Respektera de urtrådiska sederna eller avsluta er själva.
>>
>>53590234
Stick till Blixtbakåt jävla horunge och sluta använda tråden som en lajvchatt för ett jävla TV program.

>>53590327
Sug kuk. Jag tittar inte på anime.
>>
File: Namnlös.png (8 KB, 516x317) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Namnlös.png
8 KB, 516x317
rösta negrer

http://www.svt.se/opinion/liveflodet/1.0.0/index.html?bc=l-1ae5081e-990e-472a-9405-7472a3490a03&sh=d16djpy9k7jlna.cloudfront.net#timelinelist
>>
>>
File: ideologi.jpg (92 KB, 523x592) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ideologi.jpg
92 KB, 523x592
tack skärmdumpsanon du gör guds arbete
>>
>>53590289
Avliva dig tråden har alltid kollat på detta
>>
>>53590311
>skicka ett kurdiskt spädbarn att växa upp här och du får en svensk som vilken som helst.
Tror folk verkligen på detta?
>>
>>53590300
varför är inte du där och säger detta på plats? långt bättre än de där idioterna fått fram
>>
>>53590282
*blir förvånad*

vart kom du ifrån? är du en söt flicka eller en söt pojke?
>>
>>53590289
Men herregud, kan du inte sysselsätta dig med annat i en timme en gång i veckan?
>>
asså va i helvete? tittat på svtplay opinion i 2 minuter nu och undrar hur fan detta är statlig tv????
>>
>>
>ökenkärring som inte kan prata svenska
>arbetar på svt
>arbetar med att hjälpa "ensamkommande""flykting""barn"
>>
>>53590375
>omg kolla alla episka skärmdumpar
>t. de/b/attgrabben98
>>
>>53590431
Hahahahahaha
>>
>det är så synd om dessa ensamkommande så ni borde blanda upp
>>
>>53590352
Jag är gammalbög och var med när vi började med den här skiten. Det har alltid varit cpjobbig cancer.
>>
>>53590363
Blattesvin gå och begå jihad på dig själv
>>
J O H N N Y
>>
ALICE!!!!!!!
>>
Nja jag ser nog helst att svenska tjejor umgås så lite som möjligt med ensamkommande flyktingbarn favä
>>
>spendera massiva summor pengar på invandrare för möjöigheten att de /kanske/ kommer ändra på sitt beteende

hehe mm bra idé
>>
A L I C E P A J
>>
>>53590374
Alltså vad fan är det för imbecill fråga, hur rasistisk är media om de tror det här?

>vi vill inte ge ut signalement för vi tror att alla tror att alla negrer är våldtäktsnegrer.
>>
>>
A L I C E
L
I
C
E
>>
>>53590475
är inte gp judiskt ägt?
>>
ALICE!
UUHNN UHHN UHHN
MINA HÖFTER RÖR SIG AV EGEN KRAFT
>>
>>53590421
>>
>>53590405
Trött att argumentera emot idioter som är för inskränkta för att ta åt sig nya åsikter.
Skulle inte komma någonvart, skulle bara bli rasiststämplad eller höra "AMEN JAG VÅLDTAR JU INTE" för femtielfte gången
>>
File: Alice-1.jpg (404 KB, 1065x1600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Alice-1.jpg
404 KB, 1065x1600
A L I C E
>>
>>53590402
Och det har alltid varit cancer som dödar all annan diskussion hela den kvällen.

>>53590419
Nej för sen ska ni prata om programhelvetet hela natten också. Ni kan inte hålla er till den timmen då Debatt pågår. Jävla /b/-nivå skitherrar.
>>
>>53590440
du är välkommen att breva vad du vill, anon

inte bli butter
>>
Jävlar vad snygg alice är
>>
>>53590522
Hon är söt och rödpillrad. håll tyst
>>
>feministisk debattör
Ojoj nu kör vi
>>
Varför har tråden fått för sig att vanligt folk som inte gillar debattcancern är blattar?
Seriös fråga.
>>
>>
Men det kanske är för att du växt upp i en blatteförort äckliga jävla ökenhora?
>>
File: 102.jpg (22 KB, 276x340) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
102.jpg
22 KB, 276x340
Hahaha vafan "feministik debattör", är det ett yrke numera?
>>
>>53590413
spelar det någon roll? ;3 *strycker min kind mot din qk*
>>
Det är fruktansvärda sexuella övergrepp
MEN

Är det här vänsterns svar på "inte rasist men"?
>>
a
n
s
v
a
r
>>
>>53590403
Har du aldrig träffat ett adoptivbarn, eller vad menar du?
>>
>>53590068
du vet att det där inte är helin, va?
>>
Alla har vartit människor*
>>
>>53590558
>lita på nån som jobbar för en judisk tidsskrift
>>
Varför har Alice sminkat sig som en polsk gatuflicka?
>>
>>53590568
jag skiter i vad ni är. ni ska respektera Debatt på torsdagar. det är /svt/ kultur
>>
>>53590558
Hon är inte rödpillrad, bara söt.
>>
>>53590535
Jag hoppas hon blir lycklig i sitt förhållande och lever tillsammans med honom länge och får många barn.
>>
>>53590469
STICK TILL POL DITT JÄVLA MONGO
>>
V I T A M Ä N O C K S Å
>>
>>53590622
För att hon vill snygga upp sig för mig.
>>
>>53590622
för hon vågar :3
>>
>>53590611
alla har varit levande varelser*
>>
>>53590602
Nybög försvinn
>>
>handlar det om etnicitet? ja då mörkar vi det

LIVE I SVT
>>
>man ska inte dra alla över en kam
>VITA MÄNS FEL
>>
>>53590584
mm strax
>>
>>53590622
>sminkat
hon ser ut så naturligt...
>>
>>53590622
Hon vill att senpai ska lägga märke till henne idag
>>
>>53590622
Det är väl vad hon är den vidriga zigenerskan?
>>
>>53590568
respektera debatt eller bli blatt
>>
>>53590630
Nej det är forcerad skit som ni har tvingat på tråden, precis som era jävla stormbögsjagjag. NI FÖRSTÖR SVT!
>>
>>
>>53590597
Jag menar att man inte magiskt blir en etnicitet för att man växer upp i sagda etnictets land.
>>
>antyder att kön existerar
>>
>män som grupp
Skit i att gruppera kulturer, helt klart alla mäns fel per automatik
>>
Man kan nästan höra feministdebattörens kugghjul snurra.
>>
>>53590714
haha aa
>>
>>53590702
Hon är från Rumänien
>>
Hallå! Misaka var med i Opinion, eller en namne åtminstone!
>>
Antingen agerar man längs med en kultur eller i strid med den. Tack alice :3
>>
>>53590220
Well it makes you think about stuff. From that something great has to come. If you contemplate that deeply about something, anything. Something will arise.
>>
>svt intervjuar svt


.....

VART ÄR CHANG FRICK?
>>
File: 1448465280069.jpg (237 KB, 1000x1150) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448465280069.jpg
237 KB, 1000x1150
>du kommer aldrig se kommissarierna nackskotta hobbypolitiker som sitter och runkar till debatt
Breva hemska känslor.
>>
:3 Tack Alice för att du finns.
>>
En norsk journalist sa at syrierne integrerer seg i Norge fordi noen av dem var filmet mens de akte på akebrett i snoen.

Virkelig? Fordi de ser sno for forste gang i sitt liv, og dermed prover å ake, så betyr det at de integrerer???? Hahahah.... :(
>>
Alice är så jävla baserad favä
>>
Ja Alice du har ju rätt men varför ska vi då ta in dessa miljontals flyktingar för det är du ju inte emot jävla fitta.
>>
File: 1451488200370.jpg (47 KB, 558x564) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451488200370.jpg
47 KB, 558x564
http://svenska.yle.fi/artikel/2016/01/14/ensamkommande-flyktingpojkar-sager-sig-ha-erbjudits-pengar-sex

>Äldre finländska kvinnor misstänks ha köpt sex av ensamkommande minderåriga flyktingpojkar. Händelserna har lett till barnskyddsanmälan. Det här berättar man vid Diakonissanstalten i Helsingfors. Publicerats 6 timmer sedan
>>
>>
File: allah är stor.jpg (100 KB, 505x766) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
allah är stor.jpg
100 KB, 505x766
vad var steget efter taqiyya nu igen
>>
>>53590714
Sug min kuk din lilla hora.
>>
Är Alice rasist?
>>
Alice blåser vänsterfeministen åt helvete
>>
>>53590778
>CHANG FRICK?
Upptagen med att hänga ut invandringskritiker.
>>
>>53590809
vi går mot en ljus framtid :^)
>>
>>53590821
VILKEN SNURRNING
>>
>den där facebook bilden

jävla falskflagg
>>
Är det där kommentarer mot Alice? Taskigt favä
>>
>>
>>53590821
HELL SEGER
>>
>>53590835
aa en sk husblatte
>>
Varför ler alla feminister så äckligt?
>>
FÖR ATT DET HAR ÖKAT!
>>
File: COMMUNIST PIG.jpg (30 KB, 300x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
COMMUNIST PIG.jpg
30 KB, 300x250
>>53590795
>>
SVENSKA MÄN
MIDSOMMARFIRANDE
NEDRIVNA SLÖJOR
STÄNGDA GRÄNSER
>>
>>53590835
hon är slavisk. såklart hon är. och rödpillrad
>>
>>53590821
>de SDare/stormbögar
Bokstavligen obildade bönder som inte ens kan stava ordentligt.

>>53590823
Nej, håll käften och sluta breva om ert jävla Debatt. Ingen bry sig.
>>
>>53590900
för att själen lider
>>
>tänkt på tiden nu
Haha
>>
>>53590888
fan vad löjliga de är på svt, jag får dödshot dagligen här ifrån tråden men jag gråter inte ut, för det är på internet
>>
>>53590936
Sug den lilla horblatte
>>
Vad heter Alice i efternamn? baserade åsikter
>>
>>53590868
:((((
>>
>bara 45 minuter
vafan det räcker ju itne
>>
Alltså Alice och den här feministen är ju inte ens i samma intellektuella viktklass. Tycker synd om Alice.
>>
Är det här debatt för femte klassare eller?
>>
>>53590936
Dessa kvinnor förtjänar ju dock att hatas och straffas. Det är skillnad på kvinnor som arbetar för Sveriges förstörelse och oskyldiga småtjejer på någon festival.
>>
Jag ångrar att jag tittade på det där
>>
File: feminister.jpg (26 KB, 509x688) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
feminister.jpg
26 KB, 509x688
påminnelse att denna syn på kvinnor inte är importerad

påminnelse att det är en rasistisk agenda som ligger bakom allt det här
>>
File: 1452456298514.jpg (11 KB, 251x242) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452456298514.jpg
11 KB, 251x242
>går igenom en tråd på en halvtimme
>det är inte trådförstörande cancer som dödar all annan diskussion
haha aa
>>
>>53590985
sötorescu, teodorescu. Hon är rumän.
>>
>>53590988
kändes som 20 favä
>>
>>53590985
totherescue
>>
>>53590918
Slöjor tycker jag är så lustigt, att religionsfrihet är viktigare än kvinnofrihet
>a, men slöjorna skadar ju inte dig
Nej, men det är fortfarande tecken och en kvarleva från en sexistisk religion och kultur. Det är fortfarande i samma klass som burkor där kvinnor är något som ska gömmas från samhället
>>
ÄNNU MER MULTIKULTURELL PROPAGANDA? VAFAN SVT?
>>
File: 599.jpg (136 KB, 699x848) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
599.jpg
136 KB, 699x848
Det var ju en stor debatt om den där fejkade slöjdragningen.

Det skrivs ju hela tiden om pedoringar som köper småbarn i asien.

>dessa lögner från Rinkebybruden
>>
>avslutter med screenshots fra Facebook
En jævla vits
>>
>>53590975
Rätt stor skillnad när man är anonym dock. Men jag håller med dig till viss del.
>>
>>53591026
Ta livet av dig själv redan, fan jag längtar tills den dagen.
>>
Ni ska fan inte klaga när Knektor spammar fedoror i tråden för ni dödar all diskussion precis lika bra som han gör.
>>
"återvändarna"
hahaha vafan är det här
>>
http://strawpoll.me/6537569
RÖSTA
>>
>>53590999
>femte____________klassare
haha aa
>>
Varför i helvete ska vi ta facebook seriöst? Vad fan försöker man bevisa om man lägger upp en sån bild? Att folk som spenderar sin tid på internet har stora käftar?
>>
fan vad besviken jag är, jag skulle aldrig ätit marschmallowsarna
>>
>>53591059
De försöker ju hela tiden peka fingret på svenska män och säga "NI ÄR JU INTE PERFEKTA HELLER"

Som om slöjdragning är på samma nivå som våldtäkt
>>
Breva eran mest stormbögiga bild
>>
ni fortsätter väl kolla grabbar
http://www.svtplay.se/kanaler
>>
>>53591026
Som vad? Vilken diskussion?
>>
>>53591105
Samma trådförstörande cancer som dödar all annan diskussion.
>>
>>53591055
Var ju rena motsatsen. SD fick ytterligare 5% ikväll mann1!
>>
>>53591055
att folk kan och väljer att åka hem från sverige igen är ju snarare antimultikulturellt
>>
>>53589523
They aren't real Nordics. Not nearly enough niggers.
>>
>>53591139
>fakiskt förstöra ett fint väggpapper med /pol/-tier-text
Häng dig, Sugne
>>
https://twitter.com/robinofcourse

Det här är en svensk "man".
>>
>>53591166
Allt som inte är Debatt och möh invandring.
>>
File: 1452450671022.png (804 KB, 558x718) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452450671022.png
804 KB, 558x718
>>53590795
>dkn folk i denna tråd tror att "diskussion" gör politisk skillnad
>>
>>53591105
sämre ju. det var mindre publik :/
>>
Dette er vår innvandringsminister :^)
>>
>>53591234
Okej så >dkn ingen fv och animeflickor?
Sköna diskussioner.
>>
>>53590413
>>53590581
*drar ner gylfen och börjar smeka qk1*

:3
>>
>>53591259
baserad
>>
File: 144759999908.jpg (96 KB, 792x558) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
144759999908.jpg
96 KB, 792x558
>>53591259
>hela den där rubriken

Fullständigt baserat.
>>
File: 1449791225112.jpg (35 KB, 320x507) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449791225112.jpg
35 KB, 320x507
>>53591139
>>
>>53591259
Du råkar inte ha plats i friggeboden för en nätt svensk pojke som tycker om datta och brädspel?
>>
>>53591167
>45 minuter i veckan sabbar ditt (du) fiske och 2d brevande

nämen så tragiskt då
>>
>>53591311
>dkn när juden ser ut som en arab
>>
File: SEGER.jpg (41 KB, 461x254) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
SEGER.jpg
41 KB, 461x254
>>53591139
>>
File: 1425671195968.jpg (25 KB, 400x386) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1425671195968.jpg
25 KB, 400x386
>>53591259
>>
Opinion Live kanske inte var lika bra debattmässigt men det var fan roligare med den där autistiske programledaren
>>
>>53591139
Beror på om du menar faktiskt stormbögeri, eller Sugne-tier /pol/-cancer som din bild.
>>
>>53591341
NI FORTSÄTTER JU BREVA SKITEN HELA NATTEN SEN!

Ni kan inte hålla er till era 45 minuter. Knektor förstör inte tråden i flera timmar efter spamattackerna iallafall.
>>
Vilket var bästa citatet ikväll?
>>
>>53591380
Absolut. Ska man leda ett program så måste man ha en man vid rodret.
>>
File: 1440773746094.png (171 KB, 781x742) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440773746094.png
171 KB, 781x742
>>53591311
Judenäsor är söta favä
>>
>>53591402
>etnicitet spelar ingen roll
>>
File: 1450892346266.jpg (67 KB, 476x717) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450892346266.jpg
67 KB, 476x717
>>53591378
Vad vacker
>>
>>53591395
Men stick då, det har varit så hur länge som helst.
>>
File: 1452417654599.jpg (939 KB, 3456x5184) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452417654599.jpg
939 KB, 3456x5184
>>53591402
HORER
>>
>>53591402
raskrigarna på twitter favä
>>
>>53591311
grabben till höger ser hyvens ut, 10/10 hade köpt en begagnad bil av

>dkn han säkert sattes på första tåget till dödslägret
>>
>>53591395
>t. knektor
>>
File: alice sötorescu.jpg (32 KB, 635x424) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
alice sötorescu.jpg
32 KB, 635x424
BREVA ER FRUFU
>>
>>53591395
Jag slår vad om att du kommer gnälla om det här längre än vad programmet var långt. Hur mycket ska vi slå vad om?
>>
>>53591409
Nej de är skitfula mannen. Erkänn du är en utav bögarna som gillar arabluder.
>>
>>53591395
säg nått intressant då så vi kan byta ämne
>>
>>53591402

"Om vi mörkar etnicitet? Ja det gör vi." - Polisen
>>
>>53591440
Det spelar väl fan ingen roll hur länge ni har forcerat skiten? Det är cancer i vilket fall och ni kommer döda tråden varje torsdagskväll och dränka alla andra brev i ett hav av Debattskit.
>>
File: mostbeautifulwoman.png (768 KB, 660x543) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mostbeautifulwoman.png
768 KB, 660x543
>>53591454
>>
>>53591395
För fan en del av SvT att diskutera debatt torsdag och fredag
>>
>>53591441
Visst fan heter det horor?
t. IG i Svenska C
>>
File: 1423486245015.jpg (54 KB, 530x530) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423486245015.jpg
54 KB, 530x530
>BREVA ER FRUFU
>>
>>53591454
:3

>>53591528
Det var så han uttalade det
>>
File: morgonsvepet.jpg (60 KB, 560x486) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
morgonsvepet.jpg
60 KB, 560x486
>>53591454
>>
>>53591534
Blev du lite arg nu? Fick du inte som du ville?
>>
File: 1423493547272.jpg (276 KB, 604x880) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423493547272.jpg
276 KB, 604x880
>>53591139

Det närmsta jag har.
>>
>du kommer aldrig få järnkorset av propagandaminister Goebbels
>>
>>53591402
Polisen som var stolt över att polismyndigheten mörkar etnicitet.
>>
>>53591528
vi har haft den här diskussionen i tråden förut
horor - folk som säljer sig för sex
horer - jävla horer
>>
>>53591505
Är du slynan som var här igårnatt och diskuterade vänsterfeminism?
>>
File: 1440921868809.png (45 KB, 378x378) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440921868809.png
45 KB, 378x378
>>53591495
Du behöver inte bli arg anon. Jag gillar din feminina lilla näsa också.
>>
>>53591518
haha aa och om stormbögarna fortsätter spamma sin skit kommer det också bli en del av SvT om några år
>>
>dkn man drömde att man var i ett zombiescenario som typ dying light fast det var mycket bättre

varför kan inte verkligheten vara lika bra som ens drömmar?
>>
>>53591617
Ungefär som
Djävlar - bokstavligt talat demoner från helvetet
jävlar - jävla skit
?
>>
>>53591643
hur ny är du?
>>
>>53591505
hej nybög
>>
>>53591643
Knektor snälla
>>
>>53591637
haha aa
>>
>>53591582
Fuktigt som alltid. Det tackar vi för dala.
>>
>>53591650
överlevde du?
>>
>>53591663
>>53591680
>>53591687
>>53591688
Sluta svara på hans dumma brev favä, det enda som gör honom glad är att folk svarar honom
>>
File: 1450184337180.png (12 KB, 917x514) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450184337180.png
12 KB, 917x514
>>53591593
>dkn du kommer få en Tyrrune-pin av propagandaansvarig Vejdeland
>>
>>53591518
>>53591637
Måste ni förstöra tråden bara för att ni vill se på ett jävla TV program? Gör en extern chatt istället och lämna oss ifred.

Det spelar ingen roll om det är tradition. Ni gör det helt omöjligt att breva om andra saker när tråden går så fort och 90% av alla brev är korta svar och skärmdumpar.
>>
File: 1423043256710.jpg (112 KB, 590x324) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423043256710.jpg
112 KB, 590x324
>>53591703

Vsg mann1
>>
>>53591655
aa
>>
>>53591742
buhu tråden gör något tillsammans och brevar om det i 45 minuter
>>
>>53591737
Hur då?
>>
>dkn TV-kändis

>>53591742
>Det spelar ingen roll om det är tradition

Jo, traditioner måste bevaras ditt jävla nöt.
>>
>>53591742
>>53591787
SLUTA SVARA PÅ HONOM
SLUTA SLUTA SLUTA
>>
>>53591787
Men du förstår inte Anon, han gillar det ju inte!
>>
File: 52157760.jpg (100 KB, 500x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
52157760.jpg
100 KB, 500x375
>>53591643
>>
>>53591815
flest inskickade kamprapporter
>>
>>53591742
Men snälla lilla gubben, om alla fick plocka bort sånt från tråden de personligen inte gillade så skulle det inte finnas något kvar. Du får ta och anpassa dig lite för i helvete.
>>
>den här invandraren på SVT just nu

tur att ha nska hem
>>
>>53591742
JONTEEEEEEEEEEEE
>>
>>53591848
SLUTA SVARA
SLUTA SLUTA SLUTA
>>
>>53591787
Kolla >>53591395 och håll käft.

>>53591818
Om det blir tradition att breva hanrejporr så ska det också fortsätta? Okej.

Hoppas Knektor spammar sönder tråden i flera veckor så får ni se hur det känns när alla brev dränks i ett hav av skit.
>>
>>53591582
Jag har tagit en skärmdump av detta putin inlägg och kommer skicka den till isobel direkt för närgången psyops inspektion

t. Jack "hanrej säger ej nej" Wärner
>>
>>53591582
Fattar inte favä
Är det en översättning av tweeten? Varför är det bara några ord som är markerade isf?
>>
>>53591818
Jag har aldrig uppskattat dig lika mycket som med detta brev. Gudsfart myskeke.
>>
>>53591885
Du är lika stor bebis som honom. Låt folk breva för fan, vad gör det dig?
>>
>>53591818
står KD bakom detta uttalande
>>
>>53591891
>t. knektor
>>
>>53591818
Jävlar Martin, reagerade inte när jag såg det. Grattis mannen.
>>
File: svartad.jpg (133 KB, 1272x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
svartad.jpg
133 KB, 1272x800
>>53591891
>Om det blir tradition att breva hanrejporr så ska det också fortsätta? Okej.


>jag vill bli svartad

vad menade hon med detta?
>>
>folk som inte känner hur vinden vänder

Kunde sitta ute i köket och titta på skiten och högt och tydligt säga sanningen och att hanrejen till programledaren skulle sluta fjolla sig. Får medhåll från kamraterna och tystnad från vänsterhanrejerna som inte vågar säga något. Precis som det ska vara, de ska hålla käft.
>>
>Inshallah
>>
>>53591885
mm strax
>>
>>53591885
Detta favä

På tal om debatt, vad tror ni får svenska män att ha dålig kvinnosyn och våldta? Att afghaner/syrier har det är inget mysterium. Men ganska fundersamt att detta uppkommer här i Sverige med från svenska familjer
>>
>>53591967
Snälla fortsätt. Breva STORA SVARTA hela natten så De/b/attbögarna inte får en syl i vädret.
>>
>>53591891
>Hoppas Knektor spammar sönder tråden i flera veckor så får ni se hur det känns när alla brev dränks i ett hav av skit.

De som inte är en timme nya på den här hemsidan kommer bara hitta de fuktigaste fedororna de kan hitta och börja spamma dem unisont.
>>
>>53591818

Vilka jävla ögonfransar.
>>
>>53591970
>dkn min kusin som röstat MP har börjat bli lite stormig
Skönt för hon har kallat mig rasist flera gånger
>>
>>53592008
alkohol
>>
File: maxresdefault[1].jpg (18 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
maxresdefault[1].jpg
18 KB, 1280x720
>>53591711
vet inte
jävligt intensivt var det iaf
>dkn man klättrar in i en mörk lägenhet medans massupplopp av de döda sker utanför och pustar ut innan man upptäcker att någonting är där
>dkn man lyckas gömma sig från tre biffiga avancerade militära zombies som kan tala och tänka och så kommer en ännu större, hyperutvecklad zombie med SSJ-frilla och börjar att anfalla dem för att visa sin dominans och så blir situationen både bättre och värre på samma gång
>dkn man flyr från staden i en volvo 240 och kör över de enstaka zombies man ser på nattvägen
>>
>>
>>53592008
/r9k/
>>
>>53591948
Ingen aning, men jag tweetar bara min egen åsikt enligt min twitterbeskrivning.
>>
File: 1423476971721.png (509 KB, 586x883) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423476971721.png
509 KB, 586x883
>Kunde sitta ute i köket och titta på skiten och högt och tydligt säga sanningen och att hanrejen till programledaren skulle sluta fjolla sig. Får medhåll från kamraterna och tystnad från vänsterhanrejerna som inte vågar säga något. Precis som det ska vara, de ska hålla käft.
>>
>>53592008
Människor är inte perfekta varelser, våld och sex är gammal programmering som inte går att bli av med och som lätt kan korsas.
>>
File: 1445006627427.jpg (72 KB, 768x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445006627427.jpg
72 KB, 768x1024
>>53592008
För kvinnor gillar det? Alla som har betett sig som as har fått ligga mest
>>
>de här hanrejerna på SVT just nu
invandrarnegern jävlar sätta sig i asylboendet och nu åker det runt med honom och ringer andra boenden och säger "han har inget ställe värt att leva" JO DET HAR HAN JU
>>
>>53592008
Det är ofta ganska grov psykisk sjukdom med svaga fadersgestalter i uppfostran bakom sånt negerbeteende hos vita.
>>
Hanrejporr och fedoror är chemo.
>>
>>53592008
förmodligen internets fel favä
och invandrare som håller fast dem och hjärntvättar dem favä
>>
>>53592042
Dette
>>
Varför är blattar så bortskämda?
>>
>>53592008
för många feministbrudar ger vem som helst taskig kvinnosyn
>>
>>53592071
följde favä
>>
File: svartadd.jpg (358 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
svartadd.jpg
358 KB, 1920x1080
>>53592018
men anon, jag är en ab debattbögarna

Nu är inte tiden för hanrejeri, det kommer senare

lär dig kulturen, annars blir det extremt smärtsamt
>>
>>53591948
Det är lugnt, Alf kommer att exorcera honom.
>>
>>53591970
>och tystnad från vänsterhanrejerna som inte vågar säga något
top kek. Det är fan en intressant tid att leva i

bor du i studentkorridor?
>>
File: 1450029464858.png (604 KB, 603x776) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450029464858.png
604 KB, 603x776
Det börjar

http://www.twitch
.tv/playboy
>>
Så det är detta det handlar om? Hon vill ha blattekuk?
>>
>>53592131
>SVT1 HD Fosterland

mmm, jovisst ser det ut som mitt land jag växte upp i på bilden :^)
>>