[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/rzeczpospolita polska/
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 315
Thread images: 97
File: ciricome.gif (2 MB, 500x270) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ciricome.gif
2 MB, 500x270
edycja Stanleja i Ciri

PDF - speedyshare[kropka]com/gmt3V/stanlejciri.pdf
RAWTXT - pastebin[kropka]com/tgjv1rrH
>>
>>53582066
a więc potwierdzone
>>
Pierwszy za masturbacje
>>
>>53582066

N O R G E
O
R
G
E
>>
>>53582066
>>
>>53582130
a były wątpliwosci?
żartowałem. Kocham Polskę.
>>
Jebać bethesdę
a Fallouty od bethesdy w szczególności.
Jebać też mody i modziarzy
tych co robią pod bethesdę w szczególności
>>
File: 1445802306728.jpg (128 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445802306728.jpg
128 KB, 1920x1080
>>53582190
ANIBE
>>
EDYCJA GÓWNIANA
>>
File: 1431533445395.jpg (171 KB, 600x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431533445395.jpg
171 KB, 600x450
>>
HELLO :DDD

ZCSCZSCZCSCZ, AMIRITE?
>>
File: polacy_gowno.png (5 KB, 424x66) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
polacy_gowno.png
5 KB, 424x66
polska = gowno
>>
>>53582066

A więc przesądzone
>>
File: 1381702754833.jpg (271 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1381702754833.jpg
271 KB, 1280x720
>>53582266
ANIKUKURYKU
>>
>>53582154
TYLKO NORGE
>>
>szalony maksymilian, szalona droga dostało 10 nominacji do oscara

No nic, film umarł...teraz już tylko g*erki.
>>
File: 1431207992766.png (43 KB, 203x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431207992766.png
43 KB, 203x200
>>53582265
>Ten ból dupy izometrciaków
>>
File: 1446109882937.jpg (43 KB, 500x548) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446109882937.jpg
43 KB, 500x548
>>53582321
>"Spojrzyj babo, ten tam kudłaty jakowyś niecny ma wzgląd na nasze dziewuszki!"
>"A odgoń jego kochana kijem leszczynowym, w mik pójdzie w dal w pizdu"
>>
File: GURWA.jpg (52 KB, 604x376) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
GURWA.jpg
52 KB, 604x376
>>
>>53582513
Not even google can understand this. Learning this language is gonna be literally hell.
>>
jak dubsy to kr gf w tym roku
>>
>>53582321
1-7 amrite? :---DDDDDDD
>>
File: untitled.png (55 KB, 674x864) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
untitled.png
55 KB, 674x864
>>53582504
>posiadanie spierdolonego gustu
>dawanie się jebać firmie która wypuszcza półprodukty
>bronienie tego niedokończonego gówna
>granie w fpsy

jebać
>>
>>53582660
because it's the pojebian dialect
>>
>>53582674
; - ((((

ide sie zabic
>>
>>53582729
nie kłam
>>
>>53582726
Good to know that there are variations in an already too verbally vast language. It'll take a fucking decade.
>>
>>53582729
No kurwa w końcu
>>
>>53582801
just learn General Lublin dialect, it's having a renaissance as we speak

https://www.youtube.com/watch?v=tBVKB5FvT4M
>>
>>53582856
najelpiej
>>
>>53582801
Just learn some useful language senpai like Mandarin, Arabic, Spanish, French, Hindi, Russian, Bengali, Japanese, German. Don't waste time for Polish.
>>
>>53582692
>kupowanie gier
Nic dziwnego że nadal jesteście biedakami robakami
A grę zmodowałem dla większego realizmu i lepszej grafiki (bo tylko grafice w F3 można zarzucić że jest chujowa).
>>
File: 1452359104208.jpg (447 KB, 965x767) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452359104208.jpg
447 KB, 965x767
>>53582856
maniek mówi jak jest
>>
>>53582856
Is this the dialect used in media abroad? Because I'm going to learn it the only way I know: Change my whole environment to another language.
>>
File: aboslute_madman.png (68 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
aboslute_madman.png
68 KB, 500x500
>>53583035
>tylko grafice w F3 można zarzucić że jest chujowa
>>
File: 01MQon0Zn8g.jpg (97 KB, 645x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
01MQon0Zn8g.jpg
97 KB, 645x1000
Does she look like a pole? She is from Kaliningrad but i swear she looks like a pole for me.
>>
>>53583030
Well, if i learn russian at least it will make things easier to learn polish, right? Or it works backwards?
>>
File: 1446066823998.jpg (53 KB, 403x403) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446066823998.jpg
53 KB, 403x403
>>53583088
no, media use an artificial dialect based on two linguists' delusions

it's called Warszawski Dialekt Kulturalny (Varsovian Cultural Dialect)

it sounds either retarded or incredibly snobbish most of the time
>>
>>53583142
t*rkish t bh
>>
>>53583142
feets are.
>>
>>53583142
too white
>>
File: pozdro pocwciz.jpg (54 KB, 604x376) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pozdro pocwciz.jpg
54 KB, 604x376
>>53582624
>>
>>53583088
there are barely any dialects in Polish at all, only really low class like this guy on the video they sent you would speak anything even slightly different than Standard Polish
>>53583142
yes she does look like Pole
>>
>>53582073
Myślałem, że to w końcu nie powstało.
>>
File: ECXejgNN0uM.jpg (87 KB, 682x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ECXejgNN0uM.jpg
87 KB, 682x1024
>>53583217
Really?
>>
File: 1443729044811.png (211 KB, 330x307) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443729044811.png
211 KB, 330x307
>>53583290
>barely any dialects in Polish
>zjeb z Warschau
>>
>>53583170
it will be considerably easier for you to learn Polish if you already know Russian becuase you basically get how Slavic languages work but don't really rely that much on it, there is a lot of false friends, different grammar, Russian and Polish are 2 most distant Slavic languages
>>
>>53583278
zapisane :DDDDDDDDDD
>>
>>53583290
>yes she does look like Pole
Noice, so my pole detector works.
>>
>>53583343
każdy cywilizowany Polak mówi normalnie

mamy ogólnopolskie telewizje tak więc każdy kurwa słyszy standardowy polski na co dzień
>>
>>53583331
in this pic less turk more pol yes
>>
>>53583370
>Russian and Polish are 2 most distant Slavic languages

Life is suffering.
>>
>>53583331
she looks smart
>>
File: 1441529951802.jpg (74 KB, 707x682) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441529951802.jpg
74 KB, 707x682
>>53583437
regularnie pracuję z ludźmi z całej Polski i kiedy nie muszą trzymać kija w dupie ich mowa traci ten szlif, dokładnie słychać wszelkie regionalizmy i całe etnolekty

zwłaszcza ludzie z prawej strony Wisły + węglocwele brzmią po swojemu, zachodni dużo rzadziej
>>
>>53583397
Poles have more round faces, Russians and other Eastern Slavs in general have "sharper" faces, more prominent cheekbones(Mongol admixture probably) etc
>>
>>53583453
Learn russian. Then learn ukrainian that is the closest language to russian. After that you will understand 80% of polish and even something of talking one.
>>
>>53583515
>mfw ktos idzie na pole
>>
>>53583515
ledwo zauważalne, tylko dla native speakera, nie mąć uczącym się bo to nie ma sensu
>>
>>53583523
I always thought round faces was more asian feature.
>>
>>53583550
The shit thing about russian is the ancient runes alphabet. Well, it was in my plans to learn it anyways.
>>
>>53583591
>lufcik
>>
File: 1449177410959.png (278 KB, 521x593) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449177410959.png
278 KB, 521x593
>>53583389
>>
>>53583601
>ledwo zauważalne

no wybacz ale takie memspołeczności jak Kurpie, Mazurzy i Podlasiaki mają własną składnię niepodobną wcale do polskiej

nie pierdol bzdur, ewentualnie więcej z ludźmi rozmawiaj
>>
>>53583634
>>
>>53583652
>The shit thing about russian is the ancient runes alphabet.

you can literally learn cyrillic script in a single day
>>
>>53582729
jesli dubsy to zdychasz
>>
>>53583591
"na pole" to chodzą dosłownie tylko średniowieczni chłopi
>>
File: what is this shit.gif (492 KB, 400x230) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
what is this shit.gif
492 KB, 400x230
>>53583670
>>
>>53583652
>ancient runes
Cyrillic is MUCH newer than latin script and the last edition of russian one was created less than 100 years ago. But come on, it's not arabic script or korean alphabet, i don't even mention chinese or japanese shit, it's alphabet that has many similarities and can be learnt in a week.
>>
>>53582073
Ciri, Córeczka moja<3
Myślim zanowo igrać w Wiedźmina
>>
>>53583716
I know, it's not that difficult, but it sucks to get out of latin comfy zone.
>>
>>53582073
https://www.youtube.com/watch?v=hr11B30K-iA
takie tam wykopałem
>>
>>53583714
I mean if we talk about round faces.
>>
>>53583714
>Kalka mojej babci która jest z żydowsko-ukraińskiej rodziny.

Sam nie wiem co myśleć.
>>
>>53583706
>Mazurzy
mów dalej
>>
>>53583779
>szałerek
>>
>>53583888
myśl nad tymi tripami anonku.
>>
>>53583794
>But come on, it's not arabic script or korean alphabet, i don't even mention chinese or japanese shit, it's alphabet that has many similarities and can be learnt in a week.
Korean alphabet can be learn in a day... Just like cyrillic or latin, they are easy af. But cyrillic is ugly imo.
>>
>>53583714
This "average face" stuff is shit. I can say for sure sometimes if a person is pole and not by "round face" feature. It's something less obvious.
>>
>>53583770
A wiesz gdzie chodzą folksdojcze?
Na drzewo
>>
File: 1379799709430.gif (715 KB, 250x196) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1379799709430.gif
715 KB, 250x196
>>53583917
możesz przestać anihilować mój mózg ?
>>
File: 1402735300096.jpg (71 KB, 313x286) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1402735300096.jpg
71 KB, 313x286
>>53583716
>zapamiętaj synek że jak jest d koło i albo e to wymawiaj bardziej jak dź
>ale że po szeleszczących pisze się jotowane a czyta zwykłe to też pamiętaj
>twardy znak? no w dwóch rodzajach przedimków, a co? zapamiętaj po prostu
>wcale nie jest leniwy, po prostu ma zaawansowaną redukcję samogłosek, w piśmie to widać!
>a, tu nie powinno być miękkiego znaku? ale leksykalnie powstał w tym miejscu i tak już zostało
>no czasem jo zapisujemy jako je po prostu, komu by się chciało marnować czas na kropki
>nie ma tam ł w środku tylko zachodzi labializacja! taka melodyjna
>głupi robaku naucz się wymawiać o po rosyjsku bo skończysz w dole z wapnem
>NIEEEEE MY TUTAJ STAWIAMY MYŚLNIK REEEEE

dosłownie autyzm
jak wam ktokolwiek powie że cyrylica rosyjska jest fonetyczna to sprzedajcie cwelowi bombę na ryj

cyrylica serbska jest najbardziej zbliżona do fonetycznej, ale chuj kogo serbia obchodzi
>>
File: Przechwytywanie.png (7 KB, 904x122) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Przechwytywanie.png
7 KB, 904x122
a własnie apropo
pamietacie jak postowalimsy profile tych lasek z tego datezone i te porno z babcia? no to tam zrobilem byle jakie konto i podalem byle jaki dane, wiek na 67
w kazdym badz razie patrze a tu
>>
File: 1421145363166.webm (3 MB, 1152x648) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1421145363166.webm
3 MB, 1152x648
jak dubsy to polska to gowno
>>
>>53583944
You can learn korean in a day, but you will suffer reading it.
Cyrillic looks more smoothy or hmmm, straight or "soft", cant find a proper word than latin if you ask me,
Boт пpимep, нeтy тopчaщих бyкв типa эль лaтинcкoй или к.
*Here is example, no "high letters" that spoil everything like "l" or "k".
>>
File: Capture.png (8 KB, 965x126) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Capture.png
8 KB, 965x126
>>53584076
łóps zle zdjecie
>>
>>53584015
>uczenie się cyrylicy
tutaj popełniłeś błąd
>>
>>53584015
>jak wam ktokolwiek powie że cyrylica rosyjska jest fonetyczna to sprzedajcie cwelowi bombę na ryj
zrozumienia i wykonane. Współlokator leży.
>>
>>53583994
>szneka z glancem
>>
>>53584121
>You can learn korean in a day, but you will suffer reading it.
?
>>
>>53584170
kurwa, dosłownie machanie kutasem po klawiaturze.
>>
>>53584244
I didn't say arabis is easier than korean. But cyrillic definitely is.
>>
>>53583982
Nie możesz wejść na drzewo anon, to niedorzeczne.
>>
>>53583035
>>kupowanie gier
>Nic dziwnego że nadal jesteście biedakami robakami
Teraz już po przez cyfrowe kopie, różne obniżki i specjalne oferty i tyle e-sklepów sprzedających gry, można kupić dużo gier za 1/4, czy 1/3 ceny 2-3 miesiące po jej wydaniu. Nie da się po prostu nie kupować gier.
>>
>>53583515
>bądź takim betamaxem, że przejmujesz wymowę po najdalej tygodniu
>>
Hey, brazilian dude, look: >>53584255
I don't know shit in polish, but what i see here
>kurwa, dosłownie machanie kutasem po klawiaturze.
>kurwa
Russian version of suka, many people use kurva here too.
>dosłownie
Absolutely the same as russian "doslovnoye"-literally
>machanie
Absolutely like russian "makhaniye"-waving
>kutasem
That word i had to translate but it is dick (kher or khuy in russian).
>po klawiaturze
Literally russian "po klaviatur'e"-"on keyboard".
>>
w jakim miejscu mozna znalesc dziewczyne
>>
Grał już ktoś w pirata Drogons Dogma na piecu? Nie wiem czy kupić, a poprzednie gry capcomu nie napawają mnie optymizmem.
>>
>>53584255
>zylc
>>
File: 1451903465777.jpg (23 KB, 273x252) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451903465777.jpg
23 KB, 273x252
>>53584553
tawariszcz, szutki-płochi eto szto-l?
>>
>>53584255
>delówka
>>
File: 548494942893.jpg (665 KB, 1071x1519) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
548494942893.jpg
665 KB, 1071x1519
>>53584553
>Russian replied to your post
>>
>>53584591
/v/ mówi że port dobry
>>53584634
rozważam samobójstwo
>>
>>53584657
>comrade, are jokes bad?
I am not sure what you wanted to say.
>>
>>53584553
ZDAROVA VANJA)))))) KAK DELA?))))))))))))))) CIGARETTY ECT?)))))
>>
>>53584787
тoчнo я пытaлcя cкaзaть чтo pyccкиe пoнимaющиe пoльcкий язык нa пepвый взгляд этo мeмчик
>>
>>53584364
and how come so actually? what's the difference?
>>
>>53584772
>purtk

dobrze anonku już kończe, nie zabijaj się
>>
>>53584772
>aszynbecher
>>
>>53584839
a нa втopoй?
I just wanted to show to brazilian dude that our languages have much more similarities than that one dude wrote.
>>53584813
NJE KURJU BRAT))))))))))) TI UZH PROSTJI))))))
>>
glosujcie przeciwko tym smieciom z ex-yu

https://poal.me/3dkewy
https://poal.me/3dkewy
https://poal.me/3dkewy
>>
>>53584876
musiałem wszystko googlować anon
>>
>>53584845
It's similar to latin in everything. Unlike korean.
>>
>>53584941
Głos na słowiańskich braci i resztę podludzi z tamtej nitki oddany
>>
>>53584941
spamuj to korab, masz moje błogosławieństwo, niech tych zdrajców tutaj bolą kukle
>>
File: 1419323994158.png (384 KB, 500x322) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1419323994158.png
384 KB, 500x322
>>53584923
>>53584949
>>
File: 1448369430967.jpg (34 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448369430967.jpg
34 KB, 500x500
>>53584931
нa втopoй вce cлaвянe - бpaтки
>>
File: typowy_norweg.jpg (253 KB, 625x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
typowy_norweg.jpg
253 KB, 625x400
>>53584941
CHWAŁA WIELKIEJ NORGE
>>
https://poal.me/3dkewy ODDAJEMY GŁOS https://poal.me/3dkewy ODDAJEMY GŁOS https://poal.me/3dkewy ODDAJEMY GŁOS https://poal.me/3dkewy ODDAJEMY GŁOS https://poal.me/3dkewy ODDAJEMY GŁOS https://poal.me/3dkewy ODDAJEMY GŁOS https://poal.me/3dkewy ODDAJEMY GŁOS
>>
File: братки.jpg (48 KB, 550x366) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
братки.jpg
48 KB, 550x366
>>53585099
>бpaтки
>>
>>53585200
чeткиe пaцaны
дoбpoтки oни)
>>
>>53584990
so it's only easier to learn for people who use latin script
>>
>>53585308
Yes. He is brasilian. They use latin script.
>>
>>53585053
ale ja nawet tego nie spamuje tak samo tego N O R G E
>>
>>53585350
I was talking in general... I never told anyone to learn Korean, for what fucking reason anyone would do that. But they have an excellent alphabet - shame the rest of Asia doesn't use it/something similar.
>>
>>53585425
>MUH CULTURE
Chinks would conquer the world already if they used sane alphabet.
>>
>>53585200

da, bratki
>>
Danonki, potrzebuję jakieś pochodne adderallu najlepiej bez recepty, jakieś propozycje?

Albo coś innego "wspomagającego naukę"
>>
>>53585718

Nie radzę eksperymentować z amfetaminą, i mówię to jako osoba która egzamin z anatomii zdawała po nauce na adderalu właśnie
>>
>>53585718
noopept? nie wiem czy to pochodna w sumie
>>
>>53585718
A tak na marginesie adderalu w obiegu "oficjalnym" nie ma w Polsce jest tylko MPH które jest pochodną amfetaminy. Tylko na receptę z wtórnikiem. Nazwa handlowa to Ritalin.
>>
jak dubsy to Dudeł zostaje na drugą kadencję
>>
>>53586182
potwierdzone, smieszek wypierdala po 4 latach
>>
File: 1358951026310.jpg (200 KB, 782x1153) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1358951026310.jpg
200 KB, 782x1153
DUPA
>>
>>53586258

mizerna coś
>>
File: Animation1.gif (2 MB, 696x548) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Animation1.gif
2 MB, 696x548
>>53586294
za mała?
>>
>pisanie po rusku w nitce
Zjedzcie granat.
>>
>>53586452
uczenie się rosyjskiego to zdrada Polski
>>
>>53586452
o, przyszedł następny niedorób.
kogos jeszcze brakuje?
>>
Ciri to bym ruchał zaciekle
>>
File: 1423338815438.jpg (387 KB, 1500x2252) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423338815438.jpg
387 KB, 1500x2252
CYCKI
>>
>>53586517
ja tam wolę wiedzieć niż nie wiedzieć
>>
File: 432423.jpg (2 MB, 2448x3264) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
432423.jpg
2 MB, 2448x3264
>>53586452
tyle lat zaborów niczego ich nie nauczyło eh
>>
jak dubsy to
>>
>>53586662
co za dziwka sie tak publicznie ubierac

wychlostac i burke zalozyc
>>
>>53586543
Ty masz niedobór rozsądku.
>>
poljska je slaba i beznačajna država
>>
File: 15.jpg (261 KB, 900x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
15.jpg
261 KB, 900x900
>>53586735
WYPIERDALAJ
>>
>>53586662
zajdłbym
>>
File: 1401345990341.png (107 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1401345990341.png
107 KB, 400x400
>>53586735
>beznaczajna

nieznacząca*
>>
File: 12.png (135 KB, 483x442) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
12.png
135 KB, 483x442
>>53586735
WOOOOON KURWAAAAAAAAAAAAAAA TYYYYYY SMIECIU
>>
File: 1434983629487.png (573 KB, 900x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1434983629487.png
573 KB, 900x900
>>53586735
KURWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWAAAAAA
>>
File: opn02b.gif (3 MB, 976x689) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
opn02b.gif
3 MB, 976x689
CIPA
>>
File: 10.jpg (38 KB, 900x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
10.jpg
38 KB, 900x900
>>53586735
JUGOSMIECIU WON STĄD
>>
File: 1442761579464.jpg (80 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442761579464.jpg
80 KB, 500x500
>>53586735
ROBALU TY
>>
>Ruskiemu liżą pałę
>Chorwatowi, Katolickiemu bratu każą spierdalać
Oto stan młodzieży /polski/
>>
File: 13.jpg (140 KB, 680x680) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
13.jpg
140 KB, 680x680
>>53586735
ZAAAAAAPIERDOLEEEE CIE ZNAJDE I ZAPIERDOLE JAK JESZCZE RAZ TU NAPISZES TY SERBSKA KURWO
>>
>>53586735
>spent 100mln$ on importing polish technology to easier compete with wester countries.
>>
File: 6.png (613 KB, 900x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
6.png
613 KB, 900x900
>>53587130
MOOOORDAAAAAAAAAAAAAA EMIIGRANCKA KURWO W DUPE JEBANA
>>
>>53587130
A co sądzą Grecy o Rosjanach?
A tak na marginesie to język wroga jest zawsze przydatny:^)
>>
>>53586735

t. Kurvatska
>>
>>53587130
ogarnij memienie anonku.
>>
>>53587130
A poszedł won, ty cyprysie
>>
File: 1425849052895.jpg (48 KB, 330x319) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1425849052895.jpg
48 KB, 330x319
>>53587152
>polish technology
>>
File: 1425849348430.jpg (28 KB, 324x291) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1425849348430.jpg
28 KB, 324x291
>>53587152
>polish technology
chyba gówno kurwa
>>
File: 1426434228413.jpg (41 KB, 277x246) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1426434228413.jpg
41 KB, 277x246
>>53587152
>polish technology
what technology? plumbing technology?
>>
>>53587201
>A co sądzą Grecy o Rosjanach?
Uważani jako prawosławni bracia wraz ze Serbami.
Sporo ludzi chwali Putina i wolałoby, aby Grecja stawiała się z Ruskimi, niż z USA.
>>
ten fred to czyste złoto po posice chorwata
>>
This is why Croatia is one of the best countries in Europe if not in the world:

>money and high purchasing power
>birthplace of famous inventor
>gay rights
>already spend 100 of millions of dollars on importing Polish technology to more easily compete with Western Europe
>some people ride bikes to work
>praised by Nietzsche for its peoples musical achievements in Ecce Homos
>hs produkt vhs 2
>strong and predictable economy
>importing cars from Portugal
>white & European
>invented the necktie so you can look like a gentleman and not like a chino faggot
>almost every family has a car and a PC with internet
>low unemployment
>strategical partnership with Argentina until 2050
>implementing unemployment plan from Greece
>exporting to Serbia and Bosnia
>army uses homemade tanks
>industry based on exports and not on imports
>most people have smartphones
>>
>>53587454
raczej płynne złoto, jesli wiesz co mam na mysli żtp
>>
File: 1452203755557.jpg (116 KB, 1280x853) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452203755557.jpg
116 KB, 1280x853
>>53587558
och Ty
>>
>>53587606
>autyzm
>>
>>53587625
speak human you fucking cockroach
>>
File: 1442699892779.jpg (9 KB, 236x233) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442699892779.jpg
9 KB, 236x233
oto Antoni Łapko

pan Antoni przyszedł tu po smakowite żyzne biodra i równie pyszne (You)

pozwolicie mu odejść głodnym? co z polską gościnnością?
>>
>>53587498
didn't read lol
>>
>>53587704
(You)
>>
File: 1452442915937.jpg (62 KB, 713x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452442915937.jpg
62 KB, 713x800
>>53587704
no, nie wiem. Banują za żyzność.
>>
>>53587704
wypierdalaj śmieciu
>>
File: papysz.jpg (38 KB, 308x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
papysz.jpg
38 KB, 308x400
>>53587498

Putin raped little children
>>
>>53587704
masz ode mnie łapeczkę
>>
How do you call the USA btw?
It's "Sojedjinjonnyje sztaty amjerjikji" in russian.
>>
>>53587821
stany zjednoczone ameryki
>>
>>53587770
ale proszę nie postować gówna
>>
>>53587789
Who is this handsome guy?
>>
>>53587704
>>53587770
>>53587785
>>53587797
>>53587849
speak human
>>
File: 1452171527145.jpg (151 KB, 1024x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452171527145.jpg
151 KB, 1024x1024
>>53587857
To co mam postować ?
>>
>>53587606
all me
>>
>>53587849
>stany
And how do you call pants then?
>>53587903
Hy дaвaй
>>
>>53587606
za takie posty powinno się odpierdolić łapska
>>
>>53587942
spodnie, portki
>>
>>53587931
o, tak lepiej
>>
>>53587821
13x (You)
nie kłam
>>
File: screenshot.28.jpg (506 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
screenshot.28.jpg
506 KB, 1920x1080
Pomoc! Nie rozumiem, co robi ten eliksir?
>>
>>53587931
>>53587949
>>53587973
>>53587989
>>53588009
speak human cockroaches
>>
File: 1452203903244.jpg (171 KB, 900x560) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452203903244.jpg
171 KB, 900x560
>>53587949
przy dupie
>>53587989
będę pamiętał
>>
>>53587993
You are only the second though.
>>53587973
>portki
>>
>>53588075
>>53587903
>>53587606
So poles have liberal selfhaters too. Hehehe
>>
>>53588009
Temporarily reduces a required level of the character for all the items by 2.
>>
BĘDZIE DEBATA Z BOLKIEM, ZUCHY

http://ipn.gov.pl/wydzial-prasowy/komunikaty/oswiadczenie-w-zwiazku-z-propozycja-lecha-walesy-zorganizowania-debaty-o-jego-przeszlosci
>>
>>53588075
Schlampe, ficki ficki?
>>
>>53588009
>lvl1
>hp już w tysiącach

obrzydliwa filozofia twórców
>>
>>53588207
>>53588105
>>53588241
speak human retards
>>
>>53588175
those are poor attempts to b8 like croatian guy did, such an awesome banter.
>>53586735
>>
>>53588195
ja PIERDOLĘ
Dzięki, towarzyszu. Bywaj
>>
>>53588207
Pewnie tak bedzie wygladac ta debata
>argument o tym ze bolek to agent
>JAK SMIECIE, JA SAM POKONALEM KOMUNIZM I ZABEZPIECZYLEM WAM PRZYSZLOSC
>po czym wychodzi po 10 minutach i stwierdza ze byl atakowany
>>
>>53587875

Ivan Pavel III, orthodox patriarch and biological father of Stalin
>>
>>53588381
dobre, ale zły akcent
bardziej
JAK SZMIECZIE, JA SZAM POKONAŁEM KOMUNISZTÓW I SABESPIESZYŁEM WAM PSZYSZŁOSCZ
>>
>>53588340
immersion mutch ?
>>
>>53585786
Bo uzależnia, czy jakieś realne powody?

>>53585860
>>53585899
Dzięki danonki, jesteście kochane
>>
>>53588175
>So poles have liberal selfhaters too.

Nah, those are just miserable attempts. I'm the only refined self-hater here.
>>
File: 1445558004598.png (34 KB, 630x664) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445558004598.png
34 KB, 630x664
>moja mama gdy Centkiewicz woła Brauna i Ziemkiewicza do pomocy w napierdalaniu W*łęsy
>>
>>53588207
To plan Bolka żeby wyeliminować wszystkich razem.
żadnej debaty tylko wejście zamaskowanych i uzbrojonych mężczyzn
>>
>>53588506
Tak, towarzyszu mój. Ale jestem wiedźminem tak i w realności
>>
>>53588747
+
>>
>>53588555
Redpill me on poles then.
>>
File: 1445097247373.jpg (17 KB, 327x316) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445097247373.jpg
17 KB, 327x316
>>53583591
>>53583770
BÓL

D
U
P
Y
>>
Niech rozpierdola tego cwela Wałęsę. Jaki burak jebany.

>obalałem komunizm kurwa!!!

chyba w kiblu po obiedzie u Jaruzela ty szmato
>>
>>53588555
L
>>
File: 519034d99c5d.jpg (712 KB, 1024x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
519034d99c5d.jpg
712 KB, 1024x768
>>53588899
>on idzie na pole
>>
>>53588968
Ó
>>
>>53588530
>Bo uzależnia, czy jakieś realne powody

zjazdy są mocne i mózg rozpierdala. jak nie jesteś obeznany z substancją to możesz przez nieodpowiednie dawkowanie wszystko zjebać. co z tego,że niby wszystkiego się nauczysz a później przyjdzie wykończenie i zapomnisz. albo za dużo zaaplikujesz i będzie cie trzęsło + totalny chaos.

t. 10lat wciągania
>>
File: lodz.jpg (75 KB, 800x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
lodz.jpg
75 KB, 800x600
>>53588860

Ugly language, bad cuisine, very shitty people, terrible politicians, boring countryside and shitty culture, hideous cities, shitty music and cinema, pathetic army, neo-colonial economy with almost non-existant native industry and the list goes on.

Poland is literally the shitbucket of europe
Its as big as germany with half the population and nothing impressive ever came out of it
Never won a war or start an empire
Sucks ball at sports of any kind
Implied huge jewish population but sucks shit at finance and economics
Hitler literally see the poles as subhumans and wants polish clay so he can populate the aryans from germany in it.
Any average person will only know poland as "that country that was annihilated by the germans in the WWII".
Most are surprised it still exist.
Most people cant even find poland on the map and consistently mistook poland for either hungary or austria.
Its a country that is consistently bullied by countries around it and have absolutely no power to fight back due to its absolute low morale within its army and people.
Poland is so uninteresting and dull that nobody, even the arabs or the indians(well known for their immigration to western countries) wants to live there
Poland was supposed to be extinct and the amazement of it continuing its pathetic life like a dying rat is what makes poland literally the shithole of europe.

So fucking useless and incompetent you mistook it as a 3rd world country.
>>
File: 1322448779494.jpg (7 KB, 177x278) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1322448779494.jpg
7 KB, 177x278
>>53588658
>>
File: ulica-piotrkowska.jpg (403 KB, 1024x683) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ulica-piotrkowska.jpg
403 KB, 1024x683
>>53589031
D
>>
File: 1444859882475.png (1 MB, 912x905) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444859882475.png
1 MB, 912x905
>>53588986
>on mieszka na polu
>>
File: 1371045976212.png (18 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1371045976212.png
18 KB, 500x500
Myslisz że oni mają dobre zamiary?
Wszyscy obcokrajowcy przyjeżdżają do naszego kraju tylko po to żeby ciemiężyć klasę pracującą naszej Ojczyzny. Najwyższy czas z tym skończyć. Wszyscy którzy udowodnią 100% czystosć krwi Polskiej do 4 pokolenia mogą zostać w kraju, resztę należy wysłać do Syrii czy innego -stanu (tu ważna uwaga: zgermanizowani Polacy jak Slązacy czy Kaszubi nie należą do Macierzy, traktować ich należy jak obcokrajowców). Wszystkie firmy powinny mieć Polaka jako własciciela, produkty w naszych sklepach winny być Polskie lub produkowane przez Polaków z Kresów. Oczywiscie długoplanowym celem jest odzyskanie naszych Ziem i osadnictwo Polskie.

Jestes w błędzie jesli myslisz że to wszystko jest niezorganizowane i że oni są w tym ofiarami. Cały ten problem imigrantów został sfingowany aby zniszczyć kraje pozytywnie nastawione do Narodu jak Polska czy Węgry. Poprzez masową imigrację do Europy Zachodniej budują sobie oni ludnosć która gotowa jest wejsć do Polski z wojskiem w każdej chwili. Obcokrajowcy udający teraz bezsilnych i uciekających przed imigracją sami tworzą aurę nieprzyjaźni i klaustrofobii w Macierzy. Dlatego należy skonfiskować cały majątek zagraniczny, wyrzucić wszystkie jednostki nieojczyste. Spotka się to z krytyką ponieważ przekreslimy ich szanse na dominację Naszej Ojczyzny. Tylko polonizacja wpierw Polski a potem całego swiata może nas uratować. Czuwaj.
>>
>>53589160
>>53589098
>>53589031
>>53588968
mediocre at best
>>
File: holyshit.gif (627 KB, 322x242) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
holyshit.gif
627 KB, 322x242
>>53589131
whoa
>>
File: C_9jOwpUlAY.jpg (25 KB, 455x334) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
C_9jOwpUlAY.jpg
25 KB, 455x334
>>53589042
Do you have only one past? I've read approximetly a hundred such memes about russia and russians. Nah, that's not even roleplaying of selfhating.
>>
ź
>>
>>53589199
>pozytywnie nastawione do Narodu jak Polska
tutaj musisz zmienić, inaczej dobre.
>>
>>53589224
I know.
>>
File: 1403351012437.gif (1011 KB, 500x269) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1403351012437.gif
1011 KB, 500x269
>>53589245
for some inexplicable reason it's respectful to be humble about yourself but to criticise your country is extremely rude

foreigners have a problem with that, that's what the meme is supposed to ridicule
>>
>>53589199
Are there people in Poland who actually believes this bullshit?
>>
>>53589350
>>
>>53589392
>bullshit
fuck off
>>
>>53589350
My teacher keeps jabbering about Łódż since she's from there. She's hot though
>>
>>53589428
here you have one
>>
>>53589428
That will be the best scenario for Putin if you do what's written here.
>>53589390
So without sarcasm, are there real xenopatriots/selfhaters poles?
>>
>>53589392
it's 4chan, not mensa
>>
>>53589441
https://www.youtube.com/watch?v=IJ2kvZpJ_BU
>>
popieracie przyjmowanie uchodźców?
>>
>>53589580
a shitload, they just try to tone it down before foreigners
>>
>>53589580
Putin is the saviour of White race and Poland.

>>53589602
Tak
>>
>>53589635
i po chuj maja obozy w turcji i jordanii
>>
File: 999.gif (1021 KB, 280x233) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
999.gif
1021 KB, 280x233
>>53589602
oczywiście
>>
>>53589635
>Putin is the saviour of White race and Poland
dobra, kończymy memienie na dziś.
>>
File: 1441775066191.jpg (17 KB, 313x286) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441775066191.jpg
17 KB, 313x286
>>53589580
>xenopatriots/selfhaters
>>
>>53589441
https://www.youtube.com/watch?v=WLXqQ5mgHo8
>>
>>53589711
t. lewak
>>
File: 1452270188557.jpg (100 KB, 618x411) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452270188557.jpg
100 KB, 618x411
>>53589621
Fuck you. I'm a proud Japanese nationalist.
>>
File: 1442394044167.png (510 KB, 568x610) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442394044167.png
510 KB, 568x610
>>53589844
baka
>>
>>53589828
>prawica
>>
>>53589844
japan japan japan
>>
kurwa zwaliłbym sobie, ale się trochę najebałem i mam straszliwy helikopter i czuję, że rzygnę jak zacznę tarmosić pytona
ehh, dylematy współczesnej młodzieży
>>
>>53589906
>krwawica
>>
File: 1385152472273.png (303 KB, 588x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1385152472273.png
303 KB, 588x720
>>53589828
>>53589906
>jest albo to i to gówno
>>
>>53589953
Nie pierdol, wal.
Co najwyżej nowy fetysz będziesz mieć.
>>
File: stepan_14-600x450.jpg (252 KB, 600x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
stepan_14-600x450.jpg
252 KB, 600x450
That's what i mean.
>>
File: 1452203580373.jpg (50 KB, 520x700) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452203580373.jpg
50 KB, 520x700
>>53589953
tarmoś
>>
>>53589953
Ja sobie usmażyłem dwie kiełbasy i zjadłem tylko półtorej. Myslisz, że będzie jeszcze dobra jak ostygnie? Może nie będę musiał wtedy za pare godzin wstawać, żeby sobie zrobić żarcie. A może lepiej jak ją wpierdolę na siłę i będe liczył, że nie zgłodnieję do trzeciej?
>>
File: 1380027684478.jpg (187 KB, 459x694) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1380027684478.jpg
187 KB, 459x694
>>53589986
>anarchia
>>
File: 1452202660930.jpg (109 KB, 600x869) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452202660930.jpg
109 KB, 600x869
>>
>>53589747
lel why the hate
>>
File: Fotopolska_299642.jpg (176 KB, 1058x727) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Fotopolska_299642.jpg
176 KB, 1058x727
>>53589595
Everything the communists touched turned to shit.
>>
>>53590135
hate i our national sport
>>
File: 1452450765787.jpg (55 KB, 500x754) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452450765787.jpg
55 KB, 500x754
>>53590094
jedyna prawdziwa opcja
>>
>>53590188
>88
all we need now is...
>>
>>53590039

is that the legendary Stepan Walker?
I cringe everytime when seeing that guy
>>
eh anony anony mame weszła do pokoju jak miałem cipe na monitorze. przynajmniej nie pomyśli, że jestem pedałem r-rright?
>>
>>53590217
>17
well well well, so close yet so far
>>
>>53590319
>Nie walenie dalej i gadanie z nią jak gdyby nigdy nic
Pokaż kurwa kto w tym domu rządzi, a nie.
>>
>>53590319
>anony
>wiedźminy
why y and not i? They're both masculine and animate
>>
>>53589602
dla ich wlasnego dobra jednak bym odmowil
gdyby oni byli w jakims miejscu publicznym to przeciez by dostali wpierdol, chyba ze w jakims auschwitzie bysmy ich trzymali
>>
>>53590415
Both work fine, not like anybody really cares.
>>
>>53590319
>mame weszła do pokoju
podwieckie gówno
>>
>>53590415
its plural
>>
>>53590681
chodzi mu o
>anoni
>wiedźmini
niepisemny polaczku
>>
>>53588261
To tylko liczby

Jakby miał 35HP, ale zmienne uwzglednialyby do drugiej liczby po przecinku do by wyszlo na to samo.

Tak jest prościej żbsz, operacje na liczbach całkowitych są szybsze niż na stałoprzecinkowych.
>>
>>53590260
Yeah, it's he. Did you see the video of him crying while listening to american anthem?
>>
>>53590772
to, ale wiesz jaki to jest rak w gierkach?
z drugiej strony ciężko zrobić to inaczej uwzględniając setki zmiennych w trakcie rozgrywki
>t. tester gierek
>>
>>53590415
it's memespeak
>>
>>53590867
To tylko liczby, najważniejsze żeby działały
>>
>>53590610
Mam 31 lat.
>>
>>53590610
mama 33 lata
>>53590941
nie podszywaj się
>>
>>53590774

No, but I'm not sure if I want to see that desu...
>>
>>53590932
>To tylko liczby
tak ale ich zbytnie natężenie utrudnia odbiór produktu
>najważniejsze żeby działały
to
>>53590941
och ty kurwo
>>
>>53590941
>>53591067
o czym wy pierdolicie
>>53590610
mam 40 lat.
>>
>>53591113
Wiedzmin i tak nie jest hardkorowym erpegiem gdzie kazde x1.05 ma znaczenie. Podczas walki nie liczysz obrazen a tylko na pasek patrzysz.
>>
File: 9.png (30 KB, 300x100) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
9.png
30 KB, 300x100
ale nudna nitka się trafiła
>>
rolnicze disco
>>
Wiem, że duża częsc /polski/ dalej leci na windzie xp.
Po stwierdzeniu faktu nadchodzi czas na pytanie.
Czy Dragon's Dogma poleci na xp? Testował już ktos pirata?
>>
>>53591222
You taking on Polish? I've got tons of tips and tricks, but I need to go to sleep now
>>
>>53591160
>Wiedzmin i tak nie jest hardkorowym erpegiem gdzie kazde x1.05 ma znaczenie
zdziwiłbyś się
>Podczas walki nie liczysz obrazen a tylko na pasek patrzysz.
kek.
ten pasek nie działałby gdyby nie te pierdyliony cyferek i równań z nimi związanych zapierdalających w tle
>>
>>53591297
>ten pasek nie działałby gdyby nie te pierdyliony cyferek i równań z nimi związanych zapierdalających w tle
Kapitan oczywistość w odsieczy widzę.

>>53591297
>zdziwiłbyś się
Przeszedłem na krew pot i łzy, chodziłem ze zbroją i mieczykami co najładniej wyglądały żbsz. Eliksiry i turluturlu wystarczało na każdego. W pewnym momencie przestałem się nawet interesować nowymi levelami, bo i tak już całą płytkę umiejek czy jak to się nazywało miałem wypełnioną.

Strasznie mi się nie spodobał ten ich pomysł z "loadoutami".
>>
>>53591289

well, see you tomorrow then lad
>>
File: lads tbh.png (161 KB, 1073x490) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
lads tbh.png
161 KB, 1073x490
>omoo

what did she mean by this?
>>
>>53582073
what is polska B? where is it?
>>
File: 1451328916600.jpg (177 KB, 1024x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451328916600.jpg
177 KB, 1024x768
>>53591289
nite nite
>>
File: czołg.png (4 MB, 2280x1248) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
czołg.png
4 MB, 2280x1248
Na Berlin i Brukselę!
Dojebiemy Schulza!
>>
>>53591572
genius :DDDDD
>>
File: Girls (1).png (490 KB, 449x401) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Girls (1).png
490 KB, 449x401
>>53591562
omoo
>>
>>53591562
"OrgazMO"
>>
File: A.jpg (22 KB, 299x411) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
A.jpg
22 KB, 299x411
>>53591562
>omoo
>>
>>53591648
bardzo ładny czołg masz (You)
>>
>>53591757
>>53591757
>>53591757
>>
File: Polska_wschodnia.gif (16 KB, 341x311) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Polska_wschodnia.gif
16 KB, 341x311
>>53591571

darker blue
>>
File: 1447717656374.jpg (51 KB, 720x405) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447717656374.jpg
51 KB, 720x405
>>53591648
którędy na berlin?
>>
>>53591859
kieruj się za spalonymi mercedesami i żelkami haribo
>>
>>53591562
think it's an emoticon lad
>>
>>53582073
Hello Polishfags.

Interessed in learning Polish. Any tips, method?

Thanks.
>>
>>53591283
kek więc nikt nie leci na xp
>>
>>53592508

check this website
the language section is quite helpful and people there are less butthurt and autistic than on /int/

http://www.polishforums.com/
Thread replies: 315
Thread images: 97
Thread DB ID: 440282[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.