[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
NEDERDRAAD
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 310
Thread images: 60
File: dildo_homo.png (2 MB, 1315x2526) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dildo_homo.png
2 MB, 1315x2526
Dildoanon editie

Welkom: jij
>>
>>53581236
Weet jij überhaupt hoe abonnementen werken?
>>
eerste voor frikandel
>>
>>53581435

Weet jij hoe kanker werkt?
>>
Boludo.
>>
Vlag mans, voeg Arnhem toe dan
>>
Even voor de duidelijkheid, dit zijn de mensen die welkom zijn.
Welkom: emilyflikker, stan, rova, ottertje, bourgondier, rodevans, arab, marginaalst, 77iq serenaflikker, ponyflikker, noord-brabant flikker, gaart, antwerpflikker, amsterdam flikker, braziliaanse kat-paler flikker, allebei de jesse’s, cringegalore gast, dildoflikker/anorexia/168, mensen die ontdozingen houden, die gast uit zuid-afrika, robin vos, andere hamsterpalers, sjinese tekenfilm palers, RANDSTAD paler, die ene gast met velzen met de z als achter naam, anoniempje uit baarn, musicalflikker (letterlijk), anon die niet durft te bellen, vluchtelingen, caraflikker en die homo die altijd draden maakt als ik ze wil maken, awoe paler, sinterklaas, engelse miemstudie student, dronken belg die zijn naam niet wil vertellen, bangalijst anoniempje, draadmaakslet, PK, katwijk anon, sinterklaas naamflikker, K naamflikker
>>
>>53581457
Nee maar ik weet ten minste wel hoe een abonnement werkt.
>>
File: 1422568263825.jpg (125 KB, 599x337) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1422568263825.jpg
125 KB, 599x337
>>53581348
Miemdraad!
>>
>>53581522
Wat is er trouwens gebeurd met die jongen? Lang niets van gehoord
>>
>>53581522
Grappig man
>>
kan iemand mij de inverse Z-transformatie uitleggen?
>>
>>53581490

Jij bent niet welkom
>>
>>53581522
dvw ze nooit bekendmaken wat de grote wereldzaken zijn
>>
>>53581348
Was dat geen /fit/ draad
>>
>>53581546
hij wil in beroep gaan. OM eiste een 2,5 of 4 jaar cel volgens mij
>>
>>53581639
Jezus, mensen krijgen minder voor moord
>>
>>53581621
>Was dat geen /fit/ draad

Ziet toch duidelijk dat het in het Nederlands is, klapmongool
>>
>>53581546
Waar heb je het over, die gast zn rechtzaak is continu in de media, hij gaat jaren de cel in
>>
>>53581490
>dildoflikker/anorexia/168
Hoe weten we of dit dezelde anoniempje is?

Ik ken 80% van de lijst niet oetz.
>>
>>53581406
was een vrouw oetz
>>
>>53581486
3 dagen geleden waren zoetermeer en katwijk erbij gedaan,, je moet hem een internetbrief sturen naar ohgod@whatsthisimnotgoodwithcomputers.com
met je vlag in het goede formaat in jpg
>>
>>53581685
>was
F
>>
>>53581639
Hij is al in beroep gegaan en moet anderhalf jaar de cel in, idioot.

>>53581661
Nee, niet waar.
>>
>>53581490
Ik niet? :(
>>
>>53581546
komt al bijna weer vrij oetz februari of maart dacht ik
>>
>>53581690
Beetje als een brief schrijven naar sinterklaas
>>
>>53581739
nee wel overleefd
>>
File: Dildo_paler.jpg (181 KB, 588x569) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Dildo_paler.jpg
181 KB, 588x569
>>53581667
Flikker paalde hier met dezelfde shirt aan en viel door de mand
>>
>>53581771
Oke niet allemaal, maar hier een voorbeeld waar een dronken Pool de hele gezin van een man heeft doodgereden:

https://www.youtube.com/watch?v=98AsfsKsD2w

120 uur taakstraf
>>
File: image.jpg (20 KB, 204x265) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
20 KB, 204x265
selfie :3
>>
>>53581830
hij is beter dan sinterklaas, hij doet het exclusief voor nederlandse aanvragen en supersnel, terwijl buitenlanders boos worden op alle irrelevante nederlandse kutdorpjes.
>>
>>53581919
Wel mooie baard oetz
>>
>>53581890
dronken autorijden is poolse cultuur, kun je die man ook niet aanrekenen
>>
>>53581890
En dat is volgens jou moord?
Pak het wetsartikel van moord er eens bij, zou ik zeggen.
>>
>>53581919
IS/10
>>
>>53582074
Onopzettelijk moord, maar nog steeds moord vriend. Feit dat hij dronken was moet ook nog eens zwaar meetellen.

Als ik de zaak van Tarik en die dronken Pool met elkaar moet vergelijken weet ik wel welke zwaarder zou moeten meetellen
>>
File: belgische_lol.png (217 KB, 1054x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
belgische_lol.png
217 KB, 1054x240
wie hier /raket liga/?
>>
>>53582221
>Onopzettelijk moord

Letterlijk daar gestopt met lezen.
Ik hoef de rest van je paal niet eens te lezen om te weten dat het alleen maar onzin is.
>>
>>53582221
>Onopzettelijk moord
Dat heet doodslag.
Soms denk ik dat dit een kleuterklas is ofzo, de helft doet zn best 12 jaar oud te lijken
>>
File: 1443201354948.png (121 KB, 258x245) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443201354948.png
121 KB, 258x245
>>53582221
>Onopzettelijk moord,
IK KAN NIET STOPPEN MET LACHEN
Ik wil stoppen maar kan niet, anon, je maakt mijn dag
>>
>>53582308
Feitelijk juist, verkeerd verwoord. Ben je nu blij dat je een doel hebt bereikt in je leven?

>>53582325
Zie boven, ik ken de wetboek niet
>>
File: autiest.jpg (23 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
autiest.jpg
23 KB, 1280x720
>>53582325
Dat heet AU-TIS-MUH
>>
>>53581667
>Ik ken 80% van de lijst niet oetz.
Plebejer
>>
>>53582435
Ben jij dezelfde gozer van dat ANWB-abonnement?

En het is niet feitelijk juist.
Sterker nog, het is je reinste onzin.
>>
naar welke muziek zijn jullie op dit moment aan het luisteren jongens?
>>
File: 1391042065198.jpg (26 KB, 303x288) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1391042065198.jpg
26 KB, 303x288
>>53582435
>de wetboek
DE HILARITEIT STOPT MAAR NIET
>>
>>53582529
https://www.youtube.com/watch?v=4NamEunQKgQ

OETZ
>>
>>53582529
Vrolijke hardekern, lekker stampen oetz
>>
>>53581329
Is dit de reden dat belgen altijd heel erg sloom aan de rechterkant van de snelweg rijden? Omdat ze niet anders kunnen?
>>
>>53582529
http://www.youtube.com/watch?v=4NamEunQKgQ
>>
>>53582537
Ik zou zelfmoord plegen als een kikkerpaler mij terecht uit zou lachen oetz
>>
https://www.youtube.com/watch?v=yvHZtmJp_ko
>>
>>53582527
Dan klopt wat jij zegt ook niet.

http://www.encyclo.nl/begrip/doodslag

>misdrijf door een persoon opzettelijk van het leven te beroven zonder dat sprake is van een van tevoren beraamd plan

Aangezien het niet opzettelijk is gedaan kan je het ook niet zo noemen.
>>
>>53582839
als hij onverantwoord hard door die bocht reed kan je het wel opzettelijk noemen geloof ik
>>
>>53582932
Hij was dronken en had dus geen controle over zichzelf. Dit is een voorbeeld van doodslag:

>Een voorbeeld hiervan is (de situatie is bewust gelijk aan het vorige voorbeeld) dat de dader in de auto stapt met een ongeladen pistool, en naar het huis van het slachtoffer toe rijdt om deze even goed bang te maken. Het slachtoffer is niet bang en gaat het gevecht aan. Tijdens dit gevecht slaat de dader het slachtoffer herhaaldelijk met de achterkant van het pistool op zijn hoofd, deze overlijdt aan de verwondingen. De dader ging dus niet naar het huis toe om zijn slachtoffer van het leven te beroven, maar toch is dit wel gebeurd. Er is echter geen sprake van voorbedachten rade dus is het doodslag.

http://www.hetverschiltussen.nl/verschil-moord-doodslag/

Dus A doen en B niet verwachten maar B gebeurd toch.
Ik denk niet dat de Pool de intentie had om iemand die dag schade aan te brengen.
>>
File: e40crash.png (1 MB, 1278x722) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
e40crash.png
1 MB, 1278x722
>>53582618
ze had die hele rij autos gewoon kunnen zien staan
>>
>>53582839
Volgens mij citeer je de verkeerde persoon, maar ik zal het haarfijn voor je uitleggen.

Zowel doodslag als moord is opgenomen in het Wetboek van Strafrecht als misdrijf.

Het artikel voor moord is 289, welke luidt:


Hij die OPZETTELIJK en MET VOORBEDACHTEN RADE een ander VAN HET LEVEN BEROOFT, wordt, als schuldig aan moord, gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Er moet aan al die eisen worden voldaan als moord wil worden bewezen.


Doodslag is een 'afgezwakte' versie van moord, welke te vinden is in artikel 287 en luidt als volgt:

Hij die OPZETTELIJK een ander VAN HET LEVEN BEROOFT, wordt, als schuldig aan doodslag, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Zoals je kunt zien is de eis van voorbedachten rade niet van toepassing om doodslag te kunnen bewijzen.


Natuurlijk komt er meer bij kijken dan alleen deze artikelen.
Hoe definieer je 'opzettelijk' bijvoorbeeld? Er zijn verschillende gradaties van opzet, dus daar is aanvullende jurisprudentie voor nodig.


Dit is echter de basis.
>>
>>53583393
racist
>>
File: 1448643160340.jpg (25 KB, 317x317) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448643160340.jpg
25 KB, 317x317
>dvw mijn buurman echt super vaak aan het boren is
>om 10 uur 's ochtends
Je zou echt denken dat hij geen muur meer heeft om in te boren, zo vaak is hij bezig
>>
>>53583826
Handig toch, een gratis wekker.
>>
>>53583922
ik wil dan niet wakker worden
ben toch geen normaaltje
>>
>>53583997
Misschien weet hij dat ge een vuile NOOT bent en wilt hij ge expres wakker maken
>>
>>53584061
ik ben geen NOOT
ik hoef alleen niet zo vroeg op te staan voor mijn werk oetz
>>
Curious, did anyone of you use to chat in a old IRC server called axenet?
>>
>>53584103
Oh, dan moeteke ge uw buurman, of moet ik zeggen boorman, aanspreken.
>>
>>53584198
Dus dan moet ik én wakker worden, én m'n bed uit komen?
kom nou
>>
>>53581690
ik stuurde het als .gif oetz

ik wil nog wel nieuwe maken

suggesties voor dorpen?
>>
bier
>>
>>53584271
Anon, het is tijd om een echte man te worden.
>>
>>53584383
arnhem!
>>
>>53584383
ja, randstad en die gozer wou arhnem
>>
>>53582221
>Onopzettelijk moord
Haha, MBOers zijn echt grappig.
>>
>>53582325
Nee geen kleuterklas, een mbo klas.
>>
Test of mijn vlaggetje ook op mobiel werkt
>>
>>53584605
hoe kan dat dan?
>>
>>53584650
Met een beetje geklooi kan je het op Firefox installeren. Ik zie nu alleen anderen hun vlag maar niet mijn eigen.

Ik wou namelijk heel graag vanuit bed schijtpalen met een extra vlag.
>>
File: 1408890154482.png (6 KB, 448x357) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1408890154482.png
6 KB, 448x357
Amai seg, waar zijn de frieten?
>>
File: 1433396848414.jpg (211 KB, 798x1988) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1433396848414.jpg
211 KB, 798x1988
Wie /zin in de rassenoorlog/ hier?
>>
>>53584792
Joepie, het werkt :DDD
>>
File: 7001096-1.jpg (20 KB, 350x262) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
7001096-1.jpg
20 KB, 350x262
>>53584824
>dvw gratis mitraillette
>>
File: 1434989127197.png (32 KB, 514x352) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1434989127197.png
32 KB, 514x352
>>53584824
Niet achter mijn rug
>>
>>53584856
Domme kikkerpaler.
>>
>>53584856
Doe maar niet
>>
>>53584856
Bluf
>>
File: Naamloos-4.gif (990 B, 16x11) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Naamloos-4.gif
990 B, 16x11
>>53584486
oetz?
>>
File: 1398160693026.gif (13 KB, 250x194) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1398160693026.gif
13 KB, 250x194
>>53584916
>>53584824
spurdo draad?
>>
>>53583826
Ik krijg nieuwe overburen en zij beginnen in het weekend om 8 uur in de ochtend al met boren en hameren ;_;
>>
>>53584383
tilburg
>>
File: 1451083987726.jpg (52 KB, 749x444) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451083987726.jpg
52 KB, 749x444
>>53584985
GONDOLA DRAAD
>>
TYPHOON IN GRONINGEN

maar het is koud
en niemand wil mee
>>
>>53584979
en randstad?
>>
File: RANDSTAD.gif (858 B, 16x11) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
RANDSTAD.gif
858 B, 16x11
>>53584504
>>
>>53584996
Vraag aan de andere buren of zij er ook last van hebben en doe er dan wat aan, hoorndrager.
>>
>>53585052
Staat het er zo slecht voor met de klimaatverandering?
>>
>>53585063
:^D
>>
File: Hyberloob.gif (64 KB, 720x403) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Hyberloob.gif
64 KB, 720x403
>>53584985
>>
>>53585089
Ik ben toch geen normaaltje
>>
>>53585052
letterlijk wie
>>
>>53585052
Is die miemrapper een beetje goed?
>>
File: Zutphen.gif (871 B, 16x11) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Zutphen.gif
871 B, 16x11
>>53585052
oh het is een artiest
ik maar denken dat er een storm is
>>
File: 1423523956978.png (13 KB, 326x217) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423523956978.png
13 KB, 326x217
Als jullie toch met vlaggetjes bezig zijn zou iemand de Bossche vlag wat donkerder kunnen maken svp, hij hoort niet zo roze maar eerder rood.
Eeuwig dank oetz.
>>
>>53582325
Eigenlijk is het dood door schuld, moord is doodslag met voorbedachte rade maar doodslag is ook een culpoos delict oetz
>>
File: image.jpg (76 KB, 640x1136) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
76 KB, 640x1136
>>53585052
Is dat die repper? Ik sta met hem op de foto oetz, heb even met hem gepraat

>plaatje gerelateerd

Mijn hand is dat
>>
>>53585265
Had je niet moeten doen, nu ga ik jou in het echte leven herkennen als ik je hand zie
>>
>>53585219
ligt aan uw schermkalibratie
>>
KANKER

Weer niet gebeld vandaag, jongens.
Het duurt nu al langer dan 2 weken.

Neuk mijn belangst.
>>
>>53585265
>hij paalt zijn gezicht niet
Mietje.
>>
>>53585063
dat is een bedrijfslogo?
>>
File: Tilburg.gif (570 B, 16x11) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Tilburg.gif
570 B, 16x11
>>53585039
>>53585496
randstad heeft geen echte vlag oetz
>>
>>53585063
wat is er mis met randstad oetz
>>
>>53585533
Ze zijn jaloers.
>>
>>53585598
waarom? niets houdt je tegen om te verhuizen naar randstad
>>
File: Den Bosch.gif (553 B, 16x11) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Den Bosch.gif
553 B, 16x11
meer dorp suggesties?
>>
>>53585598
herrinering dat jij binnekort niet meer met amsterdam gaat palen
>>
>>53585709
de nederlande antilles
>>
>>53585522
stuur ze gelijk op dan eh zemmel
>>
>>53585881
maar jij bent toch pk?
>>
>>53585881
doe ik zo allemaal tegelijk oetz
>>
>>53585709
TERNEUZEN BESTE STAD VAN NEDERLAND 0115 WE ZIJN DE GEKSTE
>>
>>53584979
prachtig! bedankt
>>
File: hammycomfy.jpg (61 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hammycomfy.jpg
61 KB, 1280x720
Waarom speelt niemand hier Overheersing? Te diep voor jullie?
>>
dit gestuurd naar pee ka oetz
>>
File: Terneuzen.gif (989 B, 16x11) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Terneuzen.gif
989 B, 16x11
>>53586043

>>53586332
ik speel wereld van reservoirs
>>
>>53586332
Geen idee waar je het over hebt.
>>
Ik zie het niet meer zitten jongens.
>>
>>53586379
hij wou dacht ik wel een glossy effect erover oetz

sorry beetje laat
>>
>>53586546
wie? heb het wel geprobeerd maar is lastig oetz
>>
>>53586527
Alweer niet?
>>
>>53586606
pk
>>
>zit op kamers
>Doe niks anders dan schijtpalen op vierkanaal

Wat doen julie al deze hele maand?
>>
>>53586639
Nog steeds niet.
>>
File: IMG_20160114_212955.jpg (872 KB, 1024x1820) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_20160114_212955.jpg
872 KB, 1024x1820
>verneuk het maar gewoon

Waar ging het zo finaal mis?
>>
ik denk dat ik de inverse Z transformatie wat beter snap nu jongens
>>53586671
inverse z transformatie snappen
>>
File: hammysip2.png (85 KB, 294x258) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hammysip2.png
85 KB, 294x258
>>53586420
>wereld van reservoirs
Geen idee waar je het over hebt.

>>53586453
Dominion.
Je kan de basisset gratis spelen en als iemand anders een uitbreiding heeft en je speelt met hem dan heb je ook de uitbreiding kaarten.
En je kan natuurlijk ook uitbreidingen kopen van je (gratis) geld.
>>
>>53586696
ram dildo in anus
>>
>>53586717
welke studie
>>
File: hammysmug.jpg (381 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hammysmug.jpg
381 KB, 1920x1080
>>53586717
De inverse Z transformatie is heel makkelijk. Ik sta versteld dat je hem niet meteen snapte.
>>
File: 2-oh-i-bet-he-did.jpg (416 KB, 1197x701) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2-oh-i-bet-he-did.jpg
416 KB, 1197x701
>>53586800
>kaartspel
Maar daar heb je vrienden voor nodig.
Ik speel liever Dominions, hoef je gelukkig geen vrienden voor te hebben.
>>
>>53586696
past hij al?
>>
>>53586800
Robin Vos, a.u.b.
>>
>>53586945
Ik heb de laatste tijd last van aambeien dus dat gaat hem helaas niet worden denk ik.
>>
>>53586898
Elektrotechniek
>>53586904
>implicerend dat NOOThamsters de inverse Z transformatie kunnen snappen
>>
>>53586800
>impliceren dat ik geen dominion speel
heb het zelfs fysiek thuis steken, met 1 of 2 uitbreidingen. Heb het ook verschillende keren een tijd online gespeeld, maar na een tijd werd het account steeds onspeelbaar, dus ben maar gestopt voorlopig.
gebaseerd spel wel
>>
>>53586379
Gaat die ene Amerikaan leuk vinden, al die nieuwe vlaggen
>>
Does anyone know if you can buy Stroopwafel at Amsterdam airport without a ridiculous airport markup?
>>
>>53587088
>buying anything at Amsterdam airport without a ridiculous airport markup
No.
>>
File: 1452487741034.png (106 KB, 300x441) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452487741034.png
106 KB, 300x441
>>53586671
>Waifu tekeningen gemaakt.
>Auto gekocht.
>10km hardlopen in 1 keer, terwijl het heel slecht ging daarvoor.
>Verwacht nog een brief van participatiewet waarin staat dat ik 100% afgekeurt ben.
Best goeie maand eigelijk.
>>
>>53586420
DANKJEWEL MAAT 0115 IS JE DANKBAAR
>>
File: umarushinjifather.png (456 KB, 768x660) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
umarushinjifather.png
456 KB, 768x660
>>53586921
Nee hoor je kunt heto online spelen, net zoals Dominions. Wat trouwens niet leuk offline te spelen is aangezien de AI nogal dom is. Maar als dat jouw niveau is dan zijn er ook (domme) bots in Dominion waar je tegen kunt spelen.

>>53587013
Waar heb je moeite mee? Ik leg het je wel eventjes uit.
>>
>>53587079
boeie, hij komt uit een negerstaat
>>
>>53587164
100% NEET
10 km kunnen rennen.

Spring in het water A.U.B.
>>
File: umarujilling.jpg (42 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
umarujilling.jpg
42 KB, 1280x720
>>53587065
>werd het account steeds onspeelbaar
Hoe dat zo? Ze hebben nu een nieuwe versie trouwens. Je moet nu wel een client downloaden maar er zit wel matchmaker en zo bij.
>>
File: ZnT_novel01.png (396 KB, 400x560) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ZnT_novel01.png
396 KB, 400x560
>>53587164
REEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
HOE DURF JE HET GEZICHT VAN DAT WALGELIJKE WICHT OP HET LICHAAM VAN LOUISE TE PLAATSEN
IK BEN KOKEND WOEDEND11!!!
>>53587288
>Wat trouwens niet leuk offline te spelen is aangezien de AI nogal dom is.
Dominions speel ik dan ook niet offline.
>>
wie /verdun/ hier?
>>
File: almere.gif (116 B, 16x11) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
almere.gif
116 B, 16x11
Dus om zo een nieuwe vlag te maken hoef je 'm alleen maar klein te maken?
>>
>>53587413
Kanker nou eens op, Robin.
>>
>>53587453
en overzetten in png
>>
>>53587288
Ik heb nergens echt specifiek moeite mee maar ik moet nog iets meer oefenen.
>>
>>53587453
Je kan er ook nog een glossy template eroverheen gooien, zoals ik heb gedaan
die kan je vinden in de github.
>>
>>53587437
Iemand anders heeft deze gemaakt, vond die kleren wel goed staan op haar.
>>
>>53587164
>10km hardlopen in 1 keer
indrukwekkend oetz
>>
>>53587453
ik teken ze zelf
>>
>>53587587
Nee totaal niet, maar kon amper 2km doen paar dagen geleden, ben blij dat dat probleem is opgelost.
>>
File: hammytears.gif (184 KB, 533x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hammytears.gif
184 KB, 533x300
>>53587437
>Dominions speel ik dan ook niet offline.
Dus je hebt wel vrienden? Je bent stiekem een normaaltje?

>>53587512
Ok, laat maar weten als je vast komt te zitten.

>>53587468
Hou je soms niet van hamsters?

Vooruit dan. Ik ga drakendogma spelen.
>>
Waarom is monopoly zo kankerduur? 40 donnies voor een stuk karton met pionnen
>>
>>53587681
dus toen heb je die auto gekocht zeker ;^%)
>>
>>53587682
>Dus je hebt wel vrienden?
Nee, maar je kan gelukkig meestal wel een multiplayer game vinden op stoom of /domg/
>>
>>53587682
Kankerboer.
>>
>>53587732
KLAP EEN NIGGER VOOR EEN DONNIE
>>
>>53587904
neger aub
>>
Het leven heeft geen zin.
>>
>>53588100
Misschien moet je paddo's nemen
>>
>>53588100
niet als je alleen maar in bed ligt te stinken nee
>>
>>53587996
EEN DONNIE
E
N
>>
Help, jongens.
Ik ben verslaafd aan deze dingen.

Ik heb er al 30 op in 4 dagen tijd.
>>
>>53588335
Hoeveel weeg je?
>>
>>53581522
>dvw wanneer je hier meems ziet die jij hebt gemaakt

t-trots
>>
>>53588482
110000 gram.
>>
>>53588532
Daar kan wel wat bij.
>>
>>53588482
142 kg
>>
hebben jullie al een vluchteling in huis genomen jongens?
>>
>>53588335
30 kinderen?
>>
>>53581522
Waarom heeft de weerman een makarov .22 met geluidsdemper?
>>
>>53588683
Zelfverdediging tegen de regen.
>>
>>53588608
>>53588608
>>53588608
>>53588608
>>53588608
>>
>>53588859
>azielzoekers
waz met jou?
>>
File: 1394578032222.jpg (174 KB, 720x540) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1394578032222.jpg
174 KB, 720x540
>wees mij
>bus van half 10 nemen naar centraal station wat normaal 10 minuten duurt.
>halte grote markt, 3 kwart van het plaatselijke AZC stapt in.
>we don't have OV, can we buy kaartje? In een mix van 3 talen.
>10 minuten lang kaartjes uitdelen omdat alle Mohammed's geen gepast geld hadden.
>hele busreis schreeuwen in een onverstaanbare taal.
>dvw trein net 2 minuten gemist.

KANKERBUITENLANDERS, GA MIJN STAD UIT!
>>
>>53588608
Geef mij een Syrische kjoetietaart en ik neem haar in huis.
>>
heb op alle vlaggetjes zo´n gloss gezet en gestuurd, pk mag dan kiezen
>>
>>53589089
Den Haag?
>>
>serena heeft niveau 99 in alle skills
>>
File: 1405595211028.jpg (10 KB, 208x249) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1405595211028.jpg
10 KB, 208x249
> wees mij
> zit op metro
> landloper lacht naar me, staat recht, aait mijn gezicht en loopt weg

wat de neuk, ik voel me gebruikt. Dit is wat vrouwen moeten doormaken
>>
>>53589185
Wat is hier leuk aan?
>>
>>53589185
>dvw geen nederdraadvrinden om een goede mmorpg mee te spelen
>>
>>53589185
>rsg
>>
>>53584903
De Monk?
>>
>>53589196
Hij toont compassie naar je toe en nog ben je zo brutaal. Waarom heb je hem niet teruggeaaid?
>>
>>53589147
die randstad gaat ie niet accepteren, krijgen we straks anders ook unilever en automerken
>>
>>53589497
dan maar zelf een randstad vlag maken oetz
>>
>>53589171
>randstad

Nee, groningen.
>>
>>53589322
warom speel je niet de beste mmo?
>>
>>53589185
hoe vaak moet ik het nou nog zeggen?
/vee/skeep>oude school> roenskeep drie
er zijn zelfs belgen en nederlanders
>>
>>53589196
moet je maar geen amai zeggen
>>
>>53589603
Renontsnap?
>>
>>53588859
Is da echt
>>
File: AFlAChc.png (530 KB, 505x501) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
AFlAChc.png
530 KB, 505x501
>>53589727
jazeker
>>
>>53589322
>mmorpg
>goed
kies een
>>
>>53589322
>>53589831
letterlijk dit
>>
>>53589744
>2016
>zo geloofwaardig zijn
>jij stemt zeker pvv
>>
>>53589831
esdoornverhaal oetz
>>
>>53589806
>Join with holy Saradomin!
lach me rot oetz senpai
>>
>>53589806

ik speelde vroeger, lvl 138 op RS3 en 126 op old school, maar het is vrij saai als je alles 99 hebt
>>
>>53581348
Episch OP, alleen zit de mobiel een een stuk naar voren.
Oeps, weer een overduidelijk aspect over het hoofd gezien maakt niet uit hoor.
>>
>>53589806
Ik heb hier slechte herinneringen aan, geen vissen kunnen vangen, en als je er vervolgens wel 1 vangt constant aan laten branden. Niemand die je vd wil zijn voor 2500 goud.
Ik denk dat ik toch wel 5 uur daar vast heb gezeten.

Nooit meer oetz ;_;
>>
>>53589964
Je meent het
>>
File: fryslan.jpg (36 KB, 442x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fryslan.jpg
36 KB, 442x500
> dvw geen vd uit vriesland
>>
>>53590069
Mijn tante is nog vrijgezel.
>>
>>53589982
>30 minuten vast op karamja
>>
>>53590069
Raar volk hoor die Friezen, ik vermoed ook vaak dat mensen daar vaker incest plegen of zoiets er komen zulke vreemde lui van die provincie.
>>
>>53590176
>>53589982
>>53589929
speel gewoon /v/skeep, het is de allerbeste
>>
File: zNVvdnS.png (371 KB, 446x523) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
zNVvdnS.png
371 KB, 446x523
>>53590258
/v/scape is echt niet zo leuk als je denkt
>>
>spellen spelen op je persoonlijke rekenmachine

Doe zoals ik en speel superieure spellen op de superieure 3DS.
>>
Kankerfruitvliegjes, zit er 1 de hele tijd om mijn hoofd te vliegen, pak ik een elektrisch vliegenmepper, is het ineens nergens meer te zien
>>
File: 1394393394179.png (325 KB, 852x1268) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1394393394179.png
325 KB, 852x1268
>>53590359
speel je mh4u?
>>
>>53590194
Als er ergens Incest plaatsvind is het wel Volendam.
>>
File: 1432259490310.jpg (68 KB, 700x700) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432259490310.jpg
68 KB, 700x700
>>53581348
>dvw geen magere 168 cm jongen als seksslaaf
>>
>>53590176
> vast op Karamja zonder geld
> bananen plukken voor 10 minuten om er weg te geraken
>>
>>53590346
toch wel, en het is gratis
>>
Waarom is het leven zo moeilijk?
>>
>>53590427
haha nee das voor wiebs
Ik speel alleen westerse spellen zoals Mario, Phoenix Wright en Pokemon.
>>
speel alleen nog maar pool oetz
>>
>>53590854
maar dan moet je naar een poolhal en dat kost geld
>>
>>53591070
op m'n tablet natuurlijk

kan ook op pc maar op tablet kan je beter kijken waar je op mikt
>>
wie /habbo/ ?
>>
>>53590444
of hier...

gecontroleerd
>>
File: sss.png (667 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sss.png
667 KB, 1920x1080
>>
>>53591773
>geen leuke miemtabbladen
schud mijn hoofd
>>
>>53591773
Haha
2008 ofzo
>>
>>53589885
Ik speel esdoorverhaal regelmatig onironisch, alleen Verkenners.
>>
>>53590818
Likely because you're a manlet
>>
>>53591773
>ramen 10
ik zie dat je graag deel uit maakt van het machinenetwerk
>>
>>53591773
>wamp
wat ben je aan het maken
>>
>>53591854
php en twitch zijn beide miems
>>
>>53591977
>tfw 187cm
nah mate
>>
>>53591773
>al die /b/ tabjes
Komaan sinterklaasje zeg.
>>
>>53592030
>187cm
>Not meeting the 200cm cutoff
M A N L E T
>>
File: dsa.png (679 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dsa.png
679 KB, 1920x1080
>>53591989
>>53592013
een formulier oetz xD


>>53592041
porno....
>>
>>53590629
Zou je wel iemand als seksslaaf willen die in tweeën breekt als je niet voorzichtig bent?
>>
>>53589422
>Monk
kutcafé, maar het is daar ja

>>53589196
waarom geven alle zwervers toch zo'n natte kussen?
>>
File: 1443718905775.jpg (91 KB, 600x446) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443718905775.jpg
91 KB, 600x446
>>53592105
>porno....
>op /b/
Ah ik snap het al
>>
>>53592277
Voor anime tiddies kan je beter naar zielige panda gaan.
>>
>>53592277
het enige wat daaruit valt te concluderen is een forse minderjarigheid en/of mentale achterstand
>>
>>53592105
Paal jij ironisch op deze manier?
>>
>>53592369
>>53592401
Jep, maar dat weet sint niet.
>>
>>53592112
Ik wil wel een fragiele jongen hebben ja.
>>
File: 1451490708193.jpg (57 KB, 535x577) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451490708193.jpg
57 KB, 535x577
>dvw geen homo vriend om mee te experimenteren
>>
>>53581348
omg a cutie kiddish man *-*-*-*-*-*-*

i hope he postd his face, they're not that much numerous in holland :( and that's sad because I like dutch facial features but tall men not that much
>>
>>53592720
Enough manlets here, it seems.
>>
>>53592608
Maar ben je niet bang dat je hem per ongeluk breekt?
>>
>>53592720
Okay fageodor.
>>
>>53592718
deze >>53592608 zoekt nog een seksslaaf.
>>
>>53592844
I thought dutch people wasnt homophobic...?

anyways, I am not a male
>>
>>53592720
>thy're not that much numerous in holland
that's because a big part of our population got killed by a catholic ruler
>>
>>53592720
cállate maricón
>>
File: 1424534562605.jpg (40 KB, 680x680) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1424534562605.jpg
40 KB, 680x680
>>53592914
>...?
>>
>Voor het eerst eens scheren met mesjes
>Allemaal ingroeiende haartjes en rooie bobbeltjes.
>>
>>53592914
paal tieten
>>
https://www.youtube.com/watch?v=ssr1PMSNvwk
>>
>>53592608
Is een bmi van 19 fragiel genoeg?
>>
File: 1452180385001.png (185 KB, 203x352) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452180385001.png
185 KB, 203x352
>>53592914
>...?
>>
>>53593061
Dat is best fragiel, paal verdere statistieken.
>>
File: CYEzQZGWcAAabDb.jpg (20 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
CYEzQZGWcAAabDb.jpg
20 KB, 400x400
>>53593019
never ;^)
>>
>>53592914
They are almost as gay as Sweden, homophobia is rare here.
>>
>>53593141
Wat wil je nog meer weten?
>>
>>53593190
Nondedju 77IQ neem gewoon een struikel zodat ik je kan filteren.
>>
>>53593272
is je vlag nou donkerder?
pk is erg snel
>>
test
>>
>>53592914
>anyways, I am not a male
Well that's unfortunate for you since the guy in the OP posted a picture of himself with a dildo.
>>
>>53593345
ik zie niets veranderd, nog steeds zo licht als wat
>>
>>53593440
oh what a waste of cutie :(
>>
>>53593160
>airshit
>>
File: file.png (5 KB, 1028x40) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
file.png
5 KB, 1028x40
>>53593345
nog geen aanpassingen geweest oetz
>>
>>53593457
>>53593644

het zat tussen mijn oren oetz
>>
Jongens ik hoor altijd dat IPA bier voor domme hipsters is maar is het eigenlijk wel lekker?
>>
>>53586379
>geen Haarlem
wat doen jij
>>
>>53593758
Ik vind het niet echt geweldig.

Vond het allemaal naar grapefruit smaken.
>>
>>53593842
spreek toch eens Nederlands, kankeraap
>>
>>53593898
Muil houden vuile Waal.
>>
>>53593758
waar hoor jij dat, ik ken het niet
>>
Wat doen als je geen vertrouwen in de politiek meer hebt?
>>
>>53593160
Ey poes, toereke doen?
>>
File: axelle.jpg (31 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
axelle.jpg
31 KB, 400x400
>>53594131
>mgw Vlamingen beter Nederlands spreken dan Nederlanders
>>
>>53594188
Het kenbaar maken op gezichtboek.
>>
>>53594250
>dvw vlamingen over 10 jaar alleen maar frans spreken
>>
>>53594250
Amiiiiii, frietuhhh
>>
>>53594250
Ge zijt een matig wiijf?
>>53594303
Arabisch dan eerder
>>
>>53594294
Ik heb geen gezichtboek en ik wil er ook niet aan.
>>
>>53594303
>>53594342
amai, kontpijn
>>53594364
ge zijt nieuw?
>>
>>53594250
FRAAI FEEWL VIND FUHDAAG
>>
>>53594413
Ouder dan ge wilt weten. Uw wijfoe is gewoon matig
>>
Zal ik zelfmoord plegen?
>>
>>53594543
als het maar niet op het spoor is
>>
>>53594592
wat zijn die mensen ook asociaal, waarom verzuipen ze zichzelf niet gewoon, of springen ze van de toren
maar nee, ze moeten per se tot aan hun laatste adem aan toe de wereld tot last zijn
>>
>>53594542
>impliceren dat axelle mijn wijfoe is
ik heb gewoon al een tijd geen 4kin-map meer, maar wel toevallig nog een foto van axelle, en was een van de meer toepasselijke gezichten die ik snel kon vinden
en ja matig, maar daar ging het niet om
>>
>>53594686
ja, hier deden ze tenminste altijd vroeger gewoon zo ver mogelijk in de zee zwemmen
vind ik toch wat mooier
>>
NIEUW

>>53594800
>>53594800
>>53594800
>>
>>53594167
Ik hoor dat soms hier en daar. Ik zou me er niks van aantrekken.
>>
>Dgw ik vanaf nu voor alle bachelor vakken een 7.6 moet halen om met een 7 gemiddeld te eindigen.

Kutzooi
>>
>>53595338
Of je haalt een 6,1 om met een 5,5 te eindigen.
Thread replies: 310
Thread images: 60
Thread DB ID: 440272[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.