[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/NEDERDRAAD/
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 332
Thread images: 56
alan rickmeneer editie

welkom: dat hele lijstje
>>
op is een autist
>>
tweede voor vrouwen je kan beter gevogelten houden
>>
File: 3464536453.jpg (366 KB, 1280x853) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
3464536453.jpg
366 KB, 1280x853
ik wilde de nieuwe draad maken ;_;

maarja
dan maar
emily
>>
derde voor alle arabieren het land uit
>>
https://www.youtube.com/watch?v=_uTDzsTZNFY
>>
>>53568647

ik blijf oetz
>>
ZEG WAT DIT IS EEN BANK OVERVAL
>>
>>53568679
waarom niet terug naar Marokko
>>
>>53568703
Ik hoor hier thuis oetz
>>
>>53568578
amai
>>
>>53568728
ben je blond, blauwe ogen en minstens 1.80m lang?
>>
>probeer tinder
>vind alleen maar blanken
Hoe kan ik nu mestiezen maken?
>>
>>53568578
wie de neuk
>>
>>53568750

nee, nee, ja
>>
>>53568578
Ribs Hans
>>
>>53568767
Sneep
>>
>>53568578
VORIGE DRAAD ZAT NOG LANG NIET OP DE MAX

Kanker OPs de laatste tijd
>>
>>53568842
gezondheid
>>
>>53568907
Bedankt hé.
>>
>>53568578
>niet Jonathan Richman
>>
>>>53568579
Toen ik 12 was kreeg ik eindelijk een puzzel van 5000 stukjes voor Kerstmis. Nog diezelfde avond vond onze kat dat de doos met stukjes erg op een kattenbak leek. Mijn puzzelliefde was voorbij.
>>
>>53568895
>max
RANDSTAD
>>
>>53569122
autist
>>
>>53568803
dan hoor je niet hier
>>
>>53568750
>blond, blauwe ogen
Nederlanders zijn niet perse blond met blauwe ogen hoor.
Bruin haar + groene ogen meesterras hier
>>
>>53569517
AUSROTTEN
>>
>>53568750
bruin haar blauw/grijze ogen meesterras
>>
>>53569517
zwart haar, donkerbruine ogen hier

diversiteit is in nederland een feit

^zelf bedacht
>>
>>53569122
Mijn vorig poezenbeest vond dat het bed in de gastenkamer nogal erg op een kattenbak gelijken. De onfortuinlijke gast op dat moment had het helaas niet door toen hij onder de lakens kroop :^)
>>
>>53569574
Nee, bruin haar met groene ogen is gewoon wit.
>>53569608
>diversiteit is in nederland een feit
koek, tja waar is het.
>>
>>53569608
>dvw nieuwe buren
>zwart gezin
>twee zandneger families
Tijd om de verhuizen :^)
>>
Zal ik de microwave hot pot kopen
>>
>>53569903
wat? ek bly in afrika en die naaste swartes aan my bly omtrent 1km weg
>>
>>53569903

>hij woont in zweden

je verdient het en nog meer
>>
>>53570152
wat voor Arabier ben je? wat is je afkomst?
>>
File: DSC_0006.jpg (3 MB, 3840x2160) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DSC_0006.jpg
3 MB, 3840x2160
>>53570105
Wat vind jy van my nieuwe vlaggen vind?
>>
>>53570175
Zandapistan
>>
>>53570175
>>53570192
>>
File: 313230.jpg (358 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
313230.jpg
358 KB, 1920x1080
http://regio.tpo.nl/2016/01/14/oud-hoogleraar-ophangen-dood-varken-is-brabantse-cultuur/
>dooie varkens bij AZC ophangen is Brabantse cultuur

Opperste koek.
>>
>>53570306
Gebaseerd Heesch
>>
>>53570251
Draag je ook traditionele kleding?
>>
>>53570306
"iesj koeltoer"
>>
>>53570306
Letterlijk niks verkeerd.
>>
>>53570498
Heb het wel in de kast hangen, ik draag het niet. Misschien bij een verkleedfeestje. Hoogstens een thawb in de zomer
>>
>>53570661
Kan je dit doen? https://www.youtube.com/watch?v=eAqgXhblr-w
>>
File: 1443095834548.png (206 KB, 500x557) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443095834548.png
206 KB, 500x557
>>53570306
>Brabantse cultuur
>>
>http://www.elsevier.nl/Buitenland/achtergrond/2016/1/Beiers-dorp-stuurt-volle-bus-met-asielzoekers-richting-Merkel-2745655W/?masterpageid=158493

>De Beierse plaats Landshut kan nieuwe migranten niet meer fatsoenlijk opvangen, en dus stuurt het hoofd van het district Peter Dreier ze vanaf nu door naar de persoon die hij verantwoordelijk houdt: bondskanselier Angela Merkel. Het is tekenend voor de omgeslagen stemming in Duitsland.


GEBASEERD
E
B
A
S
E
E
R
D
>>
>>53570719

Kan, lijkt me echter vrij illegaal
>>
>>53570789
Dan moet je "raciesme" roepen en wordt je zo weer vrijgelaten
>>
>>53570719
ik moest lachen oetz
>>
>dvw baard en snor na 2 maanden weggehaald
>zie er uit als een hyena

kanker, waarom scheer ik toch altijd weer
>>
>>53571165
>niet gewoon trimmen in plaats van scheren
>>
>>53570191
mooi, waar koop je die?
ik heb altijd al mooie vlaggen gewild, vooral historische
>>
File: pad123- blij.jpg (25 KB, 480x424) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pad123- blij.jpg
25 KB, 480x424
>>53571209

Ga ik voortaan doen.

Ik vraag me af of ik er beter uitzie met of zonder gezichtsbeharing. Als ik een normaaltje was geweest zou ik het vragen aan een vrouwelijke vriendin
>>
>>53571263

>vrouwelijke vriendin

kanker wat een autisme van mezelf
>>
>>53571263
Paal foto ik rateer wel zonder vooroordelen oetz.
>>
>>53571299
ik dacht dat je homo was
>>
>>53571263
>met of zonder gezichtsbeharing
Zonder natuurlijk.
Moet ik uitleggen waarom?
>>
>>53571383

Nee
>>
Ik heb een gemiddelde penis.
>>
>>53571455
ik ook
>>
>>53571383

graag
>>
File: 1452462746184.png (24 KB, 800x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452462746184.png
24 KB, 800x600
>>
ik ben een kktatta
>>
File: 1452462989258.png (21 KB, 560x420) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452462989258.png
21 KB, 560x420
>>
kankernederlanders
>>
>>53570789

Ik herinner me een gozer op Fok! die zoiets deed.. Liet een sporttas vol ballonnen en een briefje oid achter op een station. Diezelfde week nog zat z'n porum in op Opsporing Verzocht.

Topic gevonden:
http://forum.fok.nl/topic/759688/1/25

>dvw het topic is meer dan 10 jaar oud
>dvw ik een kankerouwe man aan het worden ben
>dvw 1965 is even lang voor 1990 als dat 2015 na 1990 is
>>
>>53571501

Oké 18.5cm is wel gemiddeld toch?
Ik zoek die zooi niet op
>>
>>53571701
https://www.youtube.com/watch?v=lY0bQ8_NSZU
>>
>>53571535
Arabieren met baarden hebben nogal een negatief imago vanwege de associatie met terroristische en/of fundamentalistisch islamitische praktijken.
>>
>>53571743
ben jij een neger?
>>
Randstedelingen genocide beste dag van mijn leven.
>>
File: 1443700199017.jpg (105 KB, 800x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443700199017.jpg
105 KB, 800x800
>>53571743
>dvw het laatst gemeten heb en het meer is dan ik dacht
Voelt goed man
>>
File: 1413664239824.jpg (10 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1413664239824.jpg
10 KB, 480x360
>>53572062
>>
>>53571782
Dat is gemiddeld voor Europeanen, het zijn juist de Amerikanen die zulke kleine snikkels hebben, daarom zijn ze zo bang voor de grote zwarte snikkels. Die zijn voor ons gemiddeld.
>>
File: kkzionist.png (18 KB, 356x370) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kkzionist.png
18 KB, 356x370
>>53571719
Ik herinner me ook een filmpje op jijbuis van een Amerikaanse gast die er een gevangenisstraf voor kreeg.. vrij logisch.
>>53571761
Klopt, maar ik doe mijn baard nooit ebisch lang en ik doe er altijd wel een snorretje bij (dat doen moslims niet). Maarja, het zal vast minder vriendelijk overkomen.
>>
oy vey
>>
>>53572115
m-maar ik ben 15,5cm en het internet zegt dat dat gemiddeld is.
>>
>>53572165
Ja, als je Indiërs en Chinezen meeneemt in de berekening.
Zij brengen het gemiddelde fors omlaag.
>>
>>53572165
Ze liegen tegen je knul, het spijt me.
>>
>>53572165

>15,5cm

in rust mag ik hopen?!
>>
>>53572165
KLEINE
WITTE
PIEMEL

oetz
>>
>>53572217
En negers brengen het gemiddelde weer omhoog.
>>
30cm hier
[spoiler]Ik heb 2 snikkels, 1tje 14cm en de andere 16cm ;_;[/spoiler]
>>
http://strawpoll.me/6533848
http://strawpoll.me/6533848
http://strawpoll.me/6533848
http://strawpoll.me/6533848
>>
>>53572334
Dat negers grote lullen hebben is slechts een miem en niet statistisch hard (hihi) te maken.
Dat Aziaten een kleine penis hebben is echter wel statistisch te onderbouwen.
>>
>>53572340
Hoe kom jij er aan twee?
>>
File: 1423702215338.jpg (13 KB, 249x242) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423702215338.jpg
13 KB, 249x242
>>53572340
>Ik heb 2 snikkels
>>
>>53572374
>voor 15,5cm anon raad ik dit aan
nou mijn vriendje vind mijn piemel groot genoeg >:((((((
>>
Hebben jullie serieus jullie pik gemeten met een liniaal of zo? Wie doet nou zoiets?
>>
>>53572564

je moeder heeft het voor mij gedaan oetz
>>
>dvw 14cm

Maar ik ben dan ook kankerdik, misschien als ik gewicht verlies komt er nog een paar laagjes bij
>>
>>53572613
Je vergist je. Mijn moeder is niet dat varken waardoor jij je laat penetreren.
>>
>>53572374
>dvw kabouter
Neuk.
>>
>>53572680

Je bent te ver gegaan oetz, mijn grap was lichthartig
>>
>>53572374
>mensen die voor 5cm extra lengte kiezen

Doe gewoon airmax aan stelletje dwergen
>>
>>53572716
>niet op legerkisten lopen
aub
>>
>>53572716
>airmax
Dit is niet groep acht meer.
>>
>>53572564
i-ik was nieuwschierig
>>
>>53572716
wil je flippos ruilen
>>
>>53572759
>impliceren dat mensen naar je schoenen kijken

Je mag ook hakken aan doen wat mij betreft
>>
>>53572716
Je kan beter wat laarzen aandoen.
>>
>>53572856
Zouden mensen het raar vinden als ik deze schoenen draag?
>>
Sneeuwt het bij jullie buiten ook nat?
>>
>>53572932
Zolang je het niet in hun kont steekt zullen ze er niets van merken
>>
>>53572942
't sneeuwt alleen nat op je moeder ;))))))))
>>
>>53573007
Dan hoop ik dat zij een jas aanheeft.
>>
wie /legerkisten/ hier?
>>
>>53572942
nee het is vooral gewoon nat
>>53573101
amai ik ben toch geen autist
>>
File: SC_630001.jpg (518 KB, 2400x2867) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
SC_630001.jpg
518 KB, 2400x2867
>>53573101
Zie je er zo uit?
>>
>>53572942
nee, alleen regen hier

>dvw geen sneeuw
>>
>>53573101
rooie aub heb je ook een bomberjas daarbij
>>
>>53573101
Heb jij lang haar, een denim jas en ga jij graag naar metaal concerten?
>>
>weer een bekende brit die ik niet ken dood
>>
>>53573101
Ik vind ze wel gaaf oetz.
Ik ga zelf ook eens kisten halen
>>53573304
nee, nee, ja.
>>
>een lul heben kleiner dan 18.5 cm
lachendereactieplaat.jpg
>>
File: file.png (1 MB, 1242x782) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
file.png
1 MB, 1242x782
best maf oetz om het gezicht bij de stem van de nieuwslezer te zien
>>
>>53573548

best maf dat maf achterstevoren senpai is
>>
File: 14586.jpg (262 KB, 1000x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14586.jpg
262 KB, 1000x1000
>>53573101
>M90
doe je knieën een plezier en gooi ze weg, binnenzool is letterlijk gemaakt van hout en geeft geen enkele demping.
M07 is veel beter
>>
>>53573609
>maf is achterstevoren senpai
Arabier aub, ik snap dat taal niet jouw sterkste vak is maar komaan.
>>
>>53573337
>hij danst niet in de straat
https://www.youtube.com/watch?v=9G4jnaznUoQ
>>
File: cover.jpg (579 KB, 750x743) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
cover.jpg
579 KB, 750x743
lekker dansen jongens
https://www.youtube.com/watch?v=pyZ0RxUVYQE
>>
>>53573548

nu weet je waarom hij bij de radio werkt en niet op TV komt
>>
>>53573101
vroeger luisterde ik ook naar metaal

maar toen werd ik volwassen

moet je ook eens proberen
>>
Zometeen heb ik een hospiteeravond in Deventer. Hebben jullie tips voor mij?
>>
>>53573898
Mijn broer is ondertussen 17 en is nog steeds een metaalhoofd, moet ik me beginnen zorgen maken?
>>
>>53573898
>>53574027
er is niets mis met een bepaald genre luisteren, je hoef je er niet persé naar te kleden
>>
>>53574067
hoe kleed ik mij als ik naar popmuziek luister?
>>
>>53573960

Wees gewoon jezelf, dat is het beste wat ik je mee kan geven
>>
>>53574111
"ik weet niet wat ik moet met mijn leven dus ik kleed mijzelf als mijn vrienden"
veel jack&jones, c&a en v&d
>>
>>53573960
leer van je fouten
nooit meer een uitnodiging accepteren voor sociale dingen
>>
>>53574067
>Iemand met gezond verstand
>hier
>met een nederlandse vlag
Elke dag weer verrassingen
>>
File: 1450203830399.jpg (274 KB, 976x642) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450203830399.jpg
274 KB, 976x642
>>53574111
Als een nette whitey.
>>
>>53574212
een arrogante belg

geen verassingen hier
>>
>>53574212
kom nog uit leie ook
>>
>dvw geen Emily om me in mijn piemel te bijten
>>
>>53573898
groot gelijk musicals zijn veel beter
>>
>>53574259
merenwijk 4 het lifen
>>
>>53574242
Hoeveel vachten, wijfoeflikkers en struikelflikkers palen hier met een Belgische vlag?
>>
Jongens is het erg als ik bekant drie stokbroden per week eet?
>>
>>53574323
nee je kontgat op /soc/ palen is veel beter
>>
>>53574323
ik weet niet waar jij het over hebt, maar jij doet wel je best om het arrogante belg stereotypje in leven te houden
>>
>dvw Je piele toch best groot is.
>>
File: hammysip.png (85 KB, 294x258) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hammysip.png
85 KB, 294x258
>gratis geld wajong loonslaven!!

Eigenlijk is het toch heel erg sympathiek van mij dat ik dit soort berichten paal? Dat helpt jullie om te doen alsof ik een parasiet ben, en dat het aan mij ligt en niet aan bepaalde andere mensen. Ik kan ook best rekening houden met mensen die aan bepaalde syndromen lijden.
>>
>>53574396
Wel beter dan een vacht alleszins
>>53574365
>bekanSt
>>
>>53574432
hoe groot
>>
>>53574469
Robin, domme hamsterpaler die je bent
>>
>>53574474
Een prima 18.5cm
>>
>>53574469
Heb jij al je uitslag van de participatiewet binnen?
>>
>>53574111
Wat normaaltjes dragen.
>>
>>53574414
>ik weet niet waar jij het over hebt >>53574278
>>53574469
>>
>2016
>nog steeds ontkennen dat nederlanders de kanker van de nederdraad zijn

>>53574396
hoezo niet? stoort hier toch niemand, is iets anders dan een kontgat in de draad palen

>>53574414
>impliceren dat uit het verleden niet herhaaldelijk is gebleken dat draden met enkel nederlandse vlaggen schijt zijn
2014-2015 belgische genocide nooit vergeet

>>53574323
dit
>>
>>53574564
ik wilde nooit zeggen dat nederlands op vierkanaal niet keiharde schijtpalers zijn

ik wilde alleen dat je je besefte dat nederlanders belgen niet mogen omdat jullie zo arrogant zijn
>>
>>53574471
>bekanSt
Nee, zeker weten zonder s.
>>
File: belgen.jpg (193 KB, 1245x929) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
belgen.jpg
193 KB, 1245x929
>>53574581
>>53574564
>>53574471
>>
>>53574610
>ik wilde nooit zeggen dat nederlands op vierkanaal

sorry, dat moest nederlanders zijn*

ik denk ik verbeter mezelf maar voordat jij met je arrogante kk kop dat zou doen vieze kk leijer ik sla je kk hard kom naar vondelpark 12:30 morguh
>>
Niet teveel schijtpalen jongens en meisjes, ik ga even kibbeling halen.
>>
>>53574610
Weten dat ge beter zijt is iets anders dan denken dat ge beter zijt
>>
File: 1449082455802.jpg (92 KB, 354x393) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449082455802.jpg
92 KB, 354x393
Er is letterlijk NIETS mis met vacht zijn oetz
>>
>>53574672
kom vegte dan

>>53574671
dat maak ik selfwelluyt

>>53574694
ja dat is er wel
kom vegte dan
>>
>>53574694
Jawel, het is kankervies en zielig
>>
ik ziet het niet meer zitten jongens
>>
>>53574761
Doei
>>
>>53574761
verhuis dan gewoon
>>
>>53574761
zie het dan staan
>>
>>53574761
moet je het licht aan doen
>>
>waarom zijn mensen autistisch in het autistische hoekje van het internet
snap het probleem niet zo
>>
>>53574717
8 aan de abdij
Pak al uw vrienden mee. Ik kom ook alleen
>>
>>53574783
>>53574789
>>53574806
>>53574823
Het leven is gewoon zo zinloos.
>>
>>53574876
>Pak al uw vrienden mee. Ik kom ook alleen

dit was onironisch mijn favoriete grap toen ik 8 was
>>
>>53574610
Belgen hebben een gigantisch inferioriteitscomplex ten opzichte van hun noorderburen dat zich uit in een misplaatste verhevenheid in de hoop zich zelf te kunnen illusioneren en de waarheid te doen vergeten.
>>
>>53574888
OF
>het leven is zinloos, dus maakt het niet uit of je nu doodgaat of later

OF
>het leven is zinloos, maar je kan er het beste van maken

Pleeg zelfmoord of ga je leven verbeteren. Door niks te doen help je niemand.
>>
>>53574888

>heeft driedubbels
>zeurt nog steeds

je mag hopen dat ik dubbels krijg anders word ik pisnijdig
>>
>>53574929
>>53574936
alles gaat gewoon zo moeizaam
>>
>>53574915
het is ook wel frappant dat de broedplaats van ISIS in Europa ons met de nek aankijkt
>>
>>53574888
poolen is best leuk oetz
>>
>>53574981
Zoek gewoon iets leuks om te doen om je bezig te houden tot je dood bent.
>>
>>53575036
dit

het hoeft allemaal niet zo erg te zijn als je de volgende dingen gaat accepteren:

>je zal nooit (meer) seks hebben
>je zal nooit kinderen hebben
>je zal nooit trouwen

vul je leven met iets anders
>>
>>53575081
Je hebt toch niks aan kinderen oetz.
>>
>>53574115
Dank je
>>
neuk het systeem ik kook die soep gewoon
>>
>>53573960
vertel heel de tijd mopjes
>>
File: IMG_20160112_153419.jpg (1012 KB, 1024x1820) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_20160112_153419.jpg
1012 KB, 1024x1820
Paal lengte/gewicht en lichaamsbouw

>168 cm
>51,3 kg
>>
>>53575271
eet eens wat.
>>
>>53575271
dildoanon aub
>>
>>53575271
>134 cm
>vijfduizend kilo

wat win ik?
>>
>>53575325
Een vriendelijke handdruk.

>>53575271
>180 cm
>~80 kg

Gewicht weet ik niet zeker oetz.
>>
>>53575271
als je je mannelijk blijft kleden wordt het natuurlijk nooit wat
>>
>>53575454
Dit, misschien moet hij maar eens rokjes gaan dragen.
>>
File: 1444436072987.jpg (6 KB, 181x160) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444436072987.jpg
6 KB, 181x160
>>53575271
>dat kankerlelijke schilderij
>>
>>53575271
Zijt ge een wijf?
De getallen zeggen wijf maar de foto zegt ket
>>
>>53575271
>186cm
>66kg
>>
File: 1451099541255.jpg (62 KB, 488x639) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451099541255.jpg
62 KB, 488x639
>>53575271

>gestreepte sokken
>>
>>53575271
>180cm
>110kg
>>
File: Remove Patriots.jpg (207 KB, 712x497) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Remove Patriots.jpg
207 KB, 712x497
>>53568578
SNEEP?
SNEEP??!??!?
SNEEEEEEEEEEEP!!!!!!
>>
>>53575474
waarom werken de pillen nou nog steeds niet?
>>
>>53575271
1780 mm
58500 gr
>>
>>53575271
>195cm
>80kg
>>
>>53575587
ik snap hem niet
>>
>>53575271
>420 cm
>666 kg
>>
>>53575611
:(
ben goed zoals ik ben oetz
>>
>>53575652
De acteur van professor Sneep is overleden.
>>
>>53575271
ongeveer 189cm
79kg
Ben wel tevreden oetz. Ik voel me ook iets gespierder sinds ik oefeningen ben gaan doen.
>>
>>53575583
dikzak
>>
File: galaxys4.png (3 MB, 1024x2100) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
galaxys4.png
3 MB, 1024x2100
>>53575271
Uit onderzoek concludeer ik dat jij een dwerg bent met een lengte van 109.28 centimeter.

Je houdt een Samsung Galaxy S4 telefoon vast met een lengte van 13.66 CM. Er passen totaal 8 telefoons op jou op basis van mspaint.
Conclusie: je bent nog kleiner dan je beweert
>>
>>53574278
ikdv
>>
>>53575677
gvd, ben je er weer mee gestopt, na al het geld die je moeder en ik in therapie en medicijnen, stop je er weer mee?
we proberen je te helpen, maar als dit zo door gaat, beland jij nog een in een cel nadat je 'kwade karakter' een onschuldige heeft neer gestoken.
>>
>>53575755
wauw werk jij voor de aivd?
>>
>>53575755
ik heb genoeg gezien, ik verklaar deze dwarg schuldig
>>
>>53575760
>kwade karakter
onaardig oetz
>>
>>53575882
jij bent niet kwaad, je wederhelft is,jij bent smeagôl, maar pas op voor golem
>>
>>53576001
kom vechten dan
>>
>>53575036
wat nou als ik niets leuk vind?
>>
File: 1448065672326.jpg (50 KB, 604x453) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448065672326.jpg
50 KB, 604x453
>>53574888
je herhalende cijfers geven je gelijk
nu kun je in alle rust er een einde aan maken
>>
>>53576055
ANON?
SPREEK IK MET ANON?
>>
>>53576057
Dan moet je maar wiet gaan roken zodat je dingen wel weer leuk gaat vinden
>>
File: nederdraad.png (2 MB, 1315x2526) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nederdraad.png
2 MB, 1315x2526
>>53575271
>>53575755
>>
>>53575755
wanneer zullen ze het leren?
>>
>>53576143
palen in epische brood
>>
>>53576143
hoogtepunt in nederdraad anno 2016, dames en heren
>>
>>53576082
hoe moet ik dat nou weten
>>
>>53576143
ja, het is inderdaad een kopie van dat /fit/ draadje

zeer pijnlijk
>>
>>53576143
Voorlopig is dit de miem van het jaar.
>>
>>53576343
welkom terug anon
>>
File: 1426883724831.jpg (490 KB, 1876x2066) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1426883724831.jpg
490 KB, 1876x2066
>>53576362
>>
File: NLvsBE.png (477 KB, 1010x832) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
NLvsBE.png
477 KB, 1010x832
Voor de Belgen oetz
>>
>>53576897
Opperkoek
>>
>>53576897
>>53576981
Kanker hoeveel arabieren zijn er wel niet? Er is ook nog zo'n Britse arabier
>>
>>53576897
>voc
muh slavernij
>>
>>53576897
>>53576981
allemaal in de filter oetz
>>
>>53577028

>Britse Arabier

Ben ik, die andere gast is nep oetz
>>
>>53576897
koek oetz
>>
>>53577086

wat een intense kontpijniging, daar geniet ik nu van
>>
>>53577164
ja man
>>
>>53575271
super schattig

paal foto met gestreepte kniesokken.
>>
File: 1435757190013.png (1 MB, 1043x1302) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1435757190013.png
1 MB, 1043x1302
>>
>>53576897
koekjes

ik vergeef de struikel
>>
>>53577308
waarom houden autisten hier zo van?
>>
wat is deze struikel miem?
>>
>>53577358
omdat het super schattig is
>>
>>53577358
pseudo-onderdrukte homoseksualiteit
>>
>>53577358
Omdat het zonder gestreepte kniesokken ontzettend homoseksueel zou zijn.
>>
File: hammysmug.jpg (381 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hammysmug.jpg
381 KB, 1920x1080
>onironisch kontpijn krijgen als iemand nujij reacties leest

Waarom geven Hollanders zoveel om hun eer? Komt het door hun schaamtekultuur?
>>
File: 1452545088828-1.png (15 KB, 902x645) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452545088828-1.png
15 KB, 902x645
>>53577396
>>53577551
wat vinden jullie van deze sokken?
>>
>>53577716
Hou je bek, smerige Tukker.
>>
>>53575271
paal voeten
>>
File: 1423742673372.png (272 KB, 642x414) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423742673372.png
272 KB, 642x414
E
M
>>
nee
>>
neuk
>>
File: 3.png (294 KB, 642x414) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
3.png
294 KB, 642x414
Y
>>
>>53577915
ik vind jullie soort maar helemaal niks
maar jullie zijn vele malen beter dan de arabieren hier, en de nep ''fatoe g kkmoeder'' mensen
>>
File: ihdi.jpg (46 KB, 422x428) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ihdi.jpg
46 KB, 422x428
>>53576897
je kon beter ihdi gebruiken ipv hdi omdat wij daar hoger staan :^)
>>
>>53578064
maar wat vind je van de sokken?
>>
Weet iemand een site waar je leuke antidepressiva kan kopen?
>>
File: 1447248523156.jpg (66 KB, 627x429) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447248523156.jpg
66 KB, 627x429
>>53578136
zolang je er geen bijpassend apenpakje, nee, vossenpakje bij aan doet vind ik het helemaal prima
zou wel passen bij het nederlands elftal
>>
>>53577915
Neigt naar vachtflikkerij en dat is haram.
>>
File: 1450236812322.png (304 KB, 1788x840) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450236812322.png
304 KB, 1788x840
https://telegram.me/joinchat/CFnQZwOhFSCP_cgPqn4EkA

JOIN THIS FUN /INT/ TELEGRAM CHAT AND MEET COOL PEOPLE ALL OVER THE WORLD !
J O I N N O WWWWW
>>
>>53578203
m-maar wat als ik er wel een bijpassend vossenpakje bij zou willen?
>>
>>53578219
>twee australiës
zal wel veel geschijtpaal zijn daar
>>
>>53575271
Laten we elkaar frotten :)
>>
>>53578331
Wel zorgen dat jullie ballen elkaar niet raken want dat is gay.
>>
>>53578442
RANDSTAD
>>
>>53578490
Ja ik ben randstad and proud!
>>
MINDER
>>
>>53577716
robin opkankeren aub
>>
>>53578799
>proud
>>
>>
File: neder.png (146 KB, 395x332) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
neder.png
146 KB, 395x332
wie heeft het origineel van dit plaatje?
>>
>>53578937
>google is moeilijk
>>
>>53579134
als je niet gebruikt wilt worden door grote gemene bedrijven
>>
>>53579134
ik gebruik bing
>>
File: download.jpg (124 KB, 1080x785) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
download.jpg
124 KB, 1080x785
>>53578219

EVERYONE IS WELCOMEE
>>
>>53579387
>ik gebruik bing

Het is stront maar voor porno is bing kankergoed
>>
File: image.jpg (21 KB, 211x246) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
21 KB, 211x246
>>53579387
>ik gebruik bing
straks ga je me nog vertellen dat je homo bent
>>
>>53579498

>ik kijk/luister naar de audiovisuele jood
>>
File: 1443462624426.png (30 KB, 640x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443462624426.png
30 KB, 640x400
>>53579651
>>
Waarom mag je ANWB maar 4x (kosteloos) oproepen per jaar? Niet dat ik ze zo vaak nodig heb maar ze hebben helemaal geen recht om eisen te kunnen stellen.
Ik betaal toch voor m'n abonnement?
>>
File: 1654643.jpg (130 KB, 445x561) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1654643.jpg
130 KB, 445x561
>>53579492
>ananas op je vlag
>>
>>53579796
Niemand dwingt jou om dat abonnement af te nemen.
>>
>>53579914
rare ananassen hebben jullie in zoetermeer
>>
>>53579796
Omdat dat abonnement zo in elkaar zit, kankermongool.
Als jij een abonnement hebt waarbij je 1GB aan data krijgt, dan is het toch ook normaal dat alles wat daarbovenop komt voor je eigen rekening is?

Zelden zo'n domme paal gelezen.
Ben jij Serena-autist?
>>
>>53580089
Ik heb liever zekerheid en daarom toch maar genomen. Ik vind het gewoon bullshit dat je ze maar 4x per jaar kosteloos kan bellen en 7x maximaal.
Na de 7e keer kunnen ze zeggen "krijg de kanker" en komen ze niet terwijl je wel betaald.

Niet dat ik me kan voorstellen dat iemand 7x ANWB nodig zal hebben, maar het gaat me om de principe
>>
>>53580275
Lees >>53580270 nog maar eens heel goed.
>>
>>53580275
als je ze meer dan 7 keer nodig hebt in 1 jaar moet je gewoon je auto es laten repareren of naar de sloop brengen

routemobiel kan je ook es bekijken als je wil
>>
>>53580270
Dat is toch niet vergelijkbaar met elkaar kankerdebiel. Je kan tevens een abbonement nemen met hogere GB's, ANWB kan je niet vaker oproepen tegen een hoger prijs.

Tevens als je met de tijd meeging zou je weten dat het na 1 GB nog steeds gratis is, alleen daalt de snelheid bij de meeste providers.
Als ANWB zou zeggen "Na de 7e keer duurt het een half uur langer voor we komen" had ik nog kleinbeetje begrip kunnen hebben.
>>
>>53580395
Zoals ik zei, het gaat me meer om de principe. Typisch Hollandse mentaliteit.
>>
>>53580639
ze zijn er voor noodgevallen, na 4 keer is het geen noodgeval meer maar gewoon luiheid
>>
Van welke website kan ik de lekkerste kaaspizza verkrijgen?
>>
>>53580568
Behalve dat het wel met elkaar vergelijkbaar is, kankerautist.

Als je zoiets simpel niet eens kunt bevatten, is er geen hoop meer voor je.

>>53580639
>de principe

Zoals ik al zei: geen hoop.
>>
>>53580703
thuisbezorgd.nl
>>
>>53580703
bestel gewoon van thuisbezorgd oetz
(en new york pizza)
>>
>>53580703
Domino's
>>
Test
>>
>>53580879
test mislukt
>>
>>53580879
Kanker...

Test 2
>>
>>53573751
>muziek
>>
>>53580930
wat probeer je?
>>
>>53580930
misschien kan ik je helpen, welk browser gebruik je?
>>
>>53580964
Extra vlaggetjes
>>
>>53580964
zijn eleboog te likken
>>
Hallo kankerlijers.
>>
>>53580981
chrome oetz
>>
File: 1431451953092.png (341 KB, 580x700) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431451953092.png
341 KB, 580x700
>>53581000
>Extra vlaggetjes gebruiken
>>
>>53580698
Niet perse, als jij je auto naar de garage brengt om de accu te vervangen en achteraf blijkt de accu defect te zijn en belt ANWB is dat 1x.
Ze hebben het "opgelost" maar paar kilometer verder gebeurd het weer. Dat is dan de 2e keer

Zo loopt het snel op.

>>53580734
Wat valt er te vergelijken kankersukkel? Bij telefoonabonnementen kan je een hogere bundel kiezen voor meer data, bij ANWB kan je niet meer betalen voor vaker hulp.

Stel je voor dat je 7x de politie belt in een jaar en na de 8e keer zeggen ze "los het maar lekker zelf op", is dat rechtvaardig in jouw ogen?
>>
Oetz (of Ötz) is een gemeente in het district Imst van de Oostenrijkse deelstaat Tirol. Het ligt aan het begin van het Ötztal.

Oetz ligt aan de voet van de Acherkogel, die met 3007 m.ü.A. de meest noordelijke berg in de Alpen hoger dan 3000 m is. Tot de gemeente behoren de kernen Oetz, Oetzerau, Oetzerberg, Schlatt, Stufenreich, Habichen, Piburg en Ebene. Door de hoofdkern Oetz stroomt de rivier Ötztaler Ache, waardoor Oetz vaak gastplaats is voor raftingkampioenschappen.

Bezienswaardigheden zijn verder de verschillende historische herbergen in het dorpscentrum, deels met gevelschilderingen, en de laatgotische parochiekerk, waaraan ook veel Barokelementen zijn toegevoegd. Verder zijn in het dorp diverse musea te vinden.

In de gemeente draait de economie op zowel zomer- als wintertoerisme met het ski- en wandelgebied Hochötz en een verbinding naar Kühtai. De minderheid van de bevolking van Oetz die niet in de toerismesector werkzaam zijn, pendelen elke dag naar hun arbeidsplaatsen in de grotere plaatsen Imst, Landeck en Innsbruck.
>>
>>53581105
>Paalt anime

Zo telt je mening ook niet erg mee he
>>
>>53581081
oh, maar het is super makkelijk, alleen de meeste fout is bij het invullen van de regio, je weet al waar je dat kan?
>>
>>53581145
Ja maar ik ben debiel
>>
>>53581117
>politie-inzet vergelijken met particuliere abonnementen

Jij bent echt een mongool, hè.
>>
>>53581000
probeer harder
tevens gecontroleerd
>>
>>53581200
>Wegenwacht vergelijken met telefoonabonnementen

Kijk eens wie dat zegt
>>
During his first two years in office, Obama signed into law economic stimulus legislation in response to the Great Recession in the form of the American Recovery and Reinvestment Act of 2009 and the Tax Relief, Unemployment Insurance Reauthorization, and Job Creation Act of 2010. Other major domestic initiatives in his first term included the Patient Protection and Affordable Care Act, often referred to as "Obamacare"; the Dodd–Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act; and the Don't Ask, Don't Tell Repeal Act of 2010. In foreign policy, Obama ended U.S. military involvement in the Iraq War, increased U.S. troop levels in Afghanistan, signed the New START arms control treaty with Russia, ordered U.S. military involvement in Libya in opposition to Muammar Gaddafi, and ordered the military operation that resulted in the death of Osama bin Laden. In January 2011, the Republicans regained control of the House of Representatives as the Democratic Party lost a total of 63 seats; and, after a lengthy debate over federal spending and whether or not to raise the nation's debt limit, Obama signed the Budget Control Act of 2011 and the American Taxpayer Relief Act of 2012.

Obama was reelected president in November 2012, defeating Republican nominee Mitt Romney, and was sworn in for a second term on January 20, 2013. During his second term, Obama has promoted domestic policies related to gun control in response to the Sandy Hook Elementary School shooting, and has called for greater inclusiveness for LGBT Americans, while his administration has filed briefs which urged the Supreme Court to strike down part of the federal Defense of Marriage Act and state level same-sex marriage bans as unconstitutional. In foreign policy, Obama ordered U.S. military intervention in Iraq in response to gains made by the Islamic State after the 2011 withdrawal from Iraq, continued the process of ending U.S. combat operations in Afghanistan.
>>
>>53581187
de maker is nederlands, en je kunt hem de vlag van je onbelangrijke dorp sturen, en hij doet hem erin zoals bij mij en 3 andere
>>
Obama was born on August 4, 1961,[2] at Kapiʻolani Maternity & Gynecological Hospital (now Kapiʻolani Medical Center for Women and Children) in Honolulu, Hawaii,[3][4][5] and would become the first President to have been born in Hawaii.[6] His mother, Stanley Ann Dunham, born in Wichita, Kansas, was of mostly English ancestry.[7] His father, Barack Obama, Sr., was a Luo from Nyang’oma Kogelo, Kenya. Obama's parents met in 1960 in a Russian language class at the University of Hawaiʻi at Mānoa, where his father was a foreign student on scholarship.[8][9] The couple married in Wailuku on Maui on February 2, 1961,[10][11] and separated when, in late August 1961, Obama's mother moved with their newborn son to attend the University of Washington in Seattle for a year. During that time, Obama, Sr. completed his undergraduate economics degree in Hawaii in June 1962, then left to attend graduate school at Harvard University on a scholarship. Obama's parents divorced in March 1964.[12] Obama Sr. returned to Kenya in 1964 where he remarried; he visited Barack in Hawaii only once, in 1971.[13] He died in an automobile accident in 1982, his son being 21 years old at that time.[14]

In 1963, Dunham met Lolo Soetoro, an Indonesian East–West Center graduate student in geography at the University of Hawaii, and the couple were married on Molokai on March 15, 1965.[15] After two one-year extensions of his J-1 visa, Lolo returned to Indonesia in 1966, followed sixteen months later by his wife and stepson in 1967, with the family initially living in a Menteng Dalam neighborhood in the Tebet subdistrict of south Jakarta, then from 1970 in a wealthier neighborhood in the Menteng subdistrict of central Jakarta.[16] From ages six to ten, Obama attended local Indonesian-language schools: St. Francis of Assisi Catholic School for two years and Besuki Public School for one and a half years, supplemented by English-language Calvert School homeschooling by his mother.[17][18]
>>
>>53581253
Wie heeft Den Bosch aangevraagd dan?
>>
.
>>
>>53581312
oh ja, 4 andere.
weet niet wie, hij paalt de laatse tijd niet meer
>>
File: 1452021731520.png (427 KB, 552x534) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452021731520.png
427 KB, 552x534
>>53581143
Er is helemaal niks mis met sjineze tekenfilms.
>>
Obama returned to Honolulu in 1971 to live with his maternal grandparents, Madelyn and Stanley Dunham, and with the aid of a scholarship attended Punahou School, a private college preparatory school, from fifth grade until his graduation from high school in 1979.[19] Obama lived with his mother and sister in Hawaii for three years from 1972 to 1975 while his mother was a graduate student in anthropology at the University of Hawaii.[20] Obama chose to stay in Hawaii with his grandparents for high school at Punahou when his mother and sister returned to Indonesia in 1975 so his mother could begin anthropology field work.[21] His mother spent most of the next two decades in Indonesia, divorcing Lolo in 1980 and earning a PhD degree in 1992, before dying in 1995 in Hawaii following treatment for ovarian cancer and uterine cancer.[22]

Of his early childhood, Obama recalled, "That my father looked nothing like the people around me—that he was black as pitch, my mother white as milk—barely registered in my mind."[9] He described his struggles as a young adult to reconcile social perceptions of his multiracial heritage.[23] Reflecting later on his years in Honolulu, Obama wrote: "The opportunity that Hawaii offered—to experience a variety of cultures in a climate of mutual respect—became an integral part of my world view, and a basis for the values that I hold most dear."[24] Obama has also written and talked about using alcohol, marijuana, and cocaine during his teenage years to "push questions of who I was out of my mind".[25] Obama was also a member of the "choom gang", a self-named group of friends that spent time together and occasionally smoked marijuana.[26][27]
>>
>>53581236
Ben jij Serena-autist of niet?
Zo niet, wat is je hoogst genoten opleiding?
>>
>>53581253
Mijn dorp heet gelderland
>>
NIEUWE DRAAD

>>53581348
>>53581348
>>53581348
>>
>>53581329
sterfte hij?
>>
>>53581117
>maar paar kilometer verder gebeurd het weer
dan heb je blijkbaar hun advies niet opgevolgd
>>
>>53581359

Ik paal helemaal wel.
>>
>>53581366
- Nee
- Je moeder's pooier
>>
>>53581329
amai
>>
>>53581381
met dezelfde vlag?
>>53581425
waar is je vlag?
>>
>>53581329
alleen een hoofdpijn
>>
>>53578219
>>53579492
>geen portugal
koek
>>
>>53581931
dat ligtt onder florida, blindeling
Thread replies: 332
Thread images: 56
Thread DB ID: 430050[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.