[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Sverigetråden! :)
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 339
Thread images: 95
File: 1452600719511.jpg (14 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452600719511.jpg
14 KB, 480x360
Du har rätt snut, du har rätt jag är en rutten jävel.
>>
File: 11.jpg (720 KB, 3000x2000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
11.jpg
720 KB, 3000x2000
>>
File: 1452632539114.jpg (388 KB, 750x961) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452632539114.jpg
388 KB, 750x961
>>
File: Ett vänligt råd.png (711 KB, 1600x2162) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Ett vänligt råd.png
711 KB, 1600x2162
>rösta V
>>
>>53549240
Very eerie. Thanks for posting.
>>
http://www.npo.nl/nos-journaal/12-01-2016/POW_02990710

ELDEN SLUTAR ALDRIG ATT STIGA

(runt 11 minuter in)
>>
>>>/g/52408551

Åt anon.
>>
File: 1448628324361.png (525 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448628324361.png
525 KB, 640x480
>>53549236
>>
File: 144221834577.jpg (21 KB, 492x533) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
144221834577.jpg
21 KB, 492x533
>>53549261
>rösta KD
>>
Grabbar jag röstar V för att jag är en simpel arbetare och kommer alltid vara socialist. Ni kan svara med era memes men vårt mod och entusiasm kan ni aldrig släcka. Tycker dock att invandringen är för hög just nu.
>>
File: 1447958733474.png (36 KB, 997x880) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447958733474.png
36 KB, 997x880
>>53549288
>>
>>53549314
V är inte ett arbetarparti vet inte ens hur du kan tro detta
>>
>>53549314
>arbetare
>rösta V
Vad menade han med detta?
Är detta ett gyckel?
>>
File: 28014.jpg (152 KB, 799x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
28014.jpg
152 KB, 799x1200
Let's see.
>>
>>53549236
Jag ser väldigt många på /int/ och över fykanalen som har flaggor på väggen men varenda jävel har sådana här sladdriga syntetflaggor.

Finns det inga tunga och finare tygflaggor man kan köpa eller? Om man tvunget ska ha en gigantisk flagga på väggen alltså.
>>
>>53549373
>>53549384
Och vad fan har jag att välja på? Tänker inte rösta på äckel liberaler och alla kommunistiska partier är helt jävla irrelevanta, det är som att vara stormbög och oironiskt rösta SMR/SVP
>>
File: 1436585896694.jpg (150 KB, 640x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436585896694.jpg
150 KB, 640x960
Skulle inte tackat nej om den här sötpajen frågat om jag ville ta en fika.
>>
File: dispray.jpg (30 KB, 640x615) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dispray.jpg
30 KB, 640x615
>>53549034
>>
File: socialist.jpg (52 KB, 467x395) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
socialist.jpg
52 KB, 467x395
>>53549314
>>53549407
>alla kommunistiska partier är helt jävla irrelevanta, det är som att vara stormbög och oironiskt rösta SMR/SVP
>röstar V
>är oironiskt år 2016 en sosse
>>
File: gladgroda.jpg (19 KB, 396x385) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
gladgroda.jpg
19 KB, 396x385
>>53549416
Hehe mm, lägg ett sötpajsbrev för att dölja dina saltnivåer efter att du blev cuckad på din tråd

Hade dock velat ha med hela citatet men visste att du skulle hinna före då

BL
ÅT
HE
>>
>>53549407
Varför röstar du på ett parti som troligtvis hatar dig för att du är en vit man?
>>
>>53549460
Blås V-röstaren åt helvete bara. Jag orkar inte ens.
>>
File: dknn.jpg (39 KB, 500x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dknn.jpg
39 KB, 500x375
handen upp om ni aldrig sett era egna magmuskler.
>>
>>53549460
Som sagt, tycker du är en bortskämd snorunge men orkar inte ta debatten just nu. Du får rösta vad du vill så röstar jag på vad jag vill

>>53549484
Tja ingen än så länge som vågat säga nåt sånt skit till mig IVL dessutom bor jag i norra Norrland och inte Sthlm så mina vänsterpolare är (antagligen) väldigt annorlunda från vänsterfolk i Cuckholm
>>
File: 141739232466.gif (4 KB, 452x523) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
141739232466.gif
4 KB, 452x523
>2016
>fortfarande tro på judisk mytologi
>>
File: 1395629523177.jpg (183 KB, 1392x1392) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1395629523177.jpg
183 KB, 1392x1392
>>53549471

Hade jag velat göra en tråd så hade jag gjort en tråd, anon. För upptagen med annat för att bry mig om en tråd just nu.
>>
>>53549526
Kan se mina översta i rätt ljus. Även om jag är bara är ett muskellöst skelett.
>>
File: 144232202020.jpg (57 KB, 500x667) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
144232202020.jpg
57 KB, 500x667
>Blås V-röstaren åt helvete bara. Jag orkar inte ens.
>>
>>53549539
Han är en bortskämd snorunge. Det är fortfarande irrelevant med tanke på att han har rätt i sak.

Jaha du är norrlänning. Rösta på SD istället, det är ungefär samma parti som sossarna var 1950.
>>
har en lektion imr kl 14 grabbar
funderar på att ta ledigt grabbar
vad säger ni grabbar

0-4 chill
5-9 just do it
>>
>>53549570
Trodde aldrig på den skiten.
>>
File: 1452452809795.png (421 KB, 480x675) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452452809795.png
421 KB, 480x675
>>53549526
>vara fet
>>
File: socialism.jpg (204 KB, 813x1097) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
socialism.jpg
204 KB, 813x1097
>>53549539

Du får tycka precis vad du vill, men har du ens träffat mig?

Du får rösta på precis vad du vill, lite underligt dock hur du hatar på ditt egna parti och påstår att du är en sosse för att du är en arbetare, knappast synonymer.

Tror innerligt att endast korkade personer kan vara socialister eftersom socialismen i sig är otroligt korkad.
>>
File: 14524744512435.jpg (25 KB, 332x332) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14524744512435.jpg
25 KB, 332x332
>>>/pol/60909772
>>>/pol/60910955
>>
1
>>
>>53549621
Nej, bokstavligen det enda jag håller med SD om är militära frågor samt invandring, min syn på världen är alldeles för annorlunda från gemene sverigedemokrat
>>
>>53549677
Tack så mkt sötis
>>
File: 145192259454.jpg (105 KB, 836x727) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
145192259454.jpg
105 KB, 836x727
>>53549314
>Simpel arbetare
>Tycker dock att invandringen är för hög nu
>Röstar V

Vänsterfolk är fan efterblivna
>>
Brevar den gyllene i tråden? Han verkar ju breva på 4kanalen iaf.
>>
>>53549780
Nej. Man ska låta tråden vara och inte dra folk hit i onödan.
>>
>>53549780
vem bryr sig
>>
File: 1440684455892.png (318 KB, 363x355) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440684455892.png
318 KB, 363x355
«Hej igen Helge, du får själv välja om du vill citera anklagelser från en högerpopulistisk hatsajt eller inte», og viser til uttalelser han har gitt til egen avis og til journalisten.se.

http://journalistenPRICK
no/2016/01/overgrep-mot-unge-jenter-taust-i-dagens-nyheter
>>
>>53549812
>>53549823
Han är ju sjukt baserad.
>>
>>53549676
Vad menade han med det här?
>>
File: vänsterlogik.png (29 KB, 507x130) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
vänsterlogik.png
29 KB, 507x130
>>53549772

Återkommande bland vänstermänniskor verkar det som.
>>
File: anzu.jpg (158 KB, 662x833) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
anzu.jpg
158 KB, 662x833
>dkn vi får bara en massa vidriga negrer och subsahara araber till Sverige istället för en drös av anzu's
>>
>>53549844
Låt tråden vara favä. Han har väl twitter, dutub eller något som du kan breva på istället? Eller gör en helt ny tråd på /int/ som inte är sverigetråden.
>>
>>53549862
Fast det där stämmer ju.
>>
File: Kim Euphoric .jpg (84 KB, 1024x1208) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Kim Euphoric .jpg
84 KB, 1024x1208
>>53549845
Att han sitter och bajsbrevar på /pol/ medan frugan har sina förlossningsvärkar

Legendar favä
>>
>>53549842
Trodde du på allvar att den länken skulle vara blockerad, eller vad menade du med att skriva punk mitt i länken?

http://journalisten.no/2016/01/overgrep-mot-unge-jenter-taust-i-dagens-nyheter
>>
>>53549697
Du fixar inte att ljuga för folk när de frågat vad du röstar på? Jag säger bara blankt trots att jag röstar SD. Folk har fan inte att göra med det.
>>
>>53549895
Anzu är väldigt söt favä.
>>
File: 1421525142758.png (489 KB, 523x699) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1421525142758.png
489 KB, 523x699
>>53549910
>Fast det där stämmer ju.
>>
>>53549913
En födsel brukar ta flera timmar, det är väl inget konstigt att han glor på mobilen under dötiden
>>
File: ohly_632510a.jpg (67 KB, 704x396) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ohly_632510a.jpg
67 KB, 704x396
>>53549910
RETARDERIET ÄR INTE DET ENDA VÄNSTER KOMMUNISTISKA VI HAR, DET HAR DU RÄTT I PUTIN
>>
>>53549910
haha aa
>>
>>53549937
Ingen frågar vad jag röstar på, kallas folkvett men om någon gör det är jag inte rädd att svara
>>
>>53549963
>>53549993
Pengar i form av bidrag går runt i samhället, rätt grundläggande ekonomi.

Vad är det som är fel menar ni? Tror ni pengar försvinner?
>>
>>53549964
>En födsel brukar ta flera timmar

Kanske om man är dålig ;^)
>>
>>53549910
Pengar har en tröghet när staten hanterar dem som gör att mycket av det blir slöseri. Staten är t.ex. extremt dålig på att upprätta kontrakt och att hålla avtal.
>>
File: 1451692038836.jpg (109 KB, 625x626) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451692038836.jpg
109 KB, 625x626
>>53550023
>detta brev
>>
File: 1450814274951.jpg (9 KB, 476x289) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450814274951.jpg
9 KB, 476x289
>>53549895
>subsahara araber
>>
File: knatte4.png (321 KB, 512x512) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
knatte4.png
321 KB, 512x512
>tänkte rannsaka mig själv och sova för 3 timmar sedan
>här fortfarande
>>
>>53550042
Bra, ett vettigt svar.

>>53550064
Dåligt svar.
>>
>>53550064
Detta
>>
>>53550023
Du tror att en krona är en krona. Men pengar är inte statiska. Det är en dynamisk resurs som har saker som inflation, penningsmängd och att staten är extremt dålig på att hantera dem på ett vettigt vis.
>>
>>53550023
>Skattebetalarnas pengar går till folk som inte gör någonting
>Efter att ha spenderats så hamnar en drös utav detta tillbaka i statens händer
>För att sedan betalas ut i bidrag igen

Var i denna cykel tjänar icke-bidragstagare på detta? Istället för att om alla skattepengar hade använts till t.ex infrastruktur
>>
>>53550102
jvdk, knatte
>>
>>53549697
Vad för syn på världen har gemene sverigedemokrat?
>>
>>53550135
man kan tjäna pengar genom att sälja saker till bidragstagarna
>>
>>53550102
Jvdk, skyller på att jobbet höll mig uppe igår så min dygnsrytm är körd.
>>
File: 1450045202410.jpg (136 KB, 546x700) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450045202410.jpg
136 KB, 546x700
>politik
>>
File: person of interest.png (606 KB, 1280x718) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
person of interest.png
606 KB, 1280x718
Är det någon annan här som tittar på tv-serier och börjar dagdrömma om hur det skulle vara att ha tv-seriens kvinnliga huvudskådespelare som flickvän?

>dkn man aldrig kommer att få mysa med Amy Acker i sängen medan det regnar utomhus
>>
File: 1441929253599.png (72 KB, 485x756) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441929253599.png
72 KB, 485x756
>detta slutstycke

"Nej, man, det gör du inte. För det här var min och mina vänner uppväxt, och inte din. Så när vi säger att det här är ett problem, då ska du inte käfta emot. Du ska inte säga "inte alla män" och du ska inte säga att vår sanning inte är din sanning. Du ska inte säga att vi är enstaka händelser, du ska inte kalla oss radikala och du ska inte säga att vi överdriver. Du ska tro på oss, och du ska göra allt du kan för att ändra på världen. Nu."
>>
>>53550281
Nej det ska jag inte.
>>
>>53550279
>>
>>53550230
Vi har diskuterat politik här i 4 år nu, tror det är du som borde dra
>>
>>53550281
Får jag lov att dra alla kvinnor över en kam då?
>>
>>53550281
min kompis flickvän blev våldtagen av 3 araber i en gångtunnel

varför skrev hon inte på arabiska, då det är de männen som hon bör rikta sin ilska mot.
>>
>>53550362
Nej. Inte flyktingar och invandrare heller
>>
>>53550281
>invandrare massvåldtar kvinnor
>större ilska riktat mot de svenska männen som blir arga över det än de som faktiskt begått brotten

Det är så sjukt. Även fast nu alla SD-rasister har fel om det här så är det ju ändå inte de som är relevanta utan det måste ju vara antastarna och våldtäktsmännen? Kan lova er att dessa tjejer inte skrivit en enda rad om dessa.
>>
>>53550342
Politik sedan 2010 senpaitachi
>>
>>53550281
Är det ansiktsbokbrevet äkta?

Alltså

är det på allvar? eller är det skrivet med ironi?

Ifall det är allvar så har vi exakt hur en totalitär uttrycker sig "du har inte rätt att käfta emot den sagda sanningen".
>>
File: kvinnor.webm (619 KB, 480x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kvinnor.webm
619 KB, 480x480
>>
File: 144986583097.jpg (1 MB, 2019x1308) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
144986583097.jpg
1 MB, 2019x1308
>>53550317
>>53550362
>det är inte okej att generalisera alla män
>men det är okej att generalisera alla blattar

???
>>
>>53550444
Det här landet har en politisk debatt som är monty pythons flygande cirkus favä
>>
>>53550467

Läs om läs rätt.
>>
>>53550467
Både och är okej. Jag har inga problem med att erkänna att våldtäkter är ett mansproblem såväl som ett blatteproblem, och det tror jag inte sverigedemokrat heller har.
>>
>>53550517
De viftar ju bort hennes upplevelser som generaliseringar
>>
>>53550467
Du är inte på socialism.nu senpai. Gå tillbaka dit.
>>
>>53550522
Då bör man stödja hennes brev faktiskt, vi har mycket att jobba på med jämställdheten.
>>
>>53550452
Hur vill du ha din befolkning fám?

https://www.facebook
.com/linn.svansbo.7/posts/1060103004039816
>>
>>53550612
Och du är inte längre på nordfront.net, flashback, /pol/ eller vilken håla du kröp ut ifrån längre
>>
>>53550627
Visst, en bra början på det vore att minska våldtäkter och sexualbrott. Ett snabbt och effektivt sätt att minska överfallen vore att se över vår invandring. När vi har det under kontroll kan vi lägga ännu mer kraft och mer resurser på att främja jämställdheten
>>
>>53550627
Nej det har vi inte, inte för svenska män.
>>
>>53550724
hej sweddit
>>
>>53550752
Ok, kom tillbaka och säg samma sak efter att du blivit ofredad och våldtagen efter en krogrunda på grund av ditt kön
>>
>>53550737
Ja, och de flesta håller med om att vi har nått vår gräns av hur många vi kan ta in och sedan intregrera i samhället.
>>53550752
Jo.. räcker ju bara att spendera ett fåtal minuter i tråden för att veta att det du säger inte är sant.
>>
>>53550834
Hur menar du nu? Män förolämpas minst lika mycket om inte mer än kvinnor här i tråden.
>>
File: 145061157899.jpg (247 KB, 1224x1445) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
145061157899.jpg
247 KB, 1224x1445
>>53550812
>>53550834
Hittade bbq och maja.
>>
>>53550812
>krogrunda

Där är problemet.

Såhär får vi bort i princip all form av sexuellt våld i samhället:
>tar bort blattar så försvinner den absoluta majoriteten
>gör något åt supa- och knulla runt-kulturen
>gör något åt importerad amerikansk skräpkultur där allt handlar om sex

"MEN DÅÅÅH FÅR JAG INTE GÅ RUNT NAKEN OCH SUPA MIG FULL OCH BETE MIG SOM EN HORA"

>>
>>53550875
Ok vi kan ta ett annat exempel om du vill.

Ok, kom tillbaka och säg samma sak efter att du blivit ofredad och våldtagen efter en sen biokväll med dina kompisar/träningspass/resa/jobb osv. på grund av ditt kön
>>
>>53550868
Ja, men man ser ju inte konstanta kravaller om att ta bort manlig rösträtt här och "degenerade jävla horor" osv. Män attackeras oseriöst här medan en tjej här blev så trakasserad att man hotade hennes skolgång och att ringa hennes far och snubben hon kom hit med fick inte ens ett enda hot riktad mot sig.
>>
>>53550834
det är ju folk som du som gör att folk ogillar kvinnor din dumme fan
>>
>>53550950
>på grund av ditt kön
fattar du ens vad detta betyder? fattar du vad en orsak är?
>>
>>53550950
Det händer ju i princip aldrig att svenska killar gör det så sluta snacka skit. När det väl händer är det enskilda galningar, inte något som killar gör i grupp.

>MEN NÄÄ DET VAR EN GÅNG EN FUL BETAKILLE SOM SA ATT JAG SÅG SÖT UT JÄVLA MANSGRIS MINST LIKA ILLA SOM ABDI OCH HANS 26 KUSINER SOM GRUPPVÅLDTOG EMMA TILL DÖDS
>>
>>53550975
Och det är folk som du som gör så att kvinnor ogillar män.
>>
>>53550950
>på grund av ditt kön

Men vad tycker du om att mer män blir utsätta för våld i hemmet än kvinnor då?
>>
>>53551030
ringer upp dig när någon bryr sig om vad feta fula brudar ingen gillar tycker om män
>>
>>53551013
Näää för du vet att hagamannen och smygaren existerade aldrig. Vita män skadar inte kvinnor allllllls även om du kan hitta fleeeera kvinnor som säger annorlunda. Vakna upp dumfan.
>>
>ogillar våldtäkt/sexualbrott/brott över lag
>är för massinvandring utan kontroll utav människor med vedervärdig människosyn inte minst kvinnosyn
>skyller sedan på vita män

???
>>
>>53551078
>enskilda psykfall är att jämföra med gruppbeteende

Sluta fjanta dig nu.
>>
File: 1451353252200.jpg (19 KB, 477x268) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451353252200.jpg
19 KB, 477x268
>han betar svar på ett kongolesiskt bildbräde forum för monglisk flöjtspel kl. 2 på natten
>>
File: what a meme.jpg (41 KB, 306x466) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
what a meme.jpg
41 KB, 306x466
>>53551108

Men den vita mannen!!!
>>
denna tråden är fan humor
>>
>>53551108
Du vet väl att den stora majoriteten våldtäkter är bara en man väl? Är de våldtäkterna okej för att det är en människa menar du?
>>
>>53550724
Det är du som är problemet inte debatten. Jävla fbanon.
>>
>>53551158
precis som resten av ditt liv
>>
>>53551108
Det kan inte jämför flyktingar som har upplevt krig och sett sina nära och kära dö medan de flyr för sitt liv med en vanlig svennebanan som levt hela sitt liv i säkerhet. Klart flyktingarna kommer ha lite mentala problem, vilket är något som de borde få hjälp med när de kommer hit till Sverige. Att dra alla över en kam och kalla dem våldtäktsmän osv hjälper knappast situationen
>>
>>53551194
Jo det jag menar förstår du inte det? Nu ska jag gå och runka till några avrättningsvideor från förintelsen.

t. Vit rasistisk sverigedemokratisk mansgris som hatar kvinnor förutom thailändska köpfruar
>>
File: migranter.jpg (2 MB, 1800x2600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
migranter.jpg
2 MB, 1800x2600
>>53551209
>alla svenskar har en normal uppväxt
>alla "flyktingar" kommer från krig, har sett nära och kära dö och har lite mentala problem därför är det okej för dessa att begå brott

Kan

inte

hittadetta
>>
>>53551108
Gruppvåldtäkter är hemska = vi bör ignorera alla andra brott mot kvinnor som "enskilda psykfall" och inte en symptom på ett större problem i mansvärlden

???
>>
>>53551260
Bara ett enskilt psykfall på bilden där.
>>
>>53550875
Du vinner tråden ikväll. Sidor i höjd med planeter osv. Du har rätt också för övrigt.
>>
File: migranter3.webm (333 KB, 640x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
migranter3.webm
333 KB, 640x360
>>53551265

Var skrev anon att vi skulle ignorera alla andra brott mot kvinnor som enskilda psykfall?

Förövrigt så är sexualbrott, främst våldtäkt, knappast någonting nytt. Det är något människan har sysslat med sedan urminnes tider. Skillnaden på den västerländska kvinnosynen jämfört med mellanöstern/afrika är som dag och natt.

>>53551321

Hehe mm, här med.
>>
>>53551359
Bara enskilda psykfall på bilden där.
>>
>>53551260
Det bästa är ju att det de säger delvis stämmer och är ett bra argument till varför vi inte ska ta hit flyktingar. Massa muslimer med uppknullade hjärnor från år av krig är ju inte det bästa för ett tryggt samhälle.

>>53551265
Nej men du kan ju inte göra så mycket åt att vissa människor föds sjuka i huvudet. Det man kan göra är ju att vana tjejer för att dessa finns och att de tyvärr måste anpassa sig till verkligheten, typ som att vi inser att tjuvar finns och därför låser våra bilar även fast vi såklart inte tycker stöld är okej. Men nä just det, det var ju victim-blaming och värre än rasism och homofobi på samma gång.
>>
>>53551209
Så för att en flykting kommer från krig är det mindre allvarligt om han/hon begår ett brott här i Sverige? Är du fullt seriös?
>>
>>53551359
haha aa ett litet barn som leker framför en kamera representerar nog alla invandrare xD
>>
>>53551392
Nej, men det är mer förståligt, och det är något som man borde ha hänsyn till. Ge dem vård direkt när de kommer hit och inse att det tar tid att ändra på folks beteenden
>>
File: migranter4.png (329 KB, 626x490) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
migranter4.png
329 KB, 626x490
>>53551381
>>53551397

https://twitter.com/EU_MilitiaWatch

>>53551386

Vänstertomtar är det största hotet mot Sverige och västerländsk civilisation, helt oironiskt.
>>
>>53551397
>samtidigt: haha aa en full grabb som tar en tjej på rumpan represeterar alla män hela tiden!!!!
>>
>>53551386
>Nej men du kan ju inte göra så mycket åt att vissa människor föds sjuka i huvudet.

Du får det låta som bara psykfall som är vita trakasserar kvinnor inte "helt vanliga" svenska män. Snälla lillla söta rara du, fråga bara en valfri kvinna om det där är sant.
>>
>>53551443
>ge 200 000 personer per år mentalvård mot krigstrauma

Hur ska detta finansieras? Genom de rika, vita cis-männens plånböcker?
>>
Ifall män fick lov att uppfostra sina söner till att bli riktiga män så hade 99% av sexualvåldsproblematiken försvunnit hos vita män. Vita kvinnor lägger sig i alldeles för mycket och med en massa tjafs och tycka synd om blattar, kriminella och kommunister.
>>
>>53551443
Eller hjälp dem på plats istället.
>>
File: migranter2.jpg (21 KB, 460x345) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
migranter2.jpg
21 KB, 460x345
>>53551443

Det är knappast någonting som kommer hjälpa Europa, att ta emot miljontals med ekonomiska migranter därbland krigsförbrytare, terrorister och annat pack.

Vi tjänar absolut ingenting på det, dessutom är vi inte ens i närheten av att vara kapabla till det heller.
>>
Vi borde uppfostra våra söner till att slå blattar och kommunister istället för kvinnor. kanske våldta blattarna litet också ifall de blir kåta.
>>
File: milo meme.jpg (51 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
milo meme.jpg
51 KB, 600x600
>>53551465
>snälla lilla söta rara du
>muh kvinnor

Vänstern i ett nötskal, verkligen.
>>
>>53551465
Ja i princip.

Undantaget är hormonstinna tonåringar och fulla människor ute i nattlivet. Jag tycker alkoholkonsumtionen är problematisk men ser inte hur det har med feminism att göra.
>>
>>53551447
Förmodligen en mer akurat bild av dem. Grabben är äldre, och förmodligen ensam. Till skillnad från invandrargrabben så har han inte någon som filmar honom, så han känner sig säkrare att bete sig naturligt, vilket är som en kvinnoförtryckare
>>
>>53551479
Det är alltså vita KVINNORS FEL att de blir trakasserade och förminskade av vita män? hahaha lägg av nu måste du inse hur vriden i skallen du är.
>>
>>53551553
10/10 avspegling av en vänstertomtes "tankar", verkligare än verkliga livet
>>
>>53551209
Det här är det mest extrema betet jag sett i tråden.
>>
File: murray.jpg (651 KB, 2448x3002) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
murray.jpg
651 KB, 2448x3002
>>53551553
>>53551581

???
>>
>>53551581
En mans viktigaste relation i livet är den till sin far. Ifall den inte funkar eller är skev, så är det inte mycket annat som funkar heller.
>>
>>53550955
hej reddit
>>
Invandrarna har ursäkten av åratal av misogynistisk indoktrination, vad för ursäkt har svenska män för hur de beter sig varje helg?

Leta om din närmaste kvinnojour och fråga de anställda om det är bara invandrarkvinnor som kommer in.
>>
>>53551630
Jag skulle hellre skjuta mig själv i ollonet än bli ihop med en brud som är såhär dum i huvudet.
>>
>>53551443
Är du en kvinna? Röstar på V eller FI? Ser inte varför man ska ha mer förståelse för ett brott om personen upplevt krig.

Om jag var med i en trafikolycka och mår dåligt psykiskt är det då rätt av mig att gå och våldta kvinnor?
>>
>>53551635
Och nu ska singelkvinnor få insemineras

Herregud, galenskapen vet inga gränser. Kan lova er att det inte är de muslimska pojkarna som bokstavligen kommer växa upp utan pappor och bli feminiserade små fittor.
>>
>>53551672
Jag är ute på krogen i snitt en gång i veckan. Jag kan meddela dig att folk håller händerna till sig själv. Du kanske ska undvika de äckligaste pundarkrogarna som staden har att erbjuda lilla fröken vänster?
>>
>>53551705
Tidigare har det brevats någon bild med att folk som växer upp utan farsor blir typ fängelsekunder och beter sig oskönt i allmänhet.
>>
File: patchoulisleep.jpg (144 KB, 919x1300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
patchoulisleep.jpg
144 KB, 919x1300
God natt govänner, trevliga tåhådrömmar.
>>
>>53551681
Jag är en man och röstar SD. Jag är också man nog att sympatisera med kvinnor och invandrare. En person som är psykist ostabil från tidigare händelser är mer trolig att begå brott. Därför är det viktigt att gå in och dem den hjälp de behöver. Detsamma gäller alla, vita som bruna, män som kvinnor
>>
>>53551548
>Undantaget är hormonstinna tonåringar och fulla människor ute i nattlivet.

Absolut fel. Den största våldet mot kvinnor hittar du i hemmet. Jag rekommenderar denna artikel. http://story.aftonbladet.se/dodadekvinnor#section-7
>>
>>53551776
är du också någon av
>>53550812
>>53550834
>>
File: 1439234325047.jpg (415 KB, 1200x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439234325047.jpg
415 KB, 1200x1200
>>53551764
>>
File: drake6.png (199 KB, 800x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
drake6.png
199 KB, 800x600
>>53551791
>aftonbladet
>>
>>53551735
De hittar ju bara på. Varför tror ni det alltid är de feta och fula feministerna som skriker om sexuella trakasserier? De fantiserar om att någon faktiskt vill röra i dem och övertolkar allting som det.

Det är inte sexuella trakasserier om en ful kille flirtar med dig. Att folk kan prata med dig när du går ut är naturligt och något du får på då vi lever i ett normalt, socialt samhälle. Det är heller inte sexuella trakasserier när någon råkar gå in i dig på krogen, en plats som är mer packad med folk än en traktorutställning i Jönköping. Inte heller är det sexuella trakasserier när din lärare i högstadiet sa att det finns biologiska skillnader mellan kvinnor och män.
>>
>le alla som "flyr" till Europa flyr från krig

gillar denna mêm favä
>>
>>53551816
Men du. Läs valfria kommentarer på det här inlägget så kommer du inse hur fel du har

https://www.facebook
.com/linn.svansbo.7/posts/1060103004039816
>>
Detta måste seriöst vara den sämsta nattråden på väldigt länge.
>>
>>53551816
Detta brevet bevisar ju bara hur giftig manligt beteende är, även hos svenska män. Denna tankeformulering är inte ovanlig.

>m-men neeejj vi är inte misogynistiska

Den kognitiva dissonansen som uppvisas här är total.
>>
>>53551876
Trams och överdrifter, alternativt saker som blattar utsatt dem för men som de beskyller alla män för.
>>
File: 1Xn5cXU.jpg (54 KB, 625x626) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1Xn5cXU.jpg
54 KB, 625x626
>>53551876

>>53551879

Kan vi gott tacka vänsteridioterna för.
>>
File: schyman_trotsig.jpg (22 KB, 400x247) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
schyman_trotsig.jpg
22 KB, 400x247
>>53551804
DENNA BILD ÄR LÖGN! DET ÄR PATRIARKATET/KALIFATET!
>>
>>53551909
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kognitiv_dissonans
>>
>>53551905
>drar alla män över en kam
>blir skogstokig när någon nämner att majoriteten av negativ sak x är invandrare

lmao
>>
>>53551765
God natt. Jag går också och lägger mig.

>dkn ska kedjekolla någon serie
>>
>>53551905
Så du tycker det är sexuella trakasserier om en man råkar gå in i dig på krogen? Om en (ful) man börjar prata med dig på krogen?

Herregud vilken synvinkel på livet.
>>
>dkn ingen mullig brun alv 2d-fv med saftiga lår och död blick
;___________________________________________________________________;
>>
>>53551914
Känns som vilken fan ideologi du än följer är lite idéfattigt när allt du kan göra är ad hominem.
>>
>>53551879
Jag är jätteroad av allt vänsterfeministbete. Det är liksom uppfriskande fräscht i sin memetastiska idioti.
>>
>>53551909
Varför skulle jag inte anta samma sak om det du säger då? Jag ger dig en länk med tiotals vittnesbevis, men du avfärdar det som lögnar för att det inte stämmer överens med din uppfattning. Vilka blattar är det som skulle ha begått trakaserierna för 35+ år sedan som flera skriver om i kommentarerna?
>>
File: 1316820533677.gif (247 KB, 500x368) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1316820533677.gif
247 KB, 500x368
ansiktsbok/groups/207125839302364/

HAN GJORDE DET, DEN ABSOLUTA GALNINGEN

STJÄRTSMÄRTAN
>>
>vänstertomtar
>är emot män
>är emot sexualbrott
>är emot okontrollerad massinvandring

Invandringen består utav 70%+ unga män från länder där människo- och kvinnosynen är extremt dålig, inte minst i jämförelse med Sverige. Från länder där Islam är den regerande religionen.

Hur tänkte ni nu?
>>
>>53551905
Jag är sexistisk enligt den moderna definitionen, ja. Det är skillnad på att vara sexistisk och anfalla oskyldiga tjejer.

Nu vet jag att det bara är någon här som gycklar men helt sjukt hur vänstern lyckats få invandrares massvåldtäkter och trakasserier att bli en fråga om vita mäns hat mot kvinnor.
>>
>>53551945
Har du några källor på att majoriteten av våldtäkter på antal (inte per capita) är invandrare? Inte förnekar jag att de som invandrar har en väldigt skev syn på kvinnor generellt, men en skev syn på kvinnor har nästan alla män, inkl. de flesta i tråden.
>>
>råkar stötta in i kvinnor bokstavligen under varje krogbesök
så jag har trakasserat kvinnor sexuellt för detta?
>>
>>53552026
>är emot okontrollerad massinvandring

Ska vara för där, såklart.

>03:10

Skyller på det.
>>
>>53552019
Fast nu har ju polisen sagt att dessa våldsdåd mot kvinnor vi ser är helt nya och inget de sett förut. Dessutom vet vi att sexualbrott ökat lavinartat sedan 70-talet.

Det handlar alltså om enstaka fall av helt annorlunda sorters brott.
>>
>>53552035
Ska jag vara helt ärlig får de fan vänstergyckla mer. Roligare än när stormbögar och anti-stormbögar håller på.
>>
>>53552046

Från ett grannland:

http://www.dagbladet.no/2009/04/15/nyheter/voldtekt/innenriks/5759702/
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10091945
>>
>>53552026
Det är ett problem, det är det ingen som förnekar. Men viktigaste just nu är att få alla till säkerhet så att de kan känna sig trygga och slippa vara på flykt. När de kommer hit kan vi börja anpassa dem till svensk "kultur" och vad som är accepterat här.
>>
>>53552026
Jag undrar hur många som vet om att 75% av asylsökande 2015 var män.
>>
>>53552058
>så jag har trakasserat kvinnor sexuellt för detta?

du kanske enbart är för fet?

för ett fuck?
>>
Pallar inte längre, för sent för att gyckla så här

Andra anon, du var bättre på fisket än mig favä najs.
>>
File: tongue.gif (218 KB, 500x276) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tongue.gif
218 KB, 500x276
>>53552058
Träffade du fittan med en utsträckt hand medans du gjorde bildens mimik i ansiktet?
>>
File: 1452723099039.jpg (43 KB, 576x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452723099039.jpg
43 KB, 576x1024
Nån mer än jag som älskar att se alla arga vita män som skyller allt på invandrarna? Det grundar ju bara i den uråldriga "de tar våra tjejer" avundsjukan

Ni är veka, deal with it

Kvinnor vill ha starka mörka och mysteriska män.
>>
File: 16 år gammal.jpg (48 KB, 599x509) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
16 år gammal.jpg
48 KB, 599x509
>>53552124
>le alla är på flykt

Bra même där, majoriteten som tar sig till Europa är inte ens från Syrien.

>>53552127

Shut it down!
>>
>>53552113
>2009
>2011

Tror du på allvar så lite om Sverige? Tror du inte att vi som nation har blivit bättre på och anpassat och mer för att ta emot invandrare och integrera dem till vårat samhälle? Det har gått 7 och 5 år, det är mer än tillräckligt med tid för att rätta alla gamla misstag som man möjligen begått.
>>
>>53552113
>bara 41 våldtäkter på 3 år
>en mycket mindre land än Sverige till folktal
>tro att det går att jämföra
>ett annat land
>>
>>53552133
Du är nu medveten om att andra anon inte gycklade.
>>
>>53551969
;______;
>>
File: 1441328531511.jpg (99 KB, 444x432) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441328531511.jpg
99 KB, 444x432
>>53552198
>>
File: crle6Hxh.jpg (18 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
crle6Hxh.jpg
18 KB, 400x400
http://www.svt.se/kultur/medier/wolodarski-ett-oerhort-hot-mot-mediefriheten

OY VEY SHUT IT DOWN!

POLE GOYIM KNOWS!
>>
File: 1450372191035.jpg (27 KB, 300x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450372191035.jpg
27 KB, 300x300
SOMBODY ONCE TOLD ME
THE LEFT WAS GONNA TROLL ME
I AM THE BIGGEST CuCK IN THE SHED

I WAS LOOKING KIND OF DUMB
WITH A PENIS IN MY BUM
FROM A SOMALI GUY NAMED AHMED

WELL
THE NIGS START COMING AND THEY DON'T STOP CUMMING
I SWALLOW MY BALLS AND I HIT THE SHED RUNNING
DIDN'T MAKE SENSE, WHO COULD BE BEHIND THIS
I THOUGHT ISLAM WAS A RELIGION OF PEACE
SO MUCH TO SUCK, SO MUCH TO LICK, SO WHAT'S WRONG
WITH HOUSING REFUGEES?
YOU'LL NEVER DRINK UP HIS SEED
I WILL BECAUSE I'M A SWEDE

HEY NOW, YOU'RE A SWEDECUK, PREP THE BULL FOR AHMED
HEY NOW, LOOK AT HIM GO, WITH YOUR GIRL IN YOUR BED
NOW YOUR COUNTRY'S A MESS
BUT YOUR ARE IN SWEDEN, GOTTA SAY YES
>>
>>53552192

Nej, Sverige har inte blivit bättre på att ta emot eller assimilera folk i samhället. Hur kan du ens påstå det?

>>53552196

Och så börjas det igen i vanlig ordning.
>>
>>53552175
that girl has that pig face

she actually thinks she is cute doing those stupid moves
>>
>>53552253
jag ger dig fyra utav fem möjliga börk börk i betyg
>>
>>53552186
Man kan vara på flykt från det mesta, krig är inte den ända hemskheten i världen. Att invandringen från Syrien ökade gjorde det enklare för andra människor i liknande situationer att fly från sina egna hemskheter då Europa lättade på sina gränser. Det gjorde gjorde det möjligt för oss att se hur många människor det faktiskt finns som lever i missär. Menar du att dessa inte förtjänar ett bättre liv och att vi borde ignorera dem för att de inte kommer från "rätt" land?
>>
File: wolo.png (521 KB, 1022x461) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
wolo.png
521 KB, 1022x461
>>53552237
> Det är som att Stefan Löfven och Magdalena Andersson skulle säga upp alla viktiga chefer i Sveriges Television, Sveriges Radio och Utbildningsradion. Och därefter tillsätta lojalt partifolk

Är ju precis så det är?
>>
File: 1449130910116.png (691 KB, 743x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449130910116.png
691 KB, 743x720
kan inte sova
någon skjut mig
>>
>>53552286
hur fan hittade du hit?
>>
>>53552299
Fina siffror.

Och nej.
>>
>>53552299
Ge dig in politikdiskussionen här istället :3
>>
>det är ingen skillnad på män och kvinnor
>vita mäns fel
krukmakeri
>>
>>53552286

Den stora majoriteten är inte på flykt från någonting annat än fattigdom möjligtvis, rätt term för dessa är ekonomiska migranter, inte flyktingar.

Det finns hundratals miljoner människor i världen som lever i misär, att leva i misär är knappast ett argument för att Europa ska emot människor. För det första så är det knappast hälsosamt, varken för Europa eller människans hemland. För det andra så löser det inga som helst problem.

De förtjänar ingenting, precis som du och jag inte förtjänar någonting. Däremot kan vi hjälpa länderna att ta sig upp på egna fötter, vi hjälper inte länder genom att låta folk komma hit, speciellt inte utbildat folk som behövs mer än någonsin i dessa länder om situationen någonsin ska förändras.

Summa summarum: Bara för att folk råkar ha det sämre än vad vi i västvärlden har det så betyder inte det att okontrollerat massinvandring (och allt som hör till) är rättfärdigat.
>>
File: givi.jpg (226 KB, 1280x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
givi.jpg
226 KB, 1280x960
>>53552362
>kön existerar inte
>allt är vita mäns fel

>raser existerar inte
>allt är vita mäns fel

>ingen skillnad på män och kvinnor
>allt är vita mäns fel

>man föds inte som något utan bestämmer själv vad man är
>allt är vita mäns fel
>>
>>53552383
bästa brevet jag läst från dig på länge
>>
>de är "vänster" eller "höger"

Eliten bollar bara med er, några år av högerpolitik sedan byter vi tillbaka osv. De bryr sig inte för de för vad de vill ha utav dig i slutändan ändå, dina pengar och dina skulder.

Vi måste välta hela systemet.
>>
>>53552421
>säger anon när jag märker en trött felstavning

Fan ligger jag inte i sängen för? ;_;
>>
>>53552196
Selvfolgelig kan man sammenligne dette. Vi er ikke så ulike i kvinnesyn, og folketall er irrelevant.
>>
File: DNs stora gräv.jpg (266 KB, 638x577) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DNs stora gräv.jpg
266 KB, 638x577
Mycket kan man säga om DN men det är faktiskt bra att dom har börjat nysta lite i Polisens alla nedtystnanden.
>>
>>53552465
Oj ja och Stockholms Stads också för den delen.
>>
>>53552445
>>säger anon när jag märker en trött felstavning
felstavning är inte hela världen, brevet var bra.

Ett glas varm mjölk och ner i sängen med dig
>>
>>53552383
>För det första så är det knappast hälsosamt, varken för Europa eller människans hemland. För det andra så löser det inga som helst problem.
Fler arbetare till Sverige skulle innebära ett uppsving i vår ekonomi. Med våra nyfunna pengar har vi råd att både ta hand om de vi har tagit in samt hjälpa deras hemländer på håll. Det blir en sk. win-win situation där båda parter tjänar på händelsen
>>
>>53552417
>faktiskt vara rasist, transfobisk, misogynistisk och könsnormativ samtidigt

Hur sover du om nätterna med alla du förminskar och hatar?
>>
>>53552523
>detta brev
du kan ju inte tro på det själv? Du är medveten om att vi har en kraftig arbetslöshet just nu? Sedan är invandringen ingen direkt lönsam affär
>>
File: pojke med nalle.jpg (284 KB, 839x934) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pojke med nalle.jpg
284 KB, 839x934
>>53552465
det finns ju mycket mer viktigare nyheter än så

bild relaterad!
>>
>inte förstå att invandring är för tillväxt och uppehålla konsumentsamhället vi har idag, så födelsesiffrorna måste hela tiden stiga annars kraschar ekonomin
>fler konsumenter, fler lånetagare, fler arbetare

Bokstavligen judarnas fel
>>
>>53552577
Den kommer skapa en massa jobb, både nu och i framtiden. Nu för att ta hand om allt nytt folk, i framtiden när de är redo att komma ut på arbetsmarknaden. Det är en framtidsinvestering, man kan inte leva i nuet hela tiden. Som tur är har våra politiker förstått detta
>>
>>53552499
Cuckholms stads anställda på självmordsvakt. toppelelele.
>>
>>53552588
>klagar om att deras meddelanden censureras
>ber biografen om att censurera något

ironin är total
>>
>>53552523

Fler arbetare så länge det finns jobb, profftips: ta en titt på den svenska arbetsmarknaden och arbetslösheten så kan du snabbt komma på varför ditt argument faller isär.

Vi har nog med människor i landet idag som skulle behöva ett jobb, vi behöver inte ha en okontrollerad massinvandring eller ens invandring överhuvudtaget för att lösa det problemet.

Sedan saknar vi även bostäder, en enorm bostadsbubbla existerar som knappast hjälps av att vi tar emot så pass många som vi gör.

Rent teoretiskt så stämmer det du säger men verkligheten ser ju helt annorlunda ut. Bara för att man tar inte 20 000 läkare så betyder inte det att det finns 20 000 läkarjobb redo för dessa.

Dessutom får du det att låta som att en liten uppsving i våran ekonomi är allt som betyder något, utan någon som helst tanke på vad den politik som just nu förs har för påverkan på samhället. Jag tar hellre lite ekonomisk skada (utgår nu från att vi faktiskt tjänar på det vilket vi inte gör) än att leva i ett sämre samhälle.
>>
File: hanif.jpg (63 KB, 611x446) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hanif.jpg
63 KB, 611x446
>>53552667
Ingen har gjort något olagligt :^)

Det är bara bra för wolodarski att små vita flickor blir svartade, det förhöjer hans hanrejsfantasier
>>
>>53552652
se >>53552687

Orkar seriöst inte argumentera med dig klockan halv fyra på natten. Din bild är helt skev. Invandringen är inte vinstdrivande och som SNSD skrev så har vi varken jobb eller husrum åt alla.

>Som tur är har våra politiker förstått detta
ja precis så 2018 får vi en förändring.
>>
>>53552465

https://twitter.com/friatider/status/687427552894435328?lang=en

DN är körda

de är inne på otrolig skadekontroll, enda de kan göra är ddosa friatider
>>
>>53552712
Undrar hur Hanif känner sig när han går runt och tjejer korsar gatan när de ser honom.
>>
>>53552782
Detta måste ju helt ärligt vara en vidrig känsla
>>
>dkn läser en tjejs blog från min högstadieklass
>flera inlägg refererar till två killnamn och hur mycket hon älskar dem
>ibland i samma inlägg ibland var för sig
>försöker klura ur vilka de är för de verkar vara lite mer än vänner
>ett par riktiga chadtvillingar

Vad i hela helvete. Tror ni man kan vara ihop med ett tvillingpar?
>>
>>53552835
Speciellt när Hanif är helt reko till skillnad från de flesta babbar, men ja.
>>
>>53552776
>Orkar seriöst inte argumentera med dig klockan halv fyra på natten.

Känner detsamma. Jag har en tenta om några timmar och har inte tid att argumentera här längre. Känns ändå inte som att vi kommer någonstans , hoppas ni granskar er själva lite i framtiden och inser att det finns fler än ett sätt att se världen och politik på
>>
>>53552873
>dkn man kan inte fråga hanif privat om vem som är bäst 2hu

>dkn tvitter är undergången
>>
>>53552892
Skulle inte förvåna mig om du 2018 röstar på SD. Svara på lite frågor innan du går.

Kön
Ålder
Hur länge i tråden
>>
Sakurako är bästa flickan favä
>>
>>53552892

Se till så att du inte får underkänt på tentan i genus"vetenskap".
>>
>>53552951
Kvinna
20
3 månader
>>
>>53552941

Kan fråga han via ånga om du vill :^)
>>
>>53552998
han är säkert en jonte
>>
>>53552996
breva bevis. Hur hittade du ens hit?
>>
File: fettot.jpg (34 KB, 476x357) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fettot.jpg
34 KB, 476x357
>>53553040

JAG VAR FÖR FET FÖR ETT FUCK

KAN INTE SE NER TILL MARKEN NÅTT MER
>>
File: ras.jpg (44 KB, 357x372) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ras.jpg
44 KB, 357x372
>>53553019

Spelar Dota 2 och Fallout 4, du avgör.

>"But we also see large differences in where they are, in their job titles, and a lot of that occurs a year or two after a kid is born, and it occurs for women and not for men," Goldin said. "If anything, men tend to work somewhat harder."

MÄN MÄN MÄN MÄN MÄN MÄN MÄN MÄN MÄN MÄN MÄN
>>
>>53553065
hahahha :^))
>>
File: 1452269394312.jpg (252 KB, 1134x1095) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452269394312.jpg
252 KB, 1134x1095
>>53553040
>>
>>53553070
hoppas han jagjag:ar i tråden som alice, men han verkar alldeles för stel för det
>>
>>53553101
>törsta efter en kvinna som hatar alla vita män
>>
>>53553127

Han verkar ju vara en rätt rolig person, tror dock inte han har kommit så långt in på internet som fyrkanal favä. Å andra sidan skulle jag inte bli förvånad om han kommer ut som en fyrkanalare.
>>
>>53553181
>komma ut som en fyrkanalare

det som sägs här, stannar här, allt annat är käbbel/nybögeri
>>
File: mdongo.jpg (84 KB, 888x1224) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mdongo.jpg
84 KB, 888x1224
>>53553161
alla(+h) är inte vita här sven
>>
File: 1452278856672.jpg (947 KB, 2560x1920) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452278856672.jpg
947 KB, 2560x1920
>>53553213
>det som sägs här, stannar här, allt annat är käbbel/nybögeri
>>
File: 1452368411952.jpg (48 KB, 329x337) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452368411952.jpg
48 KB, 329x337
>>53553213

Kan ju vara väldigt subtilt också som bara folk härifrån märker.

>>53553246

Neger, är inte du sjuk? Sov.
>>
File: 1446794161738.png (17 KB, 612x567) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446794161738.png
17 KB, 612x567
Mina ben är varma under täcket
>>
>>53553266
>Kan ju vara väldigt subtilt också som bara folk härifrån märker.

Det går inte eftersom >>53553265
nybögarna kommer förstöra allt.
>>
File: agony.jpg (37 KB, 358x380) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
agony.jpg
37 KB, 358x380
>>53553290

Fusk, mina fötter skulle lika gärna kunna vara två isblock.
>>
>>53553290
Jag brukade alltid vakna innan min flickvän på morgonen, så ibland brukade jag lägga min slaka snopp över hennes ögon/ansikte så hon trodde att hon var blind när hon vaknade
>>
>>53553321

Sant, NDT3 kommer inte att ske. Kollade precis in i spåkulan.
>>
File: 1446610275842.png (7 KB, 428x468) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446610275842.png
7 KB, 428x468
>>53553329
Om fötterna är kalla blir du aldrig varm ;_;
>>
>>53553213
>alla episka räder som skylldes på ebaums förr
>4kanalen ett nybögsnäste
>bryta emot egna regler
>>
>>53553370
men jag har ju redan bokat tåg ;_;
>>
>>53553398

Vet inte om jag ska skämmas men förra vintern sov jag rätt ofta med strumpor på för att fossingarna vägrade bli varma.

>>53553408

Finns ju mer i Stockholm än att träffa ett gäng autister, statliga museum blir dessutom gratis nu i februari *gnider händerna*
>>
>>53553407
fyrkanalen har blivit ett nybögsnäste, vi ytterst euforiska finns på åttan, fyrkanalen tillåter inte kul längre
>>
>>53553436
>besöka museum
okej farfar
>>
>>53553451

Nu får du mig att tvivla på mig själv, har till och med besök museer ensam ;_;
>>
>>53553444
Alla -chans är skit och nybögsnästen.
>>
>>53553494
>har till och med besök museer ensam
Beror helt på vilket museum. Minns att naturhistoriska var roligt när jag var mindre i alla fall
>>
>>53553538

Jodå, det håller rätt hög kvalité idag, även som "vuxen".
>>
alla som inte dansar är våldtäktsmän
>>
>>53553519
mmmm :^)
>>
>>53553554
>det håller rätt hög kvalité idag, även som "vuxen"
Så finns värde att åka dit? Hur är cosmonova idag? Var där runt 2000 senast
>>
>>53553621

Jodå, var en jäkligt bra utställning med någon fotograf som tagit exotiska bilder från djur i deras naturliga habitat.

Cosmonova var mysigt, när jag var där senast såg jag någon film om rymden, hur bra som helst.
>>
>den där lukten efter att man dragit bort ett två dagar gammalt plåster

Jag älskar den.

ingen kommer någonsin få reda på detta, förutom nu i detta ögonblicket
>>
>>53553759

Däremot så kan jag ju varna om att möjligtvis försöka välja en vardag om det gör någon skillnad för det var otroligt mycket småbarnsfamiljer där.
>>
>>53553759
>>53553788
Tack familj, blir kanske en resa dit någon gång under året.

>när jag var där senast såg jag någon film om rymden
låter som det kan vara riktigt bra, minns att det var en häftig upplevelse då i alla fall.
>>
Vad skulle ni välja?

>computer
>tv
>windows for apartment
>luxury furniture
>internet
>burger king
>drugs
>drinks
>doctors
>woman
>>
>>53554180
>want to torrent games movies and tv shows? no problem.
>INTERNET NOT INCLUDED

Känns som att jag blir blåst redan på första alternativet jag läser.
>>
>>53554180
>äta burger king varje dag i tio år
>>
>>53554180
det där är ju en trollbild

inget där är ju negativt
>>
>>53554257
>>53554180
Vänta, jag läste fel. Man kunde visst välja tio alternativ.
>>
>>53554180
>no windows for 10 years

tur man använder linux
>>
>>53554180
datta
tv
fönster
matkasse
burgerking
gym
2 maträtter
sötpaj
doktor
>>
File: Gilgamesh.gif (145 KB, 500x280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Gilgamesh.gif
145 KB, 500x280
>>53554317
>>
>>53554180
>>53554180
>kvinnan
>träningsrummet
>läkare
>dator
>internet
>svensk mat
>böckerna
>droger
>fönster
>möbler

Varför skulle du välja tv:n om du har datorn? Maten, alkoholen och ingen träning skulle ge dig hjärtinfarkt om du inte rör på dig mann1
>>
File: 1440550859079.png (557 KB, 1013x676) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440550859079.png
557 KB, 1013x676
Fy fan vad jag hatar svenska tjejer. Degenererade jävla horor som bara bedrar och ljuger. Det enda dom bryr sig om är sig själva och sin jävla "lycka" vilket innebär en lina från en pundares kuk eller varför inte en resa in till ghettot. Jag gillar faktiskt terroristerna för dom dödar iallafall bort skräpet, nbögarna, från samhället. Hell fucking Seger.
>>
>>53554345
Byter BK mot alkohol och TV mot 100/100 internet
>>
File: ugjbs4j1.gif (216 KB, 1000x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ugjbs4j1.gif
216 KB, 1000x1000
>>53554180
Kanske. Plockade bara väldigt snabbt så om jag faktiskt vore tvingad till att spendera 10 år i en lägenhet så hade jag nog spenderat mer tid.
>>
>>53554496
>gif
>rör sig inte
KVÄÄÄÄÄÄÄ SLUTA MED DETTA
>>
>>53554180
PC
Fönster
Internet
Husmanskost
Gym
Böcker
Läkare
Sötpaj
Alkohol
Matvaror
>>
>>53554484
kan du iaf ta ut "dom" ur den här pastan, blir r1 arg av att se det
>>
>>53554496
Kom på att den där TVn nog är ett rätt kasst val.
>>
>>53554515
:^)
>>
>>53554180
DATA
INTERNET
DOKTORER
LJUDANLÄGGNING
SVENSK MAT
GYM
MÖBLER
TEVE
KNARK
HORA
>>
>>53554530
Man kan ju läsa böcker på dattan.
>>
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article22085886.ab
DET HÄNDER
>>
>>53554636
aa fast nä
>>
File: favä.png (639 KB, 825x825) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
favä.png
639 KB, 825x825
>>53554180
>>
>>53554600
Vet inte varför men jag började gapskratta när jag läste "hora" i caps när alla andra skrev "sötpaj", "kvinnan", "woman" när hon är tekniskt sett en hora.
>>
>>53554630
Inte obskyra böcker eller upphovskyddade utan piratintresse.
>>
>>53554728
Kan säga att de mest obskyra böckerna jag läst har ju varit från internet.
>>
File: azunyan pepsi.png (201 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
azunyan pepsi.png
201 KB, 400x400
>>53554694
>If something breaks you will get the latest version of it. (Yes, you can destroy it yourself in order to upgrade that item).
Jag undrar om det är applicerbart på henne också
>>
>>53554630
Jo, men jag hade svårt att fylla ut listan till att börja med och det rätt schysst att bläddra i böcker på riktigt favä.
>>
File: 1444594098641.gif (1 MB, 400x330) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444594098641.gif
1 MB, 400x330
>>53554533
Fy fan vad jag hatar svenska tjejer. Degenererade jävla horor som bara bedrar och ljuger. Det enda de bryr sig om är sig själva och sin jävla "lycka" vilket innebär en lina från en pundares kuk eller varför inte en resa in till ghettot. Jag gillar faktiskt terroristerna för de dödar iallafall bort skräpet, nbögarna, från samhället. Hell fucking Seger.
>>
>>53554772
Håller med. Skulle aldrig byta bort en bok mot att bara läsa på dattan. Men 30 böcker är för lite. Får be horan smuggla in.
>>
File: 1443454584610.png (172 KB, 258x379) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443454584610.png
172 KB, 258x379
>>53554767
>>
>>53554813
Nja, det är 2,5 böcker i veckan. Sedan har man annat att roa sig med så det är nog rätt lugnt i slutändan.

Dock ser jag nu en enorm brist, hur får man kaffe?
>>
File: uuuuuuuuuuuuu.png (175 KB, 741x798) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
uuuuuuuuuuuuu.png
175 KB, 741x798
>>53554484
>>
File: 1451187867856.png (198 KB, 550x535) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451187867856.png
198 KB, 550x535
>dkn man tänkte vara smart och lägga sig 21 för att vara utsövd idag, men vaknar nu
>>
>>53554878
Man borde väl kunna få välja vad som är i matkassen?
>>
>>53554878
Matvaror borde väl kunna innehålla kaffe och kaffekokare?
>>
>>53554878
Missade att man fick byta ut var 3e månad. Trodde det var 30 böcker på 10 år.

>hur får man kaffe?
Det har du rätt i. Kanske kan man få doktorn att fastställa att man har koffeinbrist och får en kaffebryggare som läkemedel.
>>
>>53554496
>dkn sitter och blir underhållen av anons små smilgubbar
>>
File: Krabba.png (1 MB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Krabba.png
1 MB, 1920x1080
>>53554904
>>53554914
Sant, sant.

>>53554926
>Trodde det var 30 böcker på 10 år.

Det är WT-varianten.
>>
>>53554180
Det här hade varit en uppgradering från mitt nuvarande liv. Om man är en neethikki så kan man ju lika gärna leva i lyx.
>>
>tenta om 3 timmar
bara knula upp min skit herr lagstiftare
>>
>>53554900
Du har sovit 8 timmar som man ska. Vad är problemet?
>>
File: 1452742056876.jpg (1 MB, 2000x2000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452742056876.jpg
1 MB, 2000x2000
>>53554180
Favä
>>
>>53555207
Att klockan är 05 och det finns inget att göra nu fram tills 08. Hade hellre sovit 2 timmar till.
>>
>>53555232
Då skulle du lagt dig 2 timmar senare.
>>
>>53555215
vifif hak1
>>
test
>>
>>53554899
sparad
>>
>>53555256
Hade dygnat innan jag la mig 21 däremot så det var lite svårt att uppskatta. 8 timmar är dessutom lite lite när man har varit uppe så länge.
>>
>>53555258
ta bort det här
>>
>>53555215
Du kanske skulle passa på att sluta med alkoholen och drogerna favä. Välj typ möbler istället.
>>
>spela AoM
>ser runstenar
>skärmdumpa
>bestämmer mig för att tyda inskriptionen
>det var bara dravel
Förväntade mig inget läsbart, men de kunde ju åtminstone ha försökt.
>>
>>53555309
Nä skulle bara testa om jag blev b& för det här brevet >>53531833
>>
>>53555414
kolla 4kanalen /banned nästa gång
>>
oops meant to post this here >>53555457
>>
>>53555414
ge sås
>>
>>53555619
Det är en kamerahora från /soc/
>>
>>53555737
namn?
>>
File: dumdum.png (46 KB, 240x232) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dumdum.png
46 KB, 240x232
>This woman will visit your apartment once a week for 1 hour to have sex with you.
Blir det inte pinsamt om hon måste sitta kvar i 55 minuter?
>>
>>53555582
N O R R K Ö P I N G
>>
File: 1448938812471.png (204 KB, 556x430) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448938812471.png
204 KB, 556x430
>>53555910
>>
>>53555974
nej Sigtuna
>>
>>53556058
SIEG
TUNA
SIEG
TUNA
>>
File: 1368797026058.jpg (118 KB, 560x526) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1368797026058.jpg
118 KB, 560x526
>>53554180
>neet drömmen
>få betalt sjuhelvetes massa för att göra det

alldeles för generöst favä
>>
>>53557549
>>53557549
>>53557549
knula den här skit1
Thread replies: 339
Thread images: 95
Thread DB ID: 429541[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.